keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/28.11.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. Balean Mihaela Maria si incheierea actului aditional

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 209/28.11.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. Balean Mihaela Maria si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-005740/11.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-005740/12.10.2016 a Cabinetului Medical Dr.Balean Mihaela Maria.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.59/22.11.2004 şi actele adiţionale modificatoare, intre Municipiul Timisoara si Dr.Bălean Mihaela Maria.
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 04.11.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE Dr. Balean Mihaela Maria, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cabinet medical nr.16, pana la data de 22.12.2017 si incheierea actului aditional.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D- nei Bălean Mihaela Maria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-005740/11.11.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet

Medical Medicina de Familie Dr.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA, este incheiat contractul de concesiune nr.59/22.11.2004 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cab. medical nr.16, in suprafata totala de 114,90 mp. Contractul de concesiune are termen de valabilitate pana la data de 22.12.2016. Locatarul a depus cererea nr.CT2016-005740/12.10.2016 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului.

Cererea D-nei Dr. Balean Mihaela Maria a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 04.11.2016. Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie a aprobat prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 pana la data de 22.12.2017, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis . Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL

MEDICINA DE FAMILIE Dr.Balean Mihaela Maria, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cab. Medical nr.16, pana la data de 22.12.2017 si incheierea actului aditional. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1