keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 103/23.02.2018 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 până in data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timişoara, str. Ciresului nr.1, catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 103/23.02.2018
privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 până in data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timişoara, str. Ciresului nr.1, catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2017-006639 /15.01.2018- a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2017-006639/15.01.2018 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse-Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.CT2017-006639/15.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 16.11.2017;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până in data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timişoara ,str. Ciresului nr.1, Cabinet medical urban nr.16 (cabinet medical nr.1 conf. CF) ,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse -Biroul Spatii cu alta Destinatie,din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic
- Directia Edilitară;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Cabinet Medical Medicina de Familie dr. Balean Mihaela Maria
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017- 006639/15.01.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotarâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional . Ca urmare a adresei primita din partea dr. Balean Mihaela Maria cu nr. CT2017-006639 din 30.10.2017 prin care se solicita prelungirea contractului de comodat nr. 59/22.11.2004 pentru spatiul cu alta destinatie decit aceea de locuinta situat în Timişoara ,str.Ciresului nr.1, detinut cu contract de comodat pe o perioada de 12 ani cu posibilitate de prelungire pentru desfasurarea activitatilor medicale- medic de familie . Cabinet medical este situat in imobilul cu terenul aferent ,cuprins in CF 424347, nr.top. 18245/2/1 si este compus din 10 incaperi in suprafata de 114,90 mp ,cuprinde constructie P+1E si curte,cu destinatia constructiei administrativa si social culturala si nu sunt sarcini inregistrate pentru constructie. Acest cabinet medical urban nr.16(cabinet medical nr.1 conform CF) este situat în str. Ciresului nr.1 este situat in cladire la parter ,in zona Ronat iar prin şedinta Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decât aceea de Locuinta de aplicare a H.C.L.M.T. nr. 12/2012 modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL 250/27.06.2017 din data 16.11 .2017 s-a aprobat prelungirea contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 cu act aditional până in data de 27.10.2018. Consider oportuna promovarea proiectului de hotarire privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 pina la data de 27.10.2018 pentru spatiul situat in Timisoara ,str. Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE pt.DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017- 006639/15.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional . Având in vedere Expunerea de motive nr. CT2017-006639 din 15.01.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional,precum si solicitarea DR.BALEAN MIHAELA MARIA nr. CT2017-006639 din 30.10.2017 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 pentru cabinet medical situat in Timisoara Str. Ciresului nr.1 . Contractul de concesiune are termen de valabilitate pina la data de 22.12.2017 .Concesionarul a depus cererea pentru prelungirea contractului de comodat in termenul de valabilitate al contractului. Precizăm că acest cabinet medical urban nr.16(cabinet medical nr. 1 conform CF) este situat la parterul imobilului situat pe str. Ciresului nr.1 cuprins in CF 424347 , nr.top. 18245/2/1 ,este compus din 10 incaperi cu suprafata de 114,90 mp.Cartea funciara de la aceastara adresa cuprinde constructie P+1E si curte în suprafaţă de 798 mp,cu destinatia constructiei administrativa si social culturala si nu sunt sarcini inregistrate pentru constructie.

Acest cabinet medical urban nr.16(cabinet medical nr. 1 conform CF) in suprafata de 114,90 mp este situat în str. Ciresului nr.1 si este situat in cladire la parter ,in zona Ronat iar in şedinta Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decât aceea de Locuinta de aplicare a H.C.L.M.T.nr.12/2012 modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017 din data 16.11 .2017 s-a aprobat prelungirea contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 cu act aditional până in data de 27.10.2018 conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis . Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA ,apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional indeplineste conditile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.. Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. pt. SEF BIROU SAD BONCEA MIHAI DANIELA BEATRICE BOGYIS CONSILIER VIZITEU GABRIELA Cod FO 53-01,ver.1