keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/26.05.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 6 mai 2009 şi 13 mai 2009

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 224/26.05.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 6 mai 2009 şi 13 mai 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 2009-10155/14.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se avizează oportunitatea elaborării documentaţiilor de tip Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate întocmite de către Direcţia Urbanism, in urma şedinţelor Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 06 mai 2009 şi din 13 mai 2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 07_Aviz_Oportunitate_13_mai_2009_INCANTO_ITALAGRICOLA_ALMAJAN_extravilan_Ronat.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 07/13.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001699/05.05.2009 de c�tre beneficiar S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L., proiectant B.I.A. Almajan Titus Gabriel

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 13.05.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Terenul cuprins la nord de Str. Liliacului, la est str. Comoarei �i prelungirea acesteia pân� la Sta�ia de Epurare, la vest strada perpendicular� pe str. Liliacului. 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – extravilan – zona Rona�, teren nereglementat - teren agricol - propus� – locuin�e individuale �i colective, servicii �i func�iuni complementare; b) servitu�i: crearea str�zii pornind de la str. Comoarei 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - nu se va realiza o lotizare individual�; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - se va realiza un sistem rutier de deservire; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali, se vor realiza parcaje subterane; - alei pietonale; - spa�iul verde va fi unitar �i central, planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - locuri de joac� pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 06_Aviz_Oportunitate_13_mai_2009_INTERAGRICONT_PILOT_TEAM_str_Tosca.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 06/13.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001669/30.04.2009 de c�tre beneficiar S.C. INTERAGRICONT S.R.L., proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 13.05.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: UTR 70 – Cvartalul nereglementat cuprins între str. Tosca, Mure�, Preot Alexandru Bala�, Musicescu 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – UTR 70 – PUZ „Zona Lidia, Mure�, Musicescu, Martirilor Urseni”, aprobat cu H.C.L. 91/1998 – zon� reziden�ial� – locuin�e �i func�iuni complementare - propus� – locuin�e individuale �i colective, servicii �i func�iuni complementare; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - amplasarea aliniamentelor se va raporta la domeniul public; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - parcajul, dac� exist� la suprafa��, nu va fi la front; - se recomand� ca parcajul s� fie în spate, semiîngropat �i înierbat, acoperit deasupra astfel încât s� devin� loc de joac� pentru copii; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25%; - locuri de joac� pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 05_Aviz_Oportunitate_13_mai_2009_HORAK_CARMEN_CONICFORM.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 05/13.05.2009

DIREC�IA URBANISM In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001626/28.04.2009 de

c�tre beneficiar HORAK CARMEN �i HORAK LADISLAU, proiectant S.C. CONICFORM S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 13.05.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

Terenul încadrat de trama major� prev�zut� prin PUZ Director Nord, PUZ aprobat prin H.C.L. 74/2009 �i PUZ aprobat cu H.C.L. 104/2007. 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – conform PUZ Director Nord – zon� propus� pentru func�iunea de locuire - propus� – func�iunea de locuire, servicii �i func�iuni complementare; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - stabilirea de reglement�ri pentru constituirea caracterului zonei; - se va specifica în PUZ tipul imobilelor – cuplate sau independente; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - spa�iul verde se va amplasa central, va cuprinde planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - se vor prevedea locuri de joac� pentru copii.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 04_Aviz_Oportunitate_06_mai_2009_BEGA_TURISM_STUDIO_ARCA_Romulus_Corbului.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 04/06.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001597/27.04.2009 de

c�tre beneficiar S.C. BEGA TURISM S.A., proiectant S.C. STUDIO ARCA S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 06.05.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: UTR 47 – Cvartalul cuprins între str. Romulus, Corbului, Porumbescu �i Brâncoveanu 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – UTR 47 –interdic�ie temporar� de construire pân� la elaborare PUZ; - propus� – subzon� cu func�iune mixt�; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - se va integra �i raporta la volumetria existent� în cvartal; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - locuri de joac� pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 03_Aviz_Oportunitate_06_mai_2009_SUPERCEANU_VILA_PROFILE_Splaiul_Sofocle.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 03/06.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001568/23.04.2009 de

c�tre beneficiar SUPERCEANU TIBERIU SILVIU, proiectant S.C. VILA PROFILE S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 06.05.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: In UTR 56 – Cvartalul cuprins între str. Constantin Silvestri, Dimitrie Stan, Ion Românu �i Canalul Bega (Splaiul Sofocle) 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – UTR 56 – propus pentru planta�ii de protec�ie; - propus� – locuire �i func�iuni complementare; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - se va corela cu H.C.L. 544/2008 „privind stabilirea interdic�iei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega” - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - locuri de joac� pentru copii.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 02_Aviz_Oportunitate_06_mai_2009_COCA_COLA_ARHIPLUS_Torontal.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 02/06.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001500/15.04.2009 de c�tre beneficiar S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L., proiectant S.C. ARHIPLUS S.R.L

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 06.05.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între: DN6 (Calea Torontalului), Pârâul Beregs�u, Centura de nord a municipiului Timi�oara, unde se vor stabili func�iunile �i trama stradal� major�; 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – zon� industrial� nepoluant�, unit��i de mic� produc�ie, servicii, depozitare nepoluante, sedii firme, spa�ii polifunc�ionale; - propus� – zon� industrial� nepoluant�, unit��i de mic� produc�ie, servicii, depozitare nepoluante, sedii firme, spa�ii polifunc�ionale; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25%

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 01_Aviz_Oportunitate_06_mai_2009_UPT_GENERAL_PROJECT_zona_Baza_sportiva_2.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 01/06.05.2009

DIREC�IA URBANISM In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001390/08.04.2009 de

c�tre beneficiar UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA., proiectant S.C. GENERAL PROJECT S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 06.05.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal:

UTR 44 – se va studia întreaga zon� liber� sportiv� din UTR 44 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – UTR 44 – subzon� de institu�ii publice, agrement �i sport, spa�ii verzi - propus� – subzon� cu dot�ri pentru sport, agrement �i recreere, spa�ii verzi; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va corela cu Studiul privind prelungirea Bulevardului Sudului; - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - se va studia întreaga zon� liber� sportiv� din UTR 44, în vederea realiz�rii unui ansamblu sportiv coerent; - se va crea o zon� sportiv� de interes regional.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 08_Aviz_Oportunitate_13_mai_2008_AGIL_GROUP_DIGASIM_Torontal.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDE�UL TIMI� PRIM�RIA MUNICIPIULUI TIMI�OARA DIREC�IA URBANISM Nr. 08/13.05.2009

DIREC�IA URBANISM

In urma analiz�rii documenta�iei depuse cu nr. de înregistrare U92009-001710/05.05.2009 de c�tre beneficiar S.C. AGIL GROUP S.R.L., proiectant S.C. DIGASIM S.R.L

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma �edin�ei din data de 13.05.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului �i de Urbanism, înfiin�at� în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismului �i a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiin�area C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonan�ei nr. 27/2008 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului �i urbanismul;

Emite urm�torul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elabor�rii unei documenta�ii de tip Plan urbanistic zonal întocmit� în conformitate cu

legisla�ia în vigoare, în urm�toarele condi�ii: 1. Teritoriul care urmeaz� s� fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona cuprins� între: la est Parcul Industrial Torontal, la sud pârâul Beregs�u, la vest �i nord primul drum major existent sau propus 2. a) Categoria func�ional�: - existent� – zona PUZ Director Nord – la vest de Parcul Industrial Torontal – zon� nereglementat�; - propus� – servicii, comer�, birouri �i locuin�e de serviciu; b) servitu�i: 3. Reglement�ri obligatorii, dot�ri de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii func�iunilor publice lips� ori deficitare din cvartalul ce urmeaz� a fi reglementat; - se va corela cu documenta�iile aprobate în zon�; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parc�ri ecologice, înierbate, prev�zute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - planta�ii ornamentale �i spa�ii verzi compacte de min. 25% - locuri de joac� pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu oblig� autoritatea public� local� implicit la aprob�rile ulterioare ale documenta�iilor de urbanism.

Consider�m astfel oportun� elaborarea documenta�iei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condi�iilor de mai sus �i cu respectarea legisla�iei în vigoare.

Intocmit,

DIREC�IA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: Anexa.pdf

Cod FP-53-01,ver.1 1

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/06.05.2009

- U92009-001390/08.04.2009 - Păunescu Podeanu nr. 2 - beneficiar – UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA - proiectant – S.C. GENERAL PROJECT S.R.L.

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/06.05.2009

- U92009-001500/15.04.2009 - Calea Torontalului km 7 - beneficiar – S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. - proiectant – S.C. ARHIPLUS S.R.L

3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/06.05.2009

- U92009-001568/23.04.2009 - Splaiul Sofocle - Freidorf - beneficiar – SUPERCEANU TIBERIU SILVIU - proiectant – SC VILA PROFILE SRL

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/06.05.2009

- U92009-001597/27.04.2009 - Str. Corbului, Porumbescu, Romulus - beneficiar – S.C. BEGA TURISM S.A. - proiectant – S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/13.05.2009 - U92009-001626/28.04.2009 - Calea Torontalului, C.F. 408776, nr. top A 715/1/72 - beneficiar – HORAK CARMEN şi HORAK LADISLAU - proiectant – S.C. CONICFORM S.R.L.

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/13.05.2009

- U92009-001669/30.04.2009 - Tosca nr. 40 - beneficiar – S.C. INTERAGRICONT S.R.L. - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/13.05.2009

- U92009-001088/24.04.2009

Cod FP-53-01,ver.1 2

- Extravilan Timisoara C.F. 140653 - beneficiar – S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L. - proiectant – B.I.A. Almajan Titus Gabriel

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/13.05.2009

- U92009-001710/05.05.2009 - Calea Torontalului Dn 6 km 563+920 - beneficiar – S.C. AGIL GROUP S.R.L. - proiectant – S.C. DIGASIM S.R.L.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pentru SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

Atasament: Referat.pdf

Cod FP-53-01,ver.1 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ SC 2009-10155/14.05.2009

REFERAT privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de

urbanism Plan Urbanistic Zonal

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Ordonanţa nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere şedinţele C.T.A.T.U din data de 06.05.2009 şi 13.05.2009; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a următoarelor Avize Prealabile de Oportunitate:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/06.05.2009 - U92009-001390/08.04.2009 - Păunescu Podeanu nr. 2 - beneficiar – UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA - proiectant – S.C. GENERAL PROJECT S.R.L.

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/06.05.2009

- U92009-001500/15.04.2009 - Calea Torontalului km 7 - beneficiar – S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. - proiectant – S.C. ARHIPLUS S.R.L

3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/06.05.2009

- U92009-001568/23.04.2009 - Splaiul Sofocle - Freidorf - beneficiar – SUPERCEANU TIBERIU SILVIU - proiectant – SC VILA PROFILE SRL

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/06.05.2009

- U92009-001597/27.04.2009 - Str. Corbului, Porumbescu, Romulus - beneficiar – S.C. BEGA TURISM S.A. - proiectant – S.C. STUDIO ARCA S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1 2

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/13.05.2009 - U92009-001626/28.04.2009 - Calea Torontalului, C.F. 408776, nr. top A 715/1/72 - beneficiar – HORAK CARMEN şi HORAK LADISLAU - proiectant – S.C. CONICFORM S.R.L.

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/13.05.2009

- U92009-001669/30.04.2009 - Tosca nr. 40 - beneficiar – S.C. INTERAGRICONT S.R.L. - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/13.05.2009

- U92009-001088/24.04.2009 - Extravilan Timisoara C.F. 140653 - beneficiar – S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L. - proiectant – B.I.A. Almajan Titus Gabriel

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/13.05.2009

- U92009-001710/05.05.2009 - Calea Torontalului Dn 6 km 563+920 - beneficiar – S.C. AGIL GROUP S.R.L. - proiectant – S.C. DIGASIM S.R.L.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pentru SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC