keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 555/24.10.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1546/22.11.2010, incheiat cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI - ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 555/24.10.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1546/22.11.2010, incheiat cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI - ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-024384/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-024384/18.10.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -024384/18.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 24.10.2018;
Avand in vedere amendamentul formulat de dl. consilier Lucian Caldararu in cadrul sedintei in plen a Consiliului Local din 24.10.2018;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1546/22.11.2010 si incheierea unui act aditional cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI - ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, pentru spatiul din Timisoara, Piata Sfantul Gheorghe nr. 4, SAD 6, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 31.10.2018 si pana la data de 30.10.2020.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze actul aditional.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-024384/18.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, incheiat cu UNIUNEA NATIONALA

PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-24384/18.10.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2018, pe o perioada de 5 ani, incheiat cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS si incheierea actului aditional .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.405070-C1-U13, nr. Topo 405070-C1-U13 si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-004913/04.10.2018, UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, pentru spatiul din Timisoara, Piata Sfantul Gheorghe nr.4, SAD 6.

Avand in vedere ca UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local si a faptului ca solicitarea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului, in sedinta din data de 17.10.2018 Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, analizeaza solicitarea depusa de catre Partidul Social Democrat Filiala Timis si hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010 pe o perioada de 5 ani. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-4913/17.10.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-4913/09.10.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-4913/15.10.2018 Biroul Cladiri Terenuri; Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, incheiat cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS si incheierea actului aditional, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-024384/18.10.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, incheiat cu UNIUNEA

NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-4913/04.10.2018 UNIUNEA NATIONALA PENTRU

PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010

In sedinta din data de 17.10.2018 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, analizeaza solicitarea depusa de catre UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS. Comisia aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, pe o perioada de 5 ani.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.405070-C1-U13 Timisoara, nr. Topo 405070-C1-U13 si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună încheierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1546/22.11.2010, pe o perioada de 5 ani incheiat cu UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI – ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, MIHAI BONCEA