keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 386/25.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 386/25.07.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 3099/19.07.2019, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2019 - 3099/19.07.2019, al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2019 - 3099/19.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
In conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 si 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 si art. 23 alin. 1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
Avand in vedere amendamentele formulate de dl. consilier Dan Diaconu - viceprimar, in cadrul sedintei in plen a Consiliului Local din data de 25.07.2019;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 25.07.2019;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local ; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa D Fonduri externe nerambursabile; Anexei nr. 3 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa E Activitati finantate integral din venituri proprii; Anexei nr. 4 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2019; Anexei nr.6 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 803 din data 11.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 248/07.05.2019 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia Urbanism, Directia Dezvoltare, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si ordonatorii tertiari de credite.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Economice;
- Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciul Scoli Spitale;
- Biroul Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: anexa_4.pdf

ANEXA d LA HOL N. BEE Rectificare nr.2 BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA F &iu 25,0%. 20 8 i Integral venituri proprii - cu amendamente 5 ş E 8 e DENUMIREA INDICATORILOR = e g Ss E & 3 S E E Ga e e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 603.215,48 68.988,82| 672.204,30 I. VENITURI CURENTE 2 |00.02 373.036,80 63.062,18| 436.098,98 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 373.036,80 63.062,18| 436.098,98 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 291,00 0,00 291,00 Venituri din proprietate 5 |30.10 291,00 0,00 291,00 Venituri din concesiuni si inc 6 |30.10.05 291,00 0,00 291,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 |30.10.05.30 291,00 0,00 291,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 |00.09 372.745,80 63.062,18| 435.807,98 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 |33.10 370.863,80 63.062,18| 433.925,98 Venituri din prestari de ser 10 |33.10.08 2.510,96 0,00 2.510,96 Venituri din cercetare 11 [33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 |33.10.21 239.763,56 52.062,18| 291.825,74 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 |33.10.30 114.251,28 20.000,00| 134.251,28 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 |33.10.31 13.500,00 -9.000,00 4.500,00 Alte venituri din prestari de servi 15 [33.10.50 540,00 0,00 540,00 Diverse venituri 16 |36.10 1.786,00 0,00 1.786,00 Alte venituri 17 |36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 [37.10 96,00 0,00 96,00 Donatii si sponsorizari 19 |37.10.01 96,00 0,00 96,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven' 20 |37.10.03 -792,81 -1.085,66 -1.878,47 Varsaminte din sectiunea de functionare 21 |37.10.04 792,81 1.085,66 1.878,47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 |00.18 213.304,68 5.926,64| 219.231,32 Subventii de la bugetul de stat 23 |42.10 3.224,96 0,00 3.224,96 a a PEN pa ar la pda aaa aaa Poni rece uzinei dentari [aa iaoro | aaa] ana] _aza4an Pag. 1/6

s s | 8 s 8 E o DENUMIREA INDICATORILOR i e E E E 6 3 5 O e e a a Subventii de la alte administra 25 |43.10 210.079,72 5.926,64| 216.006,36 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 |43.10.10 575,81 200,00 775,81 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 |43.10.14 25.612,97 255,26 25.868,23 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 28 [43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00 SEA bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in 29 |43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 30 [43.10.33 160.017,94 5.471,38| 165.489,32 Alte sume primite de la UE 31 [46.10 4.793,02 0,00 4.793,02 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 32 |46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 33 |48.10 12.080,98 0,00 12.080,98 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34 |48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 35 |48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85 Prefinantare 36 |48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76 Fondul Social European (FSE) 37 |48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 38 |48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA Il) 39 |48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 40 |48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 41 |48.10.11.02 272,48 0,00 272,48 TOTAL CHELTUIELI 42 603.215,48 68.988,82| 672.204,30 CHELTUIELI CURENTE 43 [01 553.346,92 67.647,90| 620.994,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 [10 369.761,97 31.277,86| 401.039,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 |20 162.135,77 36.210,04| 198.345,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 |58 20.509,18 0,00 20.509,18 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 [59 940,00 160,00 1.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 49.868,56 1.340,92 51.209,48 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 [71 49.868,56 1.340,92 51.209,48 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 [64.10 603.215,48| 68.988,82| 672.204,30 Sanatate 51 |66.10 603.215,48 68.988,82| 672.204,30 CHELTUIELI CURENTE 52 |01 553.346,92 67.647,90| 620.994,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 |10 369.761,97 31.277,86| 401.039,83 Pag.2/6

E o DENUMIREA INDICATORILOR _ E E E E E £ s O o e a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 |20 162.135,77 36.210,04| 198.345,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 55 [58 20.509,18 0,00 20.509,18 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 |59 940,00 160,00 1.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 |70 49.868,56 1.340,92 51.209,48 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 [71 49.868,56 1.340,92 51.209,48 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 59 [66.10.06 603.215,48 68.988,82| 672.204,30 Spitale generale 60 |66.10.06.01 603.215,48 68.988,82| 672.204,30 Servicii de sanatate publica 61 [66.10.08 0,00 0,00 0,00 eat E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 62 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 63 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 64 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 65 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 TOTAL VENITURI 2 |00.01 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 Il. VENITURI CURENTE 3 [00.02 372.243,99 61.976,52| 434.220,51 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 372.243,99 61.976,52| 434.220,51 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 291,00 0,00 291,00 Venituri din proprietate 6 |30.10 291,00 0,00 291,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 291,00 0,00 291,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 291,00 0,00 291,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.09 371.952,99 61.976,52| 433.929,51 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 370.863,80 63.062,18| 433.925,98 Venituri din prestari de servi 11 [33.10.08 2.510,96 0,00 2.510,96 Venituri din cercetare 12 [33.10.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 |33.10.21 239.763,56 52.062,18| 291.825,74 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 [33.10.30 114.251,28 20.000,00| 134.251,28 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 [33.10.31 13.500,00 -9.000,00 4.500,00 Pag.3/6

5 3 e & ş au 2 su = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E S| 2 5 < g Go e Ss a a Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 |33.10.50 540,00 0,00 540,00 Diverse venituri 17 |36.10 1.786,00 0,00 1.786,00 Alte venituri 18 |36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 [37.10 -696,81 -1.085,66 -1.782,47 Donatii si sponsorizari 20 |37.10.01 96,00 0,00 96,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri prop subventii 21 |37.10.03 -792,81 -1.085,66 -1.878,47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 |00.18 160.593,75 5.671,38| 166.265,13 Subventii de la alte administratii 23 |43.10 160.593,75 5.671,38| 166.265,13 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 [43.10.10 575,81 200,00 775,81 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 |43.10.33 160.017,94 5.471,38) 165.489,32 TOTAL CHELTUIELI 26 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 |10 369.761,97 31.277,86| 401.039,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 |20 162.135,77 36.210,04| 198.345,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 |59 940,00 160,00 1.100,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 |64.10 532.837,74| 67.647,90| 600.485,64 Sanatate 32 [66.10 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 [10 369.761,97 31.277,86| 401.039,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 |20 162.135,77 36.210,04| 198.345,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 |59 940,00 160,00 1.100,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 |66.10.06 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 Spitale generale 38 |66.10.06.01 532.837,74 67.647,90| 600.485,64 Servicii de sanatate publica 39 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 41 [97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 42 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 43 |99.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 4/6

5 e 3 a a Ş 5 m = o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E Sl 2 < 6 e s a a SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 70.377,74 1.340,92 71.718,66 TOTAL VENITURI 2 |00.01 70.377,74 1.340,92 71.718,66 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 792,81 1.085,66 1.878,47 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 792,81 1.085,66 1.878,47 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.09 792,81 1.085,66 1.878,47 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 |37.10 792,81 1.085,66 1.878,47 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 792,81 1.085,66 1.878,47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 |00.18 52.710,93 255,26 52.966,19 Subventii de la bugetul de stat 9 |42.10 3.224,96 0,00 3.224,96 Ea ar PEN poa fane pa ana at og veri necesare sustinerii | 10 222446 Subventii de la alte administratii 11 |43.10 49.485,97 255,26 49.741,23 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 |43.10.14 25.612,97 255,26 25.868,23 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00 Ra bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in 14 |43.10.16.01 23.873,00 0.00 23.873,00 Alte sume primite de la UE 15 |46.10 4.793,02 0,00 4.793,02 Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 16 [46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 17 |48.10 12.080,98 0,00 12.080,98 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 18 |48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 19 |48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85 Prefinantare 20 |48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76 Fondul Social European (FSE) 21 |48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 22 |48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA Il) 23 |48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 24 |48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 25 |48.10.11.02 272,48 0,00 272,48 TOTAL CHELTUIELI 26 70.377,74 1.340,92 71.718,66 CHELTUIELI CURENTE 27 |01 20.509,18 0,00 20.509,18 Pag.5/6

5 e e = s DENUMIREA INDICATORILOR De < E Ss E S| 23 5 o 9 a a TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 |58 20.509,18 0,00 20.509,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 29 [70 49.868,56 1.340,92 51.209,48 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 [71 49.868,56 1.340,92 51.209,48 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 [64.10 70.377,74 1.340,92 71.718,66 Sanatate 32 [66.10 70.377,74 1.340,92 71.718,66 CHELTUIELI CURENTE 33 |01 20.509,18 0,00| 20.509,18 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 |58 20.509,18 0,00 20.509,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 |70 49.868,56 1.340,92 51.209,48 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 |71 49.868,56 1.340,92 51.209,48 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 |66.10.06 70.377,74 1.340,92 71.718,66 Spitale generale 38 |66.10.06.01 70.377,74 1.340,92 71.718,66 Servicii de sanatate publica 39 [66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 41 [97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 42 (98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 43 [99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, PT, SEF SERVICIU BUGET, ICOLAE Ri ILO N Pag.6/6

Atasament: anexa_5.pdf

AGA 5 asez LA POL N a 7) _ ROMÂNIA qi 23072019 JUDEŢUL TIMIŞ PROBAT,/, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRI sc 3099/ 25.07.20/9. icola Program Dezvoltare 2019 Rectificare nr.1 cu amendament V HCL 386 /25.07.2019 mii lei SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 262.329,41 49.177,37 1.717,51) _211.434,53 1.605.878,64 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 66.629,36 22.813,78 0,00 43.815,58 71.374,21 LUCRĂRI NOI - B 51.652,74 2.490,59 0,00 49.162,15 909.163,15 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 144.04731| _23.873,00 1.717,51) _118.456,80 625.341,28 TOTAL GENERAL 262.329,41 49.177,37 1.717,51) _211.434,53 1.605.878,64 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 5.184,42 0,00 0,00 5.184,42 12.501,79 51.02.01.03 Autorităţi executive 5.184,42 0,00 0,00 5.184,42 12.501,79 A.Lucrări în continuare 1.990,43 0,00 0,00 1.990,43 1.500,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. inr.l Timi L79/ Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 1.990,43 0.00 0.00 1.990,43 1.500,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 9.461,79 "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, aL HCL 113019 100,00 0,00 0,00 100,00 8.844,26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.l HCL 218/2016 100,00 0,00 0,00 100,00 617,53 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.993,99 0,00 0,00 2.993,99 1.540,00 b. Dotări independente 2.031,87 0,00 0,00| 2.031,87 0,00 Dotari Directia Fiscala 276.24 0.00 0.00 276.24 0.00 Bet Privire 1.603,63 0.00 000| 1.603,63 0,00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65.00 0.00 0,00 65,00 0,00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962,12 0,00 0,00 962,12 1.540,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200,00 0,00 0,00 200,00 1.540,00 Page 1

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+ET+AE+DTAC-+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B+ dul C.D.Loga nr.1” 294,53 0,00 0,00 294,53 0,00 ET+DALI ,„, Reparaţii capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-CI” 292,74 0,00 0,00 292,74 0,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga ar 1 24,85 0,00 0,00 24,85 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 1.335,58 0,00 0,00 1.335,58 0,00 61.02.03.0Ordine publică 7.335,58 0,00 0,00 7.335,58 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.909,08 0,00 0,00 2.909,08 0,00 B. Lucrări noi 1.768,69 0,00 0,00 1.768,69 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1768.69 0.00 0.00 1768.69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.140,39 0,00 0,00 1.140,39 0,00 b.Dotări independente 792,96 0,00 0,00 192,96 0,00 Dotari 192,96 0,00 0,00 792,96 0,00 Studii şi proiecte 347,43 0,00 0,00 347,43 0.00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 147,43 0,00 0,00 147,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.426,50 0,00 0,00) 4.426,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 b. Dotări independente 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 potent 4.426,50 0,00 000| 4.426,50 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 37.340,27) 6.119,95 99,25| 31.121,07 97.702,09 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.525,48 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.525,48 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 A. Lucrări în continuare 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 "Extindere in regim P+1E a Gradinitei PP nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL -Taxe ISC 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 B. Lucrări noi 674,50 0,00 0,00 674,50 0,00 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Gale: ist. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. PCT, LIRE 368.00 0,00 0.00 368.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 807,98 0,00 0,00 807,98 1.653,04 a. Achiziţii imobile 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 b. Dotări independente 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 Dotari invatamant prescolar 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 506,58 0,00 0,00 506,58 53,04 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92,02 0,00 0,00 92,02 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.l” Timisoara, jud. Timiș 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr. 17 36,10 0,00 0,00 36,10 0.00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din 32.36 0.00 0,00 32,36 0,00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 121,90 0,00 0,00 121,90 53,04 65.02.04 Învăţământ secundar 35.814,79 6.119,95 99,25 29.595,59 96.049,05 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 10.513,90 4.645,59 89,75 5.778,56 1.391,98 Page 3

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 A. Lucrari in continuare 4.435,09 3.300,00 0,00 1.135,09 104,07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 198,45 0,00 0,00 198,45 0,00 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr. [| HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3.400,00 3.300,00 0,00 100,00 104,07 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 WC 236,64 0,00 0,00 236,64 0,00 B. Lucrari noi 2.859,61 1.345,59 0,00 1.514,02 0,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+lE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 1.416,00 1.345,59 0,00 70,41 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 419,20 0,00 0,00 419,20 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 48441 0,00 0,00 48441 0,00 C. Dotări ind dente și alte i tiții otărt independente ȘI alte investiţi 3.219,20 0,00 89,75| 3.129,45 1.287,91 a. Achiziţii imobile 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcolii gimnazială nr.27a maşinilor de pompieri și a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 b. Dotări independente 2.183,30 0,00, 89,75 2.093,55 780,00 Dotari invatamant secundar inferior 663.30 0.00 89.75 573.55 0.00 Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 20 de sali de clasa pentru unitati de invatamant din municipiul Timisoara 1.520,00 0.00 0.00 1.520,00 780,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 952,90 0,00 0,00 952,90 207,91 SF+PT Construire corp PHIE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81,52 0,00 0.00 81,52 0,00 D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire CI Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, At 95,00 0.00 0,00 95,00 0,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 504,60 0,00 0,00 504,60 207,91 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 25.300,89 1.474,36 9,50 23.817,03 94.657,07 A. Lucrări în continuare 992,70 329,36 0,00 663,34 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00 Mansardare scoala P.+lE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL 907,66 329,36 0,00 578,30 0,00 B. Lucrări noi 1.564,43 1.145,00 0,00 6.419,43 87.322,90 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.S HCL 398/2015 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 60.204,35 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 500,00 0,00 0,00 500,00 2.507,70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp [. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 0,00 0,00 420,05 0,00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr. ll colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiș nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 2.548,06 1.145,00 0,00 1.403,06 5.000,00 Page 5

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 1.596,32 0,00 0,00 1.596,32 12.000,00 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 500.00 0.00 0.00 500.00 7610.85 C. Dotări independente şi alte investiții 16.743,76 0,00 9,50 16.734,26 1.334,17 a. Achiziţii imobile 13.343,82 0.00 0,00) __13.343,82 6.500,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.250,00 0,00 000| _12.250,00 5.000,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390,12 0,00 0,00 390,12 1.500,00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703,70 0,00 0,00 703,70 0,00 b. Dotări independente 882,80 0,00 9,50 873,30 0.00, Dotari invatamant secundar superior 882.80 0.00 9.50 873.30 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.517,14 0,00 000| 2.517,14 834,17 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis” 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00 "ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis 90,00 0,00 0.00 90,00 0.00 “ExpertizatDALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, 55,00 0,00 0,00 55.00 0,00 "SF + PT realizare corp cladire P+IE cu sala sport , bazin de inot si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2019 STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 “ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis 37,00 0,00 0,00 37,00 100,00 “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 0,00 0,00 31,22 0,00 „AE+expertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00 Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul Naţional de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIŞ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic'"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 41,18 0,00 0,00 41,18 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 0,00 0,00 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 0,00 0,00 0,00 D.A.L.L+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 0,00 0,00 36,52 Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Școlar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ!" str. Brediceanu nr.37 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 108,65 0,00 0,00 108,65 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.[l colt cu str. Dragalina nr.8 122,13 0,00 0,00 122,13 0,00 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19,50 0,00 0,00 19,50 56,61 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173,30 0,00 0,00 173,30 641,04 Capitolul 66.02 Sănătate 80.058,39 33.873,00 1.468,26 44.717,13 113.171,08 66.02.06 Spitale 80.058,39 33.873,00 1.468,26 44.717,13 113.171,08 A. Lucrări în continuare 25.678,34 10.000,00 0,00 15.678,34 47.385,08 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.l3 HCL 302/2015 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 791,32 0,00 0,00 791,32 0,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017 2.700,07 0,00 0,00 2.700,07 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 1=2+3+4 3 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. IL. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 18,756.90 10,000.00 0.00 8,756.90 47,385.08 B. Lucrări noi 350.50 0.00 0.00 350.50 40,813.00 "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL 330.30 0.00 0.00 330.30 1,609.70 Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumofttiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 10.00 0.00 0.00 10.00 32,969.30 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 10.20 0.00 0.00 10.20 6,234.00 C. Dotări independente şi alte investiții 54,029,55 23,873.00 1,468.26 28,688.29 24,973.00 b. Dotari independente 50,643.63 23,873.00 991.50 25,779.13 23,873.00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 6,772.10 0.00 6,520.18 0.00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 13,858.60 3,114.00 10,005.02 3,114.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 30,012.93 20,759.00 0.00 9,253.93 20,759.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3,385.92 0.00 476.76 2,909.16 1,100.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14.10 0.00 0.00 14.10 0.00 SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 56.2 a 0.00 0.00 0.00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2019 STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103.89 0.00 103.89 0.00 0.00 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316.64 0.00 316.64 0.00 0.00 "ExpertizatAudit energetictSF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana” Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis 650.00 0.00 0.00 650.00 1,000.00 “Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86.00 0.00 0.00 86.00 0.00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21.18 0.00 0.00 21.18 0.00 “Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79.00 0.00 0.00 79.00 0.00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134.75 0.00 0.00 0.00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 70.30 0.00 0.00 0.00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa | - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 0.00 0.00 0.00 Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=22+3+4 3 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 534,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 100,00 ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,32 0,00 0,00 5732 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 430,40 0,00 0,00 430,40 0,00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență" 74,38 0,00 0,00 74,38 0,00 DALI+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.1, jud. Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 21.468,19 0,00 150,00 21.318,19 89.736,19 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.515,21 0,00 150,00 5.365,21 47.472,06 A. Lucrări în continuare 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Page 11

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 B. Lucrări noi 817,32 0,00 0,00 817,32 41.166,20 PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " HCL 64,32 0,00 0,00 64,32 500,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 600,00 0,00 0,00 600,00 23.717,55 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- AT ni 143,00 0,00 0,00 143,00 10.000,00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 6.948,65 C. Dotări independente și alte investiţii 3.672,52 0,00 150,00 3.522,52 2.078,43 b. Dotări independente 1.034,53 0,00 150,00 884,53 0,00 Dotări Teatrul German 145,82 0,00 0,00 145,82 0,00 Dotari Teatrul Maghiar 201,70 0,00 0,00 201,70 0,00 Dotari Filarmonica 687,01 0,00 150,00 537,01 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.637,99 0,00 0,00 2.637,99 2.078,43 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palau Curti 160,08 0.00 0.00 160.08 0.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic L.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 53,17 0,00 0,00 83,17 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 60,00 0.00 0,00 60,00 0,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 277,10 0,00 0,00 271,10 0,00 Page 12

MURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 fost Bulev.30 Di brie,nr.7) Timi ( fost Bulev ecembrie,nr.7) Timisoara 41761 0.00 0.00 417,61 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta nr.7-8,Timisoara 125,00 0.00 0.00 125.00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 71,83 0,00 0,00 71,83 0.00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 610,32 0,00 0,00 610,32 0,00 DALI+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10,00 0,00 0,00 10,00 1.387,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10,00 0,00 0,00 10,00 591,43 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 SF+PT+Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor” 15,83 0,00 0.00 15,83 0.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 a Galeria Helios, P-ta Victoriei nr 5,59 0.00 0.00 5.59 0.00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 479,00 0,00 0,00 479,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 479,00 0,00 0,00 479,00 0,00 b. Dotari 479,00 0,00 0,00 479,00 0,00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT + Executie Monument al Revolutiei din Decembrie 1989 -Timisoara 429,00 0,00 0,00 429,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări independente 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări Casa de Cultura 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Page 13

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 z 3 4 Sport 5.483,46 0,00 0,00| 5.483,46 37.316,15 A. Lucrări în continuare 1.300,00 0,00 0,00| 1.300,00 12.610,93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 1300.00 0.00 0.00 1300.00 12610.93 B. Lucrări noi 2.108,63 0,00 0,00 2.108,63 24.417,86 Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 319/2018 2.093,00 0.00 000| 2.093,00 24.130,65 PT+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15,63 0,00 0,00 15,63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 2.074,83 0,00 0,00 2.074,83 287,36 c. Studii şi proiecte 1.068,79 0,00 0,00 1.068,79 287,36 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 84,35 0,00 0,00 84,35 34,15 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 70,21 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 228,60 0,00 0,00 228,60 25,40 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude” NN Ri ia nr. (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1 1 101,46 0.00 0.00 101,46 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.1 1 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 Page 14

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Gale inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 z 3 4 5 DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion st ar 68,00 0.00 0.00 68,00 157,60 b. Dotări independente 1.006,04 0,00 0,00 1.006,04 0,00 Dotari Sala Polivalenta Constantin Jude”: 226,89 0,00 0,00 226,89 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 280.80 0.00 0.00 280.80 0.00 Dotari Stadion rugby str. Pictor Ai nr.1 Non DEEA TEA 458.00 0.00 0.00 458.00 0.00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 40.35 0.00 0.00 40.35 000 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9.904,25 0,00 0,00 9.904,25 4.150,00 A. Lucrări în continuare 3.222,76 0,00 0,00 3.222,76 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 655 0.00 0.00 655 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.185,26 0,00 0,00 3.185,26 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 164/2010 30,95 0.00 0,00 30,95 0,00 B. Lucrări noi 6.210,24 0,00 000| 6210.24 4.000,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 2.448,79 0,00 0,00 2.448,79 0,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.761,45 0,00 0,00 3.761,45 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de [joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0.00 59,50 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spaţiului verde de pe strada Kiriac 53,55 0,00 0.00 53,55 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde 1135 0.00 0,00 1135 0.00 Page 15

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 39.27 0.00 0.00 3927 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 124,95 0,00 0,00 124,95 0,00 Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică Timișoara” 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 SF Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 1164 0.00 000 1164 0.00 67.02.06 Servicii religioase 64,27 0,00 0,00 64,27 797,98 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 C. Dotări independente și alte investiţii 54,27 0,00 0,00 54,27 0,00 b. Dotări independente 22,27 0,00 0,00 22,27 0,00 Bust Ion Oprea primul proptop roman 2221 0,00 0,00 22,27 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 32,00 0.00 0,00 32,00 0,00 DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 1.343,20 0,00 0,00 1.343,20 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 336,00 0,00 0,00 336,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 336.00 0.00 0.00 336.00 0.00 E A A > E b. Dotări independente 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 Dotari pentru persoane vârstnice 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 Page 16

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Documentaţie pentru avizare şi autorizare ISU - Bdul. Dragalina nr. 38-42 DASMTM 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 Documentație pentru avizare şi autorizare ISU - str. Sever Bocu nr. 44A DASMTM 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 A A E Dotări independente 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 45.00 0.00 0.00 4500 500 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26.78 0.00 0.00 26.78 0.00 A Ă > Dotări independente 26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 Dotari Servicii pentru copii si familie 2678 000 000 1678 so 607, 11 Creșe 340,21 0,00 0,00 34021 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 340.21 0.00 0.00 340.21 0.00 A E b. Dotări independente 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 Dotari creşe 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254,21 0,00 0,00 254,21 0,00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 3571 0.00 0.00 3571 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 DALI-+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creşă i : 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 Page 17

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET . DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 C. Dotări independente și alte investiții 595.21 0.00 0.00 595.21 0.00 Ă A b. Dotări independente 284,26 0,00 0,00 284,26 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 284.26 0.00 0.00 284.26 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310,95 0,00 0,00 310,95 0,00 SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 14350 0.00 0.00 143.50 000 2, 3 , x 2 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara” 106,99 0,00 0,00 106,99 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60,46 0,00 0,00 60,46 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10.469,16 0,00 0,00 10.469,16 72.966,70 70.02.03 Locuinţe 3.941,39 0,00 0,00| 3.941,39 46.846,70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 3.941,39 0,00 0,00 3.941,39 46.846,70 A-Lucrări în continuare 852,37 0,00 0,00 852,37 2.046,70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCLA14/2009 HCL 74/2016 141,00 0,00 0.00 141,00 2.046,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.3 14 33 HCL 145 /31.10.2016 711,37 0,00 0,00 711,37 0,00 B. Lucrări noi 2.300,00 0,00 0,00| 2.300,00 44.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 44.700,00 C. Dotări independente și alte investiţii 789.02 0.00 0.00 789.02 100.00 E i A A c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 789,02 0,00 0,00 789,02 100,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 Page 18

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 4 DALI-+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 224.02 0-00 0.00 224.02 0.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 A. Lucrări în continuare 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 410.00 0.00 0.00 410.00 0.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 B. Lucrări noi 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 22.350,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 724,00 0,00 0,00 724,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 0.00 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata ereu 30.00 0.00 0,00 50.00 1.530,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 230,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 870,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 430,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 690,00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 18.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 277.00 0.00 0.00 27700 0.00 A A A Ă Ă Page 19

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET : DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00, SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 SF Fantana ornamentala Michelangelo 8.00 0.00 0.00 8.00 000 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 0,00 0,00 8.00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 690,56 0,00 0,00 690,56 3.500,00 B. Lucrări noi 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 312,57 0,00 0.00 312,57 3.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 377.99 0.00 0.00 377,99 0.00 9 Ă Studii şi proiecte 371,99 0,00 0,00 377,99 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 833 0.00 0.00 833 0.00 SF - Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str. Siemens 39,87 0,00 0,00 39,87 0,00 SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est 26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 Page 20

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT cale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 1453 0.00 0.00 14.53 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin 26.13 0.00 0.00 26.13 0.00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor 20.74 000 0.00 20.74 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 33,45 0,00 0,00 33,45 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 33.45 000 000 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take 41,36 0,00 0,00 41,36 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu 41,72 0,00 0,00 41,72 0,00 SF - Modernizare iluminat public blv. 61.65 0.00 0.00 67.65 0.00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.202,21 0,00 0,00 1.202,21 270,00 B. Lucrări noi 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.162.221 0.00 0.00 1162.21 270.00 -162, E -162, Ă c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.162,21 0,00 0,00 1.162,21 270,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, % 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0,00 150,00 132,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre t l din Timi F 3 ANL pe terenul din Timisoara ( CF 446813) 50,40 0.00 0.00 50.40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 6426 0.00 0,00 6426 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant 65,45 0.00 0,00 65,45 0,00 Expertiza, DALI +PT Reabilitare Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 Page 21

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET 5 DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 614,20 0,00 0,00 614,20 0.00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 702,79 0,00 0,00 702,79 200,00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00, C. Dotări independente şi alte investiţii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 Dotări independente 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Dotari salubritate 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Studii şi proiecte 218,70 0,00 0,00 218,70 200,00 DALT+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 218.70 0.00 0.00 218.70 200.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 26.671,78 0,00 0,00 26.671,78 0,00 81.02.06 Energie termică 26.671,78 0,00 0,00) _26.671,78 0,00 A. Lucrări în continuare 5.181,58 0,00 0,00 5.181,58 0.00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 / HCL AZOT 366,54 0.00 0.00 366,54 0.00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 4.143,00 0,00 0,00 4.143,00 0,00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL RZA 7 672.04 0,00 0,00 672,04 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 21.490,20 0,00 0,00 21.490,20 0,00 Studii şi proiecte 490,20 0,00 0,00 490,20 0,00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 43,90 0,00 0,00 43,90 0,00 Page 22

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET şi DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 a 4 5 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160.65 0.00 0.00 160.65 0.00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 71.7155,63) 9.184,42 0,00| 62.571.721) _1.219.600,79 84.02.03 Transport rutier 71.755,63 9.184,42 0,00) _62.571,21| _1.219.600,79 84.02.0302 Transportul în comun 22.242,06 0.00 000| _22.242,06 888.617,34 B. Lucrări noi 530,40 0,00 0,00 530,40 304.036,06 PT+execuţie C10.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 369,00 0,00 0,00 369,00 81.931,00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009, HCL 636/2018 61,40 0,00 0,00 61,40 149.355,06 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 12.750,00 C. Dotări independente şi alte investiții 21.711,66 0,00 0,00 21.711,66 584.581,28 b.Dotări independente 21.003,14 0,00 0,00| _21.003,14 583.842,28 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21.003,14 0,00 0,00 21.003,14 583.842,28 îi , 328/ Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 14241.68 0.00 0.00 14.241,68 0.00 Page 23

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET ăi DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 3 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4.690,96 0,00 0,00 4.690,96 0,00 M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017; HCL 475/2018 aa 597,50 0,00 0,00 597,50 558.402,50 Achiziţie ambarcatiune 183,00 0,00 0,00 183,00 50,00 Achizitie navă turistică 50,00 0,00 0,00 50,00 1.150,00 Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii 140,00 0,00 0,00 140,00 700,00 Achizitie statii de transport public, HCL 108/2019 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78 Achizitie de mijloace detransport public autobuze electrice (statie de transformare depou Dambovita, racordare statiide inacrcare rapida, statii de incarcare lenta) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 708,52 0,00 0,00 708,52 739,00 Studii si proiecte 708,52 0,00 0,00 708,52 739,00 PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 293,52 0,00 0,00 203,02 0,00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 135,00 0,00 0,00 135,00 35,00 SF+PT MI6a.Amenajarea retelei urbane de iste de biciclete - et II- piste de biciclete - etapa a II-a 10,00 0.00 0.00 10,00 704,00 Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI) 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in-comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 19.271,9 9.184,42 0,00 10.087,54 159.200,00 A. Lucrări în continuare 13.060,01 9.184,42 0,00 3.875,59 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDL 4.426,93 2.968,13 0,00 1.458,80 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 PNDL 8.281,31 6.216,29 0,00 2.065,02 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 351.77 0.00 0.00 351.77 0.00 Page 24

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 B. Lucrări noi 5.485,85 0,00 0,00 5.485,85 159.200,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 5.900,00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2.791,85 0,00 0,00 2.791,85 121.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 109,71 0,00 0,00 109,71 0,00 Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50,00 0.00 0.00 50,00 0.00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALT+PT Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii) 108,66 0,00 0,00 108,66 0,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25,99 0,00 0,00 25,99 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0.00 300,00 0,00 sd SOS Străzi 30.241,61 0.00 0,00| _30.241,61| __171.783,45 A Lucrări în continuare 7.657,71 0,00 0,00 7.657,71 3.500,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 188/2014,HCL 186/2015 2.807,69 0,00 0,00 2.807,69 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9,66 0,00 0.00 9,66 0.00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859,66 0,00 0,00 859,66 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 2.420,18 0,00 0,00 2.420,18 3.500,00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1.560,52 0,00 0,00 1.560,52 0,00 B. Lucrări noi 17.252,00 0,00 0,00) _17.252,00 167.397,36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad I/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 Page 25

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 111764 0.00 000 111764 329736 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 2.120,09 0,00 0,00 2.120,09 8.000,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 3.417,00 0,00 0,00 3.417,00 15.200,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 52.000,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 1956.53 0.00 0.00 1956.53 9.000.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 900,00 PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.529,74 0.00 0,00 4.529,74 12.000,00 Amenajare parcare Bd.Take Ionescu HCL 1.000.00 000 0.00 1000.00 19.000.00 Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 1.081,00 0,00 0,00 1.081,00 48.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 5.331,90 0,00 0,00 5.331,90 886,09 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 5.331,90 0,00 0,00| 5.331,90 886,09 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 364,57 0,00 0,00 364,57 86,09 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 20,35 0,00 0,00 20,35 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 10748 0.00 0.00 10748 0.00 Page 26

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108.60 0.00 0.00 108,60 0.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 şi ; sa SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150.25 0.00 0,00 150,25 0.00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 242,83 0,00 0,00 242,83 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158,58 0.00 0.00 158,58 0.00 Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu- L.Rebreanu) 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare Str Dr Iosif Nemoianu 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Reabilitare zona Piata Traian 200,00 0.00 0,00 200.00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200,00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 531,00 0,00 0,00 531,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 SF Modernizare si extindere str. Ovidiu Cotruş 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 Page 27

NURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 5 SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Zona Calea Urseni 60,00 0.00 0,00 60.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 200,00 0,00 0,00 200,00 600,00 SF+PT Amenajare zona Kuntz 111,00 0,00 0,00 111,00 0.00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 0,00 0.00 100,00 0.00 It et Alte studii şi proiecte drumuri 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 DIRECTOR DIRECTIA DEZVO i Magdalena NICOARA SEF SERVICIL M.LP. Page 28 A iniţa Toma

Atasament: anexa_6.pdf

ANExa E HA HOL Nr. 386 diu 25.03.2015 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA sc2019- 3099 0/8 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile Rectificare 1 cu amendament HCL 386 /25.07.2019 | Buget Local rosti DENUMIREA OBIECTIVULUI | | Cheltuieli | Cheltuieri | | externe |institutiitor| de 2019 RON LETS Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile , subordona abile te 0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL I 87.014,92| 5.868,67| 7.568,56| 11.147,96| 62.019,52 410,21| 110.145,85 TOTAL GENERAL II 87.014,92| 5.868,67| 7.568,56| 11.147,96| 62.019,52 410,21| 110.145,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 11.748,55| 3.628,93 158,53 1.149,63| 6.773,77 37,69 642,77 LUCRĂRI NOI - B 15.266,37| 2.239,74| 7.410,03 9.998,33| 55.245,75 372,52| 109.503,08 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 87.014,92| 5.868,67| 7.568,56| 11.147,96| 62.019,52 410,21| 110.145,85 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive A : i E Bali şi Acțiuni Externe SET DU LET 51.02.01.03 Autorităţi executive 527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 A.Lucrări în continuare 455,02 9,10 0,00 59,15 386,77 0,00 Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 250,01 5,00 0,00 32,50 212,51 0,00 0,00 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018 Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in activitatea administratiei 205.01 410 0.00 26,65 174.26 0.00 0.00 publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis SIPOCA 41 /SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018 B. Lucrări noi 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134- 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 009609 Capitolul 65.02 Învățământ 1872,68| _37,46| 000| 2451 000| 309497 8802.03 Ina 800,00| 16,00 0,00| 10400 000| 3.09497 primar 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 800,00 16,00 0.00 104,00 680,00 0,00 3.094,97 B. Lucrări noi 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 3.094,97 Page1

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 6 "Gradinita PP33-Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod SMIS 121232, HCL 223/2019 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 3.094,97 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.072,68 21,46 0,00 139,41 911,81 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.072,68 21,46 0,00 139,41 911,81 0,00 0,00 Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019 335,57 6,71 0,00 43,59 285,27 0,00 0,00 Proiect transfrontalier Interreg V-A RO HU "Cross-border joint training centers” (eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019 737,11 14,75 0,00 95,82 626,54 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 26.014,02| 109,94 1,99 4.721,30 _20.764:58| 41021). 66.02.06 Spitale 26.014,02 109,94 1,99 4.721,30 20.764,58 410,21 11.883,54 A. Lucrări în continuare 1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT 1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00 B. Lucrări noi 24.129,60 109,94 1,99 4.465,77 19.173,38 372,52 11.883,54 Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties” Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396 SCMUT 3.236,01 0,00 0,00 485,40 2.685,89 64,72 0,00 New approaches in the prevention and treatment of common cancers”. Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT 2.825,35 0,00 0,00 423,80 2.345,04 56,51 0,00 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Buget Local Cheltuieli | Cheltuieli eligibile |neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 6 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491 SCMUT 3.965,42 0,00 0,00 515,51 3.370,60 79,31 0,00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni — Nefinalizate SMIS 125490 SCMUT 3.940,39 0,00 0,00 512,25 3.349,33 78,81 0,00 Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas SCMUT 2.096,09 0,00 0,00 272,47 1.781,67 41,95 0,00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu 2.187,29 0,00 0,00 612,44 1.531,11 43,74 0,00 Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis SMIS 125491 SP. L.Turcanu 374,16 0,00 0,00 104,77 261,91 7,48 0,00 Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, cod SMIS 126783 HCL 277/2019 50,13 1,00 0,00 14,04 35,09 0,00 10.519,84 Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu SMIS 121198 HCL477/2018 5.454,76 108,94 7,99 1.525,09 3.812,74 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie : 348,89 36,09 0,00 277,39 _0,00[. 1.363,70 1.089,23 Instituţii publice de spectacole şi concerte 348,89 36,09 0,00 35,41 277,39 0,00 1.089,23 A. Lucrări în continuare 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,77 Page 3

Buget Local 5 Surse proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | |Cheltuieri | Chettuieri| | externe [institutiilor] de 2019 E SUIE e Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile te 0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,71 B. Lucrări noi 197,32 33,06 0,00 15,70 148,56 0,00 446,46 SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA- 1-2018-1-RS-CULT-COOP3) Teatrul Maghiar HCL 178 /2019 76.60 30,65 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00 PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si ionovarii IMM. urilor prin evenimentul CEC si mostenirea acestuia 1186971507 20t 120,72 2,41 0,00 15,70 102,61 0,00 446,46 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.462,78 116,65| 240,01 146,74 959,38|. 0,00| __ 22.998,24 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 B. Lucrări noi 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM) 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 372,51 1,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00 B. Lucrări noi 372,51 1,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00 "SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019 (DASMTM) 372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00 68.02. 11 Creşe 347,18 94,34 240,01 bl 11,12 0,00 22.99824 B. Lucrări noi 347,18 94,34 240,01 1,71 11,12 0,00 22.998,24 Page 4

Buget Local Surse Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | "074 | Cheltuieli | Cheltuieri | PUB 49 | *<terne institutiilor] de 2019 BTS e Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile te o 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7 Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 142,78 0,00 142,78 0,00 0,00 0,00 7.736,57 „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” cod SMIS: 129119 HCL 325/2019 100,61 0,07 97,04 0,47 3,03 0,00 7.591,19 Constructie cladire cu destinatia cresa, str. Cocea, cod SMIS 125504, Timisoara. Str. N.D.Cocea nr.23A, HCL 233/2019; 35/2019 » BOL 2 103,79 94,27 0,19 1,24 8,09 0,00 7.670,48 68.02.15.01 Ajutor Social 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 "URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016, HCL 378/2017 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 B. Lucrări noi 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL TIROL (DASMIND) 16,54 0.33 0.00 215 14,06 0.00 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si E : E 03 Ha a IE dezvoltare publica 11.417,54|_ 4.503,35 158,53 1.013,38| 5.742,28 0,00 71.079,87 70.02.03 Locuinţe 11.416,64| 4.503,35| 157,63) 1L013,38| 5.742,28 000| 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 11.416,64| 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.079,87 A.Lucrări în continuare 8.612,59| 3.381,71 157,63 760,99 4.312,26 0,00 0.00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018 5.723,51) 2.238,00 127,83 503,65| 2.854,03 0,00 0,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local TOTAL 2019 Cheltuieli eligibile neeligibile Cheltuieli Buget de Stat neramburs Fonduri externe abile proprii ale institutiilor subordona Surse te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 6 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa " Cod SMIS 2014+:117520 (FEDR) HCL 343/2018 2.889,08 1.143,71 29,80 257,34 1.458,23 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.804,05 1.121,64 0,00 252,39 1.430,02 0,00 71.079,87 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018 80,62 32,25 0,00 7,25 41,12 0,00 1.816,20 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: " Calea Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018 375,56 150,23 0,00 33,80 191,53 0,00 10.444,44 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018 168,66 67,46 0,00 15,18 86,02 0,00 3.338,43 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului, nr.1 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B, str. Topologului, nr.l, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str. Rasaritului, nr.5 " - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018 225,42 90,17 0,00 20,29 114,96 0,00 5.871,42 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018 196,83 78,73 0,00 17,72 100,38 0,00 6.067,91 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Buget Local Cheltuieli | Cheltuieli eligibile |neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=2+3+4+5 6 Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018 67,30 26,92 0,00 6,06 34,32 0,00 1.606,04 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379 HCL 639/2018 36,39 14,56 0,00 3,28 18,55 0,00 705,31 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; , Dambovita nr.22/A" Cod SMIS | 2014+:121587 HCL12/2019 227,88 91,15 0,00 20,51 116,22 0,00 7.356,62 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în | sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, | Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. , Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod SMIS 121578 HCL14/2019 354,56 141,82 0,00 31,91 180,83 0,00 8.702,06 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal „cod SMIS 121133 HCL697/2018 205,07 82,03 0,00 18,46 104,58 0,00 4.396,16 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str. Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019 103,94 41,58 0,00 9,35 53,01 0,00 3.136,81 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018 148,74 59,50 0,00 75,85 0,00 3.715,72 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Buget de Stat Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 0 1=243+415 6 Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru „nr.13, Vasile Lucaciu , nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019 128,09 51,24 0,00 11,53 65,32 0,00 2.255,84 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18; Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240 HCL647/2018 62,46 24,98 0,00 5,63 31,85 0,00 2.883,00 „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr. 23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11, str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod SMIS 117404 HCL 165,64 66,26 0,00 14,91 84,47 0,00 3.596,29 „Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului- Odobescu , cod SMIS 121401 HCL 256,89 102,76 0,00 23,12 131,01 0,00 5.187,62 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 297,84 297,84 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 297,84 297,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 8

Buget Local Sarse Fonta! proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | |Cheltuieti |Cheltuieti| | externe linstitutiior| de 2019 IEI IRU Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile 5 subordona abile te o 1=2+3+4+5 z 3 4 5 6 7 A. Lucrări în continuare 226,74| 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL Ie 226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018 71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 44.856,84| 753,89) 7.162,03 4.900,32| 32.040,60 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 44.856,84| __753,89| 7.162,03] 4.900,32] 32.040,60, 0.00 0,00 B. Lucrări noi 44.856,84 753,89| 7.162,03 4.900,32) 32.040,60 0,00 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 44.856,84 753,89| 7.162,03 4.900,32| 32.040,60 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 217,31) 435 0,00 2825 184,71| 0,00 0,00 84.02.03 Transport rutier 21731 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 21731 435 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 21731 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00 "The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018 21731 4,35 0,00 28,25 0,00 DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE v Magdalena NICOARA S CONSILIER SERVICIULM.LP. Gabriela Conu SEF SERVICI Page 9

Atasament: Exp._motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 - 3 093/1307 2013 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019 Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local; - Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.l, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,. PRIMAR NICOLAE ROBU Cod FOS3-03,Ver.1

Atasament: anexa_3.pdf

Rectificare nr.2 BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA E Activitati finantate integral din venituri proprii - cu amendamente ÎNEXAZ LA HOL Nr 386 cu 25.07. 2013 Anexa nr.3 5 3 3 3 5 m = m = P DENUMIREA INDICATORILOR = £ E S E 5 i 5 * 5 o e 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 42.552,60 102,49 42.655,09 Il. VENITURI CURENTE 2 |00.02 42.543,10 102,49 42.645,59 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 42.543,10 102,49 42.645,59 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 1.982,40 5,00 1.987,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 5 |16.10 18,10 0,00 18,10 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publ 6 |16.10.05 18,10 0,00 18,10 Venituri din proprietate 7 |30.10 1.964,30 5,00 1.969,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 8 |30.10.05 1.593,80 0,00 1.593,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9 |30.10.05.30 1.593,80 0,00 1.593,80 Alte venituri din proprietate 10 |30.10.50 370,50 5,00 375,50 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 |00.09 40.560,70 97,49 40.658,19 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 |33.10 38.508,08 -30,00 38.478,08 Taxe si alte venituri in invatamant 13 |33.10.05 7.684,00 0,00 7.684,00 Venituri din prestari de servi 14 |33.10.08 747,20 0,00 747,20 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 |33.10.14 20.280,90 0,00 20.280,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 [33.10.16 6,00 0,00 6,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 400,00 0,00 400,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 |33.10.19 884,50 -30,00 854,50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 |33.10.50 8.505,48 0,00 8.505,48 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 |34.10 32,00 0,00 32,00 Alte venituri din taxe administrative, erari de permise 21 |34.10.50 32,00 0,00 32,00 Diverse venituri 22 |36.10 1.718,98 22,00 1.740,98 Pag. 1/8

E ? s £ au = 5 Ss 8 € s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E E E Fi E 5 Ga s s a a Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 |36.10.32 0,00 -8,00 -8,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 24 |36.10.32.02 0,00 -8,00 -8,00 Alte venituri 25 [36.10.50 1.718,98 30,00 1.748,98 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 301,64 105,49 407,13 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 221,70 105,49 327,19 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 28 |37.10.03 -150,00 -80,00 -230,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 29 |37.10.04 150,00 80,00 230,00 Alte transferuri voluntare 30 |37.10.50 79,94 0,00 79,94 ll. VENITURI DIN CAPITAL 31 [00.10 9,50 0,00 9,50 Venituri din valorificarea unor bunuri 32 |39.10 9,50 0,00 9,50 Venituri din valorificarea unor bunuri ale insti or publice 33 |39.10.01 9,50 0,00 9,50 TOTAL CHELTUIELI 34 42.552,60 120,24 42.672,84 CHELTUIELI CURENTE 35 [01 42.393,10 30,49 42.423,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 |10 11.094,70 -15,00 11.079,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 |20 30.812,20 45,49 30.857,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 |57 384,20 0,00 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 |59 102,00 0,00 102,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 159,50 89,75 249,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 |71 159,50 89,75 249,25 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 |64.10 42.532,60 120,24 42.652,84 Invatamant 43 |65.10 39.650,60 120,24 39.770,84 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 39.641,10 30,49 39.671,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45 |10 10.830,20 0,00 10.830,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46 |20 28.324,70 30,49 28.355,19 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 |57 384,20 0,00 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48 |59 102,00 0,00 102,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 9,50 89,75 99,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 |71 9,50 89,75 99,25 Pag.2/8

> E i e s 8 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E 5 3 5 = 5 O 9 e a a Din total capitol Servicii educationale complementare 51 |65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 52 |65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 53 |65.10.03 17.995,80 80,00 18.075,80 Invatamant prescolar 54 |65.10.03.01 12.113,40 0,00 12.113,40 Invatamant primar 55 |65.10.03.02 5.882,40 80,00 5.962,40 Invatamant secundar 56 [65.10.04 16.526,00 40,24 16.566,24 Invatamant secundar inferior 57 |65.10.04.01 4.424,40 15,19 4.439,59 Invatamant secundar superior 58 |65.10.04.02 11.961,60 25,05 11.986,65 Invatamant profesional 59 |65.10.04.03 140,00 0,00 140,00 Invatamant postliceal 60 |65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90 Servicii auxiliare pentru educatie 61 |65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90 Internate si cantine pentru elevi 62 |65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90 Cultura, recreere si religie 63 |67.10 2.882,00 0,00 2.882,00 CHELTUIELI CURENTE 64 |01 2.732,00 0,00 2.732,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 |10 264,50 -15,00 249,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 |20 2.467,50 15,00 2.482,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 |70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68 |71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol culturale 69 |67.10.03 2.807,00 0,00 2.807,00 Institutii publice de spectacole si concerte 70 |67.10.03.04 1.857,00 0,00 1.857,00 Case de cultura 71 |67.10.03.06 950,00 0,00 950,00 Servicii recreative si sportive 72 |67.10.05 75,00 0,00 75,00 Sport 73 |67.10.05.01 75,00 0,00 75,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 74 |69.10 20,00 0,00 20,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 75 |70.10 20,00 0,00 20,00 CHELTUIELI CURENTE 76 |01 20,00 0,00 20,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 |20 20,00 0,00 20,00 Pag.3/8

E E 3 ă 3 m = m c o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E 6 3 II 8 5 6 9 2 = a CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 79 [70.10.50 20,00 0,00 20,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 80 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 81 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 82 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 83 |99.10 0,00 17,75 17,75 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 42.393,10 30,49 42.423,59 TOTAL VENITURI 2 |00.01 42.393,10 30,49 42.423,59 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 42.393,10 30,49 42.423,59 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 42.393,10 30,49 42.423,59 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 [00.08 1.982,40 5,00 1.987,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 6 [16.10 18,10 0,00 18,10 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 7 [16.10.05 18,10 0,00 18,10 Venituri din proprietate 8 |30.10 1.964,30 5,00 1.969,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 9 |30.10.05 1.593,80 0,00 1.593,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institu publice 10 |30.10.05.30 1.593,80 0,00 1.593,80 Alte venituri din proprietate 11 |30.10.50 370,50 5,00 375,50 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12 [00.09 40.410,70 25,49 40.436,19 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 |33.10 38.508,08 -30,00 38.478,08 Taxe si alte venituri in invatamant 14 |33.10.05 7.684,00 0,00 7.684,00 Venituri din prestari de servicii 15 |33.10.08 747,20 0,00 747,20 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 16 |33.10.14 20.280,90 0,00 20.280,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 |33.10.16 6,00 0,00 6,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 |33.10.17 400,00 0,00 400,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 [33.10.19 884,50 -30,00 854,50 Pag. 4/8

FI E o DENUMIREA INDICATORILOR 2 E E 3 E s 3 5 5 O s a a Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 |33.10.50 8.505,48 0,00 8.505,48 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 |34.10 32,00 0,00 32,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 |34.10.50 32,00 0,00 32,00 Diverse venituri 23 |36.10 1.718,98 30,00 1.748,98 Alte venituri 24 |36.10.50 1.718,98 30,00 1.748,98 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 |37.10 151,64 25,49 177,13 Donatii si sponsorizari 26 |37.10.01 221,70 105,49 327,19 es Le de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 27 37.10.03 -150,00 -80,00 -230,00 Alte transferuri voluntare 28 |37.10.50 79,94 0,00 79,94 TOTAL CHELTUIELI 29 42.393,10 30,49 42.423,59 CHELTUIELI CURENTE 30 |01 42.393,10 30,49 42.423,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 |10 11.094,70 -15,00 11.079,70 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32 |20 30.812,20 45,49 30.857,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 |57 384,20 0,00 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 |59 102,00 0,00 102,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 [64.10 42.373,10 30,49 42.403,59 Invatamant 36 |65.10 39.641,10 30,49 39.671,59 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 39.641,10 30,49 39.671,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 |10 10.830,20 0,00 10.830,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 |20 28.324,70 30,49 28.355,19 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 |57 384,20 0,00 384,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 |59 102,00 0,00 102,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 42 |65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 43 |65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 44 |65.10.03 17.995,80 0,00 17.995,80 Invatamant prescolar 45 |65.10.03.01 12.113,40 0,00 12.113,40 Invatamant primar 46 |65.10.03.02 5.882,40 0,00 5.882,40 Invatamant secundar 47 |65.10.04 16.516,50 30,49 16.546,99 Pag.5/8

e S a o 8 = s DENUMIREA INDICATORILOR > e E E E 8 > < E o 9 g m a Invatamant secundar inferior 48 |65.10.04.01 4.424,40 5,44 4.429,84 Invatamant secundar superior 49 |65.10.04.02 11.952,10 25,05 11.977,15 Invatamant profesional 50 |65.10.04.03 140,00 0,00 140,00 Invatamant postliceal 51 [65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90 Servi are pentru educatie 52 [65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90 Internate si cantine pentru elevi 53 |65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90 Cultura, recreere si religie 54 |67.10 2.732,00 0,00 2.732,00 CHELTUIELI CURENTE 55 |01 2.732,00 0,00 2.732,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 |10 264,50 -15,00 249,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 |20 2.467,50 15,00 2.482,50 Din total capitol Servicii culturale 58 |67.10.03 2.657,00 0,00 2.657,00 Institutii publice de spectacole si concerte 59 |67.10.03.04 1.707,00 0,00 1.707,00 Case de cultura 60 |67.10.03.06 950,00 0,00 950,00 Servicii recreative si sportive 61 |67.10.05 75,00 0,00 75,00 Sport 62 |67.10.05.01 75,00 0,00 75,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 63 |69.10 20,00 0,00 20,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 64 |70.10 20,00 0,00 20,00 CHELTUIELI CURENTE 65 |01 20,00 0,00 20,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 |20 20,00 0,00 20,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 67 |70.10.50 20,00 0,00 20,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 69 [97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 70 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 71 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 159,50 72,00 231,50 Pag.6/8

s o & € s DENUMIREA INDICATORILOR eg E Ss E & 3 = o e a a TOTAL VENITURI 2 |00.01 159,50 72,00 231,50 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 150,00 72,00 222,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 150,00 72,00 222,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.09 150,00 72,00 222,00 Diverse venituri 6 |36.10 0,00 -8,00 -8,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 |36.10.32 0,00 -8,00 -8,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 |36.10.32.02 0,00 -8,00 -8,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9 |37.10 150,00 80,00 230,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 10 [37.10.04 150,00 80,00 230,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 11 [00.10 9,50 0,00 9,50 Venituri din valorificarea unor bunuri 12 |39.10 9,50 0,00 9,50 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 13 [39.10.01 9,50 0,00 9,50 TOTAL CHELTUIELI 14 159,50 89,75 249,25 CHELTUIELI CURENTE 15 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 |70 159,50 89,75 249,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17 |71 159,50 89,75 249,25 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18 |64.10 159,50 89,75 249,25 Invatamant 19 [65.10 9,50 89,75 99,25 CHELTUIELI CURENTE 20 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 |70 9,50 89,75 99,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22 |71 9,50 89,75 99,25 Din total capitol Servicii educationale complementare 23 |65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 24 |65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 25 |65.10.03 0,00 80,00 80,00 Invatamant prescolar 26 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00| Invatamant primar 27 |65.10.03.02 0,00 80,00 80,00 Invatamant secundar 28 |65.10.04 9,50 9,75 19,25 Invatamant secundar inferior 29 |65.10.04.01 0,00 9,75 9,75 Pag.7/8

% & > E ş e s ă ș 5 m = m = o DENUMIREA INDICATORILOR = Ss E s E 8 s e E e S s e a a Invatamant secundar superior 30 |65.10.04.02 9,50 0,00 9,50 Invatamant profesional 31 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 32 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii au: re pentru educatie 33 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 34 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 35 |67.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 36 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 |71 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii culturale 39 |67.10.03 150,00 0,00 150,00 Institutii publice de spectacole si concerte 40 |67.10.03.04 150,00 0,00 150,00 Case de cultura 41 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 42 |67.10.05 0,00 0,00 0,00 Sport 43 |67.10.05.01 0,00 0,00 0,00 E a Ian a an Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 45 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 46 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT =, 47 |99.10 0,00 17,75 17,75 PRIMAR, PT. SEF, ERVICIU BUGET, cole Pag.8/8 I i JAKAB

Atasament: anexa_2.pdf

Rectificare nr.2 BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA D ANEXA 2, Fonduri Externe Nerambursabile - cu amendamente HA i MN, 346 /235-03. 20 Anexa nr.2 % s > 3 E e a 3 S m S = o DENUMIREA INDICATORILOR s = E s E o = g E m o > < > O e e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 45,95 -13,75 32,20 I. VENITURI CURENTE 2 |00.02 13,75 -13,75 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.03 13,75 -13,75 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 |00.05 13,75 -13,75 0,00 5 |41.08 13,75 -13,75 0,00 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 6 |41.08.04 13,75 -13,75 0,00 IV. SUBVENTII 7 |00.06 32,20 0,00 32,20 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului s 48.08 32,20 0,00 32,20 financiar 2014-2020 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 9 |48.08.15 32,20 0,00 32,20 Prefinantare 10 |48.08.15.03 32,20 0,00 32,20 TOTAL CHELTUIELI 11 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI CURENTE 12 |01 45,95 -13,75 32,20 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 13 [58 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 14 |70 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 [64.08 45,95 -13,75 32,20 Cultura, recreere si religie 16 |67.08 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI CURENTE 17 01 45,95 -13,75 32,20 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 18 |58 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 20 |67.08.03 45,95 -13,75 32,20 Institutii publice de spectacole si concerte 21 |67.08.03.04 45,95 -13,75 32,20 ZII LR RE a EEE a ES RR E | Pag.1/3

5 e 3 & s 5 = m S o DENUMIREA INDICATORILOR _ e E E E s FI S E o Da, 2 a a Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 22 |96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 23 |97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 24 |98.08 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 25 |99.08 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 2 |o1 0,00 0,00 0,00 E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 3 |96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 4 |97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 5 |98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 6 |99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 45,95 -13,75 32,20 TOTAL VENITURI 2 |00.01 45,95 -13,75 32,20 l. VENITURI CURENTE 3 [00.02 13,75 -13,75 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.03 13,75 -13,75 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.05 13,75 -13,75 0,00 6 |41.08 13,75 -13,75 0,00 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 7 |41.08.04 13,75 -13,75 0,00 IV. SUBVENTII 8 |00.06 32,20 0,00 32,20 Ene pie de pr USE donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului o [48.08 22,20 0,00 32,20 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 10 |48.08.15 32,20 0,00 32,20 Prefinantare 11 |48.08.15.03 32,20 0,00 32,20 TOTAL CHELTUIELI 12 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI CURENTE 13 01 45,95 -13,75 32,20 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 14 |58 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 |70 0,00 0,00 0,00 Pag.2/3

5 3 5 e ă g 5 s 3 a = e DENUMIREA INDICATORILOR E = g $ E E E s o ă ? > a a Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16 |64.08 45,95 -13,75 32,20 Cultura, recreere si religie 17 |67.08 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI CURENTE 18 |01 45,95 -13,75 32,20 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 19 [58 45,95 -13,75 32,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Servicii culturale 21 |67.08.03 45,95 -13,75 32,20 Institutii publice de spectacole si concerte 22 |67.08.03.04 45,95 -13,75 32,20 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 |96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 |97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 25 |98.08 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 26 |99.08 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, 7 NICOLAE RO| Pag.3/3 PT. SEF ȘERVICIU BUGET, IL

Atasament: anexa_1.pdf

Rectificare nr.2 BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA A ANEXA NR. 1 BUGET LOCAL - cu amendamente LA NCL xn 386 250 22019 s e 8 E S DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 6 8 S E s O o a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 988.772,25 34.160,06| 1.022.932,31 VENITURI PROPRII 2 |49.90 693.708,55 36.751,99 730.460,54 Il. VENITURI CURENTE 3 |00.02 731.180,55 36.751,99 767.932,54 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 679.935,55 18.623,63 698.559,18 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 419.376,00 0,00 419.376,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 418.376,00 0,00 418.376,00 Impozit pe venit 7 |03.02 2.500,00 0,00 2.500,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 2.500,00 0,00 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 |04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 [00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 [00.09 162.240,85 8.000,00 170.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 16 [07.02 162.240,85 8.000,00 170.240,85 Impozit pe clad 17 |07.02.01 136.558,95 5.000,00 141.558,95 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 20.201,40 2.000,00 22.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 116.357,55 3.000,00 119.357,55 Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 15.423,90 2.500,00 17.923,90 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 7.246,80 1.000,00 8.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 7.613,20 1.500,00 9.113,20 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 563,90 0,00 563,90 De Se de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 |07.02.03 7.308,00 0,00 7.308,00 Pag. 1/24

5 5 5 8 5 5 Ss 2 au o DENUMIREA INDICATORILOR < E E E 3 S £ gs & 3 a a Alte impozite si taxe de proprietate 25 |07.02.50 2.950,00 500,00 3.450,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 96.018,70 6.000,00 102.018,70 Sume defalcate din TVA 27 |11.02 37.472,00 0,00 37.472,00 PTA IE FIA Li ali finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 23 11.02.02 24.148,00 0.00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 6.650,00 0,00 6.650,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 6.674,00 0,00 6.674,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 33 |15.02 100,00 0,00 100,00 Impozit pe spectacole 34 |15.02.01 16,10 0,00 16,10 Alte taxe pe servi 35 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 57.246,70 6.000,00 63.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 47.749,00 6.000,00 53.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 30.062,30 3.500,00 33.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 17.686,70 2.500,00 20.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 9.497,70 0,00 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 2.300,00 4.623,63 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 |18.02 2.300,00 4.623,63 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 2.300,00 4.623,63 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 51.245,00 18.128,36 69.373,36 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 |00.13 17.558,20 6.000,01 23.558,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 17.557,20 6.000,01 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 14.430,90 6.000,01 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti e publice 48 |30.02.05.30 14.430,90 6.000,01 20.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 |31.02 1,00 0,00 1,00 Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 33.686,80 12.128,35 45.815,15 Pag. 2/24

E 5 3 e â a Ş m 2 E] = So DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 3 5 = £ G e Ş a a Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 1.305,60 0,00 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 [33.02.10 258,20 0,00 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 [33.02.12 500,00 0,00 500,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 274,80 0,00 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02.50 274,80 0,00 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 61 |35.02 20.684,10 11.562,98 32.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 |35.02.01 20.180,20 11.562,98 31.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 20.180,20 11.562,98 31.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 |36.02 11.422,30 565,37 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 |36.02.06 7.283,30 565,37 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 |36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -75.729,40 -4.770,86 -80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 75.729,40 4.770,86 80.500,26 IV. SUBVENTII 73 [00.17 61.257,89 277,01 61.534,90 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 61.257,89 277,01 61.534,90 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 61.257,89 277,01 61.534,90 A. De capital 76 33.873,00 0,00 33.873,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 77 |42.02.16 23.873,00 0,00 23.873,00 ERIE de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 73 42.02.1601 23.873,00 0,00 23.873,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate| 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subceniii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.384,89 277,01 27.661,90 Pag. 3/24

5 e E = s DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E ă 3 > £ 6 e S a a Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 a E d Soc amro) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 196.333,81 -2.868,94 193.464,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 185.499,47 -3.154,21 182.345,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 |45.02.01.01 185.499,47 -3.154,21 182.345,26 Fondul Social European 89 [45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 [45.02.07 0,00 285,27 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 0,00 285,27 285,27 TOTAL CHELTUIELI 93 998.704,14 34.160,06| 1.032.864,20 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 751.188,02 35.413,54 786.601,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 197.036,83 44,90 197.081,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 235.036,61 24.060,83 259.097,44 TITLUL III DOBANZI 97 |30 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 TITLUL IV SUBVENTII 98 [40 112.469,68 9.500,00 121.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 |51 52.608,78 255,26 52.864,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 100 [55 6.733,30 0,00 6.733,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102157 36.227,70 0,00 36.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 103 |58 63.753,84 2.407,25 66.161,09 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 104 [59 23.242,21 645,30 23.887,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 105|70 209.824,24 -283,58 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106 [71 188.824,24 -283,58 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 107|72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 [81 37.840,46 -900,00 36.940,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 109 [85 -148,58 -69,90 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 [50.02 107.520,37 -600,00| 106.920,37 Pag. 4/24

e s a s CI s 8 «a = o DENUMIREA INDICATORILOR E e E Ss E s 3 5 E 5 O e e a a Autoritati publice si actiuni externe 111 [51.02 83.240,04 900,00 84.140,04 CHELTUIELI CURENTE 11201 78.055,61 900,00 78.955,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113 [10 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114|20 11.465,16 300,00 11.765,16 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115[58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11659 6.000,00 600,00 6.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11770 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118|71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 119 [51.02.01 83.240,04 900,00 84.140,04 Autoritati executive 120 |51.02.01.03 83.240,04 900,00 84.140,04 Alte servicii publice generale 121 [54.02 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE 122|01 500,00 0,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 |20 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124|70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 125 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 126 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 publice comunitare de evidenta a persoanelor 127 |54.02.10 0,00 0,00 0,00 publice generale 128 [54.02.50 500,00 0,00 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 [55.02 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 TITLUL III DOBANZI 131 |30 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 132|70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 133 [55.02.00 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 134 [59.02 40.638,28 0,00 40.638,28 Ordine publica si siguranta nationala 135 [61.02 40.638,28 0,00 40.638,28 CHELTUIELI CURENTE 136 [01 33.065,01 237,69 33.302,70 Pag.5/24

5 E e a s Ş 2 o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E Ss E & s Ss E 5 O e e a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137|10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138|20 2.200,01 237,69 2.437,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 [59 250,00 0,00 250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 141|70 7.573,27 -237,69 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14271 7.573,27 -237,69 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 143 |61.02.03 35.746,78 0,00 35.746,78 Politie locala 144 |61.02.03.04 35.746,78 0,00 35.746,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 145 |61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [64.02 443.513,41 9.981,56 453.494,97 Invatamant 147 [65.02 89.518,54 6.802,69 96.321,23 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 54.356,07 4.724,14 59.080,21 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149|10 758,00 0,00 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 34.403,56 2.851,46 37.255,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 151 [55 6.733,30 0,00 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 153 |58 0,00 1.872,68 1.872,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 154 |59 7.233,51 0,00 7.233,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 155|70 35.162,47 2.078,55 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15671 35.162,47 2.078,55 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 10.496,80 1.198,45 11.695,25 Invatamant prescolar 158 |65.02.03.01 9.595,92 1.198,45 10.794,37 Invatamant primar 159 [65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 160 |65.02.04 79.021,74 5.604,24 84.625,98 Invatamant secundar inferior 161 |65.02.04.01 22.009,51 2.080,75 24.090,26 Invatamant secundar superior 162 |65.02.04.02 56.948,70 3.523,49 60.472,19 Invatamant profesional 163 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 164 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Pag. 6/24

i 4 E < 8 DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E 3 3 < E o e a a Servicii auxiliare pentru educatie 165 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 166 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 168 [66.02 105.656,29 -411,63 105.244,66 CHELTUIELI CURENTE 169 [01 76.207,39 188,37 76.395,76 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17010 18.383,42 0,00 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171|20 2.307,43 -317,02 1.990,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 |51 50.061,78 455,26 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 173 [58 5.454,76 50,13 5.504,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 174|70 29.448,90 -600,00 28.848,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175171 29.448,90 -600,00 28.848,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 176 |66.02.06 86.965,44 -454,61 86.510,83 Spitale generale 177 |66.02.06.01 86.965,44 -454,61 86.510,83 Servicii de sanatate publica 178 |66.02.08 18.690,85 42,98 18.733,83 Cultura, recreere si religie 179 |67.02 136.632,36 3.210,74 139.843,10 CHELTUIELI CURENTE 180 [01 117.152,77 2.890,62 120.043,39 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18110 30.709,99 44,90 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 18220 84.557,86 2.879,70 87.437,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183 |51 1.500,00 -200,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 184 |58 182,22 120,72 302,94 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 185 [59 202,70 45,30 248,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 |70 19.628,17 390,02 20.018,19 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 187|71 19.628,17 390,02 20.018,19 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 188 [85 -148,58 -69,90 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 189 [67.02.03 70.547,55 -1.132,28 69.415,27 Institutii publice de spectacole si concerte 190 |67.02.03.04 38.218,55 -464,43 37.754,12 Case de cultura 191 |67.02.03.06 31.850,00 -667,85 31.182,15 Pag. 7/24

5 5 z 8 5 ș ş su = = DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss = 6 3 E E s O 9 o a a Alte servicii culturale 192 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 193 [67.02.05 64.683,54 3.694,02 68.377,56 Sport 194 [67.02.05.01 28.258,44 1.094,02 29.352,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 195 |67.02.05.03 36.425,10 2.600,00 39.025,10 Servicii religioase 196 [67.02.06 1.401,27 649,00 2.050,27 recreerii si religiei 197 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 198 [68.02 111.706,22 379,76 112.085,98 CHELTUIELI CURENTE 199 [01 110.039,06 733,72 110.772,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 200 |10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 |20 11.300,01 370,00 11.670,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 202 |51 1.032,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 203 [57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 204 |58 1.099,06 363,72 1.462,78 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205 [59 9.556,00 0,00 9.556,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 |70 1.667,16 -353,96 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 207 |71 1.667,16 -353,96 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 [68.02.04 6.767,75 85,00 6.852,75 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 209 [68.02.05 65.632,31 70,00 65.702,31 Asistenta sociala in caz de boli 210 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inval 211 |68.02.05.02 65.632,31 70,00 65.702,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 [68.02.06 2.332,84 0,00 2.332,84 Crese 213 [68.02.11 9.520,17 13,22 9.533,39 Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 27.453,15 211,54 27.664,69 Ajutor social 215 |68.02.15.01 18.115,88 195,00 18.310,88 Cantine de ajutor social 216 |68.02.15.02 9.337,27 16,54 9.353,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 218 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 [69.02 99.384,84 8.278,50 107.663,34 Pag.8/24

5 5 5 z $ ș gs = m Ss o DENUMIREA INDICATORILOR = e € E E s E 5 E O e S = a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 |70.02 80.523,71 4.100,00 84.623,71 CHELTUIELI CURENTE 221 [01 31.814,11 5.400,00 37.214,11 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222 |10 470,00 0,00 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 |20 19.926,58 5.400,00 25.326,58 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 |56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 225 |58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 |70 10.869,14 -400,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 227 |71 10.869,14 -400,00 10.469,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 228 |81 37.840,46 -900,00 36.940,46 Din total capitol Locuinte 229 |70.02.03 15.658,02 -300,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 230 |70.02.03.01 15.658,02 -300,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 231 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 232 |70.02.05 7.811,73 800,00 8.611,73 Alimentare cu apa 233 |70.02.05.01 7.811,73 800,00 8.611,73 Amenajari hidrotehnice 234 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 235 |70.02.06 8.490,56 2.700,00 11.190,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 237 |70.02.50 48.540,13 900,00 49.440,13 Protectia mediului 238 |74.02 18.861,13 4.178,50 23.039,63 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 18.497,84 3.839,00 22.336,84 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 |20 18.200,00 3.839,00 22.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 |56 297,84 0,00 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 24270 363,29 339,50 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 243|71 363,29 339,50 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 244 |74.02.03 144,59 0,00 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 245 |74.02.05 18.418,70 4.178,50 22.597,20 Salubritate 246 |74.02.05.01 14.500,00 1.678,50 16.178,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 247 |74.02.05.02 3.918,70 2.500,00 6.418,70 Pag.9/24

5 5 3 e 5 ă 5 u = au € o DENUMIREA INDICATORILOR == e E Ss E ă 3 - 5 o Ş a a Canalizarea si tratarea apelor reziduale 248 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 249 |79.02 307.647,24 16.500,00 324.147,24 Combusti i energie 250 |81.02 107.998,30 0,00 107.998,30 CHELTUIELI CURENTE 251 [01 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 252 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 253 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 254 |70 26.671,78 0,00 26.671,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 255|71 5.671,78 0,00 5.671,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 256|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 257 |81.02.06 107.998,30 0,00 107.998,30 Transporturi 258 [84.02 199.648,94 16.500,00 216.148,94 CHELTUIELI CURENTE 259 |01 126.393,31 18.000,00 144.393,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260 |20 50.176,00 8.500,00 58.676,00 TITLUL IV SUBVENTII 261 |40 76.000,00 9.500,00 85.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 262 |58 217,31 0,00 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 263 |70 73.255,63 -1.500,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 264|71 73.255,63 -1.500,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 265 |84.02.03 199.648,94 16.500,00 216.148,94 Drumuri si poduri 266 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 267 |84.02.03.02 99.135,37 9.000,00 108.135,37 Strazi 268 |84.02.03.03 81.241,61 7.500,00 88.741,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 269 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 270 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 271 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 272 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 673.841,35 31.981,13 705.822,48 Pag. 10/24

municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 5 3 3 5 s 5 DENUMIREA INDICATORILOR E E 5 ș & s S E O e o a a TOTAL VENITURI 2 |00.01 673.841,35 31.981,13 705.822,48 VENITURI PROPRII 3 |49.90 693.708,55 36.751,99 730.460,54 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 655.451,15 31.981,13 687.432,28 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 679.935,55 18.623,63 698.559,18 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 419.376,00 0,00 419.376,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 418.376,00 0,00 418.376,00 Impozit pe venit 8 |03.02 2.500,00 0,00 2.500,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 |03.02.18 2.500,00 0,00 2.500,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 |04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 [00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 [00.09 162.240,85 8.000,00 170.240,85 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 162.240,85 8.000,00 170.240,85 Impozit pe cladiri 18 [07.02.01 136.558,95 5.000,00 141.558,95 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 20.201,40 2.000,00 22.201,40 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 116.357,55 3.000,00 119.357,55 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 15.423,90 2.500,00 17.923,90 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 7.246,80 1.000,00 8.246,80 Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 7.613,20 1.500,00 9.113,20 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 563,90 0,00 563,90 Dle ivirea de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante ai 25 |07.02.03 7.308,00 0.00 7.308,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 [07.02.50 2.950,00 500,00 3.450,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 96.018,70 6.000,00 102.018,70 Sume defalcate din TVA 28 |11.02 37.472,00 0,00 37.472,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor desceniralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 |11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Pag. 11/24

s e = E s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E E E 6 3 E s O e o a a Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 6.650,00 0,00 6.650,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.09 6.674,00 0,00 6.674,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 100,00 0,00 100,00 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 16,10 0,00 16,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 [16.02 57.246,70 6.000,00 63.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 47.749,00 6.000,00 53.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 30.062,30 3.500,00 33.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 [|16.02.02.02 17.686,70 2.500,00 20.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 |16.02.50 9.497,70 0,00 9.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 2.300,00 4.623,63 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 2.300,00 4.623,63 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 [18.02.50 2.300,00 4.623,63 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -24.484,40 13.357,50 -11.126,90 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 17.558,20 6.000,01 23.558,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 17.557,20 6.000,01 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 14.430,90 6.000,01 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 14.430,90 6.000,01 20.430,91 Venituri din dividende 50 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 52 |31.02 1,00 0,00 1,00 Alte venituri din dobanzi 53 |31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -42.042,60 7.357,49 -34.685,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 1.305,60 0,00 1.305,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 |33.02.10 258,20 0,00 258,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 500,00 0,00 500,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 [33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltui r de judecata, 59 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Pag. 12/24

-| 8 3 e $ 8 e DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E E E FI 5 £ s O e e a a Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 274,80 0,00 274,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02.50 274,80 0,00 274,80 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 20.684,10 11.562,98 32.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 |35.02.01 20.180,20 11.562,98 31.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 20.180,20 11.562,98 31.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 66 [36.02 11.422,30 565,37 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 |36.02.06 7.283,30 565,37 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare 69 |36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T1 |37.02 -75.729,40 -4.770,86 -80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -75.729,40 -4.770,86 -80.500,26 IV. SUBVENTII T3 |00.17 18.390,20 0,00 18.390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subvertii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatai 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 TOTAL CHELTUIELI 73 673.841,35 31.981,13 705.822,48 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 636.149,47 32.951,03 669.100,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 [10 197.036,83 44,90 197.081,73 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 |20 235.036,61 24.060,83 259.097,44 TITLUL III DOBANZI 83 [30 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 112.469,68 9.500,00 121.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 [31 1.622,81 200,00 1.822,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 6.733,30 0,00 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 0,00 36.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 23.242,21 645,30 23.887,51 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 37.840,46 -8900,00 36.940,46 Pag. 13/24

s = s DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 6 E E £ O 2 o a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 [85 -148,58 -69,90 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 101.808,92 -600,00 101.208,92 Autoritati publice si actiuni externe 92 [51.02 77.528,59 900,00 78.428,59 CHELTUIELI CURENTE 93 [01 77.528,59 900,00 78.428,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 [10 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 11.465,16 300,00 11.765,16 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 |59 6.000,00 600,00 6.600,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 |51.02.01 77.528,59 900,00 78.428,59 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 77.528,59 900,00 78.428,59 Alte servicii publice generale 99 |54.02 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 500,00 0,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 |20 500,00 0,00 500,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 102 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 publice generale 105 [54.02.50 500,00 0,00 500,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 [55.02 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 CHELTUIELI CURENTE 107 [01 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 TITLUL III DOBANZI 108 [30 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 [55.02.00 23.780,33 -1.500,00 22.280,33 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.065,01 237,69 33.302,70 Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.065,01 237,69 33.302,70 CHELTUIELI CURENTE 11201 33.065,01 237,69 33.302,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113|10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114|20 2.200,01 237,69 2.437,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115|51 15,00 0,00 15,00 Pag. 14/24

s e e E s DENUMIREA INDICATORILOR 3 E Ss E & 8 S E [6] 9 e a a TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 [59 250,00 0,00 250,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.600,01 237,69 32.837,70 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.600,01 237,69 32.837,70 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 [61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 299.884,70 6.004,44 305.889,14 Invatamant 121 [65.02 54.356,07 2.851,46 57.207,53 CHELTUIELI CURENTE 122 [01 54.356,07 2.851,46 57.207,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123|10 758,00 0,00 758,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12420 34.403,56 2.851,46 37.255,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125|55 6.733,30 0,00 6.733,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12759 7.233,51 0,00 7.233,51 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 |65.02.03 8.971,32 398,45 9.369,77 Invatamant prescolar 129 |65.02.03.01 8.070,44 398,45 8.468,89 Invatamant primar 130 [65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 131 [65.02.04 45.384,75 2.453,01 47.837,76 Invatamant secundar inferior 132 |65.02.04.01 13.513,91 152,20 13.666,11 Invatamant secundar superior 133 |65.02.04.02 31.807,31 2.300,81 34.108,12 Invatamant profesional 134 [65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 135 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 139 [66.02 21.266,66 -117,02 21.149,64 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 21.266,66 -117,02 21.149,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 [10 18.383,42 0,00 18.383,42 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14220 2.307,43 -317,02 1.990,41 Pag. 15/24

N E ş 3 5 $ e 5 DENUMIREA INDICATORILOR < 8 E Ss E s 3 S E s S e s a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 [51 575,81 200,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 [66.02.06 2.575,81 -160,00 2.415,81 Spitale generale 145 |66.02.06.01 2.575,81 -160,00 2.415,81 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 18.690,85 42,98 18.733,83 Cultura, recreere si religie 147 [67.02 115.321,97 2.900,00 118.221,97 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 115.470,55 2.969,90 118.440,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149|10 30.709,99 44,90 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 84.557,86 2.879,70 87.437,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 [59 202,70 45,30 248,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152 |85 -148,58 -69,90 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 64.814,12 -1.568,00 63.246,12 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.964,12 -648,00 32.316,12 Case de cultura 155 |67.02.03.06 31.850,00 -920,00 30.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servi ecreative si sportive 157 |67.02.05 49.170,85 3.819,00 52.989,85 Sport 158 |67.02.05.01 22.650,00 1.219,00 23.869,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 26.520,85 2.600,00 29.120,85 Servicii religioase 160 [67.02.06 1.337,00 649,00 1.986,00 Alte servi n domeniile culturii, recreeri 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 162 [68.02 108.940,00 370,00 109.310,00 CHELTUIELI CURENTE 163 [01 108.940,00 370,00 109.310,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 |20 11.300,01 370,00 11.670,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 [51 1.032,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167|57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 [59 9.556,00 0,00 9.556,00 Din total capitol Pag. 16/24

E E : £ 5 s 8 DENUMIREA INDICATORILOR el e E Ss E s 8 a = o e s a a Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 5.905,20 85,00 5.990,20 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 65.587,31 70,00 65.657,31 Asistenta sociala in caz de boli 171 [68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 |68.02.05.02 65.587,31 70,00 65.657,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 [68.02.06 1.933,55 0,00 1.933,55 Crese 174 [68.02.11 8.856,00 20,00 8.876,00 Prevenirea excluderii sociale 175 [68.02.15 26.657,94 195,00 26.852,94 Ajutor social 176 |68.02.15.01 17.320,67 195,00 17.515,67 Cantine de ajutor social 177 |68.02.15.02 9.337,27 0,00 9.337,27 Alte cheltu n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 76.437,04 8.339,00 84.776,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 |70.02 58.237,04 4.500,00 62.737,04 CHELTUIELI CURENTE 182 [01 20.396,58 5.400,00 25.796,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183|10 470,00 0,00 470,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184|20 19.926,58 5.400,00 25.326,58 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 |81 37.840,46 -900,00 36.940,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 |70.02.05 3.176,73 800,00 3.976,73 Alimentare cu apa 190 |70.02.05.01 3.176,73 800,00 3.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 |70.02.06 7.800,00 2.700,00 10.500,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 |70.02.07 23,27 0,00 28,27. Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 |70.02.50 47.237,04 1.000,00 48.237,04 Protectia mediului 195 |74.02 18.200,00 3.839,00 22.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 18.200,00 3.839,00 22.039,00 Pag. 17/24

-| 8 5 E 8 € 8 DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E s 3 3 = E G e S a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 |20 18.200,00 3.839,00 22.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 [74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 |74.02.05 18.200,00 3.839,00 22.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 14.500,00 1.339,00 15.839,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 3.700,00 2.500,00 6.200,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 162.645,68 18.000,00 180.645,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 |81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 [84.02 126.176,00 18.000,00 144.176,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 126.176,00 18.000,00 144.176,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 |20 50.176,00 8.500,00 58.676,00 TITLUL IV SUBVENTII 211 [40 76.000,00 9.500,00 85.500,00 Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 126.176,00 18.000,00 144.176,00 Drumuri si poduri 213 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 214 |84.02.03.02 76.176,00 9.500,00 85.676,00 Strazi 215 |84.02.03.03 50.000,00 8.500,00 58.500,00 E E Ar aa aaa Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 |99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 314.930,90 2.178,93 317.109,83 TOTAL VENITURI 2 |00.01 314.930,90 2.178,93 317.109,83 Pag. 18/24

n 8 - 5 8 a e DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E E E 6 3 E + 5 O 2 e a a VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 75.729,40 4.770,86 80.500,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 75.729,40 4.770,86 80.500,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 75.729,40 4.770,86 80.500,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 75.729,40 4.770,86 80.500,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 75.729,40 4.770,86 80.500,26 IV. SUBVENTII 9 |00.17 42.867,69 277,01 43.144,70 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00.18 42.867,69 277,01 43.144,70 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 42.867,69 277,01 43.144,70 A. De capital 12 33.873,00 0,00 33.873,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |42.02.16 23.873,00 0,00 23.873,00 BI PIREU de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 |42.02.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate| 15 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 8.994,69 277,01 9.271,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 A ENE Re AI DS md det | uzat asez Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 |45.02 196.333,81 -2.868,94 193.464,87 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02.01 185.499,47 -3.154,21 182.345,26 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 185.499,47 -3.154,21 182.345,26 Fondul Social European 23 |45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 [45.02.07 0,00 285,27 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 0,00 285,27 285,27 TOTAL CHELTUIELI 27 324.862,79 2.178,93 327.041,72 CHELTUIELI CURENTE 28 |01 115.038,55 2.462,51 117.501,06 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29 |51 50.985,97 55,26 51.041,23 Pag. 19/24

5 5 ? 8 s 8 su a S = o DENUMIREA INDICATORILOR 3 8 E E E 3 Ss E £ o 2 Ş a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 31 [58 63.753,84 2.407,25 66.161,09 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 209.824,24 -283,58 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 188.824,24 -283,58 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 34 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 [50.02 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati publice si actiuni externe 36 [51.02 5.711,45 0,00 5.711,45 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 38 |58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 [70 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 [51.02.01 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati executive 42 |51.02.01.03 5.711,45 0,00 5.711,45 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 43 |59.02 1.573,27 -237,69 7.335,58 Ordine publica si siguranta nationala 44 |61.02 7.573,27 -237,69 7.335,58 CHELTUIELI CURENTE 45 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 7.573,27 -237,69 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 7.573,27 -237,69 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 48 [61.02.03 3.146,77 -237,69 2.909,08 Politie locala 49 |61.02.03.04 3.146,77 -237,69 2.909,08 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 50 |61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 [64.02 143.628,71 3.977,12 147.605,83 Invatamant 52 [65.02 35.162,47 3.951,23 39.113,70 CHELTUIELI CURENTE 53 |01 0,00 1.872,68 1.872,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 54 [58 0,00 1.872,68 1.872,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 35.162,47 2.078,55 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 [71 35.162,47 2.078,55 37.241,02 Pag. 20/24

-| 8 - £ 5 s 8 8 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E | 8 5 £ O e e a a Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 |65.02.03 1.525,48 800,00 2.325,48 Invatamant prescolar 58 |65.02.03.01 1.525,48 800,00 2.325,48 Invatamant primar 59 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 60 [65.02.04 33.636,99 3.151,23 36.788,22 Invatamant secundar inferior 61 |65.02.04.01 8.495,60 1.928,55 10.424,15 Invatamant secundar superior 62 |65.02.04.02 25.141,39 1.222,68 26.364,07 Invatamant profesional 63 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,90 Invatamant postliceal 64 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii au: 66 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 67 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 68 [66.02 84.389,63 -294,61 84.095,02 CHELTUIELI CURENTE 69 |01 54.940,73 305,39 55.246,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 |51 49.485,97 255,26 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 71 |58 5.454,76 50,13 5.504,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 |70 29.448,90 -600,00 28.848,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 73 |71 29.448,90 -600,00 28.848,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 [66.02.06 84.389,63 -294,61 84.095,02 Spitale generale 75 |66.02.06.01 84.389,63 -294,61 84.095,02 Servicii de sanatate publica 76 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 77 |67.02 21.310,39 310,74 21.621,13 CHELTUIELI CURENTE 78 |o1 1.682,22 -79,28 1.602,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |51 1.500,00 -200,00| 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 80 |58 182,22 120,72 302,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 |70 19.628,17 390,02 20.018,19 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 19.628,17 390,02 20.018,19 Din total capitol Pag.21/24

s 8 = s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E 3 Ss E 5 O e a a Servicii culturale 83 [67.02.03 5.733,43 435,72 6.169,15 Institutii publice de spectacole si concerte 84 |67.02.03.04 5.254,43 183,57 5.438,00 Case de cultura 85 |67.02.03.06 0,00 252,15 252,15 Alte servicii culturale 86 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si spoi 87 |67.02.05 15.512,69 -124,98 15.387,71 Sport 88 |67.02.05.01 5.608,44 -124,98 5.483,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 89 |67.02.05.03 9.904,25 0,00 9.904,25 Servicii religioase 90 |67.02.06 64,27 0,00 64,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 91 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 92 |68.02 2.766,22 9,76 2.775,98 CHELTUIELI CURENTE 93 [01 1.099,06 363,72 1.462,78 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 94 |58 1.099,06 363,72 1.462,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 [70 1.667,16 -353,96 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96 [71 1.667,16 -353,96 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 97 [68.02.04 862,55 0,00 862,55 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 98 [68.02.05 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala in caz de boli 99 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inval 100 [68.02.05.02 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala pentru familie si coj 101 [68.02.06 399,29 0,00 399,29 Crese 102 |68.02.11 664,17 -6,78 657,39 Prevenirea excluderii sociale 103 [68.02.15 795,21 16,54 811,75 Ajutor social 104 [68.02.15.01 795,21 0,00 795,21 Cantine de ajutor social 105 |68.02.15.02 0,00 16,54 16,54 106 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 107 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108 [69.02 22.947,80 -60,50 22.887,30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 109 |70.02 22.286,67 -400,00 21.886,67 CHELTUIELI CURENTE 110 [01 11.417,53 0,00 11.417,53 Pag. 22/24

-| £ £ E a a s DENUMIREA INDICATORILOR 5 5 & 3 5 E s () e s a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 111 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 112|58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 113|70 10.869,14 -400,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114|71 10.869,14 -400,00 10.469,14 Din total capitol Locuinte 115 |70.02.03 15.658,02 -300,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 116 |70.02.03.01 15.658,02 -300,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 117 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 118 70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 119 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 120 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 121 |70.02.06 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 122 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servi domeniul locuintei, ser 123 |70.02.50 1.303,09 -100,00 1.203,09 Protectia mediului 124 |74.02 661,13 339,50 1.000,63 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 297,84 0,00 297,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 126 |56 297,84 0,00 297,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 127|70 363,29 339,50 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128|71 363,29 339,50 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul polual 129 |74.02.03 144,59 0,00 144,59 Salubritate si gestiunea deseurilor 130 |74.02.05 218,70 339,50 558,20 Salubritate 131 |74.02.05.01 0,00 339,50 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 132 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 133 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 134 |79.02 145.001,56 -1.500,00| 143.501,56 Combustibili si energie 135 |81.02 71.528,62 0,00 71.528,62 CHELTUIELI CURENTE 136 [01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 137 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 Pag. 23/24

5 Ş E o DENUMIREA INDICATORILOR < e E Ss E & 3 E O 9 e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 138 |70 26.671,78 0,00 26.671,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13971 5.671,78 0,00 5.671,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 140|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 141 [81.02.06 71.528,62 0,00 71.528,62 Transporturi 142 [84.02 73.472,94 -1.500,00 71.972,94 CHELTUIELI CURENTE 143 01 217,31 0,00 217,31 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 14458 217,31 0,00 217,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 145|70 73.255,63 -1.500,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14671 73.255,63 -1.500,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 147 [84.02.03 73.472,94 -1.500,00 71.972,94 Drumuri si poduri 148 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 149 |84.02.03.02 22.959,37 -500,00 22.459,37 Strazi 150 [84.02.03.03 31.241,61 -1.000,00 30.241,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 151 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 152 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 153 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 7 154 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 77 crt ara PT. SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE Ro) STELTANĂ « ÎNCIU ILONAJ Pag. 24/24

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2019 –

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2019 – a Primarului Municipiului Timișoara;

- Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 803 din data 11.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019 în baza:

- adresei nr. 9697/12.06.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipilor prin majorarea trimestrului II cu suma de 4.303 mii lei si diminuarea trimestrului III cu suma de 2.278 mii lei si a trimestrului IV cu suma de 2.025 mii lei

- adresei nr. 11637/05.06.2019 a Direcției de Sănătate Publică Județene Timiș prin care se comunică suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea de echipamente medicale cu valoarea de 10.763 mii lei (de la 9.996 mii lei la 20.759 mii lei) pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara si suma de 3.114 mii lei pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara;

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-15723/25.03.2019 prin care se solicită suplimentări la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.000 mii lei, la Gradina Zoologica suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu 100 mii lei, pentru capitolul 74.02 ”Protecția mediului” suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu 500 mii lei;

- Adresele Biroului Finanțare Școli nr. BFȘ - 751/08.04.2019 prin care se solicită includerea unui proiect finanțat din FEN în sumă de 335,58 mii lei pentru anul 2019 și 176,72 mii lei pe anul 2020, nr. BFȘ - 1325/19.06.2019 pentru un proiect finanțat din FEN în sumă de 737,11 mii lei, nr. BFȘ - 739/02.04.2019 prin care se solicită includerea pe cheltuieli a sumei de 2.500 mii lei la capitolul 65.02 ”Învățământ” pe titlul 20 ”Bunuri și servicii”;

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. – Serviciul E.M.S.U.P. prin care se solicită reeșalonarea valorilor pe trimestre a unui proiect finanțat din FEN;

- Referatul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară nr. SC2019- 14493/11.06.2019 prin care se solicită suplimentarea la titlul 66.02 ”Sănătate” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 42,98 mii lei;

- Referatul Casei de Cultură nr.2387/16.07.2019 prin care se solicită includerea pe cheltuieli de dezvoltare a sumei de 165,83 mii lei;

- Referatul Biroului Salubrizare nr. SC2019-14748/13.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.500 mii lei;

- Referatele Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-15426/21.06.2019 și SC2019- 17802/15.07.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor cu subventionarea transportului public local la titlul 40 ”Subvenții” cu suma de 9.500 mii lei, a cheltuielilor cu reparatii stradale la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu 8.500 mii lei, a cheltuielilor cu apa, canal, alimentari cu apa la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.000 mii lei, pentru iluminat public la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.500 mii lei, iar la sectiunea de dezvoltare redistribuiri de sume între obiective;

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina DDD nr. SC2019-15204/20.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

- Referatul Filarmonicii Banatul nr.3950/28.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor de personal titlul 10 cu suma de 44,90 mii lei, suplimentarea titlului 59 ”Alte cheltuieli” cu 25 mii lei si diminuarea titlului 85 ”Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent” cu suma de -69,9 mii lei, la activitatile autofinantate sursa ”E” s-a solicitat redistribuirea unor sume in cadrul titlului 20 ”Bunuri si servicii”;

- Adresa Teatrului German de Stat nr. 1991/27.06.2019 suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 100 mii lei și s-a solicitat redistribuirea unor sume in cadrul titlurilor 10 ”Cheltuieli de personal”, 20 ”Bunuri și servicii” și 59 ”Alte cheltuieli”;

- Referatul Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est nr. SC2019- 16862/04.07.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 70.02 ” Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 160 mii lei;

- Referatul Biroului Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații nr. SC2019 – 15873/26.06.2019 prin care se solicită pentru activitatea de iluminat public la capitolul 70.02 ” Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 20 ”Bunuri și servicii” suplimentarea cheltuielilor cu suma de 1.500 mii lei;

- Referatele Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est nr. SC2019 – 16451/01.07.2019 și nr. SC2019 – 017699/12.07.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ” Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.340 mii lei;

- Referatul S.U.I.P.A.C.E.C. nr. SC2019 – 17083/08.07.2019 prin care se solicita includerea unui proiect cu finantare F.E.N. cu sumele 2,41 mii lei din buget local, 15,70 mii lei buget de stat și 102,61 mii lei F.E.D.R.;

- Refereatul Serviciului Public Creșe nr. 2125/05.07.2019 prin care se solicita suplimentarea cheltuielilor la capitolul 68.02 ”Asigurări şi asistenţă socială” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 20 mii lei;

- Referatul Biroului Evidența Patrimoniului nr. SC2019-17226/09.07.2019 prin care se solicita suplimentarea 70.02 ” Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 500 mii lei;

- Nota justificativă a Direcției Poliție Locală nr. 4993/09.07.2019 prin care se solicită redistribuirea sumei de 237,69 mii lei de la sectiunea de dezvoltare, la sectiunea de funcționare pentru cheltuieli cu bunuri și servicii;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely nr.1984/10.07.2019 prin care se solicita redistribuirea cheltuielilor de 13,75 mii lei aferente unui proiect finanțat din FEN de la sursa ”D” la sursa ”A” și redistribuiri de sume in cadrul activitatilor autofinantate sursa ”E”

- Referatele Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș nr.6323/10.07.2019, 6335/10.07.2019, 6325/10.07.2019, 6381/11.07.2019, 3823/22.04.2019 și 6590/17.07.2019 prin care solicită suplimentarea transferurilor de la bugetul local pentru secțiunea de funcționare cu suma de 60 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare cu suma de 75,26 mii lei și redistribuiri de sume pe titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență 0.

- Referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” nr. 10729/10.07.2019 prin care se solicită redistribuiri de sume pe titlurile 10 ”Cheltuieli de personal” și 20 ”Bunuri și servicii” cu influență 0;

- Solicitarea Clubului Sportiv Municipal prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul titlului de bunuri și servicii cu influență 0;

- Referatul Direcției de Asistență Socială nr. 9744/15.07.2019 prin care se solicită cuprinderea unui proiect cu finanțare din FEN de 16,54 mii lei;

- Referatul E 2873 / 19.07.2019 Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de functionare cu 140 mii lei de la bugetul local prin transfer;

- Referatul Serviciului Juridic prin care s-a solicitat suplimentarea sumei cu 600 mii lei pentru despagubiri civile;

- Referatul SC2019- 18415/19.07.2019 al Direcției de Dezvoltare prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de dezvoltare cu 103,79 mii lei pentru construirea unei creșe finanțate din FEN;

- Referatul nr. SC2019 – 18517/19.07.2019 al Biroului Construcții Instalații prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de dezvoltare cu 143 mii lei pentru reabilitare imobil Cinematograf Victoria;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82 ; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local ;

 Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa D Fonduri externe

nerambursabile;

 Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa E Activități finanțate

integral din venituri proprii;

 Anexa nr.4 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa F Integral venituri proprii;

 Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2019;

 Anexa nr.6 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU ILONA JAKAB Cod FP 53 – 01, Ver.