keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 264/22.05.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 264/22.05.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9373/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9373/23.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 9373/23.04.2018;
Avand in vedere Adresa nr. CT2017-5625/14.09.2017 a SOCIETATII PENTRU COPII SI PARINTI SCOP;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr. 21/2016 si HCL nr. 250/27.06.2017;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr. 21/2016 si HCL nr. 250/27.06.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozirte si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1363/05.11.2002 si incheierea unui act aditional cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP, pentru spatiul din Timisoara, str.Gelu nr. 30, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.10.2017 si pana la data de 16.10.2020.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9373/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU

COPII SI PARINTI SCOP

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9373/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP .

Prin cererea cu nr. CT2017-5625/14.09.2017 SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, pentru spatiul din Timisoara, str.Gelu nr.30. Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.434615-C1, nr. Topo 17559 si este in proprietatea Statului Roman.

In sedinta din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/ 26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 ,HCL nr.21/ 2016 si HCL250/27.06.2017, se hotaraste ca prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002 sa se faca dupa ce Societetea va prezenta Raportul de Activitate si se va verifica spatiul din punct de vedere juridic.

Avand in vedere faptul ca SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP este o buna platnica si desfasoara activitati importante care au ca misiune cresterea calitatii vietii copilului, femeii si familiei prin prevenirea violentei impotriva copilului si in spiritul respectarii drepturilor acestuia, iar cererea de prelungire a acesteia a fost depusa in termen, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, se hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.10.2017 si pana la data de 16.10.2020. Spatiul a fost verificat prin adresele : - SC2017-5625/17.10.2017 Serviciul Juridic; - SC2017-5625/13.10.2017 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SC2017-5625/24.10.2017 Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9373/23.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP

Prin cererea cu nr. CT2017-5625/14.09.2017 SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP

solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, pentru spatiul din Timisoara, str.Gelu nr.30.

In sedinta din data de 29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/ 26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 ,HCL nr.21/ 2016 si HCL250/27.06.2017, se hotaraste ca prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002 sa se faca dupa ce Societetea va prezenta Raportul de Activitate si se va verifica spatiul din punct de vedere juridic.

Avand in vedere faptul ca SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP este o buna platnica si desfasoara activitati importante care au ca misiune cresterea calitatii vietii copilului, femeii si familiei prin prevenirea violentei impotriva copilului si in spiritul respectarii drepturilor acestuia, iar cererea de prelungire a acesteia a fost depusa in termen, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, se hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.10.2017 si pana la data de 16.10.2020.

Acest imobil este inscris in CF nr.434615-C1, nr. Topo 17559 si este in proprietatea Statului Roman Avand in vedere cele de mai sus consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind

prelungirea contractului de inchiriere nr.1363/05.11.2002, incheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI SCOP, incepand cu data de 17.10.2017 pana la data de 16.10.2020. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE