keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 141/24.04.2007 privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 141/24.04.2007
privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-008366/11.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza cerintelor impuse de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată şi modificată.
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 364/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice " Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înalţime pană la P+9E, realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasa in acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde''.
Potrivit reglementarilor Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate.
Având în vedere Raportul de avizare nr. 03/04.04.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism cu nr.SC2007-008367/11.04.2007
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. c şi alin.5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba ''Regulamentul pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective" conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Realizarea mansardelor se va face cu respectarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local al Municipiului Timişoara, cu respectarea Planurilor Urbanistice Zonale şi a Planurilor Urbanistice de Detaliu din zona.

Art. 3: Se revoca Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective".

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism , Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art .5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_mansarda.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUITIMISOARA DIRECTIA URBANISM SC 2007-008368/11.04.2007

ANEXA 1

Regulament pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective

Art. 1 Cladirile existente cu P+4E pot fi mansardate fara prevederea obligatorie a unui ascensor conf. Ord.364/2005.

Art. 2 Pot fi mansardate, fara rezerve, cladirile existente, cu cel mult P+9E, prevazute cu cel putin un lift pe scara, chiar in situatia in care liftul nu va deservi si ultimul nivel.

Art. 3 Mansarda fiind o forma de reabilitare termica a cladirii, proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii va trata in intregime reabilitarea termica a cladirii si intregul aspect arhitectural al imobilului.

Art. 4 Cladirile existente P+4E, pot fi mansardate fara rezerve in cazul realizarii, prin extinderea pe verticala a apartamentelor existente de la etjul IV, obtinandu-se apartamente tip duplex, iar acoperisul se va realiza in mod unitar si armonios pentru toata suprafata cladirii.

Art. 5 In cazul in care imobilul a fost prevazut din constructie cu pod mansardabil, se poate amenaja mansarda in pod existent, cu acces din casa scarii.

Art. 6 In cazul in care o persoana fizica, sau juridica detine in proprietate terasa unui bloc de locuinte colective, poate sa obtina autorizatie in vederea mansardarii imobilului, cu urmatoarele conditii:

-forma mansardei si golurile se vor proiecta in concordanta cu arhitectura intregului imobil -iluminarea se va face preponderent cu ferestre de mansarda -numarul apartamentelor nou create nu va depasi numarul apartamentelor de la ultimul etaj -acoperisul va fi de tip sarpanta, cu invelitoare din tigla rosie sau materiale similare -inaltime maxima la coama – 5 m -inaltimea maxima la atic - 1,5 m -acces din casa scarii

Art.7 Se admite realizarea de etaj retras de tip PENTHOUSE cu inaltimea maxima de 3,5 m.

Art. 8 Proiectul va fi insotit de un plan de amenajare a zonei referitor la parcari si zone verzi.

Art. 9 In toate cazurile mai sus mentionate, se va elabora un proiect de instalatii, pentru intregul bloc, iar mansardele vor respecta Normativul pentru proiectarea mansardelor la cladirile de locuit, indicativ NP-064-02.

Art. 10 Se exclude realizarea de apartamente de tip DUPLEX din uscatorii.

Art.11 În cazul mansardărilor prin extindere pe verticală a apartamentelor de la ultimul nivel nu se solicită locuri de parcare suplimentare.

DIRECTOR DIRECTIA URBANISM Arh. Sef EMILIAN SORIN

CIURARIU

Atasament: Aviz_comisia_tehnica.pdf

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

RAPORT DE AVIZARE

03/04.04.2007

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art.

37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L.

nr. 299/27.06.2006 privind infiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de . a luat în

discuţie documentaţia de urbanism privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea HCL nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective", Anexa 1.

In urma dezbaterilor s-au făcut următoarele amendamente:

1. Mansarda fiind o forma de reabilitare termica a imobilului, proiectul va trata in intregime reabilitarea termica a cladirii si intregul aspect arhitectural al imobilului. 2.Cladirile existente P+4E pot fi mansardate fara rezerve in cazul realizarii, prin extinderea pe verticala a apartamentelor existente de la etajul IV, obtinându-se apartamente tip duplex, iar acoperisul se va realiza in mod unitar si armonios pentru toata suprafata cladirii.

3. Se admite realizarea de etaj retras de tip PENTHOUSE cu inaltimea maxima de 3,5 m.

Cu aceste amendamente avizăm favorabil Anexa 1 – Regulament pentru

mansardarea blocurilor colective, parte integranta a Proiectului de Hotarare privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+ 9 E realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansardare si revocarea HCL nr. 96/28.03.2006 privind aprobarea '' Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuinte colective"

Intocmit în baza Procesului verbal al şedinţei din data de 04.04.2007.

Presedinte: Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Red./Dact. C.C. Dact. 3 exemplare

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA URBANISM SC 2007-008366/ 11.04.2007

REFERAT Privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de înaltime pâna la P+9

E, realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncalzite sau mansardare la

blocurile de locuinte cu regim de înaltime pâna la P+9 E

In conformitate cu prevederile Ordinului 364/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Ghid privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de înaltime pâna la P+9 E, realizate dupa proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncalzite sau mansardare“, indicativ GP 110-04. Având in vedere numeroasele solicitari din partea cetatenilor din Municipiul Timisoara pentru emiterea certificatului de urbanism :

- mansardari de blocuri – aproximativ 200 cereri; - extinderi de tip duplex – aproximativ 100 de cereri

Construirea mansardelor la blocurile de locuinte contribuie la îmbunatatirea conditiilor termice ale acestora si la economisirea sumelor care ar trebui cheltuite periodic pentru repararea straturilor hidroizolante ale teraselor existente. Totodata, o noua abordare arhitecturala a intregului imobil ca imagine urbana este necesara. Din motivele de mai sus consideram ca actiunea de amenajare de poduri neîncalzite trebuie în continuare încurajata si prin posibilitatea realizarii etajelor retrase de tip PENTHOUSE cu inaltimea maxima de 3,5 m. Luand in considerare, totodata, si numeroasele solicitari privind emiterea unui certificat de urbanism pentru mansardare bloc de locuinte, consideram ca, pe lânga înbunatatirea confortului termic prin executarea acestor mansarde se pot crea spatii noi pentru locuinte sociale, apartamente oferite spre vanzare, in special pentru familiile tinere sau locuinte tip duplex realizate ca extindere a apartamentelor de la ultimul nivel. Astfel, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea si aprobarea Regulamentului privind mansardarea blocurilor de locuinte collective, prezentat în Anexa 1.

Realizarea mansardarelor se va face cu respectarea Planului Urbanistic General si Regulamentului Local aferent si cu respectarea Planurilor Urbanistice Zonale, Planurilor Urbanistice de Detaliu din zona.

Pentru toate cazurile este necesara întocmirea unei expertize tehnice si vor fi respectate normele tehnice, juridice si sanitare în vigoare. Propunerea va fi supusa dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta intr-un referat anexa. VICEPRIMAR: DIRECTOR DIR. URBANISM: Ing. DOREL BORZA Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU SEF SERVICIU A.C.C. pentru SEF BIROU D.U. Ing. TEREZ KOLOZSI Arh. LOREDANA PALALAU CONSILIER: Jr. CRISTINA CODREANU

AVIZAT JURIDIC : SEF SERVICIU JURIDIC

Jr.MIRELA LASUSCHEVICI

Red./Dact. C.C. Dact. 2 exemplare