keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractelor de inchiriere nr.131/1998, 133/1998 si 134/1998 incheiate cu BIBLIOTECA JUETEANA TIMIS si incheierea actelor aditionale de prelungire

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 121/18.10.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractelor de inchiriere nr.131/1998, 133/1998 si 134/1998 incheiate cu BIBLIOTECA JUETEANA TIMIS si incheierea actelor aditionale de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-003684/26.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-003684/30.06.2016 a BIBLIOTECII JUDETENE TIMIS.
Avand in vedere Contractele de inchiriere nr.131/1998, 133/1998, 134/1998 incheiat intre Municipiul Timisoara si BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS;
Avand in vedere Extrasul din Procesul-Verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.
Avand in vedere Referatul nr.CT2016-003684/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timisoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere incheiate cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS, astfel:
- Contractul de inchiriere nr.131/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019 ;
- Contractul de inchiriere nr.133/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019;
- Contractul de inchiriere nr.134/1998, incepand cu data de 26.07.2016 pana la data de 25.07.2019;

Art.2: Se aproba actele aditionale de prelungire, conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA anexa la HCL NR........... DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR. ..../............ la contractul de inchiriere nr......... pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, ..................,

incheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS

Prezentul act aditional se incheie in baza HCL nr......................, adresei inregistrata cu nr. .............a BIBLIOTECII JUDETENE TIMIS si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL 91/01.03.2016, si HCL 21/07.07.2016, din data de 15.09.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de LOCATOR, pe de o parte si

BIBLIOTECA JUDETANA TIMIS, cu sediul in Timisoara, Piata Libertatii nr.3, jud.Timis, cod fiscal 2488510, reprezentata prin Sef Serviciu Administrativ Emeric Vamos - Barbu, in calitate de LOCATAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului de inchiriere cu o perioada de 3 ani, incepand cu data de ................. pana in data de .........................;

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

locatar.

LOCATOR, LOCATAR, MUNICIPIUL TIMISOARA BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS PRIMAR, reprezentata prin NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, SEF SERVICIU ADMINISTRATIV IMRE FARKAS EMERIC VAMOS - BARBU SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN

DIRECTOR LAURA KOSZEGI SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER

DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-003684/26.09.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractelor de inchiriere nr.131/1998, 133/1998 si 134/1998

incheiate cu BIBLIOTECA JUETEANA TIMIS si incheierea actelor aditionale de prelungire Intre Municipiul Timisoara si BIBLIOTECA JUETEANA TIMIS, sunt incheiate urmatoarele contrate de inchiriere: - Contractul de Inchiriere nr.131/1998, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str.General Magheru nr.23, cu termen de valabilitate pana la data de 01.07.2016 - Contractul de Inchiriere nr.133/1998, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str. C.Negruzzi nr.1, cu termen de valabilitate pana la data de 01.07.2016; - Contractul de Inchiriere nr.134/1998, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str. Capitan Dan nr.2, cu termen de valabilitate pana la data de 25.07.2016;

Prin adresa cu nr.CT2016-003684/30.06.2016 BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS, solicita prelungirea contractelor de inchiriere nr.131/1998, 133/1998 si 134/1998. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Aceasta cerere nu a putut fi supusa apre aprobare Comisiei de Analiza pana la aceasta data, deoarece la data de 05.06.2016 au avut loc Alegerile Locale iar Consiliul Local nu era constituit si nici noua Comisie din care fac parte consilieri locali in calitate de membri ai acesteia. Dupa ce s-a constituit Consiliului Local si noua Comisie de Analiza, cererea BIBLIOTECII JUDETENE TIMIS a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.. Avand in vedere ca BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS este buna platnica si nu are datorii la bugetul local, Comisia a hotarat prelungirea contractelor de inchiriere astfel:

- Contractul de inchiriere nr.131/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019 ; - Contractul de inchiriere nr.133/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019; - Contractul de inchiriere nr.134/1998, incepand cu data de 26.07.2016 pana la data de 25.07.2019;

Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS,

astfel: - Contractul de inchiriere nr.131/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019 ; - Contractul de inchiriere nr.133/1998, incepand cu data de 02.07.2016 pana la data de 01.07.2019; - Contractul de inchiriere nr.134/1998, incepand cu data de 26.07.2016 pana la data de 25.07.2019; Aprobarea incheierii actelor aditionale de prelungire.

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1