keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 387/13.12.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 27247/07.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.1 , art.4, alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi 2 si art. 20 alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ŞTEFAN PETRU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA = JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA / lPRIi SC2011- Dr. Ing. o x PROGRAM DEZVOLTARE 2011 RECTIFICARE 5 Anexa ta TE RSE BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI ot SURSE EXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE | Locat, 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 171.319,09| 2.170,92| 4.712,87) 4.317,84 77.876,61| 19.194,90| 63.045,95 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 43.879,51 486,46| 4.312,87 0,00 2.755,66 696,03) 35.628,49 LUCRĂRI NOI -B 107.170,66| 1.684,46| 200,00 573,20) 74.720,95| 18.498,87, 11.493,18 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 20.268,92 0,00| 200,00, 3.744,64 400,00 0,00| 15.924,28 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Fxecutive şi. E 928.64 0.00 0.00 0.00[. 0,00 0,00 : 928,64 Actiuni Externe : Es | : 51.02.01.03 Autorităţi. executive 928,64 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 928,64) A.Lucrări în continuare 108,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007, HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 82172 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 821,72 Dotări independente 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,72 Dotări Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitale carp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 0,00 0,00 0,00 Capitolul 54.02 Alfe servicii publice 279435) 000|, 000|. 31650). 0,00). 000| 2.477,85 generale : ME : II 54.02.10 Servicii comunitare de 279435 0.00 0,06 316,50 0,00 0,00|. 2.477,85 evidență a populației A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,90 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00 318,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul:61.02: Ordine publică şi : : E : siguranța națională 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00[:;. 186,00 51.02.03.0rdine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 61.02.03.04: Poliţie: comunitară 126,00 0,00 0,00[* 0,00 9,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00

SURSE DE FINANTARE | DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | EXCEDENT, SURSE BUGET 2011 SURSE 2019 PROPRII FU+STAT | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 5 7 61.02.05. Protecţie Civilă 160,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 C. Dotări independente şi alte investiții 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări independente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Capitolul 65.02 Învățământ i "|: 2:426,07 674,42 LT Tm 385), | 15138 65.02.03.01. Învățământ preşcolar. 1.511,35 0,00 0,00| 1.511,35 A. lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00) 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 26 0,00 0.00 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 65.02.03.02: Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi aite investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ secundar... i dem VI Mu E a 240,30 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 877,97 0,00 0,00) 637,67) 0,00 0,00[:. 240,30 C. Dotări independente şi alte investiții 877,97 0.00 0,00 637,67 0,00 0,00 240,30 Dotări independente 729,67 0,00 0,00| 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Studii şi proiecte 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 148,30 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66.02. Sănătate : 14.377,83 0,00[. 656,04[:: 3.284,92): 8.153,11 0,00; 2.283,76 66.02.06. Spitale 14.377,83 0,00) 656,04) 3.284,92, 8.153,11 0,00; 2.283,76 A. Lucrări în continuare 3.832,42 0,00| 456,04 0,00 2.523,42 0,00 852,96 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011 3.832,42 456,04 2.523,42 852,96 B. Lucrări noi 6.800,09 0,00 0,00 573,20 5.629,69 0,00 597,20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL. 410/2010 3.205,82 2.608,62 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.089,07 0,00 68,00) 3.021,07 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00 505,20 0,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE |ExcepENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 suRsE | 2010 | pRopRi | | SREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 C. Dotări independente şi alte investiții | 374532| 0,00| 200,00| 2.711,72 000| 000| 833,50 Dotari independente 3.431,00 0,00| 200,00; 2.711,72 0,00 0.00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu! 151,28 128,00 8 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 675,00 0,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 200,00 200,00 0,00 1168/2010 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 9.00 0.00 Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofttiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 95,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,80 DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului 45,00 genital in aria Timisoara- Szeged 45.00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea 40,80 diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 40,80 PT Spitalui Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 0,00 10,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si , Pneumoftiziologie "Victor Babes" , 140,00 n S7.02,Cultură, recreere şi. 12,399,52| . 0,00|, 4200, 243340| 000|. 9.724,12 67.02.0304 Instituții publice de 609,00/ - 0,00| - 0,00| 42,00 0,00) 567,00 spectacole şi concerte C. Dotări independente şi alte investiții 609,00 0.00 0.00 42,00 0.00 0,00 567.00 Dotări independente 609,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica 599,00 32,00 567,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement | 11.790,52 0,00|: 200,00 0,00; 2.433,40 0,00 9.157,12 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri . a , zone verzi, baze sportive şi de agrement |. 11,790,52 -0,00|: 200,00 2.433,40[. 0,09|.:9.157,12

SURSE DE FINANTARE | TOTAL ALTE ExcEDENT| SURSE BUGET o 1 2 3 4 5 $ 7 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.193,63 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,37 3,37 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,88 2.032,88 B. Lucrări noi 8.846,50 0,00j 200,00 0,00| 2.433,40 0,00| 6.213,10 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 0.00 10,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOVWNS HURO/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50 2.227,00 589,50 earmenajare Parcul Lotusulur conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00| 200,00 0,00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 200,00 200,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0.00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 750,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 750,39 Dotări independente 27,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 Dotari Gradina Zoologica Timisoara 27.00 27,00 Studii şi proiecte 723,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,39 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 123,40 123,40 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 105,00 105,00| SF+PT Amenajare parcare ecologica ntrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr, 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. ntrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 0.00 0.00 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare toc de joaca intrarea 0,00 0,00 0,00 Doinei 0,00

SURSE DE FINANTARE rama aa TOTAL ALTE |excgpenT| SURSE EU4STAT | CREDITE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PROPRII LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 9,00 102,92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asisteriţa Socială PR 725,82 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala p PIERD n nfru familie |. IE 000|. 000. 000|, 18562 si copit n PI E E E Asistenta sociala pentru familie 5877 0.00 0.00 0,00 0.60 2877 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2877 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 2877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar. 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 C. Dotări independente şi alte investiții 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 56,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor sociali 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 68.06.15.50 Alte cheltuieli în domeniul : 550,79 0,00 0,90 0,00 540,00 10,70 prevenirii excluderii sociale B. Lucrări noi 550,70 0,00 0,00 0,00 540,00 10,70 BARRABARRIPEN 550,70 540,00 10,70 Capitolul 70.02 Lacuinte , servicii și 41.471,46|. 2.170,92| 1.500,00]... 0,00|.17.603.77|. 700,81). 19.495,96 dezvoltare publica FEL : ; 70.02.03 Focuinte a 3.924,33| 2.120.921. = 000|... 0.00 180341 en Dezvoltarea sistemului de 3.673,64| 2.120,92 0,00 0,00 0,00[ 1.552,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44 486,46 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258,36 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE [ExcepENT| SURSE BUGET OBIECTIVE 2011 suRSE | zoo | pRopRii | | CREDITE! LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică sir.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bi. 18 6,24 5,24 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70 27,10 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,28 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. ATB 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str, Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr, TA, bl. 152 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, SC. A 133,05 10,61 122,44 itare termică str. Zarand nr. 3-5-7-8 5,22 5,22 0,00 [Reabi itare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 (Reabi itare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,7 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.334,95) 1.634,46 0,00 0,00 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 790,77 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, lb 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83 203,58 |Reabi itare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00

r SURSE DE FINANTARE E E SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI SOIA SURSE EXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE | FOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică Calea Torontaluiui nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bi. 17 430,11 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana Ilpătescu, nr. 9 254,84 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A*B 318,24| 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14 250,16 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 70-02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 100205 Alimente cu ap 15.959,09|. 0000. 1], 5.258,28 hidrotehnic E REL TAIA E : 70.02.05.01 Alimentări cu apă 5.959,09 0,00 0,00 5.258,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 536,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL. 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-cana! Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2008 1.180,26 550,22 830,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 8,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 8,22 8,22 C. Dotări independente şi alte investiții 222.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 222.00 Studii şi proiecte 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI e SURSE EXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE o 1 2 3 4 5 6 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.i, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. îl 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 PI luminat public si electrificâri |. 7.90164| 000| 000| 000| 000| 000| 7.901,64 A. Lucrări în continuare 7.901,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.901,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de în domeriile| 3.430,00 00 E 3.430,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.356,10 523,86 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1,902,26 1.500,00 402,26 PIMMS TRANSFER 238,32 232,24 5,08 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 215,52 0,00 215,52 B. Lucrări noi 17.855,57 50,90 0,00 0,00; _16.971,53 0,00) 834,04 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 802/2010 620,00 50,00 535,00 35,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.350,00 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.474,73 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00| 3.074,73 Dotări independente 501,05 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 101,05 Asociatia pentru Management Energetic - aport capita! 1,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 500,00 400,00 100,00 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,05 Studii şi proiecte 2.973,68 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00| 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 10,80 0,00 10,80

SURSE DE FINANTARE NUMIREA OB TOTAL ALTE |excapenT| SURSE PENU ECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 6 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiu! Timisoara 62,42 62,42 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,58 620,58 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 86,30 86,30 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ) 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500,00 500,00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 0,00 [PUZ Piata 700 10,00 10,00 (DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv enerator curent) 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 SF-Net City 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 0,00) 000, 0,00|, 43.920,76| 17.722.4| 3.504,93 81.02.06 Energie termică 65.148,13 0,00 0,00 0,00| 43.920,76| 17.722,44| 3.504,93 A. Lucrări în continuare 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.504,93 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 3.504,93 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.504,93 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCl, 558/2006 1.000,00 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCl, 556/2008 1.000,00 1.000,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21

[Deuces OBIECTIVULUI | TOTAL 2011 SURSE DE FINANTARE ALTE | SURSE SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE 0 1 2 3 4 5 & Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2005 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 149,32 B. Lucrări noi 61.643,20 0,00 0,00 0,00| _43.920,76| 17.722,44 0,00| Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția 61643.20 43.920,76| 17.72.44 0,00 mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2008 Capitolul 84.02: Transporturi 30.861,47|- 0,00|2.356,83 0,00[:::; 5.225,57|::: 771,65). 22.507,42 84.02.03 Transport rutier. [3086147] 0,.00|[2356,83, 000| 522557| 771,65| 2250742 84.02.03.02 Transportul în comun 963,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,47 A. Lucrări în continuare 1,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 1,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 962,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,47 Dotări independente 552,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,55 Maşini, echipamente si mijloace de 527,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,55 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tramvaie folosite 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 Achizitii tramvaie noi 1,00 1,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Achizitii refugii calatori 25,00 25,00 Studii şi proiecte 409,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00); 409,92 |Studii si proiecte Primarie 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 250,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 250,00 250,00 Studii si proiecte RATT 159,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,92 SF + PT Statie intermadala Dambovita 1,00 1,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 50,00 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00

E o ra SURSE DE FINANTARE ECT ALTE EI URSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI a SURSE EXCEDENT PROB EU+STAT | CREDITE | o 1 2 3 4 5 6 7 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 5,60 0,00 5,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.406,63 09,00 0,00 9,00 0,00 0,00| 2.406,63 A. Lucrări în continuare 1.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.709,00 Consolidare pasaj Cal. aguiui, HCL vea 1.709,00 0,00 1.109,00 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 617,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 617,00 Studii şi proiecte 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 617,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84 Expertiza Podul Muncii 16,15 16,15 [Expertiza Podul Tinereţii 13,84 13,84 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 559,33 559,33 | Expertiza Podul Eroilor 13,84 0,00 13,84 84.02.03.03 Străzi 20.721,37 0,00| 2.356,83 0,00 5.225,57 711,65) 12.367,32 A. Lucrări în continuare 11,362,24 0,00 2.356,83 0,00 0,00 0,00) 9.005,41 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare sir Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Pglona HCL 468/2099 1.967,19 1.967,19 Amenajare strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.732,64 2.356,83 4.375,81 B. Lucrări noi 9.046,02 0,00 0,00 0,00 3.225,57 771,65) 3.048,80 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 109,78 108,78 PT + Amenajare strada Steaua HCL 906,08 906,08 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65| 1.405,91 Amenajare sir, Neculce HCL 25/2010 567,03 567,03 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 313,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,11 Studii şi proiecte 313,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,11 SF+PT Amenajare str. Brazilor 5,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 28,43 28,43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59

r- SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Amenajare zona Weismuller- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie 0.00 P-ta Balcescu 0,00 ! SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 11,08 11,08 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 0,00 0,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 103,94 103,94 84.02.50 Alte cheltuieli în' domeniul 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.770,00 transporturilor. C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 6.770,00 Dotari independente 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.770,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.770.00 0.00 6.770,00 Ă DIRECTOR DIRECȚIA Econoţfioi| DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICU N i i f Verificat SEF SERGIU = 5 pursiia- U 4) E

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- INVESTITII 2011 RECTIFICARE 5 SURSE DE FINANTARE APROBAT, PRIMAR Dr. Ing/Gheo = (he CIUHANDU Anexa 1a/1 E i DENUMIREA OBIECTIVULUI E EU+ST CERETI CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 6 [TOTAL GENERAL 69.867,22| 2.120,92) 4.256,83| 4.249,84 0,00, 700,81 58.538,82 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 39.761,63 486,46) 3.856,83 0,00 0,00; 696,03 34.722,31 LUCRĂRI NOI -B 10.336,67| 1.634,46 200,00 505,20 0,00 4,78 1.992,23 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C 19.768,92 744,64 15.824,28 FOTAL GENERA 69.867.222 249,84 58.538,82 din care pe capitole Capitolul 51:02 Autorităţi Executive şi 928,64 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 928,64 Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,64 A.Lucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 821,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 821,72 Dotări independente 225,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,72 Dotări Primărie 138,34 0,00 138,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, N 596,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0,00 0,00 0,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii ar. 1HCL 464/2009 0,00 0,00 0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 2.794,35 0:00 0,00 2.477,85 54.02,10 Servicii publice comunitare de. |. 2794 35 000|. 0,00|' 316,50| 0,00|. “0,00 2.477,85 evidență a populației A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00) 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00, 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranta natională 186,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 186,00 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 186,00 61.02.03.04: Politie comunitară 26,00 0,00/. 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00 n 7, Ă |

| SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |EXCEDENT] sunse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 61.02.05. Protectie Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări independente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Capitolul 65.02 Învățământ 2.426,07 0,00 0,00[.: 674,42 0,00 0,00 1.751,65 55.02.03 nvățâmânt prescolar si Primar | 1548,10| 000| 000| 3675| 000| 000| 151135 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.511,35. 0,00, 000| 0,00| 000| 0.00 1.511,35 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Dotări independente 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP26 0,00 0,00 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 10,00 10,00 65.02.03.02 Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0.00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ secundar | 877,97, 000, 0,000 63767 000, 000. 240,30 65.02.04,02 învățământ secundar superior 877,97 0,00 0,00| 637,67 0,00 0,00 240,30 C. Dotări independente şi alte investiții 877,97 0,00 0.00| 637.87 0.00 0,00 240,30 Dotări independente 729.67 0,00 0,00| 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,87 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Studii şi proiecte 148,30 0,90 9,00 0,90 0,00 148,30 DALI+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara 148,30 148,30 Capitolul 66.02 Sănătate 4.418,90 0,00[:: 200,00|:3.216,92 0,00 0,00 1.001,98 66.02.06 Spitale 4.418,90 0,00| 200,00) 3.215,92 0,09 0,00 1.001,98 A, Lucrări în continuare 168,38 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 168,38 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011 168,38 0,00 168,38 B. Lucrări noi 505,20 0,00 0,00) 505,20 0,09 0,00 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00) 505,20 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.745,32 0,00| 200,00| 2.711,72 0,00 0,00 833,60 Dotari independente 3.431,00 0,00, 200,00| 2.711,72 0,00 0,00 519,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' 151,28 128,00 23.28 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 0,00 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu” Timisoara 675,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST 3011 SURSE 200 PROPRII AT CREDITE |[BUGET LOCAL o 1 2 3 4 5 Achizitie Statie de monitorizare nemodinamica la UMF "V.Babes”, HG 1168/2010 200,00 200,00 0,00 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 0,00 0,00 Achizitie imobil Policlinica nr.3 0,00 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 95,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 95,80 DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului 45,00 genital in aria Timisoara- Szeged 45,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 40,80 40,80 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B 10,00 10,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Venerice Str,Marasesti nr.5 ! 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes” 140,00 PE 57.02 Cultură, recreere şi 9.363,02 42,00| 0,00 9.121,02 Instituții publice de 609,00 000| 000| 4200) 000| 0,00 567,00 spectacole şi concerte C, Dotări independente şi alte investiții 609.00 0,00 2,00 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări independente 609,00 0,00 0,90 42,00 0,00 0,00 567,00 Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 599,00 32,00 567,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini pârcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement | 8.754,02 0,00|: 200,00 0,00 0,00 0,00 8.554,02 67.02:05.03 Intrețiriere grădini parcuri : : zone verzi, baze sportive şi de'agrement. [8.754,02 0,001: 200,00 0,00 0,00 0,00 8.554,02 A. Lucrări în continuare 2.193,63 0,00 0,00 0,00 0,900 0,00 2.193,63 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2005, HCL. 123/2008 0,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL (490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,37 3,37 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.032,88 2.032,88 B. Lucrări noi 5.810,00 0,00i 200,00 0,00 0,00 0,00 5.610,00

SURSE DE FINANTARE ml DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT pure FT CREDITE |BUGET LOCAL | o 2 3 4 5 5 8 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 10,00 0,00 10,00 |Reamenajare Parcul Lotusului conform HG |1168/22.11.2010 200,00 0,00) 200,00 0,00 | Amenajare parcare ecologica str, Circumvatatiunii nr. 37 200,00 200,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,09 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 750,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,39 Dotări independente 27,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 27,00 Dotari Gradina Zoologica Timisoara 27,00 27,00 Studii şi proiecte 723,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,39 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 123,40 123,40 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 0,00 0,00 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 0,00 0,00 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 38,32 38,32 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 105,00 105,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica sir. Circumvalatiunii nr. 37 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 0,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5,7, 9 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 0,00 o SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0,50 9,00 0,00 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga 123,82 0,90 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Capitolul 68.04 Asigurări si Asistenţa 17492." 0,00| 000|.“ 000]. 0.00]; 0,00 17492 Socială : : : E Sociale pentru fâmilie 17492| 000|, 000| 000| 000] 000 ATA?

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 9 1 2 3 4 5 5 6 ionii Asistenta sociala pentru familie 2877 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 28,77 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului și Familiei (str. Platanilor 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 110,17 0,08 9,00 0,00 0,00 0,00 110,17 C. Dotări independente şi alte investiții 110,17 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 110,17 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 81,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 56,26 56,26 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Caniinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 Capitolul 70.03 Locuinte , servicii si 22.662,05| 2.120,92) 1.500,00|; 0,00 0,00| 700,81 18.340,32 dezvoltare publica. 10.02.03 Locuinte , 3.924,33 2.120,92, 0,00 0,00 1.803,41 Ta a Dezvoltarea sistemului de | 3573 64| 2.120,92| 000| 000| 000| 0,00 1.852,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44) 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 258,36, 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,24 5,24 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 27,70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,28 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr,104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00

orar SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT pURsE, FT CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, se A+B 134| 134 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 8/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,05 10,61 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgi! Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.334,95| 1.634,46 0,00 000| 0,00 700,49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 0,00 0.00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 790,77| 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bt.74 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83| 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,090 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 128,03 itare termică Bv, Dâmbovița, nr. 22A 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 254,84) 178,39 16,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl. 18 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Caposu, nr.32, sc AB 318,24) 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16) 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0.00 0,00 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25

DENU OBIECT U RENE SURSE DE FINANTARE MIREA OB IVULI TOT, ALTE |E EU+ST Su SURSE Pee Fa | CREDITE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250.69 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 10-0205 CU Ap | Si | sobo09l. 000, 000| 000| 000| 70081. 5.258,28 hidrotehnice... a PE Apo _ 70.02.05.01 Alimentări cu apă 5.959,09 0,00 0,00 0,00 0,00, 700,81 5.258,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00| 696,03 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 306,27 0,00 306,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,28 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,180,26 550,22 530,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 68,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 13,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4,78 8,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 8,22 8,22 C. Dotări independente şi alte investiții 222,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 222,00 Studii şi proiecte 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 Sistem major canal - cartier Clarda Rosie etllt, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Tirnisoara et.!, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. 1l 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificari [17901.64]... 000|. 000| 000 000| 000| | 7190164 A. Lucrări în continuare 7.901,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.901,64

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE EU+ST 2011 | suRsE] zoo | propri | ap | CREDE |BUGET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 6 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.471,64 0,00 0,00 4.471,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.430,00 0,00 3.430,00 70.02.50 servicii în domeniile| a 1 anal locuințelor, serviciilor şi dezvoltării POPI LL IL TTL SA A. Lucrări în continuare 1.902,26 0,00| 1.500,00 0,00 0,00 0,00 402,26 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.902,26 1.500,00 1022) C. Dotări independente şi alte investiții 2.974,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974,73 Dotări independente 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Aport capital Asociatia Cluster Regional TIC Regiunea Vest Romania 0,05 0,05 Studii şi proiecte 2.973,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.973,68 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 10,80 9,00 10,80 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminatitatii in municipiul Timisoara 62,42 62,42 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,58 620,58 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polutui de Crestere Timisoara 86,30 86,30 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega Timisoara 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 500.00 500,00 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 0,00 0,00 PUZ Piata 700 10,00 10,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol i 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 [SF-Net City 10,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EU+ST a SURSE PER | Stati | ap | oREDITE |BUGET LOCAL 9 1 2 3 4 5 6 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 3.504,93 0,00 ; 0,00 0,00 000 0,00 3.504,93 81.02.06 Energie termică 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 A. Lucrări în continuare 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice în municipiul Timisoara 3.504,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.504,93 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Retennologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2008 1.000,00 1.000,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiraculuiHCL 289/2008 57,73 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2008 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 879,87 879,87 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 149,32 149,32 Capitolul 84.02: Transporturi 23.408,34 0,00 0,00 0,00 21.051,51 84.02.03 Transport rutier 23:408,34| 0,00, 2.356,83 0,00; 0,00 0,00). 21.051,51 84.02.03.02 Transportul în comun 963,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,47 A. Lucrări în continuare 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 1,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 962,47 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 962,47 Dotări independente 552,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,55 Maşini, echipamente si mijloace de 527,55 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 527,55 transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tramvaie folosite 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Achizitii tramvaie noi 1,00 1,00 po refugii calatori 25,00 25,00 Studii şi proiecte 409,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 409,92 (Studii si proiecte Primarie 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE |EXCEDENT| surse | EU+ST SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 250,00 250,00 Studii si proiecte RATT 159,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 1,00 1,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 50,00 50,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 50,00 50,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 5,60 0,00 5,60 84.02.93.01 Drumuri si poduri 2.406,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406,63 A. Lucrări în continuare 1.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.709,00 0,00 1709.00 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 617,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 617,00 Studii şi proiecte 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617,00 Expertiza Podul Stefan cel Mare 13,84 13,84 Expertiza Podul Muncii 16,15 16,15 Expertiza Podul Tineretii 13,84 13,84 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 559,33 539,33 Expertiza Podul Eroilor 13,84 0.00 13,84 84.02.03.03 Străzi 13.268,24 0,00/ 2.356,83 0,00 0,00 0,00 10.911,41) A. Lucrări în continuare 11.362,24 0,00] 2.356,83 0,00 0,00 0,00 9.005,41i Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL | 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.967,19 1,967,19 Amenajare strada Moise. Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.129,61 2.129,61 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.732,64 2.356,83 4.375,81 B. Lucrări noi 1.592,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,592,389 PF + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 109,78 109,78 PT + Amenajare strada Steaua HCL| 906,08 906,08 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 367,03 567,03 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00

— E ta SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE [EXCEDENT| suRse | EU+ST - 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCALI 9 2 3 4 5 5 6 | C. Dotări independente şi alte investiții 313,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,11 Studii şi proiecte 313,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,11 SF+PT Amenajare str, Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 28,43 28,43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismulfer- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 18548 47,70 47,1 SF+PT Reamenajare geometrie înterseclie 000 P-ta Balcescu 0,00 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 11,08 11,08 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 0,00 0,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 0,00 0,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 103,94 103,94 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 6.770,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.770,00 Dotari independente 6.770,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.770,00 0,00 5.770,00| N DIRECTOR DIRECȚIA ECO DEZVOLTARE Smaranda nat af /] 1 | LINVESTITII Verificat SEF SERVI) Â DIRECTOR DIREGȚIA AureliațJti |

ROMÂNIA Anexa 1al2 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA „PRIMAR A SC2011- Dr. Ing. Gherghe i JA an a PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2011 RECTIFICARE 5 mii lei TOTAL | ALTE | EXCEDE | SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURS | NT 2010 | PROPRII EU+STAT | CREDITE | LOCAL 0 1 2 2 4 3 4 5 TOTAL GENERAL 101.451,87| 50,00) 456,04| 68,00j 77.876,61| 18.494,09| 4.507,13 Capitolul. 66.02 Sănătate 9.958,93: 0,00[: 456,04[:: 68,00|: 8.153,11 0,00|:1.281,78 66.02.06 ' Spitale 9.958,93) 0,00| 456,04| 68,00| 8.153,11 0,00/ 1.281,78 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli infectioase Dr. Victor Babes, HCL, 409/2010 3.664,04 456,04 2.523,42 684,58 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxito -| Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.608,82 597,20 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.089,07) 0,00 68,00) 3.021,07 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 3.036,50/: 0,00 0,00 0,00[: 2.433,40 09,00 503,10 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 3.036,50, 0,00 0,00| 0,00| 2.433,40 0,00j 603,10 67:02.05.03 Întreţinere grădini. parcuri zone. a : : i E : i | verzi, baze sportive şi de agrement : 3.036,50: 0,00 0,00). 0,00[ 2.433,40 0,00[. 603,10 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problernelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS HURO/0801/128/1,.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50 2.227,00 589,50 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 550,70| 0,00 000 360 540.00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie s copii. 68.06.15.50 Alte cheltuieli în domeniul 550,70|. 0,00 0,00|-: 0,00 540,00 10,70 prevenirii excluderii sociale BARRABARRIPEN 550,70 540,00 10,70 Capitolul 70.02. Locuinte ; servicii si dezvoltare -18.809,41,50,00|.- 0,00; 17,603,77 0,00[;: 1.155,64 ublica: Ă E RE domeniile locuințelor, | 1.155,64 II 18,809,41|50,00/, 0,00| 17.603.771. oltârii comunale E IL 1. Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52 9,00 215,52 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00

E E Et rr DENUMIREA OBIECTIVULUI "ear SuRs Nur 20 | EU:STAT | CREDITE 0 1 2 2 4 3 4 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 PiIMMS TRANSFER 238,32 0,00 232,24 5,08 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 620,00|50,00 535,00 35,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL 425/2010 1.350,00 750,00 600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 500,00) 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 100,00 Dotări independente 500,00j 0,00 0,00j 0,00 400,00 0,00) 100,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 500,00 400,00 100,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 61.643,20[ 0,00 0,00)" 0,00[ 43.920,76) 17.722,44 0,00 81.02.06 Energie termică 61.643,20| 0,00 0,00 0,00, 43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului 61.643,20 43.920,76| 17722.44 0,00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolur 84.02: Transporturi 7.453,13|:0,00 0,00 0,00|:' 5.225,57 171,65|.:.1.455,91 84.02.03 Transportrutier. 7:453,13, 0,00|. 0,00) 0,00) 5.225,57] 145591 84.02.03.03 Străzi 7.453,13| 0,00 0,00 0,00) 5.225,57 171,65) 1.455,91 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul By.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 1.650,00 1.600,00 50,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 77165 1.405,91 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ IA DEZVOLTARE Smaranda | FE: Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII Gabrjef ȘICA INTOCMIT TOMA | Dr

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGĂIE CIUHANDU Nr. SC2011 - 07.12.2011 (V-A A, N Vl REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2011 Având în vedere: Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr.10285/19.10.2011 privind rectificarea bugetului local conform HG nr.1001/12.10.2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unități administrativ-teritoriale; Hotărârea Guvernului nr.1086/27.10.2011 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale; Adresa Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş nr.11657/06.12.2011 privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal pentru învățământ; Adresa FN/06.12.2011 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind diminuarea plafonului cheltuielilor de personal pentru anul 2011; Adresa nr.SC2011-24780/05.12.2011 a Direcţiei Economice privind redistribuirea unor sume; Adresa nr.1F2011-13485/05.12.2011 a Direcţiei Fiscale privind diminuarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.1405/22.11.2011 a Direcţiei Economice privind redistribuirea unor sume; Adresa nr.9257/02.12.2011 a Poliţiei Locale privind redistribuirea cheltuielilor materiale; Adresa nr.60/30.11.2011 a Serviciului Învățământ privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.2167/18.11.2011 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor materiale si de personal;

Adresele nr.SC2011-26751/30.11.2011 şi nr.SC2011-27018/05.12.2011 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.SC2011-27237/07.12.2011 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.3523/08.11.2011 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi asistență socială; Adresa nr.1688/09.11.201] a Cantinei de Ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi asistență socială; Adresa FN a Direcţiei de Evidență a Persoanelor privind suplimentarea cheltuielilor cu asistența socială; Adresele nr.845/24.10.2011 şi 965/06.12.2011 a Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” privind redistribuirea unor sume; Adresa nr.660/23.11.2011 a Serviciului de Ajutor Maltez privind redistribuirea unor sume; Adresa nr.96/06.12.2011 a Societății Române Speranța privind suplimentarea cheltuielilor de personal; Adresa nr.12978/03.11.2011 privind redistribuirea unor sume pentru activitatea „Creşe”; Adresa nr.SC2011-27103/06.12.2011 a Direcţiei Tehnice privind redistribuirea unor sume alocate obiectivelor de investiții; Adresa nr.SC2011-22302/14.10.20lla Direcţiei Tehnice privind suplimentarea subvenților pentru transport; Adresa nr.16782/07.12.2011 a SC Colterm SA privind suplimentarea subvenţiilor acordate de la bugetul local; Adresa nr.8163/06.12.2011 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timișoara privind redimensionarea cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii; Adresa nr.7029/06.12.2011 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumottiziologie „Dr. Victor Babeş” privind redimensionarea cheltuielilor de personal; Adresa FN/07.12.2011 a Spitalului de Copii privind redimensionarea cheltuielilor de personal; În urma analizei plăţilor şi a încasărilor conform execuţiei de casă la data de 30.11.2011 Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează: N

Mii lei Nr.ort.| Capitol Denumire | Buget înițial Buget Influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care: 667.720,99 672.557,99 4.837,00 1 00.03 Venituri fiscale 516.902,08 512.362,08 -4.540,00 Subvenţii de la 2 bugetul de stat 42.02 19.515,40 28.892,40 9.377,00 TOTAL CHELTUIELI, din care: 672.433,86 677.270,86 4.837,00 3 Autorităţi publice 51.02 executive 44.473,24 40.284,26 -4.188,98 4 Alte servicii publice 54.02 |generale 5.706,60 6.246,60 540,00 Tranzacţii privind 5 datoria publică şi 55.02 împrumuturi 18.830,75 18.290,75 -540,00 6 Ordine publică şi 61.02 siguranță națională 14.146,81 13.146,81 -1.000,00 7 85.02 Învățământ 150.231,91 147.344,16 -2.887,75 8 66.02 Sănătate 18.999,35 18.799,35 -200,00 9 Cultura, recreere si 67.02 religie 61.183,73 61.860,83 677,10 10 Asigurări şi asistență 58.02 socială 42.447,34 43.506,97 1.059,63 14 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică 96.813,97 91.813,97 -5.000,00 12 74.02 Protectia mediului 21,222,64 21,522,64 | 300,00 13 Combustibili şi 81.02 energie 90.894,93 103.471,93 12.577,00 14 [84.02 Transporturi 107.253,49 110.753,49 3.500,00 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.] si art. 20 alin,1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: = Anexa nr. ] — Bugetul Local pe anul 2011; = Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2011; m Anexa nr.3 — Program de dezvoltare 2011. DIRECTOR ECONOMIC EC, SMARANDA HARACICU Ă SEF SERVICIU BUGET EC, STEL] NA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2011 Anexa nr.1 cu amendamente mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 00.01 667.720,99 0,00 8.337,00 676.057,93 VENITURI PROPRII 2 48.02 448.900,44 0,00 3.500,00 452.400,44| 1. VENITURI, CURENTE 3 00.02 564.510,44 0,00 -1.040,00 563.470,44 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 516.902,08 0,00 -1.040,00 515.862,08 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 271.790,88 0,00 0,00 271 790,88| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA 5 00.05 8.426,60 0,00 0,00 8.426,60 PERSOANE JURIDICE impozit pe profit 7 01.02 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 impozit pe venit 9 03.02 6.550,32 0,00 0,00 5.550,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 10 03.02.18 5.550,32 0,00 0,00 5.550,32 patrimoniul personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DELA| 11 00.06 262.475,20 0,00 0,00 262.475,20 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 262.475,20 0,00 0,00 262.475,20. Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 261.578,20 0,00 0,00 261.579,20| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 14 04.02.04 896,00 0,00 0,00 896,00 locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL| 15 [00.07 889,08 0,00 0,00 859,08| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 889,08 0,00 0,00 889,08| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 889,08 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 92.747,25 0,00 2.250,00 Pagina 1 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 92.747,25 0,00 2.250,00 94.997,25 impozit pe cladiri 20 [07.02.01 78.746,08 0,00 2.250,00 80.996,08 impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 19.917,52 0,00 750,00 20.667,52 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 58.828,56 0,00 1.500,00 60.328,56 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 8.049,53 0,00 0,00 8.049,53] impozit pe terenuri - PF 24 (07.02.0201 3.524,49 0,00 0,00 3.524,49 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.287,28 0,00 0,00 4.287,28 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 237,76 0,00 0,00 237,76| Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 27 07.02.03 5.802,84 0,00 0,00 5.802,84 si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate „07.02.50 148,80 0,00 0,00 _ A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 151.718,58 -3.290,00 148.428,58 Sume defalcate din TVA 11.02 118.774,00 0,00 -4.540,00 IE Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltu or descentralizate la 31 11.02.02 117.825,00 0,00 -4.740,00 1 acel nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 1.149,00 0,00 200,00 1.349,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe hoteliere 34 |12.02.07 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 528,72 0,00 0,00 528,72 Impozit pe spectacole 38 |15.02.01 188,05 0,00 0,00 EEE Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 340,67 0,00 0,00 340,67 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 38 16.02 31.382,81 0,00 1.250,00 BL desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.714,33 0,00 1.250,00 25.964,33 [Tara asupra mijloacelor de transport- PF 40 16.02.02.01 11.853,34 0,00 500,00 12.353,34 [Tara asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 12.860,99 0,00 750,00 13.610,99 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 42 18.02.03 111,97 0,00 0,00 111,97 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 43 18.02.50 6.556,51 0,00 0,00 6.556,51 pe desfasurare de activitati

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor influenta Program rectificat restante AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 645,37 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 645,37 0,00 0,00 645,37 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 645,37 0,00 0,00 645,37 C. VENITURI NEFISCALE 47 100.12 47.608,36 0,00 0,00 47.608,36| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 19.718,25 0,00 0,00 18.71 8,25| Venituri din proprietate 49 30.02 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 19.685,41 0,90 0,00 19.685,41 Chirie de la sala 51 |30.02.05.01 19685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din dobanzi 52 [31.02 32,84 0,00 0,00 32,84 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 32,84 0,00 0,00 32,84| C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 [00.14 27.890,11 0,00 0,00 27.890,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 435,40 0,00| 0,00 435,40 [ez din prestari de servcii 56 |33.02.08 0,20 0,00 0,00 020| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 435,05 0,00 0,00 435,05 din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 58 33.02.28 0,15 0,00 0,00 0,15 despagubiri | Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 4.039,82 0,00 0,06 4.039,82 [Taxe extrajudiciare de timbru 60 |34.02.02 4.038,82 0,00 0,00 4.039,82| Amenzi, penalitati si confiscari 51 |35.02 18.123,44 0,00 0,00 181 23,44| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 862 35.0201 18.102,20 0,00 0,00 18.102,20 legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 63 35.02.02 0,20 0,00 0,00 0,20 declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari 84 35.02.50 21,04 0,00 0,00 21,04 Diverse venituri 65 36.02 5.000,45 0,00 9,00 5.000,45 Alte venituri 66 |36.02.50 5.000,45 0,00 0,00 5.000,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 291,00 0,00 0,00 291,00 Donatii si sponsorizari 68 [37.02.01 291,00 0,00 0,00 291,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 69 37.02.03 -56.696,74 0,00 0,00 -56.696,74 de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Varsaminte din sectiunea de functionare 70 37.02.04 56.696,74 0,00 0,00 56.696,74 H. VENITURI DIN CAPITAL 71 [00.15 3.455,00 0,00 0,00 3.455,00| Venituri din valorificarea unor bunuri 72 33.02 3.455,00 0,00 0,06 3.455,00| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 73 39.02.01 1,00 0,00 0,00 1,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 74 39.02.03 761,00 0,00 0,00 761,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 |39.02.07 2.471,00 0,00 0,00 2.471,00. Depozite speciale pentru constructii de construinte 76 39.02.10 222,00 0,00 0,00 222,00 IV. SUBVENTII 7 00.17 99.755,55 0,00 9.377,00 109.132,55 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 00.18 99.755,55 0,00 9.377,00 109.132,55 Subventii de la bugetul de stat 79 42.02 19.515,40 0,00 9.377,00 28.892,40 A.De.capital _ 80. 4.208,40. -0,00 0,00 4.208,40 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 81 420201 800,00 0,00 0,00 800,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 82 42.02.12 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 83 42.02.16 641,00 0,00 0,00 641,00 finantarea investitiilor în sanatate Subventii de fa bugetul de stat catre bugetele locale pentru 84 42.02.1601 641,00 0,00 0,00 641,00 finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comu urgenta în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 85 |42.02.20 1.585,60 0,00 0,00 1.585,60 sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare B. Curente 86 15.307,00 0,00 9.377,00 24.584,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizonate ale 87 42.02.32 11.123,00 0,00 0,00 11.123,00 preturilor la combustib Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil 88 420234 124,00 0,00 0,00 124,00 petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 89 420241 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale catre achitarea 90 42.02.46 0,00 0,00 9.377,00 9.377,00 atiilor restante ale centralelor de termoficare Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 91 45.02 80.240,15 0,00 0,00 80.240,15 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 30.726,82 0,00 0,00 30.720,82 Pagina 4/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite bugetare destinate stingerii platilor influenta Program rectificat restante Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 30.720,82 0,00 0,00 30.720,82 Fondul Social European 94 [45.02.02 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 95 45.02.0201 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Fondul de Coeziune 96 [45.02.03 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 97 45020301 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 98 45.02.07 107,30 0,00 0,00 107,30 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 99 45.02.07.01 107,30 0,00 0,00 107,30) Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 100 [45.02.15 2.649,57 0,00 0,00 2.649/57| Sume primite în contul platilor efectuate În anul curent 101 |45.02.15.01 2.649,57 3,00 0,00 2.649,57 TOTAL CHELTUIELI 102 | 50.02 672.433,86 — 37.278,99 8.337,00 6890.770,86 CHELTUIELI CURENTE 103 [01 587.897,73 37.191,61 12.797,00 600.694,73 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 [10 169.529,60 78,65 -8.826,60 160.703,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105 (20 210.159,43 35.608,96& 6.143,70 216.303,13 TITLUL IN DOBANZI 106 |30 18.830,75 0,00 -540,00 18290,75 TITLUL IV SUBVENTII 107 |40 76.769,24 0,00 5.700,00 82.469,24 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 108 |51 5.908,28 0,00 0,00 5.908,28 PUBLICE (TITLUL VIE ALTE TRANSFERURI 109 [55 1.181,80 0,00 9.377,00 10.558,80 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 110 [56 82.817,71 0,00 0,00 82.817,71 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 111 [57 19.486,92 1.504,00 692,90 20.179,82 TITLUL XALTE CHELTUIELI 112 [59 3.214,00 0,00 250,00 3.464,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 113 |70 62.276,37 87,38 0,00 62.276,37 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 114 |71 62.276,37 87,38 0,00 62.276,37, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 115 [81 22.259,76 0,00 -4.460,00 17.799,76 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 116 50.02 69.010,59 87,88 4.188,98 64.821,61 Autoritati publice si actiuni externe 117 [51.02 44473,24 87,38 4.188,98 40.284,26 CHELTUIELI CURENTE 118 [01 43.544,60 0,00 -4.188,98 39.355,62 Pagina 5/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat din care credite bugetare destinate stingerii platilor Program rectificat restante TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 23.510,08 -2.188,98 21.321,08 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 120 (20 19.089,54 0,00 -2.250,00 16.839,54 TITLUL XALTE CHELTUIELI 121 |59 945,00 0,00 250,00 1.195,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 122 (70 928,64 87,38 0,00 928,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 123 |71 928,64 87,38 0,00 928,64 Din total capitol Autoritati executive si legislative 124 |81.02.01 44473,24 87,38 -4 188,98 40.284,26 Autoritati executive 125 |51.02.01.03 44473,24 87,38 -4.188.98 40.284,26 Alte servicii publice generale 126 |54.02 5.706,60 0,50 540,00 8.246,60 CHELTUIELI CURENTE 127 [01 3.188,25 0,50 0,00 3.188,25 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 128 |20 317,25 0,50 0,00 317,25 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 129 [51 2.871,00 0,00 0,00 2.871,00 PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL 130 |70 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 131 [71 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 132 |81 40,50 0,00 540,00 580,50 Din toial capitoi Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate|) 133 54.02.07 40,50 0,00 5,00 45,50 de adminisiratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenia a persoanelor 134 15402.10 5.348,85 0.00 0,00 5.348,85 |Afte servicii publice generale 135 54.02.50 317,25 0,50 535,00 852,25 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 136 55.02 18.830,75 0,00 -540,00 18.280,75 [CHELTUIELI CURENTE 137 |01 18.830,75 0,00 -540,00 18.290,75 TITLUL HI DOBANZI 138 |30 18.830,75 0,00 -540,00 18.290,75| CHELTUIELI DE CAPITAL 138 |70 0,00 0,00 0,00 0.00) Din total capitol | | Pagina 6 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program i din care credite influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 140 |59.02 14.146,81 0,00 -1.000,00 13.146,81 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 141 61.02 14.146,81 0,00 -1.000,00 13.146,81 CHELTUIELI CURENTE 142 101 13.960,81 0,00 -1.000,00 12.960,81 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 143 [10 8.152,00 0,00 -1.000,00 7.152,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 [20 4.754,81 0,00 0,00 4.754,81 TITLUL XALTE CHELTUIELI 145 |59 1.054,00 0,00 0,00 1.054,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 146 |70 186,00 0,00 0,00 186,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 147 |71 186,00 0,00 0,00 188,00 n iotal capitol Ordine publica 148 |61.02.03 12428,12 0,00 -1.000,00 11.428,12 [Ra comunitara 149 |61.02.03.04 12.428,12 0,00 -1.000.00 11428.12 Protectie civila si protectia contra incendiilor 150 |61.02.05 1.718,69 0,00 0,00 1.718,69 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 151 163.02 272.862,33 18.080,55 1.251,02 271.611,31 invatamant 152 [65.02 150.231,91 9.140,99 -2.887,75 147.344,16 CHELTUIELI CURENTE 153 01 148.480,26 9.140,99 -2.887,75 145.592,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 [10 106.604,00 0,00 -4.740,00 101.864,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 (20 37.157,26 9.140,99 1.852,25 39.009,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 156 156 2.754,00 0,00 0,00 2.754,00 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 157 157 750,00 0,00 0,00 750,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 158 |59 1.215,00 0,00 0,00 1.215,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 170 1.751,65 0,00 0,00 1.751,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 [71 1.751,65 0,00 0,00 1.751,65 Din total capitol | (Invatamant prescolar si primar 161 165.02.03 61.296,05 3.469,69 2.000,00 63.296,03 |Invatamant prescolar 162 |65.02.03.01 22.790,15 886,16 1.500.000 24.290,15| |Invatamant primar 163 |65.02.03.02 38.505,90 2.573,53 500,00 39.005,90| Invatamant secundar 164 1650204 88.451,12 5.671,30 887,75 83.563,37| Pagina 7 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR invatamant secundar inferior Cod indicator 65.02.04.01 Program initial 5.824,48 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 0,00 influenta 0,00 Program reciificat 5.824,48 invatamant secundar superior 166 |65.02.04.02 74.423,58 5.671,30 -4.887,75 569.535,83 invatamant profesional 167 |65.02.04.03 8.203,06 0,00 0,00 8.203,06 Invatamant postliceal 168 65.02.05 484,74 0,00 0,00 484,74 Sanatate 169 66.02 18.999,35 0,00 -200,00 18.799,35 CHELTUIELI CURENTE 170 |01 18.316,65 0,00 -200,00 18.116,65 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 171 [10 4.060,00 0,00 -200,00 3.860,00 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 172 |20 4.349,51 0,00 0,00 4.349,51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 173 |51 3.037,28 0,00 0,00 3.037,28 PUBLICE tlul Vll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 174 |56 6.868,86 0,00 0,00 6.869,86 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 175 [70 682,70 0,00 0,00 682,70) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 |71 682,70 0,00 0,00 682,70| Din ioial capitol | Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 177 66.02.06 13.908,25 0.00 0,00 13.908,25| Spitale generale 178 |66.02.06.01 13.908,25 0,00 0,00 13.908,25| Servicii de sanatate publica 179 |66.02.08 5.091,10 0,00 4 891,10) Cultura, recreere si religie 180 [67.02 61.183,73 7.045,62 TT77,10 61.960,83 CHELTUIELI CURENTE 181 (01 51.862,71 7.045,62 777,10 52.639,81 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 182 |10 11.441,55 6,65 -308.85 11.132,80 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 183 (20 37.384,66 7.038,97 1.085,75 3847041 Titlul VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 184 |56 3.036,50 0,00 0,00 3.036,50 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 185 |70 9.321,02 0,00 0,00 9.321,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 186 |71 9.321,02 0,00 0,00 9.321,02 Din îotal capitoi Servicii culturale 57.02.03 18.138,08 256,57 27,10 Pagina 8/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante nstifutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 14.548,10 72,57 -450,00 14.098,10 Case de cuitura 189 |67.02.03.06 3.589,98 184,00 477,10 4.067,08 Servicii recreative si sportive 190 |67.02.05 42.585,75 8.789,05 750.00 43.335,75 Sport 191 |67.02.05.01 5.578,41 3.327,26 650.00 6.229,41 Tineret 192 |67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 193 167.02.05.03 37.006,34 3.461,79 100,00 37.106,34 agrement Servicii religioase 194 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 0, 00) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 195 |67.02.50 459,90 0,00 0,00 159.90) Asigurari si asistenta sociala 196 68.02 42.447,34 1.893,94 1.059,63 _— CHELTUIELI CURENTE 197 (01 42.272,42 1.893,94 1.059,63 43.332,05 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 198 [10 15.611,99 72,00 -388,97 15.223,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 [20 7.177,81 317,94 755,70 7.933,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 200 |56 745,70 0,00 0,00 745,70 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 201 |57 18.736,92 1.504,00 692,90 19.429,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 202 |70 174,92 0,00 0,00 174,92 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 203 |71 174,82 0,00 0,00 174,92 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 204 68.02.05 7.800,29 0,00 515,03 8.415,32 Asistenta sociala in caz de invaliditate 205 |68.02.05.02 7.800,28 0.00 615,03 8415,32 Asistenta sociala pentru familie si copii 206 |58.02.0& 3.508,82 0,00 -48,50 3.460,32 Crese 207 |68.02.11 1.320,98 0,00 0,00 1.320,98 Prevenirea excluderii sociale 208 [68.02.15 22.974,72 1.893,94 453,10 23427.82 Ajutor social 209 |68.02.15.01 20.601,04 1.713,13 182,00 20.783,04 Cantine de ajutor social 210 [68.02.15.02 2.373,68 180,81 271,10 2.644,78| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 211 |68.02.50 6.842,53 0,00 40,00 6.882,53 Pagina 9 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 69.02 118.036,61 9.575,17 4.800,00 113.236,61 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 213 |70.02 96.813,97 6.274,17 -5.100,00 91.713,97 CHELTUIELI CURENTE 214 |01 54.754,39 6.274,17 -100,00 54.854,39 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 215 |20 34.763,18 6.274,17 -100,00 34.663,18 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 216 55 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Titlul Vll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 217 |56 18.809,41 0,00 0,00 18.809,41 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 218 |70 19.840,32 0,00 0,00 19.840,32| |TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 219 j71 19.840,32 0,00 0,00 19.840,32| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 220 |81 22.219,26 0,00 -5.000,00 17.219,26 Din total capitol 7 i Locuinte 221 |70.02.03 2.985,21 0,00 0,00 2.985,21 Dezvoltarea sisternului de locuinte 222 |70.02.03.01 2.734,52 0,00 0,00 2.734,52 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 223 |70.02.03.30 250,69 0,00 0,00 250,69 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 224 (70.02.05 21.296,73 3.351,47 0,00 21.295,73| Alimentare cu apa 225 |70.02.05.01 21.296,73 3.351,47 0,00 21.285,73| luminat public si electrificari rurale 226 |70.02.06 16.981,68 1.290,47 0,00 16.981,68| Alimentare cu gaze naturale in localitati 227 (70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 228 |70.02.50 55.550,35 1.632,23 -5.100,00 50.450,35| comunale raci mediului 229 (74.02 21.222,64 3.301,00 300,00 21.822,64 CHELTUIELI CURENTE 230 [01 21.222,64 3.301,00 300,00 21.522,64 [era IMBUNURI SE SERVICII 231 [20 21.222,64 3.301,00 300,00 21.522,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 233 |74.02.05 21.222,64 3.301,00 300,00 21.522,64 Salubritate 234 |74.02.05.01 13.229,89 2.441,49 300,00 13.529,89 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 235 |74.02.05.02 7.992,75 859,51 0,00 7.992,75 Pagina 10/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Canalizarea si tratarea apelor reziduale 236 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 237 (79.02 198.377,52 9.535,39 19.577,00 217.954,52 Combustibili si energie 238 81.02 90.894,93 0,00 12.577,00 103.471,93 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 87.390,00 0,00 12.577,00 99.967,00 TITLUL IV SUBVENTII 240 |40 43.469,24 0,00 3.200,00 46.669,24 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 241 |55 0,00 0,00 8.377,00 9.377,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 242 |56 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 243 70 3.504,93 0,00 0,00 3.504,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 244 71 3.504,93 0,00 0,00 3.504,93 Din total capitol Energie termica 245 81.02.06 90.894,93 0,00 12.577,00 103.471,93 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 246 |83.02 229,10 0,00 0,00 229,10] CHELTUIELI CURENTE 247 |01 229,10 0,00 0,00 229,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 248 [10 150,00 0,00 0,00 150,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 249 |20 79,10 0,00 0,00 79,10] CHELTUIELI DE CAPITAL 250 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 251 (83.02.03 229,10 0,00 0,00 229.10 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 252 |83.02.03.30 229,10 0,00 0,00 229,10 Transporturi 253 |84.02 107.253,49 9.535,39 7.000,00 114.253,49 CHELTUIELI CURENTE 254 |01 83.845,15 9.535,39 7.000,00 90.845,15i TITLUL II BUNURI SI SERVICII 255 20 43.863,67 9.535,39 4.500,00 48.363,67 TITLUL IVSUBVENTII 256 [40 33.300,00 0,00 2.500,00 33.800,00 VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 257 [56 6.681,48 0,00 0,00 6.681,48 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 23.408,34 Pagina 11 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259171 23208.34 0.00 008| 23 408,34 Din total capitol IT E m ] Transport rutier 260 [84.02.03 100.483.49 9.535,39 7.000.00 107.483.49 Drumuri si poduri 261 |84.02.03.01 2.625,63 0.00 -219.00| 2.406,63 Transport în comun _ 262 84020302 34.159.47 0,00 2604.00) 36 763,47 Strazi m 263 |84020303 63.698.39 9535.39 4.615.00 "68.313,39 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 264 [84.02.50 5.770,00 "0.00 000 6.770.00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DERCIT 265 [96.02 0,00 0,00 0,00) 0,00 REZERVE m | 266 97.02 000| "0,00 0,00 0,00 EXCEDENT EEE "267 198.02 TU 000| 0,00 "0,00 0,00 DEFICIT E m | 268 [9902 4.712,87 "0,00 0,00| 4712,87 Director Economic; Ec Smaranda Ha pașicu Primar Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu m Sef Serviciu Buget Ec. Steliana:Stanciu

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2011 Anexa nr.2 -cu amendamente lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator din care credite Influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 00.01 236.000,72 0,00 236,67 236.237,39 1. VENITURI CURENTE 2 00.02 220.383,40 0,00 236,67 220.620,07 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 220.383,40 0,00 236,67 220.620,07 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din proprietate 5 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.428,00 0,00 0,00 1.428,00 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 85,43 0,00 0,00 85,43 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 218.869,97 0,00 236,67 219.106,64 Venituri din prestari de servicii si alte activitati s 33.10 216.789,38 0,00 178,87 216.969,05 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 Venituri din prestari de servicii 11 [33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 TE Contributia elevilor si studentilor pentru înternate, camine si cantine) 12 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie 13 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1 A sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 14 33.10.17 5,81 0,00 0,00 "i profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, 15 33.10.18 216,00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 16 33.10.20 83,02 0,00 0,00 a Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 17 33.10.21 177.462,01 0,00 178,67 177.841,68 sanatate Pagina 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Venituri din caniractele incheiate cu directiile de sanatate publica 18 33.10.30 19.421,00 0,00 0,00 18.421,00 din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 [33.10.50 6.124,18 0,00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 [34.10.50 1.600,00 0,00 0,00 1.800,00 Diverse venituri 22 |36.10 440,00 0,00 57,00 497,00 Alte venituri 23 (36.10.50 440,00 0,00 57,00 497.00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 40,59 0,00 0,00 40,59 Donatii si sponsorizari 25 |37.10.01 40,58 0,00 0,00 40,58 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiun 26 37.10.03 -4.106,97 0,00 0,00 -4,106,97 de dezvoltare a bugetului local Varsaminte' din' sectiunea de functionare 27 371004 4.106,97 0,00) 0,00 4.106,87 WV. SUBVENTII 28 |00.12 15.617,32 0,00 0,00 15.617,32 Subventii de la bugetul de stat 29 42.10 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate 30 42.10.38 1.181,80 0,00 0,00 1.181,80. partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte Subventii de la alte administratii 31 43.10 6.962,28 0,00 0,00 6.962,28| Subventii pentru institutii publice 32 43.10.09 3.182,00 0,00 0,00 3.182,00| Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 33 43.10.14 3.138,28 0,00 0,00 E capital din domeniul santatii Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 34 43.10.16 641,00 0,00 0,00 641 “| i lor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 35 |43.10.16.01 641,00 0,00 0,00 N aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii În urgenta in sanatate Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 36 45.10 7.473,24 0,00 0,00 7.473,24 Fondul European de Dezvoltare regionala 37 45.10.01 7.413,24 0,00 0,00 7.473,24 [Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 38 45.10.0101 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 39 45.10.01.02 3.089,07 0,00 0,00 3.089,07 Lol Pagina 2/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL CHELTUIELI 40 |49.10 236.000,72 3.808,47 236,67 236.237,38 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 227.563,67 377172 238,67 227.800,34| ERE 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42 (10 107.313,40 0,00 176,80 107.490.00| TITLUL il BUNURI SI SERVICII 43 |20 111.813,57 3.771,72 60,07 111.873,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 44 |56 8.106,24 0,00 0,00 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 |57 318,80 0,00 0,00 318,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 46 [59 11,66 0,00 0,00 11,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 (70 8.436,05 36,75 0,00 8.436,05 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 |71 8.436,05 36,75 0,00 8.436,05 TITLUL XV IMPRUMUTURI 49... [80 1,004, 0,00 0,00 1,00 a l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 [50.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 Alte servicii publice generale 51 54.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 CHELTUIELI CURENTE 52 |01 4.317,53 0,00 0,00 431753 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 53 |10 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 TITLUL IIBUNURI SIE SERVICII 54 (20 2.394,53 0,00 0,00 2.394,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 316,50 0,00 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 568 (71 316,50 0,00 0,00 316,50 Din toial capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.10.10 4.634,03 0.00 0,00 4.834,03 Partea a Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 [64.10 229.195,77 3.808,47 236,67 229.432,44 vatamant 58 65.10 15.217,26 36,75 0,00 15.217,26 CHELTUIELI CURENTE 60 [01 14541,84 0,00 0,00 14541,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 1.319,28 0,00 0,00 1.319,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 |20 13.203,10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 63 [57 7,80 0,00 0,00 7,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 58 11,66 0,00 0,00 11,66 Pagina 3/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante (CHELTUIELI DE CAPITAL 6570 674,42 3675 0.00 674,42 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 66 |71 874,42 36,75 0,00 674,42 TITLUL XV IMPRUMUTURI 67 |80 1,00 0,00 0,00 1,00 Din total capito! Invatamant prescolar si primar 68 65.10.03 5.906,46 38,75 0,00 5.906,46, Invatamant prescolar 69 65.10.03.01 5.300,60 0,00 0,00 5.500,50) Invatamant primar 70 65.10.03.02 605,86 36,75 0,00 605,86 Invatamant secundar 71 65.10.04 5.117,60 0,00 0,00 5.117,60 secundar inferior 72 65.10.04.01 53,80 0,00 0.00 53,80| [Invatamant secundar superior 73 65.10.04.02 4.435,80 0,00 0.00 4435.80 invatamant profesional 74 65.10.04.03 628,00 0,00 0,00 528,00 invatamant postliceal 75 65.10.05 991,50 0,00 2,00 991,50 Servicii auxiliare pentru educatie 76 [65.10.11 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 internate si cantine pentru elevi 77 65.10.11.03 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 Aite servicii auxiliare 78 6510.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00, Sanatate 79 66.10 211.452,56 3.735,44 173,67 —_ CHELTUIELI CURENTE 80 |01 206.260,35 3.735,44 179,67 206.440,02| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 103.774,67 0,00 176,60 103.951,27, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 94.379,44 3.735,44 3,07 94.38251 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 83 [56 8.106,24 0,00 0,00 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 84 (70 5.192,21 0,00 0,00 5.192,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 5.192,21 0,00 0,00 5.192,21 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86 66.10.06 211.452,56 3.735,44 178,67 211.632,23 Spitale generale 87 |66.10.06.01 211.452,56 3.735,44 178,67 211.632,23 Cultura, recreere si religie 88 67.10 1.604,00 36,28 57,00 1.661,00 Pagina 4/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE 8s"Țo1 38&28[ 5700 1.579,00 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 90 10 296,45 0,00 0,00 296,45 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91 (20 1.225,55 36,28 57,00 1.282,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 |70 82,00 0,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 [71 82,00 0,00 0,00 82,00 Din total capitol Servicii culturale 94 (67.10.03 1.604,00 36,28 57.00 1.661,00) Înstitutii publice de spectacole si concerte 95 67.10.03.04 994,00 36,28 57.00 1.051,00| Case de culiura 96 67.10.03.06 610,00 0,00 0.00 610,00 Asigurari si asistenta sociala 97 68.10 921,95 0,00 8,00 921 - CHELTUIELI CURENTE 98 [01 921,95 0,00 0,00 921,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 99 |20 610,95 0,00 0,00 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 100 [57 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 [Din iota! capitol | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 102 68.10.05 610,85 0,00 0,00 510,95 Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 |68.10.05.02 610,95 0,00 0,00 610,95 [Asigurari si asistenta sociala 104 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 [Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 105 68.10.50 1,00 0,00 0,00 STI Rezerva de siat 106 ,68.10.50.01 311,00 0,00 0,00 311.00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 107 [69.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 108 (70.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 CHELTUIELI CURENTE 109 (01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 110 |70 2.170,92 0,00 0,00 m TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 71 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Din iotal capitol i Pagina 5/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante Locuinie 70.10.03 2.170,92 Dezvoliarea sistemului de focuinte 113 |70.10.03.01 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 114 [96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 115 |97.10 0,00 0,00 0,00 4,00 EXCEDENT 116 198.10 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 117 99.10 0,00 0,00 0,00 0,00) Primar x 1 Director Economic/ Sef Serviciu Buget Ec.Smaranda Hari Fc Steliana tanciu al Pagina 6/6