keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 71/01.03.2016 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1510/2008 incheiat cu ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR" si incheierea actului aditional

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 71/01.03.2016
privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1510/2008 incheiat cu ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR" si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Nr. CT2015-0081420/11.02.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2015-008120/16.12.2015 a ASOCIATIEI FAMILIILOR ANTI - HIV SPERANTA IN VIITOR.
Avand in vedere Contractul de inchiriere nr.1510/17.01.2008 incheiat intre Municipiul Timisoara si ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV "SPERANTA IN VIITOR".
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.1510/17.01.2008 incheiat cu ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV "SPERANTA IN VIITOR", pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.J. Preyer nr.9, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 17.01.2016.

Art.2. Se aproba Actul aditional de prelungire, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCL NR............................ DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR. 2/16.01.2016 la contractul de inchiriere nr.1510/2008 pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str.J. Preyer nr.9, incheiat cu ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR”

Prezentul act aditional se incheie in baza adresei inregistrata cu nr.

CT2015-0081420/16.12.2015 a ASOCIATIEI FAMILIILOR ANTI – HIV „SPERANTA IN VIITOR” si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de LOCATOR, pe de o parte si

ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI – HIV „SPERANTA IN VIITOR”, cu sediul in Timisoara, str.J.Preyer nr.9, jud.Timis, cod unic de inregistrare RO 13370943, reprezentata prin Dl. Florin Tarhon, in calitate de LOCATAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului de inchiriere cu o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.01.2016 pana in data de 16.01.2019;

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

locatar.

LOCATOR, LOCATAR, MUNICIPIUL TIMISOARA ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI – HIV „SPERANTA PRIMAR, IN VIITOR” NICOLAE ROBU REPREZENTAT PRIN DIRECTOR EXECUTIV FLORIN TARHON ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN DRAGOI SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN

Pt. DIRECTOR LAURA KOSZEGI

CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2015-0081420/11.02.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1510/2008 incheiat cu ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR” si

incheierea actului aditional Intre MUNICIPIUL TIMISOARA si ASOCIATIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR”, este incheiat contractul de inchiriere nr.1510/2008 avand ca obiect spatiul cu destinatie din Timisoara, str.J.Preyer nr.9, in suprafata de 108,97 mp.

Prin adresa cu nr.CT2015-0081420/16.12.2015, solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1510/2008. Aceasta cerere a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016. Comisia a hotarat prelungirea contractului de inchiriere cu inca 3 ani incepand de la data de 17.01.2016. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1510/2008 incheiat cu ASOCIATIA

FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANTA IN VIITOR”, pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str.J.Preyer nr.9, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 17.01.2016.

Aprobarea actului aditional de prelungire, conform Anexa. ADMINISTRATOR PUBLIC, PT. SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1