keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 477/20.12.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 477/20.12.2017
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2017-006755/24.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr . CT 2017-006755/24.11.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 28.11.2017, Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2017 - 006755/24.11.2017;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-006755/02.11.2017 a Serviciului Public Crese;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.48/2016 privind reorganizarea Serviciului Public Crese Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36.alin. 2, lit.c)in Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, in suprafata de 145,1 mp., catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Public Creşe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CT2017- 006755/24.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. CT2017-006755/02.11.2017 Serviciul Public Crese, CIF 36518519, infiintat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin HCLMT nr.48/2016, ne solicita atribuirea unui spatiu pentru sediu, avand in vedere aprobarea Organigramei si Statul de Functii pentru acesta.

Astfel ca la data de 16.11.2017 solicitarea Serviciului Public Crese a fost analizata in Comisia de aplicare a H.C.L.M.T. nr. 12/2012 modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL 250/27.06.2017. Comisia de analiza a aprobat atribuirea spatiului din Timisoara str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, in suprafata de 145,1 mp., inscris in CF col nr.400874-C1, pe o perioada de 10 ani.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese pe o perioada de 10 ani si incheierea contractului de comodat şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

MIHAI BONCEA

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-006755/24.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6,

catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat.Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. CT2017-006755/02.11.2017 Serviciul Public Crese, CIF 36518519, infiintat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin HCLMT nr.48/2016, ne solicita atribuirea unui spatiu pentru sediu, avand in vedere aprobarea Organigramei si Statul de Functii pentru acesta.

Astfel ca la data de 16.11.2017 solicitarea Serviciului Public Crese a fost analizata in Comisia de aplicare a H.C.L.M.T. nr. 12/2012 modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL 250/27.06.2017. Comisia de analiza a aprobat atribuirea spatiului din Timisoara str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, in suprafata de 145,1 mp., inscris in CF col nr.400874-C1, pe o perioada de 10 ani.

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata:

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea unui Proiect de Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat, spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1