keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza:proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 8/15.01.2013
privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza:proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-175/07.01.2013 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică";
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 199/22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.27/25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24% ;
Având în vedere Convenţia privind finanţarea şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", încheiată între Primăria Municipiului Timişoara - cu nr. SC2011-22344 din 06.10.2011 şi Ministerul Mediului şi Pădurilor - cu nr. 6125 din 21.12.2011;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Având în vedere Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (4) litera a) şi d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă reactualizarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie "Construire Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara", de la valoare de 6.275.640,17 lei, respectiv 1.488.635,38 Euro (1 Euro = 4,2157 la data de 30.08.2009) la 6.331.669,83 lei, respectiv 1.397.411,13 Euro (1 Euro = 4,5310 la data de 18.11.2012), conform principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi a Devizului General, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanţarea investiţiei de la bugetul local al municipiului Timişoara cu suma de 3.856.174,83 lei (851.064,85 Euro) şi a cheltuielilor neeligibile ale investiţiei, pe toata durata de implementare a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara".

Art.3: Se aprobă Notificarea Ministerului Mediului şi Pădurilor cu privire la reactualizarea documentaţiei tehnico - economice în conformitate cu Proiectul Tehnic elaborat de S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara nr.449/22/11-2012 - P.T.+D.D.E.+C.S. în vederea modificării şi completării Convenţiei privind finanţarea şi implementarea subprogramului "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara".

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa internă pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1181/03.05.2011.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Ministerului Mediului şi Pădurilor;
- Membrilor echipei interne pentru managementul şi implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_1__Principalii_indicatori_tehnico_economici_Cladire_educationala_multifunctionala.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/74BE1846AB25862FC2257AC90035054E/ANEXA_1__Principalii_indicatori_tehnico_economici_Cladire_educationala_multifunctionala.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat_pentru_Proiect_de__hotarare_Actualizare_Deviz_Genral_DTE_realizat_de_SC_PRO_ARH_si_a_sustinerii_financiare_a_proiectului.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA APROBAT,

JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R,

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU

SC2013- / 01.2013

R E F E R A T

privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de

investiţie publică „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a

Timişoara”, (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de

cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului

Municipiul Timişoara derulează un proiect co-finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi

Pădurilor, în cadrul Subprogramului „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică

Timişoara”, derulat în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce

conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în

vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, conform Convenţiei încheiate

între Primăria Municipiului Timişoara – cu nr. SC2011-22344 din 06.10.2011 şi Ministerul Mediului

şi Pădurilor – cu nr. 6125 din 21.12.2011.

Clădirea propusă în cadrul acestui program va susţine activităţile educaţionale, de cercetare şi

ecologice interactive pentru copii (activităţi didactice interactive despre animale, realizarea de

evenimente, ateliere de lucru, proiecte în domeniu, tabere educaţionale pentru copii, etc.) - în

conformitate cu cerinţele Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr. 191/2002. Totodată se

amenajează un spaţiu adecvat pentru acvarii şi terarii, care vor adăposti diferite specii exotice de peşti

şi reptile - în concordanţă cu Ordinul Ministerului Mediului şi gospodăririi apelor, nr. 742/22.11.2004

pentru aprobarea instrucţiunilor privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea grădinilor zoologice

şi acvariilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.383/30.10.2007 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru

obiectivul de investiţie „Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Municipiului

Timişoara”. Acest Studiu de Fezabilitate a fost reactualizat prin:

Hotărârea Consiliului Local nr.354/29.09.2009 în scopul respectării reglementărilor stabilite prin

Ordinul nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi H.G. nr.

28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Hotărârea Consiliului Local nr.27/25.01.2011, pentru actualizarea cu cota TVA de 24%.

În cadrul proiectului este prevăzută construirea şi amenajarea unei clădiri în regim de înălţime

D+P+Mparţial (conform Autorizaţiei de Construire nr.281 din 04.03.2011) cu o suprafaţă construită de

471,7 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 1.262,7 mp, incluzând spaţii pentru acvarii/terarii - vizitatori,

spaţii tehnice, spaţii pentru depozitare, sala multifuncţională, spaţii administrative - birouri, spaţii

pentru activităţi didactice, spaţii pentru cazare şi amenajări exterioare în suprafaţă construită de 495

mp (amfiteatru, gradene, parcaj ecologic, alei, etc).

Având în vedere că documentaţia de proiectare (P.T., C.S., D.D.E), aceasta a fost întocmită în anul

2008 conform Studiului de fezabilitate abrobat prin H.C.L. nr. 383/30.10.2007, în vederea realizării

investiţiei s-a impus actualizarea acesteia în conformitate cu modificările din studiul de fezabilitate

reactualizat şi aprobat prin H.C.L. nr. 27/25.01.2011, cu respectarea standardelor, normelor tehnice

privind proiectarea şi realizarea lucrărilor de construcţii şi a legislaţiei în vigoare.

Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice, realizată de către S.C. „PRO-ARH” S.R.L. în baza

Contractului nr. 133/07.11.2012 a vizat:

- actualizarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a devizelor în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a

FP 53-01, Ver.1

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul

Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.863/2008;

- reproiectarea completă a instalaţiilor electrice, deoarece s-au modificat normele tehnice care le

înlocuiesc şi/sau completează pe cele valabile în 2008, impunând schimbarea substanţială a soluţiilor

tehnice;

- adaptarea la soluţii ecologice privind asigurarea apei calde şi încălzirii;

- eficientizarea energetică şi ecologică conform normelor UE;

- introducerea sistemului KNX de coordonare a tuturor instalaţiilor;

- respectarea Ordinului nr.2513 din 22 noiembrie 2010 pentru modificarea Reglementării tehnice

“Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ

C107/2005, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

nr.2055/2005.

- elaborarea planşelor de dotări pentru: piese de mobilier, elemente de inventar gospodăresc, dotări

PSI, dotări necesare securităţii muncii, alte dotări necesare în funcţie de specific, conf. Ord. nr.

863/2008 al MDLPL.

- includerea în Devizul general al proiectului a cheltuielilor legate de taxele şi contribuţiile privind:

Taxa pentru inspecţia în construcţii (0,1% + 0,7%) şi Contribuţia pentru Casa Socială a Constructorilor

(0,5%), taxe şi contribuţii neincluse în documentaţie tehnico – economică iniţială;

Menţionăm că fondurile necesare în vederea reactualizării DTE au fost asigurate conform Hotărârii

Consiliului Local nr.105/28.09.2012, din bugetul local pe anul 2012, de la cap. 67.02.05.03.70

„Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement”/C.„Dotări independente şi alte

investiţii”/c „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii”/Actualizare documentaţie tehnico-

economică „Clădire educaţională la Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara ”.

Având în vedere Proiectul tehnic elaborat de S.C. „PRO-ARH” S.R.L. Timişoara nr.449/22/11-2012 –

P.T.+D.D.E.+C.S.,

Având în vedere includerea Taxei pentru inspecţia în construcţii şi Contribuţiei pentru Casa Socială a

Constructorilor, reprezentând 1,3% din valoarea C+M, fără TVA (57.263,65 lei);

Având în vedere condiţiile Convenţiei de finanţare a subprogramului încheiată între Primăria

Municipiului Timişoara – cu nr. SC2011-22344 din 06.10.2011 şi Ministerul Mediului şi Pădurilor –

cu nr. 6125 din 21.12.2011.

PROPUNEM:

1. Aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

„Construire Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara”, de la valoare

de 6.275.640,17 lei, respectiv 1.488.635,38 Euro (1 Euro = 4,2157 la data de 30.08.2009) la

6.331.669,83 lei, respectiv 1.397.411,13 Euro (1 Euro = 4,5310 la data de 18.11.2012), conform

principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi a Devizului General, anexate.

2. Aprobarea finanţării investiţiei de la bugetul local al municipiului Timişoara cu suma de

3.856.174,83 lei (851.064,85 Euro) şi a cheltuielilor neeligibile ale investiţiei, pe toata durata de

implementare a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică

Timişoara".

3. Informarea Ministerului Mediului şi Pădurilor cu privire la reactualizarea documentaţiei tehnico –

economice în conformitate cu Proiectul tehnic elaborat de S.C. PRO-ARH” S.R.L. Timişoara nr.

449/22/11-2012 – P.T.+D.D.E.+C.S. şi solicitarea modificării şi completării Convenţiei privind

finanţarea şi implementarea subprogramului „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina

Zoologică din Timişoara”.

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

DAN DIACONU ADRIAN BERE - SEMEREDI

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, AVIZAT JURIDIC,

SMARANDA HARACICU