keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/01.03.2016 privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politia Locala

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 60/01.03.2016
privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politia Locala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-1366/08.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-1366/21.01.2016 a Directiei Politiei Locale.
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.103/28.03.2006 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politia Comunitara.
Avand in vedere Extrasul din procesul verbal din data de 04.02.2016 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54, cu destinatia de sediu, catre Directia Politia Locala, cu o perioada de 5 ani incepand cu data de 29.03.2016.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Directia Politia Locala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU VALORIFICARE SAD NICOLAE ROBU SC2016-1366/08.02.2016

REFERAT

Privind prelungirea atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politia Locala

Prin Hotararea de Consiliu Local nr.103/28.03.2006 a fost atribuit in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politiei Locale pe o perioada de 10 ani. Imobilul este inscris in CF nr.405428 Timisoara, nr. Top 4547, compus din demisol, parter, etaj 1, etaj 2 si teren cu intindere de 1.184 mp., cu destinatia de sediu, al carui proprietar este Municipiul Timisoara – domeniul public. Prin adresa cu nr.SC2016-1366/21.01.2016 Directia Politia Locala ne solicita intreprinderea tuturor demersurilor ce se impun pentru intocmirea unui proiect de hotarare avand in vedere faptul ca termenul de atribuire a imobilului expira la data de 28.03.2016. Solicitarea Directiei Politiei Locale a fost supusa spre analiza in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014, din data de 04.02.2016. S-a analizat situatia si s-a hotarat propunerea catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara aprobarea prelungirii atribuirii gratuite a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54, cu inca 5 ani catre Directia Politiei Locale.

Având in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M:

1. Aprobarea prelungirii atribuirii in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54, cu destinatia de sediu, catre Directia Politia Locala, cu o perioada de 5 ani incepand cu data de 29.03.2016.

ADMINISTRATOR PUBLIC, PT. SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI

PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1