keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 556/28.11.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 556/28.11.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE92006-215/16.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu art. 38 lit. alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completatăprin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1:. Se aprobă Studiul de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice" având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara şi din surse atrase-fonduri nerambursabile.

Art.:3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C.Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR._______________

REFERAT privind aprobarea Studiul de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier C.T. BUZIAŞ şi C.T. DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare

cu motoare termice” Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii şi ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de unic acţionar aprobă programul de investiţii al companiei, Ţinând cont de faptul că o modalitate de reducere a costurilor este producerea energiei termice în cogenerare cu motoare termice; În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice;

Ţinând cont de faptul că în prezent se finalizează lucrările pentru punerea în funcţiune a unor unităţi de cogenerare cu motoare termice la centrala termică Freidorf, SC COLTERM SA prezintă un Studiu de Fezabilitate prin care doreşte să implementeze în CT Dunărea şi CT Buziaş o soluţie similară care presupune montarea în fiecare centală a câte 2 motoare termice de 0,5 kW fiecare. Devizul general pentru instalarea, într-o centrală, a unor unităţi de cogenerare cu motor termic, pentru producerea combinata a energiei electrice si a energiei termice sub forma de apa calda prezintă valoarea totală a investiţiei de 1.731.712 EUR din care C+M: 442.003 EUR, în total pentru ambele centrale: 3.463.424 EUR. Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei sunt: DRA: 9,6 ani,VNA: 7517 €, RIR: 10,23%, IP: 1,03, sursele de finanţare fiind surse proprii COLTERM şi surse atrase-fonduri nerambursabile; Având în vedere faptul că realizarea acestor investiţii va conduce la ridicarea calităţii activităţii desfăşurate şi va asigura un preţ al gigacaloriei mai scăzut ce tinde să ajungă sub limita mediei la nivel naţional, Cu menţiunea că investiţiile vor fi realizate din fonduri alocate din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier C.T. BUZIAŞ şi C.T. DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice” .

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA Red/Dact/I.B./Ex2

  Atasament: Anexa.pdf

  Anexă la Hotărârea nr. ______/__________

  „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice”

  Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

  Denumirea investiţiei: „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice” Amplasament: Municipiul Timişoara, CT-Dunărea: Strada Bârzava nr.12; CT Buziaş: Calea Buziaşului nr. 1 Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara Ordonator principal de credite: Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei: CT Dunărea 6 076 750,58 RON reprezentând 1 731 712 EUR la data de 13.11.2006 din care C+M: 1 551 032 RON, reprezentând 442.003 EUR

  CT Buziaş 6 076 750,58 RON reprezentând 1 731 712 EUR la data de 13.11.2006 din care C+M: 1 551 032 RON, reprezentând 442.003 EUR Finanţarea investiţiei:Surse proprii COLTERM şi surse atrase-fonduri nerambursabile; Suma supusă procedurii de achiziţie publică: 12 153 501,16 RON, reprezentând 3 463 424 EUR Durata de realizare: 1 an de la demararea lucrărilor