keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/28.04.2009 privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 08 aprilie 2009

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 186/28.04.2009
privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 08 aprilie 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-007619/14.04.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie locală,juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederie art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata şi modificata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se avizează oportunitatea elaborării documentaţiilor de tip Plan Urbanistic Zonal în conformitate cu Avizele Prealabile de Oportunitate întocmite de către Direcţia Urbanism, în urma şedinţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 08 aprilie 2009, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului;
-Proiectantului;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aviz_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 02/08.04.2009 DIRECȚIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92009-001119/24.03.2009 de către beneficiari Joița Ana, Bogdan Vasile Romi, Bogdan Silvia, proiectant S.C. MELVIN S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea GTA, Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: DN 6 - Parcul Industrial Calea Torontalului, de-a lungul Pârâului Beregsău 2. a) Categoria funcțională: - existentă — extravilan, în PUZ Director Nord — teren arabil - propusă — hale industriale, depozitare, industrie nepoluantă şi funcțiuni complementare; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - drumurile şi accesele se vor corela cu documentațiile aprobate în zonă, cu posibilitatea de descărcare în drumul colector; - toate drumurile vor fi domeniu public; - se va prelua drumul colector de la METRO 2, se va corela cu SF-ul elaborat de D.R.D.P. pentru D.N.6 — Calea Torontalului - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, Cod FP 47-03, ver. 1

Atasament: Aviz_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 01/08.04.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92009-000865/06.03.2009 de către beneficiar S.C. ZUMA INVEST S.R.L,, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU, Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic Zonal: UTR 41 — Cvartalul nereglementat cuprins între str. Delavrancea, Grozescu, lorgovici şi Canalul Bega 2. a) Categoria funcţională: - existentă — UTR 41 interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ - propusă — locuințe individuale şi colective, servicii şi funcțiuni complementare; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - se va corela cu documentațiile aprobate în zonă; - se va corela cu H.C.L. 544/2008 „privind stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega” - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - alei pietonale; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% - locuri de joacă pentru copii Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA URBANISM DIRECTOR A E N SORIN CIURARIU Cod FP 47 — 03, ver. 1

Atasament: Aviz_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 05/08.04.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92009-001310/03.04.2009 de către beneficiari S.C. INTERBRICK S.R.L,, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATIUL: Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislația în vigoare, în următoarele condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic Zonal: Terenul delimitat la nord de Platforma Industrială Monlandys, la est DN 59 — Calea Şagului, la sud DE 1209, la vest De 1208/2 2. a) Categoria funcţională: - existentă — zonă depozitare şi prestări servicii - propusă — zonă depozitare şi prestări servicii; b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - drumurile şi accesele se vor corela cu documentațiile aprobate în zonă; - toate drumurile vor fi domeniu public; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislației în vigoare. Intocmit, DIRECTOR A AN SORIN CIURARIU [ Cod FP 47-83, ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA ANEXA 1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr. DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Avizele Prealabile de Oportunitate aprobate sunt:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/08.04.2009

- U92009-00865/06.03.2009 - Zona str. Grozescu, Delavrancea, Iorgovici - beneficiar – S.C. ZUMA INVEST S.R.L. - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L.

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/08.04.2009

- U92009-001119/24.03.2009 - Zona DN 6 – Parc Industrial Calea Torontalului - beneficiar – JOITA ANA, BOGDAN VASILE ROMI, BOGDAN SILVIA - proiectant – S.C. MELVIN S.R.L.

3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/08.04.2009

- U92009-001219/31.03.2009 - Str. Alexandru Vaida Voievod - beneficiar – UNIVERSITATEA TIBISCUS - proiectant – S.C. MELVIN S.R.L.

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/08.04.2009

- U92009-001207/31.03.2009 - Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 108-110 - beneficiar – S.C. REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. - proiectant – S.C. SUBCONTROL S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/08.04.2009

- U92009-001310/03.04.2009 - Calea Şagului DN 59, dreapta, Timişoara - beneficiar – SC INTERBRICK SRL - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L.

DIRECTOR, CONSILIER Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA

Cod FP-53-01,ver.1 1

  • ROMÂNIA ANEXA 1
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA la H.C.L. nr.
    • DIRECŢIA URBANISM

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ SC 2009-007619/14.04.2009

REFERAT privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate pentru întocmirea documentaţiilor de

urbanism Plan Urbanistic Zonal

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Ordonanţa nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere şedinţa C.T.A.T.U din data de 08.04.2009; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a următoarelor Avize Prealabile de Oportunitate:

1. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 01/08.04.2009 - U92009-00865/06.03.2009 - Zona str. Grozescu, Delavrancea, Iorgovici - beneficiar – S.C. ZUMA INVEST S.R.L. - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L.

2. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 02/08.04.2009

- U92009-001119/24.03.2009 - Zona DN 6 – Parc Industrial Calea Torontalului - beneficiar – JOITA ANA, BOGDAN VASILE ROMI, BOGDAN SILVIA - proiectant – S.C. MELVIN S.R.L.

3. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 03/08.04.2009

- U92009-001219/31.03.2009 - Str. Alexandru Vaida Voievod - beneficiar – UNIVERSITATEA TIBISCUS - proiectant – S.C. MELVIN S.R.L.

Cod FP-53-01,ver.1 1

4. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 04/08.04.2009 - U92009-001207/31.03.2009 - Str. Mareşal Constantin Prezan nr. 108-110 - beneficiar – S.C. REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. - proiectant – S.C. SUBCONTROL S.R.L.

5. Aviz Prealabil de Oportunitate nr. 05/08.04.2009

- U92009-001310/03.04.2009 - Calea Şagului DN 59, dreapta, Timişoara - beneficiar – SC INTERBRICK SRL - proiectant – S.C. PILOT TEAM S.R.L.

DIRECTOR, CONSILIER Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC

Cod FP-53-01,ver.1 2

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
  • SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ
    • REFERAT

Atasament: Aviz_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 03/08.04.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92009-001219/31.03.2009 de către beneficiar UNIVERSITATEA TIBISCUS, proiectant S.C. MELVIN S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU: Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Cvartalul cuprins între str. Alexandru Vaida Voievod, Daliei, Lascăr Catargiu, Mehadia, 2. a) Categoria funcțională: - existentă — UTR 42, subzonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de P+3E, funcțiuni complementare - propusă — se păstrează funcțiunea existentă - subzonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de P+3E, funcțiuni complementare b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - rezolvarea locurilor de parcare necesare, conform legislației în vigoare; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - plantații ornamentale şi spații verzi compacte de min. 25% Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condiţiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, Cod FP 47 — 03, ver. 1

Atasament: Aviz_4.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA URBANISM Nr. 04/08.04.2009 DIRECŢIA URBANISM In urma analizării documentației depuse cu nr. de înregistrare U92009-001207/31.03.2009 de către beneficiar S.C. REWE PROJECTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., proiectant S.C. SUBCONTROL S.R.L. Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea CTATU, : Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Emite următorul AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE În vederea elaborării unei documentații de tip Plan urbanistic zonal întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, în următoarele condiții: 1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: Frontul stradal de pe str. Mareşal Constantin Prezan, între Calea Martirilor şi str. Nicolae Ivan — numerele pare; 2. a) Categoria funcţională: - existentă — UTR 70, subzonă rezidențială propusă - propusă — servicii, comerț, funcțiuni complementare locuirii b) servituţi: 3. Reglementări obligatorii, dotări de interes public necesare - se va analiza posibilitatea prevederii funcţiunilor publice lipsă ori deficitare din cvartalul ce urmează a fi reglementat; - toate drumurile vor fi domeniu public; - rezolvarea locurilor de parcare, conform legislației în vigoare, pe terenul beneficiarilor; - parcări ecologice, înierbate, prevăzute cu arbori ornamentali; - se vor prelua şi reglementa drumurile prevăzute în documentaţiile anterioare; - plantaţii ornamentale şi spaţii verzi compacte de min. 25%; Aprobarea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism. Considerăm astfel oportună elaborarea documentației de tip Plan urbanistic zonal cu respectarea condițiilor de mai sus şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Intocmit, DIRECȚIA DIRECTOR PE ANISM N SORIN CIURARIU Cod FP 47 — 03, ver. 1