keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea nr. 17 Timişoara

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 192/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea nr. 17 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-001471/14.05.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de avizare 01/PV-02.03.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. ( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;



HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea nr. 17, Timişoara, având ca beneficiari pe KOVACS ANDREI PETRU şi KOVACS NONI BENEDICTA, întocmit conform Proiectului nr. 2/2007, realizat de B.I.A. arh. Benea Doina, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: construirea unei locuinţe tip duplex, regimul de înalţime de P+M şi retrageri faţă de limitele laterale de proprietate raportate la cladirile vecine, accesul auto se face pe parcelă din strada N.D. Cocea, conform planşei anexă la Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2006-004706/02.11.2006, realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 26 %, coeficientul de ocupare al terenului CUT maxim = 0,38, spaţii verzi de minim 20 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Soluţia urbanistică va lua în considerare posibilitatea dezvoltării şi densificării ulterioare a cvartalului delimitat de str. N.D. Cocea, str. Martir Constantin Radu, Calea Buziaşului şi str. Millo Matei.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire două case familiale", str. N.D. Cocea, nr. 17 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 958 Moşniţa Nouă, având nr. cadastral 205, cu suprafaţa de 1439 mp, fiind proprietatea lui KOVACS ANDREI PETRU şi KOVACS NONI BENEDICTA.

Art. 5: Retelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localitatii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Dircţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor KOVACS ANDREI PETRU şi KOVACS NONI BENEDICTA;
-Proiectantului B.I.A. arh. Benea Doina;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: studiu_de_cvartal_ND_Cocea.pdf

Li scara ti for [ 7 Data Pr E SEI CET DR UTE IN TE a" d LEGENDA fn LIMITA PUD ZONA STUDIA ul RI ROM N, fe = T ARIA > = = = A e a VERIFICATOR/ A EXPERT NUME SEMNATURA /| "CERINȚA REFERAT / EXPERTIZA NR. IDATA RINA iclart PET Ka BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ RU SI KOVACS La DOINA BENEA KANA 2/2007 Titlu proiect: SPECIFICAȚIE | NUME SEMNATURA SCARA P.U.D. CONSTRUIRE DOUA Feza: i CASE FAMILIALE, P+M PUR ŞEFPROIECT [arh BENEA D| pr PROJECTAT arh. BENEA D. PATA | PPR RR RES OZ PLAN DE ANSAMBLU, PROPUNERE PI. nr.6 —_ d FIA 7 TI —_ / E

Atasament: reglementari_ND_Cocea.pdf

P.U.D. - CONSTRUIRE DOUA CASE FAMILIALE Timisoara, strada N.D.COCEA nr. 17 LEGENDA LIMITA PUD. LIMITA PARCELA [EEE CONSTRUCTII PROPUSE PLATFORME BETONATE SPATII PLANTATE A ACCES AUTO LA PARCELE — ALINIAMENT LA STRADA PROPUSA, IN (6m DIN AXUL STRAZII +Sm PANA LA TOUR NOL DE 12,00 M) SAU FATA STRAZII PROPUSE= ALINIAMENTUL PROPUS) TI PATA E LIMITA DE NORD A PARCELEI [ZZ]] TEXTURA EXISTENTA CRSLIMITA DE IMPLANTARE A C-TIILOR BILANT TERITORIAL Zone functionale (mp) (mp) 379,00 ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR DE DEZVOLTARE A CONSTRUCTIILOR EXISTENTA 630,80 verde 429,20 platforme TOTAL 1439,00 100,00 1439,00 P.0.T.=26% C.U.T.=0,38 DETALIU STRUCTURA RUTIERA SCARA 1:20 8 cm dale 3cm 15 cm piatra sparta E 10 cm balast cilindrat 86. 815 sa o o STR NICOLAED. COCEA 4) 8534 824 sees SEA 530 CERTI 56 PL EN E TE E = EET = VERIFICATOR/ RIN EXPERT NUME stie UA E E REFERAT / EXPERTIZA NR. IDATA 2 E Beneficiar: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ PETRU SI KOVACS pr POINA BENEA TIMISOARA, STR. ND.CUCEA, NR. 17 E SCARA | TRUP SPECIFICAŢIE | NUME SEMNATURA P.U.D- CONSTRUIRE DOUA re EEE PROECT far BEREA D E CASE FAMILIALE, P+M AL Nota: -coord X ; Y-sistem de proiectie „Stereo "70" STAI n ENEA E E NOUA, NR. CADASTRAL 205 -cota Z-sistem de referinta M. Baltica E PE d BA sist inta Re ari BEREA DI 2007 REGLEMENTARI URBANISTICE PI. nr.3

Atasament: Raport_de_Avizare_CTATU.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 01/PV-02.03.2007 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a HCL. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 02.03.2007 a luat în discuţie documentaţia de urbanism privind privind PUD “Construire locuinţă” pe str. N.D. Cocea nr. 17, Timişoara, în vederea supunerii spre aprobare în Plenul Consiliului Local Timişoara. In urma dezbaterilor s-au făcut următoarele amendamente: 1, servituţile nu pot fi trecute fără dezmembrare (pentru circulaţie, pentru reţele edilitare, ş.a.) 2. nu se poate deschide o stradă deoarece parcela ar rămâne cu dimensiuni necorespunzătoare (prea mici), şi nu s-ar respecta Art. 30, lit. 2 c) din H.G. 525/1996 — Regulamentul General de Urbanism, respectiv “adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei”, asta in cazul dezmembrarii in 3 parcele 3. se va permite realizarea unui duplex. Cu aceste amendamente avizăm nefavorabil documentaţia de urbanism x privind PUD “Construire locuinţă” pe str. N.D. Cocea nr. 17, Timişoara. Intocmit în baza Procesului verbal al şedinţei din data de 02.03.2007 Prezentul raport se comunică: - proiectantului S.C. TECTONICS house S.R.L. - beneficiarilor - KOVACS ANDREI PETRU - KOVACS NONI BENEDICTA - membrilor C.T.A.T.U. Intocmit în baza Procesului verbal al şedinţei din data de 02.03.2007. DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU