keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/24.04.2012 Privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara, Oraşul Zrenjanin, Oraşul Pancevo şi Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului "Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 181/24.04.2012
Privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara, Oraşul Zrenjanin, Oraşul Pancevo şi Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului "Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 8859/05.04.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa prioritară 3. - "Promovarea schimburilor între comunităţi "Oameni pentru oameni", Măsura 3.2 "Îmbunătăţirea guvernării locale în legătură cu furnizarea de servicii locale pentru comunităţile din zonele de frontieră";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), d), e), alin (4) lit. d), alin.(6) lit. a) pct.4, alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Timişoara, în calitate de partener de proiect (Partener 2), Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de lider de proiect, Oraşul Zrenjanin (Partener 3), Oraşul Pancevo (Partener 4) şi Consiliul Local Vrsac (Partener 5) în cadrul proiectului "Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii", şi bugetul total ce revine Municipiului Timişoara în valoare de 70.810,09 euro.

Art. 2: Se aprobă indicatorii financiari ai proiectului prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, din bugetul local, în sumă de 1.416,20 euro după cum urmează:
- Contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.416,20 euro.

Art. 4: Se aprobă alocarea în avans din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, conform Anexei 1. Avansul necesar implementării optime a proiectului va fi rambursat de Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1 la HCL........................

INDICATORI FINANCIARI AI PROIECTULUI

„Politica Culturală ca instrument pentru dezvoltarea Regională şi a Comunităţii”

Valoare proiectului ce revine Municipiului Timişoara

Valoarea totală a proiectului: 70.810,09 euro, din care:

IPA: 60.188,58 euro

Buget de stat: 9.205,31 euro

Cofinaţare Buget local cheltuieli eligibile: 1.416,20 euro

Valoare eligibilă totală: 70.810,09 euro

Cheltuieli neeligibile: 0

Surse de finanţare ale proiectului Asistenţă financiară nerambursabilă:

- Finanţare IPA (85 % din valoarea eligibilă a proiectului): 60.188,58 euro - Cofinanţare Buget de Stat (13% din valoarea eligibilă): 9.205,31 euro Finanţare din bugetul local al Municipiului Timişoara: - Cofinaţare 2% din valoarea eligibilă a proiectului: 1.416,20 euro

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 1.416,20 euro (cofinanţare cheltuieli eligibile) + 27.757,56 euro (avans în implementare) = 29.173,76 euro Avansul necesar implementării va fi rambursat de către Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni.

Direcţia Comunicare Director Violeta MIHALACHE

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

 

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ şi Cultură Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU SC 2012 – 8859/5.04.2012

REFERAT Privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara, în calitate de

partener de proiect (Partener 2), Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de lider de proiect, Oraşul Zrenjanin (Partener 3), Oraşul Pancevo (Partener 4) şi Consiliul Local Vrsac (Partener 5) pentru implementarea proiectului „Politica

Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare

Transfrontalieră România-Serbia Având în vedere apropierea geografică între Timişoara, Zrenjanin, Pancevo şi Vrsac, structura pluri-etnică a populaţiei, tradiţii şi obiceiuri similare, apartenenţa la acelaşi trecut istoric – s-a impus necesitatea iniţierii unei colaborări în domeniul cultural. Proiectul are două motivaţii puternice: intenţia Timişoarei de a candida la titlul de Capitală Culturală Europeană şi politica Uniunii Europene de a încuraja schimburile culturale transfrontaliere. Proiectul are ca obiectiv general o mai mare coeziune a zonei transfrontaliere România- Serbia prin promovarea cooperării şi participării active în dezvoltarea celor două zone, prin intermediul culturii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- îmbunătăţirea calităţii serviciilor culturale furnizate cetăţenilor din zona transfrontalieră;

- creşterea competenţelor profesionale în domeniul cultural a decidenţilor şi a funcţionarilor;

- creşterea capacităţii societăţii civile de a juca un rol activ în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor publice din domeniul cultural;

- promovarea valorilor europene ca un catalizator al cooperării şi integrării în Uniunea Europeană;

Proiectul a fost gândit ca un punct important al strategiei referitoare la candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană.

FP 53-01, Ver. 1  

 

2

Proiectul va aduce împreună echipele de proiect ale celor cinci parteneri, din Timişoara şi din Serbia (Zrenjanin, Pancevo, Vrsac) care vor lucra împreună la realizarea obiectivelor proiectului. Principalele activităţi din cadrul proiectului:

- studiu sociologic privind cererea şi oferta culturală în zona transfrontalieră la care ne referim;

- acţiuni specifice rezultate din studiul sociologic pentru implicarea societăţii civile în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul cultural;

- elaborarea unei strategii culturale a zonei Timişoara; - tabără de pregătire a tinerilor din zona menţionată pentru promovarea valorilor şi

a cetăţeniei europene - pregătirea funcţionarilor publici în domeniul politicilor culturale; - dezbateri publice şi mese rotunde pe subiectul cooperării transfrontaliere în

contextul politicilor culturale; Proiectul „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” a fost depus spre finanţare în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România- Serbia, Axa prioritară 3: Promovarea schimburilor între comunităţi „Oameni pentru oameni”, Măsura 3.2 Îmbunătăţirea guvernării locale în legătură cu furnizarea de servicii locale pentru comunităţile din zonele de frontieră, în parteneriat, de către Municipiului Timişoara, în calitate de Partener de Proiect (Partener 2), alături de Institutul Intercultural Timişoara (Lider de proiect), Oraşul Zrenjanin (Partener 3), Oraşul Pancevo (Partener 4) şi Consiliul Local Vrsac (Partener 5). Proiectul mai sus menţionat a fost aprobat şi urmează semnarea contractului de finanţare. În faza precontractuală, partenerii trebuie să semneze şi să prezinte Acordul de parteneriat conform Anexei E la Ghidul Solicitantului aferent Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia. Având în vedere cele mai sus menţionate,

Propunem:

1. Aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara, în calitate de partener de proiect (Partener 2), Institutul Intercultural Timişoara, în calitate de lider de proiect, Oraşul Zrenjanin (Partener 3), Oraşul Pancevo (Partener 4) şi Consiliul Local Vrsac (Partener 5) în cadrul proiectului „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii”, şi bugetul total ce revine Municipiului Timişoara în valoare de 70.810,09 euro.

2. Aprobarea indicatorilor financiari ai proiectului prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă

FP 53-01, Ver. 1  

 

3

din prezenta hotărâre.

3. Aprobarea contribuţiei ce revine Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, din bugetul local, în sumă de 1.416,20 euro după cum urmează:

Contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.416,20 euro.

4. Aprobarea alocării în avans din bugetul local a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, conform Anexei 1. Avansul necesar implementării optime a proiectului va fi rambursat de Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Comunicare Director executiv Direcţia Economică Violeta Mihalache Ec. Smaranda Haracicu Biroul Relaţii Publice, Învăţământ şi Cultură Consilier Andreea Jighereanu

Avizat juridic