keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 260/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 - 13953 / 10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (b) şi (c) şi alin. 4, litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind "Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara", întocmit de SC SUBCONTROL SRL conform proiectului nr. 1515.01.1/ 2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Poliţiei Comunitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_balta.pdf

c).Devize generale DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A BALTII DE PE STRADA LAMAITA OBIECT 1. RECONSTRUCTIE BALTA - SISTEMATIZARE TEREN SI AMENAJARE ARHITECTURA + AMENAJARE PEISAGISTICA + REZISTENTA + INSTALATII ELECTRICE + LUCRARI HIDROEDILITARE Curs BNR 15.03.2010 4.0929 lei = 1 euro valoarețfara TVA) | TVA Valoare (inclusiv TVA), NR.GRT__|_Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1 Obtinerea terenului 0,0 0,0 00 00 00 12 Amenajarea terenului 00 00 00 00 00 Amenajari pentru protectia mediului si 13 aducerea la starea initiala 00 00 0,0 00 00 TOTAL CAPITOLUL 1, 00 | 00 00 00 00 CAPITOLUL 2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 2 obiectivului 0,0 0,0 00 00 00 TOTAL CAPITOLUL2 _.. 00 00 00 90 Capitolul 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 31 Studii de teren 0 0 o o o daxe pentru obtinerea de avize, 32 acorduri si autorizatii 0 0 o o o Proiectare si înginerie(incl. 33 Consultanta) 127,000 31,029 24,130 151,130 36,925, 34 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 3.5 Consultanta 0 0 0 0 0 33,250 5124 6518 39,568 5,667 3.6 Asistenta tehnica 1,75% Ţ 160,25 30,45 190,70 46,59 ____ | TOTAL CAPITOLUL 3 , Capitolul 4.Cheltuieli pentru investitia de baza 41 Constructii si instalatii reabilitare balta 1.889,110 358,931 | 248,041 549,254 42 D ontaj utilaje tehnologice 1,350 0,257 1,607 0,393 STUDIU DE FEZABILITATE „RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A BALTII DE PE STRADA LAMAITA, TIMISOARA, judetul Timis Pagină 108 din 114

Utilaje, echipamente tehnologice si 43 functionale cu montaj 9,000 2,199 1,710 10,710 2,616 Valoare(fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) NR.CRT Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 3 4 5 6 7 Utilaje fara montaj si echipamente de 4.4 transport o o o o o 45 Dotari o o o o o 46 Active necorporale o o 0 o o TOTAL CAPITOLUL 4 1.899,460 464,149 360,898 2.260,357 552,262 Capitolul 5.Alte cUeltuieli 51 Organizare de santier 9,552 2,334 1,815 11,367 2,777 5.1.1 Lucrari de constructii 0,5% 5.1.2 CUeltuieli conexe organizarii 38,000 9,284 7,220 45,220 11,048 santierului 2% Comisioane, cote, taxe, costul 24,700 6,035 0,000 24,700 6,035 5.2 creditului 1,3% 205,989 50,328 39,138 245,127 59,891 5.3 CUeltuieli diverse si neprevazute 10% 278,24 67,98 48,17 326,41 78,75 TOTAL CAPITOLUL 5 Capitolul 6.CLeltuieli pentru probe teUnologice si teste si predare la beneficiar 1,000 0,244 0,190 1,190 0,291 61 Pregatirea personalului de exploatare 1,000 0,244 0,190 1,190 0,291 62 Probe teUnologice si teste 2,000 0,489 0,380 2,380 0,581 TOTAL CAPITOLUL 6 N 571,772 439,838 2:779,849 673,187 TOTAL GENERAL E - RR 1.800,012 464,221 361,002 2.261,014 552,424 e DIN CARE Ceh e Valorile din cadrul devizului general sunt exprimate in mii lei si mii euro, iar ca si valori. De exemplu 241984,950 mii lei s-a scris 241.984,950 mii lei. SC SUBCONTROL SRL STUDIU DE FEZABILITATE „RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A BALTII DE PE STRADA LAMAITA, TIMISOARA, judetul Timis format punctul a fost folosit ca si separator, iar virgula delimiteaza zecimalele unei Pagină 109 din 114

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU BIROUL ECOLOGIE URBANĂ NR. SC 2010 – 13953/10.06.2010

REFERAT

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin LEGEA nr. 265/2006, art. 70, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a îmbunătăţi microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate.

În acest sens Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în perioada 27 ianuarie 2010 - 29 martie 2010 Studiul de fezabilitate privind „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara”.

Balta Lămâiţei este situată în municipiul Timişoara, aparţinând domeniului public, în cartierul Freidorf, fiind înconjurată de locuinţe şi încadrată de străzile Lămâiţei, E. Cuteanu şi I. Slavici. Deşi există certitudinea că locul este “viu” prin viaţa pe care o adăposteşte şi o întreţine - floră şi faună specifică (sălcii, stufăriş, arbuşti, peşti, broaşte etc.), balta a fost supusă unor severe presiuni antropice (depozitări necontrolate de resturi menajere şi deşeuri inerte, deversări accidentale de poluanţi lichizi – hidrocarburi, solvenţi, uleiuri, dejecţii), care au condus, în timp, la o degradare avansată a calităţii microclimatului specific unei zone umede. Studiul de Fezabilitate pentru reconstrucţia ecologică a bălţii a fost realizat de SC SUBCONTROL SRL pentru suma de 44.450 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind 2.779.849,00 lei (TVA inclus). Documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008, primind aviz favorabil al Comisiei Tehnico– Economice nr. 109/01.06.2010. Terenul supus studiului prezentului proiect este în suprafaţă tabulară de 10.425 mp, din care supus amenajării peisagere şi reconstrucţiei ecologice va fi de 9893 mp, diferenţa fiind păstrată în stadiul său actual până la executarea drumului propus prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul Local.

PROPUNEM: Având în vedere starea actuală a bălţii şi a spaţiului verde aferent, propunem Comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara”, valoarea investiţiei fiind 2.779.849,00 lei (TVA inclus), conform Devizului General întocmit de SC SUBCONTROL SRL.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT ŞEF BIROU ECOLOGIE URBANĂ CONSILIER EUGENIA PANITI FABIOLA PAULA TĂNASĂ Red./Dact. F.P.T Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori TVA inclus) sunt: 1) Valoare totală 2.779.849,00 lei Din care construcţii-montaj 2.261.014,00 lei 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 14 luni; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 190.700,00 lei 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 2.260.357,00 lei 5) Alte cheltuieli: Total 326.410,00 lei

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN VICTOR FIAT ŞEF BIROU ECOLOGIE URBANĂ CONSILIER EUGENIA PANITI FABIOLA PAULA TĂNASĂ Red./Dact. F.P.T