keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/03.04.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 171/03.04.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7753/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7753/03.04.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7753/03.04.2018;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018-395/30.01.2018 a PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr. 250/27.06.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine public, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS, pentru spatiul din Timisoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, pe o perioada de 1 an.

Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Partidului Social Democrat - Filiala Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: referat_de_specialitate_psd.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-7753/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL

DEMOCRAT FILIALA TIMIS

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7753/03.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, pe o perioada de 1 an incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS si incheierea actului aditional .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.421817, nr. Topo 421817-C1 si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT20178-395/30.01.2018 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, pentru spatiul din Timisoara, splaiul Tudor Vladimirescu nr.26.

Avand in vedere ca Partidul Social Democrat este cu plata la zi a datoriilor si a faptului ca solicitarea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului, in sedinta din data de 15.02.2018 Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, analizeaza solicitarea depusa de catre Partidul Social Democrat Filiala Timis si hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013 pe o perioada de 3 ani. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-395/16.03.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-395/16.03.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-395/16.03.2018 Biroul Cladiri Terenuri; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA TIMIS, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013 si incheierea actului aditional, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunerea_de_motive_psd.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-7753/03.04.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL

DEMOCRAT FILIALA TIMIS

Ca urmare a cererii cu nr. CT2018-395/16.03.2018 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT –

FILIALA TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013. In sedinta din data de 15.02.2018 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea

de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, analizeaza solicitarea depusa de catre PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA TIMIS. Comisia aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/16.03.2018, pe o perioada de 3 ani.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.421817 Timisoara, nr. Topo 421817, 421817-C1 si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună încheierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, pe o perioada de 1 an incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE