keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 328/15.09.2017 privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS

15.09.2017

Hotararea Consiliului Local 328/15.09.2017
privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2017-004025/16.08.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2017-004025/19.06.2017 a INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS.
Avand in vedere Contractul de Inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat intre Municipiul Timisoara si INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, asa cum se regaseste in HCL nr.516/2015;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL 21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017 din data de 06.07.2017.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2)lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba modificarea Contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE TIMIS astfel:
" 2. Obiectul Contractului
2.1. Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate privata a mun. Timisoara, situat in Timisoara, str.Crisan nr.21, inscris in Cartea Funciara nr.425315 Timisoara, nr. top 21966 in suprafata de 646,95 mp."
Celelalte clauze ale Contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016, raman neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipioului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat_IJP.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-004025/16.08.2017

R E F E R A T Privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS Intre MUNICIPIUL TIMISOARA si INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, este incheiat contractul de inchiriere nr.1592/11.01.2016 avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str.Crisan nr.21, in suprafata de 591,68 mp folosit pentru desfasurarea activitatilor de Birouri Sectie Politie.

Prin adresa cu nr.CT2017-004025/19.06.2017 INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS ne solicita atribuirea in folosinta a unui spatiu situat in Timisoara, in imobilul din str.Crisan nr.21, format din trei birouri, hol si grup sanitar, unde in trecut si-a desfasurat activitatea Dispensarul medical veterinar in suprafata de 55,27 mp. In prezent acest spatiu este neocupat si se afla in acelasi imobil in care isi desfasoara activitatea Sectia 4 Politie Urbana Timisoara. Aceasta cerere a fost supusa spre analizare in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017, din data de 06.07.2017. Comisia a aprobat solicitarea de extindere a spatiului detinut de catre IPJ Timis cu suprafata de 55,27 mp si modificarea obiectului Contractului de Inchiriere nr.1592/11.01.2016 prin incheierea unui act aditional la contractul mai sus mentionat.

Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea modificarii Contractului de Inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS astfel: „2. Obiectul Contractului 2.1. Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate privata a mun.

Timisoara, situat in Timisoara, str.Crisan nr.21, inscris in Cartea Funciara nr.425315 Timisoara, nr.top 21966 in suprafata de 646,95 mp.”

Celelalte clauze din contract raman neschimbate. VICEPRIMAR, FARKAS IMRE DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC CRISTINA BOZAN SEF BIROU DANIELA BEATRICE BOGYIS

Cod FP 53-01 ver.1