keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 152/31.10.2016 privind aprobarea atribuirii prin contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 152/31.10.2016
privind aprobarea atribuirii prin contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-002551/11.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea CT2016-002551/29.04.20136 a ASOCIATIEI TIMISOARA BIKERS - TB 2007.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin hotărârile nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016, din data de 07.10.2016.
În conformitate cu prevederile art.art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007, cu destinatia de sediu, in suprafata totala de 156,59 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 408715, nr. top 408715-C1-U3 Timisoara, pe o perioada de 3 ani, în regim de comodat.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-002551/11.10.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS – TB 2007

si incheierea contractului de inchiriere Prin cererea cu nr.CT2016-002551/29.04.20136 ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS – TB 2007 ne solicita atribuirea unui spatiu in Timisoara, pentru asociatie. Odata cu solicitarea Asociatiei Timisoara Bikers – TB 2007, a mai fost depusa o solicitare a Asociatiei Fratie, Egalitate, Colaborare si Cooperare, tot pentru atribuirea unui sediu.

Biroul Spatii cu Alta Destinatie a identificat ca fiind liber , spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Piata Dacilor nr.13, SAD 3, inscris in CF nr.408715 nr.top 408715-C1-U3, in suprafata de 156,59 mp.

Solicitarile au fost analizate in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL 21/07.07.2016, din data de 07.10.2016.

In conformitate cu HCL nr.441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice, Asociatia Timisoara Bikers TB 2007 a indeplinit criteriile de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate, Asociatia Fratie, Egalitate, Cooperare si Colaborare nu a indeplinit toate criteriile de eligibilitate si selectie, prin lipsa depunerii la dosar a ultimului bilant contabil, inregistrat la Directia Generala a finantelor publice Timisoara si a Balantei de verificare aferenta lunii anterioare depunerii cererii. Aceste criterii fiind obligatorii pentru ca cererea sa poata fi evaluata printr-un punctaj.

In urma evaluarii Asociatia Timisoara Bikers – TB 2007 a obtinut 65 de puncte. Astfel, Comisia de analiza a hotarat ca atribuirea spatiului din Timisoara, Piata Dacilor nr.13, SAD 3 sa

se faca, catre Asociatia Timisoara Bikers – TB 2007, prin contract de inchiriere. Pretul inchirierii este de 626 euro/luna, stabilit in baza Raportului de Evaluare de catre SC „Black Light „ SRL, inregistrat cu nr.SC2016- 13046/28.09.2016. Acest spatiu este in suprafata totala de 156,59 mp, inscris in Cartea Funciara nr.408715, nr. top 408715-C1-U3. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2014-248875/03.04.2015 la Serviciul Juridic; - 40/25.03.2015 la Biroul Cladiri; - SC2014-248875/04.03.2015 Serviciul Administrare Fond Funciar. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, Piata Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA

TIMISOARA BIKERS – TB 2007, cu destinatia de sediu, in suprafata totala de 156,59 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 408715, nr. top 408715-C1-U3 Timisoara, pe o perioada de 3 ani la tariful de 626 euro/luna, stabilit in baza Raportului de Evaluare si incheierea contractului de inchiriere.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC PT.SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1