keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/13.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

13.07.2012

Hotararea Consiliului Local 18/13.07.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 16811 /11.07.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012 ;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, Anexei nr.3 - Buget credite 2012; Anexei nr.4 - Program de dezvoltare 2012, Anexei nr.5 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS UGET CREDITE 2012 Rectificare IULIE 2012 mii lei Anexa nr.3 _ % 5 = DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 8 a 2 E s o o n s a s o SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 1 39.519,01 1.250,00 40.769,01 CHELTUIELI CURENTE 2 (01 39.519,01 1.250,00 40.769,01 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 3 20 0,00 1.250,00 1.250,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4 |56 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 5 | 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 6 869.07 0,00 1.250,00 1.250,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7 9,00 1.250,00 1.250,00 CHELTUIELI CURENTE 8 |01 0,00 1.250,00 1.250,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 9 20 0,00 1.250,00 1.250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 10 |70 0,00 0,90 0,00 Din total capitol [Locuinte 11 (70.07.03 0,00 1.250,00 1.250,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 12 |70.07.03.01 0,00 1.250,00 1.250,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 13 (79.07 39.519,01 0,00 39.519,01 Combustibil si energie 14 181.07 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI CURENTE 15 01 39.519,01 0,00 39.519,01 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16 [56 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 17 170 0,00 0,00 0,00 pn total capitol Energie termica 18 |81.07.06 39.519,01 0,00 39.519,01 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 19 |96.07 0,00 0,00 09,90 Pag.1/3

5 5 s E 2 3 € e 5 a S = = o DENUMIREA INDICATORILOR S £ 5 s E 3 8 £ 3 O a 2 a REZERVE 20 [97.07 0,00 09,00 9,00 EXCEDENT 21 98.07 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 22 |99.07 39.519,01 1.250,00 40.769,01 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 1.250,00 1.250,00 CHELTUIELI CURENTE 2 [01 0,00 1.250,00 1.250,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 3 |20 0,00 1.250,00 1.250,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 4 [69.07 0,00 1.250,00 1.250,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 5 |70.07 0,00 1.250,00 1.250,00 CHELTUIELI CURENTE & |01 0,00 1.250,00 1.250,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7 |20 0,00 1.250,00 1.250,00 Din total capitol Locuinte 8 |70.07.03 0,00 1.250,00 1.250,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 9 |70.07.03.01 0,00 1.250,00 1.250,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 10 [96.07 0,00 0,06 0,00 REZERVE 11 [97.07 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 12 98.07 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 13 (99.07 0,00 1.250,00 1.250,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 1 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI CURENTE 2 01 39.519,01 0,00 39.519,01 CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 3 39519.01 0,00 39519.01 CHELTUIELI DE CAPITAL 4 |0 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 5 |79.07 39.519,01 0,00 39.519,01 Combustibil si energie S |81.07 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI CURENTE 7 101 39.519,01 0,00 39.519,01 Pag.2/3

_ & 5 E = a = = 8 5 s 5 E 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 3 E s 3 ş £ E 5 E E, a | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 8 |56 39.519,01 0,00 39.519,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 9 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitoi Energie termica 10 |81.07.06 39.519,01 0,00 38.519,01 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 11 |96.07 0,00 0,00 0,00 REZERVE 12 |97.07 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 13 |98.07 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 14 [99.07 39.518,01 0,00 39.519,01 Primar, Pag.3/3 Sef Serviciu Buget, a Stânciu,

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare IULIE 2012 TIMIS BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2012 mii lei Anexa nr.2 _ & 5 5 = E 3 £ DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E 8 = > € s E a SECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) TOTAL VENITURI 1 |00.01 188.697,32 223,00 188.920,32 1. VENITURI CURENTE 2 |00.02 177.616,58 0,00 177.616,58 C, VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 177.616,58 0,00 177.616,58 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din proprietate 5 |30.10 1.501,85 9,90 1.501,85 Venituri din concesiuni si inchirieri & [30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate 7 |30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 8 j00.09 178.114,73 0,00 176.114,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 133.10 173.534,92 0,00 173.534,92 Taxe si alte venituri în invatamant 10 [33.10.05 2.339,15 0,00| 2.339,15 Venituri din prestari de servici H1 [33.10.08 1.372,44 0,00| 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 [33.10.14 9.277,91 0,00 9.277,91 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 13 [33.10.16 48,26 0,00 48,26 Ţ Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 14 |33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.18 670,60 0,00 670,60 Venituri din cercetare 33.10.20 50,00 0,00 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 139.086,86 0,00 138.086,86 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 |33.10.30 16.571,00 0,00 16.571,00 i Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale | Ministerului Sanatatii 19 [33.10.51 539,00 0,00 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 3.575,70 0,00 3.575,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise p2 |34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Pag. 1/12

3 5 = £ E 3 = ş DENUMIREA INDICATORILOR _ E E s E S 3 e E E 5 ă s a Diverse venituri 23 |36.10 497,42 0,06 497,42 |Alte venituri 24 |36.10.50 497,42 0,00 497,42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 [37.10 762,39 0,00 782,39 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea seciiunii de dezvoltare a bugetului loca! 26 (37.10.03 -3.880,87 0,00 -3.980,87 Varsaminte din sectiunea de functionare 27 |37.10.04 3.980,87 0,00 3.980,87 Alte transferuri voluntare 28 |37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 |00.12 11.080,74 223,00 11.303,74 de la bugetul de stat 30 |42.10 1,724,35 0,00 1.724,35 de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 |42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 32 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru pe 42.10.29 1.566,76 0,00 1.566,76 Subventii de la alte administra: 34 43.10 3.938,88 223,00 4.161,88 Subventii pentru institutii publice 35 43.10.09 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santatii pe 43.10.14 1.938,88 223,00 2.161,88 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 37 |45.10 5.417,51 0,00 5.417,51 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 |45.10.01 5.417,51 0,00 5.417,51 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent sa 45.10.01.01 5.417,51 0,00 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI Ho 49.10 188.697,32 223,00 188.920,32 CHELTUIELI CURENTE n 01 183.787,10 0,00 183.787,10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 84.495,00 0,00 84.495,00 (TITLUL Ir BUNURI SI SERVICII 3 20 91.298,30 0,00 91.298,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 4 |56 7.993,80 0,00 7.993,80 [CHELTUIELI DE CAPITAL 5 |70 4.910,22 223,00 5.133,22 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 7” 4.910,22 223,00 5.133,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 50.10 3.380,00 0,00 3.380,00 [Alte servicii publice generale 48 54.10 3.380,00 0,00 3.380,00 Pag. 2/12

_ 5 E e a € g 5 s 2 = = & DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 S E s 3 a = 5 5 E s a CHELTUIELI CURENTE 49 |01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 50 [10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51 |20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 j70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 j54.10.10 3.380,00 0,00 3.380,00 CHELTUIELI CURENTE 55 [01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 |10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 |20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL pe |70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 59 71 45,00 0,00 45,00 Partea a |ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE po |64.10 184.554,93 223,00 184.777,93 invatamant 61 65.10 15.785,92 0,00 15.785,92 CHELTUIELI CURENTE 62 01 15.664,56 0,00 15.664,56 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 63 10 800,00 0,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII B4 20 14.864,56 : 0,00 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 121,36 0,00 121,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE B6 [71 121,36 0,00 121,36 Din total capitol invatamant prescolar si primar 87 65.10.03 9.508,88 0,00 9.506,68 invatamant prescolar 68 65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 invatamant primar Bo |65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 invatamant secundar ro |65.10.04 3.038,40 0,00 3.038,40 invatamant secundar inferior 71 |65.10.04.01 644,98 0,00 644,98 Invatamant secundar superior 72 |65.10.04.02 1.993,42 0,00 1.993,42 Invatamant profesional [13 |65.10.04.03 400,00 0,00 400,00 Invatamant postliceal [4 |65.10.05 740,84 0,00 740,84 CHELTUIELI CURENTE [75 01 740,84 0,00 740,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL e |10 268,68 0,00 268,68 Pag.3/12

5 5 e = Ei 5 su 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 £ E & 3 2 E 5 o & a TITLUL II BUNURI Si SERVICII 17 |20 472,16 0,00 472,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 79 |71 0,00 0,00 0,00 Servicii au re pentru educatie 80 |65.10.11 2.500,00 0,00 2.500,00 internate si cantine pentru elevi 81 |65.10.11.03 2.500,00 0,00 2.500,00 Sanatate 82 (66.10 166.522,11 223,00 1866.745,11 CHELTUIELI CURENTE 83 101 161.997,71 0,00 161.997,71 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84 |10 81.500,00 0,00 81.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 |20 72.503,91 0,00 72.503,91 Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE pe 56 7.993,80 0,00 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 70 4.524,40 223,00 4.747,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 4.524,40 223,00 4.747,40 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 89 66.10.06 166.522,11 223,00 188.745,11 Spitale generale 90 66.10.06.01 166.522,11 223,00 166.745,11 Cultura, recreere si religie 21 67.10 1.675,00 0,00 1.675,00 CHELTUIELI CURENTE 92 Jo1 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 195,00 0,00 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 94 20 1.388,00 0,00 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE as 71 92,00 0,00 92,00 Din total capitol Servicii culturale 97 87.10.03 1.675,00 0,00 1.675,00 institutii publice de spectacole si concerte 8 67.10.03.04 965,00 0,00 965,00 Case de cultura 99 67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 Asigurari si asistenta sociala 100 68.10 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE oi 01 571,90 0,00 571,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 02 20 571,90 0,00 571,90 Pag. 4/12

_ “m 5 s | E g = 3 5 u 2 _ = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E G 3 2 E 5 o a s a CHELTUIELI DE CAPITAL 103 |70 0,00 0,90 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 104 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 105 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 |68.10.50 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE 107 01 571,90 0,00 571,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 |70 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1” 69.10 762,39 0,00 762,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica în 70.10 762,39 0,00 762,39 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 634,93 0,00 634,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 20 634,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL Ţ14 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 115 171 127,46 0,00 127,46 Din total capitol | Locuinte 16 70.10.03 762,39 0,90 762,39 Dezvoltarea sistemului de locuinte 117 70.10.03.01 762,39 0,00 762,39 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 118 96.10 0,00 09,00 0,00 REZERVE 119 97.10 0,00 0,00 0,06 EXCEDENT 120 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 121 [99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCȚIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 175.793,30 0,00 175.793,30 TOTAL VENITURI 2 [00.01 175.793,30 | 0,00 175.793,30 1, VENITURI CURENTE 3 [00.02 173.635,71 0,00 173.635,71 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 173.635,71 0,00 173.635,71 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 [00.08 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din proprietate 30.10 1.501,85 0,00 1.501,85 Pag. 5/12

_ % s 8 E e = sg 5 5 Ss £ = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 5 E 8 > 5 € s o 8 9 = > o a 9 a Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.09 172.133,86 0,00 172.133,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 173.534,92 0,00 173.534,92 Taxe si alte venituri în invatamant 11 [33.10.05 2.339,15 0,00 2.339,15 Venituri din prestari de serv 12 [33.10.08 1.372,44 0,00 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 |33.10.14 9.277,91 0,00 9.277,91 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 [33.10.16 48,26 0,00 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare i” 33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive he 33.10.18 670,60 0,00 670,60 Venituri din cercetare h7 33.10.20 50,00 0,00 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 [33.10.21 139.086,86 0,00 139.086,86 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat fie 33.10.30 16.571,00 0,00 16.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 20 13310.31 539,00 0,00 539,00 Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 3.575,70 0,00 3.575,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Diverse venituri 36.10 497,42 0,00 497,42 Alie venituri 36.10.50 497,42 0,00 497,42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 -3.218,48 9,00 -3.218,48 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -3.980,87 0,00 -3.980,87 Alte transferuri voluntare 37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 00.12 2.157,59 0,00 2.157,59 Subventii de la bugetul de stat 42.10 157,59 0,00 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 42.10.11 157,59 0,00 157,59 Pag.8/12

_ 1 5 = E o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 5 E E & = 2 E 5 o & a Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,58 0,00 157,58 Subventii de la alte administratii 33 |43.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii pentru institutii publice 34 |43.10.09 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL CHELTUIELI 35 |49.10 175.793,30 0,00 175.793,30 CHELTUIELI CURENTE 36 |01 175.793,30 0,00 175.793,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 37 [10 84.495,00 0,00 84.495,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 38 |20 91.298,30 0,00 91.298,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 0,00 0,00 0,0 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 40 |50.10 3.335,00 0,00 3.335,00 Alte servicii publice generale 41 54.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE |01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 [10 2.000,00 | 0,00 2.000,00 TITLUL HI BUNURI Si SERVICII aa 20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 54.10.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE A7 |01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48 10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49 20 1.335,00 0,90 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 [70 0,00 0,00 0,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 64.10 171.823,37 0,00 171.823,37 Invatamant 52 |65.10 15.664,56 | 0,00 15.664,56 CHELTUIELI CURENTE 53 01 15.664,56 | 0,00 15.664,56 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 54 10 800,00 | 0,0 800,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII p5 |20 14.864,56 | 0,00 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL po |7a 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 9.506,68 0,00 9.506,68 Invatamant prescolar BB 65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 Pag. 7/12

| | | 5 o 2 E G = & 8 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = € E E E 5 8 ? £ 5 o a e a Invatamant primar 59 |65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 invatamant secundar 60 |65.10.04 2.917,04 0,00 2.917,04 invatamant secundar inferior 61 |65.10.04.01 644,98 0,00 644,98 invatamant secundar superior 82 |65.10.04.02 1.872,06 0,00 1.872,06 invatamant profesional 63 |65.10.04.03 400,00 0,00 400,00 Invatamant postliceal 64 (65.10.05 740,84 0,00 740,84 CHELTUIELI CURENTE 65 |01 740,84 0,00 740,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66 |10 268,68 0,00 268,68 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 67 |20 472,16 0,00 472,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 |70 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 69 65.10.11 2.500,00 0,00 2.500,00 internate si cantine pentru elevi ro [65.10.11.03 2.500,00 0,00 2.500,00 Sanatate 71 |66.10 154.003,91 0,00 154.003,91 CHELTUIELI CURENTE 2 |01 154.003,91 0,00 154.003,91 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 81.500,00 0,00 81.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII |20 72.503,91 0,00 72.503,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 0,00 0,90 0,00 Din total capitol i Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi rs |66.10.06 154.003,91 0,00 154.003,91 Spitale generale m 66.10.06.01 154.003,91 0,00 154.003,91 Cultura, recreere si religie 8 67.10 1.583,00 0,00 1.583,00 CHELTUIELI CURENTE 79 101 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL BO 10 195,00 0,00 195,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII B1 20 1.388,00 0,00 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 83 87.10.03 1.583,00 0,00 1.583,00 Institutii publice de spectacole si concerte B+ 67.10.03.04 873,00 0,00 873,00 Case de cultura 85 |67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 Pag.8/ 12

—_ Ss 5 5 e £ 8 £ 8 5 a 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 E E 5 3 2 < o a o a Asigurari si asistenta sociala 86 |68.10 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 571,90 0,00 571,90 |TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 88 |20 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitoi Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 90 (68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 91 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 92 |68.10.50 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 571,90 0,00 571,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 |20 571,90 0,00 571,90 |CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE pe 69.10 634,93 0,00 634,93 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 97 70.10 634,93 0,06 634,93 CHELTUIELI CURENTE 8 [01 634,93 0,00 634,93 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 99 20 634,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Locuinte 101 |70.10.03 634,93 0,00 634,93 Dezvoltarea sistemului de locuinte 102 70.10.03.01 634,93 0,00 634,93 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 103 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 04 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 105 [98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 106 [99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 12.904,02 223,00 13.127,02 TOTAL VENITURI 2 |00.01 12.904,02 223,00 13.127,02 l, VENITURI CURENTE 3 00.02 3.980,87 0,00 3.980,87 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 3.980,87 0,06 3.980,87 Pag.9/12

- 5 8 z E e E ls 8 = = o DENUMIREA INDICATORILOR -_ 2 5 5 E 3 a £ 3 o a 9 O C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 3.980,87 0,00 3.980,87 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 137.10 3.980,87 0,00 3.980,87 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 3.980,87 0,00 3.980,87 IV. SUBVENTII 8 |00.12 8.923,15 223,00 9.146,15 Subventii de la bugetul de stat 9 |42.10 1.566,76 0,00 1.566,76 de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partia! sau integral din venituri proprii pentru 10 |4210.39 1.566,76 0,00 1.566,76 Subventii de la alte administratii 11 |43.10 1.938,88 223,00 2.161,88 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 1.938,88 223,00 2.161,88 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 13 45.10 5.417,51 0,00 5.417,51 Fondul European de Dezvoltare regionala na 45.10.01 5.417,51 0,00 5.417,51 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 15 |45.10.01.01 5.417,51 0,00 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI 16 49.10 12.904,02 223,00 13.127,02 CHELTUIELI CURENTE A7 01 7.993,80 0,00 7.993,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ha 56 7.993,80 0,00 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL ne 70 4.910,22 223,00 5.133,22 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Po 7” 4.910,22 223,00 5.133,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 21 50.10 45,00 0,00 45,00 Alte servicii publice generale p2 54,10 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE p3 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL P4 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 |71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 26 54.10.10 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL pe 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2e n 45,00 0,00 45,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 64.10 12.731,56 223,00 12.954,56 Pag. 10/12

b 5 E sl 3 - ş DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 Ss E a 3 Ş E o a s a Invatamant 31 |65.10 121,38 0,00 121,36 CHELTUIELI CURENTE 32 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 121,36 0,00 121,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 |71 121,36 0,00 121,38 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 35 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 36 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 37 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 38 165.10.04 121,38 0,00 121,36 Invatamant secundar inferior 39 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 40 65.10.04.02 121,38 0,00 121,36 Invatamant profesional At |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 12 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 13 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL n 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 45 71 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 46 65.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi a7 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 48 66.10 12.518,20 223,00 12.741,20 CHELTUIELI CURENTE 49 [01 7.993,80 0,00 7.993,80 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE po 58 7.993,80 | 0,00 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 |70 4.524,40 223,00 4.747,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 52 |71 4.524,40 223,00 4.747,40 Din tota! capitol | Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 53 66.10.06 12.518,20 223,00 12.741,20 Spitale generale p4 66.10.06.01 12.518,20 223,00 12.741,20 Cultura, recreere si religie 55 67,10 92,00 0,00 92,00 CHELTUIELI CURENTE 56 01 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 70 92.00 0,00 92,00 Pag. 11/12

S i 5 g 3 E e ă a 2 = E o DENUMIREA INDICATORILOR = e ă E E S 3 e £ : o â s a TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 |71 92,00 0,00 92,00 Din total capitol Servicii culturale 59 |67.10.03 92,00 0,00 92,00 Institutii publice de spectacole si concerte 60 |67.10.03.04 92,00 0,00 92,00 Case de cultura 61 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 62 [69.10 127,46 0,00 127,46 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 63 170.10 127,46 0,00 127,46 CHELTUIELI CURENTE 64 101 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 |71 127,46 0,00 127,46 Din total capitol | Locuinte 67 |70.10.03 127,46 0,00 127,46 Dezvoltarea sistemului de locuinte 68 70.10.03.01 127,46 0,00 127,46 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 69 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE ro [97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT r1 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 2 [99.10 0,00 0,00 0,00 Nicolae Robu. Steliana Sf& A iu, Pag. 12/12

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare IULIE 2012 TIMIS BUGET LOCAL 2012 mii lei Anexa nr.1 5 5 ă DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 s E 5 3 2 = 5 O a 9 a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 802.004,07 8.024,86 810.028,93 VENITURI PROPRII 2 48.02 435.929,22 20.895,87 456.825,09 !. VENITURI CURENTE 3 j00.02 612.104,16 19.911,14 632.015,30 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 532.967,83 18.313,94 551.281,77 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 276.358,96& 16.313,94 292.672,90 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 |00.05 1.079,47 0,00 1.079,47 impozit pe profit 7 [01.02 1.079,47 0,00 1.079,47 impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 1.079,47 0,00 1.079,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 |00.06 274.496,16 16.313,94 290.810,10 impozit pe venit 10 (03.02 8.837,57 0,06 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 8.937,57 0,00 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 |04.02 265.558,59 16.313,94 281.872,53 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 264.657,59 16.313,94 280.971,53 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 901,00 0,00 901,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 100.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 (05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 94.620,47 2.000,00 96.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 94.620,47 2.000,00 96.620,47 Impozit pe cladiri 20 [07.02.01 79.498,02 0,00 79.498,02 Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 60.243,89 0,00 60.243,89 Impozit pe terenuri 23 [07.02.02 8.178,80 0,00 8.178,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 Impozit pe terenuri - PJ 25 107.02.02.02 4.238,43 0,00 4.238,43 Pag. 1/24

5 8 RI E £ 5 E 5 o = = o DENUMIREA INDICATORILOR = < 5 E & ? E 5 S a s a Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 Taxe jucictare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 |07.02.03 6.887,01 2.000,00 8.88701 Alte impozite si taxe de proprietate 28 107.02.50 56,64 0,00 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 (00.10 161.293,56 0,00 161,293,56 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 132.657,00 0,00 132.657,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.02.02 132.374,00 0,00 132.374,00 ilor, sectoarelor si Mun ului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor tocale 32 [11.02.06 283,00 0,00 283,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 |12.02 539,63 0,00 539,63 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 539,83 0,00 539,63 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 212,16 0,00 212,16 Impozit pe spectacole 36 115.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 27.884,77 0,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 |16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.208,87 0,00 13.208,87 Taxa asupra mijloacelor de transport - Pi 41 |16.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [18.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 (00.11 694,84 0,06 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 694,84 0,00 894,84 Alte impozite si taxe 46 (18.02.50 694,84 0,00 694,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 (00.12 79.136,33 1.597,20 80.733,53 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 (00.13 18.166,50 0,00 18.168,50 Venituri din proprietate 49 130.02 18.145,08 4,00 18.145,08 Venituri din concesiuni si inch 50 130.02.05 17.443, 42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 51 |30.02.08 701,66 0,00 701,88 Venituri din dividende de la alti platitori 52 |30.02.08.02 701,66 0,00 701,86 Venituri din dobanzi 53 [31.02 21,42 0,00 21,42 Pag.2/24

5 5 8 E 8 = DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 s E 5 3 9 E 5 o & s a Alte venituri din dobanzi 54 |31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 [00.14 60.969,83 1.597,20 62.567,03 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 (33.02 248,64 0,00 248,64 Venituri din prestari de servicii 57 133.02.08 0,20 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 [33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielitor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 50 |34.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 10.813,03 0,00 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 563 (35.02.01 10.611,90 0,00 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 64 |35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 j35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 66 (36.02 3.369,85 2.000,00 5.369,85 Taxe speciale 67 (36.02.06 2.380,30 2.000,00 4.380,30 Alte venituri 68 [36.02.50 989,55 0,00 989,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 |37.02 44.429,03 -402,80 44.026,23 Donatii si sponsorizari 70 |37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 [37.02.03 -137.097,24 6.314,85| -130.782,29 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 137.097,24 -6.314,95 130.782,29 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 44.426,53 -402,80 44.023,73 Il. VENITURI DIN CAPITAL 74 |00.15 911,08 581,93 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 |39.02 911,08 581,93 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 76 |39.02.01 0,00 0,14 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 77 [39.02.03 191,69 286,46 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 |38.02.07 506,40 221,40 827,80 Depozite speciale pentru construciii de construinte 73 [39.02.10 113,00 73,93 186,93 IV. SUBVENTII 80 |00.17 75.529,85 -1.780,61 713.748,24 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 (00.18 75.529,85 -1.780,61 73.749,24 Subventii de la bugetul de stat 82 [42.02 75.529,85 -1.780,61 73.749,24 Pag. 3/24

—_ 5 E E 8 = g 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 Ss E S 8 a £ 5 O a o a A. De capital 83 71.788,72 -1.780,61 70.008,11 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 84 [42.02.13 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetui de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 [42.02.16 3.100,00 0,00 3.100,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicati 86 |42.02.18.01 1.100,00 0,00 1.100,00 in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 142.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele focale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 88 |42.02.20 67.585,41 -1.780,61 65.804,80 B. Curente 85 3.741,13 8,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 90 |42.0241 3.741,13 0,00 3.741,13 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 91 |45.02 113.458,97 -10.687,60 102.771,37 Fondul European de Dezvoltare regionala 92 |45.02.01 40.292,77 -10.687,60 28.605,17 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 |45.02.01.01 31.873,78 -10.687,60 21.286,18 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 94 |45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 95 [45.02.02 1.520,32 0,00 1.820,32 Sume primite in contul platitor efeciuale in anul curent 96 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 |45.02.02.02 58,57 0,00 58,57 Fondul de Coeziune 98 j45.02.03 71.490,04 0,00 71.490,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 99 j45.02.03.01 63.070,70 0,00 83.070,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 100 (45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 101 [45.02.07 101,00 0,00 101,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 102 [45.02.07.01 101,00 0,00 101,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 [45.02.15 54,84 2,00 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 104 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 105 [50.02 831.643,58 8.024,86 839.668,44 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 707.811,37 -3.692,98 704.118,39 TITEUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 166.811,00 0,00 166.811,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 179.077,78 19.155,90 198.233,68 TITLUL III DOBANZI 109 |30 17.664,90 750,00 18.414,90 TITLUL IV SUBVENTII 110 |40 73.750,00 0,00 73.750,00 Pag. 4/24

s 3 a 5 a 8 ă < = = e DENUMIREA INDICATORILOR 3 5 Ss E s 3 8 = GO a e a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 |81 8.687,18 831,18 9.318,37 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 112 [55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13 [56 242.104,70 -24.442,07 217.662,63 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 114 [57 15.998,30 0,00 15.998,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 115 59 3.700,00 212,00 3.912,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 j70 105.666,47 6.017,84 111.684,31 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117 |71 105.868,47 8.017,84 111.884,31 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 18 [81 18.165,74 5.700,00 23.865,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 |50.02 73.005,06 -538,00 72.467,06 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 50.207,59 -1.488,00 48.719,59 CHELTUIELI CURENTE 21 [01 47.165,84 -1.100,00 46.085,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 24.845,00 -600,00 24.245,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 20 20.820,84 -500,00 20.320,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 24 [59 1.500,00 0,00 1.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 25|70 3.041,75 -388,00 2.653,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 26 |71 3.041,75 -388,00 2.853,75 Din total capitol Autoritati executive si legislative 27 [51.02.01 50.207,59 -1.488,00 48.719,59 Autoritati executive 28 |51.02.01.03 50.207,59 -1.488,00 48.719,59 Alte servicii publice generale 29 [54.02 5.132,57 200,00 5.332,57 CHELTUIELI CURENTE 30 |01 3.874,00 200,00 3.874,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 131 |10 850,00 0,00 850,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 132 |20 812,00 200,00 1.012,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 33 [51 2.012,00 0,00 2.012,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 (70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 135 81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 36 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 37 |54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Pag. 5/24

= > 8 = % s 5 a 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 S E & 2 S s a Alte servicii publice generale 138 [54.02.50 3.039,75 200,00 3.239,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 139 |55.02 17.664,80 750,00 18.414,90 CHELTUIELI CURENTE 140 |01 17.664,90 750,00 18.414,90 TITLUL îil DOBANZI 141 |30 17.664,80 750,00 18.414,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 143 (59.02 12.466,39 0,06 12.466,3$ Ordine publica si siguranta nationala 144 (61.02 12.466,39 0,00 12.466,39 CHELTUIELI CURENTE 45 (01 12.163,61 0,00 12.163,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46 |10 9.500,00 0,00 9.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 47 |20 2.463,61 0,00 2.463,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 48 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 50 |71 302,78 0,00 302,78 Din total capitol Ordine publica 51 [61.02.03 11.804,09 0,00 11.804,09 Politie comunitara 52 [61.02.03.04 11.804,09 0,00 11.804,09 Protectie civila si protectia contra incendiilor 153 [61.02.05 662,30 0,00 882,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 |63.02 254.373,30 12.669,01 267.042,31 Invatamant 155 |65.02 149.044,25 2.226,37 151.270,62 CHELTUIELI CURENTE 56 [01 147.321,06 2.212,00 149.533,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 57 [10 106.032,00 0,00 106.032,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158 |20 36.803,80 2.000,00 38.803,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 |56 1.412,96 0.00 1.412,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 60 |57 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 61 [58 2.000,00 212,00 2.212,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 |70 1.723,18 14,37 1.737,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 |71 1.723,19 14,37 1.737,56 Din total capitol Pag.6/24

3 8 > 5 E 8 5 m 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 3 E s 3 p E 5 o a 2 a Invatamant prescolar si primar 164 (65.02.03 56.376,27 1.226,37 57.602,64 Invatamant prescolar 165 |65.02.03.01 30.810,93 514,37 31.325,30 Invatamant primar 166 |65.02.03.02 25.565,34 712,00 26.277,34 invatamant secundar 167 [65.02.04 91.884,32 1.000,00 92.884,32 invatamant secundar inferior 168 |65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 189 |65.02.04.02 55.404,09 1.000,00 66.404,09 Invatamant postliceal 170 (65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 171 |66.02 13.301,02 723,00 14.024,02 CHELTUIELI CURENTE 172 |01 12.209,16 723,00 12.932,16 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 173 [10 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 74 |20 3.313,13 500,00 3.813,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 |51 5.344,85 223,00 5.567,85 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 76 [56 1,18 0,00 1,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 77 (70 1.091,86 0,00 1.091,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78(71 1.091,86 0,00 1.091,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 79 9.559,89 723,00 10.282,89 Spitale generale 80 j66.02.06.01 9.559,89 723,00 10.282,89 Servicii de sanatate publica 81 3.741,13 0,00 3.741,13 Cultura, recreere si religie 182 [67.02 55.172,08 5.477,99 60.650,08 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 44.212,09 4.516,81 48.728,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 [10 9.626,00 600,00 10.226,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 |20 31.083,27 3.055,90 34.139,17 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 86 [56 3.502,82 860,91 4.383,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |70 10.860,00 961,18 11.921,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 |71 10.960,00 961,18 11.921,18 Din total capitol Servicii culturale 89 [67.02.03 15.760,50 1.923,90 17.684,40 Institutii publice de spectacole si concerte 90 |67.02.03.04 12.739,81 1.923,90 14.663,71 Pag. 7/24

5 3 5 e s € g a 2 - = o DENUMIREA INDICATORILOR > £ 5 S E 8 3 2 E o E s a Case de cultura 191 |67.02.03.06 3.020,88 0,00 3.020,89 Servicii recreative si sportive 192 [67.02.05 38.095,69 3.554,09 42.649,78 Sport 193 (67.02.05.01 4.573,88 2.714,94 7.288,82 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 194 34.521,81 839,15 35.360,96 Alte servicii în domeniile cultu i şi iei 195 |67.02.50 315,90 0,00 315,90 Asigurari si asistenta sociala 196 |68.02 36.855,94 4.241,65 41.097,59 CHELTUIELI CURENTE 197 |01 36.682,52 4.241,65 40.924,17 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 198 [10 12.372,00 0,00 12.372,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 199 |20 5.536,41 0,00 5.536,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200 [51 1.330,33 408,18 1.738,52 Titlul VHF PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 201 [56 2.517,78 3.833,46 6.351,24 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 202 157 14.926,00 0,00 14.926,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 203 j70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 204 71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 205 [68.02.05 9.316,60 345,19 9.661,79 Asistenta sociala în caz de inva 206 j68.02.05.02 9.316,60 345,19 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 207 (68.02.08 3.561,71 3.896,46 7.458,17 Crese 208 [68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 209 |68.02.15 21.511,90 0,00 21.511,90 Ajutor social 210 |68.02.15.01 19.254,62 0,00 19.254,62 Cantine de ajutor social 211 |68.02.15.02 2.257,28 0,00 2.257,28 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 212 [68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 213 [69.02 222.319,08 -18.706,28 203.612,82 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 214 |70.02 121,336,54 -20.806,26 100.530,28 CHELTUIELI CURENTE 215 |01 77.998,13 -22.957,56 55.040,57 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 216 |20 25.363,78 2.300,00 27.863,78 TITLUL VIE ALTE TRANSFERURI 217 |55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 218 [56 52.616,84 -25.257,56 27.359,28 Pag. 8/24

_ % 5 5 e € s 5 a £ = = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 S E S 3 9 = E O a o a CHELTUIELI DE CAPITAL 219 |70 26.631,24 2.151,30 28.782,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 220 |71 26.631,24 2.151,30 28.782,54 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 221 [81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 222 |70.02.03 35,07 300,00 335,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 223 |70.02.03.01 35,07 300,00 335,07 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 224 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 225 170.02.05 9.003,62 3.539,00 12.542,62 Alimentare cu apa 226 |70.02.05.01 9.003,62 3.539,00 12.542,62 luminat pubiic si electrificari rurale 227 |70.02.06 14.983,29 610,00 15.593,29 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 228 |70.02.50 97.314,56 -25,255,26 72.059,30 Protectia mediului 229 |74.02 100.982,54 2.100,00 103.082,54 CHELTUIELI CURENTE 230 [01 57.115,81 2.100,00 59.215,81 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 231 [20 17.962,88 2.100,00 20.062,88 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 232 |56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 233 |/0 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 234 |71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 235 |74.02.05 17.962,88 2.100,00 20.062,88 Salubritate 236 |74.02.05.01 10.899,88 1.600,00 12.599,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 237 |74.02.05.02 6.963,00 500,00 7.463,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 238 |74.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 239 |79.02 268.47$,75 14.600,11 284.079,86 Combustibili si energie 240 [81.02 157.225,33 0,00 157.225,33 CHELTUIELI CURENTE 241 [01 155.116,49 0,00 155.116,49 TITLUL IV SUBVENTII 242 |40 40.000,00 0,00 40.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 243 [56 115.116,48 0,00 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 244 |70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 245 [71 2.108,84 0,900 2.108,84 Pag.9/24

5 5 2 ez & € 8 5 8 = € e DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 s E S 3 £ a & 9 a Din total capitol Energie termica 246 [81.02.06 157.225,33 0,00 157.225,33 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 247 |83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 248 |01 45,00 0,00 45,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 249 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 250 j20 9,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 j70 0,00 0,00 0,00 Din țotal capitol Agricultura 252 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 253 |83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 254 |84.02 112.20$,42 14.600,11 126.809,53 CHELTUIELI CURENTE 255 |01 96.442,76 5.621,12 102.063,88 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 256 |20 34.909,06 9.500,00 44.409,06 TITLUL IV SUBVENTII 257 |40 33.750,00 0,00 33.750,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 258 [56 27.783,70 -3.878,88 23.904,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 259 (70 15.766,66 3.278,99 19.045,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 260 |71 15.766,66 3.278,99 19.045,65 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 261 [81 0,00 5.700,00 5.700,00 Din total capitol Transport rutier 262 |84.02.03 109.755,47 14.600,11 124.355,58 Drumuri si poduri 263 [84.02.03.01 10.341,81 -1.520,33 8.821,48 Transport in comun 264 184.02.03.02 43.344,93 5.390,13 49.735,06 Strazi 265 |84.02.03.03 56.068,73 9.730,31 65.799,04 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 266 |84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 267 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 268 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 269 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 270 [99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE Pag. 10/24

= 5 8 2 5 = s 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR 8 E s E 8 3 2 < ş o a 9 a SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 478.748,05 26.226,0$ 504.974,14 TOTAL VENITURI 2 |00.01 478.748,05 26.226,09 504.974,14 VENITURI PROPRII 3 |48.02 435.018,13 20.313,94 455.332,07 1, VENITURI CURENTE 4 (00.02 475.008,92 26.226,09 501.233,01 A. VENITURI FISCALE 5 (00.03 532.967,83 18.313,94 551.281,77 Af. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 276.358,96 16.313,94 292.672,90 A11, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 1.079,47 0,00 1.078,47 Impozit pe profit 8 |01.02 1.079,47 0,06 1.079,47 impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 1.078,47 0,00 1.079,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 274.496,16 16.313,94 290.810,10 Impozit pe venit 11 [03.02 8.937,57 0,00 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 8.937,57 0,00 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 104.02 265.558,59 16.313,94 281.872,53 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 (04.02.01 264.657,59 16.313,94 280.971,53 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locaie 15 (04.02.04 901,00 0,00 901,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 (05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 |00.09 94.620,47 2.000,00 96.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 94.620,47 2.000,00 96.620,47 impozit pe cladiri 21 |07.02.01 79.498,02 0,00 79.498,02 impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 50.243,89 0,00 60.243,89 impozit pe terenuri 24 |07.02.02 8.178,80 9,00 8.178,80 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 Impozit pe terenuri - Pi 26 |07.02.02.02 4.238,43 0,00 4.238,43 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 „e de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru = La bugetul de stat = restante a 23 |07.0203 6.887.01 2.000,00 8.887.01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 (07.02.50 56,64 0,00 56,64 Pag. 11/24

5 E 5 E 8 £ 8 5 au = = i) DENUMIREA INDICATORILOR > € 5 s E 8 z 3 E 5 o a e a A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.16 161.293,56 0,00 161.293,56 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 132.657,00 0,00 132.657,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 11102.02 132.374,00 0,00 132.374,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 283,00 0,00 283,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 34 [12.02 539,63 0,00 539,63 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 539,63 0,00 539,83 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 212,16 0,00 212,16 Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 0,03 0,00 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 16.02 27.884,77 0,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 (16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,86 [Taxă asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.208,67 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PI 42 |16.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,18 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 894,84 0,06 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 |18.02 694,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 694,84 0,00 694,84 C., VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 -57.960,91 7.912,15 -50.048,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 |00.13 18.166,50 0,00 18.166,50 Venituri din proprietate 50 |30.02 18.145,08 0,06 18.145,08 Venituri din concesiuni si închirieri 51 |30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 52 |30.02.08 701,88 0,00 701,66 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 701,66 0,00 701,66 Venituri din dobanzi 54 |31.02 21,42 0,00 21,42 Alte venituri din dobanzi 55 [31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 [00.14 -76.127,41 7.912,15 -68.215,26 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 [33.02 248,64 0,00 248,84 Venituri din prestari de servi 58 [33.02.08 0,20 0,00 0,20 Pag. 12/24

= = 5 ol 8 5 8 = E o DENUMIREA INDICATORILOR > g 5 Ss E 5 3 3 £ 6 a s a Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 80 |33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 [34.02 2.309,28 0,00 2.308,28 Taxe extrajudiciare de timbru 62 (34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 63 135.02 10.613,03 0,00 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 [35.02.01 10.611,90 0,00 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 65 [35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 67 |36.02 3.369,85 2.000,00 5.369,85 Taxe speciale 88 [36.02.06 2.380,30 2.000,00 4.380,30 Alte venituri 69 |36.02.50 989,55 0,00 989,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile TO (37.02 -92.668,21 5.912,15 -86.756,06 Donatii si sponsorizari 71 37.02.01 2,50 0,00 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 137.02.03 -137.097,24 6.314,95 -130.782,29 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 44.426,53 -402,80 44.023,73 IV. SUBVENTII 74 |00.17 3.741,13 0,00 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 3.741,13 0,00 3.741,13 B. Curente 77 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.0241 3.741,13 0,00 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 79 |50.02 478.748,05 26.226,09 504.874,14 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 460.582,31 20.528,09 481.108,40 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 81 [10 166.811,00 0,00 166.811,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 82 |20 178.077,78 18.155,90 198.233,68 TITLUL Il DOBANZI 83 (30 17.664,90 750,00 18.414,90 TITLUL IV SUBVENTII 84 [40 73.750,00 0,00 73.750,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 3.580,33 408,19 3.988,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 |57 15.998,30 0,00 15.998,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 |59 3.700,00 212,00 3.912,00 Pag. 13724

5 5 E sl 5 : 5 DENUMIREA INDICATORILOR g 5 $ E 5 3 8 £ GO a e a TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 88 |81 18.165,74 5.700,00 23.865,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 89 |50.02 69.963,31 -150,00 69.813,31 Autoritati publice si actiuni externe 90 |51.02 47.185,84, 1.100,00 46.065,84 CHELTUIELI CURENTE 91 [01 47.165,84 -1.100,00 46.065,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 92 [10 24.845,00 -600,00 24.245,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 93 (20 20.820,84 -500,00 20.320,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 |59 1.500,00 0,00 1.500,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 |51.02.01 47.165,84 -1.100,00 46.065,84 Autoritati executive 96 |51.02.01.03 47.165,84 -1.100,00 46.065,84 Alte servicii publice generale 97 |54.02 5.132,57 200,00 5.332,57 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 3.674,00 200,00 3.874,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 99 [10 850,00 0,00 850,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 100 |20 812,00 200,00 1.012,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 |51 2.012,00 0,00 2.012,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 102 [81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice locale 103 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 3.039,75 200,00 3.239,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 [55.02 17.664,90 750,00 18.414,90 CHELTUIELI CURENTE 107 [01 17.664,90 750,00 18.414,90 TITLUL III DOBANZI 108 [30 17.864,90 750,00 18.414,90 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 [59.02 12.163,61 0,00 12.163,61 Ordine publica si siguranta nationala 110 [61.02 12.163,61 0,00 12.163,61 CHELTUIELI CURENTE 111 |01 12.183,61 0,00 12.163,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112 10 9.500,00 0,00 9.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 2.483,61 0,00 2.483,61 Pag. 14/24

a % 5 5 E Bi = E 5 DENUMIREA INDICATORILOR > 5 s E | 8 = 5 o a 2 (= TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 [59 200,00 0,00 200,00 Din tota! capitol Ordine publica 115 |61.02.03 11.501,31 0,00 11.501,31 Politie comunitara 116 |61.02.03.04 11.501,31 0,00 11.501,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 117 [61.02.05 662,30 0,00 862,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 [63.02 227.883,24 6.778,09 234.659,33 Invatamant 118 [65.02 145.908,10 2.212,00 148.120,10 CHELTUIELI CURENTE 120 j01 145.908,10 2.212,00 148.120,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 [10 106.032,00 0,00 106.032,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 |20 36.803,80 2.000,00 38.803,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 [57 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 24 [59 2.000,00 212,00 2.212,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 25 |65.02.03 55.253,28 1.212,00 56.465,28 Invatamant prescolar 26 |65.02.03.01 29.687,94 500,00 30.187,94 Invatamant primar 27 |65.02.03.02 25.585,34 712,00 26.277,34 Invatamant secundar 28 [65.02.04 89.871,16 1.000,00 90.871,16 Invatamant secundar inferior 29 [65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 30 63.390,93 1.000,00 64.390,93 Invatamant posiliceal 131 (65.02.05 783,66 0,00 783,66 Sanatate 132 [66.02 7.101,13 500,00 7.601,13 CHELTUIELI CURENTE 133 [01 7.101,13 500,00 7.601,13 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 34 [10 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 35 [20 3.313,13 500,00 3.813,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 [51 238,00 0,00 238,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 |66.02.06 3.360,00 500,00 3.860,00 Spitale generale 138 [66.02.06.01 3.360,00 500,00 3.860,00 Servicii de sanatate publica 39 (66.02.08 3.741,13 0,00 3.741,13 Pag. 15/24

E 5 E DENUMIREA INDICATORILOR 5 g 5 Ss E & 3 > E 5 O a 2 a Cultura, recreere si religie 140 |67.02 40.709,27 3.655,90 44,365,17 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 40.708,27 3.655,90 44.365,17 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 142 [10 9.626,00 600,00 10.226,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 |20 31.083,27 3.055,90 34.139,17 Din total capitol Servicii culturale 144 [67.02.03 14.756,49 900,00 15.656,49 institutii publice de spectacole si concerte 45 |67.02.03.04 11.735,80 900,00 12.635,80 Case de cultura 146 |67.02.03.06 3.020,69 0,00 3.020,68 Servicii recreative si sportive 47 |67.02.05 25.636,88 2.755,90 28.392,78 Sport 48 |67.02.05.01 4.573,88 2.555,90 7.129,78 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 |67.02.05.03 21.063,00 200,00 21.263,00 Alte servi n domeniile culturii, recreerii si i 150 [67.02.50 315,90 0,00 315,90 Asigurari si asistenta sociala 151 68.02 34,164,74 408,19 34.572,93 CHELTUIELI CURENTE 52 [01 34.164,74 408,19 34.572,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 |10 12.372,00 0,00 12.372,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 54 |20 5.536,41 0,00 5.536,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 [51 1.330,33 408,19 1.738,52 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 [57 14.826,00 0,00 14.926,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 57 [68.02.05 9.316,60 345,19 9.661,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 58 |68.02.05.02 9.316,60 345,19 9.661,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 59 [68.02.08 2.387,93 63,00 2.450,93 Crese 60 [68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 61 [68.02.15 21.338,48 0,00 21.338,48 Ajutor social 62 |68.02.15.01 18.185,00 0,00 19.185,00 Cantine de ajutor sociat 183 [88.02.15.02 2.153,48 0,00 2.153,48 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 64 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 165 [69.02 60.033,83 4.400,00 64.433,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 168 [70.02 42.070,95 2.300,00 44.370,95 Pag. 16/24

5 5 a > a g 5 că £ = = DENUMIREA INDICATORILOR > 2 5 E & 3 2 E 5 O a 2 a CHELTUIELI CURENTE 167 |01 25.363,78 2.300,00 27.863,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 168 [20 25.363,78 2.300,00 27.663,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 69 [81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 170 |70.02.03 0,00 300,00 300,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 71 |70.02.03.01 0,00 300,00 300,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 72 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 73 |70.02.05 7.823,07 1.500,00 9.323,07 Alimentare cu apa T4 |70.02.05.01 7.823,07 1.500,00 9.323,07 luminat public si electrificari rurale 75 (70.02.06 7.302,00 500,00 7.802,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 176 [70.02.50 26.945,88 0,00 26.945,88 Protectia mediului 177 (74.02 17.962,88 2.100,00 20.062,88 CHELTUIELI CURENTE 178 |01 17.962,88 2.100,00 20.062,88 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 79 |20 17.962,88 2.100,00 20.062,88 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 180 [74.02.05 17.962,88 2.100,00 20.062,88 Salubritate 81 |74.02.05.01 10.999,88 1.800,00 12.599,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 82 |74.02.05.02 6.963,00 500,00 7.463,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 184 |79.02 108.704,06 15.200,00 123.904,06 Combustibili si energie 185 |81.02 40.000,00 0,00 40.000,00 CHELTUIELI CURENTE 186 |01 40.000,00 0,00 40.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 87 |40 40.000,00 0,00 40.000,00 Din tota! capitol Energie termica 88 |81.02.06 40.000,00 0,00 40.000,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 189 |83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 90 [01 45,00 0,00 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 92 120 9,00 0,00 9,00 Pag. 17/24

_ 5 3 E z 3 £ g 5 a 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E S E s 3 > E o a e a | Din total capitol Agricultura 193 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 194 [83.02.03.30 45,00 0,00 45,00 Transporturi 195 (84.02 58.659,06 15.200,00 83.859,06 CHELTUIELI CURENTE 196 101 58.659,06 9.500,00 78.159,06 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 197 (20 34.909,06 9.500,00 44.409,06 TITLUL IV SUBVENTII 198 |40 33.750,00 0,00 33.750,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 [81 0,00 5.700,00 5.700,00 Din total capitol Transport rutier 200 [84.02.03 68.659,06 15.200,00 83.859,06 Drumuri si poduri 201 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 202 |84.02.03.02 35.399,27 5.700,00 41.099,27 Strazi 203 [84.02.03.03 33.259,79 9.500,00 42.759,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 204 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 205 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 206 |97.02 0,0 0,00 0,00 EXCEDENT 207 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 323.256,02 -18.201,23 305.054,79 TOTAL VENITURI 2 |00.01 323.256,02 -18.201,23 305.054,79 VENITURI PROPRII 3 |48.02 911,08 581,93 1.493,02 Il. VENITURI CURENTE 4 |00.02 137.097,24 -8.314,95 130.782,29 C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 137.097,24 -6.314,95 130.782,28 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & 100.14 137.097,24 6.314,95 130.782,29 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T 137.02 137.097,24 -8,314,95 130.782,29 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 137.097,24 6.314,95 130.782,29 1, VENITURI DIN CAPITAL 9 [00.15 911,09 581,93 1.493,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 911,09 581,93 1.493,02 Pag. 18/24

5 5 = E 8 = a DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E & 3 ? E 5 o a g a Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 [39.02.01 0,00 0,14 0,14 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 12 [39.02.03 191,698 286,46 478,15 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 13 39.02.07 506,40 221,40 827,80 Depozite speciale pentru constructii de consiruinte 14 39.02.10 113,00 73,93 186,93 IV. SUBVENTII 15 [00.17 71.788,72 -1.780,61 70.008,11 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 [00.18 71.788,72 -1.780,61 70.008,11 Subventii de la bugetul de stat 17 |42.02 71.788,72 -1.780,61 70.008,11 A. De capital 18 71.788,72 -1.780,61 70.008,11 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 19 |42.02.13 1.103,31 0,00 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 20 [42.02.16 3.100,00 0,00 3.100,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comu 24 |42.02.16.01 1.100,00 0.00 1.100,00 in urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 23 42.02.20 67.585,41 -1.780,61 65.804,80 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 |45.02 113.458,97 -10.687,60 102.771,37 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 |45.02.01 40.292,77 -10.687,60 29.605,17 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 26 |45.02.01.01 31.973,78 -10.687,60 21.286,18 Sume primite in contul platitor efectuate în anii anteriori 27 |45.02.01.02 8.318,99 0,00 8.318,99 Fondul Social European 28 |45.02.02 1.520,32 0,06 1.520,32 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 29 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 30 |45.02.02.02 58,57 0,00 58,57 Fondul de Coeziune 31 |45.02.03 71.490,04 0,06 71.490,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 32 |45.02.03.01 63.070,70 0,00 63.070,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 33 |45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 34 |45.02.07 101,00 0,00 101,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 35 |45.02.07.01 101,00 0,00 101,00 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 36 |45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 37 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 38 |50.02 352.895,53 -18.201,23 334.694,30 Pag. 19/24

= s 3 8 3 € 5 Ss O = = e DENUMIREA INDICATORILOR 3 € 5 E E S 2 = £ O a 2 a CHELTUIELI CURENTE 39 |01 247.229,06 -24.219,07 223.009,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 |5 5.106,85 223,00 5.329,85 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 41 [55 17,51 0,00 17,51 Titlul Vilt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 42 [56 242.104,70 -24.442,07 217.662,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 |70 105.666,47 6.017,84 111.684,31 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 (7 105.666,47 6.017,84 111.684,31 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 |50.02 3.041,75 -388,00 2.653,75 Autoritati publice si actiuni externe 46 |51.02 3.041,75 -388,00 2.653,75 CHELTUIELI CURENTE 47 |0 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 3.041,75 -388,00 2.653,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 (71 3.041,75 -388,00 2.853,75 Din total capitol Autoritati executive si legislative 50 151.02.01 3.041,75 -388,00 2.653,75 Autoritati executive 51 |51.02.01.03 3.041,75 -388,00 2.853,75 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 52 |59.02 302,78 0,00 302,78 Ordine publica si siguranta nationala 53 [61.02 302,78 0,00 302,78 CHELTUIELI CURENTE 54 |0 0.00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 (70 302,78 0,00 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 302,78 0,00 302,78 Din total capitol Ordine publica 57 [61.02.03 302,78 0,00 302,78 Politie comunitara 58 161.02.03.04 302,78 0,00 302,78 Protectie civila si protectia contra incendiilor 59 [61.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 60 (63.02 26.490,06 5.892,92 32.382,98 invatamant 61 [65.02 3.136,15 14,37 3.150,52 CHELTUIELI CURENTE 62 [01 1.412,96 0,00 1.412,96 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83 |56 1.412,96 0,00 1.412,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 64 |70 1.723,19 14,37 1.737,56 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 65 [71 1.723,19 14,37 1.737,56 Pag. 20/24

_ % 5 8 E 2 & £ 8 5 a 8 = E e DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 s E 5 3 2 E 5 GO a e a Din total capitol invatamant prescolar si primar 66 [65.02.03 1.122,99 14,37 1.137,36 invatamant prescolar 67 |65.02.03.01 1.122,99 14,37 1.137,36 Invatamant primar 68 [65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 69 |65.02.04 2.013,16 0,00 2.013,16 Invatamant secundar inferior 70 |65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior T1 |65.02.04.02 2.013,16 0,00 2.013,16 Invatamant postliceal 72 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 73 |66.02 5.199,89 223,00 6.422,89 CHELTUIELI CURENTE 74 |01 5.108,03 223,00 5.331,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |51 5.106,85 223,00 5.329,85 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 76 |56 1,18 0,00 1,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 77 (70 1.091,86 0,00 1.091,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 71 1.091,86 0,00 1.091,86 Din tatal capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 79 |66.02.06 6.199,89 223,00 8.422,89 Spitale generale 80 |66.02.06.01 6.199,89 223,00 6.422,89 Servicii de sanatate publica 81 [66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 82 |67.02 14.462,82 1.822,09 16.284,91 CHELTUIELI CURENTE 83 |01 3.502,82 860,91 4.363,73 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 |56 3.502,82 860,91 4.363,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 |70 10.960,00 961,18 11.921,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 [71 10.960,00 961,18 11.821,18 Din total capitol Servicii culturale 87 |67.02.03 1.004,01 1.023,90 2.027,91 Inst publice de spectacole si concerte 88 |67.02.03.04 1.004,01 1.023,90 2.027,91 Case de cultura 89 j67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 90 (67.02.05 13.458,81 798,19 14.257,00 Sport 91 |67.02.05.01 0,00 159,04 159,04 Pag. 21/24

_ a 5 2 = 5 o DENUMIREA INDICATORILOR a = 5 s E 8 3 2 E 5 Go a 9 a intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 |67.02.05.03 13.458,81 839,15 14.097,96 Alte servi n domeniile culturii, i 93 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 94 |68.02 2.691,20 3.833,46 6.524,66 CHELTUIELI CURENTE 95 [01 2.517,78 3.833,46 6.351,24 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9% 56 2.517,78 3.833,46 6.351,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 |70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 |71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 99 |68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 [68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si co 01 (68.02.06 1.173,78 3.833,46 5.007,24 Crese 02 (68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 03 [68.02.15 173,42 0,00 173,42 Ajutor social 04 |88.02.15.01 69,82 0,00 869,62 Cantine de ajutor social 05 |68.02.15.02 103,80 0,00 103,80 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 [88.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 107 [69.02 162.285,25 -23.106,26 139.178,99 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 108 70.02 79.265,59 -23.106,26 56.159,33 CHELTUIELI CURENTE 09 j01 52.634,35 -25.257,56 27.376,79 TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 10 |55 17,51 0,00 17,51 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11 |56 52.616,84 -25.257,56 27.359,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 12|70 26.631,24 2.151,30 28.782,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 26.631,24 2.151,30 28.782,54 Din total capitol Locuinte 114 |70.02.03 35,07 0,00 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 15 |70.02.03.01 35,07 0,00 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 16 |70.02.03.30 0,00 0,00 0.00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 117 |70.02.05 1.180,55 2.039,00 3.219,55 Alimentare cu apa 18 |70.02.05.01 1.180,55 2.039,00 3.219,55 Pag. 22/24

_ s E 8 £ 3 3 = = E o DENUMIREA INDICATORILOR s E 3 E ă a 2 E g s E 8 a luminat public si electrificari rurale 19 |70.02.06 7.881,28 110,00 7.191,29 locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 120 [70.02.50 70.388,68 -25.255,26 45.113,42 Protectia mediului 121 74.02 83.019,66 8,00 83.019,66 CHELTUIELI CURENTE 22 (01 39.152,93 0,90 39.152,93 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 123 156 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 |70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2571 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 126 [74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 127 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 28 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 29 174.02.06 83.019,66 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 130 |79.02 160.775,69 -599,89 160.175,80 Combustibili si energie 131 117.225,33 0,00 117.225,33 CHELTUIELI CURENTE 132 |01 115.116,49 0,00 115.116,48 Titlu VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 |56 115.116,48 0,00 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 |70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 135 |71 2.108,84 0,00 2.108,84 Din total capitol Energie termica 36 [81.02.06 117.225,33 0,00 117.225,33 Transporturi 137 |84.02 43.550,36 -599,89 42.950,47 CHELTUIELI CURENTE 38 [01 27.783,70 -3.878,88 23.904,82 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 |56 27.783,70 -3.878,88 23.904,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 15.766,86 3.278,99 19.045,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 |71 15.766,66 3.278,99 19.045,65 Din total capitol Transport rutier 142 84.02.03 41.096,41 -509,89 40.496,52 Drumuri si poduri 43 |84.02.03.01 10.341,81 -1.520,33 8.821,48 Transport in comun 44 [84.02.0302 7.945,86 690,13 8.635,79 Pag. 23/24

_ 5 ş E 5 5 E s 5 a 8 = = Ş DENUMIREA INDICATORILOR = z 5 s E 5 2 E G & 5 a Strazi 145 [84.02.03.03 22.808,94 230,31 23.038,25 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 146 [84.02.50 2.453,95 0,00 2.453,95 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 147 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 148 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 149 [98.02 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 150 [99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 Primar, Director Economic, Nicolae Robu, Pag. 24/24

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR A SC 2012- Nicolae ROBU; | i PROGRAM DEZVOLTARE 2012 i INVESTITII 2012 Ă > mii lei Rectificare 3 SURSE DE FINANTARE TOTAL | “i” “ae | Contibuti DENUMIREA OBIECTIVULUI 012 | Aaa i de Buget | SURSE | CREDIT| BUGET 2011 Soc e stat |pROPRII| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 74.950,80| 3.646,37 109,95) 4.933,82) 1.743,88 0,00) 68.163,15| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 41.628,77| 1.454,37 108,95) 1.833,82 0,00 0,00) 39.685,00 LUCRĂRI NOI -B 6.997,29 200,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 4.997,29 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 26.324,74| 1.992,00 000| 1.100,00| 1.743,88 0,00) 23.480,86 TOTAL GENERAL | 7495080| 3.646,37| 109,95| 493382) 174388) 000| 68.163.15 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 2.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.653,75 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.653.75 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00) 2.653,75 C. Dotări independente şi alte investiții 2.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.653,75 b. Dotări independente 2.205,72 0,00 0,00 000| 000| 000| 2.205,72 Dotări Primărie 2.205,72 0.00 0,00 000| 000) 000, 2.205,72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 Sister infogeografic de administrare a PMT 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 d. Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populatiei 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,06 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Dotări 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 Capitolul 61,02. Ordine publică şi siguranța natională 302,78 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 302,78 61.02.03.Ordine publică 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 61.02.03.04 Poliție comunitară 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 302,78 C. Dotări independente şi alte investiții 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 b.Dotări independente 302,78 0,00 0,00 0.00 000| 000| 302,78 P. 1 age a bi

din care SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent a da Buget | SURSE | CREDIT 2011 dei Stat |PROPRII| E proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari 302,78 0,00 0,00 000| 000| 000| 302,78 Capitolul 65.02 Învățământ 1.858,92 0,00 0,00 0,00| 121,36 0,00| 1.737,56 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar : 1.137,36 0,00 0,00 0,90|.::: 0,00 0,09). 1.137,36 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.137,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,36] A. Lucrări în continuare 1.092,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,39| Extindere Gradinita PP 26 1.092,39 0.00 0.00 000| 000| 000| 1.092,39 B. Lucrări noi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1,00 Extindere Gradinita PP 33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Extindere gradinita PP 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 43,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 b. Dotări independente 43,97 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 Dotari gradinita PP 12 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 Dotari gradinita PP 14 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 Dotari gradinita PP 1 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 65.02.04 Învățământ seciindar 721,56 0,00 0,00 0,00.:121,36 0,00 600,20 65.02.04.02 Învățărnânt secundar superior 721,56 0,00 0,00 0,00j 121,36 0,00 600,20 C. Dotări independente şi alte investiții 721,56 0,00 0,00 0,00 121,36 0,00 600,20 b. Dotări independente 121,36 0,00 0,00 000| 121,36| 0,00 0,00 Dotari 121,36 0,00 0,00 0,00) 121,36 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,20 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,63 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Liceul J.L. Calderon HCL 413/2009 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL. 415/2009 148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 7.839,26 200,00 0,00| 3.100,00; 1.485,52 0,00, 3.253,74 66.02.06 Spitale 7.839,26 200,00 0,00| 3.100,00, 1.485,52 0,00 3.253,74 B. Lucrări noi 2.060,54 000| 000| 2.00000| 000| 0.00 50.54 Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 2.080,54 0,00 0,00) 2.000,00 0,00 0,00 80,54 C. Dotări independente şi alte investiții 5.778,72 200,00 0,00| 1.100,00| 1.485,52 0,00) 3.193,20 A îi II A Page 2 a

SURSE DE FINANTARE din care RIN DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent |Contibute| Buget | SURSE |CREDIT | BUGET 2011 SPP SI Stat |PROPRI| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 7 b. Dotari independente 4.947 40 200,00 0,00) 1.100,00| 1.485,52 0,00| 2.361,88 Aparat computer tomograf Spitalul Clinic Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru capii "Louis Turcanu" 2.291,68 0,00 0,00; 1.100,00) 645,20 0,00 546,48 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 1.600,72 0,00 0,00 0,00) 765,32 0,00 835,40 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1188/2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dotari Spitalu! Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 155,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 831,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,32 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regionai transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" 853,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,63 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 12.013,18 384,03 0,00) 1.103,31 92,00 9,00| 10.817,87 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte 1.259,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00| 1.167,00 B. Lucrări noi 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 (Filarmonica) 790,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 790,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 469,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 377,00 b. Dotări independente 469,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 377,00 Dotari Teatrul Maghiar 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ţ Al | Page 3 = | n AI Î

PI SURSE DE FINANTARE din care RN DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent ponei Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 Soc Ol Stat |PROPRII| E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari Filarmonica 269,00 0.00 0.00 000| 9200) 000| 177.00 67,.02.05.01 Sport 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 [c- Dotări independente şi alte investitii 158,04 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 Î Dotări independente 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 DOTARI Sala Olimpia 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,04 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.595,14 364,03 0,00) 1.103,31 9,00 0,00) 9.491,83 A. Lucrări în continuare 10.167,89 164,03 1.103,31 0,00 0,00 9.064,38 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1.432,66 0,00 0,00 1.103,31 0,00 0,00 329,35 Reamenajare Parcul Poporuiui, HCL 499/2006, HCL 123/2008 607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,04 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 7.008,35 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.008,35 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3- 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,81 Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 256,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,82 Amenajare loc de joaca lorgovanului 519,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,51 B. Lucrări noi 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,01 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,04 SF+PT Reconstrucţia ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,40 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Sociată 173,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,42 Page 4

SURSE DE FINANTARE | din care i DENUMIREA OBIECTIVULUI Toon | excedent ponce l Buget | SURSE |CREDIT| BUGET 2011 SOca Cei Stat |[PROPRI| E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 68.02.15 Prevenire excluderii sociale LL : N a 173,42 0.00 000|. 000| 000| 0.00 173.42 58.02.15.01 Ajutor social 89,62 09,00 0,00 0,00 0,00 69,62 C. Dotări independente şi alte investiții 69,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 59,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 69,62 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor socia! 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 C Dotări independente şi alte investiții 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 Dotări independente 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.20 Dotari 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Țimisoara, str Telegrafului nr.8 24.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 28.910,00 960,03 109,95 17,51 0,00 0,00| 28.782,54 10.02.03 Locuinte 145,02 0,00; 109,95 17,51 0,00 0,00 17,58 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 145,02 0,00 109,98 17,51 0,00 0,00 17,56 A.Lucrări în continuare 127,46 0,00 109,95 17,51 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 14,62 0,00 0,00 14,62 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. Î bi.D 9/6 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A,bl. 15/2 36,25 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 13,94 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 45,83 0,00 45,83 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 470 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE | din care INN DENUMIREA OBIECTIVULUI | oxcadent Buget | SURSE |CREDIT | BUGET 2011 CP) Stat E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabititare termică str. Dropiei nr. 7 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bt. 7B, sc. A+B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 „001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 eabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 C. Dotări independente şi alte investiții 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 Cc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 Asistenta tehnica la 72 imobile 5,56 0.00 0,00 6,56 70.02.05 Alimentări cu apă şi ammienajări hidrotehnice 3.219,55 0,06 0,00 0,00 0,00 9,09| 3.219,55 70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.219,55 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00| 3.219,55 A. Lucrări în continuare 1.941,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941,95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,07 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade- Timisoara, HCL 283/2007 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 294,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,18 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Î Matei Millo 510/2008 845,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,40 B. Lucrări noi 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 6

SURSE DE FINANTARE din care PRE DENUMIREA OBIECTIVULUI | oxcadent Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 MINGI Stat PROPRII E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 100,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 100,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 (Cc. Dotări independente şi alte investiții 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,60 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 677,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,60 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 85,94 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 85,94 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 42,26 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 42,26 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 74,40 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+PT -Fântâni ornamentale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare retele apa cana! str Alunis 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare canal zona Dambovita - Lacului 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.06. luminat public şi electrificări : | rurale 7.191,29 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00[::7.791,29 A. Lucrări în continuare 7.791,25 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.791,29 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.126,28 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.126,29 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.665,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.865,00 70.02.50. Ale servicii în domeniile locuințelor, serviciilor. şi dezvoltării : comunale 17.754,14), 25003|. 0,00 0,00) 0,00| 0,00) 17.754,14 A Lucrări în continuare 14.850,56| 0,00 000| 0.00) 0,00, 14.850,56 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 14.850,56 250,03 0,00 0,00 0,00 0,00| 14.850,56 C.Dotări independente şi alte investiții 2.903,58 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00| 2.903,58 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.828,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.828,53 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00 Page 7 hf

SURSE DE FINANTARE din care PRUT DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent LU Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 | Stat |PROPRI| E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 239,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,57 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermoda! la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 243,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,82 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45 SF + PT Spatii depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Actualizare harta zgomot 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.108,84 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108,84 81.02.06 Energie termică 2.108,84 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108,84 A. Lucrări în continuare 2.085,36 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.065,36 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.065,36 330,31 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.065,36 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2008 946,15 222,06 0,00 0,00 0,00 0,00 946,15 Page 8

din care SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 || Stat |PROPRI| E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.061,48 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,48 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 C. Dotări independente şi alte investiții 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 Studii şi proiecte 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Aport capital Internationan Recycling Energy HCL 302/2011 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Capitolul 84.02 Transporturi 19.045,65| 1.792,00 0,00 713,06 0,00 0,00| 18.332,65 84.02.03 Transport rutier 19.045,65|: 1.792,00 0,00 713,00 0,00 0,00[: 18.332,65 84.02.03.02 Transportul în comun 8.635,79) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.635,79 A Lucrări în continuare 100,00 0.00), 0,00 000| 000| 000| 100,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2006;HCL 127/2012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8.535,79) 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.535,79 b.Dotări independente 7.834,59| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.634,59 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.587,47) 1.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.587,47 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 6.993,97| 1.056,00 0.00 000| 000| 000| 6.993,97 Tramvaie folosite 583,50 200| 0,00 000| 000| 000| 583,50 Achizitii tramvaie noi 10,00 0.00 0,00 000| 000| 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 47,12 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 47,12 Achizitii refugii calatori 47,12 0.00 0,00 0,00 0,00| 0,00 47,12 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 901,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,20 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 Studii si proiecte RATT 642,67 0,00 0,0A 0,00 0,00 0,00 642,67 Page 9

SURSE DE FINANTARE din care DENUMIREA OBIECTIVULUI Troia | excedent | Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 soca “| Stat |PROPRII| E LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvita) HCL49/2012 191,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 191,88 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,08 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 3.536,20 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00) 2.817,20 | Lucrări în continuare 1.770,28 0,00 000| 71300] 000| 000| 1.057,28 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 — 1.770,28 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00) 1.057,28 B. Lucrări noi 1.580.00 000| 0.00 000| 000| 000| 1.580,00 Consolidare. Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.580,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 S.F.+PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 0b.3,4,5) 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.03 Străzi 4.425,71 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 4.425,71 A Lucrări în continuare 1.721,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721,79! Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 955,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,79 &. Lucrări noi 1.754,75 0,00 0.00 000| 000| 000| 175475 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2008 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 1 7 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e 300,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 80.27 E Amenajare anul 1848 HCl 40/2011 1.163,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,60 C. Dotări independente şi alte investiții | 949,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,17 Page 10 i

SURSE DE FINANTARE din care IRM DENUMIREA OBIECTIVULUI na | excedent porni | Buget | SURSE | CREDIT | BUGET 2011 Soc SI Stat |PROPRII| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 & 1 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 949,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,17 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşgman 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 SF+PT Amenajare legătură între str. orac şi Calea Stan Vidrighin 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 SF Pasaj Jiul 84,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63 SF Pasaj Popa Sapca 84,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63| Alte studii şi proiecte drumuri 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00: 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.453,95 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00j 2.453,95 C.Dotari independente si alte investitii 2.453,95 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,95 b-Dotari independente 2453.95) 3600| 0.00 000) 000| 000| 2.453,95 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 2.453,95 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.453,95 Nota: *Suma de 713,00 mii lei a fost distribuita conform HCJ TIMIS nr.4/31.01.2012 din urmatoarele surse : = 171,00 mii lei - sume din taxa pe valoarea adaugata = 542,00 mii lei - sume din impozitul pe venit ** Pozitii noi introduse conform amendament DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda SPT f Verificat, i SEF SERVICIUL INVESTITII j DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE CONSILIER SERVICI (e TOMA Page 11 cari JUN | Il VL INVESTITII

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA / PRIMAR A SERVICIUL BUGET Nr. SC2012-,5 5 / — NICOLAE-ROBU / /11.07.2012 XE NI i REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2012 Având în vedere: = Adresa Direcţiei Fiscale nr.1F2012-9055/04.07.2012 privind suplimentarea veniturilor; = Adresa Direcţiei Fiscale nr.1F2012-905704.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor materiale; = Adresa Direcţiei Dezvoltare nr.SC2012-15900/03.07.2012 privind contractul de împrumut şi finanţare încheiat între KFW, Ministerul Finanțelor Publice şi Municipiul Timişoara referitor la reabilitarea clădirilor istorice; = Adresele nr.5C2012-15722/05.07.2012 şi 5C2012-16624/10.07.2012 ale Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii; 2 Adresa Serviciului Învățământ privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi cheltuielilor cu burse; = Adresa Teatrului German nr.3211/02.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor; = Adresa Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru Grădina Zoologică şi salubrizare; a Adresa Serviciului de Ajutor Maltez nr.349/11.06.2012 privind suplimentarea sumelor alocate;

Adresa Casei Faenza nr.321/04.07.2012 privind suplimentarea sumelor alocate; Adresa Federației Caritas nr.479/31.05.2012 privind suplimentarea sumelor alocate; Adresa Direcţiei Tehnice nr.5C2012-15647/04.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa Direcţiei Patrimoniu SC2012-15906/03.07.2012 privind redistribuirea cheltuielilor de capital; Adresa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă nr.SC2012- 16559/10.07.2012 privind diminuarea cheltuielilor de capital; Adresa Serviciului Financiar Învățământ nr.8FI290/03.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa Teatrului Maghiar nr.1245/09.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital precum şi adresa 1040/13.06.2012 privind evidențierea proiectului cu fonduri din FEN; Adresa Direcţiei Tehnice nr.8C2012-15647/10.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa Direcţiei Patrimoniu SC2012-15722/07.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa Direcţiei de Mediu nr.RM2012-002064/10.07.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa Spitalului Clinic Municipal nr.4814/06.06.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2012-14514/18.06.2012 a Direcţiei Dezvoltare privind suplimentarea cheltuielilor cu proiecte din FEN; Având în vedere evoluția încasărilor la poziția 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” precum şi de creşterea bazei de impozitare a impozitului pe venit se estimează o creştere a încasărilor cu suma de 16.313,94 mii lei până la sfârşitul anului; Încasările realizate până la data de 06.07.2012 la venituri din valorificarea unor bunuri; e)

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin, 2, lit, b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2012; - Anexa nr.2 - Buget venituri proprii si subvenții pe anul 2012; - Anexa nr. 3 — Buget credite pe anul 2012; - Anexa nr.4 — Program de dezvoltare pe anul 2012. Anexa nr.5 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2012” DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU VW Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA Anexa 1a/2 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2012- PROGRAM DEZVOLTARE 2012 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2012 Rectificare 3 SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care , Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 Buget EU Ch Credite 2011 Stat e Avans pt. & Nei derulare | Alte Surse (inclusiv TVA TVA) | Etigibil | 0 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 TOTAL GENERAL i 309.042,17| 25.938,88| 277.502,10| 63.724,56| 117.821,17 86.829,61 1.047,82) 39.519,01 TOTAL GENERAL HI 309.042,17| 25.938,88 277.502,10| 63.724,56| 117.921,17 3.271,83| 1.885,57| 50.132,14| 31.540,07| 1.047,82| 39.519,01 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 256.964,92| 25.596,32 246.438,84| 59.779,27| 99.328,36 1.156,20 803,72| 44.961,46| 10.526,08 890,82) 39.519,01 LUCRĂRI NOI - B 52.077,25 342,56 31.063,26| 3.945,29| 18.592,81 2.115,63) 1.081,85] 5.170,68| 21.013,99 157,00 0,00 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,06 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI | |. 30904217) 25.938,88 63.724,56| 3.271,83 1.885,57) 50132.14. 39519.01 (Capitolul 65.02 invăţământ 1.412,96 1.262,59 160,62| 1.035,55 22,22 44,20 0,00 0,00 65:02:04:invățământ secundar. 1.412,96 9,00 1.262,59 160,62[::1:035,55 22;22|. 44,20 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 1.412,96 0,00) 175259 160,62| 1.035,55 22,22| 44,20 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.412,96 0,00 1.262,59 160,62| 1.035,55 22,22 44,20 0,00 0,00 Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip"blended learning" ID 38852 - Colegiul Național Bănăţean// POSDRU 254,00 0,00 254,00 46.00| 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de | post EU Parteneri | Credite 2011 Stat 9 Chelt Avans pt. & (inclusiv derulare Alte Surse TVA) TVA o 1 2 3 4 5 6 7 9 190 11 Moştenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 - Lic D. Obradovici / IPA 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 428 - Lic.C.D. LOGA / IPA 18,00 0,00 18,00 0,00) 15,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competențelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 303,96 0,00 153,59 19,83) 130,54 3,22 0,00 0,00 150,37 0,00 0,00 Firma de exercițiu - o şansă pentru cariera ta Contract POSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul Economic F.S.Nitti/POSDRU 825,00 0,00 825,00 9479| 686,01 0,00 44,20 0,00 0,00 0.00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 7.994,98 0,00 734924) 971,76| 5.418,69 67,97 0,00 0,00| _ _645,74| 890,82 6,00 55.02.06 Spitale 7.994,98 000| 734924) 971,76| 5.418,69 67,97 0,00 000| 645,74) 890,82 0,00 A. Lucrări în continuare 7.994,98 0,00 7.349,24) _971,76| 5.418,69 67,97 0,00 0,00| 645,74) 890,82 0,00 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 1,18 0,00 1,18 000| 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rr, SURSE DE FINANTARE Buget iocal TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 2011 Stat Buget EU Chelt. Avans pt 5 Credite Cheltuieli | Neeligibile derulare Alte Surse (inclusiv TVA TVA) Eligibi o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta + Timisoara 2.214,09 0,00 221409| 23268) 1.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00) 468,53 Regional Center of Vitro-Retinal Surgery and Ophthalmo-Oncology (SCM) e 2.170,08 0,00 2.170,08 234,08) 1.523,13 0,00 0,00 0,00 0,00] 412,87 0,00 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area e HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L Țurcanu) 471,12 0,00 471,12| 81,25) 400.45 0,00 0,00 0,00 000| 9,42 0,00 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: re infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.138,51 0,00 2.49277| 443,75) 1.981,05 67,97 0,00 0,00 645,74 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4.363,73 125,68 3.725,70 503,34| 2.424,67 71,10 9,52 717,07 538,03 0,00 09,90 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 860,91 0,00 410,91 41,89) 273,89 17,79 0,90 71,34 450,00 0,00 0,99 [B. Lucrări noi 860,91 0,00 410,91 41,89) 273,89 17,79 0,00 71,34 450,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 Buget EU Credite 2011 Stat Avans pt. & derulare | Alle Surse TVA Eligibil o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007- 2014, HURO/1001/182/1.2.2(Teatrul Maghiar de Stat) 860,91 0,00 410,91 41,89) 273.89 17,79 0,00 77,34 450,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 3.502,82 126,68 3.314,79| ' 461,45) 2.150,78 53,31 188,03 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 3.502,82 126,68 3.314,79 461,45] 2.150,78 53,31 9,52 839,73 188,03 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3.137,42 108,57 3.07439| 436,25| 1.985,99 49,43 9,52 593,20 63,03 0,00 0,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 240,40 18,11 160,40 16,81) 109,95 2,59 0,00 31,05 80,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 125,00 0,00 80,00 8,39| 54,84 1,28 0,00 15,48 45.00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenta Socială 6.351,24 0,00 377365, 492,60| 2.616,03 82,75 19,90 582,37| 2.577,59 0,00 0,00 68:02::Asistenta'sociala:pentru familie:si : i co 6.351,24 0,00 3.773,85 62,15 19,90 582,37|. 2:571,59 000|. 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care , Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 Buget EU Credite 2011 Stat Avans pt. & Cheltu derulare | Alte Surse TVA Efigibil [ o i 2 3 4 5 6 7 8 $ 10 11 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.007,24 0,00 3.094,65 435,60) 2.008,03 48,75 18,90 582,37| 1.912,59 0,00 0,00 IA. Lucrări în continuare 25,00 0,00 25,00 0.00) 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 0,00 25,00 0,00 25.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Lucrări noi 4.982,24 0,00 3.069,65| 435,60 1.983,03 48,75 19,90 582,37| 1.912,59 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL 293/2011 4.281,61 0,00 2.679,16 379,74| 1.728,75 43,03 11,27 516,37| 1.602,45 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011 700,63 0,00 390,49 55,86) 254,28 5,72 8,63 66,00 310,14 0,00 0,00 68.02.15.50 Alte cheltuieli în domeniui prevenirii excluderii sociale 1.344,00 0,00 679,00 57,00| 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.344,00 0,00 679,00 57,00| 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 BARRABARRIPEN 1.344,00 0,00 679,00 57,00) 608,00 14,00 0,00 0,00 665,00 0,0 0,00 Capitoliul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 27.359,28 342,56) 17.017,46| 1.972,08| 9.522,03 | 1.888,06 865,35| 2.611,94| 10.341,82| 157,00 0,00 70.02.50: Alte servicii: în domeniile locuințelor,“ serviciilor. şi -: dezvoltării E 27.359,28 342,56 1.888,06 866,35| 2.611,94| 157,00 0,00 B. Lucrări noi 27.359,28 342,56| 17.017,46j 1.972,08| 9.522,03 | 1.888,06 866,35| 2.611,94| 10.341,82| 157,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget focal TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 POI Stei Bugel EU Chelt. Avans Di = Credite VAN Cheltuieli | Neeligibile dorilale | Alle Surse (inclusiv TVA TVA) | Etigibil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 484,86 0,00 478,86 60,13 273,73 145,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.861,03 0,00 4.975,21 699,85] 3.185,97 79,30 69,75 940,34) 3.885,82 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 4.204,65 161,86 2.104,65 27361) 1.788,95 42,09 0,00 0,00| 2.100,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010 1.058,00 0,00 758,00 54,00) 246,00 150,00 7,00 144,00 300,00| 157,00 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 5.637,88 0,00 4237,88j 252,00| 114800 | 1.400,00j 765,88 672,00| 1.400,00 0,00 0,00 Sistern de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 7.112,86 180,70 446286| 632,49| 2.879,38 7187 2372) 855,60) 2.650,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 83.019,66 0,00) 83.019,66| 5.089,88) 33.279,99 783,06 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 9,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83.019,66 0,00) _83.019,66| 5.089,88| 33.279,99 783,06 0,00; 43.866,73 0,00 0,06 0,00 Lucrări în continuare 83.019,66 0,00| _83.019,66| 5.089,88) 33.279,99 | 783,06 0,00| 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de imentare cu apa si canalizare in judetul Timis 39.152,93 0,00] 39.152,93| 5.089,88| 33.279,99 783,06 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Contr. Proaprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri Buget EU Credite 2011 Stat Avans pt. & derulare Alte Surse TVA Eligibil o 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în judeţul Timiş din România" (măsura ISPA! 2000/RO/18/P/PE/004). 43.866,73 0,00) 43.866,73 0.00 0,00 0,00 0,00; 43.866,73 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 154.635,50| 25.469,64| 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00). 6.986,94 0,00) 39.519,01 81.02.06 Energie termică 154.635,50| 25.469,64| 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00) 6.986,94 0,00| 39.519,01 A. Lucrări în continuare 154.635,50| 25.469,64| 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 9,00 0,00) 6.986,94 0,00| 39.519,01 Retehnoiogizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 154.635,50| 25.469,64) 147.648,56| 52.698,56| 55.260,35 170,64 0,00 0,00) 6.986,94 0,00) 39.519,01 [Capitolul 84.02 Transporturi 23.904,82 000| 1370524] 1.835,72| 8.363,86 | 206,03| 945,60| 2.354,03| 10.199,58| 0,00 0,00 [84.02.03 Transport rutier. 23.804,82 0,00; 13.705,24[::1:835,;72|;:8.363,86 206,03|:::::945,60[:2,354.03;:10:199,58 0,00 0,00 [84.02.03.01 Drumuri si poduri 5.291,28 0,00 2.910,27) _428,58| 1.952,43 40,07 24,75| 464,44) 2.381,01 0,00 0,00 IB. Lucrări noi 5.291,28 0,00 2.910,27] 428,58) 1.952,43 40,07 2475| 46444) 2.381,01 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 5.291,28 0,00 2.910,27 428,58) 1.952,43 40,07 24,75 464,44) 2.381,01 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 18.613,54 0,00 10.794,97) 1.407,14 6.411,43 165,96 920,85| 1.889,59| 7.818,57 0,00 0,00 (A. Lucrări în continuare 5.030,00 0,00 3.140,00 340,00| 1.550,00 45,00 750,00| 455,00] 1.890,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL din care Conir. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 4 Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri 2012 Buget EU Credite 2011 Siat a Avans pt. & Cheltuie derulare | Alte Surse TVA | 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.030,00 0,00 3.140,00 340,00| 1.550,00 45,00 750,00 455,00) 1.890,00 0,00 0,00, B. Lucrări noi 13.583,54 0,00 1.654,97| 1.067,14] 4.861,43 120,96 170,85| 1.434,59) 5.928,57 0,00 0,00, Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 13.583,54 0,00 7.654,97| 1.067,14) 4.861,43 120,96 170,85| 1.434,59| 5.928,57 0,00 0,00 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Prima DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACIEU În! Verificat, “* / SEF SERVICIUL INVESTITII Dumbravita. *** Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara i DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE E uminiţa TOMA (Su