keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 263/22.05.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1326/22.05.2002, incheiat cu SC"MOBISTAR RO" SRL

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 263/22.05.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1326/22.05.2002, incheiat cu SC"MOBISTAR RO" SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9213/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-SC2018-9213/23.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.05.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 9213/23.04.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-158/16.01.2018 a SC"MOBISTAR RO" SRL;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1326/22.05.2002 si incheierea unui act aditional cu SC"MOBISTAR RO" SRL, pentru spatiul din Timisoara, str. Albastrelelor nr. 42, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.05.2018 pana la data de 16.05.2021.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9213/23.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, incheiat cu

SC"MOBISTAR RO" SRL

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-158/16.01.2018, SC"MOBISTAR RO" SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Albastrelelor nr.42.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 15.02.2018 a aprobat prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002 pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.05.2018 pana la data de 16.05.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr. 2054 Ghiroda, nr. Top 1690/b/1/a/1/288, 1690/b/1/a/1/289, 1690/b/1/a/1/290, 1690/b/1/a/1/291si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, incheiat cu SC"MOBISTAR RO" SRL, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.05.2018 pana la data de 18.05.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-9213/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, incheiat cu

SC"MOBISTAR RO" SRL

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9213/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, incheiat cu SC"MOBISTAR RO" SRL

Prin cererea cu nr. CT2018-000158/16.01.2018 SC"MOBISTAR RO" SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, pentru spatiul din Timisoara, str.Albastrelelor nr.42. Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr. 2054 Ghiroda, nr. Top 1690/b/1/a/1/288, 1690/b/1/a/1/289, 1690/b/1/a/1/290, 1690/b/1/a/1/291si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Avand in vedere faptul ca solicitarea SC"MOBISTAR RO" SRL a fost despusa in termen, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002 , pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.05.2018 si pana la data de 16.05.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-158/............................ Serviciul Juridic; - CT2018-158/............................ Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-158/............................ Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002, incheiat cu SC"MOBISTAR RO" SRL indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1