keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 435/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 435/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale " str. I.I. de la Brad - Amplasamentul actual al Bazei RATT - Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25809/19.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Ansamblu locuinte sociale" str.I.I.De La Brad - amplasamentul actual al Bazei RATT, Timisoara, conform proiectului nr.15/2007, intocmit de SC"ZAM GRUP"SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlu gratuit, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PH_Ansamblu_loc._sociale.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU APROBAT SERVICIUL TEHNIC EDILITATE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2007-25.809/19.11.2007 REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE " str. I.I.de la Brad - amplasamentul actual al Bazei RATT. Pentru a veni în sprijinul chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele care se retrocedează în natură foştilor proprietari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a iniţiat şi elaborarat O.U.G. nr. 68/2006 aprobată prin Legea nr.515/2006 şi O.U.G. nr.74/2007. Conform actelor normative precizate, fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituie de către consiliile locale din acele unităţi administrativ teritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de către persoane îndreptăţite , prevăzute de O.U. G. nr.74/2007.finanţarea acestor locuinţe se asigură din bugetele locale şi din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Programul de finaţare a locuintelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate care se derulează în cadrul ministerului, se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2007, în listele cuprinse pentru Municipiul Timişoara sunt în present peste 600 de cereri nesoluţionate. Locuinţele sociale sunt investiţii ale consiliilor locale , pomovarea acestor investiţii se face de către consiliile locale. Fondurile ce se vor aloca prin transfer de la bugetul de stat , prin bugetul ministerului sunt numai pentru decontarea lucrărilor de construcţii montaj ce se vor executa la blocurile de locuinţe. Totodată consilile locale au sarcina asigurării utilitşţilor pentru blocurile de locuinţe propuse la finanţare. Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcţie in regim P+6E în incinta unităţii avînd o suprafaţa construită totala de 18966,00mp iar suprafaţa nou construită desfăşurată 58.915,00mp . Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”ZAM GRUP”SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlul gratuit.

Eşalonarea investiţiei : 2008-2012 Durata de realizare a investiţiei: 48 luni P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „ „ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE " str. I.I.de la Brad - amplasamentul actual al Bazei RATT. în valoare de 114.714.299,75 LEI întocmit de SC’ ZAM GRUP ”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2012.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Marius Duma REFERENT DE SPECIALITATE, sing.Petru Păvan

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei " „ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE " str. I.I.de la Brad - amplasamentul actual al Bazei RATT. DEVIZUL GENERAL 4.2 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE 9.212.806,75 LEI 4.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 102.034.307,90 LEI 4.7 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE 3.467.185,10 LEI TOTAL 114.714.299,75 LEI

5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiţie este de 114.714.299,75 LEI Eşalonarea investiţiei : Proietare –2008 Execuţie –2008- 2012 durata de realizare a investiţiei :48 luni

6. AVIZE SI ACORDURI

- Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept - Aviz de mediu - aviz CNCAN

DIRECTOR ŞEF SERVICIU Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ing. Marius Duma REFERENT DE SPECIALITATE, sing.Petru Păvan