keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/24.04.2012 privind aprobarea participării Municipiul Timişoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timişoara şi Spitalul General Vrsac (GHV) pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 184/24.04.2012
privind aprobarea participării Municipiul Timişoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timişoara şi Spitalul General Vrsac (GHV) pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 8777/04.04.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia, Axa prioritară 1: Dezvoltarea economică şi socială, Măsura 1.1: Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), d), e), alin (4) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.3, alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timişoara (Partener 2) şi Spitalul General Vrsac (GHV) (Partener 3) pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac".

Art. 2: Se aprobă cheltuielile legate de proiect conform bugetului total ce revine Municipiului Timişoara în valoare de 1.429.866,73 euro şi a contribuţiei proprii ce revine Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, din bugetul local, în sumă de 34.526,53 euro după cum urmează:
contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 28.476,33 euro;
contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 6.050,2 euro.

Art. 3: Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului vor fi alocate în avans din bugetul local. Avansul necesar implementării proiectului va fi rambursat de Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU SC 2012 – 8777/04.04.2012

REFERAT Privind aprobarea participării Municipiul Timişoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timişoara şi Spitalul General Vrsac ( GHV ) pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

Apropierea geografică a oraşelor Timişoara si Vârşeţ permite utilizarea integrată a infrastructurii de asistenţă medicală; este nevoie de iniţierea unor colaborări, pe baza bilaterală, de la instituţie la instituţie, de sprijin pentru iniţiative comune inclusiv cooperare între cei doi furnizori de servicii de sănătate (armonizarea achiziţionării şi folosirii de echipamente medicale, planificarea infrastructurii comune de cercetare, crearea de reţele on-line, crearea unui sistem on-line comun în domeniul diagnosticării şi coordonării pacienţilor). În acest sens, a fost identificată posibilitatea dezvoltării în comun a unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara–Vârşeţ. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011, modificată prin HCL nr. 27/31.01.2012, a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”. Ca urmare, proiectul cu titlul „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac” a fost depus spre finanţare în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 1: Dezvoltarea economică şi socială, Măsura 1.1.: Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională, în parteneriat, de către Municipiul Timişoara (lider de proiect), Spitalul Clinic Municipal Timişoara (partener 2) şi Spitalul General Vrsac ( GHV ) (partener 3). În urma evaluării de către Comitetul Comun de Monitorizare pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, a fost aprobat proiectul şi bugetul alocat Municipiului Timişoara, în valoare de 1.429.866,73 euro, urmând semnarea contractului de finanţare. Implementarea acestui proiect va asigura o dezvoltare socio-economică echilibrată, îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii noi de sănătate în zona Timişoara-Vârşet.

FP 53-01, Ver. 1  

 

2

În faza precontractuală, partenerii trebuie să semneze şi să prezinte Acordul de parteneriat conform Anexei E la Ghidul Solicitantului aferent Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.

Având în vedere cele mai sus menţionate,

Propunem: 1. Aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Lider de Proiect (Partener 1), în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timişoara (Partener 2) şi Spitalul General Vrsac ( GHV ) (Partener 3) pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac”. 2. Aprobarea cheltuielilor legate de proiect conform bugetului total ce revine Municipiului Timişoara în valoare de 1.429.866,73 euro şi a contribuţiei proprii ce revine Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, din bugetul local, în sumă de 34.526,53 euro după cum urmează:

contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 28.476,33 euro;

contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 6.050,2 euro.

3. Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului vor fi alocate în avans din bugetul local. Avansul necesar implementării proiectului va fi rambursat de Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcţia Dezvoltare, Director executiv Direcţia Economică, Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu

Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, Cons. Daniela Ghinea Întocmit, Cons. Ramona Miclăuş

Avizat juridic

Cons. juridic Mirela Lasuschevici