keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 168/08.05.2017 privind prelungirea Contractelor de inchiriere nr.1586/25.07.2014 si nr.1587/25.07.2014, incheiate cu PFA IVONICIU PAUL IOAN

08.05.2017

Hotararea Consiliului Local 168/08.05.2017
privind prelungirea Contractelor de inchiriere nr.1586/25.07.2014 si nr.1587/25.07.2014, incheiate cu PFA IVONICIU PAUL IOAN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-003897/20.04.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Solicitarea cu nr.CT2016-003897/11.07.2016 a PFA IVONICIU PAUL IOAN .
Avand in vedere Extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 31.01.2017.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) si art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractelor de Inchiriere incheiate cu PFA IVONICIU PAUL IOAN astfel:
- Contractul de Inchiriere nr.1586/25.07.2014, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39, ap.3, se va prelungi pe o perioada de 1 an incepand cu data de 29.08.2017 pana la 28.08.2018;
- Contractul de Inchiriere nr.1587/25.07.2014, pentru spatiul din Timisoara, str. Johann Nepomuk Preyer nr.33, SAD 1, se va prelungi pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 29.08.2017 pana la 28.08.2020, precum si aprobarea incheierii actelor aditionale modificatoare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-003897/20.04.2017

R E F E R A T Privind prelungirea contractelor de inchiriere nr.1586/25.07.2014 si nr.1587/25.07.2014,

incheiate cu PFA IVONICIU PAUL IOAN Prin cererea cu nr.CT2016-003897/11.07.2016 PFA IVONICIU PAUL IOAN ne solicita prelungirea contractelor de inchiriere nr.1586/25.07.2014 pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39,ap.3 si Contractul de Inchiriere nr.1587/25.07.2014 pentru spatiul din Timisoara, str.Johann Nepomuk Preyer nr.33, SAD 1. Spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr. 39, ap.3, a fost verificat prin adresele: - CT2016-003897/10.11.2016 de la Biroul Cladiri din care rezulta ca exista un dosar nesolutionat privind cererea de revendicare in baza legii nr.10/2001, art.21, alin.2,3; - CT2016-3897/10.11.2016 de la Compartimentul Administrare Fond Funciar, din care rezulta ca parcela cu nr. top17419/III inscris in CF nr.412995-C1-U8, din Timisoara, str.Pop de basesti nr.39, ap.3, a fost solicitata de Dl.BOLDIZSAR FERENCZ. Cererea Dl Boldizsar Ferencz a fost respinsa iar solicitantul nu a inregistrat contestatie impotriva solutiei de respingere. - CT2016-3897/15.11.2016 a Serviciului Juridic din care rezulta ca nu figureaza litigii pe rolul instantelor de judecata pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39, ap.3. Spatiul din Timisoara, str.Johann Nepomuk Preyer nr.33, SAD 1, a fost verificat prin adresele: - SC2016-016992/10.11.2016 de la Biroul Cladiri din care rezulta ca pentru acest spatiu a fost depusa cerere de revendicare dar care a fost solutionata. - CT2015-8081/14.02.2017 de la Compartimentul Administrare Fond Funciar din care rezulta ca parcela de teren cu nr. top vechi 16610, actual parcela cu nr. top 423211 (423211-C1-U3), nu este solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora. - SC2016-16992/15.11.2016 a Serviciului Juridic din care rezulta ca nu figureaza litigii cu privire la acest imobil.

Solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de , locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 31.01.2017. Comisia a hotarat prelungirea Contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014 pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39,ap.3, pe perioada de un an avand in vedere ca exista un dosar nesolutionat in baza Legii 10/2001 iar in cazul schimbarii titularului dreptului de proprietate, contractul va inceta de indata, locatorul fiind obligat a notifica locatarul cu privire la instrainarea spatiului. Pentru Contractul de Inchiriere nr.1587/25.07.2014 privind spatiul din Timisoara, str.Johann Nepomuk Preyer nr.33, SAD 1, s-a aprobat preungirea contractului pe o perioada de 3 ani. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM:

Aprobarea prelungirii Contractelor de Inchiriere cu PFA IVONICIU PAUL IOAN astfel:

- Contractul de Inchiriere nr.1586/25.07.2014, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39, ap.3, se va prelungi pe o perioada de 1 an incepand cu data de 29.08.2017 pana la 28.08.2018;

- Contractul de Inchiriere nr.1587/25.07.2014, pentru spatiul din Timisoara, str. Johann Nepomuk Preyer nr.33, SAD 1, se va prelungi pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 29.08.2017 pana la 28.08.2020.

VICPERIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1