keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/07.07.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 si Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016

07.07.2016

Hotararea Consiliului Local 21/07.07.2016
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 si Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2016-16353/05.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.386/01.08.2014 - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/ 01.03.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 - modificată.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 (c), alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016, după cum urmează:
- PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public; presedinte supleant: FARKAS IMRE - Viceprimar;
- MEMBRI: GRIGORE GRIGOROIU - Consilier local;
CIPRIAN-ŞTEFAN MIHOK - Consilier local;
GABRIELA POPOVICI - Consilier local.
MARIUS-CRISTINEL DUGULESCU - Consilier local
LAURA KOSZEGI - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: MIHAI BONCEA - Şef Birou Locuinţe;
CĂLIN PÎRVA - Şef Biroul Clădiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Clădiri;
MARINELA BANDI - consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: VIORICA IONICEANU - consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Director Directia Urbanism: membru supleant: ALIN HORATIU MOGA - Şef Serviciu Certificate si Autorizări;
DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant: ALIN STOICA- Serviciul Juridic;
1 persoană din aparatul de specialitate al Primarului numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 2 : Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012, rămân neschimbate.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR STOICA ALIN

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR. SC2016-16353/05.07.2016

R E F E R A T privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin HCL 12/26.06.2016 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014,

HCL nr. 543/31.10.2014 si HCLMT nr. 91/01.03.2016

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012.

Hotărârea menţionată mai sus a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 si Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016, comisia având următoarea componenţă : PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI – Administrator Public; presedinte supleant: DAN DIACONU – Viceprimar; MEMBRI: LAURA KOSZEGI – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: MIHAI BONCEA – Şef Birou Locuinţe; CĂLIN PARVA – Şef Biroul Clădiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU – consilier Birou Clădiri; MARINELA BANDI – consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: -VIORICA IONICEANU – consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; SORIN EMILIAN CIURARIU – Arhitect Sef; membru supleant: ALIN HORATIU MOGA – Şef Serviciu Certificate si Autorizări; DANIELA ŞTEFAN – Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR – Serviciul Juridic; ADELINA LARISSA TÎRZIU – Consilier local; LUMINIŢA ŢUNDREA – Consilier local; GRIGOROIU GRIGORE – Consilier local.

Avand in vedere faptul ca la nivelul Primariei Municipiului Timisoara a functionat comisia de Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă mai sus mentionata, comisie care a avut in componenti si consilieri locali, ca reprezentanti ai Consiliului local in aceasta comisie, intrucat mandate le-au expirat, iar in urma alegerilor au fost validate alte mandate, se impune constituirea unei comisii pentru continuarea in bune conditii si cu eficienta a acestei activitati. De asemenea, se inlocuieste:

- d-nul viceprimar Diaconu Dan cu d-nul viceprimar Farkas Imre - d-na Gentimir Teodora cu d-nul Stoica Alin

Astfel, propunem ca noua comisie care se va constitui, sa fie formata din urmatorii membrii: PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI – Administrator Public; presedinte supleant: FARKAS IMRE – Viceprimar; MEMBRI: .......................................... – Consilier local .......................................... - Consilier local .......................................... - Consilier local LAURA KOSZEGI – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: MIHAI BONCEA – Şef Birou Locuinţe; CĂLIN PARVA – Şef Birou Clădiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU – consilier Birou Clădiri; MARINELA BANDI – Sef Birou Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: - VIORICA IONICEANU – consilier Birou Spaţii cu Altă Destinaţie; SORIN EMILIAN CIURARIU – Director Directia de Urbanism; membru supleant: ALIN HORATIU MOGA – Şef Serviciu Certificate si Autorizări; DANIELA ŞTEFAN – Serviciul Juridic; membru supleant: ALIN STOICA – Serviciul Juridic; .

ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRĂGOI

DIRECTOR DCTDD, LAURA KOSZEGI

SEF BIROU,

MARINELA BANDI 

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1