keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/03.04.2018 privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr. 40

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 170/03.04.2018
privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr. 40


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017-29393/02.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-29393/02.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 029393/02.04.2018;
Avand in vedere Adresa nr. SC2017-029393/23.11.2017 a MITROPOLIEI BANATULUI - ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr. 40, in sensul ca, incepand cu data prezentei hotarari, activitatea desfasurata in spatiul atribuit va fi de Centru de Consiliere destinat persoanelor cu dizabilitati.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbalism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2017-029393/02.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o

perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara,

Bv. Iuliu Maniu nr.40

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2017-029393/02.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40 Prin cererea cu nr. Sc2017-029393/23.11.2017 MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI solicita modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40, in sensul ca: activitatea desfasurara in spatiul atribuit, nu va mai fi de magazin de obiecte de cult ci va fi de Centru de Consiliere pentru persoanele cu dizabilitati. Avand in vedere ca ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI desfasoara programe, servicii si proiecte in domeniul protectiei copilului a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor varstnice fara apartinatori, a familiilor aflate in dificultate, precum si a asistentei religioase in spitale, armata, penitenciar, case de tip familial si servicii rezidentiale pentru varstnici, consideram ca modificarea activitatii desfasurate in spatiul atribuit, din magazin obiecte de cult in centru de consiliere, este oportuna. Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 15.02.2018 a aprobat solicitarea Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia Timisoarei.

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

PT. DIRECTOR SEF BIROU MIHAI BONCEA DANIELA BEATRICE BOGYIS

Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2017-029393/02.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o

perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara,

Bv. Iuliu Maniu nr.40

Ca urmare a cererii cu nr. SC2017-029393/23.11.2017 MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA solicita modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40, in sensul ca activitatea desfasurata in spatiul atribuit sa nu mai fie de magazin de obiecte de cult ci de Centru de Consiliere pentru persoanele cu dizabilitati. Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 15.02.2018 a aprobat solicitarea Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia Timisoarei.

Avand in vedere ca ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI desfasoara programe, servicii si proiecte in domeniul protectiei copilului a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii persoanelor varstnice fara apartinatori, a familiilor aflate in dificultate, precum si a asistentei religioase in spitale, armata, penitenciar, case de tip familial si servicii rezidentiale pentru varstnici, consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE