keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/24.03.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 18 martie 2009

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 150/24.03.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 18 martie 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-5535/20.03.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se avizează oportunitatea elaborării documentaţiilor de tip Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate întocmite de către Direcţia Urbanism, in urma sedintei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism din 18 martie 2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_BORDEA_IOSIF.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 02/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiilor depuse cu nr. de înregistrare U92008-000240/26.01.2009 de

către beneficiar BORDEA IOSIF GABRIEL, proiectant S.C. ART’A SPACE S.R.L. şi cu nr. de înregistrare U92009-000916/11.03.2009 de către BUMBAR ADRIAN, proiectant S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona studiată: cvartalul cuprins între străzile Grigore Alexandrescu, Aleea Viilor, Miklos Cirneanski, Basarabia 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 16 –funcţiunea de locuire - propusă – locuinţe individuale şi colective, servicii şi funcţiuni complementare, unităţi pentru sport, agrement şi turism b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă pentru copii; - detalierea reglementărilor pe funcţiuni;

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 03_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_GAD_PROPERTIES.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 03/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000445/06.02.2009 de

către beneficiar S.C. GAD PROPERTIES S.R.L. şi proiectant S.C. GAD PROPERTIES S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona studiată: Bd. 16 Decembrie 1989, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Regele Carol, str. Iancu Văcărescu Zona reglementată: zona fostei Fabrici de Ciocolată KANDIA 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 49 –zona Kandia – subzonă depozitări şi prestări servicii - propusă – locuinţe colective, servicii şi funcţiuni complementare, b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - se acceptă un accent înalt de P+10E+2Er; corpurile din incinta cvartalului se vor studia ţinând cont de limita de proprietate; - se recomandă operaţiuni de unificare a parcelelor cu front pe Bd. Iuliu Maniu; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 04_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_SANDRU_PETRU.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 04/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000513/11.02.2009,

completat cu U92009-000867/06.03.2009 de către beneficiar ŞANDRU PETRU EUGEN şi BALU EMANUEL FLORIN şi proiectant S.C. VEST ARHITECT S.R.L

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona studiată: frontul stradal la vest de Bd. Constantin Brâncoveanu, între Mareşal Averescu şi str. Mureş; 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 65 – locuinţe şi funcţiuni complementare - propusă – locuinţe individuale şi colective, servicii şi funcţiuni complementare, b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - se va păstra aliniamentul clădirilor existente; - se va păstra h/2 faţă de limita de proprietate laterală liberă, în conformitate cu ţesutul existent; - se vor asigura locurile de parcare pe terenul beneficiarilor; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă pentru copii.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 05_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_RUS_VISTIANA.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 05/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000866/06.03.2009, de

către beneficiar RUS VISTIANA LOREDANA şi proiectant S.C. EURO ARHITECT S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona studiată: zona Freidorf – extravilan – terenul cuprins între Inelul IV şi canalul existent, pornind de la parcela cu nr. cadastral A 1316/9/3, C.F. 4927 2. a) Categoria funcţională: - existentă – arabil extravilan - propusă – industrie nepoluantă, hale, depozitare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - corelarea cu documentaţiile aprobate în zonă; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 06_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_Gr_ALEXANDRESCU.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 06/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000573/13.02.2009, de

către beneficiar S.C. HRE S.R.L. şi proiectant S.C. STUDIO 3D S.R.L Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Zona studiată: - la nord si vest – canalul Hc; - la sud str. Grigore Alexandrescu; - la vest – primul drum major reglementat; 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 17 – subzonă rezidenţială mixtă, max. P+2E, cu interdicţie temporară de construire până la aprobare PUD/PUZ - propusă – locuinţe individuale şi colective, funcţiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va corela cu prevederile documentaţiilor aprobate anterior în zonă, în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri, utilităţi; - - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă. - coeficienţi recomandaţi pe parcelă: POTmax locuinţe = 40%; CUTmax locuinţe = 3 POTmax servicii = 50%; CUTmax servicii = 3,5

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 07_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_Iacob_Leon.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 07/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000612/17.02.2009 de

către beneficiar IACOB LEON si IACOB CORNELIA şi proiectant SC SDR PROJECT SRL. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: - la nord de HCN 1723 până la teritoriul administrativ Sânandrei - intre DE 172 ( HCN 177 ) si DN 69 ( Calea Aradului ) 2. a) Categoria funcţională: - existentă – arabil extravilan - propusă – industrie nepoluantă, servicii, depozitare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - reglementarea circulaţiei până la primul drum major existent; - se vor realiza drumurile în corelare cu reţeaua de străzi prevăzută în PUZ Director Sânandrei; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%;

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 08_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_Calea_Aradului_DN_69_KM_7.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 08/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000754/27.02.2009 de

către beneficiar SC HADASIM SRL şi proiectant SC ATELIER CAAD SRL. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: - la vest DN 69, la sud – centura Nord Timişoara, la est DE 272, la nord – primul drum major reglementat. 2. a) Categoria funcţională: - existentă – arabil extravilan - propusă – spatii comerciale, servicii, depozitare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - se vor reglementa terenurile pe care se asigură căile de acces, se vor crea legături între drumul colector şi drumul creat înspre nord prin documentaţia aprobată anterior prin H.C.L. 322/2007; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%; - relaţionare cu documentaţiile aprobate in zona, la nord de centura municipiului Timişoara.

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Cod FP 47 – 03, ver. 1

  • ROMÂNIA

Atasament: 09_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_SC__TRANSPORT_TEAM_TARANU.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 09/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000740/27.02.2009 de

către beneficiar SC TRANSPORT TEAM TARANU SRL şi proiectant B.I.A. ION BARBU. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins de str. Pestalozzi, Cuvin şi până la incinta Fabricii de Bere, analizând terenurile de pe ambele fronturi ale str. Cuvin 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 40, cu diverse funcţiuni - zonă industrială, interdicţie de construire pana la întocmire PUZ, servicii, locuire; - propusă – cazare, campus universitar b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - se va prevedea lărgirea străzii Cuvin pentru densitatea propusă; - se va păstra axul străzii Sălceanu; - regimul de înălţime se va corela ţinând cont de zona de locuinţe existentă; - drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%;

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 10_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_MICSA__FLORIN_MARIAN.pdf

Cod FP 47 – 03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 10/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U92009-000925/12.03.2009 de

către beneficiar MICSA FLORIN MARIAN si MICSA ANA CORINA şi proiectant S.C. 3H STUDIO S.R.L.

Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul străbătut de str. Romulus, între str. Brâncoveanu şi Corbului, partea numerelor pare 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 47 - zona de locuinţe si funcţiuni complementare P+3E - propusă – locuinţe colective şi funcţiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - drumurile vor fi domeniu public; - POT max/parcelă = 20% pentru regim de înălţime peste P+3E; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%; - locuri de joaca

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Atasament: 01_Aviz_Oportunitate_18_martie_2009_REDI_COMPANY_TECTONICS.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM Nr. 01/18.03.2009

DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentaţiei depuse cu nr. de înregistrare U22008-007378/12.12.2008 de

către beneficiar S.C. REDI COMPANY S.R.L., proiectant S.C. TECTONICS ART S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 18.03.2009 a Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Emite următorul

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentaţii de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu

legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: UTR 6 - Zona străzii Bârzava - întregul cvartal cu terenuri atribuite veteranilor de război 2. a) Categoria funcţională: - existentă – UTR 6 –funcţiunea de locuire - propusă – locuinţe individuale şi colective, servicii şi funcţiuni complementare; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - POT max = 35%; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă pentru copii

Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Considerăm astfel oportună elaborarea documentaţiei de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Intocmit,

DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR ARH. EMILIAN SORIN CIURARIU

Cod FP 47 – 03, ver. 1

  • ROMÂNIA

Atasament: r_AO_18_martie_2009.pdf

Cod FP-53-01,ver.1 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. SC2009-5535/20.03.2009

REFERAT privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de

urbanism Plan Urbanistic Zonal

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Ordonanţa nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere şedinţa C.T.A.T.U din data de 18.03.2009; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a următoarelor Avize Prealabile de Oportunitate:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/18.03.2009 - U32009-000441/28.01.2009 - zona str. Bârzava - Lisabona - beneficiar – REDI COMPANY - proiectant – SC TECTONICS

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/18.03.2009 - Zona str. Grigore Alexandrescu – Milos Cirneanski (fostă Călăraşi) - 1. U92009-000240/26.01.2009

- beneficiar – Bordea Iosif Gabriel - proiectant – SC ART’A SPACE

- 2. U92009-000890/10.03.2009 - beneficiar: Bumbar Adrian

- proiectant: S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/18.03.2009 - U92009-000445/06.02.2009 - zona KANDIA - beneficiar – GAD PROPERTIES - proiectant – SC GAD PROPERTIES

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/18.03.2009 - U92009-000513/11.02.2009 - Str. Brâncoveanu nr. 102 - Beneficiar – SANDRU PETRU EUGEN si BALU EMANUEL FLORIN - Proiectant – S.C. VEST ARHITECT

Cod FP-53-01,ver.1 2

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/18.03.2009 - U92009-000566/13.02.2009 - Freidorf nr. CF 4927 - beneficiar – Rus Vistiana Loredana - proiectant – SC Euro Arhitect SRL

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009 - U92009-000573/13.02.2009 - Str. Grigore Alexandrescu nr. 169 - Beneficiar : S.C. HRE S.R.L. - S.C. STUDIO 3D S.R.L. 7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/18.03.2009 - U92009-000612/17.02.2009 - Calea Aradului FN – C.F. 143624 - IACOB LEON - S.C. SDR PROJECT S.R.L.

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/18.03.2009 - U92009-000754/27.02.2009 - Zona Calea Aradului DN 69 KM7 - beneficiar – SC HADASIM - proiectant – S.C. ATELIER CAAD

9. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 09/18.03.2009 - U92009-000740/27.02.2009 - UTR 40 – str. Cuvin - beneficiar – SC TRANSPORT TEAM TARANU SRL - proiectant – BIA I. BARBU

10. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 10/18.03.2009 - U92009-000925/12.03.2009 - Romulus nr. 72 - beneficiar: Micsa Florin Marian si Ana Corina - proiectant: S.C. 3H STUDIO S.R.L.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pentru ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_1_18_martie.pdf

Cod FP-53-01,ver.1 1

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/18.03.2009 - U32009-000441/28.01.2009 - zona str. Bârzava - Lisabona - beneficiar – REDI COMPANY - proiectant – SC TECTONICS

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/18.03.2009 - Zona str. Grigore Alexandrescu – Milos Cirneanski (fostă Călăraşi) - 1. U92009-000240/26.01.2009

- beneficiar – Bordea Iosif Gabriel - proiectant – SC ART’A SPACE

- 2. U92009-000890/10.03.2009 - beneficiar: Bumbar Adrian

- proiectant: S.C. FABRICA DE PROIECTE S.R.L. 3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/18.03.2009 - U92009-000445/06.02.2009 - zona KANDIA - beneficiar – GAD PROPERTIES - proiectant – SC GAD PROPERTIES

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/18.03.2009 - U92009-000513/11.02.2009 - Str. Brâncoveanu nr. 102 - Beneficiar – SANDRU PETRU EUGEN si BALU EMANUEL FLORIN - Proiectant – S.C. VEST ARHITECT

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/18.03.2009 - U92009-000566/13.02.2009 - Freidorf nr. CF 4927 - beneficiar – Rus Vistiana Loredana - proiectant – SC Euro Arhitect SRL

6. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 06/18.03.2009 - U92009-000573/13.02.2009 - Str. Grigore Alexandrescu nr. 169 - Beneficiar : S.C. HRE S.R.L. - S.C. STUDIO 3D S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1 2

7. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 07/18.03.2009 - U92009-000612/17.02.2009 - Calea Aradului FN – C.F. 143624 - IACOB LEON - S.C. SDR PROJECT S.R.L.

8. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 08/18.03.2009 - U92009-000754/27.02.2009 - Zona Calea Aradului DN 69 KM7 - beneficiar – SC HADASIM - proiectant – S.C. ATELIER CAAD

9. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 09/18.03.2009 - U92009-000740/27.02.2009 - UTR 40 – str. Cuvin - beneficiar – SC TRANSPORT TEAM TARANU SRL - proiectant – BIA I. BARBU

10. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 10/18.03.2009 - U92009-000925/12.03.2009 - Romulus nr. 72 - beneficiar: Micsa Florin Marian si Ana Corina - proiectant: S.C. 3H STUDIO S.R.L.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Pentru ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA