keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 211/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 211/25.05.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. UR2010-003785/14.04.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Adresa Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 35 din 05.01.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 02/12.11.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 08/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timisoara, având ca beneficiari pe Hluscu Aurel Sorin, S.C. Valmedica S.R.L., Filip Daniel Dorin si Filip Miliana, întocmit conform Proiectului nr. 77/KAT1/08, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc indicii de construibilitate pentru functiunea propusa: regimul de înălţime de P+1E, H cornisa max de 10 m, procentul de ocupare al terenului POT max de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max 1, spaţii verzi de minim 25% din suprafaţa totală a parcelei - conform Adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 35/05.01.2010, acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001549/18.03.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, în suprafaţă totală de 13929mp, este identificat prin CF nr. 409267 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 5151 Freidorf), având nr. top 409267, teren arabil intravilan, str. Prof. Anton Kathrein nr. 7, proprietari fiind Hluscu Aurel Sorin, S.C. Valmedica S.R.L., Filip Daniel Dorin si Filip Miliana.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Hale Industriale si Depozitare P+1E", strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar dupa ce se va reglementa situatia juridica a suprafetelor de teren propuse a constitui domeniu public, conform plansei nr. 04 - "Proprietatea asupra terenurilor".

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor Hluscu Aurel Sorin, S.C. Valmedica S.R.L., Filip Daniel Dorin si Filip Miliana;
- Proiectantului SC Atelierele Arhitech SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: proprietatea_asupra_terenurilor.pdf

33 ,16

61,82

29,95

29,56

29,18

28,81

28,46

28,12

27,79

27,48

49,38

61,80

29,95

29,56

29,18

29,81

28,46

28,12

27,79

27,48

30,12

32 ,31

33 ,61

34 ,05

34 ,49

34 ,92

35 ,35

35 ,77

36 ,19

36 ,60

13,00 14

,00 12

,00

ST R.

PR OF

. A NT

ON KA

TH RE

IN

platf.

"Lipoplast" atelier

"Agromec"

"Lipoplast" atelier

statie pompe

vestiar

atelier

atelier hala LIPOPLAST

"Lipoplast" hala

"Lipoplast" hala

TEXTOR S.R.L. + LIPOPLAST

casa portar

B.C.I.P.S.I.+ Pr.munci

birouri

LIPOPLAST

Bl oc

N r.2

AGROMEC

atelier

spalatorie termica centrala

"Agromec"

statie pompe

AGROMEC post trafo

depozit

"Lipoplast" atelier

"Textor"SRL

SC "Ivan" SRL

PROMEX S.C. IVAN S.R.L

S.C. IVAN S.R.L TEXTOR S.R.L.

S.C. IVAN S.R.L. garaj

cabina portar

birouri

S.C. MULTIM S.A.

vopsitorie

vopsitorie

pod rulant

S.R.L.depozit

TEXTOR S.R.L.

MULTIM

AGROMEC

serv. administrativ

depozit

TEXTOR MULTIM

AGROMEC

hala productie

hala debitare

atelier piese

S.C. MULTIM S.A. cos

pod rulant

centr. termica

S.C. VALVI

statie oxigen

1

4

2

3

ZONA STUDIATA

PLAN de INCADRARE in ORAS

E =2

03 90

0

N=476030

E =2

03 90

0

N=475760

E =2

03 62

0

N=475760

E =2

03 62

0

N=476030

P.U .Z.

- C on

str uir

e d ou

a h ale

- p rod

uc tie

si de

po zit

are

HC L 3

36 /20

05

P.U .D.

- D ou

a c lad

iri pe

ntr u b

iro uri

si sp

ati i d

e d ep

oz ita

re

HC L 1

68 /20

06P.U .Z.

- S ed

iu de

fir ma

cu ha

la de

de po

zit are

HC L 3

27 /20

05

str. Ovidiu Cotrus

N

HC N

13 52

DC 1351-10m

A 8 66

/1 03

A 8 66

/1 05

C

C

C

DE 1359

DE 13

67

5

6

23

22

7

8

21 9

20

19

10

11

18 12

17

16

13

14

15 26

24

25

2

3

2

3

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

C.F. nr. 409267 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. Nr. 5151 Freidorf)

Nr. cad 409267

S teren = 13 929 mp

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

P.U .D.

- ( Co

ns tru

ire De

po zit

In du

str ial

) E xti

nd ere

sp ati

i d e p

rod uc

tie

HC L 3

9/2 00

8

TRASEU INEL V

profil stradal propus 13m, conform Aviz comisia de circulatie

Nr.TH 2009-005123/30.07.2009

profil stradal propus 13m, conform Aviz comisia de circulatie

Nr.TH 2009-005123/30.07.2009

P.U .Z.

- Z on

a d ep

oz ita

re si

se rvi

cii

HC L 4

02 /20

08

46,1 5

38 ,19

32 ,19

6,0 0

6,41

340,55

4,00

334,52

350,96

6,00

6,0 0

4,00

1,50 1,50

7,00 1,501,50

1,50 1,50

7,00 1,501,50

39,7 0

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

A1359/3/8

A1359/3/7

A1359/1/3

A1359/1/4

A1359/1/6

A1359/1/7

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament: Timisoara; Str. Prof Anton Kathrein; Nr. 7

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

arh. Eugen Filip

arh. Craciun Novella

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

1:1000 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE P+1E - PUZ -

76/ KAT1/ 08

arh. Craciun Novella 04Iulie 2009

limita de proprietate existenta

zona studiata

LEGENDA:

limita de proprietate propusa, dupa costituirea domeniului public

teren proprietate privata

teren proprietate publica

teren proprietate privata care trece in proprietate publica ( pentru constituirea domeniului public)

Cc1359/1/1/b

limita de proprietate propusa, dupa cedare teren in vederea costituirii domeniului public

limita de proprietate existenta

limita de proprietate propusa, dupa dezmembrare parcela

Carosabil propus (profil stradal 12m)

Parcela 10

S=2000mp

Parcela 9

S=1000mp

Parcela 8

S=1000mp

Parcela 7

S=1000mp

Parcela 6

S=1000mp

Parcela 5

S=1000mp

Parcela 4

S=1000mp

Parcela 3

S=1000mp

Parcela 2

S=1000mp

Parcela 1

S=1551,17mp

LEA 20 kv

limita de proprietate propusa, dupa dezmembrare parcela initiala

Hluscu Aurel Sorin; S.C. Valmedica S.A. Bucuresti; Filip Daniel Dorin; Filip Miliana

G conducta de gaz

BILANT

- Suprafata teren conform C.F., situatia existenta ~ 13 929mp - Suprafata teren pentru constituire domeniu public ~ 2 377,83mp - Suprafata teren situatie propusa, dupa schimb teren pentru constituire domeniu public ~ 11 551,17mp

Nota: suprafata proprietate privata care urmeaza sa fie schimbata pentru constituire domeniu public va fi determinata cu exactitate intr-o faza ulterioara aprobarii PUZ, dupa finalizarea lucrarilor de specialitate (lucrari popografice si rutiere)

CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE

Cc1359/1/1/a

-Zona depozitare, prestari servicii, constructii aferente-

A

A

A

A

A1359/1/5

Carosabil propus (profil stradal 14m)

Atasament: propunere_de_mobilare_urbanistica.pdf

CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea A-A STR. ANTON KATHRAIN SCARA 1:100 20 za E La aa | | m — = 10 450 250 as0 1 2 5 Î 5 a a panou dute PROFIL TRANSVERSAL TIP + sectiunea B-B 1 ACCES INTERIOR SCARA 1:100 5 ao Ga x 700 sa aa E sine Eee îi 3 arat ae 5.50 500 ÎI E 100 350 350 10, E Ţ 150 Ţ 150 20. 5 II E 25. ft d EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA = LEGENDA: === zona studiata ———— imita de propritate existente a ta da proprietate dupa domeniul Pub ritatearopusa dupa dezrambrar parcat [EEE canatdedesocare CH) [BEE] con: rest scricii- conform PUG N iii rii PERI 2000 2ut, parcaje si moni oxtoicre ze protectie LEA O — conducta de gez ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SIDE DEPOZITARE Regim de intime P+TE fina soma — Tom POT = ma 0% 7 - Suprafata tron conform C.F, situatia existenta = 13 Suprafata tron pent conte dora paie —2 377 82mp ata suprafata propritate privata care urmeaza sa fi schimbat pont constituire domeniu puii va cu racit ir rea probaii PUZ, du Tnalzarealrrio de spele [5 tron (crai popograia si rutare) 1000 m 1600 mp Propritate privata 1000, Verficator/ export] Nume SIT 1600 me] son i Pr 1000 mp TURATIE E, Thu proiect, Paza 1000 mp. d HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE P+1E a — far Ea Ea paz 1600 mp = CITI CER: e — TR a POT = max 50% ___CUT = max 1 2000 mp a fa na teza _|PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA | 05

Atasament: reglementari.pdf

CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PROFIL TRANSVERSAL TIP sectiunea A-A STR. ANTON KATHRAIN SCARA 1:100 na 700, , 5 | ra Ze Cars Zr 1 | 10, iso | ao 350 150 103 i nr = a parut dura PROFIL TRANSVERSAL TIP 4 + sectiunea 8-8 ACCES INTERIOR. BI SCARA 1:100 Hi 5 sm Go $ drum comunal 0) [CEZ] drum de orpontre 5) TE [EEE canatdedesocare CH) [BMR] on: rest scricii- conform PUG ÎMI 207: o PE 2000 spui va iii _ —_ az ISN) zona protectie LEA G — conducta de gaz industrie propus aje si amenajari exterioare ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI DE DEPOZITARE ia NEŢS teren [18511775 1000 mp Situatie exttenta Situaus exttenta 1000 (mp) m. 1006 mp 7555 1000 m] sos E a 1000 mp 1000 mp Thea E 1000 mp bată MALE ÎNDUSTRIALE SI DEPOZITARE a; TI PUZ CTT EI ET CT: Tir La EET E EEE a REGLEMENTARI URBNISTICE ra

Atasament: situatia_existenta.pdf

imita de proprietate axistenta O CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE SI DEPOZITARE PLAN de INCADRARE in ORAS EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA UTR 59 LEGENDA: dona studiata imita de proprietate toron studiat drum comunal (DC) drum de exploatare (DE) canal de desocare (HCN) teren viran zona unitati agricole - conform PU-6. zona depozitare, prestari servicii - conform PUG. LEA 20 ke zona de protectie LEA conducta de gaz BILANT SUPRAFETE S teron conform CF. = 13 929 mp POT existent = CUT existent = Terror upe——Ţ Sonata — [Cana — Rare Exporta 15 Atelierele ArhiTECH ay cod EET rm “ae Bai ore i ra e at E nm — Alea ant Tia Sr Proton Rara 7 semnare |“ Tura Faza [Sit fu Eugenie -PUZ- _ Pret [E EEE De Ta iara Pina re Desen ctre teen SITUATIA EXISTENTA UI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. UR2010-003785/14.04.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”,

strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-003785/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul prealabil de Oportunitate nr. 02/12.11.2009, al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 08/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 3825 din 11.08.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Documentatia PUZ “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna martie 2010, in vederea informarii si consultarii populatiei;

Avand in vedere ca nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z si a legislatiei in vigoare cu privire la amenajarea teritoriului si urbanismului, consideram ca functiunea propusa, nu necesita dezbatere publica; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., proiect nr.77/KAT1/08, la cererea beneficiarilor Hluscu Aurel Sorin, S.C. Valmedica S.R.L., Filip Daniel Dorin si Filip Miliana.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a oraşului. Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 59, pentru care este stabilita functiunea de zona unitati industriale, depozitare, prestari servicii, cu interdictie temporara de constructie, pana la elaborare PUZ sau PUD. Faţă de situaţia din PUG, se menţine un singur traseu de LEA 110kv, în diagonală, exterior faţă de amplasamentul analizat, iar o linie de 20 a fost deviată, pe traseul străzii Anton Kathrein, limitrof cu latura scurta a parcelei.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, asa cum sunt enumerate de Consiliul Judeţean Timiş prin adresa nr. 755/11.02.2010.

Prin prezentul Planului Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, în suprafaţă totală de 13929 mp, este identificat prin CF nr. 409267 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 5151 Freidorf), având nr. top 409267, teren arabil intravilan, str. Prof. Anton Kathrein nr. 7, proprietari fiind Hluscu Aurel Sorin, S.C. Valmedica S.R.L., Filip Daniel Dorin si Filip Miliana.

Prin documentatia Plan Urbanistic Zonal “ Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, se propune: parcelarea terenului in 10 loturi cu suprafete cuprinse intre 1000 ÷ 2000 mp, modernizarea strazii Anton Kathrein cu profil transversal de 13m si un drum propus pentru accesul la parcelele rezultate, cu profil transversal de 12m (trotuar, zona verde si 2 sensuri de circulatie). Pe parcelele nou create se vor edifica 10 hale pentru unitati nepoluante si depozitare in regim de max P+1E.

Amplasamentul pe care se vor realiza prevederile din documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, este accesibil pietonal si auto conform avizului Comisiei de Circulatie TH2010- 001549/18.03.2010. Locurile de parcare pentru funcţiunile propuse, în conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism, sunt asigurate pe parcelele studiate, proprietate privată.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 50 % - funcţiune mixtă producţie, depozitare, servicii CUT maxim = 1 Hcornisa maxim = 10,00m S. Zona verde = minim 25% conform adresei APM nr. 35/05.01.2010 Eliberarea A.C. se va putea face doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drum vor

deveni domeniu public, in conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Hale Industriale si Depozitare P+1E”, strada Anton Kathrein nr. 7, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Ing. Sorina POPA Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC Red./Dact L.I.

Atasament: Raport_avizare.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 08/PV — 04.03.2010 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U, întrunită la data de 04.03.2010 a luat în discuție materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hale industriale și depozitare P+1E”, str. Prof. Anton Kathrein nr. 7 Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. VALMEDICA S.A., Hluşcu Aurel Sorin, Filip Daniel Dorin și Filip Miliana, proiect întocmit de către S.C. Atelierele ArhiTECH S.R.L., în baza Avizului de Oportunitate nr. 02/12.1 1.2009. - se va ține cont de soluția Comisiei de Circulaţie pentru realizarea drumurilor. Cu acest amendament, Comisia a emis următorul: AVIZ FAVORABIL Pentru Plan Urbanistic Zonal „Hale industriale şi depozitare P+1E”, str. Prof. Anton Kathrein nr. 7 Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. VALMEDICA S.A., Hluşcu Aurel Sorin, Filip Daniel Dorin și Filip Miliana, proiect întocmit de către S.C. Atelierele ArhiTECH S.R.L. Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 04.03.2010 Prezentul raport se comunică: e proiectantului - S.C. Atelierele ArhiTECH S.R.L e beneficiarilor - S.C. VALMEDICA S.A. - Hluşcu Aurel Sorin - Filip Daniel Dorin - Filip Miliana e membrilor C.T.A.T.U. DIRECȚIA URBANISM ARH. ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47 — 03. ver. 1