keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 404/22.09.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 25095/22.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015, Anexei nr. 2 - Buget de Venituri Proprii, Anexei nr. 3 - Program Investitii pe anul 2015, respectiv Anexei nr. 4 - Buget de Fonduri Externe Nerambursabile, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 367/27.08.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ANEXA NR 5 Hotarârea Nr. DENUMIREA INDICATORILOR pusi POD yeqosde ejuonguj SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE OTAL VENITURI 00.01 12,33 3,11 15,44 VENITURI CURENTE 00.02 12,33 3,11 15,44 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 12,33 3,11 15,44 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICH 00.05 12,33 3,11 15,44 Diverse venituri 36.08 12,33 3,11 15,44 Alte venituri 36.08.50 12,33 3,11 15,44 TOTAL CHELTUIELI 12,33 3,11 15,44 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL eo 70 12,33 3,11 1544 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE o ” 12,33 3,11 15,44 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 11 69.08 12,33 3,11 15,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.08 12,33 3,11 15,44 CHELTUIELI CURENTE 13 01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 14 70 12,33 3,13 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 15 7” 12,33 3,11 15,44 Din total capitol ocuinte 16 70.08.03 12,33 3,11 15,44 Dezvoltarea sistemului de locuinte 17 70.08.03.01 12,33 3,11 15,44

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqoide uBiborq JeoygDSI Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 95.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 19 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 20 98.08 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 21 99.08 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCȚIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 9,00 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE ] SECTIUNEA DEZVOLTARE 12,33 3,11 15,44 TOTAL VENITURI 00.01 12,33 3,11 15,44 I. VENITURI CURENTE 00.02 12,33 3,11 15,44) C. VENITURI NEFISCALE 00.03 12,33 3,11 15,44 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.05 12,33 3,11 15,44 Diverse venituri 36.08 12,33 3,11 15,44 Alte venituri 36.08.50 12,33 3,11 15,44 TOTAL CHELTUIELI 12,33 3,11 15,44 CHELTUIELI CURENTE oo 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12,33 311 15,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE SI 7 12,33 3,11 15,44 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.08 12,33 3,11 15,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 13 70.08 12,33 3,11 15,44 CHELTUIELI CURENTE 14 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 12,33 3,11 15,44 Pag.2/3

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2015 - PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII rectificare 6 APROBAT, PRIMAR | Nicolae ROBU Anexa îa/1 ibuti PROGRAM KW SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ta excedent Pa (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KW proprietar! i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL. GENERAL 142.880,78| 13.826,14| 1.250,18| 10.906,30| 1.479,60| 5.561,64 15,44) 123.667,62 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 50.847,99| 11.300,85 4,78| 5.002,89 0,00| 5.561,64 15,44) 40.263,24| LUCRĂRI NOI - B 36.037,74. 0,00| 1.245,40| 3.113,41 0,00 0,00 0,00j 31.678,93 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 55.995,05| 2.525,28 0,00] 2.790,00| 1.479,60 0,00 0,00) 51.725,45 TOTALE GENERAL SE 142.880,78 13.826,14| 1.250,18 10.906,30[ 1.479,60. 5.561,64 15,441 123.867,62 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.258,89 35,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258,89 51.02.01.03 Autorităţi executive 425889) _36,55| 0,00) 000| 000| 000| 000| 4.258,89 B. Lucrări noi 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 000, 0,00 551,80 lAmenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 551,80 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80; C. Dotări independente şi alte investiții 370709) 36,55, 0,00 0,00 0.00 000) 000| 3.707,09 b. Dotări independente 248553) 19,99 0,00 0,00 0,00 000| 000| 2.485,53 Dotari directia Fiscala 463,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 483,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.221,56 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 721,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 721,74 DALITAC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF +CS pentru serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport acti 278,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,26 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 1655) 16,56) 0.00 000| 0.00 000| 0.00 16,56 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C. Dotări independente si alte investiții 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 b.Dotări independente 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Dotări 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 1.375,14 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,14 51.02.03.Ordine publică 1.375,14 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,14 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Page 1 Ru NR 3

Contributi PROGRAM KfW e SURSE din care NETA PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent Pot (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KAN proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 n 8 Dotari 1.000,00 000| 0,00 a0o| 000| 000| 000| 1.000,00 61.02.05. Protecție Civilă 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 C. Dotări independente şi alte investiții 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 375,14 b. Dotări independente 375,14 0,00 0,00 0,00 0.09 0,08 0,00 375,14 Dotări 375,14 000| 0.00 0.00 000| 000| 000| 37514 Capitolul 65.02 Învățământ 6.995,50| 111,59 0,00 0,00| 274,45 0,00 000| 6.721,01 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 592.03 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 592.03 Învățământ preşcolar 592,03 00| 000| 000| 000| 000| 000| 592,03 C.Dotări independente şi alte investiții 592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,03 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr. 56 100,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotări independente 240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,45 Dotari invatamant prescolar 240.45 000| 0,00 000| 000| 000) 000| 240,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 251,58 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 200| 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 13,92 audit energetic cladiri 112,74 000| 000| 000) 000| 000| 000, 11274 Audit energetic+tExpertiza locala corp vechi+DALI+*SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 65.02.04 Învățământ secundar 6.403,47) 111,59 0,00 0,00) 274,49 0,00 0,00) 6.128,98 55.02.04.01 Învățământ secundar inferior 1.258,92 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,92 B. Lucrari noi 136,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,80 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00, Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 110/2015 100,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL [215/2015 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 6,80 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL. 12/2015 10,00 000| 0,00 0.00 0,00 000| 0,00 10,00 Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 000) 000| 000| 000| 000| 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.122,12 111,49 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 1.122,12 b. Dotări independente 533,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,84 Dotari 533,84 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 533,84 Page 2

ibuti PROGRAM KfW Conso SURSE din care ati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | axcedent | | Buget | rale inst. | Credit | Grant | 2015 de Stat LOCAL 2014 7 Subordon Kfw KW proprietar| i ate) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 588,28|__ 111,49|.___0,00 0,00 0,00 000|... 000... 588,28 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astritor nr.13 160,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0a 0,00 150,00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Sen.16 63,86 000| 0.00 Doo) 000| 000| 0.00 63,86 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 75.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,0 0,00 75.00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 53,85 49,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 ET+DALI+PAC+PT +DDE+CS+AC - Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa | Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 3375| 29.90) 0,00 000| 000| 000, 0.00 33,76 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 20,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 13,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 13,92 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 DALI+PT Eficientizare energelica Se Senerala nr. 25 13,92 000| 0.00 a00| 000| 000| 0.00 13,92 Audit energetic cladiri 95,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,10 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 5.144,55 10, 0,00 0,00 274,48 0,00 0,00 4.870,06 B. Lucrări noi 483,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,03 Construire corp 2 Lic.Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 200,00 Page 3

ibuti PROGRAM KW SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent Asociat Pat (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 Subordon KW proprietar i ate) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HOL 215/2015 233,03 000| 000| 000| 000| 000| 233,03 C. Dotări independente şi alte investiții 4.661,52 0,10 0,00 000| 274,49 0,00 0,00, 4.387,03 a. Achiziţii imobile 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.500,00 Achizitie imobil Colegiul National. 1.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.500,00 b. Dotări independente 2.482,31 0,00 0,00 0,00, 274,49 0,00 0,00, 2.207,82 Dotari 2.482,31 000| 000| 000| 27449) 000| 0,00) 2.207,82 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iecti i iti 679,21 0,10 e, 0,00 0,00 0,00 0,00 679,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KAW) 8,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8,80 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic. Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V. Ţepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 23,88 0,00| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 23,88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 18,88 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+*PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 SF+PACTPT +DDE+CS+AC Construire Corp 2 at Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5 154,01 000| 0.00 000| 000) 000| 000, 15401 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fe Ripensia 29 60,00 000| 000| 000) 000| 000| 0,00 80,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 185.00 ado| 000| om] 000| 000) 000| 165,00 Page 4

ibuti PROGRAM KfW Conu SURSE din care r_i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI pana excedent "socati Pa (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kw KW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 Audit energetic cladiri 100,00 000| 0,00 000| 000| 000) 000| 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 33.265,30| 881,18 0,00] 7,790,00| 1.095,11 0,00 0,00| _24.380,19 66.02.06 Spitale 33.135,30 881,18 0,00] 7.790,00| 1.095,11 0,00 0,00| 24.250,19 A. Lucrări în continuare 14.850,00 881,18 0,00| 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara str, . Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braita HCL 124/2013 14.850,00 881,1& 0,00| 5.000,00 0,00 0.00 0,00 9.850,00 B. Lucrări noi 4.065,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,001, 4.065,69 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Ciinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HOL 581/2013 4.065,69 000| 000| 000| 000| 000| 0.00, 4.065,89 €. Dotări independente şi alte investiții 14.219,61 0,00| 0,00] 2.790,00| 1.095,11 0,00| 000| 10.334,50 b. Dotari independente 12.687,68 0,00 0,00| 2.790,00] 1.095,11 0,00 0,00) 8.802,57 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu 5.862,00 0,00| 000| 279000) 7200) 000| 000| 3.000,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.320,68 000| 0,00 0,00) 1.923,11 000) 0,00) 5.297,57 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 505,00 0,00) 0,00 000| 000| 000| 0,00] 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.531,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,93 DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu mutticultural 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara 223,70 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 223,70 SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor coli cu str. Braila 150,00 0,00) 0.00 0.00 0,00 000| 000| 150,00 DALI +PT Reabilitare imobit Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.5 Timisoara 60.00 000| 0,00 0.00 0.00 000| 0,00 60,00 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 0.09 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,00 Page 5

ibuti PROGRAM KW Contributi SURSE din care e PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent Pet (ale inst.| Credit | Grant POGAL 2014 Subordon, Kw KRW. proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 100,00 000) 0,00 0,00 0,00 000) 0.00 100,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+DALI+PT staţie epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) 233,23 000) 000| 000| 000| 000| 000| 23323 66.02.08 Servicii de sanatate publica 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 C. Dotări independente şi alte investiții 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 b. Dotari independente 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Dotari otari aparatură medicala 130,00 oo] _aoo| 000| 000| 000| 000| 130,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 19115, 34| 3781,85| 000| 000| 11000) 000| 0.00) 19.005,34 67.02.03.04 instituții pubiice de spectacole şi concerte 2.237,55 0,00 0,00 0,00; 110,00 0,00 0,00 2.127,55 B. Lucrări noi 475,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 HOL 90,00 000| 000| 000| 000) 000| 0.00 30,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 288/2008 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.762,55 000| 0,00 000| 11000) 000) 000| 1.652,55 b. Dotări independente 1.447,55 0,00 0,00 9,00 110,00 0,00 0,00 1.337,55 Dotări Teatrul German 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 Dotari Teatrul Maghiar 237,55 0.00) 0.00 000| 000| 000| 000| 237,55 Dotari Filarmonica 470,00 0,00 0,00 000) 110,00 000| 0,00 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri At, A2 si B ale Palatului Culturii 180,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 180.00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 120,00 000| 000| 000| 000) 000| 000| 120,00 Page 6

ibuti PROGRAM KfW Pontributi SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ia excedent Aso Past (ale inst. | Credit | Grant PGA 2014 Subordon Kiw KW proprietar! ate) i o 1 2 3 4 5 6 7 8 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 67.02.03.06 Casa de cultură 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 315,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Dotări independente 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Dotări Casa de Cultura 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 57.02.05.01 Sport |..8.285,30, 3.580,00 0,00 9,00) 0,00 0,00 0,00 8.285,30. A. Lucrări în continuare 6.797,00; 3.680,00 0,00 2,001, 0,00 0,00 0,00 6.797,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 6.797.00| 3.680,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.797,00 8. Lucrări noi 578,00 000, 0.00 000| 000| 000| 000| 578,00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HOL 283/2009 10,00 000) 0.00 000| __000| _ 000| 000 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 151/2015 558,00 000, 0,00 000) 0.00 000| 0,00) 558.00 Construire bazin de înof 25 m - in municipiului Timişoara HCL 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investitii 910,30 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 910,30 Studii şi proiecte 910,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 910,00 SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotba/baschet/handbal 180,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF Complex turistic de agrement - tip Ac quapark 100,00 000| 0.00 000| 0.00) 000| 0.00) 100,00 Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 30.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 100.00 000| 0,00 000| __a00| 000| 000| 100,00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 300,00| 0,00. 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 300,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Contribitia Municipiului Timisoara ca membru fondator peniru patrimoniul initial al Asociatiei Centrul Regional de Excelenta Timisoara 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.277,49) 101,85) 000| 000| 000| 000| 000| 8.277,49 B. Lucrări noi 7.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.810,00 Page 7

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Era excedent a (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KRW proprietar! i ate) 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 280/29.06.2010 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 100,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 467,49 101,85 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 467,49 b. Dotări independente 129,80 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,80 Dotari Parcul Copiilor "lan Creanga" 89,30 89,30 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo 40,50 0,00 0,00 0,00 0,09 000| 0,00 40,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 337,69 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,09 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 62,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85,00 000) 0,00 0.00 0,00 000) 0.00 85,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu sir. Holdelor Timisoara 37,20 000, 000| 000| 000| 000| 000 37,20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Cenirul Civie) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 Realizare registru spatii verzi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Pistă skateboard 1255) _1255| 0.00 000| 0.00 000) 0.00 12,55 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa ocială 1.167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,16 58.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă. 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 C. Dotări independente şi alte investiții 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 75.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 76.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati.:.: dn 349.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349:34 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 B. Lucrări noi 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 307,84 000| 0.00 Doo) 000| 000| 000| 307,84 C. Dotări independente şi alte investiții 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 Page 8

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI us excedent Pe (ale inst.| Credit | Grant PGA 2014 Subordon Kfw KW proprietar| i ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 Dotări îndependente 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 5.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 68.02.08 Asistenta sociala pentru familie si copii... E n 142,50 0,001: 0,00l: 0,00 :.0,00 142,50 C. Dotări independente şi alte investiții 142,50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 142,50 Dotări independente 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 142,50 05.02.15 Prev 599,32 0,00): 0,00]. 0,00]. 0,00 0,00)... 000|: 599,32 68.02-15.01 Ajutor social 332,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00) 000| 332,00 C. Dotări independente şi alte investiții 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 b. Dotări independente 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 332.00 000| 0,00 0.00 0,00 000| 000| 332,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 C Dotări independente şi alte investiții 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 Dotări independente 267,32 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00) 0,00 267,32 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 267 32 000 0.00 0.00 000 000 000 267.32 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 22.082,62, 1.028,12| 1.250,18) 3.116,30) 0,00] 5.561,64 15,44) 12.139,06 70.02.03 Locuinţe 11.834,01 0,00] 1.250,18) 3.116,30 0,00| 5.561,64| 15,44) 1.890,45 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 11.834,01 0,00| 1.250,18) 3.116,30 0,00| 5.561,64] _15,44| 1.890,45 A.Lucrări în continuare 5.788,65 0,00 4,78 2,89 000| 5.561,64) 15,44 203,90 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bi. 15/2 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Reabilitare termică str, Bucovinei nr. 40 289 000 000 239 000 000 0.00 000 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 474 000 474 0.00 000 000 0.00 0.00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KRW) 5.780,98 000| 000 0,00 000| 5.56164| 1544) 203,90 B. lucrări noi 4.453,81 0,00| 1.245,40| 3.113,41 0,00 000| 0,00 95,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 783,73 0,00| 222,49 556,24 0,00 0,00 0,00 5,00. Page 9

ibuti PROGRAM KfW. Pontrbuti SURSE din care FINE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI rata excedent secat e (ale inst.| Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KW proprietar! i ate) o 1 z 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 443,02 000| 125,15| 312,87 0,00 0,00 0,00 ili ică str. lelk Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& 474,08 a.00| 134.05 335,03 0.00 0,00 0.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 625,58 0,00) 177,30 443,28 0.00 0,00 0,00 d ică str. Reabilitare termică str, lancu Flondor, bl. E17 191,62 0.00 53,32 133.30 0.00 0,00 0.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 699,40 000| 198.40 495,00 0.00 0,00 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bi. 7B, sc. A+B 502,08 0,00) 142,03 355,05 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 236,62 0,00 56,18 165,44 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc |A+B 447,68 0,00) 126,48 316,20 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.591,55 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente. 1.591,55 0,00 09,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Audit energetic cladiri — 50,81 000) 0.00, 000| 000| 000| 0,00 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 8721 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.633,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,45 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.633,45 527,61 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.633,45 A. Lucrări în continuare 1.134,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,45 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etil, HCL 467/2010 606,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 606,84 Page 10

ibuti PROGRAM KfW Contrlbui SURSE din care tii PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ora excedent Pai (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KW proprietar ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 527,61) 527,61 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 527,61 C. Dotări independente şi alte investiții 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 499,00 000) 0,00 0,00 0,00 000| _0,00| 499,00 SF Fantana ornamentala Canal Bega 150.00 000 000 000 000 000 0.00 150.00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00)___0,00 000) 000| 000| 0,00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 i - Fanti . t i DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 000) 000| 000| 000, 000|) 0.00 7.00 SF Executie fantana ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Execuiie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de finantare a proiectului Extinderi retele apa- canal in municipiul Timisoara 220,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 220,00 70.02.06. Huminat public şi electrificări 4.003,47) 188,23 0,00 0,00 0,00 000) 000| 4.003,47 A. Lucrări în continuare 2.833,06 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00| 2.042,20, Extindere rețele iluminat public zona de sud, HOL 139/2005 790,36 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,86 B. Lucrări noi 1.058,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 1.058,19 PT + Executie reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz Ghiroda - Timisoara HCL 347/2015 534,00 aco| 000| 000) 000| 000| 0,00) 534,00 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studii şi proiecte 112,22| 112,22 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de ilurninat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 11222 11222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11222 Page 11

ibuti PROGRAM KW SURSE din care Fa PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | Buget ae inst, | Great | Grant | 2015 de Stat LOCAL 2014 Subordon Kfw KW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, setviciilor şi dezvoltării comunale 4.611,69 312,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611,69 A. Lucrări în continuare 155,14| 15514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 155,14 155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 B. Lucrări noi 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industria! Freidorf HCL 364/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiții 4.236,55| 157,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.236,55 a. Achiziţii îmobile 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3475,17| _123,76| 0.00 000| 000| 0,00) 000| 347517 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 120,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PUZ director Complex Studentesc 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 161,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 70,00 000) 000| 000| 000| 000| 0.00 70.00 PUZ Calea $aguiui pentru zona sportiva si de agrement 62,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 62,00 ISF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri auropene 10,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000 10,00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate Il ) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Page 12

ay ibuti PROGRAM KW SURSE din care ab PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Teora” | excedent | | ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KW proprietari i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic ” Corso” Timişoara, parte a Patrimoniului Culturat Național 100,00 000| 0.00 000| 0.00 000| 0.00 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Consultanta pentru elaborare Pian Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 123,76| 123,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) -elaborare si avizare 1.402,47 000 0.00 0.00 0.00 000 000 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.00 5.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 600,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instafarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 600,00 Capitolul 84.02 Transporturi 53.545,83| 7.986,85 0,00 0,00 0,00 0,00| ___0,00| _53.545,83 84.02.03 Transport rutier 53.545,83| 7.986,85 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00| 53.545,83 84.02.03.02 Transportul în comun 16.222,92) 1.987,00 9.00/ 0,00 0,00 0,00 0,00] 16.222,92 B. Lucriri noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 10,00 lAmenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 10,00 000| 0.00 000) 000) 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 16.212,92 b.Dotări independente 15.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 15.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 15.156,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] _15.156,74 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8156,74| 1.987.00| 000| 000| 000| 000| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00: Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[ 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 956,18 000| 0,00 0,00| 0,00 000| 000| 956,18 Page 13

ibuti PROGRAM KfW Contributi SURSE din care e PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI rate excedent Pa (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 7 Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0.00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetăţii 5,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Sfr. Ghe. Adam 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00, SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 5,00: SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00. SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 165,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 165.00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme înteligente de transport (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) 50,00 0.09 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+CF Extindere linie cale Mosniţa 416,18 0,00 0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 415,18 PT Extindere linie cale Mosniţa 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str, Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.117,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.117,03 B. Lucrări noi 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.200,00 Page 14

but PROGRAM KfW Contrlbuti SURSE din care ti PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Bust | (are inst. | Credit | Grant | 2015 de Stat LOCAL 2014 7 Subordon Kfw KAW proprietari ate) î o 1 2 3 4 5 6 7 8 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 500.00 000) 0,00 000| 000| 000| 000| 500,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 500,00 000) 0,00 000| 000| 000, 00| 500.00 Consolidare Podul Eroilor HCL 345/.2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL. 346/2015 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,03 SF+PT Pasaj Jiul 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Popa Sapca 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Inferior Solveniul 55.20 000| 000| 000| 000| 000 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 4827 500 000 00 DOG 500 5.00 4827 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 56.70 000 000 000 000 000 500 56 70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereții 73.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 DALI+I ic - PT Pod Metallc - Ady Endre 20,00 am) 0.00 aj 000| 000| 000 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0.00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 17100 0.00 000 000 000 0.00 000 171.00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 80,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 80,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul 1 de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 128.00 ooo| om] 000) oo] 000| om| 128,00 84.02.0303 Străzi 35.205,88| 5.999,85| 000, 000| 000| 000| 000, 35.205,88 A. Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92 0,00 0,00 0,00 000, 0,00) 18.689,69 Amenajare str. Muzi HCL 395/2009 menajare str. Muzicescu HOL 3 6.626,14| 472,19) 0,00 ao) 000| 000| 000| 6.626,14 Amenajare Zona C lui HCL 39/2011 menajare 107682) 0.00 0.00 0.00 000| 000| 1.078,82 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011, HCL 258/2012 77245| 714,26 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,45 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 388679| _2596| 0,00 0,00 0,00 000) 000) 3.886,79 Page 15

ibuti PROGRAM KfWw SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ata excedent socati e (ale inst. | Credit | Grant PAL 2014 roprietari Subordon Kiw KW PI PI ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 Amenajare str. Gladlolelor HCL 42/2011 1645 000 0.00 000 000 000 000 1645 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 131104) _83865| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.311,04 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 5.000,00) 3.809.86| ocol 000| 00| 000| 000] 5.000,00 B. Lucrări noi 14.687,58 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) _14.687,58 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 7.885,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 7.885,40 Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor HCL 100,00 0.00 0,00 0.00 0,90 000| 0,00 100,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014, HCL 188/2015 2.600,00), 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 2.600,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Modernizare sir. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 147,68 000) 0,00 000| 000| 0,00) 000| 147,68 PT+Executie Sistermatizare str. Versului HOL 854,50 000| 000| 000| 000| 000| 654,50 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 10,00 000| 0,00 000) 000| 000| _0.00| 10,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Amenajate inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 1.916,47 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00) 000| 191647 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9 524,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 524,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 62/2009, HCL 199/2014 299,40 ooo| 000| 000| 000| o00| 000, 299,40 C. Datări independente şi alte investiții 1.828,61 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,61 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.828,61 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.828,61 te studii şi proiecte 158,65 000| 0,00 000| 0,00 000| 000| 158,65 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun, Timisoara 55,53 000| 000| oco| 000) 0.00 55,53 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 din care excedent 2014 H EI PROGRAM KfW Contributi SURSE iati PROPRII Aso | POSE |(ale inst | Credit | Grant 7 Subordon| Kfw KW proprietar ate) BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 SF+PT Inel WV tronson Solventul Dambovita, inclusiv Pod peste Bega 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF +PT Inel IV giratia P-ta Domasneanu - C. Lugojului, inclusiv Pod peste Bega 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF Sistematizare strada Versului SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor -l.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor 200,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor SF+PT Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,59 SF+PT str. Chimistilor 14,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+ PT Extindere la 4 benzi sir. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşnitei şi DC 149 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACIGE 24,70 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 a Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PFERN Page 17 0,00 24,70

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII a _>< UB, = Ă n O DENUMIREA INDICATORILOR puei po poI Bjuengul wuesfio1q SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 289.374,87 10.354,00 299.728,87 i. VENITURI CURENTE 00.02 269.278,35 10.354,00 279.632,35 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 269.278,35 10.354,00 279.632,35 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din proprietate 30.10 1.737,29 0,00 1.737,28 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si eri de catre insti 30.10.05.30 1.420,56 0,90 1.420,56 Alte venituri din proprietate TIN OT OI DIO 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII m 00.09 267.541,06 10.354,00 277.895,08 Venituri din dobanzi o = 31.10 5,00 0,00 6,00 Alte venituri din dobânzi — = 31.10.03 6,00 3,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati N _ 33.10 261.210,47 9.902,00 271.112,47 Taxe si alte venituri in invatamant m = 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri n prestari de servi < 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 1) nt 33.10.13 23,00 0,00 23,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine o = 33.10.14 15.452,68 0,00 15,452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa = << 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturaie, artistice si sportive o 33.10.18 633,90 3,00 633,90 Venituri din cercetare o N 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate — N 33.10.21 182.504,89 9.902,00 192.406,89 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 22 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 23 33.10.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 24 33.10.32 2.338,00 0,00| 2.338,00 Pag. 1/11

DENUMIREA INDICATORILOR po Joyeopul ue16014 Ejuonul Jeoloe1 WueIboid Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 6:216,28 0,00 5.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 28 36.10 5.378,92 452,00 5.830,92 Alte venituri 29 36.10.50 5.378,92 452,00 5.830,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 30 37.10 929,67 0,00 923,67 Donatii si sponsorizari 31 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 32 37.10.03 -1.479,60 0,00 -1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 33 37.10.04 1.479,80 0,00 1.479,60 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 545,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 35 00.12 11.227,80 0,00 11.227,80 Subventii de la alte administrații 36 43.10 11.227,80 0,00 11.227,80 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltui 37 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul focal pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santa 38 43.10.14 9.035,80 0,00 9.035,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 39 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 40 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul local 41 43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de ia bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 42 43.10.22.02 500,00 0,90 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 43 45.10 8.868,72 0,00 8.868,72 Fondul European de Dezvoltare regionala 44 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 46 45.10.18 587,89 0,00 587,89 Sume primite in coniul platilor efectuate în anul curent 47 45.10.18.01 88,19 0,00 88,19 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48 45.10.18.02 499,70 0,00 499,70 TOTAL CHELTUIELI 49 289.374,87 10.354,00 299.728,87 CHELTUIELI CURENTE 50 01 277.124,47 10.354,00 287.478,47 Pag.2/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Joțedipul po) urei6oid ejuongul wuesfotq TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 109.548,54 9.802,00 119.451,54 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52 20 158.048,85 452,00 158.500,86 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 56 8.893,72 0,00 8.893,72 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 240,00 0,00 240,00 TLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 59 392,35 0,00 392,35 HELTUIELI DE CAPITAL 56 70 12.250,40 0,00 12.250,40 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 12.250,40 0,00 12.250,40 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 50.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Ite servicii publice generale 59 54.10 5.204,35 0,00 5.204,35 HELTUIELI CURENTE 80 01 4.729,35 0,00 4.729,35 <|O|- TLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 2.563,35 0,00 2.563,35 IE BUNURI SI SERVICII 62 20 2.166,00 0,00 2.166,00 HELTUIELI DE CAPITAL 83 70 475,00 0,00 475,00 E[OIE TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 65 54.10.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 66 64.10 284.170,52 10.354,00 294.524,52 Invatamant 67 65.10 26.735,79 452,00 27.188,79 CHELTUIELI CURENTE 68 01 26.462,30 452,00 26.914,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 69 10 4.129,89 0,90 4.129,89 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 70 20 21.905,06 452,00 22.357,068 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7” 57 240,00 0,90 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 59 187,35 0,00 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 274,48 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TA 71 274,49 0,00 274,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 75 65.10.03 13.979,24 0,00 13.979,24 Invatamant prescolar 76 65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 invatamant primar 7 65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Pag.3/11

DENUMIREA INDICATORILOR pues po 10)EDIPUt POS tue16o1d ejuențul Jeoynoss ure15o1d invatamant secundar 55.10.04 7.890,95 452,00 8.342,95 invatamant secundar inferior 79 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 Invatamant secundar superior 80 65.10.04.02 6.054,69 452,00 6.506,69 Invatamant profesional 81 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant postliceal 82 85.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 re pentru educatie 83 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 84 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 85 66.10 254.345,73 9.902,00 264.247,73 CHELTUIELI CURENTE 86 01 242.954,82 9.802,00 252.856,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL. 87 10 102.426,30 9.902,00 112.328,30 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 88 20 131.429,80 0,00 131.429,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 56 8.893,72 0,00 8.893,72 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 59 205,00 0,00 205,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 11.390,91 0,00 11.390,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 11.390,91 0,00 11.390,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 93 86.10.06 254.345,73 9.902,00 264.247,73 Spitale generale 94 66.10.06.01 254.345,73 9.902,00 264.247,73 Cultura, recreere si religie 95 67.10 2.585,00 0,00 2.585,00 CHELTUIELI CURENTE 96 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.045,00 0,00 2.045,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 n 110,00 0,00 110,00 Din total capitol culturale 101 67.10.03 2.585,00 0,00 2.585,00 Institutii publice de spectacole si concerte 102 67.10.03.04 1.735,00 0,00 1.735,00 Case de cultura 103 67.10.03.08 850,00 0,00 850,00 Pag. 4/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod ,eqosde ureJ6o1d ejuenţul Asigurari si asistenta sociala 104 88.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 105 01 503,00 0,00 503,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 106 20 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.10.04 503,00 0,00 503,00 Asistenta sociala în caz de boli si inva 109 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 68.10.05.02 0,00 9,00 0,00 si col 111 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 112 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 113 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 114 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 115 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 268.230,75 10.354,00 278.584,75 TOTAL VENITURI 00.01 268.230,75 10.354,00 278.584,75 i. VENITURI CURENTE 00.02 267.798,75 10.354,00 278.152,75 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 267.798,75 10.354,00 278.152,75 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din proprietate 30.10 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice ID VOI O 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate a 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII o = 00.08 268.061,46 10.354,00 276.415,46 Venituri din dobanzi _ < 31.10 5,00 0,00 5,00 Alte venituri din dobânzi N << 31.10.03 5,00 0,00 5,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n _ 33.10 261.210,47 9.302,00 271.112,47 Taxe si alte venituri in invatamant < < 33.10.05 6.801,81 0,00 5.801,81 Venituri din prestari de servici wo - 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42 Pag. 5/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa 40JeDIPUl PO) yeqoide Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 23,00 0,00 23,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 17 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 18 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 20 33.10.18 633,90 0,00 633,90 Venituri din cercetare 21 33.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 22 33.10.21 182.504,89 9.902,00 192.406,89 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 23 33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Venituri din contractele incheiate cu direc! Ministerului Sanatatii de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 24 33.10.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 25 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26 33.10.50 6.216,28 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 27 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 28 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 29 36.10 5.378,92 452,00 5.830,92 Alte venituri 30 36.10.50 5.378,92 452,00 5.830,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 31 37.10 -549,83 0,00 -549,93 Donatii si sponsorizari 32 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 33 37.10.03 -1.478,60 0,00 -1.479,60 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 545,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 35 00.12 432,00 0,00 432,00 Subventii de la alte administratii 36 43.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 37 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 38 268.230,75 10.354,00 278.584,75 CHELTUIELI CURENTE 39 01 268.230,75 10.354,00 278.584,75 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 108.549,54 9.902,00 119.451,54 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 41 20 158.048,86 452,00 158.500,86 Pag.6/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POS yeqosde umiBoid Bjuenul yeoyoas TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 43 59 392,35 0,00 392,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Alte servicii publice generale 45 54.10 4.729,35 0,00 4.729,35 CHELTUIELI CURENTE 46 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 48 20 2.166,00 0,00 2.166,00 Din tota! capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 49 54.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.10 263.501,40 10.354,00 273.855,40 Invatamant 51 65.10 26.462,30 452,00 26.914,30 CHELTUIELI CURENTE 52 01 26.462,30 452,00 26.914,30 TITLUL F CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 4.129,89 0,00 4.129,88 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 21.905,06 452,00 22.357,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55 57 240,00 0,90 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 59 187,35 0,00 187,35 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 13.979,24 0,0 13.979,24 Invatamant prescolar 58 65.10.03.01 11.135,66 0,06 11.135,66 Invatamant primar 59 65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Invatamant secundar 60 65.10.04 7.616,46 452,00 8.088,46 Invatamant secundar inferior 61 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 Invatamant secundar superior 62 65.10.04.02 5.780,20 452,00 6.232,20 Invatamant profesional 63 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 invatamant posiliceal 64 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 65 85.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 66 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 67 66.10 234.061,10 9.902,00 243.963,10 CHELTUIELI CURENTE 58 01 234.061,10 9.902,00 243.963,10 Pag. 7/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pos POD Jeqoude ue16014 BJUSNUI TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 102.426,30 9.902,00 112.328,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 70 20 131.429,80 0,00 131.429,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 71 59 205,00 0,00 205,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 72 86.10.06 234.061,10 9.902,00 243.963,10 Spitale generale 73 66.10.06.01 234:081,10 9.902,00 243.963,10 Cultura, recreere si religie 74 67.10 2:475,00 0,00 2.475,00 CHELTUIELI CURENTE 75 01 2:475,00 0,00 2.475,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 430,00 0,00 430,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 7” 20 2:045,00 0,00 2.045,00 Din total capitol Servicii culturale 78 57.10.03 2.475,00 0,00 2.475,00 Institutii publice de spectacole si concerte 79 67.10.03.04 1.625,00 0,00 1.625,00 Case de cultura 80 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 81 68.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 82 01 503,00 0,00 503,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 83 20 503,00 0,00 503,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 84 68.10.04 503,00 0,00 503,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 85 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 86 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 87 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 88 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 89 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 90 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 91 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 21.144,12 0,00 21.144,12 TOTAL VENITURI 00.01 21.144,12 0,00 21.144,12 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoţeoIpUl POI yeqosde wueiBoid ejuonyuj 1. VENITURI CURENTE 00.02 1.479,60 0,00 1.473,60 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 1.479,60 0,00 1.479,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 1.479,60 0,00 1.479,80 Transferuri voluntare, alteie decat subventiile 37.10 1.479,60 0,00 1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1.479,60 0,00 1.479,60 IV. SUBVENTII 00.12 10.795,80 0,00 10.795,80 de la alte administrati mp tin ori o 43.10 10.795,80 0,00 10.795,80 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 9.035,80 0,00 9.035,80 or în sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi 11 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 12 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul locat 13 43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul piatitor efectuate 15 45.10 8.868,72 0,00 8.868,72 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in coniut platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 18 45.10.18 587,89 0,00 587,89 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 19 45.10.18.01 88,19 0,00 88,19 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 20 45.10.18.02 499,70 0,00 499,70 TOTAL CHELTUIELI 21 21.144,12 0,00 21.144,12 CHELTUIELI CURENTE 22 01 8.893,72 0,00 8.893,72 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 8.893,72 0,00 8.893,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 12.250,40 0,00 12.250,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 12.250,40 0,00 12.250,40 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 50.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 27 54.10 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 28 01 0,00 0,00 9,00 Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 1oyeolput poI ejuonțul CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 31 54.10.10 475,00 0,00 475,00 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.10 20.669,12 0,00 20.669,12 invatamant 33 65.10 274,49 0,06 274,49 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 274,49 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 274,49 0,00 274,48 Din total capitol invatamant prescolar si primar 37 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 38 85.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 39 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 40 65.10.04 274,49 0,00 274,49 invatamant secundar inferior 41 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 42 65.10.04.02 274,49 0,00 274,49 invatamant profesional 43 65.10.04.03 0,00 0,09 0,00 invatamant postliceal 44 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 45 65.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 46 85.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 47 66.10 20.284,63 0,00 20.284,63 CHELTUIELI CURENTE 48 01 8.893,72 0,00 8.893,72 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 56 8.893,72 0,00 8.893,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 11:380,91 0,00 11.390,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 7 11.390,91 0,00 11.390,91 Din total capitol [Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 52 66.10.06 20.284,63 0,00 20.284,63 Spitale generale 53 66.10.06.01 20.284,683 0,00 20.284,63 Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoţedipUl po) jeqoide ejuoniul WUeJfoid Cultura, recreere si religie 87,10 110,00 0,00 110,00 CHELTUIELI CURENTE 55 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 110,00 0,0 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 110,00 0,00 110,00 Din total capitol Servicii culturale 58 67.10.03 110,00 0,90 110,00 Institutii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03 .04 110,00 0,00 110,00 Case de cultura 60 67.10.03 .06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 61 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 62 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 83 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 64 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, 7 NICOLAE ROBU | DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARAEICU Pag. 11/11 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIM AR SERVICIUL BUGET NICOLAR ROBU Nr. SC2015 x, 03) N X % REFERAT dA privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Adresa nr. 20500/2015 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica modificari asupra indicatorilor bugetari prin alocarea unor sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunclor, oraselor, municipiilor, pentru plata hotararilor judecatoresti privind plata salariilor in invatamantul preuniversitar; - Adresa nr. 18485/14.08.2015 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se face cunoscuta majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal; - Referatul Directiei Tehnice cu nr. SC 2015 — 24745/17.09.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.05.01 „Alimentari cu apa”- Bunuri si servicii, 70.02.06 „uminat Public” — Bunuri si servicii, 84.02.03.03 „Sirazi” — Bunuri si servicii, 81.02.06 „Combustibili si energie” - Subventii, 84.02.40 „Transporturi” — Subventii, respectiv sectiunea diminurea/redistribuirea valorii prevazute in cadrul sectiunii de dezvoltare; - Adresa Casei de Cultura cu nr. 1281/03.09.2015, de suplimentare la sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul TI — bunuri si servicii, sectiunea de functionare; - Adresa Teatrului German cu nr. 4068/07.09.2015 privind suplimentarea sectiunea de functionare, la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul Il — bunuri si servicii, respectiv redistribuirea unei valori partiale a sumei prevazute la sectiunea de dezvoltare; - Referatul Compartimentului Tehnic cu nr. 24788/18.09.2015, privind suplimentarea sumei prevazute la cap, 66.02 „Sanatate”, 67.02.05.01 „Sport”, 70.02 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul Il — bunuri si servicii; - Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC 2015 — 24601/16.09.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 74.02.05.01 „Salubritate”, titlul ÎI — bunuri si servicii; - Referatul Compartimentului Tehnic cu nr. SC 2013 —24796/18.09.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul Il — bunuri si servicii; - Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. 4020/15.09.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Spitalutui Clinic Municipal de Urgenta cu nr. 14960/10.09.2013, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10 „Sanatate”, sectiunea de functionare; - Adresa Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10 „Sanatate”, sectiunea de functionare; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr, 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.l si art. 20 alin. 1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, tit. b şi alin, 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.1, lit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 „Buget de Venituri Proprii”, anexei nr. 3 „Program Investitii pe anul 2015”, respectiv anexei nr. 4 „Fonduri Externe Nerambursabile”. DIRECTOR ECONOMIC, ari AR, _ SMARANDA HARACICU IOAN CO, OC | / d LL bt Are 7 | [ / SEF SERXICIU BUGET, VA STELA STANCIU AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53 —01, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL oa 2,381 MEL / k HCL 104), 20 o Hotarârea Ar. -| £ 5 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR = < E 9 E 5 3 E Ss O 2 Ş a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 1.101.131,83[ 1.724,00 1.102.855,83 VENITURI PROPRII 2 |48.02 514.019,68 17.383,00 531.402,68 I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 695.590,48 17.482,00 713.072,48 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 653.638,36 16.942,00 570.580,36 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 350.267,95 6.843,00| ” 357.110,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & |00.05 7.6335,03| 0,00 7633,03| Impozit pe profit 7 |01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 T 341.889,98 5.025,40 346.915,38 Impozit pe venit 10 103.02 11.821,01 0,00 11.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.821,01 0,00 11.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 330.068,97 5.025,40 335.094,37 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 311.329,97 5.025,40 316.355,37 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 18.739,00 0,00 18.738,00 |[A1 3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 00.07 mu 744,94 1.817,60 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 ;05.02 744,94 1.817,60 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 (05.02.50 744,94 1.817,60 2.562,54 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 88.780,38 0,00 88.780,38 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 88.780,38 0,00 88.780,38 impozit pe cladiri 20 [07.02.01 72.627,26 0,00 72.627,25 Pag. 1/24

E 2 5 5 3 5 m 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR > g E 3 E 5 3 E = 5 o e £ a a Impozit pe cladiri - PF + 07.02.01.01 acasa 0,00 SSE Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 1 5.083,12| 0,00 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15] ze jvctclare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante | 27 (07.02.03 4.839,51 0,00 4.839,51 Alte impozite si taxe de proprietate 28 |07.02.50 119,33 0,00 119,33| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 29 [00.10 [ 212.584,75| 9.099,00 221.683,75 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 182.913,00 99,00 183.012,00 un ia n PM ariciul Bucur cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 |11.02.02 | 181.141,00 99,00 181.240,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 766,27 0,00 766,27| Taxe hoteliere 34 [12.02.07 766,27 0,00 766,27 Taxe pe servicii specifice 35 [15.02 773,39 0,00 173,391 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 28.132,09 9.000,00 37.132,09| Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 23.812,61 7.000,00 30.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 116.02.02.01 13.314,76 1.000,00 14.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 10.497,85 6.000,00 18.497.85| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.316,76 2.000,00 6.316,76 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 (00.11 2.005,28 1.000,00 3.005,28| Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 2.005,28 1.000,00 3.005,28 Alte impozite si taxe 46 [18.02.50 2.005,28 1.000,00 3.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 41.952,12 540,00 42.492,12 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 |00.13 22.426,30 0,00 22.426,30 Pag.2/24

A 3 E 5 3 DENUMIREA INDICATORILOR = eg , E E Sl 3 5 = : Go e e a a Venituri din proprietate 49 [30.02 | 2.412,74 0,00 22.412,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 20.812,74 0,00). 20.812,74 Venituri din dividende a 30.02.08 1.600,00), 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00] [rez din dobanzi 54 |31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 |00.14 19.525,82 540,00 20.065,82| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 |33.02 258,22 40,00 298,22 Venituri din prestari de servicii ] 58 (33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 243,90| 40,00 283,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 [33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise IC 34.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.139,62 0.00[ 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 11.050,61 0,00 11.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 [35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 1 67 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 [35.02.50 30,28 0,00 30,28| Diverse venituri 69 |36.02 4.896,80 500,00 5.396,80 Taxe speciale 70 [36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 7” 36.02.50 1.048,37 500,00), 1 548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 1 72 [37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 (37.02.03 -28.919,18 0,00 -28.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 |37.02.04 28.919,18 0,00 28.919,18 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00) 0,00 150,00 ll. VENITURI DIN CAPITAL 76 [00.15 1.492,20 0,00 1.482,20 Pag. 3/24

N E e . 5 3 & = $ DENUMIREA INDICATORILOR = E E E Sl 3 5 = : SO 2 2 a a Venituri din valorificarea unor bunuri 77 39.02 1.492,20 0,00 1.492,20 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 [39.02.03 358,70 0,00 358,70 fentur din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 39.02.07 971,44 00[ 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 [39.02.10 162,06 0,00 162,06 IV. SUBVENTII 81 [00.17 127.831,85 0,00 127.831,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |00.18 127.831,85 0,00 127.831 85| Subventii de la bugetul de stat m 83 |42.02 127.831,85 0,00 127.831,85 A. De capital 84 T 118.281,17 0,00 118.281,17 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea investitiilor în sanatate 85 20216 7.790,00 0,00 7.790,00 comunicati in urgenta n aanatale bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 86 |42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 |42.02.20 110.491,17 0,00 110.491,17 B. Curente 89 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 |42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 |42.02.41 9.519.84| 0,00 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 [45.02 276.217,30 -15.758,00 260.459,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 |45.02.01 275.165,06 -15.758,00 259.407,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.01.01 275.165,06 -15.758,00 259.407,06 Fondul Social European 95 |45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 |45.02.02.01 344,36) 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 [45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 98 [45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 99 |45.02.03.03 13,67 0,00 13,687 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 [45.02.07 183,25 0,00 163,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 |45.02.07.01 14,41 0,00 14,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 102 |45.02.07.02 aa sal 0,00 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 [45.02.15 79,08 0,00 79,08 Prefinantari i 104 [45.02.15.03 79.08 0,00 79,08 Pag. 4/24

& ş a 2 a E o DENUMIREA INDICATORILOR > E 5 E 5 3 E 5 Go 2 2 a a TOTAL CHELTUIELI 105 1.117.097,57 1.724,00| 1.118.821,57 CHELTUIELI CURENTE 106 [01 956.213,54 13.482,00 969.695,54 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 |10 234.164,46 379,00 234.543,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 |20 265.424,80 7.028,00 272.452,80 TITLUL Il DOBANZI 109 [30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 |40 n 91.900,00 10.075,00 101.975,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 |51 29.412,09 -4.000,00 25.412,09 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 [56 289.293,49 0,00 289.293,49 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 (57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 [89 4.800,00 0,00 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 |70 UI 1548 -11.758,00 116.726,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 |71 128.479,00 -11.758,00 116.721,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 5,30 0,00 5,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 [81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 [50.02 73.492,78 160,00 73.652,78 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 50.189,42 160,00 sosea CHELTUIELI CURENTE 121 |01 46.090,53 0,00 46.090,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 |10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 |20 12.022,91 0,00 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 |59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 1 4.098,89 160,00 4.258,89 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 |71 4.098,89 160,00 2256.58) Din total capitol - Autoritati executive si legislative 127 51.02.01 50.189,42 50.349,42 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 50.189,42 160,00 50.349,42 Alte servicii publice generale 129 [54.02 3.903,36 0,00 3.903,36| CHELTUIELI CURENTE 130 [01 3.855,36 0,00 3.855,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 [51 3.855,36 0,00 3.855,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 Ira 0,00 0,00] 0,00 Pag. 5/24

5 8 Ă 3 g 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E E 9 E S| 3 5 = O o 9 a a TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 [81 28.00 0,00 48,00| Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 [54.02.10 3.855,36| 0,00 3.855,36 Alte servicii publice generale 136 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 [55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 |01 19.400.00[ 0,00 19.400,00| TITLUL III DOBANZI 139 [30 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 2] Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 [55.02.01 19.400,00 0,00 18.400,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA [142 [55.02 21.068,44 0,001 21.068,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 [61.02 21.068,44 0,00 21.068,44 [CHELTUIELI CURENTE 144 |01 19.693,30 0,00 19.893,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 [10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII | 146 |20 2.700,00 500| 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 [59 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 1.375,14) 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 |71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 [61.02.03 20.343,30 0,00 20.343,30 [Eaitte locala 122 |61.02.03.04 20.343,30 0,00 20.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 153 [61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 [64.02 471.813,24 -3.249,00 468.564,24 Invatamant 155 [65.02 244.319,15 -981,00 243.338,15 CHELTUIELI CURENTE 156 |01 235.818,14 799,00 236.617,14 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 157 |10 145.921,00 99,00 146.020,00 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 158 |20 47.575,00 700,00 48.275,00 Pag.6/24

„| 8 . 5 3 8 E $ DENUMIREA INDICATORILOR > E E s E Sl 2 : E o 2 e a a. Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 |56 38.017,14 0,00 38.017,14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 [57 1.605,00 0,00 1.605,00)| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 |59 2.700,00 0,00 2.700,00 DE CAPITAL 1 162 |70 8.501,01 -1.780,00/, 6.721,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 183 [71 8.501,01 -1.780,00 6.721,01 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 164 [65.02.03 65.939,61 0,00 85.939,61 |Invatamant prescolar 165 |65.02.03.01 37.780,23 0,00 37.780,23 Invatamant primar 166 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 167 |65.02.04 |. 177.371,85 -981,00 176.390,65 Invatamant secundar inferior 168 |65.02.04.01 46.494,26 -680,00| 45.814,26 Invatamant secundar superior | 169 |65.02.04.02 128.193,99 -301,00 127.892,99 Invatamant profesional 170 |85.02.04.03 p 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 171 [65.02.05 1.007,89 0,001. 1.007,89 Sanatate 172 [66.02 65.849,77 290,00 66,139,77 CHELTUIELI CURENTE 173 [01 45.445,38| 350,00 45.795,38 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 174 [10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 175 |20 7.999,98 350,00 8.349,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 |51 n 12.525,80 0,00 12.525,80 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 [56 18.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 |70 20.404,39 -60,00| 20.344,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 179171 20.404,39 -60,00 20.344,39 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 [66.02.06 60.442,57 290,00 60.732,57 Spitale generale 181 [66.02.06.01 60.442,57 290,00 60.732,57 Servicii de sanatate publica 182 [66.02.08 5.407,20 0,00 5.407,20| Cultura, recreere si religie 183 [67.02 108.481,46 -2.938,00 105.543,46 CHELTUIELI CURENTE 184 [01 95.785,12 -2.450,00 93.335,12 TITLUL F CHELTUIELI DE PERSONAL 185 [10 | 14.539,37 100,00 14.839,37 Pag. 7/24

| m | 5 z 3 g 5 Ss 2 e = o DENUMIREA INDICATORILOR > < E 3 E 8 2 5 E 5 O 2 9 T a TITLUL HN BUNURI SI SERVICII [186 [20 67.532,00 1.450,00| 68.982,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 |51 10.797,00 -4.000,00 6.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 |56 E 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL | 189 [70 12.696,34 -488,00 12.208,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 |71 12.696,04 -488,00 12.208,04 TITEUL XII ACTIVE FINANCIARE 1 191 |72 0,30 0,00 0,30 [Din total capitol MT Servicii culturale 182 |67.02.03 33.205,92 890,00|. 34.095,92 Institutii publice de spectacole si concerte 193 [67.02.03.04 | 21.928,92 -10,00 21.918,92 Case de cultura 194 [67.02.03.06 11.277,00 900,00 12.177,00 Servicii recreative si sportive 195 |67.02.05 71.207,54 -3.828,00 67.379,54 Sport 196 |67.02.05.01 1 32.425,30 -3.840,00 28.585,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 197 [87.02.05.03 38.782,24 12,00 38.794,24 Servicii religioase 198 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 199 [67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 200 [68.02 53.162,86 380,00 53.542,86 CHELTUIELI CURENTE 201 [01 51.995,70 380,00 52.375,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 202 |10 _ 180,00 19.845,95 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 203 [20 [ 7.849,94 200,00 8.049,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 [51 2.233,93 0,00 2.233,93 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 [56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 [57 20.213,70 0,00 20.213,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 |70 1.167,16 0,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 |71 1.187,16 0,00 1.187,16 Din totai capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 209 [68.02.04 1.349,00 0,00 1.349,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 210 [68.02.05 30.060,58 0,00 30.060,58 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 |68.02.05.02 30.060,58 0,00 30.060,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 [68.02.06 4.518,80 180,00) 4.698,60 Crese 213 [68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Pag. 8/24

i 5 g 2 a € DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E S E 6 3 E 8 O 2 £ a a. Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 15.598,83 200,00 15.798,83 Ajutor social 215 [68.02.15.01 6.622,59 200,00 6.822,59 Cantine de ajutor social "216 [68.02.1502 8.976,24 0,00 8.976,24] Aite cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 [68.02.50 91,70 000| 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE [218 69.02 1 216.966,44[| 3.528,00 220.494,44| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 219 |70.02 198.360,14 1.528,00 199.888,14 CHELTUIELI CURENTE 220 |01 159.054,60| 2.328,00 161.382,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 221 |20 41.007,50 2.328,00 43.335,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 [56 118.047,10 0,00 118.047,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 (70 17.305,54 -800,00 16.505,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 |71 17.300,54 -800,00| 16.500,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 225 |72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 226 [81 22.000,00 0,00) 22.000,00 Din total capitol Locuinte 227 |70.02.03 51.565,74 -800,00 50.765,74)| Dezvoltarea sistemului de locuinte 228 |70.02.03.01 51.565,74 -800,00/ 50.765,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 229 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 230 70.02.05 18.700,35 400,00 19.100,35 Alimentare cu apa _1 231 |70.02.05.01 18.700,35 400,00 19.100,35 Iluminat public si electrificari rurale 232 [70.02.06 13.003,47 800,00 13.803,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 233 [70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale [234 70.02.50 114.460,58 1.128,00 115.588,58 Protectia mediului 235 [74.02 18.606,30 2.000,00 20.606,30 CHELTUIELI CURENTE 236 |01 18.606,30 2.000,00 20.606,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 237 |20 17.500,00 2.000,00 19.500,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 |56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 1 Salubritate si gestiunea deseurilor 240 |74.02.05 17.500,00 2.000,00 19.500,00 Pag.9/24

- 5 5 E DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E 5 3 £ E O 9 e a a Salubritate 241 |74.02.05.01 12.500,00 2.000,00 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 242 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 243 |74.02.06 |_____1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 244 |79.02 333.756,67 1.285,00 335.041,67 Combustibili si energie [245 81.02 54.000,00 3.075,00 57.075,00 CHELTUIELI CURENTE 246 |01 53.400,00 3.075,00 56.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 247 [40 53.400,00 3.075,00 56.475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 |70 600,00 0,00[ 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 249 |71 600,00 0,00 600,00 Din total capitol Energie termica "250 81.02.06 54.000,00 3.075,00 57.075,00 Transporturi 251 |84.02 279.756,67 -1.790,00 277.966,67 CHELTUIELI CURENTE 252 [01 207.069,11 7.000,00] 214.069,11 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 253 |20 61.237,47 0,00 61.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 254 [40 38.500,00 7.000,00 45.500,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE _| 255 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 |70 62.335,83 -8.790,00 53.545,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 |71 62.335,83 -8.790,00 53.545,83| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 258 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol "Transport rutier 259 |84.02.03 279.756,67 -1.790,00 277 56667 Drumuri si poduri 260 [84.02.03.01 13.457,11 -2.500,00 10.957,11 Transport in comun 261 184.02.03.02 169.006,21 6.760.001 175.766,21 Strazi 262 [84.02.03.03 97.293,35 -6.050,00 91.243,35 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 263 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 264 196.02 0,00, 0,00 0,00 REZERVE 265 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT | 266 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 267 [99.02 15.965,74 0,00 15.965,74| Pag. 10/24

5 8 E 8 5 g 5 Ss Ri e = s DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E SI 2 5 E o e e a a SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 676.221,98 17.482,00 693.703,98 TOTAL VENITURI 2 |00.01 676.221,98 17.482,00| 693.703,98 VENITURI PROPRII 3 |48.02 512.527,48| 17.383,00 529.910,48 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 566.671,30 17.482,00 684.153,30 A. VENITURI FISCALE __ 5 100.03 653.638,36 16.942,00 670.580,36 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 350.267,95 6.843,00 357.110,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 7.633,03[, 0,00 7.633,03 Impozit pe profit 8 |01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 |00.06 341.889,98 5.025,40 346.915,38 Impozit pe venit 11 [03.02 11.821,01 0,00 11.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 11.821,01 0,00 11.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 104.02 330.068,97 5.025,40 335.094,37 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 311.329,97 5.025,40 316.355,37 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 [04.02.04 18.739,00) 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 744,94 1.817,60 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 744,94 1.817,60 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 744,94 1.817,60 2.562,54 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 |00.09 88.780,38 0,00 88.780,38 Impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 88.780,38 0,00 88.780,38 [impozit pe cladiri 21 |07.02.01 72.627,26 0,00 72.627,26 impozit pe cladiri - PF [ 22 |07.02.01.01 23.606,56 0,00 23.606,56 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.788,01 0,00[ 4.788,01 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 6.063,12 0,00 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 asi de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 |07.02.03 4.839,51 0,00 4.839,51 Pag. 11/24

_ | _1 5 5 3 £ e E E 3 a 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g E 9 E 6 3 E 5 O e o a. a Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 212.584,75 9 099,00/ 221.683,75 Sume defalcate din TVA — 31 [11.02 182.913,00 99,00 183.012,00 orasolor municibilor. sactoarelor si Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 11.02.02 181.141,00 99,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 1772,00| 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 766,27 0,00 766,27 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 773,39 0,00 773,39| Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 1 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 28.132,09 9.000,00 37.132,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 23.812,61 7.000,00 30.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 [16.02.02.01 13.314,76 1.000,00 1431476) Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 12 [16.02.0202 16457 85| 5.000,00 16.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 [16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 4.316,76 2.000,00 6.316,76 AS. Al.TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE _|_ 45 00.11 2.005,28 1.000,00 3.005,28 Aite impozite si taxe fiscale 46 |18.02 2.005,28 1.000,00 3.005,28 Alte impozite si taxe 47 [18.02.50 2.005.25| 1.000,00 3.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 13.032,94 540,00 13.572,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 22.426,30 0,00 22.426,30 Venituri din proprietate 50 [30.02 22.412,74 0,00 22.412,74 Venituri din concesiuni si închirieri 51 |30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 130.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 53 [30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 55 [31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 56 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 [00.14 -9.393,36 540,00 -8.853,36 Pag. 12/24

5 5 8 = 5 g 5 5 5 E 3 DENUMIREA INDICATORILOR 3 £ E S E Sl 2 5 £ G 9 e a a. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 [33.02 258,22 40,00 298,22 Venituri din prestari de servicii 59 [33.02.08 1,25 0,00| 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 [33.02.12 243,90 40,00 283,90 ponituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 [33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 134.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru [os foozez 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 |35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 T 11.050,61 0,00 11.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 [35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari [es 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 70 [36.02 4.896,80 500,00 5.396,80 Taxe speciale 71 |36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 72 |36.02.50 1.048,37 500,00 1.548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 | 37.02 -28.769,18 0,00 -28.769,1 sl Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoitare a bugetului local (cu semnul minus) 74 [37.02.03 -28.919,18 0,00 -28.919,18 Alte transferuri voluntare = Prozso 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 [00.17 9.550,68) 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 (00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de la bugetul de stat 78 |42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente 79 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incaizirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 |42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 [42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 82 i 676.221,98 17.482,00 693.703,98 CHELTUIELI CURENTE 83 |01 643.822,25 17.482,00 661.304,25 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 84 |10 234.164,46 379,00 234.543,46 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 265.424,80 7.028,00 272.452,80 Pag. 13/24

5 E z 3 ? 8 2 E] E o DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E S E S| 3 E O 9 e a a TITLUL III DOBANZI 86 130 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 87 40 91.900,00 10.075,00 101.975,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 [51 6.314,29 0,00 6.314,29 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 [57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 |59 4.800,00 0,00 4.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 [50.02 68.918,89 0,00 65.918,89| Autoritati publice si actiuni externe 93 [51.02 46.090,53 0,00 46.090,53 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 46.090,53 0,00 46.090,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 96 |20 12.022,91 0,00 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 |59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 |51.02.01 46.090,53 0,00 46.090,53 Autoritati executive 99 |51.02.01.03 46.090,53 0,00 46.090,53 Alte servicii publice generale | 100 [54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 101 [01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 |51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 [81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 [54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 Alte servicii publice generale 106 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 [55.02 19.400,00 0,00 19.400,00| CHELTUIELI CURENTE 108 [01 19.400,00 0,00 19.400,00 TITEUL III DOBANZI 109 [30 19.400,00 0,00 19.400,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 110 (55.02.01 19.400,00 0.00| 19.400,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 111 [59.02 19.693,30 0,00 19.693,30 Pag. 14/24

% 3 e 3 i 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E g E 5 2 E s o e a a Ordine publica si siguranta nationala 112 [61.02 19.693,30 0,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 113 [01 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 114 |10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 115 |20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 |51 o00[ 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 |59 100,00 0,00 100,00| Din total capitol Ordine publica 118 [61.02.03 19.343,30/ 0,00 19.343,30 Politie locala 119 |61.02.03.04 19.343,30 0,00 19.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 120 j61.02.05 350,00 0,00 350,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 [64.02 343.613,09 3.079,00 346.692,09 Invatamant 122 [65.02 197.801,00 799,00| 198.600,00 CHELTUIELI CURENTE 123401 197.801,00 799,00 198.600,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 124 [10 145.921,00 99,00 146.020,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 125 |20 47.575.00 700,00 48.275,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 |57 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 2.700,00 0,00 2.700,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 65.347,58 0,00 85.347,58 Invatamant prescolar 129 [65.02.03.01 37.188,20 0,00 37.188,20 invatamant primar 130 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 131 [65.02.04 131.445,53 799,00 132.244,53 Invatamant secundar inferior 132 [65.02.04.01 44.555,34 0,00 44.555,34 invatamant secundar superior 133 [65.02.04.02 84.206,79 799,00 85.005,79 Invatamant profesional 134 j65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 invatamant postliceal 135 [65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 136 |66.02 13.777,20 350,00 14.127,20 CHELTUIELI CURENTE 137 |01 13.777,20 350,00 14.127,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |10 5.077,22| 0,00 5.077,22 Pag. 15/24

% 5 5 4 E £ 3 a DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 9 E sl 3 5 E o e o o a. ra TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 |20 7.999,98 350,00 8.349,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 |51 700,00 0,00 700,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 141 (66.02.06 8.500,00 350,00 8.850,00 Spitale generale [ia 8.500,00 350,00 8.850,00 Servicii de sanatate publica 143 [66.02.08 5.277,20 0,00 5.277,20 Cultura, recreere si religie 144 [67.02 SECTE] 1.550,00 83.621,37 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 T- 82.071,37 1.550,00 83.621,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 [10 14.539,37 100,00 14.639,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 |20 67.532,00 1.450,00 68.982,00 Din total capitol Servicii culturale 148 |67.02.03 30.303,37 1.350,00 31.653,37 Institutii publice de spectacole si concerte 149 |67.02.03.04 19.341,37 450,00 19.791,37 Case de cultura 150 [67.02.03.06 10.962,00 900,00 11.862,00 [Servicii recreative si sportive 151 (67.02.05 47.700,00 200,00 47.900,00 Sport 152 |67.02.05.01 20.100,00 200,00 20.300,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 153 |67.02.05.03 z7.600.66[ 0,00 27.600,00 Servicii religioase 154 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 155 [67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 156 [68.02 49.963,52 380,00 50.343,52 CHELTUIELI CURENTE 157 [0% 49.983,52 380,00 50.343,52 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 158 [10 19.665,95 180,00 18.845,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 159 |20 7.849,94 200,00 8.049,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 160 |51 2.233,93 0,00 2.233,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 161 |57 20.213,70 0,00 20.213,70 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 162 (68.02.04 1.273,00 0,00 1.273,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 163 [68.02.05 29.711,24 0,00 29.711,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 164 |68.02.05.02 29.711,24 0,00 29.711,24 Pag. 16/24

— 5 ş - Ă E 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E & z E 5 o o a a Asistenta sociala pentru familie si copii 165 [68.02.06 4.376,10 _ 4.556,10 Crese 186 [68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 167 [68.02.15 12.967,33 200,00 13.167,33 Ajutor social 168 |68.02.15.01 6.290,59 200,00 6.490,59 Cantine de ajutor social 1 68.02.15.02 6.676,74 0,00 6.676,74 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 170 [68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 |69.02 80.507,50 4.328,00[- 84.835,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 |70.02 63.007,50 2.328,00| 65.335,50 CHELTUIELI CURENTE 173 [01 1 41.007,50 2.328,00 43.335,50 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 174 |20 41.007,50 2.328,00 43.335,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 175 |81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 176 |70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 177 |70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 178 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 179 [70.02.05 17.066,90 400,00 17.466,90 Alimentare cu apa 180 |70.02.05.01 17.066,90 400,00 17.466,90 Iluminat public si electrificari rurale 181 |70.02.06 9.000,00 800,00 9.800,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 182 [70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 183 70.02.50 35.510,60 1.128,00 36.638,60 Protectia mediului 184 [74.02 17.500,00 2.000,00 19.500,00 CHELTUIELI CURENTE 185 |01 17.500,00 2.000,00 19.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 |20 17.500,00 2.000,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 187 [74.02.05 17.500,00 2.000,00 19.500,00| Salubritate 188 [74.02.05.01 12.500,00 2.000,00 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 189 [74.02.0502 5:000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 190 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE [191 [79.02 163.489,20 10.075,00| _173.564,20 Pag. 17/24

5 5 5 3 E 5 â 8 5 u < a = e DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 5 z 5 £ E, S e e a a Combustibili si energie 192 [81.02 53.400,00 3.075,00 56.475,00 CHELTUIELI CURENTE 193 |01 53.400,00 3.075,00 56.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 194 40 53.400,00 3.075,00 56.475,00 Din total capitol PI Energie termica | 195 [81.02.08 53.400,00 3.075,00 56.475,00 Transporturi 196 [84.02 11008920) 7.000,00 117.089,20 CHELTUIELI CURENTE 197 or 99.737,47 7.000,00 106.737,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 198 |20 - 61.237,47 0,00 81.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 199 [40 38.500,00 7.000,00) 45.500,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 200 181 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol 1 Transport rutier 201 |84.02.03 110.089,20 7.000,00 117.089,20 Drumuri si poduri 202 |84.02.03.01 0,00 0.00 0,00 Transport in comun 203 [84.02.03.02 50.051,73 7.000,00 57.051,73 Strazi ' 204 |84.02.03.03 60.037,47 0,00 60.037,47 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |205 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 206 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 207 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 208 [98.02 000| 0,00 0,00 DEFICIT 209 [99.02 0,00 0,00 900| SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 424.909,85 -15.758,00 409.151,85 TOTAL VENITURI 2 (00.01 ] 424.909,85 -15.758,00 409.151,85 VENITURI PROPRII 3 |48.02 1.49220[_ 0,00 1.492,20 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 28.919,18 0,00 28.919,18| C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 28.919,18 0,00 28.919,18 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 [00.14 28.919,18 0,00 28.919,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 28.919,18 0,00 28.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 28.919,18| 0,00 28.919,18 Pag. 18/24

% s > 5 & 3 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E 6 3 5 E 5 O 9 9 a a Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 1.492,20), 0,00 1.492,20 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 1.492,20 0,00 1.492,20 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 |39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 [39.02.07 971,44 0,00 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 |39.02.10 | 162,06 0,00 162,06 IV. SUBVENTII 14 100.17 118.281,17 0,00 118.281,17 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 |00.18 118.281,17 0,00 118.281,17 Subventii de la bugetul de stat 16 |42.02 118.281,17 0,00 118.281,17 A. De capital 17 118.281,17 0,00 118.281,17 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 18 1202.16 7.790,00 0,00[_ 7.790,00 comunicati n urgenta în sanatate bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 19 [42.02.1601 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 21 |42.02.20 110.491,17 0,00 110.491 77| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 |45.02 276.217,30 -15.758,00 260.459,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 |45.02.01 275.165,06 -15.758,00 259.407,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.01.01 275.165,06& -15.758,00 259.407,06 Fondul Social European 25 [45.02.02 344,36 0,00 344,36| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 27 |45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 29 |45.02.03.03 13,67 0,00 13,67 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 |45.02.07 163,25 0,00 163,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.07.01 14,41 0,00 14,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.07.02 148,84 0,00 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 33 [45.02.15 79,08 0,00 79,08 Prefinantari 34 |45.02.15.03 79,08 0,00 79,08 TOTAL CHELTUIELI 35 440.875,59 -15.758,00 425.117,59 CHELTUIELI CURENTE, 36 101 312.391,29 -4.000,00 308.391,29 Pag. 19/24

& e g ă 8 5 m < a E o DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E SI 3 5 E 6 e e a (7 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 |51 23.097,80 -4.000,00 19.097,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 |56 289.293,49 0,00 289.293,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 128.484,30 -11.758,00 116.726,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 128.479,00 -11,758,00 116.721,00| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 |72 5,30 0,00 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 |50.02 4.573,89 160,00 4.733,89 Autoritati publice si actiuni externe 43 [51.02 4.098,89 160,00 4.258,89 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 | 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 160,00] | 1.256,89| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 4.098,89 160,00 4.258,89 Din total capitol Autoritati executive si legislative 47 (51.02.01 4.098,89 160,00 4.258,89 Autoritati executive 48 [51.02.01.03 4.098,89 160,00 4.258,89 Alte servicii publice generale 49 [54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 1 50 |01 475,00 0,00 475,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 |51 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 [54.02.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 55 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 |59.02 1.375,14 0,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 161.02 1.375,14 0,00 1.375,14 CHELTUIELI CURENTE 58 101 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 [71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 61 [61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 1.000,00 0,00 1.000,00 Pag. 20/24

s $ e E o DENUMIREA INDICATORILOR = E E sg E Sl 2 £ o e e a a Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 63 |61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 (64.02 128.200,15 6.328,00 121.872,15 invatamant 65 |65.02 46.518,15 -1.780,00 44.738,15 CHELTUIELI CURENTE 66 [01 38.017,14 0,00 38.017,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 |56 38.017,14 0,00 38.017,14 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 |70 8.501,01 -1.780,00 6.721,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 69 [71 8.501,01 -1.780,00 6.721,01 total capitol _1. Invatamant prescolar si primar 70 |65.02.03 Sen 0,00 592,03 Invatamant prescolar 71 |65.02.03.01 592,03 0,00 592,03 Invatamant primar 72 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 73 |65.02.04 45.926,12 -1.780,00 44.146,12 Invatamant secundar inferior 7 [PG 1 1.938,92 -680,00 1.258,92 Invatamant secundar superior 75 165.02.04.02 43.987,20 -11000[, 42.887,20 invatamant profesional 76 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 77 |65.02.05 "0,00 0,00 0,00 Sanatate 78 |66.02 52.072,57 -60,00 52.012,57 CHELTUIELI CURENTE 79 for 31.668,18 0,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 [51 11.825,80 0,00 11.825,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL az |70 20.404,39 -6000| _20.344,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 [71 20.404,39 -60,00 20.344,39 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 (66.02.06 51.942,57 -60,00 51.882,57 Spitale generale 85 [66.02.06.01 7 51.942,57 -60,00 51.882,57 Servicii de sanatate publica 86 [66.02.08 130,00 0,00 130,00 Cultura, recreere si religie 87 |67.02 26.410,09 4.488,00 21.922,09 CHELTUIELI CURENTE 88 |01 13.713,75 -4.000,00 9.713,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 |51 10.797,00 -4.000,00 6.797,00 Pag.21/24

Ț— 5 e E 8 & g 3 a 2 = = e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 9 E 5 = 5 3 5 £ E O e e a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 [58 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 12.696,34 -488.00| 12.208,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 [71 12.696,04 -488,00 12.208,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 93 |72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 94 (67.02.03 1 2.902,55 -460,00 2.442,55 BRA publice de spectacole si concerte 95 |67.02.03.04 2.587,55 -460,00 2.127,55 Case de cultura 96 |67.02.03.06 315,00 0,00 315,00 Servicii recreative si sportive 97 [67.02.05 23.507,54 -4.028,00 19.479,54 Sport 98 |67.02.05.01 12.325,30 -4.040,00 8.285,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 99 |67.02.05.03 11.182,24 12,00 11.194,24 Servicii religioase 100 [87.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 101 [67.02.50 0,00 0,00 0.00) Asigurari si asistenta sociala | 102 [68.02 3.199,34 0,00 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 103 Jo1 2.032,18 0,00 2.032,18 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 |56 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 |70 1.187,16 0,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 166 [71 m 1.187,16 0,00 1.167,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta | 107 [68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 108 (68.02.05 349.58 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 109 [68.02.0502 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 110 [68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 111 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 112 [68.02.15 2.631,50 0,00 2.631,50 Ajutor social 113 [68.02.15.01 332,00 0,00 332,00 Cantine de ajutor social 114 |68.02.15.02 2.299,50 0,00 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 115 [88.02.50 | 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 116 [69.02 136.458,94 -800,00 135.658,94 Pag. 22/24

5 3 z 5 i g 5 m = m = o DENUMIREA INDICATORILOR - E E sg E 8 3 : £ : O e e a a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7 70.02 135.352,64 -800,00 134.552,64 CHELTUIELI CURENTE 118 |01 118.047,10 0,00 118.047,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 119 [56 118.047,10 0,00 118.047,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 |70 17.305,54 -800,00 16.505,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 121 [71 17.300,54 -800,00 18.500,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE | 122|72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol - Locuinte 123 |70.02.03 50.765,74 -800,00 49.965,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 124 [70.02.0301 50.765,74 -800,00 49.965,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 125 [70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 126 |70.02.05 1.633,45 0,00 1.833,45 Alimentare cu apa 127 |70.02.05.01 1.633,45 0,00 1.633,45 luminat public si electrificari rurale 128 [70.02.06 4.003,47 0,00 4.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 129 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 130 [70.02.50 78.949,98 0,00 78.949,98 Protectia mediului ] 131 [74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 132 |01 1.106,30 0,00 1.106,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 133 |56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 |70 1] 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 135 [74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 136 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 137 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 138 |74.02.06 1.106,30 0,00 1,106,30| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 139 [79.02 -8.790,00 161.477,47 Combustibili si energie 140 j81.02 1 500,00 0,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE 141 [01 0,00 0,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142170 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 143|71 600,00 0,00 600,00 Pag. 23/24

- 3 £ 5 3 e 8 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E ă 3 E £ 5 O 9 2 a a Din total capitol Energie termica 81.02.06 600,00 0,00 600,00 Transporturi 145 169.667,47 -8.790,00 160.877,47 CHELTUIELI CURENTE 146 [01 107.331,64 0,00 107.331,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Î 147 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 62,335,83 -8.790,00 53.545,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 |71 62.335,83 -8.790,00 53.545,83 Din total capitol Transport rutier 150 184.02.03 169.667,47 -8.790,00 180.877,47 Drumuri si poduri 151 |84.02.03.01 13.457,11 -2.500,00 10.957,11 Transport in comun 152 |84.02.03.02 118.954,48 -240,00 | Strazi 153 [84.02.03.03 37.255,88 -6.050,00 31.205,88 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 154 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 157 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 [99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HA ICU STELI, TANCIU Pag.24/24