keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/22.05.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 265/22.05.2018
privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9374/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9374/23.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.05.2018 / Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -9374/23.04.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2017-007216/27.11.2017 a CABINETULUI MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 si incheierea unui act aditional cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA, pentru spatiul din Timisoara, str. Constantin Titel Petrescu nr. 6, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2018 pana la data de 31.12.2020.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dzvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9374/23.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINETUL

MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA

Prin cererea cu nr. CT2017-7216/27.11.2017 CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA solicita prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004.

De la data depunerii cererii si pana la data de 15.02.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 31.12.2018.

Avand in vedere faptul ca D-na Dr.Badea Andreea Corina este o buna platnica, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2018 si pana la data de 31.12.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.70424 Timisoara, nr. Topo 6821 si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA, incepand cu data de 01.01.2018 pana la data de 31.12.2020. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9374/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINET MEDICAL

MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9374/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA.

Prin cererea cu nr. CT2017-7216/27.11.2017 CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA solicita prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, pentru spatiul din Timisoara, str.Constantin Titel Petrescu nr.6. Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.70424, nr. Topo 6821 si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

De la data depunerii cererii si pana la data de 15.02.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 31.12.2017.

Avand in vedere faptul ca D-na Dr.Badea Andreea Corina este o buna platnica, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2018 si pana la data de 31.12.2020. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-7216/31.01.2018 Serviciul Juridic; - CT2017-7216/29.01.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SC2017-7216/30.01.2018 Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de concesiune nr.25/16.11.2004, incheiat cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BADEA ANDREEA CORINA indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1