keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 105/28.09.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 22542/24.09.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, Anexei nr.3- Program de dezvoltare 2012, Anexei nr.4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile", care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_4_rectificare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2012- PROGRAM DEZVOLTARE 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE da / Rectificare 4 HCL... TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect APROBAT, PRIMAR Nicole ROBU SURSE DE FINANTARE Anexa ta/2 _ T di fa Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt. Avans pt. Chek ieli derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 09 1 2 3 5 10 11 [TOTAL GENERAL | 287.916,17 25.938,88 271.720,78 562.882,77 114.482,18 1.047,82 39.519,01 TOTAL GENERAL II 287.916,17 25.938,88 271.720,78 882,77 114.482,18 3.097,97| 1.359,02) 49.332,01| 16.195,39 1.047,82 39.519,01 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 249.944,95 25.596,32 246.405,81 775,39 99.326,73 1.149,74| _798,48| 44.941,64| 3.539,14 890,82 39.519,01 LUCRĂRI NOI -B 37.971,22 342,56 25.314,97 103,38 15.155,45 1.948,23 560,54| 4.390,37) 12.656,25 157,00 0,00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - Cc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 [TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 28791617) 25.938,88 _211.120.78|.. 6 BEZTII, 114.482,18. 1.359.02[. 49.332.017 16195.30 1.047,82 39.519,01 Capitolul 65.02 Învățământ 1.412,96 Are 1.262,59 160,62 1.035,55 22,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 65.02.04 invăţământ secundar 1.412,96 00 1.262,59 160,62 1.035,55 22,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 65.02.04,02 Învățământ secundar superior 1412.98 0,00 1.262,59 160,62 1.035,55 22,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.412,96 0,00 1.262,59 160,82 1.035,55 22,22 44,20 0,00 150,37 0,00 0,00 Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip"blended learning” ID 38652 - Colegiul Național Bănăţean// POSDRU 254,00 0,00 254,00 46,00 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Conir. Proprie Avans pt. Cheltuieli derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 16 11 1 Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în Obradovici / IPA zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 -Lic.D. 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Moştenirea culturală în viața de zi cu zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 - Lic.C.D. LOGA / IPA 18,00 0,00 18,00 0,00 15,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competențelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 303,96 0,00 153,59 19,83 130,54 3,22 0,00 0,00 150,37 0,00 0,00 Firma de exercițiu - o şansă pentru cariera ta Contract POSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul Economic F.S.NittiPOSDRU 825,00 0,00 825,00 94,79 686,01 0,00 44,20 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 10.883,01 0,00 9.158,06 1.160,42 6.652,21 96,99 7,65 349,97| 1.724,95 890,82 0,00 66.02.06 Spitale 10.883,01 0,00 9.158,06 1.160,42 6.652,21 96,99 7,65 349,97| 1.724,95 890,82 0,00 A. Lucrări în continuare 7.994,98 0,00 7.349,24 971,76 5.418,69 67,97 0,00 0,00 645,74 890,82 0,00 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect] Buget de contr. Proprie ge Parteneri - 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Avans pt & Credite Nee (inclusiv derulare | Alle Surse TVA TVA) o 1 2 3 4 5 6 7 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta [Timisoara 2.214,09 0,00 2.214,09 232,68j 1.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00, 468,53 Regional Center of Vitro-Retinal Surgery and Ophthalmo-Oncoiogy (SCM) 2.170,08 0,00 2.170,08 234,08j 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00; 412,87 0,00 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology în the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252724.2 (Sp. L.Țurcanu) 471,12 0,00 471,12 61,25| 400,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 _ Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.138,51 0,00 2.492,77 443,75| 1.981,05 67,97 0,00 0,00 645,74 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.888,03 0,00 1.808,82 188,66| 1.233,52 29,02 7.65 349,97| 1.079,21 0,00 0,00 Dezvoltarea unui sistem regionai transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 2.888,03 0,00 1.808,82 188,66) 1.233,52 29,02 7,85 349,97| 1.078,21 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget local - Proprie Buget de Stat Buget EU TVA Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Cred ite 0 3 4 5 10 11 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.551,24 126,68 3.831,21 514,40| 2.497,00 72,80 9,52 737,49 720,03 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1.048,42 0,00 516,42 52,95| 346,22 19,49 0,06 97,76 532,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.048,42 0,00 516,42 52,95| 346,22| 19,49 0,00 97,76 532,00 0,00 0,00| Politica Culturată ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 187,51 0,00 105,51 11,06| 72.33 1,70 0,00 20,42 82,00 0,00 0,00 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007- 2014, HURO/1001/162/1.2.2(Teatrul Maghiar de Stat) HCL55/2012 860,91 0,00 410,91 41,89) 273,89 17,79 0,00 77,34 450,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 3.502,82 126,68 3.314,79 461,45| 2.150,78 53,31 9,52 639,73 188,03 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 3.502,82 126,68 3.314,79 461,45| 2.150,78 53,31 9,52 839,73 188,03 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3.137,42 108,57 3.074,38 436,25| 1.985,99 49,43 9,52 593,20 83,03 0,00 0,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 240,40 18,11 160,40 16,81) 109,95 2,59 0,00 31,05 80,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | Excedent |vaioare proiect] Buget de p Parteri 2012 2011 Buget EU Credite Stat Avans pt. & - derulare | /Vte Surse TVA Efligibil o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiitor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 125,00 0,00 80,00 8,39| 54,84 1,29 0,00 15,48 45,00 0,00 0,00 copi Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 3.582,20 0,00 1.937,20 222 47| 1.386,28 32,75 18,90 275,80) 1.645,00 0,00 0,00 68.02. Asistenta sociala pentru familie si 3.582,20 0,00 1.937,20 222,47| 1.386,28 32:75 18,90 275,80|:::1.645,00 0.00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2.238,20 0,00 1.258,20 165,47) 778,28 1875 19,90 275,80 980,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 25,00 0,00 25,00 000| 25.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 0,00 25,00 0,00j 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.213,20 0,00 1.233,20 165,47 753,28 18,75 19,80 275,80 980,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 1.519,13 0,00 819,13 114,99) 523,48 13,03 11,27 156,36 700,00 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 694,07 0,00 414,07 50,48|j 229,80 5,72 8,63 118,44 280,00 0,00 0,00 68.02.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 1.344,00 0,00 579,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.344,00 0,00 679,00 57,00) 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI din care TOTAL 2012 Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt Nee (inclusiv TVA) Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 3 4 5 $ 10 11 BARRABARRIPEN 1.344,00 0,00 879,00 57,00 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.50“ Alte: servicii. - în domeniile locuințelor, serviciilor. şi dezvoltării 21.776,32 342,56 21.776,32 342,56 13.976,32 13.976,32 1.611,33 1.611,33 7.879,85 7.879,85 1.757,99| _362,14| 2.208,01 1.757,99 :362,14| 2.208,01 7.800,00 rr 7.800,00 157,00 157,00 9,00 0,00 B. Lucrări noi 21.776,32 342,56 13.976,32 1.611,33 7.879,85 1.757,99 362,14| 2.208,01 7.800,00 157,00 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 87,18 0,00 87,18 15,00 88,30 1,70 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric at orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 3.843,21 0,00 2.543,21 357,58 1.627,87 40,53 31,00 486,23 1.300,00 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 4.204,85 161,86 2.104,65 273,61 1.788,95 42,08 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-incubator de afaceri, HCL 302/2010 1.058,00 0,00 758,00 54,00 246,00 150,00 7,00 144,00 300,00 157,00 0,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 5.121,42 0,00 3.721,42 252,00 1.148,00 1.400,00) 249,42 872,00 1.400,00 0,00 0,00 Ceniru Regional de Competente si Dezvoltare a Furmnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 209,00 0,00 159,00 9,00 41,00 50,00 35,00 24,00 50,00 0,00 Or CR a arta tarta 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chel Neelig (inclusiv TVA) Buget Parteneri Avans pt. & derulare | Alte Surse Credite TVA 0 Modernizarea statiilor de transport public intermodal fa nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 140,00 0,00 140,00 17,65 80,35 2,00 16,00 24,00 0,00 0,00 0,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informaiive, HCL 303/2010 7.112,86 180,70 4.462,86 632,49 2.879,38 71,67 23,72 855,60| 2.650,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 83.019,66 0,00) 83.019,66 5.089,88 33.279,99 783,06 0,00 43.866,73 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83.019,86 0,00; 83.019,66 5.089,88 33.279,99 783,06 0,00 43.866,73 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 83.019,86& 0,00; 83.019,66 5.089,88 33.279,99 783,06 0,00 43.866,73 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis 39.152,93 0,00) 39.152,93 5.089,88 33.279,99 783,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 Rea! area tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din ISPA 2000/RO/16/P/PE/004). România” (măsura 43.866,73 0,00) 43.866,73 0,00 0,00 0,00 0,00 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 147.648,56 25.469,64| 147.648,56 52.698,56 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,90 0,00j 39.519,01 81.02.06 Energie termică 147.648,56 25.469,64| 147.648,56 52.698,56 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00) 39.519,01 A. Lucrări în continuare 147.648,56 25.469,64| 147.648,56 52.698,56 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 9,00) 39.519,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2012 din care Excedent 2011 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect Buget de Stat Buget EU Buget local Conir. Proprie Buget Chelt. Credite Avans pt. Alte Surse derulare Retehnoiogizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 147.648,56 25.469,64 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00 0,00 0,00] 39.518,01 Capitolui 84.02 Transporturi 15.042,22 0,90 10.887,18| 1.425,09) 6.490,95 161,52| 915,61) 1.894,01, 4.155,04 0,09 0,00 84.02.03 Transport rutier 15.042,22 0,00 10.887,18|:- 1.425,09|:- 6.490,95 161,52| " 915,61| 1.894,01)::4.155,04 0,00 9,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2,22 0,00 1,24 0,18| 0,80 0,02 0,00 9,24 0,98 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2,22 0,00 1,24 0,18 0,80 0,02 0,00 0,24 0,98 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo HCL356/2011 2,22 0,00 1,24 0,18 0,80 0,02 0,00 0,24 0,98 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 15.040,00 0,00 10.885,94, 1.424,91) 6.490,15 161,50| 915,61) 1.893,77) 4.154,06 0,00 0,00) A. Lucrări în continuare 4.996,97 0,00 3.106,97 340,12) 1.548,37 38,54| 744,76 435,18 1.890,00 0,00 0,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 4.996,97 0,00 3.106,97 340,12| 1.548,37 38,54| 744,76 435,18) 1.890,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.043,03 0,00 7.178,97| _1.084,79| 4.941,78 122,96| 170,85| 1.458,59| 2.264,06 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 9.919,03 0,00 7.654,97) 1.087,14) 4.861,43 120,96; 170,85) 1.434,59| 2.264,06 0,00 o 00

SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget Buget EU Chelt. Parteneri Credite Avans pt. & Cheltui Meci derulare Alte Surse (inclusiv TVA TVA) 3 4 5 6 7 din care DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL |. Excedent 2012 2011 Valoare proiect | Buget de Stat o Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spt. T. 124,00 0,00 124,00 17,65| 80,35 2,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 Viadimirescu HCL 405/2011 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. *** Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Co Louis Turcanu” Timisoara DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU Aurelia J Verificati Întocmit, SEF SERVICIUL INVESTITII

Atasament: anexa_3_rectificare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2012- PROGRAM DEZVOLTARE 2012 INVESTITII 2012 Rectificare 4 HCL..../ | DENUMIREA OBIECTIVULUI APROBAT, PRIMAR SURSE DE FINANTARE Anexa 1a/1 mit lei TOTAL din care Contributi excedent |.) Buget | SURSE BUGET 2012 bee Asociati Stat pRopRil | *RED'TE| LOCAL proprietar 9 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 75.435,67| 3.646,37| 109,95| 3.833,82) 1.947,93 0,00| _69.543,97 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40.583,14| 1.454,37| 109,95) 1.833,82 0,00 000| 38.639,37 LUCRĂRI NOI - B 9.024,59) 200,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7.024,59 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 25.827,94| 1.992,00 0,00 0,00| 1.947,93 0,00 23.880,01 TOTAL GENERAL 15435.67 1 109,95) 383382| 1947,93| 000| 69.543,97 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 2.673,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.673,70 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.673,70 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00| 2.673,70 C. Dotări independente şi alte investiții 2.673,70 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,00| 2.673,70 b. Dotări independente 222567| 000| 0,00 000 000, 000| 2.225,67 Dotări Primărie 222567) 000| 0,00 000, 000| 000) 2225.67 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 Sistern infogeografic de administrare a PMT 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 d. Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 10,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 10,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice eneraie | 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 45,00 0,00 0,00 0,06 45,00 9,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Dotări 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Capitolul 61.92. Ordine publică şi siguranța naţională 302,78 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 61.02.03.Ordine publică 302,78 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 302,78 61.02.03.04 Poliţie comunitară 302,78 5,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 C. Dotări independente şi alte investiții 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rel b.Dotări independente 302,78 0.00| 0,00 0,00 0.00 0,00 302,78 Page1

SURSE DE FINANTARE TOTAL din care Contrfbuti DENUMIREA OBIECTIVULUI 02 | excedent Asociatii Buget | SURSE |cpeprre, BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar| 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari 30278| 000) 0.00 000| 000| 000) 302,78 Capitolul 65.02 Învățământ 2.706,42 0,00 0,00 0,00| 160,86 0,00) 2.545,56 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.837,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|: 1.837,36 65.02.03.01, Invățământ preşcolar 1.837,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,35 A. Lucrări în continuare 1.092,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.092,39 Extindere Gradinita PP 26 109239) 000| 0.00 000| 000| 0.00) 1.092,39 B. Lucrări noi 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,00 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 300,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 300.00 C.Dotări independente şi alte investiții 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 b. Dotări independente 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 Dotari gradinita PP 12 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 Dotari gradinita PP 14 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 Dotari gradinita PP 1 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 65.02.04 Învățământ secundar TI 86908. 0,00[ 0,00] 0,00) 160,86[. 0,00. 708,20 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 b. Dotări independente 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Dotari 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 861,06 0,00 0,00 0,00) 160,86 0,00 700,20 C. Dotări independente şi alte investiții 861,06 0,00 0,00 0,00j 160,86 0,00 700,20 b. Dotări independente 160,86 0,00 0,00 0,00) 160,86 0,00 0,00 Dotari 160,86 0,00 0,00 0,00| 160,86 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,63 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Liceul J.L. Calderon HCL 413/2009 184,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 d.Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 2

SURSE DE FINANTARE di Contributi TOTAL in care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de | Stat | PROPRII LOCAL proprietar o 1 2 3 4 5 6 7 DALI + audit energetic +DTAC+PT+DDE Reabilitare Grup Scolar E. Ungureanu 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 6.696,81 200,00 0,00| 2.000,00| 1.601,07 0,00 3.095,74 66.02.06 Spitale 5.696,81 200,00 0,00| 2.000,00| 1.601,07 0,00 3.095,74 B. Lucrări noi 2360,54| 000| 000| 200000) 000| 000| 360,54 Reabilitare anexa Spital Dermato- Venerice str. Marasesti nr.5 HCL 299/2010 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul Turcanu 2.080,54 0,00 0,00] 2.000,00 0,00 0,00 60,54 C. Dotări independente şi aite investiții 4.336,27| 200,00 0,00 0,00; 1.601,07 0,00| 2.735,20 b. Dotari independente 3.957,95| 200,00 0,00 0,00| 1.601,07 0,00| 2.356,88 Aparat computer tomograf Spitalul Clinic Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 DOTARI Spitalul Ciinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” 1.006,68 0,00 0,00 0,00) 645,20 0,00 361,48 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 1.681,27 0,00 0,00 0,00) 845,87 0,00 835,40 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamnica la UMF "V.Babes", HG 1188/2010 200,00| 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Achizitie lift cladire Clinicile Noi, a Sp, Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 180,00 0,00 0,00 0,00ț 110,00 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 378,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,32 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged nara 9 000| 000| 0,00 ooo| 000| 000| 90.00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 Page 3

SURSE DE FINANTARE di Contributi TOTAL | OI e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar o 1 2 3 4 5 5 7 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu'str. Braila 200,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,63 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.604,55| 364,03 0,00; 1.103,31; 141,00 0,00| 10.360,24 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 818,00 0,00 0,00 0,00, 141,00 0,00 677,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 818,00 0,00 0,00 0,00) 141,00 0,00 677,00 b. Dotări independente a18,00 0,00 0,00 0,00| 141,00 0,00 677,00 Dotări Teatrul German 330,00, 000) 0.00 000, 3000| 000| 300,00 Dotari Teatrul Maghiar 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dotari Filarmonica 288.00) _0,00| 0,00 000, 11100) 000| 177,00 67.02.05.01 Sport 959,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,04 B. Lucrări noi 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Reabilitare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 |Cofinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investitii 259,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,04 Dotări independente 259,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,04 SF+PT+DDE peniru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DOTARI Sala Olimpia 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9.827,51) 364,03 0,00| 1.103,31 0,00 0,00 8.724,20 A. Lucrări în continuare 9.400,06| 164,03 0,004 1.103,31 0,00 0,00; 8.296,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1.262,66 0,00 0,00 1.103,31 0,00 0,00 158,35 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2005, HCl. 123/2008 607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,04 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 7.008,35| 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,35 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3- 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 4

SURSE DE FINANTARE di Contributi TOTAL | axe e Buget | SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI exceden! ii uge E 2012 2011 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 7 Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare loc de joaca lorgovanului 51951 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 51951 B. Lucrări noi 200,00) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00| 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 227 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,01 Actualizare documentație tehnico- economică "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo", HCL 383/2007;HCL 354/2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,40 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 173,42 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 173,42 68.02.15 Prevenire excluderii sociale : E n : e 0,00 0,00 000 "000|. 000| 17342 68.02.15.01 Ajutor social 69,62 0,00 0,900 0,00 0,00 69,62 C. Dotări independente şi alte investiții 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 b. Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 20,10 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 Page 5

SURSE DE FINANTARE 1 Contributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 5 7 C Dotări independente şi alte investiții 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 Dotări independente 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20 Dotari 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situaţ in Timisoara, str Telegrafului nr.8 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 28.997,76| 960,03| 109,95 17,51 0,00 0,00| 28.870,30 70.02.03 Locuinţe 145,02 0,00[; 109,95 17,51 0,00 0,00 17,56 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 145,02 0,00) 109,95 17,51 0,00 0,00 17,58 A.Lucrări în continuare 127,46 0,00] 109,95 17,51 0.00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 14,62 0,00 0,00 14,62 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 36,25 0,00| 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 13,94 0,00| 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 45,83 0,00| 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lancu Fiondor, bl. E17 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 „,0a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 |Reabi itare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Page 6

PI SURSE DE FINANTARE | TOTAL din care Ponvribsti DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE |cREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 9 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,00 eabilitare fermică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Executie locuinte sociale str. |.l.de ia Brad HCL 435/27.11.2007 (RATT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,56 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5,56 Asistenta tehnica la 72 imobile 6.56 0.00 0.00 5,56 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 3.219,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[:::: 3.219,55 10.02.0501 Alimentări cu apă 3.219,55 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.219,55 A. Lucrări în continuare 1.641,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comaarei) HCL 281/2008 311,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,07 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade- Timisoara, HCL 283/2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 294,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,18 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 845,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,40 B. Lucrări noi 817,30 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 817,30 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etlll, HCL 487/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL. 139/2009 217,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,30 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,30 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,30 Reabilitare conducta apa si bransamente ka Fabric, HCL 73/2011 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Page 7

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 75,00 SF Reatbilitari retele apa-canal in Mun. Timisoara etapa | 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF- Executie Fântâni arnamentale 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Reabilitare retele apa canal str Alunis 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare canal zona Dambovita - Lacului 100,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona Felix 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 710,00 0,00 aaa) 0,00 7.813,28 A. Lucrări în continuare 7.813,29) 710,00 0,00 0,00 0,00 000| 7.813,29 Extindere rețele iluminat pubiic zona de nord, HCL 138/2005 4.138,29) 360,00 0,00 0,00 0,00 000| 4.138,29 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.675,00, 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.675,00 70.02.50. Alte. servicii: - în. domeniile locuințelor,:::: serviciilor şi: dezvoltării comunale -17,819,90[. 250,03 0,00 0,06 0,00 0,00[ 17.819,90 A. Lucrări în continuare 14.850,56| 250.03) 0,00 000| 000| 000| 14.850,56 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 14.850,56| 250,03 0,00 0,00 0,00 0,00| 14.850,58 a. Lucrări noi 000) 000| 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Ie Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 2.969,34 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.969,34 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.894,23 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00; 2.894,29 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 Monument cornernorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Page 8

SURSE DE FINANTARE | ai Contributi TOTAL | e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 SF+PT Trafic management si supraveghere videa HCL 289/2011 255,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,33 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 243,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorior in Sectorul Automotive 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45 SF + PT Spatii depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,05 Actualizare harta zgomot 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.108,84| 330,31 0,00 9,00 0,00 0,00) 2.108,84 81.02.06 Energie termică 2.108,84] 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.108,84 A. Lucrări în continuare 2.065,36] 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.065,36 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice în municipiul Timișoara 2.085,36) 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.065,36 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL. 556/2006 946,15| 222,06 0,00 0,00 0,00 0,00 946,15 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.061,48j 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,48 Page 9

SURSE DE FINANTARE din care Contributi e DENUMIREA OBIECTIVULUI arce Asociatii Pat RS CREDITE de a proprietari o 3 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 C. Dotări independente şi alte investiții 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 Studii şi proiecte 12,48 0.00 000| 000| 0.00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Aport capital Internationan Recycling Energy HCL 302/2011 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 = + Capitolul 84.02 Transporturi 20.126,39| 1.792,00 0,00 713,00 0,00 0,00| 19.413,39 84.02.03 Transport rutier 20.126,39[.1.792,00 0,00 713,00 0,00 19.413,39 84.02.03.02 Transportul în comun 8.635,79| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.635,79] A. Lucrări îi til SON 100.00) 000| 0.00 aoo| 000| 000| 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi aite investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0.00 0,00 000| 8.535,79 b.Dotări independente 7.634,59) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 7.634,59 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.587,47 | 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.587,47 bi i + Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 6.993.97| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.993,97 Tramvaie folosite 583,50| 0,00 000| 000| 000| 583,50 Achizitii tramvale noi 10,0) 000| 0,00 000| 000| 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 47,12 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 47,12 Achizitii refugii calatori 47,12 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 901,20| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,20 Studii sf proiecte Primarie 25853) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,67 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 191,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,88 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 192,08 0,00| 0,00 0,00 0.00 0,00 192,08 Page 10

SURSE DE FINANTARE Contributii TOTAL din care e DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 excedent Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 6 7 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 3.530,20 0,00 0,00 713,00 9,00 0,00 2.817,20 [| Lucrări în continuare 1770,28| 0.00) 000| 71300| 000| 000| 1.057,28 Consolidare pasaj Cal. $agului, HCL 94/2007 1.770,28 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00 1.057,28 [8 Lucrări noi 158000| 0,00) 0,00 000| 000| 0.00) 1.580,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 178,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 0b.3,4,5) 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.03 Străzi 5.506,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.506,45 A. Lucrări îi ti Mer IN 172179, 000| 0,00 00| 000| ' 000| 172179 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 766,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere | HCL 247/2008;HCL 467/2009 955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,79 B. Lucrări noi 265475| 000, 0.00 000| 000| 000| 2.654,75 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Amenajare str. Giadiolelor HCL 42/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 200.00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 100,00 Amenajare str . Gh. Cotoşman HCL 41/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,27 Page 11

SURSE DE FINANTARE | TOTAL din care Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI soia | excedent | „creați | Buget | SURSE cReDiTE| BUSET 2011 de Stat PROPRII LOCAL proprietar 0 1 2 3 4 5 s 7 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 1.163,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,60 C. Dotări independente şi alte investiții 1.129,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.129,91 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.129,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.128,91 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 SF+FPT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.00 SF+PT Pasaj Jiul 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Alte studii şi proiecte drumuri 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 300,00 84.02.50 Aite cheltuieli in domeniul transporturilor 2.453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.453,95 C.Dotari independente si aite investitii 2.453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.453,95 b.Dotari independente 245395, 636,00| 0,00 000| 000) 000| 2.453,95 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 2453,95| 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,95 x DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA D LTARE Smaranda HARACICU A Întocmit, CONSILIER SERVICIUL ÎNVI -urinița TOMA i urari MA STITI Page 12

Atasament: anexa_2_rectificare.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS Buget de venituri propriitsubventii 2012 Anexa nr. 2 Rectificare SEPTEMBRIE 2012 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR puei po? po3 uierbo1qd ECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) TOTAL VENITURI 00.01 188.920,32 23.890,72 212.811,04 L. VENITURI CURENTE 00.02 177.516,58 24.910,17 202.528,75 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 177.616,58 24.910,17 202.526,75 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.501,85 0,00 1.501,85 nituri din proprietate 30.10 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate 30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | GOI TF DIO | O 00.09 176.114,73 24.910,17 201.024,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati m 33.10 173.534,92 24.951,22 198.486,14 Taxe si alte venituri în invatamant o = 33.10.05 2.339,15 0,00 2.339,15 Venituri din prestari de servicii pn = 33.10.08 1.372,44 528,67 1.901,11 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine N pa 33.10.14 9.277,91 0,00 9.277,91 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa m e 33.10.16 48,26 0,00 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 4,00 0,00 4,00 nituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 15 33.10.19 670,80 30,00 700,60 nituri din cercetare 16 33.10.20 50,00 0,00 50,00 enituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 33.10.21 139.086,86 19.293,55 158.380,41 enituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.10.30 16.571,00 5.080,00 21.651,00 enituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 19 33.10.31 539,00 0,00 539,00 Alte venituri si alte activitati in prestari de servi 20 33.10.50 3.575,70 19,00 3.594,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 ag. 1/17

DENUMIREA INDICATORILOR PUBI pod retuuț Bjuenţiul ueibold Diverse venituri 36.10 497,42 0,00 497,42 Alte venituri 24 36.10.50 497,42 0,00 497,42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 762,39 41,05 721,34 Varsarninte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 26 37.10.03 -3.980,87 20,45 -3.960,42 Varsaminte din sectiunea de functionare 27 37.10.04 3.980,87 -81,50 3.919,37 Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 00.12 11.303,74 1.019,45 10.284,29 Subventii de la bugetul de stat 30 42.10 624,35 0,00 624,35 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 32 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 Subventii de la bugetul de stat catre institu proiecte publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 33 42.10.39 466,76 0,90 466,76 Subventii de la alte administratii 34 43.10 5.261,88 -1.019,45 4.242,43 Subventii pentru institutii publice 35 43.10.09 2.000,00 0,90 2.000,00 Subvertii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 36 43.10.14 2.161,88 80,55 2.242,43 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 37 43.10.16 1.100,00 1.100,00 0,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 38 43.10.16.01 1.100,00 -1.100,00 0,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 39 45.10 5.417,51 0,00 5.417,51 Fondul European de Dezvoltare regionala 40 45.10.01 5.417,51 0,00 5.417,51 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 41 45.10.01.01 5.417,51 0,00 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI 42 49.10 188.920,32 23.890,71 212.811,03 CHELTUIELI CURENTE 43 01 183.787,10 24.971,86 208.758,76 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 84.495,00 8.442,94 92.937,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 91.298,30 16.528,72 107.827,02 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 7.993,80 0,00 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 47 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Pag.2/17

DENUMIREA INDICATORILOR pui pod ţegtu we1Bosqd Finantarea nationala 56.01.01 2.566,87 0,00 2.568,87 Finantarea Uniunii Europene 49 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 i neeligibil 50 56.01.03 9,42 0,00 942| CHELTUIELI DE CAPITAL 51 70 5.133,22 -1.080,95 4.052,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 52 71 5.133,22 -1.080,95 4.052,27 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 53 50.10 3.380,00 0,00 3.380,00 Alte servicii publice generale 54 54.10 3.380,00 0,00 3.380,00 HELTUIELI CURENTE 55 01 3.335,00 0,00 3.335,00 TLUL fi CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 2.000,00 0,00 2.000,00 TLUL if BUNURI SI SERVICII 57 20 1.335,00 0,00 1.335,00 HELTUIELI DE CAPITAL 58 70 45,00 0,00 45,00 OGIEIEIS E TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol ervicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 860 54.10.10 3.380,00 0,00 3.380,00 HELTUIELI CURENTE 61 01 3.335,00 0,00 3.335,00 TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 62 10 2.000,00 0,00 2.000,00 TLUL II BUNURI SI SERVICII 83 20 1.335,00 0,00 1.335,00 HELTUIELI DE CAPITAL 64 70 45,00 0,00| 45,00 Ss Cc TI TI| Cc 7 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 TA 45,00 0,00 45,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 86 64.10 184.777,93 23.890,71 208.668,64 Invatamant 67 55.10 15.785,92 33,50 15.825,42 CHELTUIELI CURENTE 68 01 15.664,56 0,00 15.664,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 69 10 800,00 0,00 800,00 TITLUL Hf BUNURI SI SERVICII 70 20 14.864,56 0,00 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 121,36 39,50 160,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 72 71 121,36 39,50 160,86 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 73 65.10.03 9.506,88 0,00 9.506,68 Invatamant prescolar 74 65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 Pag. 3/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POS uresbold ejuonțiul uie16o1d CHELTUIELI CURENTE 01 8.580,73 0,00 8.580,73 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 25,50 0,00 25,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Tm 20 8.555,23 0,00 8.555,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 79 71 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 80 65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 CHELTUIELI CURENTE 81 01 925,95 0,00 925,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 252,90 0,00 252,90 TITLUL Il! BUNURI SI SERVICII 83 20 673,05 0,00 673,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 86 65.10.04 3.038,40 38,50 3.077,90 Invatamant secundar inferior 87 65.10.04.01 644,98 0,00 644,98 CHELTUIELI CURENTE 85 01 644,98 0,00 644,98 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 89 10 68,38 0,00 68,38 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 80 20 576,60 0,00 578,80 B HELTUIELI DE CAPITAL 91 70 0,00 0,00 0,00 92 71 0,00 0,00 0,00 nvatamant secundar superior 93 65.10.04.02 1.993,42 38,50 2.032,92 CHELTUIELI CURENTE 94 01 1.872,06 0,00 1.872,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 184,54 0,00 184,54 LUL II BUNURI SI SERVICII 96 20 1.687,52 0,00 1.687,52 TIEIE|Z E ELTUIELI DE CAPITAL 97 70 121,36 39,50 160,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 121,36 39,50 160,86 Invatamant profesional 99 65.10.04.03 400,00 0,00 400,00 CHELTUIELI CURENTE 100 01 400,00 0,00 400,00 LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 0,00 0,00 0,00 102 20 400,00 0,00 400,00 HELTUIEL! DE CAPITAL 103 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 71 0,00 0,00 0,00 Pag. 4/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 po Jeounoas ue1Boig Invatamant postliceal 105 65.10.05 740,84 0,00 740,84 CHELTUIELI CURENTE 06 01 740,84 0,00 740,84 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL = 07 10 268,68 0,00 268,68 TLUL II BUNURI SI SERVICII = 08 20 472,16 0,00 472,16 HELTUIELI DE CAPITAL 09 70 0,00 0,00 0,00 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 10 71 0,00 0,00 0,00 ervicii auxiliare pentru educatie 11 65.10.11 2.500,00 0,00 2.500,00 £ ternate si cantine pentru elevi 12 65.10.11.03 2.500,00 0,00 2.500,00 HELTUIELI CURENTE 13 01 2.500,00 0,00 2.500,00 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14 10 0,00 0,00 0,00 TLUL II BUNURI Si SERVICII 115 20 2.500,00 0,00 2.500,00 HELTUIELI DE CAPITAL 116 70 0,00 0,00 0,00 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 17 71 0,00 0,00 0,00 anatate 118 66.10 166.745,11 23.802,21 190.547,32 HELTUIELI CURENTE 01 1861.987,71 24.971,66 186.969,37 TLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 81.500,00 8.442,94 89.942,94 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 72.503,91 16.528,72 89.032,63 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 7.993,80 0,90 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Finantarea nationala 58.01.01 2.566,87 0,00 2.566,87 Finantarea Uniunii Europene 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 Cheltuieli neeligibile 56.01.03 9,42 0,00 9,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 Din tota! capitol Servi medicale in unitati sanitare cu paturi 29 56.10.06 166.745,11 23.802,21 190.547,32 Spitale generale 30 66.10.06.01 166.745,11 23.802,21 190.547,32 CHELTUIELI CURENTE 131 01 161.997,71 24.971,66 186.969,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 81.500,00 8.442,94 39.942,94| Pag. 5/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEIIPUI po uresBo1y ejuDAțul TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 20 72.503,91 16.528,72 89.032,63 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 34 56 7.993,80 0,00 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Finantarea nationala 36 56.01.01 2.566,87 0,90 2.566,87 Finantarea Uniunii Europene 37 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 Cheltuieli neeligibile 38 56.01.03 9,42 0,00 9,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 140 71 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 Cultura, recreere si religie 141 67.10 1.675,00 49,00 1.724,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 195,00 0,00 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 44 20 1.388,00 0,00 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 92,00 49,00 141,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 92,00 49,00 141,00 Din total capitol Servicii culturale 47 87.10.03 1.875,00 48,00 1.724,00 Institutii publice de spectacole si concerte 48 67.10.03.04 965,00 49,00 1.014,00 CHELTUIELI CURENTE 49 01 873,00 0,00 873,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 195,00 0,00 195,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51 20 678,00 0,00 678,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 92,00 48,00 141,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 92,00 48,00 141,00 Case de cultura 54 67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 CHELTUIELI CURENTE 01 710,00 0,00 710,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 710,00 0,00 710,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 159 71 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 160 68.10 571,90 0,00 571,99 Pag. 6/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10JBSIPUI POD ejuengul WesBo1d CHELTUIELI CURENTE 161 01 571,90 0,00 571,80 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 182 20 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 183 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 184 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inv: 165 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 166 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 168 70 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 169 68.10.50 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE 170 01 571,80 0,00 571,90 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 171 20 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 172 70 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 173 59.10 762,39 0,00 762,38 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 174 70.10 762,39 0,06 762,39 CHELTUIELI CURENTE 175 01 534,93 0,00 634,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 176 20 834,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 71 127,46 0,00 127,46 Din totai capitol Locuinte 178 70.10.03 782,39 0,00 762,39 Dezvoltarea sistemului de locuinte 180 70.10.03.01 762,39 0,00 762,39 CHELTUIELI CURENTE 181 01 634,93 0,00 634,93 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 182 20 634,93 0,00 534,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 183 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184 71 127,46 0,00 127,46 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 185 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 186 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 187 98.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 7/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 10JEOIPUI POD wue16o1d ejuențuj DEFICIT 188 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 175.793,30 24.971,67 200.764,97 TOTAL VENITURI 00.01 175.793,30 1 24.871,67 200.764,97 i. VENITURI CURENTE 00.02 173.635,71 24.971,67 198.607,38 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 173.635,71 24.971,67 198.607,38 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din concesiuni s 30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate m NM TV OT O 30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII m 00.09 172.133,86 24.971,67 197.105,53 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 173.534,92 24.951,22 198.486,14 Taxe si alte venituri În invatamant 33.10.05 2.339,15 0,00 2.339,15 Venituri din prestari de servi N 33.10.08 1.372,44 528,67 1.901,11 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine mo 33.10.14 9.277,91 0,00 9.277,91 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa < 33.10.16 48,26 0,00 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Lo - 33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive o a 33.10.18 670,60 30,00 700,80 Venituri din cercetare = = 33.10.20 50,00 0,00 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate o = 33.10.21 139.086,86 19.293,55 158.380,41 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat a - 33.10.30 16.571,00 5.080,00 21.651,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 33.10.31 539,00 0,00 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 33.10.50 3.575,70 18,00 3.594,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34,10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Diverse venituri 24 36.10 497,42 0,00 497,42 Alte venituri 25 36.10.50 497,42 0,00 497,42 Pag.8/ 17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pod Bjuenul JeoynoeJ wesBoid Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -3.218,48 20,45 -3.198,03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 27 37.10.03 -3.980,87 20,45 -3.960,42 Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 00.12 2.157,58 0,00 2.157,59 Subventii de la bugetul de stat 30 42.10 157,59 0,00 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 32 42.10.11.04 157,58 0,00 157,59 Subventii de la alte administratii 33 43.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii pentru institutii publice 34 43.10.08 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL CHELTUIELI 35 49.10 175.793,30 24.971,66 200.764,96 CHELTUIELI CURENTE 36 ai 175.793,30 24.971,66 200.764,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 84.495,00 8.442,94 92.937,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 91.288,30 16.528,72 107.827,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 0,00 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 50.10 3.335,00 0,00 3.335,00 Alte servicii publice generale 41 54.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL it BUNURI SI SERVIC 44 20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 0,00 0,90 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 54.10.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 47 01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49 20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 0,00 9,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 64.10 171.823,37 24.971,66 196.795,03 Invatamant 52 65.10 15.664,56 0,00 15.664,56 Pag. 9/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po po) ţeniu; ure16osg HELTUIELI CURENTE 01 15.664,56 0,00 15.664,56 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 54 10 800,00 0,00 800,00 55 20 14.864,56 9,00 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 0,90 0,00 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 9.506,68 0,00 9.506,68 Invatamant prescolar 58 65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 CHELTUIELI CURENTE 59 01 8.580,73 0,00 8.580,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60 10 25,50 0,00 25,50 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 61 20 8.555,23 0,00 8.555,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 862 70 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 83 65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 HELTUIELI CURENTE 64 01 925,95 0,00 925,95 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 252,90 0,00 252,90 TLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 673,05 0,00 673,05 Cc TI| TI| CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 0,00 0,00 0.00 Invatamant secundar 68 65.10.04 2.917,04 0,00 2.917,04 nvatamant secundar inferior 69 65.10.04.01 544,98 0,00 644,98 HELTUIELI CURENTE 70 01 644,98 0,00 644,98 TLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 7” 10 68,38 0,00 68,38 72 20 576,60 0,00 576,80 HELTUIELI DE CAPITAL 73 70 0,00 0,00 0,00 C 7 TITLUL If BUNURI SI SERVICII Cc n Vvatamant secundar superior 74 85.10.04.02 1.872,06 0,00 1.872,06 HELTUIELI CURENTE 75 01 1.872,06 0,00 1.872,06 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 184,54 0,00 184,54 7 20 1.687,52 0,00 1.687,52 HELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00 Cc TI| TITLUL II BUNURI SI SERVICII C n vatamant profesional 79 65.10.04.03 400,00 0,00 400,00 80 01 400,00 0,00 400,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 0,06 0,00 0,06 Pag. 10/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JoțesIpul Jepuj Byuengul Jeoyydas WweJBosd TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 20 400,00 0,00 400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 84 85.10.05 740,84 0,00 740,84 CHELTUIELI CURENTE 85 01 740,84 0,00 740,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 86 10 268,68 9,00 268,68 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 87 20 472,18 0,00 472,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 70 0,00 0,00 0,00 Servicii au are pentru educatie 89 65.10.11 2.500,00 0,00 2.500,00 Internate si cantine pentru elevi 90 65.10.11.03 2.500,00 0,00 2.500,00 CHELTUIELI CURENTE 91 01 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93 20 2.500,00 0,00 2.500,00 HELTUIELI DE CAPITAL 94 70 0,00 0,00 0,00 anatate 95 66.10 154.003,91 24.971,66 178.975,57 HELTUIELI CURENTE 96 01 154.003,91 24.971,66 178.975,57 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 81.500,00 8.442,94 89.942,94 TLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 72.503,91 16.528,72 89.032,63 OLBIOL = I-O HELTUIELI DE CAPITAL 99 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi 100 66.10.06 154.003,91 24.971,66 178.975,57 pitaie generale 101 66.10.086.01 154.003,91 24.971,68 178.975,57 HELTUIELI CURENTE 102 01 154.003,91 24.971,66 178.975,57 TLUL Fi CHELTUIELI DE PERSONAL 103 10 81.500,00 8.442,94 89.942,94 TLUL If BUNURI SI SERVICII 104 20 72.503,81 16.528,72 89.032,63 HELTUIELI DE CAPITAL 105 70 0,00 0,00 0,00 ultura, recreere si rel 106 67.10 1.583,00 0,00 1.583,00 HELTUIELI CURENTE 107 01 1.583,00 0,00 1.583,00 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108 10 195,00 0,00 195,00 DOO IONI OVI TLUL II BUNURI SI SERVICII 109 20 1.388,00 0,00 1.388,00 Pag. 11/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa POD wuesbotd CHELTUIELI DE CAPITAL 110 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 111 67.10.03 1.583,00 0,00 1.583,00 institutii publice de spectacole si concerte 112 67.10.03.04 873,00 0,00 873,00 CHELTUIELI CURENTE 113 01 873,00 0,00 873,00 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 195,00 0,00 195,00 ITLUL II BUNURI Si SERVICII 115 20 678,00 0,00 678,00 EIEIOG HELTUIELI DE CAPITAL 116 70 0,00 0,00 0,00 ase de cultura 117 67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 HELTUIELI CURENTE 118 01 710,00 0,00 710,00 "TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 118 10 0,00 0,00 0,00 ITEUL II BUNURI Si SERVICII 120 20 710,00 0,00 710,00 HELTUIELI DE CAPITAL 121 70 0,00 0,00 0,90 sigurari si asistenta sociala 122 68.10 571,90 0,00 571,90 HELTUIELI CURENTE 123 01 571,90 0,00 571,90 TLUL îl BUNURI SI SERVICII 124 20 571,90 0,00 571,80 E (O HELTUIELI DE CAPITAL 125 70 0,00 0,00 0,00 a in total capitol sistenta sociala in caz de boli si invali 126 68.10.05 0,00 0,00 0,00 sistenta sociala în caz de invaliditate 127 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 HELTUIELI CURENTE 128 01 0,00 0,90 0,00 TLUL If BUNURI SI SERVICII 129 20 0,00 0,00 0,00 HELTUIELI DE CAPITAL 130 70 0,00 0,90 0,00 te chelt i in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 131 68.10.50 571,90 0,00 571,90 HELTUIELI CURENTE 132 i 571,90 0,00 571,90 TLUL II BUNURI SI SERVICII 133 20 571,90 0,00 571,90 IO <IOJ JO HELTUIELI DE CAPITAL 134 70 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 135 69.10 634,93 0,00 634,93 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 136 70.10 634,93 0,00 634,93 Pag. 12/17

DENUMIREA INDICATORILOR po3 pod CHELTUIELI CURENTE 137 01 634,93 0,00 534,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 20 834,93 0,00 534,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 139 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Locuinte 140 70.10.03 634,93 0,00 634,93 Dezvoltarea sistemului de locuinte 141 70.10.03.01 634,93 0,00 634,93 CHELTUIELI CURENTE 142 01 834,93 0,00 634,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143 20 534,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 70 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 145 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 146 97.10 0,06 0,00 0,00 EXCEDENT 147 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 148 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 13.127,02 -1.080,95 12.046,07 TOTAL VENITURI 00.01 13.127,02 -1.080,95 12.046,07 1. VENITURI CURENTE 00.02 3.980,87 -61,50 3.918,37 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 3.980,87 -61,50 3.919,37 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.08 3.980,87 -61,50 3.919,37 Transferuri voluntare, altele decat subven 37.10 3.980,87 -61,50 3.919,37 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 3.980,87 -61,50 3.918,37 IV. SUBVENTII 00.12 9.146,15 -1.019,45 8.126,70 Subventii de la bugetul de stat —| NGO TOO On 42.10 466,76 0,00 466,76 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte o = 42.10.39 466,76 0,00 466,76 Subventii de la alte administrati — — 43.10 3.261,88 1.019,45 2.242,43 Subventii de la bugetul focal pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii N - 43.10.14 2.161,88 80,55 2.242,43 or in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi n — 43.10.18 1.100,00 -1.100,00 0,00 Pag. 13/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1oțeolpul poS jexiur wes6o1q eyuonțui esfoly Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 43.10.16.01 1.100,00 -1.100,00 0,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 15 45.10 5.417,51 0,00 5.417,51 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 5.417,51 0,00 5.417,51 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 5.417,51 0,00 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI 18 49.10 13.127,02 -1.080,95 12.046,07 CHELTUIELI CURENTE 19 01 7.993,80 0,00 7.993,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 56 7.993,80 0,00 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 21 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Finantarea nationala 22 56.01.01 2.566,87 0,00 2.566,87 Finantarea Uniunii Europene 23 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 Cheltuieli neelig 24 56.01.03 9,42 0,00 9,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 25 70 5.133,22 -1.080,95 4.052,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 26 71 5.133,22 -1.080,95 4.052,27 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 27 50.10 45,00 0,00 45,00 Alte servicii publice generale 28 54.10 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 29 01 0,00 0,00 0,00 CHELTU ELI DE CAPITAL 30 70 45,00 0,00 45,00 7 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 31 71 45,00 0,00 45,00 Din total capi itol m ervicii pi ubli ce comunitare de evidenta a persoanelor 32 54.10.10 45,00 0,00 45,00 HELTU ELI CURENTE 33 01 0,00 0,00 0,00 EL DE CAPITAL 34 70 45,00 0,00 45,00 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 45,00 0,00 45,00 Cc CHELTU Ţ Pi; I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 36 64.10 12.954,56 -1.080,95 11.873,61 37 65.10 121,36 39,50 160,86 CURENTE 38 01 0,00 0,00 0,00 CHELTU ELI DE CAPITAL 39 70 121,36 39,50 160,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 7 121,36 38,50 160,86 Pag. 14/ 17

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod jentur wesfioid EJUDALUI Jeoygoe: Din total capitol invatamant prescolar si primar 41 65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 42 85.10.03.01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 43 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 45 71 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 46 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 50 65.10.04 121,36 35,50 160,86 Invatamant secundar inferior 51 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 52 0 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 7 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 55 65.10.04.02 121,36| 39,50 160,86 CHELTUIELI CURENTE 56 o 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 121,36 39,50 160,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 7 121,36 39,50 160,86 Invatamant profesional 59 65.10.04.03 0,00 0,90 0,00 HELTUIELI CURENTE 80 0 0,00 0,00 0,06 61 70 0,00 0,00 0,00 Cc CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 62 7 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 63 65.10.05 0,00 0,00 0,00 HELTUIELI CURENTE 64 01 0,00 0,00 0,00 C CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 7 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 67 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 88 65.10,11.03 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 69 01 0,00 0,00 0,00 Pag. 15/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD tentuț weifio1d ,eoyoa1 we1fioiq CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 71 0,00 0,00 0,00 Sanatate 72 66.10 12.741,20 -1.169,45 11.571,75 CHELTUIELI CURENTE 73 01 7.993,80 0,00 7.993,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 74 56 7.993,80 0,00 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 75 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Finantarea nationala 76 56.01.01 2.566,87 0,00 2.566,87 Finantarea Uniunii Europene 7 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 Cheltuieli neeligibile 78 56.01.03 8,42 0,00 9,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 70 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 66.10.06 12.741,20 -1.169,45 11.571,75 Spitale generale 82 66.10.06.01 12.741,20 -1.169,45 11.571,75 CHELTUIELI CURENTE 83 01 7.993,80 0,00 7.993,80 Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 56 7.993,80 0,00 7.993,80 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 85 56.01 7.993,80 0,00 7.993,80 Finantarea nationala 86 56.01.01 2.566,87 0,00 2.566,87 Finantarea Uniunii Europene 87 56.01.02 5.417,51 0,00 5.417,51 Cheltuieli neeligibile 88 56.01.03 9,42 0,00 542 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 71 4.747,40 -1.189,45 3.577,95 Cultura, recreere si religie 91 67.10 92,00| 49,00 141,00 CHELTUIELI CURENTE 92 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 70 92,00 49,00 141,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 94 1 92,00 49,00 141,00 Din total capitol Servicii culturale 9% 67.10.03 92,00 49,00 141,00 Pag. 18/17

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 wesboid JOJEDIPUI POD Ejuențul Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.03.04 92,00 49,00 141,00 CHELTUIELI CURENTE 97 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 70 82,00 49,00 141,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 71 92,00 49,00 141,00 Case de cultura 100 67.10.03.06 0,90 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 101 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 104 59.10 127,46 0,00 127,46 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 105 70.10 127,46 0,00 127,46 CHELTUIELI CURENTE 106 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 127,46 0,00 127,46 Din tota! capitol Locuinte 108 70.10.03 127,46 0,00 127,46 Dezvoltarea sistemului de locuinte 110 70.10.03.01 127,46 0,00 127,46 CHELTUIELI CURENTE 111 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 127,46 0,00 127,46 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 114 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 115 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 116 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 117 99.10 0,00 0,00 0,00 Nicolae Robu, Pag. 17/17 Smaranda HARACICU, Steliana STANCIU,

Atasament: anexa_1_rectificare.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Zi A BUGET LOCAL TIMIS 5 E II e ş â DENUMIREA INDICATORILOR = £ = S E S 3 2 E 5 O a s a. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 810.028,93 36.438,87 846.467,80 VENITURI PROPRII 2 |48.02 456.825,09 13.330,00 470.155,09 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 632.015,30 39.294,34 671.309,64 A. VENITURI FISCALE 4 100.03 551.281,77 36.494,34 587.776,11 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 292.672,90 5.530,00 298.202,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 [00.05 1.078,47 400,00 1.479,47 impozit pe profit 7 |01.02 1.079,47 400,00 1.479,47 impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.078,47 400,00 1.479,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 290.810,10 5.130,00 295.940,10 Impozit pe venit 10 03.02 8.937,57 3.000,00 11.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 |03.02.18 8.937,57 3.000,00 11.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 (04.02 281.872,53 2.130,00 284.002,53 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 (04.02.01 280.971,53 2.000,00 282.971,53 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 04.02.04 901,00 130,00 1.031,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 ,00.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 |05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.08 96.620,47 5.000,00 101.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 96.620,47 5.000,00 101.620,47 Impozit pe cla 20 (07.02.01 79.498,02 4.000,00 83.498,02 impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 60.243,89 4.000,00 64.243,89 impozit pe terenuri 23 |07.02.02 8.178,80 1.000,00 9.178,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,83 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.238,43 1.000,00 5.238,43 impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Pag. 1/24

—_ % 5 s E E 3 £ DENUMIREA INDICATORILOR > 8 5 < E o 3 2 E o a Ş a Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 |07.0203 8.887,01 0,00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 56,64 0,00 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 161,293,56 25.964,34 187.257,90 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 132.657,00 25.964,34 158.621,34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.02.02 132.374,00 3.790,00 136.164,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 |11.02.06 283,00 22.174,34 22.457,34 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 539,63 0,00 539,63 Taxe hoteliere 34 (12.02.07 539,63 0,00 539,63 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 212,16 0,00 212,16 Impozit pe spectacole 36 |15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 27.884,77 0,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,85 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |18.02.02.01 13.208,87 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 6.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 (16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 (16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 694,84 0,00 894,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 694,84 0,00 694,84 Alte impazite si taxe 46 |18.02.50 694,84 0,00 894,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 80.733,53 2.800,00 83.533,53 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 [00.13 18.166,50 0,00 18.166,50 Venituri din proprietate 49 |30.02 18.145,08 0,00 18.145,08 Venituri din concesiuni si închirieri 50 |30.02.05 17.443 42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 51 |30.02.08 701,66 0,00 701,66 Venituri din dividende de la alti platitori 52 130.02.08.02 701,66 0,00 701,66 Venituri din dobanzi 53 31.02 21,42 0,00 21,42 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 21,42 0,00 21,42 Pag. 2/24

> 8 a 3 = 5 3 A = = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e 5 s E S 3 > E a, o a 8 a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 (00.14 62.567,03 2.800,00 65.367,03 Venituri din prestari de servi 56 [33.02 248,64 0,00 248,64 Venituri din prestari de servici 57 [33.02.08 0,20 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 |33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 10.613,03 1.500,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo or legale 63 |35.02.01 10.611,90 1.500,00 12.111,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 64 [35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 668 [36.02 5.369,85 1.300,00 6.669,85 Taxe speciale 67 [36.02.06 4.380,30 0,00 4.380,30 Alte venituri 68 |36.02.50 989,55 1.300,00 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 [37.02 44.026,23 0,00 44.026,23 Donatii si sponsorizari 70 (37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 [37.02.03 -130.782,29 13.735,87 -117.046,62 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 Alte transferuri voluntare 73 (37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 IL VENITURI DIN CAPITAL 74 [00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 [39.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 76 139.02.01 0,14 0,00 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 77 (39.02.03 478,15 0,00 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 |39.02.07 827,80 0,00 827,80 Depozite speciale pentru constructii de construinte 79 139.02.10 186,93 0,00 186,93 IV. SUBVENTII 80 00.17 73.749,24 -1.100,00 72.649,24 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 (00.18 73.749,24 -1.100,00 72.649,24 Subventii de la bugetul de stat 82 142.02 73.749,24 -1.100,00 72.649,24 A. De capital 83 70.008,11 -1.100,00 58.908,11 Pag.3/24

& E 3 = ş 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 Ss E 8 3 ş = 5 O a e a Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 84 |42.02.13 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 |42.02.16 3.100,00 -1.100,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunica 86 |42.02.16.01 1.100,00 -1.100,00 0.00 in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 88 |42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 B. Curente 89 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 90 [42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 91 [45.02 102.771,37 -1.785,47 101.015,90 Fondul European de Dezvoltare regionala 92 |45.02.01 29.605,17 0,00 29.605,17 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 |45.02.01.01 21.286,18 0,00 21.286,18 Sume primite in contul platilor efectuate in anii ante! 94 |45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 95 |45.02.02 1.520,32 928,13 2.448,45 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.481,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 |45.02.02.02 58,57 928,13 986,70 Fondul de Coeziune 98 |45.02.03 71.490,04 -2.693,13 68.796,91 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 99 |45.02.03.01 63.070,70 -3.288,93 59.783,77 Sume primite in contul platitor efectuate in anii anteriori 100 |45.02.03.02 8.418,34 0,00 8.419,34 Prefinantari 101 |[45.02.03.03 0,00 593,80 593,80 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 102 [45.02.07 101,06 9,53 110,53 Sume primite în contul platitor efectuate in anul curent 103 |45.02.07.01 101,00 9,53 110,53 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 104 [45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 105 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 106 [50.02 839.668,44 36.438,87 876.107,31 CHELTUIELI CURENTE 107 [01 704.118,39 32.313,05 736.431,44 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 108 [10 166.811,00 5.206,96 172.017,96 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 109 [20 198.233,68 15.945,83 214.179,51 TITLUL III DOBANZI 110 |30 18.414,90 1.066,87 19.481,77 TITLUL IV SUBVENTII 111 (40 73.750,00 28.145,35 101.895,35 Pag. 4/24

—_ % s 8 E sl i ş DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 < E s 3 p E S a s a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 112 |51 9.318,37 200,00 9.518,37 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 113 [55 17,51 0,00 17,51 |Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 |56 217.662,63 -18.356,96 199.305,67 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 115 [57 15.998,30 305,00 16.303,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 118 [58 3.912,00 -200,00 3.712,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 117 |70 111.684,31 1.565,82 113.250,13 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 [71 111.684,31 1.565,82 113.250,13 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 1198 [81 23.865,74 2.560,00 26.425,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 120 |50.02 72.467,06 1.686,82 74.153,88 Autoritati publice si actiuni externe 121 [51.02 48.719,59 318,95 48.039,54 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 46.065,84 300,00 46.365,84 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 123 [10 24.245,00 0,00 24.245,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 124 |20 20.320,84 500,00 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 125 |59 1.500,00 -200,00 1.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 2.653,75 19,95 2.673,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 127 |71 2.653,75 18,95 2.673,70 Din total capitol Autoritati executive si legislative 128 |51.02.01 48.719,59 318,95 49.038,54 Autoritati executive 129 [51.02.01.03 48.719,59 319,95 49.038,54 Alte servicii publice generale 130 [54.02 5.332,57 300,00 5.632,57 CHELTUIELI CURENTE 131 [01 3.874,00 300,00 4.174,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 850,00 0,00 850,00 TITLUL il BUNURI Si SERVICII 133 20 1.012,00 300,00 1.312,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 [51 2.012,00 0,00 2.012,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 (70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 136 [81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 137 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 138 [54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Pag. 5/24

5 5 8 5 3 = 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 5 s E 6 8 e E E O a 2 a Alte servicii publice generale 139 [54.02.50 3.239,75 300,00 3.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 140 [55.02 18.414,90 1.066,87 19.481,77 CHELTUIELI CURENTE 141 (01 18.414,90 1.086,87 18.481,77 TITLUL lil DOBANZI 142 |30 18.414,90 1.066,87 19.481,77 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 144 [59.02 12.466,39 200,00 12.666,39 Ordine publica si siguranta nationala 145 [61.02 12.468,39 200,00 12.666,39 CHELTUIELI CURENTE 146 (01 12.163,61 200,00 12.363,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147 [10 9.500,00 0,00 9.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148 (20 2.463,61 200,00 2.663,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 149 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 [70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 151 |71 302,78 0,00 302,78 Din total capitol Ordine publica 152 |61.02.03 11.804,09 200,00 12.004,09 Politie comunitara 153 [61.02.03.04 11.804,09 200,00 12.004,09 Protectie civila si protectia contra incen! 154 (61.02.05 662,30 0,00 662,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 155 [63.02 267.042,31 15.310,70 282.353,01 invatamant 156 |65.02 151.270,62 5.615,00 156.885,62 CHELTUIELI CURENTE 157 |01 149.533,06 4.807,00 154.340,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 158 |10 106.032,00 2.587,00 108.619,00 TITLUL Ii BUNURI Si SERVICII 159 20 38.803,80 2.220,00 41.023,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 160 [56 1.412,96 0,00 1.412,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 161 |57 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 162 [59 2.212,00 0,00 2.212,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 163 [70 1.737,56 808,00 2.545,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 164 [71 1.737,56 808,00 2.545,56 Din tota! capitol Pag.8/24

E 5 5 RI 3 - ş DENUMIREA INDICATORILOR = 2 5 s E S e £ o a e a Invatamant prescolar si primar 85 (65.02.03 57.602,64 2.244,70 59.847,34 Invatamant prescolar 66 [65.02.03.01 31.325,30 1.244,70 32.570,00 Invatamant primar 167 [65.02.03.02 26.277,34 1.000,00 27.277,34 Invatamant secundar 68 [65.02.04 92.884,32 3.370,30 96.254,62 Invatamant secundar inferior 169 [65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 70 (85.02.04.02 86.404,09 3.370,39 89.774,39 Invatamant postiiceal 71 (65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 172 [66.02 14.024,02 3.315,03 17.339,05 CHELTUIELI CURENTE 7301 12.932,16 3.288,03 16.220,19 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 74 [10 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75 |20 3.813,13 200,00 4.013,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 |51 5.567,85 200,00 5.767,85 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 [56 1,18 2.888,03 2.889,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 1.091,86 27,00 1,118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7971 1.091,86 27,00 1.118,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 80 (66.02.06 10.282,89 3.315,03 13.597,92 Spitale generale 181 10.282,89 3.315,03 13.597,92 Servicii de sanatate publica 82 66.02.08 3.741,13 0,00 3.741,13 Cultura, recreere si religie 183 [67.02 50.650,08 4.199,71 64.849,79 CHELTUIELI CURENTE 184 (01 48.728,90 4.657,34 53.386,24 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 185 [10 10.226,00 1.557,00 11.783,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 86 |20 34.139,17 2.912,83 37.052,00 Tiilul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 87 [56 4.383,73 187,51 4.551,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 |70 11.921,18 -457,63 11.463,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 |71 11.921,18 -457,83 11.463,55 Din total capitol Servicii culturale 180 (67.02.03 17.684,40 2.464,51 20.148,91 Institutii publice de spectacole si concerte 91 (67.02.03.04 14.663,71 1.534,51 16.198,22 Pag. 7/24

_ & s 8 = 2 & = 8 5 a 9 = = Ş DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E s 3 2 E O a e a Case de cultura 192 |67.02.03.06 3.020,68 930,00 3.950,69 Servicii recreative si sportive 193 [67.02.05 42.649,78 1.735,20 44.384,98 Sport 194 [67.02.05.01 7.288,82 2.052,83 9.341,65 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 195 |67.02.05.03 35.360,96 -317,63 35.043,33 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 196 |87.02.50 315,90 0,00 315,90 Asigurari si asistenta sociala 197 [68.02 41.097,59 2.180,86 43.278,55 CHELTUIELI CURENTE 198 j01 40.924,17 2.180,96 43.105,13 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 199 [10 12.372,00 1.062,96 13.434,96 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 200 |20 5.536,41 813,00 6.349,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 201 [51 1.738,52 0,00 1.738,52 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 202 [56 6.351,24 0,00 6.351,24 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 203 [57 14.926,00 305,00 15.231,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 |70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 205 |71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 206 (68.02.05 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 207 168.02.05.02 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 208 68.02.06 7.458,17 181,00 7.639,17 Crese 209 |68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 210 [68.02.15 21,511,90 1.999,96 23.511,86 Ajutor social 211 |68.02.15.01 19.254,62 1.105,00 20.359,62 Cantine de ajutor social 212 |68.02.15.02 2.257,28 894,96 3.152,24 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 213 168.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 214 69.02 203.612,82 -195,20 203.417,62 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 215 (70.02 100.530,28 -2.695,20 97.835,08 CHELTUIELI CURENTE 216 |01 55.040,57 -2.782,96 52.257,61 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 217 20 27.683,78 2.800,00 30.463,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 218 [55 17,51 0,00 17,51 ui VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 219 [56 27.359,28 -5.582,96 21.776,32 Pag. 8/24

5 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 5 s E ă E 3 £ 3 o a 2 a CHELTUIELI DE CAPITAL 220 (70 28.782,54 87,76 28.870,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 221 [71 28.782,54 87,76 28.870,30 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 222 81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 223 |70.02.03 335,07 300,00 635,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 224 (70.02.0301 335,07 300,00 635,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 225 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 226 (70.02.05 12.542,62 1.000,00 13.542,82 Alimentare cu apa 227 |70.02.05.01 12.542,62 1.000,00 13.542,82 Iluminat public si electrificari rurale 228 (70.02.06 15.593,29 22,00 15.615,29 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 229 [70.02.50 72.059,30 -4.017,20 88.042,10 Protectia mediului 230 (74.02 103.082,54 2.500,00 105,582,54 CHELTUIELI CURENTE 231 [01 59.215,81 2.500,00 61.715,81 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 232 |20 20.062,88 2.500,00 22.562,88 Tittul Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 233 [56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 234 |70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 235 [71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 236 |74.02.05 20.062,88 2.500,00 22.562,88 Salubritate 237 |74.02.05.01 12.598,88 2.000,00 14.599,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 238 |74.02.05.02 7.483,00 500,00 7.983,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 239 [74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,68 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 240 |79.02 284.079,85 19.436,55 303.516,41 Combustibili si energie 241 |81.02 157.225,33 21.158,41 178.383,74 CHELTUIELI CURENTE 242 [01 155.116,49 21.158,41 176.274,90 TITLUL IV SUBVENTII 243 40 40.000,00 28.145,35 68.145,35 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 244 |56 115.116,49 -6.986,94 108.129,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 245 |70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 246 |71 2.108,84 0,00 2.108,84 Pag.9/24

8 a £ - = e DENUMIREA INDICATORILOR 2 5 Ss = s 3 8 E o E s a Din total capitol Energie termica 247 |81.02.06 157.225,33 21.158,41 178.383,74 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 248 [83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 249 |01 45,00 0,00 45,00 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 250 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 251 (20 9,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 252 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 253 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 254 |83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 255 (84.02 126.809,53 -1.721,86 125.087,67 CHELTUIELI CURENTE 256 (01 102.063,88 -5.382,60 96.701,28 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 257 |20 44.409,06 3.500,00 47.909,06 TITLUL IV SUBVENTH 258 |40 33.750,00 0,00 33.750,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 259 |56 23.904,82 -8.862,60 15.042,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 260 (70 19.045,85 1.080,74 20.126,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 281 [71 19.045,65 1.080,74 20.126,39 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 262 (81 5.700,00 2.560,00 8.260,00 Din total capitol Transport rutier 263 [84.02.03 124.355,58 -1.721,86 122.633,72 Drumuri si poduri 264 [84.02.03.01 8.821,48 -5.289,06 3.532,42 Transport în comun 265 |84.02.03.02 49.735,06 2.560,00 52.295,06 Strazi 266 |84.02.03.03 65.799,04 1.007,20 66.806,24 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 267 |84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 268 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 269 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 270 [98.02 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 271 (99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE Pag. 10/24

_ 5 5 5 8 EI E E DENUMIREA INDICATORILOR 3 g 5 s E S ş 3 E 5 GO a 2 a SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 504.974,14 53.030,01 558.004,15 TOTAL VENITURI 2 00.01 504.974,14 53.030,01 558.004,15 VENITURI PROPRII 3 48.02 455.332,07 13.330,00 468.662,07 1. VENITURI CURENTE 4 00.02 501.233,01 53.030,01 554.263,02 A. VENITURI FISCALE 5 100.03 551.281,77 36.494,34 587.776,11 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 292.672,90 5.530,00 298.202,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 00.05 1.079,47 400,00 1.479,47 impozit pe profit 8 (01.02 1.079,47 400,00 1.479,47 Impozit pe profit de la agentii economici 9 01.02.01 1.079,47 400,00 1.479,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 (00.06 290.810,10 5.130,00 295.940,10 impozit pe venit 11 (03.02 8.937,57 3.000,00 11.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 |03.02.18 8.937,57 3.000,00 11.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 (04.02 281.872,53 2.130,00 284.002,53 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 280.971,53 2.000,00 282.971,53 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 801,00 130,00 1.031,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 783,33 0,00 783,33 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 (05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 ,00.09 96.620,47 5.000,00 101.620,47 impozite si taxe pe proprietate 20 (07.02 96.620,47 5.000,00 101.620,47 impozit pe cladiri 21 (07.02.01 79.498,02 4.000,00 83.498,02 impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 60.243,89 4.000,00 64.243,89 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 8.178,80 1.000,00 9.178,80 Impozit pe terenuri - PF 25 [07.02.0201 3.687,63 0,00 3.687,63 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.238,43 1.000,00 5.238,43 impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 a iusiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 8.887,01 0,00 8.887,01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 [07.02.50 56,64 0,00 56,64 Pag. 11/24

—_ & 5 £ E E â DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 3 £ s 3 ? E 5 o a e a A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 100.10 161.293,56 25.964,34 187.257,90 Sume defalcate din TVA 31 |11.02 132.657,00 25.964,34 158.621,34 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelut comunelor, oraselor, 32 [11.02.02 132 374,00 3.790,00 136.164,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 283,00 22.174,34 22.457,34 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 539,63 0,00 539,63 Taxe hoteliere 35 (12.02.07 539,63 0,00 539,63 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 212,16 0,00 212,16 Impozit pe spectacole 37 |15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 (15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 (16.02 27.884,77 0,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 |16.02.02 23.544,88 0,00 23.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.208,67 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,18 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 100.11 594,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 694,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe 47 (18.02.50 694,84 0,00 694,84 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -50.048,76 16.535,67 -33.513,09 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 (00.13 18.186,50 0,00 18.166,50 Venituri din proprietate 50 130.02 18.145,08 0,00 18.145,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 (30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 52 |30.02.08 701,66 0,00 701,66 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 701,66 0,00 701,66 Venituri din dobanzi 54 [31.02 21,42 0,00 21,42 Alte venituri din dobanzi 55 [31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 |00.14 -68.215,26 16.535,67 -51.679,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 133.02 248,64 0,00 248,64 Venituri din prestari de servi 58 (33.02.08 0,20 0,00 0,20 Pag. 12/24

—_ 5 Ş E 5 = DENUMIREA INDICATORILOR = = E s E s 3 e E 5 o a e a Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 (33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltui r de judecata, imputatii si despagubiri 60 133.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise S1 (34.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru 62 (34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 63 135.02 10.613,03 1.500,00 12.113,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.0201 10.611,90 1.500,00 12.111,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 35.02.02 1,900 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 (35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 67 (36.02 5.369,85 1.300,00 6.669,85 Taxe speciale 68 36.02.06 4.380,30 0,00 4.380,30 Alte venituri 69 |36.02.50 989,55 1.300,00 2.289,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 [37.02 -86.756,06 13.735,67 -73.020,39 Donatii si sponsorizari 71 (37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 (37.02.03 -130.782,29 13.735,67 -117.046,62 Alte transferuri voluntare 73 (37.02.50 44.023,73 0,00 44.023,73 IV. SUBVENTII 74 (00.17 3.741,13 0,00 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 (00.18 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 3.741,13 0,00 3.741,13 B. Curente 77 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanata 78 |42.02.41 3.741,13 0,00 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 79 (50.02 504.974,14 53.030,01 558.004,15 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 481.108,40 50.470,01 531.578,41 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 81 [10 166.811,00 5.206,96 172.017,96 TITLUL BUNURI SI SERVICII 82 |20 198.233,68 15.945,83 214.179,51 TITLUL Iti DOBANZI 83 |30 18.414,90 1.066,87 19.481,77 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 73.750,00 28.145,35 101.895,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 3.988,52 0,00 3.988,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 |57 15.998,30 305,00 16.303,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 |59 3.912,00 -200,00 3.712,00 Pag. 13/24

—_ & RI = i DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss = ă 3 3 E 3 O a e a TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 88 |B1 23.865,74 2.560,00 26.425,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 89 [50.02 59.813,31 1.666,87 71.480,18 Autoritati publice si actiuni externe 90 [51.02 46.065,84 300,00 46.365,84 CHELTUIELI CURENTE 91 01 46.065,84 300,00 46.365,84 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 92 [10 24.245,00 0,00 24.245,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 93 |20 20.320,84 500,00 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 (59 1.500,00 -200,00 1.300,00 Din tatal capitol Autoritati executive si legislative 95 151.02.01 46.065,84 300,00 46.365,84 Autoritati executive 96 |51.02.01.03 46.065,84 300,00 46.365,84 Alte servicii publice generale 97 |54.02 5.332,57 300,00 5.632,57 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 3.874,00 300,00 4.174,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 99 [10 850,00 0,00 850,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 100 |20 1.012,00 300,00 1.312,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 [51 2.012,00 0,00 2.012,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 102 (81 1.458,57 0.00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 3.239,75 300,00 3.539,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 |55.02 18.414,90 1.066,87 19.481,77 CHELTUIELI CURENTE 107 [01 18.414,90 1.066,87 198.481,77 TITLUL III DOBANZI 108 (30 18.414,90 1.086,87 19.481,77 Din total capitoi Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 |59.02 12.163,61 200,00 12.363,61 Ordine publica si siguranta nationala 110 [61.02 12.163,61 200,00 12.363,61 CHELTUIELI CURENTE 111 01 12.163,61 200,00 12.363,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112 (10 9.500,00 0,00 9.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 |20 2.463,61 200,00 2.663,61 Pag. 14/24

e % 5 £ E F 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR 3 g 5 5 E ă 3 9 < 5 o a 9 a TITLUL X ALTE CHELTUIELI 14 (59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 15 (61.02.03 11,501,31 200,00 11.701,31 Politie comunitara 118 |61.02.03.04 11.501,31 200,00 11.701,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 17 [61.02.05 662,30 0,00 662,30 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 [63.02 234.659,33 11.657,79 246.317,12 invatamant 119 [65.02 148.120,10 4.807,00 152.927,10 CHELTUIELI CURENTE 20 |01 148.120,10 4.807,00 152.927,10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 21|10 106.032,00 2.587,00 108.619,00 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 22 |20 38.803,80 2.220,00 41.023,80 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 23 157 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 (59 2.212,00 0,00 2.212,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 125 65.02.03 56.465,28 1.500,00 57.965,28 invatamant prescolar 26 |85.02.03.01 30.187,94 500,00 30.687,94 invatamant primar 27 |65.02.03.02 26.277,34 1.000,00 27.277,34 invatamant secundar 28 [65.02.04 90.871,16 3.307,00 94.178,16 Invatamant secundar inferior 29 (65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 30 (65.02.04.02 64.390,93 3.307,00 67.697,93 Invatamant postliceal 31 [65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 132 [66.02 7.601,13 200,00 7.801,13 CHELTUIELI CURENTE 33 [01 7.601,13 200,00 7.801,13 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 34 [10 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 (20 3.813,13 200,00 4.013,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 [51 238,00 0.00 238,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 [66.02.06 3.860,00 200,00 4.060,00 Spitale generale 38 |66.02.06.01 3.860,00 200,00 4.060,00 Servicii de sanatate publica 139 [66.02.08 3.741,13 0,00 3.741,13 Pag. 15/24

5 ş ă e 5 E £ 5 a 2 = = e DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 S E S 3 > E 5 S e a Cultura, recreere si religie 140 |67.02 44.365,17 4.469,83 48.835,00 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 44.365,17 4.469,83 48.835,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42 |10 10.226,00 1.557,00 11.783,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 43 |20 34.139,17 2.912,83 37.052,00 Din tota! capitol Servicii culturale 144 [67.02.03 15.656,49 2.767,00 18.423,49 Institutii publice de spectacole si concerte 45 |67.02.03.04 12.635,80 1.837,00 14.472,80 Case de cultura 46 |67.02.03.06 3.020,68 930,00 3.950,69 Servicii recreative si sportive 47 (67.02.05 28.392,78 1.702,83 30.095,61 Sport 48 (67.02.05.01 7.128,78 1.252,83 8.382,61 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 (67.02.05.03 21.263,00 450,00 21.713,00 Alte servi n domeniile culturii, recree! i 50 [67.02.50 315,90 0,00 315,80 Asigurari si asistenta sociala 151 (68.02 34.572,93 2.180,96 36.753,89 CHELTUIELI CURENTE 52 [01 34.572,93 2.180,96 36.753,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 [10 12.372,00 1.082,96 13.434,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 |20 5.536,41 813,00 6.349,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 [51 1.738,52 0,00 1.738,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 56 [57 14.926,00 305,00 15.231,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 57 [68.02.05 9.661,79 9,00 9.661,79 Asistenta sociala în caz de invaliditate 58 9.661,79 0,00 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 159 68.02.06 2.450,93 181,00 2.631,93 Crese 60 [68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 161 [68.02.15 21.338,48 1.999,96 23.338,44 Ajutor social 62 |68.02.15.01 19.185,00 1.105,00 20.290,00 Cantine de ajutor social 63 |68.02.15.02 2.153,48 894,96 3.048,44 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 64 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 165 |69.02 64.433,83 5.300,00 69.733,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 166 70.02 44.370,95 2.800,00 47.170,95 Pag. 16/24

- 5 5 e 3 e 5 5 8 = £ Ş DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 5 3 ? £ 5 _ a o a CHELTUIELI CURENTE 67 [01 27.663,78 2.800,00 30.463,78 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 68 [20 27.663,78 2.800,00 30.463,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 69 [81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 70 (70.02.03 300,00 300,00 600,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 171 |70.02.03.01 300,00 300,00 600,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 72 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 173 [70.02.05 9.323,07 1.000,00 10.323,07 Alimentare cu apa 74 170.02.05.01 9.323,07 1.000,00 10.323,07 luminat public si electrificari rurale 75 |70.02.08 7.802,00 0,00 7.802,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 176 |70.02.50 26.945,88 1.500,00 28.445,88 Protectia mediului 177 |14.02 20.062,88 2.500,00 22.562,88 CHELTUIELI CURENTE 78 |01 20.062,88 2.500,00 22.562,88 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 79 |20 20.082,88 2.500,00 22.562,88 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 80 [74.02.05 20.062,88 2.500,00 22,562,88 Salubritate 81 |74.02.05.01 12.599,88 2.000,00 14.599,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 82 |74.02.05.02 7.463,00 500,00 7.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 184 |79.02 123.904,06 34.205,35 158.109,41 Combustibil si energie 185 [81.02 40.000,00 28.145,35 68.145,35 CHELTUIELI CURENTE 186 (01 40.000,00 28.145,35 68.145,35 TITLUL IV SUBVENTII 87 |40 40.000,00 28.145,35 68.145,35 Din total capitol Energie termica 188 [81.02.06 40.000,00 28.145,35 68.145,35 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 189 [83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 190 [01 45,00 0,00 45,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 191 10 36,00 0,00 36,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 192 20 9,00 0,00 9,00 Pag. 17/24

= = 8 z s 5 5 £ = = e DENUMIREA INDICATORILOR 3 g 5 S E 8 z > £ 5 o a 2 a Din total capitol Agricultura 193 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 194 (83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 195 (84.02 83.859,06 6.060,00 89.919,06 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 78.159,06 3.500,00 81.659,06 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 |20 44.409,06 3.500,00 47.909,06 TITLUL IV SUBVENTII 198 [40 33.750,00 0,00 33.750,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 |81 5.700,00 2.560,00 8.260,00 Din total capitol Transport rutier 200 [84.02.03 83.859,06 6.060,00 89.919,06 Drumuri si poduri 201 184.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 202 184.02.03.02 41.099,27 2.560,00 43.659,27 Strazi 203 |84.02.03.03 42.759,79 3.500,00 46.259,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 (97.02 2,00 0,00 0,00 EXCEDENT 207 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 305.054,79 -16.591,14 288.463,65 TOTAL VENITURI 2 (00.01 305.054,79 -16.591,14 288.463,65 VENITURI PROPRII 3 |48.02 1.493,02 0,00 1.493,02 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 [00.14 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 130.782,29 -13.735,67 117.046,62 H. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 1.493,02 0,00 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 139.02 1.493,02 0,00 1.493,02 Pag. 18/24

Ss 5 ş = DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 s E 8 = > E s E 3 a Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 [39.02.01 0,14 0,00 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 [39.02.03 478,15 0,00 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 827,80 0,00 827,80 Depozite speciale pentru constructii de construinte 14 |39.02.10 186,93 0,00 186,93 IV. SUBVENTII 15 00.17 70.008,11 -1.100,00 68.908,11 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 (00.18 780.008,11 -1.100,00 68.908,11 Subventii de la bugetul de stat 17 (42.02 70.008,11 -1.100,00 68.908,11 A. De capital 18 70.008,11 -1.100,00 68.908,11 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 19 |42.02.13 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 20 [42.02.16 3.100,00 -1.100,00 2.000,00 în uranian e Duelul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii 24 |42.02.16.01 1.100,00 -1.100,00 0,00 Subventii de la bugetul ds stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 23 [42.02.20 65.804,80 0,00 65.804,80 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 |45.02 102.771,37 -1.785,47 101,015,90 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 |45.02.01 29.605,17 0,00 29.605,17 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 26 45.02.01.01 21.286,18 0,00 21,286,18 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 27 |45.02.01.02 8.318,98 0,00 8.318,99 Fondul Social European 28 |45.02.02 1.520,32 928,13 2.448,45 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 29 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 30 |45.02.02.02 58,57 928,13 986,70 Fondul de Coeziune 31 [45.02.03 71.490,04 -2.693,13 68.796,91 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 32 |45.02.03.01 63.070,70 -3.286,93 59.783,77 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 33 |45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Prefinanta 34 |45.02.03.03 0,00 593,80 593,80 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 35 |45.02.07 101,00 9,53 110,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 36 |45.02.07.01 101,00 9,53 110,53 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 37 |45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 38 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 Pag. 19/24

5 â E 8 < e DENUMIREA INDICATORILOR e 5 E E S 3 3 E 5 o a 2 a TOTAL CHELTUIELI 39 |50.02 334.694,30 -16.591,14 318.103,16 CHELTUIELI CURENTE 40 |0 223.009,99 -18.156,98 204.853,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 5 5.329,85 200,00 5.529,85 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 42 [55 17,61 0,00 17,51 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43 |56 217.662,63 -18.356,96 199.305,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 [70 111.684,31 1.565,82 113.250,13 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 45 |7 111.684,31 1.565,82 113.250,13 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 46 [50.02 2.653,75 18,95 2.673,70 Autoritati publice si actiuni externe 47 151.02 2.653,75 19,95 2.673,70 CHELTUIELI CURENTE 48 0 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 (70 2.653,75 19,95 2.673,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 50 [71 2.653,75 19,95 2.873,70 Din total capitol Autoritati executive si legislative 51 151.02.01 2.653,75 19,95 2.673,70 Autoritati executive 52 151.02.01.03 2.653,75 19,95 2.673,70 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 53 (59.02 302,78 0,00 302,78 Ordine publica si siguranta nationala 54 [61.02 302,78 0,00 302,78 CHELTUIELI CURENTE 55 |0 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 170 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 7 302,78 0,00 302,78 Din total capitol Ordine publica 58 |61.02.03 302,78 0,00 302,78 Politie comunitara 59 |61.02.03.04 302,78 0,00 302,78 Protectie civila si protectia contra incendiilor 60 [61.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 61 |63.02 32.382,98 3.652,91 36.035,89 Invatamant 62 [65.02 3.150,52 808,00 3.958,52 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 1.412,96 0,00 1.412,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 [56 1.412,96 0,00 1.412,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 [70 1.737,56 808,00 2.545,56 Pag. 20/24

% 5 = DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 5 E S 2 E 5 o a o a TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 [71 1.737,56 808,00 2.545,56 Din total capitol invatamant prescolar si primar 67 |65.02.03 1.137,36 744,70 1.882,06 invatamant prescolar 68 |65.02.03.01 1.137,36 144,70 1.882,06 Invatamant primar 69 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 70 (65.02.04 2.013,18 83,30 2.076,46 Invatamant secundar inferior 71 |65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 72 |65.02.04.02 2.013,16 63,30 2.076,46 invatamant postliceal 73 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 74 [66.02 6.422,89 3.115,03 9.537,92 CHELTUIELI CURENTE 75 01 5.331,03 3.088,03 8.419,06 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 |51 5.329,85 200,00 5.529,85 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 77 [56 1,18 2.888,03 2.889,21 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 1.091,86 27,00 1.118,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 79 (71 1.091,86 27,00 1.118,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 80 |66.02.06 6.422,89 3.115,03 9.537,92 Spitale generale 81 [66.02.06.01 6.422,89 3.115,03 9.537,92 Servicii de sanatate publica 82 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 83 (67.02 16.284,91 -270,12 16.014,79 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 4.383,73 187,51 4.551,24 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 85 |56 4.363,73 187,51 4.551,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 (70 11.921,18 -457,83 11.463,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 11.921,18 -457,83 11.463,55 Din total capitol Servicii culturale 88 [67.02.03 2.027,91 -302,49 1.725,42 institutii publice de spectacole si concerte 89 |67.02.03.04 2.027,91 -302,49 1.725,42 Case de cultura 90 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 91 [67.02.05 14.257,00 32,37 14.289,37 Pag.21/24

—_ &$ s 8 E EI 3 E DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 s E 2 & E 8 E a Sport 92 |67.02.05.01 158,04 800,00 959,04 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 93 |67.02.05.03 14.097,96 -767,63 13.330,33 Alte servi dome culturii, recreerii si religiei 94 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 95 (68.02 6.524,66 0,00 5.524,66 CHELTUIELI CURENTE 96 j01 6.351,24 0,00 6.351,24 Tilul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 |56 6.351,24 0,00 6.351,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 |70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 [71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 00 [68.02.05 9,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 01 [68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 102 [68.02.06 5.007,24 0,00 5.007,24 Crese 03 |68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea exciuderii sociale 04 [68.02.15 173,42 0,00 173,42 Ajutor social 05 [68.02.1501 69,62 0,00 69,62 Cantine de ajutor social 06 [68.02.15.02 103,80 0,00 103,80 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 07 [68.02.50 1344.00| 0,00 1,344,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108 [69.02 139.178,85 -5.495,20 133.683,79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 109 70.02 56.159,33 -5.495,20 50.664,13 CHELTUIELI CURENTE 10 [01 27.376,79 -5.582,96 21.793,83 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 111 |55 17,51 0,00 1751 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 12 [56 27.359,28 -5.582,96 21.776,32 CHELTUIELI DE CAPITAL 13 (70 28.782,54 87,76 28.870,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 11471 28.782,54 87,76 28.870,30 Din total capitol Locuinte 15 [70.02.03 35,07 0,00 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 118 |70.02.03.01 35,07 0,00 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 117 [70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 18 |70.02.05 3.219,55 0,00 3.219,55 Pag. 22/24

& 5 a E sl: E ş : DENUMIREA INDICATORILOR = < E s E s 3 > E 5 o a g a Alimentare cu apa 19 |70.02.05.01 3.219,55 0,00 3.219,55 Iluminat public si electrificari rurale 20 170.02.06 7.791,29 22,00 7.813,29 Alte servicii în domeniile locuintelor, servi Tr si dezvoltarii comunale 21 (70.02.50 45.113,42 -5.517,20 39.596,22 Protectia mediului 122 |74.02 83.013,66 0,00 83.019,66 CHELTUIELI CURENTE 123 |01 39.152,93 0,00 38.152,93 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 24 |56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 25 [70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 26 |71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 27 [74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 28 |74.02.05.01 0,00 9,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 29 [74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 30 |74.02.06 83.018,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 131 [79.02 160.175,80 -14.768,80 145.407,00 i energie 132 (81.02 117,225,33 -6.986,94 110.238,3$ CHELTUIELI CURENTE 33 [01 115.116,49 -6.986,94 108.129,55 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 34 56 115.116,49 -6.986,94 108.129,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 (70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 [71 2.108,84 0,00 2.108,84 Din total capitol Energie termica 37 [81.02.06 117.225,33 -6.986,94 110.238,39 Transporturi 138 [84.02 42.950,47 -7.781,86 35.168,61 CHELTUIELI CURENTE 39 j01 23.904,82 -8.862,60 15.042,22 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 40 [56 23.904,82 -8.862,60 15.042,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 |70 19.045,65 1.080,74 20.126,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 142 (71 19.045,65 1.080,74 20.126,39 Din total capitol Transport rutier 43 [84.02.03 40.496,52 -7.781,86 32.714,66 Drumuri si poduri 144 |84.02.03.01 8.821,48 -5.289,06 3.532,42 Pag. 23/24

5 g 5 3 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 5 S E S 3 8 E 3 O a Ş a Transport în comun 145 |84.02.03.02 8.635,79 0,00 8.635,79 Strazi 146 |84.02.03.03 23.039,25 -2.492,80 20.546,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 147 [84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 148 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 149 [97.02 0,00 0,90 0,00 EXCEDENT 150 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 151 [99.02 23.639,51 0,00 29.639,51 DIRECTOR ECONONIC, EC. SMARANDA HARACICU, Pag.24/24 SEF SERVICIU BUGET, EC. STELIANA STANCIU,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2012 — 720.09.2012 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2012 Având în vedere: = Dispoziţia primarului nr. 1046/12.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; = Dispoziţia primarului nr. 1080/20.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; = Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr. 6647/13.08.2012 de comunicare a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferent învăţământului preuniversitar de stat; = Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş nr. 7425/14.09.2012 privind modificările indicatorilor bugetari 04.02.04 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor” şi: 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”; " Adresa Direcţiei Fiscale nr. IF — 012735/17.09.2012 privind suplimentarea veniturilor; = Adresa Direcţiei Tehnice de diminuare a avansului pentru derularea proiectului „Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, la cap. 84.02.03.01; Adresa Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Direcţiei Dezvoltare de suplimentare a sumelor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

Adresa FN a Direcţiei Comunicare de suplimentare a cheltuielilor necesare implementării proiectului „Politica culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” Adresa Filarmonicii Banatul nr. 1794/03.09.2012 de suplimentare a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi a cheltuielilor de capital; Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timişoara nr. 7107/05.09.2012,7183/07092012 de suplimentare a listei privind dotările independente respectiv a cheltuielilor de personal; Adresa Biroului Tehnic nr. SC 2012 — 20477/03.09.2012, din cadrul Direcţiei Patrimoniu de suplimentare a cheltuielilor de capital; Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş nr. 4143/31.08.2012 de suplimentare a cheltuielilor de capital respectiv a cheltuielilor de personal. Adresele Direcţiei de Mediu nr. SC 2012 — 20477/31.08.2012, respectiv SC 2012 — 198/31.08.2012 privind transferul sumei de la cap. 67.02.05.03 „Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement/a. Lucrări în continuare/ la cap. 67.02.05.03/C Dotări independente şi alte investiții/c respectiv referatul SC 2012-21458/07.09.2012 privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa Directiei Tehnice, privind suplimentarea cheltuielilor cu subventiile la COLTERM; Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” nr. 8958/13.08.2012, de suplimentare a cheltuielilor de capital Adresa Cantinei de ajutor social nr 468/28.08.2012 privind suplimentatrea cheltuielilor materiale respectiv a cheltuielilor de personal; Adresa Directiei de asistenta sociala sc 734/07.0.2012 cheltuielilor de personal respectiv a cheltuielilor materiale; Referatul Serviciului Buget nr.SC 2012-1316/22.08.2012 privind suplimentarea surselor necesare rambursarii creditelor; Adresa Directiei Patrimoniu SC 21416/07.09.2012 privind suplimentatrea cheltuielilor materiale; Adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. SC 2012 — 20477/03.09.2012 privind transferul sumei de la 51.02.71 la 51.02.20; Adresa Teatrului German de Stat Timişoara nr. 3630/09.08.2012 de cheltuielilor de personal Adresa Direcţiei Comunicare, Birou Informatizare şi e - Comunicare nr. SC 2012 — 21468/10.09.2012, de suplimentare a cheltuielilor de capital respectiv a cheltuielilor de personal; Adresa nr.958/03.08.2012 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor de persoal respectiv a cheltuielilor materiale;

= Adresele Serviciului Financiar - Învăţământ nr. SC 2012/20427/30.08.2012, SFI 2012 - 323/30.08.2012, respectiv SC 2012 — 199/30.08.2012, de suplimentare a cheltuielilor de capital respectiv 334/05.09 2012 suplimentarea cheltuielilor materiale; “ Adresa Serviciului de Proiecte cu Finanţare Internaţională nr. SC 2012 — 21751/12.09.2012, de suplimentare a cheltuielilor de capital. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art,5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit, b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2012; - Anexa nr.2 - Buget venituri proprii si subvenţii pe anul 2012; - Anexa nr.3 — Program de dezvoltare pe anul 2012. Anexa nr.4 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2012. DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU AVZAT JURIDIC Cod FP 53-01, Ver.