keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 539/25.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 539/25.10.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

       
    Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC.2019- 27144/25.10.2019   a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
    Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC.2019- 27144/25.10.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 27144/25.10.2019;
    Având în vedere avizele  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
    În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
    Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
    Având în vedere amendamentele formulate de consilier Dan Diaconu - Viceprimarul Municipiului Timişoara în şedinţa Consiliului Local din data de 25.10.2019;
    Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.10.2019;
    În conformitate cu prevederile art.129  alin.2, lit.b) şi alin.4 lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art. 139 alin.3 şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al  Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform:
 Anexa nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local;
Anexa nr.2 - Buget local pe anul 2019 - sursa D Fonduri externe nerambursabile;
Anexa nr.3 - Buget local pe anul 2019 - sursa E Activităţi finanţate integral din venituri proprii;
Anexa nr.4 - Buget local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii;
Anexa nr.5 - Program Dezvoltare 2019 - investitii;
Anexa nr.6 - Program Dezvoltare 2019 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile,
anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.504/02.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est şi II Vest, Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului  Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Compartimentului Sport;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA A Buget local - cu amendamente - ANEXA nr.1 RECTIFICARE nr.5 = 5 $ € e 3 S 8 Ss Ss & E 5) DENUMIREA INDICATORILOR = - E s E o = o E Gu SI 3 5 e o e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.058.816,11 40.451,54| 1.099.267,65 VENITURI PROPRII 2 |49.90 757.039,54 37.988,49 795.028,03 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 806.055,54 66.904,49 872.960,03 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 734.564,78 62.274,04 796.838,82 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 420.576,00 1.500,00 422.076,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 419.576,00 1.000,00 420.576,00 Impozit pe venit 7 |03.02 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 |04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 |00.07 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 |05.02 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 500,00 1.500,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozit pe cladiri 17 |07.02.01 146.558,95 18.358,04 164.916,99 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 24.701,40 6.858,04 31.559,44 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 121.857,55 11.500,00 133.357,55 Impozit pe terenuri 20 [07.02.02 24.874,50 9.500,00 34.374,50 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 11.046,80 3.500,00 14.546,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 12.763,80 6.000,00 18.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90 Pag. 1/25

si 4 - 5 Ss e DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E 8 3 E £ 5 O e e a a Fes Clare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 8.508,00 0,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 |07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 122.512,70 32.916,00 155.428,70 Sume defalcate din TVA 27 |11.02 49.016,00 28.916,00 77.932,00 Baa entre PA RR E NIL EREU finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 11.02.02 24.148,00 0.00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 15.087,00 28.916,00 44.003,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 33 |15.02 150,00 0,00 150,00 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 66,10 0,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 71.246,70 4.000,00 75.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 59.749,00 4.000,00 63.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 36.562,30 2.000,00 38.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 [16.02.02.02 23.186,70 2.000,00 25.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 11.497,70 0,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 |18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 71.490,76 4.630,45 76.121,21 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 23.558,21 3.300,00 26.858,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 23.557,21 3.000,00 26.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Venituri din dobanzi 51 [31.02 1,00 300,00 301,00 Pag.2/25

E s E o DENUMIREA INDICATORILOR - E s E 8 3 £ 5 O e o a a Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 300,00 301,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 |00.14 47.932,55 1.330,45 49.263,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 1.755,60 630,45 2.386,05 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 [33.02.10 458,20 130,45 588,65 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 750,00 500,00 1.250,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 942,20 700,00 1.642,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02.50 942,20 700,00 1.642,20 Amenzi, penalitati si confiscari 61 |35.02 33.247,08 0,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 [35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 |36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 |36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 |36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 84.000,26 5.000,00 89.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 A. De capital 76 30.396,38 0,00 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 77 |42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 78 |42.02.16.01 20.396,38 0.00 20.396,38 urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Pag. 3/25

5 g e 8 ă E 5 au RA E o DENUMIREA INDICATORILOR = eg E E 6 3 E g O e 9 a a Subcerntii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.861,90 -1.200,00 26.661,90 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 Rate IE ratan DRE EA EEE A DER at Rac AER cr [era aserdo| _-120000| 738740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 194.502,29 -25.279,20 169.223,09 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 |45.02.01.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Fondul Social European 89 |45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 93 |48.02 0,00 26,25 26,25 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 94 |48.02.15 0,00 26,25 26,25 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 95 |48.02.15.01 0,00 26,25 26,25 TOTAL CHELTUIELI 96 1.068.748,00 40.451,54| 1.109.199,54 CHELTUIELI CURENTE 97 |01 821.985,36 62.132,42 884.117,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 |10 196.623,26 6.366,39 202.989,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 |20 273.946,91 42.029,80 315.976,71 TITLUL III DOBANZI 100 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 101 [40 137.969,68 8.500,00 146.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 [51 52.849,04 -805,00 52.044,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 103 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 |57 36.227,70 2.600,00 38.827,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 106 [58 67.421,89 1.226,67 68.648,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 |59 24.377,51 2.214,56 26.592,07 Pag. 4/25

s = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E * E & s E g O 9 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 108 |70 209.540,66 -21.679,62 187.861,04 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 |71 188.540,66 -21.679,62 166.861,04 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 110|72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 111 [81 37.440,46 0,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 112 [85 -218,48 -1,26 -219,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 |50.02 107.799,36 5.264,26 113.063,62 Autoritati publice si actiuni externe 114 [51.02 85.269,03 5.264,26 90.533,29 CHELTUIELI CURENTE 115 |01 80.084,60 5.507,00 85.591,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 [10 60.063,43 3.050,00 63.113,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 |20 12.294,15 1.457,00 13.751,15 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 |58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 [59 7.200,00 1.000,00 8.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 |70 5.184,43 -242,74 4.941,69 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 |71 5.184,43 -242,74 4.941,69 Din total capitol Autoritati executive si legislative 122 [51.02.01 85.269,03 5.264,26 90.533,29 Autoritati executive 123 [51.02.01.03 85.269,03 5.264,26 90.533,29 Alte servicii publice generale 124 [54.02 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 750,00 0,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 |20 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 128 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 129 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 131 [54.02.50 750,00 0,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 132 [55.02 21.780,33 0,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 133 |01 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL Il DOBANZI 134 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 Pag. 5/25

5 S = 5 DENUMIREA INDICATORILOR _ e E E Sl 2 5 E O 8 e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 13570 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 |55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 137 [59.02 40.638,28 215,00 40.853,28 Ordine publica si siguranta nationala 138 [61.02 40.638,28 215,00 40.853,28 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 33.302,70 63,30 33.366,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 [10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14120 2.562,70 63,30 2.626,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 142|51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 14359 140,00 0,00 140,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144|70 7.335,58 151,70 7.487,28 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145|71 7.335,58 151,70 7.487,28 Din total capitol Ordine publica 146 [61.02.03 35.746,78 215,00 35.961,78 Politie locala 147 |61.02.03.04 35.746,78 215,00 35.961,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 148 [61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149 [64.02 462.321,31 9.188,90 471.510,21 Invatamant 150 [65.02 101.023,53 6.183,33 107.206,86 CHELTUIELI CURENTE 151 [01 63.782,51 7.770,04 71.552,55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 |10 758,00 42,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 |20 38.055,02 7.700,00 45.755,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 154 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 [57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 156 [58 2.017,98 0,00 2.017,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 |59 7.233,51 28,04 7.261,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159|71 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 160 |65.02.03 13.598,75 1.164,20 14.762,95 Pag. 6/25

II S E o DENUMIREA INDICATORILOR a e E E S| 23 : £ , O e e a a Invatamant prescolar 161 [65.02.03.01 12.697,87 1.093,20 13.791,07 Invatamant primar 162 |65.02.03.02 900,88 71,00 971,88 Invatamant secundar 163 [65.02.04 86.774,78 5.019,13 91.793,91 Invatamant secundar inferior 164 |65.02.04.01 24.190,26 1.397,76 25.588,02 Invatamant secundar superior 165 |65.02.04.02 62.520,99 3.621,37 66.142,36 Invatamant profesional 166 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 167 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 168 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 169 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 170 |65.02.50 650,00 0,00 650,00 Sanatate 171 |66.02 105.357,67 -7.973,63 97.384,04 CHELTUIELI CURENTE 172 |01 76.758,77 -1.800,00 74.958,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17310 17.924,94 -2.059,00 15.865,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 |20 2.698,89 259,00 2.957,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17551 50.517,04 0,00 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 176 |58 5.617,90 0,00 5.617,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 177170 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 178|71 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 179 [66.02.06 86.623,84 -5.673,63 80.950,21 Spitale generale 180 |66.02.06.01 86.623,84 -5.673,63 80.950,21 Servicii de sanatate publica 181 |66.02.08 18.733,83 -2.300,00 16.433,83 Cultura, recreere si religie 182 |67.02 143.843,10 2.489,46 146.332,56 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 124.043,39 8.258,14 132.301,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18410 30.754,89 1.673,39 32.428,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 |20 91.437,56 7.559,00 98.996,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 |51 1.300,00 -1.000,00 300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 187 [58 302,94 13,75 316,69 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 188 [59 248,00 12,00 260,00 Pag. 7/25

5 3 8 e 3 a 8 = au = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E s 2 £ s SG 9 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 189 |70 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190 |71 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 191 |85 -218,48 -1,26 -219,74 Din total capitol Servicii culturale 192 [67.02.03 71.415,27 3.987,72 75.402,99 Institutii publice de spectacole si concerte 193 |67.02.03.04 37.754,12 1.369,46 39.123,58 Case de cultura 194 |67.02.03.06 33.182,15 3.047,26 36.229,41 Alte servicii culturale 195 |67.02.03.30 479,00 -429,00 50,00 Servicii recreative si sportive 196 |67.02.05 70.377,56 -1.498,26 68.879,30 Sport 197 |67.02.05.01 29.352,46 -1.645,39 27.707,07 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 |67.02.05.03 41.025,10 147,13 41.172,23 Servicii religioase 199 [67.02.06 2.050,27 0,00 2.050,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 201 [68.02 112.097,01 8.489,74 120.586,75 CHELTUIELI CURENTE 202 |01 110.783,81 8.319,52 119.103,33 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 203 [10 56.051,99 3.660,00 59.711,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 |20 11.720,01 690,00 12.410,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 |51 1.032,00 195,00 1.227,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 |57 31.000,00 2.600,00 33.600,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 207 |58 1.423,81 0,00 1.423,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 208 |59 9.556,00 1.174,52 10.730,52 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 |70 1.313,20 170,22 1.483,42 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210|71 1.313,20 170,22 1.483,42 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 211 [68.02.04 6.852,75 701,20 7.553,95 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 212 |68.02.05 65.702,31 5.870,99 71.573,30 Asistenta sociala in caz de boli 213 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 214 |68.02.05.02 65.702,31 5.870,99 71.573,30 Asistenta sociala pentru familie si copii 215 [68.02.06 2.332,84 49,32 2.382,16 Crese 216 |68.02.11 9.544,42 20,00 9.564,42 Pag.8/25

5 e 8 & ș 5 S = G S p DENUMIREA INDICATORILOR = E E 5 E 6 3 5 E s O e e a a Prevenirea excluderii sociale 217 68.02.15 27.664,69 1.848,23 29.512,92 Ajutor social 218 |68.02.15.01 18.310,88 1.598,23 19.909,11 Cantine de ajutor social 219 |68.02.15.02 9.353,81 250,00 9.603,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 220 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 221 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222 [69.02 112.426,30 8.911,90 121.338,20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 223 |70.02 87.173,72 5.911,90 93.085,62 CHELTUIELI CURENTE 224 |01 39.264,12 6.301,50 45.565,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225 |10 470,01 0,00 470,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 |20 27.376,58 6.301,50 33.678,08 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 227 |56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 228 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 229 |70 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 230 |71 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 231 |81 37.440,46 0,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 232 |70.02.03 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 233 |70.02.03.01 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 234 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 235 |70.02.05 8.611,73 1.000,00 9.611,73 Alimentare cu apa 236 |70.02.05.01 8.611,73 1.000,00 9.611,73 Amenajari hidrotehnice 237 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 238 [70.02.06 12.690,56 2.600,00 15.290,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 239 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 240 |70.02.50 50.490,14 3.721,90 54.212,04 Protectia mediului 241 [74.02 25.252,58 3.000,00 28.252,58 CHELTUIELI CURENTE 242 |01 24.549,79 3.000,00 27.549,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 |20 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 244 |56 297,84 0,00 297,84 Pag. 9/25

-| 8 : £ = DENUMIREA INDICATORILOR a e E 8 E s| 2 i o 9 g a a TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 245 |58 212,95 0,00 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 |70 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 |71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 248 [74.02.03 357,54 0,00 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 249 [74.02.05 24.597,20 3.000,00 27.597,20 Salubritate 250 |74.02.05.01 16.178,50 2.500,00 18.678,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 251 |74.02.05.02 8.418,70 500,00 8.918,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 252 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 253 |79.02 345.562,75 16.871,48 362.434,23 Combustibili si energie 254 |81.02 108.248,30 184,53 108.432,83 CHELTUIELI CURENTE 255 |01 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 256 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 257 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 |70 26.921,78 184,53 27.106,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 259 |71 5.921,78 184,53 6.106,31 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 260 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 261 [81.02.06 108.248,30 184,53 108.432,83 Transporturi 262 [84.02 237.314,45 16.686,95 254.001,40 CHELTUIELI CURENTE 263 |01 165.558,82 24.712,92 190.271,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 |20 63.013,00 15.000,00 78.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 265 |40 101.500,00 8.500,00 110.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 266 |58 1.045,82 1.212,92 2.258,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 267 |70 71.755,83 -8.025,97 63.729,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 268 |71 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 Din total capitol Transport rutier 269 |84.02.03 237.314,45 16.686,95 254.001,40 Drumuri si poduri 270 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Pag. 10/25

| 8 : £ 5 s e = $ DENUMIREA INDICATORILOR _ eg E 3 E 6 3 E 5 O 9 9 a a Transport in comun 271 |84.02.03.02 124.963,88 8.396,52 133.360,40 Strazi 272 |84.02.03.03 93.078,61 8.290,43 101.369,04 E nn A Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 274 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 275 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 276 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 740.445,48 61.904,49 802.349,97 TOTAL VENITURI 2 |00.01 740.445,48 61.904,49 802.349,97 VENITURI PROPRII 3 |49.90 757.039,54 37.988,49 795.028,03 I. VENITURI CURENTE 4 [00.02 722.055,28 61.904,49 783.959,77 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 734.564,78 62.274,04 796.838,82 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 420.576,00 1.500,00 422.076,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 419.576,00 1.000,00 420.576,00 Impozit pe venit 8 |03.02 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 |03.02.18 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 |00.07 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 [05.02.50 1.000,00 500,00 1.500,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 [00.09 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 146.558,95 18.358,04 164.916,99 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 24.701,40 6.858,04 31.559,44 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 121.857,55 11.500,00 133.357,55 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 24.874,50 9.500,00 34.374,50 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 11.046,80 3.500,00 14.546,80 Pag. 11/25

E ă E 3 5 au a G E o DENUMIREA INDICATORILOR - e E £ E ă 3 < 5 O e e a a Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 12.763,80 6.000,00 18.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90 e Datare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 l07.02.03 8.508,00 0.00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 122.512,70 32.916,00 155.428,70 Sume defalcate din TVA 28 |11.02 49.016,00 28.916,00 77.932,00 A ASE PERIE puiu finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 15.087,00 28.916,00 44.003,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe hoteliere 33 |12.02.07 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 150,00 0,00 150,00 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 66,10 0,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16.02 71.246,70 4.000,00 75.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 |16.02.02 59.749,00 4.000,00 63.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 36.562,30 2.000,00 38.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 23.186,70 2.000,00 25.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 11.497,70 0,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -12.509,50 -369,55 -12.879,05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 23.558,21 3.300,00 26.858,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 23.557,21 3.000,00 26.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Venituri din dividende 50 [30.02.08 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Pag. 12/25

5 3 e s & a 5 m 22 G E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E & 3 E O e e a a Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Venituri din dobanzi 52 [31.02 1,00 300,00 301,00 Alte venituri din dobanzi 53 |31.02.03 1,00 300,00 301,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -36.067,71 -3.669,55 -39.737,26 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 [33.02 1.755,60 630,45 2.386,05 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 [33.02.10 458,20 130,45 588,65 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 750,00 500,00 1.250,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 [33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 942,20 700,00 1.642,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02.50 942,20 700,00 1.642,20 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 33.247,08 0,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 66 |36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 |36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 |36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 [37.02 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 18.390,20 0,00 18.390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 TOTAL CHELTUIELI 79 740.445,48 61.904,49 802.349,97 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 703.223,50 61.905,75 765.129,25 Pag. 13/25

5 8 e 3 5 ş 8 au 2 Gu = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E 6 3 E s O e o a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 |10 196.623,26 6.366,39 202.989,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 |20 273.946,91 42.029,80 315.976,71 TITLUL III DOBANZI 83 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 137.969,68 8.500,00 146.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 1.807,81 195,00 2.002,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 2.600,00 38.827,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 24.377,51 2.214,56 26.592,07 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 37.440,46 0,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 [85 -218,48 -1,26 -219,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 102.087,91 5.507,00 107.594,91 Autoritati publice si actiuni externe 92 |51.02 79.557,58 5.507,00 85.064,58 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 79.557,58 5.507,00 85.064,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 [10 60.063,43 3.050,00 63.113,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 12.294,15 1.457,00 13.751,15 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 [59 7.200,00 1.000,00 8.200,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 |51.02.01 79.557,58 5.507,00 85.064,58 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 79.557,58 5.507,00 85.064,58 Alte servicii publice generale 99 [54.02 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 100 |01 750,00 0,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10120 750,00 0,00 750,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 102 |54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 750,00 0,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 |55.02 21.780,33 0,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 21.780,33 0,00 21.780,33 Pag. 14/25

-| & E 5 8 a DENUMIREA INDICATORILOR E e E Ss E 6 S E 5 O e a a TITLUL III DOBANZI 108 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 |55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.302,70 63,30 33.366,00 Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.302,70 63,30 33.366,00 CHELTUIELI CURENTE 11201 33.302,70 63,30 33.366,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114|20 2.562,70 63,30 2.626,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11551 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 |59 140,00 0,00 140,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.837,70 63,30 32.901,00 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.837,70 63,30 32.901,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 [61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 314.746,14 23.532,69 338.278,83 Invatamant 121 [65.02 61.764,53 7.770,04 69.534,57 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 61.764,53 7.770,04 69.534,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123 |10 758,00 42,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124|20 38.055,02 7.700,00 45.755,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 |57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 7.233,51 28,04 7.261,55 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 11.273,27 1.157,20 12.430,47 Invatamant prescolar 129 |65.02.03.01 10.372,39 1.086,20 11.458,59 Invatamant primar 130 |65.02.03.02 900,88 71,00 971,88 Invatamant secundar 131 [65.02.04 49.841,26 6.612,84 56.454,10 Invatamant secundar inferior 132 |65.02.04.01 13.766,11 958,76 14.724,87 Invatamant secundar superior 133 |65.02.04.02 36.011,62 5.654,08 41.665,70 Pag. 15/25

5 DENUMIREA INDICATORILOR = eg E a E 6 3 E 5 O o o a a Invatamant profesional 134 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 135 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 650,00 0,00 650,00 Sanatate 139 [66.02 21.399,64 -1.800,00 19.599,64 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 21.399,64 -1.800,00 19.599,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 |10 17.924,94 -2.059,00 15.865,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 |20 2.698,89 259,00 2.957,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 775,81 0,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 [66.02.06 2.665,81 500,00 3.165,81 Spitale generale 145 |66.02.06.01 2.665,81 500,00 3.165,81 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 18.733,83 -2.300,00 16.433,83 Cultura, recreere si religie 147 |67.02 122.221,97 9.243,13 131.465,10 CHELTUIELI CURENTE 148 [01 122.440,45 9.244,39 131.684,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14910 30.754,89 1.673,39 32.428,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 91.437,56 7.559,00 98.996,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 |59 248,00 12,00 260,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152 |85 -218,48 -1,26 -219,74 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 65.246,12 5.153,13 70.399,25 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.316,12 2.153,13 34.469,25 Case de cultura 155 |67.02.03.06 32.930,00 3.000,00 35.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 [67.02.05 54.989,85 4.090,00 59.079,85 Sport 158 |67.02.05.01 23.869,00 1.510,00 25.379,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 31.120,85 2.580,00 33.700,85 Servicii religioase 160 |67.02.06 1.986,00 0,00 1.986,00 Pag. 16/25

5 3 3 z 3 a 5 m = m S DO DENUMIREA INDICATORILOR = e E 5 E Sl 2 : £ O o e a a Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 162 |68.02 109.360,00 8.319,52 117.679,52 CHELTUIELI CURENTE 163 [01 109.360,00 8.319,52 117.679,52 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 56.051,99 3.660,00 59.711,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 165 |20 11.720,01 690,00 12.410,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 1.032,00 195,00 1.227,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 |57 31.000,00 2.600,00 33.600,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 |59 9.556,00 1.174,52 10.730,52 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 5.990,20 469,20 6.459,40 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 65.657,31 5.915,99 71.573,30 Asistenta sociala in caz de boli 171 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 |68.02.05.02 65.657,31 5.915,99 71.573,30 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 1.933,55 76,10 2.009,65 Crese 174 68.02.11 8.926,00 20,00 8.946,00 Prevenirea excluderii sociale 175 |68.02.15 26.852,94 1.838,23 28.691,17 Ajutor social 176 |68.02.15.01 17.515,67 1.588,23 19.103,90 Cantine de ajutor social 177 |68.02.15.02 9.337,27 250,00 9.587,27 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 89.326,05 9.301,50 98.627,55 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 |70.02 65.287,05 6.301,50 71.588,55 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 27.846,59 6.301,50 34.148,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 [10 470,01 0,00 470,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 27.376,58 6.301,50 33.678,08 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 [81 37.440,46 0,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 17/25

5 Ss e E o DENUMIREA INDICATORILOR e E S E S 3 E s O 9 o a a Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 |70.02.05 3.976,73 1.000,00 4.976,73 Alimentare cu apa 190 |70.02.05.01 3.976,73 1.000,00 4.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 |70.02.06 12.000,00 2.600,00 14.600,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 [70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 |70.02.50 49.287,05 2.701,50 51.988,55 Protectia mediului 195 [74.02 24.039,00 3.000,00 27.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 24.039,00 3.000,00 27.039,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 |20 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 |74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.839,00 2.500,00 18.339,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 8.200,00 500,00 8.700,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 [79.02 200.982,68 23.500,00 224.482,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 [81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 [84.02 164.513,00 23.500,00 188.013,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 164.513,00 23.500,00 188.013,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21020 63.013,00 15.000,00 78.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 211 |40 101.500,00 8.500,00 110.000,00 Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 164.513,00 23.500,00 188.013,00 Drumuri si poduri 213 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/25

5 3 e s & Ss 2 G = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E S 3 s < 5 O 9 9 a a Transport in comun 214 |84.02.03.02 101.676,00 8.500,00 110.176,00 Strazi 215 |84.02.03.03 62.837,00 15.000,00 77.837,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 318.370,63 -21.452,95 296.917,68 TOTAL VENITURI 2 |00.01 318.370,63 -21.452,95 296.917,68 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 84.000,26 5.000,00 89.000,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 84.000,26 5.000,00 89.000,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 84.000,26 5.000,00 89.000,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 84.000,26 5.000,00 89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 84.000,26 5.000,00 89.000,26 IV. SUBVENTII 9 [00.17 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00.18 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 Subventii de la bugetul de stat 11 [42.02 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 A. De capital 12 30.396,38 0,00 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38 taiati de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 (42.02.1601 20.396,38 0,00 20.396,38 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 15 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 9.471,70 -1.200,00 8.271,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 ep DEI De cate Mea ale etate ce DID piata asiste aan | 49 120000) 736740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 [45.02 194.502,29 -25.279,20 169.223,09 Pag. 19/25

E s E ş DENUMIREA INDICATORILOR 2 e E e E ă 3 E 5 O e o a a Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Fondul Social European 23 |45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 27 |48.02 0,00 26,25 26,25 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 28 |48.02.15 0,00 26,25 26,25 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 29 |48.02.15.01 0,00 26,25 26,25 TOTAL CHELTUIELI 30 328.302,52 -21.452,95 306.849,57 CHELTUIELI CURENTE 31 |01 118.761,86 226,67 118.988,53 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 |51 51.041,23 -1.000,00 50.041,23 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 [58 67.421,89 1.226,67 68.648,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 |70 209.540,66 -21.679,62 187.861,04 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 |71 188.540,66 -21.679,62 166.861,04 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 37 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 |50.02 5.711,45 -242,74 5.468,71 Autoritati publice si actiuni externe 39 [51.02 5.711,45 -242,74 5.468,71 CHELTUIELI CURENTE 40 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 41 |58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 5.184,43 -242,74 4.941,69 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 5.184,43 -242,74 4.941,69 Din total capitol Autoritati executive si legislative 44 [51.02.01 5.711,45 -242,74 5.468,71 Autoritati executive 45 |51.02.01.03 5.711,45 -242,74 5.468,71 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 46 |59.02 7.335,58 151,70 7.487,28 Ordine publica si siguranta nationala 47 |61.02 7.335,58 151,70 7.487,28 Pag. 20/25

8 E E o DENUMIREA INDICATORILOR = g E S E S 3 E GO e e a a CHELTUIELI CURENTE 48 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 7.335,58 151,70 7.487,28 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 |71 7.335,58 151,70 7.487,28 Din total capitol Ordine publica 51 |61.02.03 2.909,08 151,70 3.060,78 Politie locala 52 |61.02.03.04 2.909,08 151,70 3.060,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 53 [61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 |64.02 147.575,17 -14.343,79 133.231,38 Invatamant 55 |65.02 39.259,00 -1.586,71 37.672,29 CHELTUIELI CURENTE 56 |01 2.017,98 0,00 2.017,98 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 57 |58 2.017,98 0,00 2.017,98 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 |70 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 59 |71 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 60 |65.02.03 2.325,48 7,00 2.332,48 Invatamant prescolar 61 |65.02.03.01 2.325,48 7,00 2.332,48 Invatamant primar 62 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 63 [65.02.04 36.933,52 -1.593,71 35.339,81 Invatamant secundar inferior 64 |65.02.04.01 10.424,15 439,00 10.863,15 Invatamant secundar superior 65 |65.02.04.02 26.509,37 -2.032,71 24.476,66 Invatamant profesional 66 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 67 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 68 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 69 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 70 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 71 |66.02 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 CHELTUIELI CURENTE 72 |01 55.359,13 0,00 55.359,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 |51 49.741,23 0,00 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 74 |58 5.617,90 0,00 5.617,90 Pag.21/25

5 5 5 E o DENUMIREA INDICATORILOR e E e E S a € Ş 5 e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 76 |71 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 77 |66.02.06 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 Spitale generale 78 |66.02.06.01 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 Servicii de sanatate publica 79 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 80 |67.02 21.621,13 -6.753,67 14.867,46 CHELTUIELI CURENTE 81 |01 1.602,94 -986,25 616,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |51 1.300,00 -1.000,00 300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 83 |58 302,94 13,75 316,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 Din total capitol Servicii culturale 86 |67.02.03 6.169,15 -1.165,41 5.003,74 Institutii publice de spectacole si concerte 87 |67.02.03.04 5.438,00 -783,67 4.654,33 Case de cultura 88 |67.02.03.06 252,15 47,26 299,41 Alte servicii culturale 89 |67.02.03.30 479,00 -429,00 50,00 Servicii recreative si sportive 90 [67.02.05 15.387,71 -5.588,26 9.799,45 Sport 91 |67.02.05.01 5.483,46 -3.155,39 2.328,07 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 |67.02.05.03 9.904,25 -2.432,87 7.471,38 Servicii religioase 93 67.02.06 64,27 0,00 64,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 94 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 95 [68.02 2.737,01 170,22 2.907,23 CHELTUIELI CURENTE 96 |01 1.423,81 0,00 1.423,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 97 |58 1.423,81 0,00 1.423,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 |70 1.313,20 170,22 1.483,42 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 99 |71 1.313,20 170,22 1.483,42 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 [68.02.04 862,55 232,00 1.094,55 Pag. 22/25

5 3 E & g 5 au 2 u = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E 6 3 S E 5 O e e a a Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 [68.02.05 45,00 -45,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli 102 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 |68.02.05.02 45,00 -45,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 104 [68.02.06 399,29 -26,78 372,51 Crese 105 [68.02.11 618,42 0,00 618,42 Prevenirea excluderii sociale 106 [68.02.15 811,75 10,00 821,75 Ajutor social 107 |68.02.15.01 795,21 10,00 805,21 Cantine de ajutor social 108 [68.02.15.02 16,54 0,00 16,54 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 109 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 110 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 111 [69.02 23.100,25 -389,60 22.710,65 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 112 |70.02 21.886,67 -389,60 21.497,07 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 11.417,53 0,00 11.417,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 116|70 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 |71 10.469,14 -389,60 10.079,54 Din total capitol Locuinte 118 |70.02.03 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 119 |70.02.03.01 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 120 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 121 |70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 122 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 123 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 124 |70.02.06 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 125 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 |70.02.50 1.203,09 1.020,40 2.223,49 Protectia mediului 127 |74.02 1.213,58 0,00 1.213,58 CHELTUIELI CURENTE 128 [01 510,79 0,00 510,79 Pag. 23/25

5 = DENUMIREA INDICATORILOR E e E & E 8 3 5 O e o a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 |56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 130 [58 212,95 0,00 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 13170 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13271 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 133 [74.02.03 357,54 0,00 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 134 |74.02.05 558,20 0,00 558,20 Salubritate 135 |74.02.05.01 339,50 0,00 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 [79.02 144.580,07 -6.628,52 137.951,55 Combustibili si energie 139 [81.02 71.778,62 184,53 71.963,15 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 141 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 142|70 26.921,78 184,53 27.106,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143 [71 5.921,78 184,53 6.106,31 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 14472 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 145 [81.02.06 71.778,62 184,53 71.963,15 Transporturi 146 [84.02 72.801,45 -6.813,05 65.988,40 CHELTUIELI CURENTE 147 |01 1.045,82 1.212,92 2.258,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 148 |58 1.045,82 1.212,92 2.258,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150 [71 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 Din total capitol Transport rutier 151 [84.02.03 72.801,45 -6.813,05 65.988,40 Drumuri si poduri 152 [84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 153 |84.02.03.02 23.287,88 -103,48 23.184,40 Strazi 154 |84.02.03.03 30.241,61 -6.709,57 23.532,04 ZE Pag. 24/25

% ş 5 s E e 5 & g Ş m = m c P DENUMIREA INDICATORILOR = E $ E Ş > e € Ş vă 3 3 a a Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 155 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 157 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 PRIMAR, PT. SEF ȘERVICIU BUGET, all NA JAKAB ln d /) Pag. 25/25

Atasament: Anexa_6.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2019-

mii lei

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

TOTAL GENERAL I 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

TOTAL GENERAL II 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 11.748,55 3.628,93 158,53 1.149,63 6.773,77 37,69 642,77 LUCRĂRI NOI - B 77.826,09 2.190,32 8.567,11 10.227,75 56.468,39 372,52 652.627,13

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe

527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00

51.02.01.03 Autorităţi executive 527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00

A.Lucrări în continuare 455,02 9,10 0,00 59,15 386,77 0,00 0,00

Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului

Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (fonduri FSE)

HCL 455/2018

250,01 5,00 0,00 32,50 212,51 0,00 0,00

Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in

activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis

SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018

205,01 4,10 0,00 26,65 174,26 0,00 0,00

B. Lucrări noi 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134-

009609 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 2.017,98 40,36 0,00 262,31 1.715,31 0,00 2.997,67

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar

800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

B. Lucrări noi 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 "Gradinita PP33-Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod

SMIS 121232, HCL 223/2019

800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior

1.217,98 24,36 0,00 158,31 1.035,31 0,00 0,00

Rectificare 3 HCL / 25.10.2019

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

Program Dezvoltare 2019

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBU

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Page 1

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

B. Lucrări noi 1.217,98 24,36 0,00 158,31 1.035,31 0,00 0,00

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul

Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica

Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019

335,57 6,71 0,00 43,59 285,27 0,00 0,00

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO - HU "Cross-border joint training centers"

(eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

737,11 14,75 0,00 95,82 626,54 0,00 0,00

TIPS - Tine pasul cu Scoala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad

Tepes" Timisoara - partener 2 145,30 2,90 0,00 18,90 123,50 0,00 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 26.213,03 109,97 119,50 4.794,72 20.778,63 410,21 35.414,29

66.02.06 Spitale 26.213,03 109,97 119,50 4.794,72 20.778,63 410,21 35.414,29

A. Lucrări în continuare 1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in

managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii

infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00

B. Lucrări noi 24.328,61 109,97 119,50 4.539,19 19.187,43 372,52 35.414,29 Cross-border cooperation in the

prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular

diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod

eMS ROHU 396 SCMUT

3.236,01 0,00 0,00 485,40 2.685,89 64,72 0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim:

4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397

SCMUT

2.825,35 0,00 0,00 423,80 2.345,04 56,51 0,00

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru

populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491

SCMUT

3.965,42 0,00 0,00 515,51 3.370,60 79,31 0,00

Page 2

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate SMIS 125490

SCMUT

3.940,39 0,00 0,00 512,25 3.349,33 78,81 0,00

Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer

in the populations of partner areas SCMUT

2.096,09 0,00 0,00 272,47 1.781,67 41,95 0,00

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu

2.187,29 0,00 0,00 612,44 1.531,11 43,74 0,00

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru

populatia judetului Timis SMIS 125491(FEDR) SP. L.Turcanu

374,16 0,00 0,00 104,77 261,91 7,48 0,00

Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin

imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea

personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism financiar

norvegian SP. L.Turcanu

86,00 0,00 0,00 73,00 13,00 0,00 0,00

„Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate

al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si

verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

113,01 0,03 111,51 0,42 1,05 0,00 23.530,75

Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, cod SMIS 126783 HCL

277/2019

50,13 1,00 0,00 14,04 35,09 0,00 10.519,84

Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu

SMIS 121198 HCL477/2018

5.454,76 108,94 7,99 1.525,09 3.812,74 0,00 1.363,70

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

348,89 36,09 0,00 35,41 277,39 0,00 1.089,23

Page 3

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

348,89 36,09 0,00 35,41 277,39 0,00 1.089,23

A. Lucrări în continuare 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,77

„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-

084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei

Europene (FEDR) HCL 341/2018

151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,77

B. Lucrări noi 197,32 33,06 0,00 15,70 148,56 0,00 446,46

SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-

1-2018-1-RS-CULT-COOP3) Teatrul Maghiar HCL 178 /2019

76,60 30,65 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00

PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni

de stimulare a cresterii si ionovarii IMM- urilor prin evenimentul CEC si

mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019

120,72 2,41 0,00 15,70 102,61 0,00 446,46

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială

1.423,81 22,77 285,58 147,98 967,48 0,00 22.965,79

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

B. Lucrări noi 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru

vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019

(DASMTM)

526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

B. Lucrări noi 372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

68.02. 11 Creşe 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79

B. Lucrări noi 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79

Page 4

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara

cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019

103,81 0,20 94,27 1,24 8,10 0,00 7.739,83

„Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară

în Municipiul Timisoara – Calea Bogdăneştilor” cod SMIS: 129119 HCL

325/2019

100,61 0,07 97,04 0,47 3,03 0,00 7.591,19

Constructie cladire cu destinatia cresa, str. Cocea, cod SMIS 125504, Timisoara. Str. N.D.Cocea nr.23A, HCL 233/2019;

HCL 235/2019

103,79 0,19 94,27 1,24 8,09 0,00 7.634,77

68.02.15.01 Ajutor Social 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

"URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016,

HCL 378/2017 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

B. Lucrări noi 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL

378/2019 (DASMTM) 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

11.417,54 4.503,35 158,53 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

70.02.03 Locuinţe 11.416,64 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe

11.416,64 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

A.Lucrări în continuare 8.612,59 3.381,71 157,63 760,99 4.312,26 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd.

Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal

Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018

5.723,51 2.238,00 127,83 503,65 2.854,03 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520

(FEDR) HCL 343/2018

2.889,08 1.143,71 29,80 257,34 1.458,23 0,00 0,00

B. Lucrări noi 2.804,05 1.121,64 0,00 252,39 1.430,02 0,00 71.484,15

Page 5

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei

nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018

80,62 32,25 0,00 7,25 41,12 0,00 1.816,20

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: " Calea

Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018

375,56 150,23 0,00 33,80 191,53 0,00 10.444,44

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018

168,66 67,46 0,00 15,18 86,02 0,00 3.338,43

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului,

nr.11 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B,

str. Topologului, nr.1, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str.

Rasaritului, nr.5 " - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018

225,42 90,17 0,00 20,29 114,96 0,00 5.871,42

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare

termică a blocurilor de locuinţe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018

196,83 78,73 0,00 17,72 100,38 0,00 6.067,91

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018

67,30 26,92 0,00 6,06 34,32 0,00 1.606,04

Page 6

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379

HCL 639/2018

36,39 14,56 0,00 3,28 18,55 0,00 705,31

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.

C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7;

Dambovita nr.22/A" Cod SMIS 2014+:121587 HCL12/2019

227,88 91,15 0,00 20,51 116,22 0,00 7.356,62

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din

strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod

SMIS 121578 HCL14/2019

354,56 141,82 0,00 31,91 180,83 0,00 8.702,06

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal

, cod SMIS 121133 HCL697/2018

205,07 82,03 0,00 18,46 104,58 0,00 4.396,16

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str.

Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019

103,94 41,58 0,00 9,35 53,01 0,00 3.136,81

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.

Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul

Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018

148,74 59,50 0,00 13,39 75,85 0,00 4.120,00

Page 7

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita

Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru , nr.13,Vasile Lucaciu , nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019

128,09 51,24 0,00 11,53 65,32 0,00 2.255,84

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18;

Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240

HCL647/2018

62,46 24,98 0,00 5,63 31,85 0,00 2.883,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr.

23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11,

str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei

nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod

165,64 66,26 0,00 14,91 84,47 0,00 3.596,29

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului-

Odobescu , cod SMIS 121401 HCL 166/2019

256,89 102,76 0,00 23,12 131,01 0,00 5.187,62

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

comunale 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL

313/2018 SMIS 31814

0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 510,79 299,50 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

212,95 1,66 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

B. Lucrări noi 212,95 1,66 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

Page 8

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 -

finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019

130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 511,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS

RORS-300 - finantat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL

44/2019, 117/2019

82,95 1,66 0,00 10,79 70,50 0,00 293,35

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

297,84 297,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010

226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din

judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018

71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

81.02.06 Energie termică 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

B. Lucrări noi 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara

în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea

eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL

490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006

44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

Capitolul 84.02 Transporturi 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22

84.02.03 Transport rutier 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22

84.02.03.02 Transportul în comun 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22 A. Lucrări în continuare 217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00

"The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match- up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018

217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00

Page 9

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

B. Lucrări noi 2.041,43 39,87 1.000,00 125,07 876,49 0,00 518.514,22

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I, cod SMIS 123654,

HCL nr. 145, 146/11.04.2019 115,00 2,30 0,00 14,94 97,76 0,00 96.263,43

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030,

HCL nr. 420, 421/25.07.2019 115,00 2,30 0,00 14,94 97,76 0,00 96.263,41

Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov,

Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019

1.187,92 3,76 1.000,00 24,43 159,73 0,00 177.219,72

Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI), MOVE/B4/2017-358

25,00 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în

Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL

nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

544,34 10,89 0,00 70,76 462,69 0,00 148.306,91

Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens – PriMaaS, Index number

PGI05830

54,17 8,12 0,00 0,00 46,05 0,00 460,75

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL M.I.P.

Cod FO-03-08, ver.1

Luminița TOMA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Atasament: Anexa_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.4

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA F

Integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 672.204,30 3.405,27 675.609,57

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 436.098,98 1.114,58 437.213,56

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 436.098,98 1.114,58 437.213,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 5 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 435.807,98 1.114,58 436.922,56

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 433.925,98 1.097,29 435.023,27

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.510,96 -17,29 2.493,67

Venituri din cercetare 11 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 291.825,74 1.114,58 292.940,32

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 134.251,28 2.300,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 4.500,00 -2.300,00 2.200,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 16 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 17 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 96,00 17,29 113,29

Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 96,00 17,29 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 -1.878,47 -891,27 -2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 1.878,47 891,27 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 219.231,32 2.290,69 221.522,01

Subventii de la bugetul de stat 23 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

24 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Pag. 1 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 216.006,36 2.290,69 218.297,05

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 775,81 0,00 775,81

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 28 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

29 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 30 43.10.33 165.489,32 2.290,69 167.780,01

Alte sume primite de la UE 31 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 32 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 33 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 35 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 36 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 37 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 38 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 39 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 40 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 41 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 42 672.204,30 3.405,26 675.609,56

CHELTUIELI CURENTE 43 01 620.994,82 2.513,99 623.508,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.10 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Sanatate 51 66.10 672.204,30 3.405,26 675.609,56

CHELTUIELI CURENTE 52 01 620.994,82 2.513,99 623.508,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 401.039,83 0,00 401.039,83

Pag. 2 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 55 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 59 66.10.06 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Spitale generale 60 66.10.06.01 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Servicii de sanatate publica 61 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 62 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 63 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 64 98.10 0,00 0,01 0,01

DEFICIT 65 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 600.485,64 2.514,00 602.999,64

TOTAL VENITURI 2 00.01 600.485,64 2.514,00 602.999,64

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 434.220,51 223,31 434.443,82

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 434.220,51 223,31 434.443,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 6 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 433.929,51 223,31 434.152,82

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 433.925,98 1.097,29 435.023,27

Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.510,96 -17,29 2.493,67

Venituri din cercetare 12 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 291.825,74 1.114,58 292.940,32

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 134.251,28 2.300,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 4.500,00 -2.300,00 2.200,00

Pag. 3 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 17 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 18 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -1.782,47 -873,98 -2.656,45

Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 96,00 17,29 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 21 37.10.03 -1.878,47 -891,27 -2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 166.265,13 2.290,69 168.555,82

Subventii de la alte administratii 23 43.10 166.265,13 2.290,69 168.555,82

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 43.10.10 775,81 0,00 775,81

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 165.489,32 2.290,69 167.780,01

TOTAL CHELTUIELI 26 600.485,64 2.513,99 602.999,63

CHELTUIELI CURENTE 27 01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Sanatate 32 66.10 600.485,64 2.513,99 602.999,63

CHELTUIELI CURENTE 33 01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Spitale generale 38 66.10.06.01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,01 0,01

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

Pag. 4 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 71.718,66 891,27 72.609,93

TOTAL VENITURI 2 00.01 71.718,66 891,27 72.609,93

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 1.878,47 891,27 2.769,74

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 1.878,47 891,27 2.769,74

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 1.878,47 891,27 2.769,74

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 1.878,47 891,27 2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 1.878,47 891,27 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 00.18 52.966,19 0,00 52.966,19

Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

10 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la alte administratii 11 43.10 49.741,23 0,00 49.741,23

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

14 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Alte sume primite de la UE 15 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 16 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 17 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 18 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 19 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 20 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 21 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 22 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 23 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 24 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 25 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 26 71.718,66 891,27 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 27 01 20.509,18 0,00 20.509,18

Pag. 5 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 71.718,66 891,27 72.609,93

Sanatate 32 66.10 71.718,66 891,27 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 33 01 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 71.718,66 891,27 72.609,93

Spitale generale 38 66.10.06.01 71.718,66 891,27 72.609,93

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 6 / 6

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2019 - Program Dezvoltare 2019 - investitii Rectificare nr.3 cu amendament HCL 539 /25.10.2019 AN A 5 mii lei SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 240.567,06 49.177,37 2.634,78| _188.754,91 1.273.372,74 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 58.813,89 22.813,78 0,00 36.000,11 79.374,21 LUCRĂRI NOI - B 37.536,75 2.490,59 0,00 35.046,16 807.875,19 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 144.216,42 23.873,00 2.634,78) _117.708,64 386.123,34 TOTAL GENERAL 240.567,06 49.177,37 2.634,78| _188.754,91 1.273.372,74 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.941,68 0,00 0,00 4.941,68 12.744,53 51.02.01.03 Autorităţi executive 4.941,68 0,00 0,00 4.941,68 12.744,53 A-Lucrări în continuare 1.990,43 0,00 0,00 1.990,43 1.500,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Al inr.l Timi HCL 79201 ecsandri nr.1 Timisoara ic 1.990,43 0.00 000| 1.990,43 1.500,00 B. Lucrări noi 200,00 0.00 0,00 200,00 9.461,79 "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, ar PA HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 8.844,26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 100,00 0,00 0,00 100,00 617,53 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.751,25 0,00 0,00 2.751,25 1.782,74 b. Dotări independente 2.031,87 0,00 0,00| 2.031,87 0,00 Dotari Directia Fiscala 276.24 0.00 0.00 27624 0.00 Dotari Piri 1.603,63 0.00 0.00| 1.603,63 0.00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65.00 0.00 0.00 65,00 0.00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 719,38 0,00 0,00 719,38 1.782,74 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200,00 0,00 0,00 200,00 1.540,00 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B+ dul C.D.Loga „ nr.1” 294,53 0,00 0,00 294,53 0,00 Page1

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Cale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 z 3 4 3 ET+DALI „, Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1I” 50,00 0,00 0,00 50,00 242,74 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 24,85 0,00 0,00 24.85 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 0.00 0.00 150.00 000 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 7.487,28 0,00 0,00 1.487,28 0,00 61.02.03.Ordine publică 7.487,28 0,00 0,00 7.487,28 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 3.060,78 0,00 0,00 3.060,78 0,00 B. Lucrări noi 1.768,69 0,00 0,00 1.768,69 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1768.69 0.00 0.00 1.768.69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.292,09 0,00 0,00 1.292,09 0,00 b.Dotări independente 1.044,66 0,00 0,00 1.044,66 0,00 Dotari 1.044,66 0,00 0,00 1.044,66 0,00 Studii şi proiecte 247,43 0,00 0,00 247,43 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 41,43 0,00 0,00 41,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.426,50 0,00 0,00| 4.426,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 b. Dotări independente 4.426,50 0.00 0,00 4.426,50 0,00 Por 4.426,50 0.00 000| 4.426,50 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 35.779,56| 6.119,95 125,25|__29.534,36 104.310,56 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.532,48 0,00 0,00 1.532,48 2.079,19 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.532,48 0,00 0,00 1.532,48 2.079,19 A. Lucrări în continuare 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 "Extindere in regim P+1E a Gradinitei PP nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL -Taxe ISC 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 B. Lucrări noi 674,50 0,00 0,00 674,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. e HCL 368.00 0.00 0.00 368.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 814,98 0,00 0,00 814,98 2.079,19 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT fate inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 a. Achiziţii imobile 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 b. Dotări independente 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 Dotari invatamant prescolar 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 513,58 0,00 0,00 513,58 479,19 Audit energetic Expertiza locala corp vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92,02 0,00 0,00 92,02 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr.26 Timisoara, str. Teiului nr.3” 200 0.00 0.00 2.00 43.90 “ExpertizatDALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIŞOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17 36,10 0.00 0.00 36,10 0,00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dragasani nr.1, din 32.36 0.00 0.00 32.36 0.00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 AE+texpertizatDALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii si instalatii Gradinita PP 22, str. Semenic nr.8 Timisoara, jud. Timis 5,00 0,00 0,00 5,00 382,25 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, E PP nr. imi BP ardă, PPS Timoc 121,90 0.00 0.00 121,90 53,04 65.02.04 Învăţământ secundar 34.247,08 6.119,95 125,25 28.001,88 102.231,37 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 10.952,90 4.645,59 89,75 6.217,56 4.991,91 A. Lucrari in continuare 4.435,09 3.300,00 0,00 1.135,09 104,07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 798,45 0,00 0,00 798,45 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROP! RII (ale inst. subordo nate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3.400,00 3.300,00 0,00 100,00 104,07 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 236,64 0,00 0,00 236,64 0,00 B. Lucrari noi 2.959,61 1.345,59 0,00 1.614,02 3.890,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 PNDL 1.416,00 1.345,59 0,00 70,41 0,00 Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 Timisoara HCL 140/2019 100,00 0,00 0,00 100,00 3.890,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 419,20 0,00 0,00 419,20 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 484,41 0,00 0,00 48441 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.558,20 0,00 89,75 3.468,45 997,84 a. Achiziţii imobile 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcolii gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 b. Dotări independente 2.333,30 0,00 89,75 2.243,55 780,00 Dotari invatamant secundar inferior 813,30 0,00 89,75 123,55 0,00 Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 20 de sali de clasa pentru unitati de invatamant din municipiul Timisoara 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 780,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 954,90 0,00 0,00 954,90 217,84 SF+PT Construire corp PIE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81,52 0,00 0,00 81,52 0,00 D.A.L.I+P.T. Extindere corp cladire CI Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2” 2,00 0,00 0,00 2,00 9,93 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 504,60 0,00 0,00 504,60 207,91 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 23.294,18 1.474,36 35,50 21.784,32 97.239,46 A. Lucrări în continuare 992,70 329,36 0,00 663,34 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL 907,66 329,36 0,00 578,30 0,00 B. Lucrări noi 5.211,37 1.145,00 0,00 4.066,37 89.675,96 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 59.904,35 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 50,00 0,00 0,00 50,00 2.957,70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 0,00 0,00 420,05 0,00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 1.345,00 1.145,00 0,00 200,00 6.203,06 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul L.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 596,32 0,00 0,00 596,32 13.000,00 Page 5

TOTAL | BUGET | poe | BUGET | Creditde DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 500,00 0,00 0,00 500,00 7.610,85 C. Dotări independente şi alte investiţii 17.090,11 0,00 35,50 17.054,61 1.563,50 a. Achiziţii imobile 13.343,82 0,00 0,00) __13.343,82 6.500,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.250,00 0,00 0,00) 5.000,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390,12 0,00 0,00 390,12 1.500,00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703,70 0,00 0,00 703,70 0,00 b. Dotări independente 1.063,80 0,00 35,50 1.028,30 0,00 Dotari invatamant secundar superior 1.063,80 0,00 35,50 1.028,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.682,49 0,00 0,00) 2.682,49 1.063,50 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00 "ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 “ExpertizatDALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara” 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 "SF + PT realizare corp cladire P+IE cu sala sport si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis 37,00 0,00 0,00 37,00 100,00 “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 0,00 0,00 31,32 0,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „AEtexpertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00 Expertiza+tDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul Naţional de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,32 0,00 0,00 33,32 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 D.A.L.L+P.T -Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 18,32 36,52 Actualizare „D.A.L.I.+P.T, "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ ' str. Brediceanu nr.37 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 108,65 0,00 0,00 108,65 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.1 colt cu str. Dragalina nr.8 122,13 0,00 0,00 122,13 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19,50 0,00 0,00 19,50 56,61 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" — Timisoara, Str. Moise Nicoară” 2,00 0,00 0,00 2,00 20,90 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură şi Agricultură "CASA VERDE” — Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 2,00 0,00 0,00 2,00 33,43 ” Spor de putere- redimensionare retea electrica” la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara 25,00 0,00 0,00 25,00 175,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173,30 0,00 0,00 173,30 641,04 Capitolul 66.02 Sănătate 74.526,03 33.873,00 2.359,53 38.293,50 119.442,48 66.02.06 Spitale 14.526,03 33.873,00 2.359,53 38.293,50 119.442,48 A. Lucrări în continuare 19.678,34 10.000,00 0,00 9.678,34 53.385,08 Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 791,32 0,00 0,00 791,32 0,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru Vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017, HCL 328/2019 2.700,07 0,00 0,00 2.700,07 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 1=2+3+4 3 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofttiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 12.756,90 10.000,00 0,00 2.756,90 53.385,08 B. Lucrări noi 350,50 0,00 0,00 350,50 40.813,00 "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL 330,30 0,00 0,00 330,30 1.609,70 Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 10,00 0,00 0,00 10,00 32.969,30 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 10,20 0,00 0,00 10,20 6.234,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 54.497,19 23.873,00 2.359,53 28.264,66 25.244,40 b. Dotari independente 50.648,90 23.873,00 996,77 25.779,13 23.873,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 6.772,10 0,00 251,92 6.520,18 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 13.863,87 3.114,00 144,85 10.005,02 3.114,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 30.012,93 20.759,00 0,00 9.253,93 20.759,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.848,29 0,00 1.362,76 2.485,53 1.371,40 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14,10 0,00 0,00 14,10 0,00 SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 36,23 0,00 56,23 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE-PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103,89 0,00 0,00 0,00 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316,64 0,00 316,64 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 Ş Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 "Expertizat+ Audit energetictSF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana" Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis 400,00 0,00 0,00 400,00 1.250,00 “ExpertizatDALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00 “ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. I. Nemoianu nr.2 2,00 0,00 0,00 2,00 21,40 DALI-+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 70,30 0,00 0,00 70,30 0,00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 73,99 0,00 0,00 0,00 Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 D.A.L.I.«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 100,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,32 0,00 0,00 57,32 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 430,40 0,00 0,00 430,40 0,00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 12,37 0,00 0,00 12,37 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 74,38 0,00 0,00 74,38 0,00 DALI-+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.l, jud. Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.700,77 0,00 150,00 14.550,77 121.202,03 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.487,64 0,00 150,00 4.337,64 75.157,51 A. Lucrări în continuare 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 B. Lucrări noi 783,00 0,00 0,00 783,00 66.018,60 Page 11

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET 5 DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 600,00 0,00 0,00 600,00 23.717,55 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- dalta ala 143,00 0.00 0.00 143,00 10.000,00 Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 10.00 0.00 5.00 10.00 8372.40 Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 4490.00 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara HCL 10.00 0.00 000 10.00 12.490.00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 10,00 0.00 0.00 10.00 6.948,65 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.679,27 0,00 150,00 2.529,27 4.911,48 b. Dotări independente 1.034,53 0,00 150,00 884,53 0,00 Dotari Teatrul German 145,82 0,00 0,00 145,82 0,00 Dotari Teatrul Magilor 201,70 0,00 0,00 201,70 0.00 Dotari Filarmonica 687,01 000 150,00 537,01 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.644,74 0,00 0,00 1.644,74 4.911,48 DALT+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Pocola 160,08 0.00 0.00 160,08 0.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 53,17 0,00 0,00 53,17 0,00 DALT+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 180,00 0,00 0,00 180,00 320,00 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 180.00 0.00 0.00 180.00 97.10 Page 12

TOTAL | BUGET | pRoPRU | BUGET | Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI-+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 417,61 0,00 0,00 417,61 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta .N.Balcescu nr.7-8, Timisoara 125.00 0.00 0.00 125,00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 71,83 0.00 0.00 71,83 0.00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 100,00 0,00 0,00 100,00 2.515,95 DALI-+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10,00 0,00 0,00 10,00 1.387,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10,00 0,00 0,00 10,00 591,43 DALT+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii l leria Helios, P-ta Victoriei nr.6 a Galeria Helios, P-ta Victoriei nr. 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 67.02.03.30 Alt icii cultural e servicii culturale 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade pr-3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 29941 0,00 0,00 299,41 500,00 B. Lucrări noi 211,58 0,00 0,00 211,58 500,00 PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor ” HCL 64,32 0,00 0,00 64,32 500,00 Realizare fundatie si amplasare CATARG in i sati STĂ HCL 538/2 Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019 147.26 0.00 0.00 147.26 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 87,83 0,00 0,00 87,83 0,00 Dotări independente 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări Casa de Cultura 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00 SF+PT+Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Rare Eos 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 Page 13

TOTAL | BUGET FORT BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Mort 2.328,07 0,00 0,00| 2.328,07 40.596,54 A. Lucrări în continuare 300,00 0,00 0,00 300,00 13.610,93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 300.00 0.00 0.00 300.00 13610.93 B. Lucrări noi 108,63 0,00 0,00 108,63 26.417,86 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 319/2018, HCL 366/2019 93.00 0.00 0.00 93.00 26.130.65 PT+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15,63 0,00 0,00 15,63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 1919.44 0.00 0.00 1.919.44 567.75 919, E 219, E a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Achizitii imobile/terenuri 100.00 0.00 000 100.00 0.00 c.Studii şi proiecte 813,40 0,00 0,00 813,40 567,75 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 84,35 0,00 0,00 84,35 34,15 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 135,00 0,00 0,00 135,00 222,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 100,00 0,00 0,00 100,00 154,00 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude" Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1 1 (Olimpia),Aleca FC Ripensi 101,46 0,00 0,00 101,46 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 Page 14

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timișoara, judeţul Timiş 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion rugby , str.Pictor Aman, nr.1 1 68.00 0.00 0,00 68,00 157.60 b. Dotări independente 1.006,04 0,00 0,00 1.006,04 0,00 Dotari Sala Polivalenta ”Constantin Jude”: 226,89 0,00 0,00 226,89 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 280.80 0.00 0.00 280.80 0.00 Dotari Stadion rugby str. Pictor Aman nr.1 1 458 00 0.00 0.00 SR OD 00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 4035 0.00 0.00 4035 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone verzi, baze sportive şi de agrement 7.471,38 0,00 0,00 7.471,38 4.150,00 A. Lucrări în continuare 3.222,76 0,00 0,00 3.222,76 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 655 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.185,26 0,00 0,00 3.185,26 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 164/2010 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 noi 3.761,45 0,00 000| 3.761,45 4.000,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.761,45 0,00 0,00 3.761,45 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 487.17 0.00 0.00 487.17 150.00 E E A b. Dotări independente 15,92 0,00 0,00 15,92 0,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga" 15,92 0,00 0,00 15,92 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 53,55 0.00 0,00 53,55 0,00 Page 15

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de Re Veste 11.35 0.00 0.00 11.35 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 3537 0.00 0.00 3927 000 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 124,95 0,00 0,00 124,95 0,00 Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 SF Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 11.64 0.00 0.00 11.64 0.00 67.02.06 Servicii religioase 64,27 0,00 0,00 64,27 797,98 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 C. Dotări independente şi alte investiții 54,27 0,00 0,00 54,27 0,00 b. Dotări independente 22,27 0,00 0,00 22,27 0,00 Bust Ion Oprea primul proptop roman 22217 0,00 0,00 22,27 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 DALI Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.513,42 0,00 0,00 1.513,42 4.009,64 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 568,00 0,00 0,00 568,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 568.00 0,00 0,00 568,00 0.00 > E b. Dotări independente 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 Dotari pentru persoane vârstnice 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 Page 16

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET | Creditde DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein DASMTM 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0802, Il Creţe 34021 0,00 0,00 340,21 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 340.21 0.00 0.00 340.21 0.00 > A A E E b. Dotări independente 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 Dotari creşe 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254,21 0,00 0,00 254,21 0,00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 35.71 0.00 0.00 35.71 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 32,50 0,00 0,00 32.50 0.00 DALI-+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 605,21 0,00 0,00 605,21 4.009,64 68.02.15.01 Ajutor social 605,21 0,00 0,00 605,21 4.009,64 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 10,00 4.009,64 Centru Multifunctional Kuncz HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 4.009,64 C. Dotări independente şi alte investiții 595.21 0.00 0.00 595.21 0.00 , A E E b. Dotări independente 284,26 0,00 0,00 284,26 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 284.26 0.00 0.00 284.26 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310,95 0,00 0,00 310,95 0,00 SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 143.50 0.00 0.00 14350 0.00 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 106.39 000 0.00 rose sut SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60.46 0.00 0.00 60.46 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10.079,56 0,00 0,00 10.079,56 14.966,70 Page 17

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 70.02.03 Locuinţe 2.531,39 0,00 000| 2.531,39 48.846,70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 2.531,39 0,00 0,00 2.531,39 48.846,70 A.Lucrări în continuare 852,37 0,00 0,00 852,37 2.046,70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" CIA 1472009 HOL TARG 141.00 0.00 0.00 141,00 2.046,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.313 33 HCL 145 /31.10.2016 711,37 0,00 0,00 711,37 0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 300,00 46.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 300,00 0,00 0,00 300,00 46.700,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.379,02 0,00 0,00 1.379,02 100,00 a)Achizitii imobile 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Expropriere pentru interes public imobil situat pe Bv. Mihai Viteazu nr.3, parte din Ansamblul Urban "Bd. Mihai Viteazu", monument istoric din LMI, cod TM-II-a-B- 06110 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 879,02 0,00 0,00 879,02 100,00 DALI+PT+DTAC Readucere la starea initiala imobil situat pe Bv. Mihai Viteazu nr.3, parte din Ansamblul Urban "Bd. Mihai Viteazu", monument istoric din LMI, cod TM-II-a-B- 06110 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI-+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 224.02 0.00 0.00 224.02 0-00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 A. Lucrări în continuare 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 Page 18

TOTAL | BUGET | | BUGET | Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 410.00 0.00 0.00 410.00 0.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 B. Lucrări noi 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 22.350,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 724,00 0,00 0,00 724,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 0.00 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata 50,00 0.00 0.00 50,00 1.530,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 230,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 870,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 430,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 690,00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 18.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 SF Fantana ornamentala Michelangelo 8.00 0.00 000 800 0.00 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 Page 19

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 800 sot ao sc sl SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 690.56 0.00 0.00 690.56 3.500.00 A E -500, B. Lucrări noi 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 31257 0.00 0.00 312.57 3500.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,99 0.00 0.00 377.99 0.00 A A A Studii şi proiecte 377,99 0,00 0,00 377,99 0.00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 833 0.00 0.00 833 0.00 SF - Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str. Siemens 39.87 0.00 0.00 39,87 0.00 SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului ES 26,78 0.00 0.00 26,78 0.00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 14.53 0.00 0.00 1453 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin 26.13 0.00 0.00 26.13 0.00 2 > 2 „13 2 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor 20.74 0-00 0.00 20.74 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 33,45 0,00 0,00 33,45 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 33.45 0.00 0-00 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take otet 47,36 0,00 0,00 47,36 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu 41,72 0,00 0,00 41,72 0,00 Page 20

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (partial) si Calea Dorobantilor (portiunea de la Hotel 2000 pana la iesirea din oras) 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 SF - Modernizare iluminat public blv. 60,15 0.00 0,00 60,15 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor și dezvoltării comunale 2.222,61 0.00 0,00 2.222,61 270,00 B. Lucrări noi 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 2.182,61 0.00 0.00 2.182,61 270.00 A A E a. Achiziţii imobile 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00 Achizitii imobile/expropriere pentru cauza de utilitate publica 941,00 0.00 0.00 941,00 0.00 b. Dotări independente 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00 Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.144,31 0,00 0,00 1.144,31 270,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, ) 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0,00 150,00 132,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre NL l din Timi CF 44 ANL pe terenul din Timisoara ( 6813) 50.40 0.00 0.00 50,40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 64.26 0.00 0.00 64.26 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65,45 0,00 0,00 65,45 0,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru El OEI SI avizele 614,20 0,00 0,00 614,20 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 702,79 0,00 0,00 702,79 200,00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 Page 21

TOTAL | BUGET | PROPRIU | BUGET | Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 3 Dotări independente 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Dotari salubritate 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Studii şi proiecte 218,70 0,00 0,00 218,70 200,00 DALI+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 21870 0.00 0.00 21870 200.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 27.106,31 0,00 0,00 27.106,31 100,00 81.02.06 Energie termică 27.106,31 0,00 0.00) __27.106,31 100,00 A. Lucrări în continuare 5.366,11 0.00 0,00 5.366,11 0.00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 CL OI 366,54 0,00 0,00 366,54 0,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 4.327,53 0,00 0,00 4.327,53 0,00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL IT 672,04 0.00 0.00 672.04 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 21.740,20 0,00 0,00 21.740,20 100,00 Studii şi proiecte 740,20 0,00 0,00 740,20 100,00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 43,90 0,00 0,00 43,90 0,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160.65 0.00 0.00 160.65 0.00 SF Unitate de cogenerare utilizand energia regenerabila - biomasa 250,00 0,00 0,00 250,00 100,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW” 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Page 22

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 63.729,66| 9.184,42 000| _54.545,24 836.396,80 84.02.03 Transport rutier 63.729,66 9.184,42 0,00| __54.545,24 836.396,80 84.02.03.02 Transportul în comun 20.925,66 0,00 0,00) __20.925,66 487.859,78 B. Lucrări noi 469,00 0,00 0,00 469,00 154.681,00 PT-+execuţie Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 CL 108/ 369,00 0,00 0,00 369,00 81.931,00 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 20.456,66 0,00 0,00 20.456,66 333.178,78 b.Dotări independente 19.773,14 0,00 0,00| __19.773,14 332.439,78 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19.773,14 0,00 0,00 19.773,14 332.439,78 Reabili i 15 eabilitare tramvaie HCL 328/20 14241.68 0.00 0.00 14241.68 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4.690,96 0,00 0,00 4.690,96 0,00 M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017; HCL 475/2018 367,50 0,00 0,00 367,50 317.000,00 Achiziţie ambarcatiune 183,00 0,00 0,00 183.00 50,00 Achizitie navă turistică 50.00 0,00 0,00 50.00 1.150.00 Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii 140,00 0,00 0,00 140,00 700,00 Achizitie statii de transport public, HCL 108/2019 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 683,52 0,00 0,00 683,52 739,00 Studii si proiecte 683,52 0,00 0,00 683,52 739,00 Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 135,00 0,00 0,00 135,00 35,00 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de iste de biciclete - et Il plata sie = stepa ale 10.00 0.00 0.00 10,00 704.00 Page 23

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 a SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport în comun de tip metrou 145,00 0.00 0.00 145,00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 19.271,96 9.184,42 0,00 10.087,54 159.200,00 A. Lucrări în continuare 13.060,01 9.184,42 0,00 3.875,59 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDL 4.426,93 2.968,13 0,00 1.458,80 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 8.281,31 6.216,29 0,00 2.065,02 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 351.77 0.00 0.00 351.77 0.00 B. Lucrări noi 5.485,85 0,00 0.00 5.485,85 159.200,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 5.900.00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2791.85 0.00 0.00 2791.85 121.400.00 C. Dotări independente și alte investiţii 726.10 0.00 0.00 726.10 0.00 > A A A A c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 109,71 0,00 0,00 109,71 0,00 Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0.00 0,00 50.00 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI-+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 108,66 0,00 0,00 108,66 0,00 DALI-+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25,99 0,00 0,00 25,99 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 02:03:05 Strazi 23.532,04 0,00 000| _23.532,04| 189.337,02 A. Lucrări în continuare 6.657,71 0,00 0,00 6.657,71 4.500,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 2.807,69 0,00 0,00 2.807,69 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859,66 0,00 0,00 859,66 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 1.420,18 0,00 0,00 1.420,18 4.500,00 Page 24

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET A DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 ș Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1.560,52 0,00 0,00 1.560,52 0,00 B. Lucrări noi 11.712,00 0,00 000| __11.712,00 175.859,36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad I/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1117.64 0.00 0.00 1.117,64 5.769.36 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 2.120,09 0,00 0,00 2.120,09 8.000,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 3.417,00 0,00 0,00 3.417,00 15.200,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 1.476,00 0,00 0,00 1.476,00 52.590,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 456.53 0.00 0.00 456.53 10.500.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 900,00 PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 1529.74 0.00 0.00 1.529,74 15.000.00 Amenajare parcare Bd.Take Ionescu HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 19.900.00 Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 1.031,00 0,00 0,00 1.031,00 48.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 5.162,33 0,00 0,00 5.162,33 8.977,66 Ă -162, .977, 50,00 0,00 0,00 50,00 7.500,00 Sisteme de parcări inteligente multinivel 50.00 0.00 0.00 50.00 7500.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.112,33 0,00 0,00| 5.112,33 1.477,66 DALI-+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 145,00 0,00 0,00 145,00 305,66 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 20,35 0,00 0,00 20,35 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00 Page 25

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Galei inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107.48 0.00 0.00 107,48 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108.60 0.00 0.00 108,60 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 i , ES a SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150,25 0.00 0,00 150,25 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 242,83 0,00 0,00 242,83 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158,58 0.00 0,00 158,58 0,00 Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu- L.Rebreanu) 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare Str Dr Iosif Nemoianu 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Reabilitare zona Piata Traian 200.00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200,00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 SF Modernizare si extindere str. Ovidiu Cotruş 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 Page 26

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Cate inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Zona Calea Urseni 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 200,00 0,00 0,00 200,00 600,00 AFA RUA 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 DALI Reabiliatre Pasaj Slavici - Polonă 145,00 0.00 0.00 145,00 0.00 DALI Amenajare strazile Crizantemelor - Căpitan Damşescu - I. Barac 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 0,00 0.00 100.00 0.00 îi si oroleste : Alte studii şi proiecte drumuri 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 DIRECTOR DIREC NOMICĂ 2 ru CONSILIER S.M.LP. CN iţa Toma Noii Page 27 SEF SERVICIUL MILP. cnd : Cod FO-03-07, ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.2

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA D

Fonduri externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 32,20 86,00 118,20

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 0,00 13,00 13,00

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 0,00 13,00 13,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.05 0,00 13,00 13,00

5 41.08 0,00 0,00 0,00

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 6 41.08.04 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 7 42.08 0,00 13,00 13,00

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 8 42.08.61 0,00 13,00 13,00

IV. SUBVENTII 9 00.06 32,20 73,00 105,20

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

10 48.08 32,20 73,00 105,20

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 11 48.08.15 32,20 0,00 32,20

Prefinantare 12 48.08.15.03 32,20 0,00 32,20

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021 13 48.08.31 0,00 73,00 73,00

Prefinantare 14 48.08.31.03 0,00 73,00 73,00

TOTAL CHELTUIELI 15 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI CURENTE 16 01 32,20 86,00 118,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17 58 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 19 64.08 32,20 86,00 118,20

Sanatate 20 66.08 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI CURENTE 21 01 0,00 86,00 86,00

Pag. 1 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 22 58 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 24 66.08.06 0,00 86,00 86,00

Spitale generale 25 66.08.06.01 0,00 86,00 86,00

Cultura, recreere si religie 26 67.08 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI CURENTE 27 01 32,20 0,00 32,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 58 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 30 67.08.03 32,20 0,00 32,20

Institutii publice de spectacole si concerte 31 67.08.03.04 32,20 0,00 32,20

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 32 96.08 0,00 0,00 0,00

REZERVE 33 97.08 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 34 98.08 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 35 99.08 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 2 01 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 3 96. 0,00 0,00 0,00

REZERVE 4 97. 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 5 98. 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 6 99. 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 32,20 86,00 118,20

TOTAL VENITURI 2 00.01 32,20 86,00 118,20

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 0,00 13,00 13,00

Pag. 2 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.03 0,00 13,00 13,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.05 0,00 13,00 13,00

6 41.08 0,00 0,00 0,00

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 7 41.08.04 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 8 42.08 0,00 13,00 13,00

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 9 42.08.61 0,00 13,00 13,00

IV. SUBVENTII 10 00.06 32,20 73,00 105,20

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

11 48.08 32,20 73,00 105,20

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 12 48.08.15 32,20 0,00 32,20

Prefinantare 13 48.08.15.03 32,20 0,00 32,20

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021 14 48.08.31 0,00 73,00 73,00

Prefinantare 15 48.08.31.03 0,00 73,00 73,00

TOTAL CHELTUIELI 16 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI CURENTE 17 01 32,20 86,00 118,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 18 58 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 19 70 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 20 64.08 32,20 86,00 118,20

Sanatate 21 66.08 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI CURENTE 22 01 0,00 86,00 86,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 23 58 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 25 66.08.06 0,00 86,00 86,00

Spitale generale 26 66.08.06.01 0,00 86,00 86,00

Cultura, recreere si religie 27 67.08 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI CURENTE 28 01 32,20 0,00 32,20

Pag. 3 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 29 58 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 31 67.08.03 32,20 0,00 32,20

Institutii publice de spectacole si concerte 32 67.08.03.04 32,20 0,00 32,20

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 33 96.08 0,00 0,00 0,00

REZERVE 34 97.08 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 35 98.08 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 36 99.08 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 4 / 4

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.3

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA E

Activitati finantate integral din venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 42.655,09 328,50 42.983,59

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 42.645,59 328,50 42.974,09

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 42.645,59 328,50 42.974,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.987,40 1,50 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 5 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 6 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 7 30.10 1.969,30 1,50 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 8 30.10.05 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9 30.10.05.30 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.09 40.658,19 327,00 40.985,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 33.10 38.478,08 189,90 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 13 33.10.05 7.684,00 3,70 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 14 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 20.280,90 110,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.505,48 76,20 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 22 36.10 1.740,98 0,00 1.740,98

Pag. 1 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 24 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Alte venituri 25 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 407,13 137,10 544,23

Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 327,19 137,10 464,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

28 37.10.03 -230,00 -26,00 -256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 29 37.10.04 230,00 26,00 256,00

Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 79,94 0,00 79,94

II. VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 34 42.672,84 328,50 43.001,34

CHELTUIELI CURENTE 35 01 42.423,59 302,50 42.726,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 11.079,70 54,70 11.134,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 20 30.857,69 247,80 31.105,49

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 249,25 26,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 249,25 26,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 64.10 42.652,84 328,50 42.981,34

Invatamant 43 65.10 39.770,84 328,50 40.099,34

CHELTUIELI CURENTE 44 01 39.671,59 302,50 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45 10 10.830,20 65,70 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46 20 28.355,19 236,80 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 99,25 26,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 99,25 26,00 125,25

Pag. 2 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Din total capitol

Servicii educationale complementare 51 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 52 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 53 65.10.03 18.075,80 98,00 18.173,80

Invatamant prescolar 54 65.10.03.01 12.113,40 110,00 12.223,40

Invatamant primar 55 65.10.03.02 5.962,40 -12,00 5.950,40

Invatamant secundar 56 65.10.04 16.566,24 230,50 16.796,74

Invatamant secundar inferior 57 65.10.04.01 4.439,59 77,70 4.517,29

Invatamant secundar superior 58 65.10.04.02 11.986,65 152,80 12.139,45

Invatamant profesional 59 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 60 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 61 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 62 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 63 67.10 2.882,00 0,00 2.882,00

CHELTUIELI CURENTE 64 01 2.732,00 0,00 2.732,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 249,50 -11,00 238,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 2.482,50 11,00 2.493,50

CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 69 67.10.03 2.807,00 0,00 2.807,00

Institutii publice de spectacole si concerte 70 67.10.03.04 1.857,00 0,00 1.857,00

Case de cultura 71 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 72 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 73 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 74 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 75 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 76 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 20 20,00 0,00 20,00

Pag. 3 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 79 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 80 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 81 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 82 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 83 99.10 17,75 0,00 17,75

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 42.423,59 302,50 42.726,09

TOTAL VENITURI 2 00.01 42.423,59 302,50 42.726,09

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 42.423,59 302,50 42.726,09

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 42.423,59 302,50 42.726,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.987,40 1,50 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 6 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 7 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 8 30.10 1.969,30 1,50 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 9 30.10.05 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10 30.10.05.30 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din proprietate 11 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12 00.09 40.436,19 301,00 40.737,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 33.10 38.478,08 189,90 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 14 33.10.05 7.684,00 3,70 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 15 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 16 33.10.14 20.280,90 110,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Pag. 4 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 8.505,48 76,20 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 23 36.10 1.748,98 0,00 1.748,98

Alte venituri 24 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 177,13 111,10 288,23

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 327,19 137,10 464,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -230,00 -26,00 -256,00

Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 79,94 0,00 79,94

TOTAL CHELTUIELI 29 42.423,59 302,50 42.726,09

CHELTUIELI CURENTE 30 01 42.423,59 302,50 42.726,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10 11.079,70 54,70 11.134,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32 20 30.857,69 247,80 31.105,49

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 59 102,00 0,00 102,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 64.10 42.403,59 302,50 42.706,09

Invatamant 36 65.10 39.671,59 302,50 39.974,09

CHELTUIELI CURENTE 37 01 39.671,59 302,50 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 10.830,20 65,70 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 20 28.355,19 236,80 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 102,00 0,00 102,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 42 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 43 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 44 65.10.03 17.995,80 98,00 18.093,80

Invatamant prescolar 45 65.10.03.01 12.113,40 110,00 12.223,40

Invatamant primar 46 65.10.03.02 5.882,40 -12,00 5.870,40

Invatamant secundar 47 65.10.04 16.546,99 204,50 16.751,49

Pag. 5 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Invatamant secundar inferior 48 65.10.04.01 4.429,84 77,70 4.507,54

Invatamant secundar superior 49 65.10.04.02 11.977,15 126,80 12.103,95

Invatamant profesional 50 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 51 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 52 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 53 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 54 67.10 2.732,00 0,00 2.732,00

CHELTUIELI CURENTE 55 01 2.732,00 0,00 2.732,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 249,50 -11,00 238,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 2.482,50 11,00 2.493,50

Din total capitol

Servicii culturale 58 67.10.03 2.657,00 0,00 2.657,00

Institutii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03.04 1.707,00 0,00 1.707,00

Case de cultura 60 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 61 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 62 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 63 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 64 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 65 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 20,00 0,00 20,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 67 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 69 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 70 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 71 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 231,50 26,00 257,50

Pag. 6 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

TOTAL VENITURI 2 00.01 231,50 26,00 257,50

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 222,00 26,00 248,00

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 222,00 26,00 248,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 222,00 26,00 248,00

Diverse venituri 6 36.10 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9 37.10 230,00 26,00 256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 10 37.10.04 230,00 26,00 256,00

II. VENITURI DIN CAPITAL 11 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 12 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 13 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 14 249,25 26,00 275,25

CHELTUIELI CURENTE 15 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 249,25 26,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17 71 249,25 26,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18 64.10 249,25 26,00 275,25

Invatamant 19 65.10 99,25 26,00 125,25

CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 99,25 26,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 99,25 26,00 125,25

Din total capitol

Servicii educationale complementare 23 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 24 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 25 65.10.03 80,00 0,00 80,00

Invatamant prescolar 26 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 27 65.10.03.02 80,00 0,00 80,00

Invatamant secundar 28 65.10.04 19,25 26,00 45,25

Invatamant secundar inferior 29 65.10.04.01 9,75 0,00 9,75

Pag. 7 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

Invatamant secundar superior 30 65.10.04.02 9,50 26,00 35,50

Invatamant profesional 31 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 32 65.10.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 33 65.10.11 0,00 0,00 0,00

Internate si cantine pentru elevi 34 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 35 67.10 150,00 0,00 150,00

CHELTUIELI CURENTE 36 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 39 67.10.03 150,00 0,00 150,00

Institutii publice de spectacole si concerte 40 67.10.03.04 150,00 0,00 150,00

Case de cultura 41 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 42 67.10.05 0,00 0,00 0,00

Sport 43 67.10.05.01 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 45 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 46 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 47 99.10 17,75 0,00 17,75

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 8 / 8

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.2

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA D

Fonduri externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 32,20 86,00 118,20

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 0,00 13,00 13,00

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 0,00 13,00 13,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.05 0,00 13,00 13,00

5 41.08 0,00 0,00 0,00

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 6 41.08.04 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 7 42.08 0,00 13,00 13,00

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 8 42.08.61 0,00 13,00 13,00

IV. SUBVENTII 9 00.06 32,20 73,00 105,20

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

10 48.08 32,20 73,00 105,20

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 11 48.08.15 32,20 0,00 32,20

Prefinantare 12 48.08.15.03 32,20 0,00 32,20

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021 13 48.08.31 0,00 73,00 73,00

Prefinantare 14 48.08.31.03 0,00 73,00 73,00

TOTAL CHELTUIELI 15 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI CURENTE 16 01 32,20 86,00 118,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17 58 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 19 64.08 32,20 86,00 118,20

Sanatate 20 66.08 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI CURENTE 21 01 0,00 86,00 86,00

Pag. 1 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 22 58 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 24 66.08.06 0,00 86,00 86,00

Spitale generale 25 66.08.06.01 0,00 86,00 86,00

Cultura, recreere si religie 26 67.08 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI CURENTE 27 01 32,20 0,00 32,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 58 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 30 67.08.03 32,20 0,00 32,20

Institutii publice de spectacole si concerte 31 67.08.03.04 32,20 0,00 32,20

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 32 96.08 0,00 0,00 0,00

REZERVE 33 97.08 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 34 98.08 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 35 99.08 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 2 01 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 3 96. 0,00 0,00 0,00

REZERVE 4 97. 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 5 98. 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 6 99. 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 32,20 86,00 118,20

TOTAL VENITURI 2 00.01 32,20 86,00 118,20

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 0,00 13,00 13,00

Pag. 2 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.03 0,00 13,00 13,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.05 0,00 13,00 13,00

6 41.08 0,00 0,00 0,00

Sume aferente fondurilor externe nerambursabile 7 41.08.04 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 8 42.08 0,00 13,00 13,00

Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian 9 42.08.61 0,00 13,00 13,00

IV. SUBVENTII 10 00.06 32,20 73,00 105,20

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

11 48.08 32,20 73,00 105,20

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 12 48.08.15 32,20 0,00 32,20

Prefinantare 13 48.08.15.03 32,20 0,00 32,20

Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021 14 48.08.31 0,00 73,00 73,00

Prefinantare 15 48.08.31.03 0,00 73,00 73,00

TOTAL CHELTUIELI 16 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI CURENTE 17 01 32,20 86,00 118,20

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 18 58 32,20 86,00 118,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 19 70 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 20 64.08 32,20 86,00 118,20

Sanatate 21 66.08 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI CURENTE 22 01 0,00 86,00 86,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 23 58 0,00 86,00 86,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 25 66.08.06 0,00 86,00 86,00

Spitale generale 26 66.08.06.01 0,00 86,00 86,00

Cultura, recreere si religie 27 67.08 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI CURENTE 28 01 32,20 0,00 32,20

Pag. 3 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

if ic

a t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 29 58 32,20 0,00 32,20

CHELTUIELI DE CAPITAL 30 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 31 67.08.03 32,20 0,00 32,20

Institutii publice de spectacole si concerte 32 67.08.03.04 32,20 0,00 32,20

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 33 96.08 0,00 0,00 0,00

REZERVE 34 97.08 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 35 98.08 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 36 99.08 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 4 / 4

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.3

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA E

Activitati finantate integral din venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 42.655,09 328,50 42.983,59

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 42.645,59 328,50 42.974,09

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 42.645,59 328,50 42.974,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.987,40 1,50 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 5 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 6 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 7 30.10 1.969,30 1,50 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 8 30.10.05 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 9 30.10.05.30 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din proprietate 10 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 11 00.09 40.658,19 327,00 40.985,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 33.10 38.478,08 189,90 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 13 33.10.05 7.684,00 3,70 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 14 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 20.280,90 110,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.505,48 76,20 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 22 36.10 1.740,98 0,00 1.740,98

Pag. 1 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 24 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Alte venituri 25 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 407,13 137,10 544,23

Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 327,19 137,10 464,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

28 37.10.03 -230,00 -26,00 -256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 29 37.10.04 230,00 26,00 256,00

Alte transferuri voluntare 30 37.10.50 79,94 0,00 79,94

II. VENITURI DIN CAPITAL 31 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 32 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 33 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 34 42.672,84 328,50 43.001,34

CHELTUIELI CURENTE 35 01 42.423,59 302,50 42.726,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 11.079,70 54,70 11.134,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 37 20 30.857,69 247,80 31.105,49

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 39 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 249,25 26,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 249,25 26,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 64.10 42.652,84 328,50 42.981,34

Invatamant 43 65.10 39.770,84 328,50 40.099,34

CHELTUIELI CURENTE 44 01 39.671,59 302,50 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 45 10 10.830,20 65,70 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46 20 28.355,19 236,80 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 47 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 48 59 102,00 0,00 102,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 99,25 26,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 99,25 26,00 125,25

Pag. 2 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Din total capitol

Servicii educationale complementare 51 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 52 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 53 65.10.03 18.075,80 98,00 18.173,80

Invatamant prescolar 54 65.10.03.01 12.113,40 110,00 12.223,40

Invatamant primar 55 65.10.03.02 5.962,40 -12,00 5.950,40

Invatamant secundar 56 65.10.04 16.566,24 230,50 16.796,74

Invatamant secundar inferior 57 65.10.04.01 4.439,59 77,70 4.517,29

Invatamant secundar superior 58 65.10.04.02 11.986,65 152,80 12.139,45

Invatamant profesional 59 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 60 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 61 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 62 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 63 67.10 2.882,00 0,00 2.882,00

CHELTUIELI CURENTE 64 01 2.732,00 0,00 2.732,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 249,50 -11,00 238,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 2.482,50 11,00 2.493,50

CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 69 67.10.03 2.807,00 0,00 2.807,00

Institutii publice de spectacole si concerte 70 67.10.03.04 1.857,00 0,00 1.857,00

Case de cultura 71 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 72 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 73 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 74 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 75 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 76 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 20 20,00 0,00 20,00

Pag. 3 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 79 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 80 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 81 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 82 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 83 99.10 17,75 0,00 17,75

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 42.423,59 302,50 42.726,09

TOTAL VENITURI 2 00.01 42.423,59 302,50 42.726,09

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 42.423,59 302,50 42.726,09

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 42.423,59 302,50 42.726,09

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 1.987,40 1,50 1.988,90

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 6 16.10 18,10 0,00 18,10

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 7 16.10.05 18,10 0,00 18,10

Venituri din proprietate 8 30.10 1.969,30 1,50 1.970,80

Venituri din concesiuni si inchirieri 9 30.10.05 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 10 30.10.05.30 1.593,80 1,50 1.595,30

Alte venituri din proprietate 11 30.10.50 375,50 0,00 375,50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 12 00.09 40.436,19 301,00 40.737,19

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 33.10 38.478,08 189,90 38.667,98

Taxe si alte venituri in invatamant 14 33.10.05 7.684,00 3,70 7.687,70

Venituri din prestari de servicii 15 33.10.08 747,20 0,00 747,20

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 16 33.10.14 20.280,90 110,00 20.390,90

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 33.10.16 6,00 0,00 6,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 400,00 0,00 400,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 33.10.19 854,50 0,00 854,50

Pag. 4 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.10.50 8.505,48 76,20 8.581,68

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 32,00 0,00 32,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 32,00 0,00 32,00

Diverse venituri 23 36.10 1.748,98 0,00 1.748,98

Alte venituri 24 36.10.50 1.748,98 0,00 1.748,98

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 177,13 111,10 288,23

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 327,19 137,10 464,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -230,00 -26,00 -256,00

Alte transferuri voluntare 28 37.10.50 79,94 0,00 79,94

TOTAL CHELTUIELI 29 42.423,59 302,50 42.726,09

CHELTUIELI CURENTE 30 01 42.423,59 302,50 42.726,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 10 11.079,70 54,70 11.134,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32 20 30.857,69 247,80 31.105,49

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 59 102,00 0,00 102,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35 64.10 42.403,59 302,50 42.706,09

Invatamant 36 65.10 39.671,59 302,50 39.974,09

CHELTUIELI CURENTE 37 01 39.671,59 302,50 39.974,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 10.830,20 65,70 10.895,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39 20 28.355,19 236,80 28.591,99

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 40 57 384,20 0,00 384,20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 41 59 102,00 0,00 102,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 42 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 43 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 44 65.10.03 17.995,80 98,00 18.093,80

Invatamant prescolar 45 65.10.03.01 12.113,40 110,00 12.223,40

Invatamant primar 46 65.10.03.02 5.882,40 -12,00 5.870,40

Invatamant secundar 47 65.10.04 16.546,99 204,50 16.751,49

Pag. 5 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar inferior 48 65.10.04.01 4.429,84 77,70 4.507,54

Invatamant secundar superior 49 65.10.04.02 11.977,15 126,80 12.103,95

Invatamant profesional 50 65.10.04.03 140,00 0,00 140,00

Invatamant postliceal 51 65.10.05 3.209,90 0,00 3.209,90

Servicii auxiliare pentru educatie 52 65.10.11 1.918,90 0,00 1.918,90

Internate si cantine pentru elevi 53 65.10.11.03 1.918,90 0,00 1.918,90

Cultura, recreere si religie 54 67.10 2.732,00 0,00 2.732,00

CHELTUIELI CURENTE 55 01 2.732,00 0,00 2.732,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 249,50 -11,00 238,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 57 20 2.482,50 11,00 2.493,50

Din total capitol

Servicii culturale 58 67.10.03 2.657,00 0,00 2.657,00

Institutii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03.04 1.707,00 0,00 1.707,00

Case de cultura 60 67.10.03.06 950,00 0,00 950,00

Servicii recreative si sportive 61 67.10.05 75,00 0,00 75,00

Sport 62 67.10.05.01 75,00 0,00 75,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 63 69.10 20,00 0,00 20,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 64 70.10 20,00 0,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE 65 01 20,00 0,00 20,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66 20 20,00 0,00 20,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 67 70.10.50 20,00 0,00 20,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 68 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 69 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 70 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 71 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 231,50 26,00 257,50

Pag. 6 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TOTAL VENITURI 2 00.01 231,50 26,00 257,50

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 222,00 26,00 248,00

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 222,00 26,00 248,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 222,00 26,00 248,00

Diverse venituri 6 36.10 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 7 36.10.32 -8,00 0,00 -8,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 8 36.10.32.02 -8,00 0,00 -8,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9 37.10 230,00 26,00 256,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 10 37.10.04 230,00 26,00 256,00

II. VENITURI DIN CAPITAL 11 00.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri 12 39.10 9,50 0,00 9,50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 13 39.10.01 9,50 0,00 9,50

TOTAL CHELTUIELI 14 249,25 26,00 275,25

CHELTUIELI CURENTE 15 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 249,25 26,00 275,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 17 71 249,25 26,00 275,25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18 64.10 249,25 26,00 275,25

Invatamant 19 65.10 99,25 26,00 125,25

CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 99,25 26,00 125,25

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 99,25 26,00 125,25

Din total capitol

Servicii educationale complementare 23 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 24 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 25 65.10.03 80,00 0,00 80,00

Invatamant prescolar 26 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 27 65.10.03.02 80,00 0,00 80,00

Invatamant secundar 28 65.10.04 19,25 26,00 45,25

Invatamant secundar inferior 29 65.10.04.01 9,75 0,00 9,75

Pag. 7 / 8

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Invatamant secundar superior 30 65.10.04.02 9,50 26,00 35,50

Invatamant profesional 31 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00

Invatamant postliceal 32 65.10.05 0,00 0,00 0,00

Servicii auxiliare pentru educatie 33 65.10.11 0,00 0,00 0,00

Internate si cantine pentru elevi 34 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 35 67.10 150,00 0,00 150,00

CHELTUIELI CURENTE 36 01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 37 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 39 67.10.03 150,00 0,00 150,00

Institutii publice de spectacole si concerte 40 67.10.03.04 150,00 0,00 150,00

Case de cultura 41 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 42 67.10.05 0,00 0,00 0,00

Sport 43 67.10.05.01 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 44 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 45 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 46 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 47 99.10 17,75 0,00 17,75

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 8 / 8

Atasament: Anexa_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA nr.4

RECTIFICARE nr.5

BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA F

Integral venituri proprii

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 672.204,30 3.405,27 675.609,57

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 436.098,98 1.114,58 437.213,56

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 436.098,98 1.114,58 437.213,56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 5 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 435.807,98 1.114,58 436.922,56

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 433.925,98 1.097,29 435.023,27

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.510,96 -17,29 2.493,67

Venituri din cercetare 11 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 291.825,74 1.114,58 292.940,32

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 134.251,28 2.300,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 4.500,00 -2.300,00 2.200,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 16 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 17 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 96,00 17,29 113,29

Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 96,00 17,29 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 37.10.03 -1.878,47 -891,27 -2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 1.878,47 891,27 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 219.231,32 2.290,69 221.522,01

Subventii de la bugetul de stat 23 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

24 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Pag. 1 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 216.006,36 2.290,69 218.297,05

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 775,81 0,00 775,81

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 28 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

29 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 30 43.10.33 165.489,32 2.290,69 167.780,01

Alte sume primite de la UE 31 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 32 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 33 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 34 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 35 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 36 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 37 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 38 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 39 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 40 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 41 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 42 672.204,30 3.405,26 675.609,56

CHELTUIELI CURENTE 43 01 620.994,82 2.513,99 623.508,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.10 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Sanatate 51 66.10 672.204,30 3.405,26 675.609,56

CHELTUIELI CURENTE 52 01 620.994,82 2.513,99 623.508,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 401.039,83 0,00 401.039,83

Pag. 2 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 55 58 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 59 1.100,00 0,00 1.100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 59 66.10.06 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Spitale generale 60 66.10.06.01 672.204,30 3.405,26 675.609,56

Servicii de sanatate publica 61 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 62 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 63 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 64 98.10 0,00 0,01 0,01

DEFICIT 65 99.10 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 600.485,64 2.514,00 602.999,64

TOTAL VENITURI 2 00.01 600.485,64 2.514,00 602.999,64

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 434.220,51 223,31 434.443,82

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 434.220,51 223,31 434.443,82

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 291,00 0,00 291,00

Venituri din proprietate 6 30.10 291,00 0,00 291,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 291,00 0,00 291,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 30.10.05.30 291,00 0,00 291,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 433.929,51 223,31 434.152,82

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 433.925,98 1.097,29 435.023,27

Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.510,96 -17,29 2.493,67

Venituri din cercetare 12 33.10.20 298,00 0,00 298,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 291.825,74 1.114,58 292.940,32

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 134.251,28 2.300,00 136.551,28

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 15 33.10.31 4.500,00 -2.300,00 2.200,00

Pag. 3 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 540,00 0,00 540,00

Diverse venituri 17 36.10 1.786,00 0,00 1.786,00

Alte venituri 18 36.10.50 1.786,00 0,00 1.786,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 -1.782,47 -873,98 -2.656,45

Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 96,00 17,29 113,29

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 21 37.10.03 -1.878,47 -891,27 -2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 166.265,13 2.290,69 168.555,82

Subventii de la alte administratii 23 43.10 166.265,13 2.290,69 168.555,82

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 43.10.10 775,81 0,00 775,81

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 165.489,32 2.290,69 167.780,01

TOTAL CHELTUIELI 26 600.485,64 2.513,99 602.999,63

CHELTUIELI CURENTE 27 01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 29 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Sanatate 32 66.10 600.485,64 2.513,99 602.999,63

CHELTUIELI CURENTE 33 01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 401.039,83 0,00 401.039,83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 20 198.345,81 2.513,99 200.859,80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 59 1.100,00 0,00 1.100,00

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Spitale generale 38 66.10.06.01 600.485,64 2.513,99 602.999,63

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,01 0,01

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

Pag. 4 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 71.718,66 891,27 72.609,93

TOTAL VENITURI 2 00.01 71.718,66 891,27 72.609,93

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 1.878,47 891,27 2.769,74

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 1.878,47 891,27 2.769,74

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 1.878,47 891,27 2.769,74

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 37.10 1.878,47 891,27 2.769,74

Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 1.878,47 891,27 2.769,74

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 00.18 52.966,19 0,00 52.966,19

Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

10 42.10.70 3.224,96 0,00 3.224,96

Subventii de la alte administratii 11 43.10 49.741,23 0,00 49.741,23

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 12 43.10.14 25.868,23 0,00 25.868,23

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.16 23.873,00 0,00 23.873,00

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

14 43.10.16.01 23.873,00 0,00 23.873,00

Alte sume primite de la UE 15 46.10 4.793,02 0,00 4.793,02

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 16 46.10.04 4.793,02 0,00 4.793,02

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 17 48.10 12.080,98 0,00 12.080,98

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 18 48.10.01 8.435,61 0,00 8.435,61

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 19 48.10.01.01 7.407,85 0,00 7.407,85

Prefinantare 20 48.10.01.03 1.027,76 0,00 1.027,76

Fondul Social European (FSE) 21 48.10.02 1.591,21 0,00 1.591,21

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 22 48.10.02.01 1.591,21 0,00 1.591,21

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 23 48.10.11 2.054,16 0,00 2.054,16

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 24 48.10.11.01 1.781,68 0,00 1.781,68

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 25 48.10.11.02 272,48 0,00 272,48

TOTAL CHELTUIELI 26 71.718,66 891,27 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 27 01 20.509,18 0,00 20.509,18

Pag. 5 / 6

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d in

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In flu

e n

ta

P ro

g ra

m r

e ct

ifi ca

t

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 28 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 71.718,66 891,27 72.609,93

Sanatate 32 66.10 71.718,66 891,27 72.609,93

CHELTUIELI CURENTE 33 01 20.509,18 0,00 20.509,18

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 58 20.509,18 0,00 20.509,18

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 51.209,48 891,27 52.100,75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 51.209,48 891,27 52.100,75

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 66.10.06 71.718,66 891,27 72.609,93

Spitale generale 38 66.10.06.01 71.718,66 891,27 72.609,93

Servicii de sanatate publica 39 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 41 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 42 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 43 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB

Pag. 6 / 6

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2019 - Program Dezvoltare 2019 - investitii Rectificare nr.3 cu amendament HCL 539 /25.10.2019 AN A 5 mii lei SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 240.567,06 49.177,37 2.634,78| _188.754,91 1.273.372,74 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 58.813,89 22.813,78 0,00 36.000,11 79.374,21 LUCRĂRI NOI - B 37.536,75 2.490,59 0,00 35.046,16 807.875,19 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 144.216,42 23.873,00 2.634,78) _117.708,64 386.123,34 TOTAL GENERAL 240.567,06 49.177,37 2.634,78| _188.754,91 1.273.372,74 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.941,68 0,00 0,00 4.941,68 12.744,53 51.02.01.03 Autorităţi executive 4.941,68 0,00 0,00 4.941,68 12.744,53 A-Lucrări în continuare 1.990,43 0,00 0,00 1.990,43 1.500,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Al inr.l Timi HCL 79201 ecsandri nr.1 Timisoara ic 1.990,43 0.00 000| 1.990,43 1.500,00 B. Lucrări noi 200,00 0.00 0,00 200,00 9.461,79 "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, ar PA HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 8.844,26 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 100,00 0,00 0,00 100,00 617,53 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.751,25 0,00 0,00 2.751,25 1.782,74 b. Dotări independente 2.031,87 0,00 0,00| 2.031,87 0,00 Dotari Directia Fiscala 276.24 0.00 0.00 27624 0.00 Dotari Piri 1.603,63 0.00 0.00| 1.603,63 0.00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65.00 0.00 0.00 65,00 0.00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 719,38 0,00 0,00 719,38 1.782,74 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200,00 0,00 0,00 200,00 1.540,00 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B+ dul C.D.Loga „ nr.1” 294,53 0,00 0,00 294,53 0,00 Page1

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Cale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 z 3 4 3 ET+DALI „, Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1I” 50,00 0,00 0,00 50,00 242,74 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 24,85 0,00 0,00 24.85 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 0.00 0.00 150.00 000 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 7.487,28 0,00 0,00 1.487,28 0,00 61.02.03.Ordine publică 7.487,28 0,00 0,00 7.487,28 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 3.060,78 0,00 0,00 3.060,78 0,00 B. Lucrări noi 1.768,69 0,00 0,00 1.768,69 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1768.69 0.00 0.00 1.768.69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.292,09 0,00 0,00 1.292,09 0,00 b.Dotări independente 1.044,66 0,00 0,00 1.044,66 0,00 Dotari 1.044,66 0,00 0,00 1.044,66 0,00 Studii şi proiecte 247,43 0,00 0,00 247,43 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 41,43 0,00 0,00 41,43 0,00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.426,50 0,00 0,00| 4.426,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 b. Dotări independente 4.426,50 0.00 0,00 4.426,50 0,00 Por 4.426,50 0.00 000| 4.426,50 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 35.779,56| 6.119,95 125,25|__29.534,36 104.310,56 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.532,48 0,00 0,00 1.532,48 2.079,19 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.532,48 0,00 0,00 1.532,48 2.079,19 A. Lucrări în continuare 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 "Extindere in regim P+1E a Gradinitei PP nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL -Taxe ISC 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 B. Lucrări noi 674,50 0,00 0,00 674,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. e HCL 368.00 0.00 0.00 368.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 814,98 0,00 0,00 814,98 2.079,19 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT fate inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 a. Achiziţii imobile 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL 172,70 0,00 0,00 172,70 1.600,00 b. Dotări independente 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 Dotari invatamant prescolar 128,70 0,00 0,00 128,70 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 513,58 0,00 0,00 513,58 479,19 Audit energetic Expertiza locala corp vechi +DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92,02 0,00 0,00 92,02 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire Gradinita cu Program Prelungit nr.26 Timisoara, str. Teiului nr.3” 200 0.00 0.00 2.00 43.90 “ExpertizatDALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIŞOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail nr.17 36,10 0.00 0.00 36,10 0,00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dragasani nr.1, din 32.36 0.00 0.00 32.36 0.00 "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 AE+texpertizatDALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii si instalatii Gradinita PP 22, str. Semenic nr.8 Timisoara, jud. Timis 5,00 0,00 0,00 5,00 382,25 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, E PP nr. imi BP ardă, PPS Timoc 121,90 0.00 0.00 121,90 53,04 65.02.04 Învăţământ secundar 34.247,08 6.119,95 125,25 28.001,88 102.231,37 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 10.952,90 4.645,59 89,75 6.217,56 4.991,91 A. Lucrari in continuare 4.435,09 3.300,00 0,00 1.135,09 104,07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 798,45 0,00 0,00 798,45 0,00 Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROP! RII (ale inst. subordo nate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3.400,00 3.300,00 0,00 100,00 104,07 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 236,64 0,00 0,00 236,64 0,00 B. Lucrari noi 2.959,61 1.345,59 0,00 1.614,02 3.890,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 PNDL 1.416,00 1.345,59 0,00 70,41 0,00 Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 Timisoara HCL 140/2019 100,00 0,00 0,00 100,00 3.890,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 419,20 0,00 0,00 419,20 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 484,41 0,00 0,00 48441 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.558,20 0,00 89,75 3.468,45 997,84 a. Achiziţii imobile 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcolii gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 b. Dotări independente 2.333,30 0,00 89,75 2.243,55 780,00 Dotari invatamant secundar inferior 813,30 0,00 89,75 123,55 0,00 Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 20 de sali de clasa pentru unitati de invatamant din municipiul Timisoara 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 780,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 954,90 0,00 0,00 954,90 217,84 SF+PT Construire corp PIE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81,52 0,00 0,00 81,52 0,00 D.A.L.I+P.T. Extindere corp cladire CI Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11, Timisoara str. Razboieni nr.2” 2,00 0,00 0,00 2,00 9,93 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00 “Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 504,60 0,00 0,00 504,60 207,91 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 23.294,18 1.474,36 35,50 21.784,32 97.239,46 A. Lucrări în continuare 992,70 329,36 0,00 663,34 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 85,04 0,00 0,00 85,04 0,00 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL 907,66 329,36 0,00 578,30 0,00 B. Lucrări noi 5.211,37 1.145,00 0,00 4.066,37 89.675,96 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 59.904,35 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 50,00 0,00 0,00 50,00 2.957,70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 0,00 0,00 420,05 0,00 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 1.345,00 1.145,00 0,00 200,00 6.203,06 PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul L.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 596,32 0,00 0,00 596,32 13.000,00 Page 5

TOTAL | BUGET | poe | BUGET | Creditde DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 500,00 0,00 0,00 500,00 7.610,85 C. Dotări independente şi alte investiţii 17.090,11 0,00 35,50 17.054,61 1.563,50 a. Achiziţii imobile 13.343,82 0,00 0,00) __13.343,82 6.500,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.250,00 0,00 0,00) 5.000,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390,12 0,00 0,00 390,12 1.500,00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703,70 0,00 0,00 703,70 0,00 b. Dotări independente 1.063,80 0,00 35,50 1.028,30 0,00 Dotari invatamant secundar superior 1.063,80 0,00 35,50 1.028,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.682,49 0,00 0,00) 2.682,49 1.063,50 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00 "ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 “ExpertizatDALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara” 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 "SF + PT realizare corp cladire P+IE cu sala sport si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara” jud. Timis 37,00 0,00 0,00 37,00 100,00 “DALI+PT — realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 0,00 0,00 31,32 0,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 „AEtexpertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timişoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00 Expertiza+tDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul Naţional de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00 “Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00 “ExpertizatDALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,32 0,00 0,00 33,32 0,00 D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 D.A.L.L+P.T -Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 18,32 36,52 Actualizare „D.A.L.I.+P.T, "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ ' str. Brediceanu nr.37 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 108,65 0,00 0,00 108,65 0,00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.1 colt cu str. Dragalina nr.8 122,13 0,00 0,00 122,13 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19,50 0,00 0,00 19,50 56,61 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" — Timisoara, Str. Moise Nicoară” 2,00 0,00 0,00 2,00 20,90 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură şi Agricultură "CASA VERDE” — Timisoara, Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 2,00 0,00 0,00 2,00 33,43 ” Spor de putere- redimensionare retea electrica” la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara 25,00 0,00 0,00 25,00 175,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173,30 0,00 0,00 173,30 641,04 Capitolul 66.02 Sănătate 74.526,03 33.873,00 2.359,53 38.293,50 119.442,48 66.02.06 Spitale 14.526,03 33.873,00 2.359,53 38.293,50 119.442,48 A. Lucrări în continuare 19.678,34 10.000,00 0,00 9.678,34 53.385,08 Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 791,32 0,00 0,00 791,32 0,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru Vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017, HCL 328/2019 2.700,07 0,00 0,00 2.700,07 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 1=2+3+4 3 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofttiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 12.756,90 10.000,00 0,00 2.756,90 53.385,08 B. Lucrări noi 350,50 0,00 0,00 350,50 40.813,00 "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL 330,30 0,00 0,00 330,30 1.609,70 Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 10,00 0,00 0,00 10,00 32.969,30 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 10,20 0,00 0,00 10,20 6.234,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 54.497,19 23.873,00 2.359,53 28.264,66 25.244,40 b. Dotari independente 50.648,90 23.873,00 996,77 25.779,13 23.873,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 6.772,10 0,00 251,92 6.520,18 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 13.863,87 3.114,00 144,85 10.005,02 3.114,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 30.012,93 20.759,00 0,00 9.253,93 20.759,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.848,29 0,00 1.362,76 2.485,53 1.371,40 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14,10 0,00 0,00 14,10 0,00 SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 36,23 0,00 56,23 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE-PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103,89 0,00 0,00 0,00 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316,64 0,00 316,64 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative (SCMUT) 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 Ş Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 "Expertizat+ Audit energetictSF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana" Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis 400,00 0,00 0,00 400,00 1.250,00 “ExpertizatDALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00 “ExpertizatAUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. I. Nemoianu nr.2 2,00 0,00 0,00 2,00 21,40 DALI-+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 70,30 0,00 0,00 70,30 0,00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 73,99 0,00 0,00 0,00 Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 D.A.L.I.«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 100,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,32 0,00 0,00 57,32 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 430,40 0,00 0,00 430,40 0,00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 12,37 0,00 0,00 12,37 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 74,38 0,00 0,00 74,38 0,00 DALI-+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.l, jud. Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.700,77 0,00 150,00 14.550,77 121.202,03 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.487,64 0,00 150,00 4.337,64 75.157,51 A. Lucrări în continuare 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 B. Lucrări noi 783,00 0,00 0,00 783,00 66.018,60 Page 11

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET 5 DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 600,00 0,00 0,00 600,00 23.717,55 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- dalta ala 143,00 0.00 0.00 143,00 10.000,00 Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 10.00 0.00 5.00 10.00 8372.40 Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 4490.00 Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara HCL 10.00 0.00 000 10.00 12.490.00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018 10,00 0.00 0.00 10.00 6.948,65 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.679,27 0,00 150,00 2.529,27 4.911,48 b. Dotări independente 1.034,53 0,00 150,00 884,53 0,00 Dotari Teatrul German 145,82 0,00 0,00 145,82 0,00 Dotari Teatrul Magilor 201,70 0,00 0,00 201,70 0.00 Dotari Filarmonica 687,01 000 150,00 537,01 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.644,74 0,00 0,00 1.644,74 4.911,48 DALT+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Pocola 160,08 0.00 0.00 160,08 0.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural 53,17 0,00 0,00 53,17 0,00 DALT+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara 180,00 0,00 0,00 180,00 320,00 Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 180.00 0.00 0.00 180.00 97.10 Page 12

TOTAL | BUGET | pRoPRU | BUGET | Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI-+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 417,61 0,00 0,00 417,61 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta .N.Balcescu nr.7-8, Timisoara 125.00 0.00 0.00 125,00 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 71,83 0.00 0.00 71,83 0.00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 100,00 0,00 0,00 100,00 2.515,95 DALI-+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10,00 0,00 0,00 10,00 1.387,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10,00 0,00 0,00 10,00 591,43 DALT+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii l leria Helios, P-ta Victoriei nr.6 a Galeria Helios, P-ta Victoriei nr. 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 67.02.03.30 Alt icii cultural e servicii culturale 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade pr-3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 29941 0,00 0,00 299,41 500,00 B. Lucrări noi 211,58 0,00 0,00 211,58 500,00 PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor ” HCL 64,32 0,00 0,00 64,32 500,00 Realizare fundatie si amplasare CATARG in i sati STĂ HCL 538/2 Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019 147.26 0.00 0.00 147.26 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 87,83 0,00 0,00 87,83 0,00 Dotări independente 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări Casa de Cultura 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00 SF+PT+Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Rare Eos 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 Page 13

TOTAL | BUGET FORT BUGET Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Mort 2.328,07 0,00 0,00| 2.328,07 40.596,54 A. Lucrări în continuare 300,00 0,00 0,00 300,00 13.610,93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 300.00 0.00 0.00 300.00 13610.93 B. Lucrări noi 108,63 0,00 0,00 108,63 26.417,86 Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 319/2018, HCL 366/2019 93.00 0.00 0.00 93.00 26.130.65 PT+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15,63 0,00 0,00 15,63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 1919.44 0.00 0.00 1.919.44 567.75 919, E 219, E a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Achizitii imobile/terenuri 100.00 0.00 000 100.00 0.00 c.Studii şi proiecte 813,40 0,00 0,00 813,40 567,75 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 84,35 0,00 0,00 84,35 34,15 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 135,00 0,00 0,00 135,00 222,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 100,00 0,00 0,00 100,00 154,00 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude" Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1 1 (Olimpia),Aleca FC Ripensi 101,46 0,00 0,00 101,46 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 Page 14

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timișoara, judeţul Timiş 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion rugby , str.Pictor Aman, nr.1 1 68.00 0.00 0,00 68,00 157.60 b. Dotări independente 1.006,04 0,00 0,00 1.006,04 0,00 Dotari Sala Polivalenta ”Constantin Jude”: 226,89 0,00 0,00 226,89 0,00 Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 280.80 0.00 0.00 280.80 0.00 Dotari Stadion rugby str. Pictor Aman nr.1 1 458 00 0.00 0.00 SR OD 00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 4035 0.00 0.00 4035 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone verzi, baze sportive şi de agrement 7.471,38 0,00 0,00 7.471,38 4.150,00 A. Lucrări în continuare 3.222,76 0,00 0,00 3.222,76 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 655 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.185,26 0,00 0,00 3.185,26 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 164/2010 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 noi 3.761,45 0,00 000| 3.761,45 4.000,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.761,45 0,00 0,00 3.761,45 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 487.17 0.00 0.00 487.17 150.00 E E A b. Dotări independente 15,92 0,00 0,00 15,92 0,00 Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga" 15,92 0,00 0,00 15,92 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 53,55 0.00 0,00 53,55 0,00 Page 15

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 3 4 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de Re Veste 11.35 0.00 0.00 11.35 0.00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii 3537 0.00 0.00 3927 000 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 124,95 0,00 0,00 124,95 0,00 Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 SF Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 11.64 0.00 0.00 11.64 0.00 67.02.06 Servicii religioase 64,27 0,00 0,00 64,27 797,98 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 C. Dotări independente şi alte investiții 54,27 0,00 0,00 54,27 0,00 b. Dotări independente 22,27 0,00 0,00 22,27 0,00 Bust Ion Oprea primul proptop roman 22217 0,00 0,00 22,27 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 DALI Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.513,42 0,00 0,00 1.513,42 4.009,64 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 568,00 0,00 0,00 568,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 568.00 0,00 0,00 568,00 0.00 > E b. Dotări independente 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 Dotari pentru persoane vârstnice 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 Page 16

TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET | Creditde DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein DASMTM 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0802, Il Creţe 34021 0,00 0,00 340,21 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 340.21 0.00 0.00 340.21 0.00 > A A E E b. Dotări independente 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 Dotari creşe 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254,21 0,00 0,00 254,21 0,00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 35.71 0.00 0.00 35.71 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 32,50 0,00 0,00 32.50 0.00 DALI-+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+IE a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 605,21 0,00 0,00 605,21 4.009,64 68.02.15.01 Ajutor social 605,21 0,00 0,00 605,21 4.009,64 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 10,00 4.009,64 Centru Multifunctional Kuncz HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 4.009,64 C. Dotări independente şi alte investiții 595.21 0.00 0.00 595.21 0.00 , A E E b. Dotări independente 284,26 0,00 0,00 284,26 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 284.26 0.00 0.00 284.26 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310,95 0,00 0,00 310,95 0,00 SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 143.50 0.00 0.00 14350 0.00 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 106.39 000 0.00 rose sut SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60.46 0.00 0.00 60.46 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10.079,56 0,00 0,00 10.079,56 14.966,70 Page 17

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 70.02.03 Locuinţe 2.531,39 0,00 000| 2.531,39 48.846,70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 2.531,39 0,00 0,00 2.531,39 48.846,70 A.Lucrări în continuare 852,37 0,00 0,00 852,37 2.046,70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" CIA 1472009 HOL TARG 141.00 0.00 0.00 141,00 2.046,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.313 33 HCL 145 /31.10.2016 711,37 0,00 0,00 711,37 0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 300,00 46.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 300,00 0,00 0,00 300,00 46.700,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.379,02 0,00 0,00 1.379,02 100,00 a)Achizitii imobile 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Expropriere pentru interes public imobil situat pe Bv. Mihai Viteazu nr.3, parte din Ansamblul Urban "Bd. Mihai Viteazu", monument istoric din LMI, cod TM-II-a-B- 06110 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 879,02 0,00 0,00 879,02 100,00 DALI+PT+DTAC Readucere la starea initiala imobil situat pe Bv. Mihai Viteazu nr.3, parte din Ansamblul Urban "Bd. Mihai Viteazu", monument istoric din LMI, cod TM-II-a-B- 06110 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 DALI-+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165.00 0.00 0.00 165.00 0.00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 224.02 0.00 0.00 224.02 0-00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 4.635,00 0,00 0,00 4.635,00 22.350,00 A. Lucrări în continuare 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 Page 18

TOTAL | BUGET | | BUGET | Credite DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 410.00 0.00 0.00 410.00 0.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 B. Lucrări noi 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 22.350,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 724,00 0,00 0,00 724,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970.00 0.00 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata 50,00 0.00 0.00 50,00 1.530,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 230,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 870,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 430,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 690,00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 18.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 SF Fantana ornamentala Michelangelo 8.00 0.00 000 800 0.00 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 Page 19

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 800 sot ao sc sl SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 690.56 0.00 0.00 690.56 3.500.00 A E -500, B. Lucrări noi 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018 31257 0.00 0.00 312.57 3500.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,99 0.00 0.00 377.99 0.00 A A A Studii şi proiecte 377,99 0,00 0,00 377,99 0.00 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 833 0.00 0.00 833 0.00 SF - Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului - str. Siemens 39.87 0.00 0.00 39,87 0.00 SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului ES 26,78 0.00 0.00 26,78 0.00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 14.53 0.00 0.00 1453 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin 26.13 0.00 0.00 26.13 0.00 2 > 2 „13 2 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor 20.74 0-00 0.00 20.74 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 33,45 0,00 0,00 33,45 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 33.45 0.00 0-00 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take otet 47,36 0,00 0,00 47,36 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu 41,72 0,00 0,00 41,72 0,00 Page 20

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (partial) si Calea Dorobantilor (portiunea de la Hotel 2000 pana la iesirea din oras) 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 SF - Modernizare iluminat public blv. 60,15 0.00 0,00 60,15 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor și dezvoltării comunale 2.222,61 0.00 0,00 2.222,61 270,00 B. Lucrări noi 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 2.182,61 0.00 0.00 2.182,61 270.00 A A E a. Achiziţii imobile 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00 Achizitii imobile/expropriere pentru cauza de utilitate publica 941,00 0.00 0.00 941,00 0.00 b. Dotări independente 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00 Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.144,31 0,00 0,00 1.144,31 270,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, ) 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0,00 150,00 132,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre NL l din Timi CF 44 ANL pe terenul din Timisoara ( 6813) 50.40 0.00 0.00 50,40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 64.26 0.00 0.00 64.26 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65,45 0,00 0,00 65,45 0,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru El OEI SI avizele 614,20 0,00 0,00 614,20 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 702,79 0,00 0,00 702,79 200,00 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 558,20 0,00 0,00 558,20 200,00 Page 21

TOTAL | BUGET | PROPRIU | BUGET | Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 3 Dotări independente 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Dotari salubritate 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 Studii şi proiecte 218,70 0,00 0,00 218,70 200,00 DALI+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 21870 0.00 0.00 21870 200.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 27.106,31 0,00 0,00 27.106,31 100,00 81.02.06 Energie termică 27.106,31 0,00 0.00) __27.106,31 100,00 A. Lucrări în continuare 5.366,11 0.00 0,00 5.366,11 0.00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 CL OI 366,54 0,00 0,00 366,54 0,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 4.327,53 0,00 0,00 4.327,53 0,00 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL IT 672,04 0.00 0.00 672.04 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 21.740,20 0,00 0,00 21.740,20 100,00 Studii şi proiecte 740,20 0,00 0,00 740,20 100,00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 43,90 0,00 0,00 43,90 0,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160.65 0.00 0.00 160.65 0.00 SF Unitate de cogenerare utilizand energia regenerabila - biomasa 250,00 0,00 0,00 250,00 100,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW” 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Page 22

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 63.729,66| 9.184,42 000| _54.545,24 836.396,80 84.02.03 Transport rutier 63.729,66 9.184,42 0,00| __54.545,24 836.396,80 84.02.03.02 Transportul în comun 20.925,66 0,00 0,00) __20.925,66 487.859,78 B. Lucrări noi 469,00 0,00 0,00 469,00 154.681,00 PT-+execuţie Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 CL 108/ 369,00 0,00 0,00 369,00 81.931,00 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 20.456,66 0,00 0,00 20.456,66 333.178,78 b.Dotări independente 19.773,14 0,00 0,00| __19.773,14 332.439,78 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19.773,14 0,00 0,00 19.773,14 332.439,78 Reabili i 15 eabilitare tramvaie HCL 328/20 14241.68 0.00 0.00 14241.68 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4.690,96 0,00 0,00 4.690,96 0,00 M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017; HCL 475/2018 367,50 0,00 0,00 367,50 317.000,00 Achiziţie ambarcatiune 183,00 0,00 0,00 183.00 50,00 Achizitie navă turistică 50.00 0,00 0,00 50.00 1.150.00 Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii 140,00 0,00 0,00 140,00 700,00 Achizitie statii de transport public, HCL 108/2019 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 683,52 0,00 0,00 683,52 739,00 Studii si proiecte 683,52 0,00 0,00 683,52 739,00 Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 135,00 0,00 0,00 135,00 35,00 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de iste de biciclete - et Il plata sie = stepa ale 10.00 0.00 0.00 10,00 704.00 Page 23

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 a SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport în comun de tip metrou 145,00 0.00 0.00 145,00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 19.271,96 9.184,42 0,00 10.087,54 159.200,00 A. Lucrări în continuare 13.060,01 9.184,42 0,00 3.875,59 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDL 4.426,93 2.968,13 0,00 1.458,80 0,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 8.281,31 6.216,29 0,00 2.065,02 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 351.77 0.00 0.00 351.77 0.00 B. Lucrări noi 5.485,85 0,00 0.00 5.485,85 159.200,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 5.900.00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2791.85 0.00 0.00 2791.85 121.400.00 C. Dotări independente și alte investiţii 726.10 0.00 0.00 726.10 0.00 > A A A A c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 109,71 0,00 0,00 109,71 0,00 Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0.00 0,00 50.00 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI-+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 108,66 0,00 0,00 108,66 0,00 DALI-+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25,99 0,00 0,00 25,99 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 02:03:05 Strazi 23.532,04 0,00 000| _23.532,04| 189.337,02 A. Lucrări în continuare 6.657,71 0,00 0,00 6.657,71 4.500,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 2.807,69 0,00 0,00 2.807,69 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859,66 0,00 0,00 859,66 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 1.420,18 0,00 0,00 1.420,18 4.500,00 Page 24

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET A DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 ș Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1.560,52 0,00 0,00 1.560,52 0,00 B. Lucrări noi 11.712,00 0,00 000| __11.712,00 175.859,36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad I/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1117.64 0.00 0.00 1.117,64 5.769.36 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 2.120,09 0,00 0,00 2.120,09 8.000,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 3.417,00 0,00 0,00 3.417,00 15.200,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 1.476,00 0,00 0,00 1.476,00 52.590,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 456.53 0.00 0.00 456.53 10.500.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 900,00 PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 1529.74 0.00 0.00 1.529,74 15.000.00 Amenajare parcare Bd.Take Ionescu HCL 100.00 0.00 0.00 100.00 19.900.00 Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 1.031,00 0,00 0,00 1.031,00 48.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 5.162,33 0,00 0,00 5.162,33 8.977,66 Ă -162, .977, 50,00 0,00 0,00 50,00 7.500,00 Sisteme de parcări inteligente multinivel 50.00 0.00 0.00 50.00 7500.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.112,33 0,00 0,00| 5.112,33 1.477,66 DALI-+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 145,00 0,00 0,00 145,00 305,66 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 20,35 0,00 0,00 20,35 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00 Page 25

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Galei inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107.48 0.00 0.00 107,48 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108.60 0.00 0.00 108,60 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 i , ES a SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 150,25 0.00 0,00 150,25 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 242,83 0,00 0,00 242,83 0,00 DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158,58 0.00 0,00 158,58 0,00 Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu- L.Rebreanu) 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT Amenajare parcare Str Dr Iosif Nemoianu 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Reabilitare zona Piata Traian 200.00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200,00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malul stâng al Canalului Bega 345,00 0,00 0,00 345,00 0,00 SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00 SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşca - Calea Bogdăneştilor 131,00 0,00 0,00 131,00 0,00 SF Modernizare si extindere str. Ovidiu Cotruş 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 Page 26

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT Cate inst LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Zona Calea Urseni 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 200,00 0,00 0,00 200,00 600,00 AFA RUA 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 DALI Reabiliatre Pasaj Slavici - Polonă 145,00 0.00 0.00 145,00 0.00 DALI Amenajare strazile Crizantemelor - Căpitan Damşescu - I. Barac 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 0,00 0.00 100.00 0.00 îi si oroleste : Alte studii şi proiecte drumuri 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 DIRECTOR DIREC NOMICĂ 2 ru CONSILIER S.M.LP. CN iţa Toma Noii Page 27 SEF SERVICIUL MILP. cnd : Cod FO-03-07, ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL pe anul 2019 - SURSA A Buget local - cu amendamente - ANEXA nr.1 RECTIFICARE nr.5 = 5 $ € e 3 S 8 Ss Ss & E 5) DENUMIREA INDICATORILOR = - E s E o = o E Gu SI 3 5 e o e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.058.816,11 40.451,54| 1.099.267,65 VENITURI PROPRII 2 |49.90 757.039,54 37.988,49 795.028,03 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 806.055,54 66.904,49 872.960,03 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 734.564,78 62.274,04 796.838,82 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 420.576,00 1.500,00 422.076,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 419.576,00 1.000,00 420.576,00 Impozit pe venit 7 |03.02 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 |04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 |00.07 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 |05.02 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 500,00 1.500,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozit pe cladiri 17 |07.02.01 146.558,95 18.358,04 164.916,99 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 24.701,40 6.858,04 31.559,44 Impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 121.857,55 11.500,00 133.357,55 Impozit pe terenuri 20 [07.02.02 24.874,50 9.500,00 34.374,50 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 11.046,80 3.500,00 14.546,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 12.763,80 6.000,00 18.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90 Pag. 1/25

si 4 - 5 Ss e DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E 8 3 E £ 5 O e e a a Fes Clare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 8.508,00 0,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 |07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 122.512,70 32.916,00 155.428,70 Sume defalcate din TVA 27 |11.02 49.016,00 28.916,00 77.932,00 Baa entre PA RR E NIL EREU finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 11.02.02 24.148,00 0.00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 15.087,00 28.916,00 44.003,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 33 |15.02 150,00 0,00 150,00 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 66,10 0,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 71.246,70 4.000,00 75.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 |16.02.02 59.749,00 4.000,00 63.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 36.562,30 2.000,00 38.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 [16.02.02.02 23.186,70 2.000,00 25.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 11.497,70 0,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 |18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 71.490,76 4.630,45 76.121,21 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 23.558,21 3.300,00 26.858,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 23.557,21 3.000,00 26.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Venituri din dobanzi 51 [31.02 1,00 300,00 301,00 Pag.2/25

E s E o DENUMIREA INDICATORILOR - E s E 8 3 £ 5 O e o a a Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 300,00 301,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 |00.14 47.932,55 1.330,45 49.263,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 1.755,60 630,45 2.386,05 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 [33.02.10 458,20 130,45 588,65 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 750,00 500,00 1.250,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 942,20 700,00 1.642,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02.50 942,20 700,00 1.642,20 Amenzi, penalitati si confiscari 61 |35.02 33.247,08 0,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 [35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 |36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 |36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 68 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 |36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 |37.02.04 84.000,26 5.000,00 89.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 58.258,28 -1.200,00 57.058,28 A. De capital 76 30.396,38 0,00 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 77 |42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 78 |42.02.16.01 20.396,38 0.00 20.396,38 urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Pag. 3/25

5 g e 8 ă E 5 au RA E o DENUMIREA INDICATORILOR = eg E E 6 3 E g O e 9 a a Subcerntii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.861,90 -1.200,00 26.661,90 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 Rate IE ratan DRE EA EEE A DER at Rac AER cr [era aserdo| _-120000| 738740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 194.502,29 -25.279,20 169.223,09 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 |45.02.01.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Fondul Social European 89 |45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 93 |48.02 0,00 26,25 26,25 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 94 |48.02.15 0,00 26,25 26,25 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 95 |48.02.15.01 0,00 26,25 26,25 TOTAL CHELTUIELI 96 1.068.748,00 40.451,54| 1.109.199,54 CHELTUIELI CURENTE 97 |01 821.985,36 62.132,42 884.117,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 |10 196.623,26 6.366,39 202.989,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 |20 273.946,91 42.029,80 315.976,71 TITLUL III DOBANZI 100 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 101 [40 137.969,68 8.500,00 146.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 [51 52.849,04 -805,00 52.044,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 103 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 |57 36.227,70 2.600,00 38.827,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 106 [58 67.421,89 1.226,67 68.648,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 |59 24.377,51 2.214,56 26.592,07 Pag. 4/25

s = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E * E & s E g O 9 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 108 |70 209.540,66 -21.679,62 187.861,04 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 |71 188.540,66 -21.679,62 166.861,04 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 110|72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 111 [81 37.440,46 0,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 112 [85 -218,48 -1,26 -219,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 |50.02 107.799,36 5.264,26 113.063,62 Autoritati publice si actiuni externe 114 [51.02 85.269,03 5.264,26 90.533,29 CHELTUIELI CURENTE 115 |01 80.084,60 5.507,00 85.591,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 116 [10 60.063,43 3.050,00 63.113,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 117 |20 12.294,15 1.457,00 13.751,15 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 |58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 [59 7.200,00 1.000,00 8.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 |70 5.184,43 -242,74 4.941,69 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 |71 5.184,43 -242,74 4.941,69 Din total capitol Autoritati executive si legislative 122 [51.02.01 85.269,03 5.264,26 90.533,29 Autoritati executive 123 [51.02.01.03 85.269,03 5.264,26 90.533,29 Alte servicii publice generale 124 [54.02 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 750,00 0,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 |20 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 128 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 129 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 131 [54.02.50 750,00 0,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 132 [55.02 21.780,33 0,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 133 |01 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL Il DOBANZI 134 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 Pag. 5/25

5 S = 5 DENUMIREA INDICATORILOR _ e E E Sl 2 5 E O 8 e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 13570 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 |55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 137 [59.02 40.638,28 215,00 40.853,28 Ordine publica si siguranta nationala 138 [61.02 40.638,28 215,00 40.853,28 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 33.302,70 63,30 33.366,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 [10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14120 2.562,70 63,30 2.626,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 142|51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 14359 140,00 0,00 140,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144|70 7.335,58 151,70 7.487,28 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145|71 7.335,58 151,70 7.487,28 Din total capitol Ordine publica 146 [61.02.03 35.746,78 215,00 35.961,78 Politie locala 147 |61.02.03.04 35.746,78 215,00 35.961,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 148 [61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149 [64.02 462.321,31 9.188,90 471.510,21 Invatamant 150 [65.02 101.023,53 6.183,33 107.206,86 CHELTUIELI CURENTE 151 [01 63.782,51 7.770,04 71.552,55 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 |10 758,00 42,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 |20 38.055,02 7.700,00 45.755,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 154 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 [57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 156 [58 2.017,98 0,00 2.017,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 157 |59 7.233,51 28,04 7.261,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 159|71 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 160 |65.02.03 13.598,75 1.164,20 14.762,95 Pag. 6/25

II S E o DENUMIREA INDICATORILOR a e E E S| 23 : £ , O e e a a Invatamant prescolar 161 [65.02.03.01 12.697,87 1.093,20 13.791,07 Invatamant primar 162 |65.02.03.02 900,88 71,00 971,88 Invatamant secundar 163 [65.02.04 86.774,78 5.019,13 91.793,91 Invatamant secundar inferior 164 |65.02.04.01 24.190,26 1.397,76 25.588,02 Invatamant secundar superior 165 |65.02.04.02 62.520,99 3.621,37 66.142,36 Invatamant profesional 166 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 167 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 168 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 169 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 170 |65.02.50 650,00 0,00 650,00 Sanatate 171 |66.02 105.357,67 -7.973,63 97.384,04 CHELTUIELI CURENTE 172 |01 76.758,77 -1.800,00 74.958,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17310 17.924,94 -2.059,00 15.865,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 174 |20 2.698,89 259,00 2.957,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17551 50.517,04 0,00 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 176 |58 5.617,90 0,00 5.617,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 177170 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 178|71 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 179 [66.02.06 86.623,84 -5.673,63 80.950,21 Spitale generale 180 |66.02.06.01 86.623,84 -5.673,63 80.950,21 Servicii de sanatate publica 181 |66.02.08 18.733,83 -2.300,00 16.433,83 Cultura, recreere si religie 182 |67.02 143.843,10 2.489,46 146.332,56 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 124.043,39 8.258,14 132.301,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18410 30.754,89 1.673,39 32.428,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 |20 91.437,56 7.559,00 98.996,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 |51 1.300,00 -1.000,00 300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 187 [58 302,94 13,75 316,69 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 188 [59 248,00 12,00 260,00 Pag. 7/25

5 3 8 e 3 a 8 = au = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E s 2 £ s SG 9 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 189 |70 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190 |71 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 191 |85 -218,48 -1,26 -219,74 Din total capitol Servicii culturale 192 [67.02.03 71.415,27 3.987,72 75.402,99 Institutii publice de spectacole si concerte 193 |67.02.03.04 37.754,12 1.369,46 39.123,58 Case de cultura 194 |67.02.03.06 33.182,15 3.047,26 36.229,41 Alte servicii culturale 195 |67.02.03.30 479,00 -429,00 50,00 Servicii recreative si sportive 196 |67.02.05 70.377,56 -1.498,26 68.879,30 Sport 197 |67.02.05.01 29.352,46 -1.645,39 27.707,07 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 |67.02.05.03 41.025,10 147,13 41.172,23 Servicii religioase 199 [67.02.06 2.050,27 0,00 2.050,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 201 [68.02 112.097,01 8.489,74 120.586,75 CHELTUIELI CURENTE 202 |01 110.783,81 8.319,52 119.103,33 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 203 [10 56.051,99 3.660,00 59.711,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 |20 11.720,01 690,00 12.410,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 |51 1.032,00 195,00 1.227,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 |57 31.000,00 2.600,00 33.600,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 207 |58 1.423,81 0,00 1.423,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 208 |59 9.556,00 1.174,52 10.730,52 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 |70 1.313,20 170,22 1.483,42 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 210|71 1.313,20 170,22 1.483,42 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 211 [68.02.04 6.852,75 701,20 7.553,95 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 212 |68.02.05 65.702,31 5.870,99 71.573,30 Asistenta sociala in caz de boli 213 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 214 |68.02.05.02 65.702,31 5.870,99 71.573,30 Asistenta sociala pentru familie si copii 215 [68.02.06 2.332,84 49,32 2.382,16 Crese 216 |68.02.11 9.544,42 20,00 9.564,42 Pag.8/25

5 e 8 & ș 5 S = G S p DENUMIREA INDICATORILOR = E E 5 E 6 3 5 E s O e e a a Prevenirea excluderii sociale 217 68.02.15 27.664,69 1.848,23 29.512,92 Ajutor social 218 |68.02.15.01 18.310,88 1.598,23 19.909,11 Cantine de ajutor social 219 |68.02.15.02 9.353,81 250,00 9.603,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 220 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 221 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 222 [69.02 112.426,30 8.911,90 121.338,20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 223 |70.02 87.173,72 5.911,90 93.085,62 CHELTUIELI CURENTE 224 |01 39.264,12 6.301,50 45.565,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 225 |10 470,01 0,00 470,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 |20 27.376,58 6.301,50 33.678,08 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 227 |56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 228 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 229 |70 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 230 |71 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 231 |81 37.440,46 0,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 232 |70.02.03 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 233 |70.02.03.01 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 234 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 235 |70.02.05 8.611,73 1.000,00 9.611,73 Alimentare cu apa 236 |70.02.05.01 8.611,73 1.000,00 9.611,73 Amenajari hidrotehnice 237 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 238 [70.02.06 12.690,56 2.600,00 15.290,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 239 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 240 |70.02.50 50.490,14 3.721,90 54.212,04 Protectia mediului 241 [74.02 25.252,58 3.000,00 28.252,58 CHELTUIELI CURENTE 242 |01 24.549,79 3.000,00 27.549,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 |20 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 244 |56 297,84 0,00 297,84 Pag. 9/25

-| 8 : £ = DENUMIREA INDICATORILOR a e E 8 E s| 2 i o 9 g a a TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 245 |58 212,95 0,00 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 |70 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 |71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 248 [74.02.03 357,54 0,00 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 249 [74.02.05 24.597,20 3.000,00 27.597,20 Salubritate 250 |74.02.05.01 16.178,50 2.500,00 18.678,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 251 |74.02.05.02 8.418,70 500,00 8.918,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 252 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 253 |79.02 345.562,75 16.871,48 362.434,23 Combustibili si energie 254 |81.02 108.248,30 184,53 108.432,83 CHELTUIELI CURENTE 255 |01 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 256 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 257 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 |70 26.921,78 184,53 27.106,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 259 |71 5.921,78 184,53 6.106,31 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 260 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 261 [81.02.06 108.248,30 184,53 108.432,83 Transporturi 262 [84.02 237.314,45 16.686,95 254.001,40 CHELTUIELI CURENTE 263 |01 165.558,82 24.712,92 190.271,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 |20 63.013,00 15.000,00 78.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 265 |40 101.500,00 8.500,00 110.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 266 |58 1.045,82 1.212,92 2.258,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 267 |70 71.755,83 -8.025,97 63.729,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 268 |71 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 Din total capitol Transport rutier 269 |84.02.03 237.314,45 16.686,95 254.001,40 Drumuri si poduri 270 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Pag. 10/25

| 8 : £ 5 s e = $ DENUMIREA INDICATORILOR _ eg E 3 E 6 3 E 5 O 9 9 a a Transport in comun 271 |84.02.03.02 124.963,88 8.396,52 133.360,40 Strazi 272 |84.02.03.03 93.078,61 8.290,43 101.369,04 E nn A Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 273 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 274 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 275 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 276 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 740.445,48 61.904,49 802.349,97 TOTAL VENITURI 2 |00.01 740.445,48 61.904,49 802.349,97 VENITURI PROPRII 3 |49.90 757.039,54 37.988,49 795.028,03 I. VENITURI CURENTE 4 [00.02 722.055,28 61.904,49 783.959,77 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 734.564,78 62.274,04 796.838,82 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 420.576,00 1.500,00 422.076,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 419.576,00 1.000,00 420.576,00 Impozit pe venit 8 |03.02 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 |03.02.18 3.700,00 1.000,00 4.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 |00.07 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 1.000,00 500,00 1.500,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 [05.02.50 1.000,00 500,00 1.500,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 [00.09 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 184.552,45 27.858,04 212.410,49 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 146.558,95 18.358,04 164.916,99 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 24.701,40 6.858,04 31.559,44 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 121.857,55 11.500,00 133.357,55 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 24.874,50 9.500,00 34.374,50 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 11.046,80 3.500,00 14.546,80 Pag. 11/25

E ă E 3 5 au a G E o DENUMIREA INDICATORILOR - e E £ E ă 3 < 5 O e e a a Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 12.763,80 6.000,00 18.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 1.063,90 0,00 1.063,90 e Datare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 l07.02.03 8.508,00 0.00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 4.611,00 0,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 122.512,70 32.916,00 155.428,70 Sume defalcate din TVA 28 |11.02 49.016,00 28.916,00 77.932,00 A ASE PERIE puiu finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 15.087,00 28.916,00 44.003,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe hoteliere 33 |12.02.07 2.100,00 0,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 150,00 0,00 150,00 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 66,10 0,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16.02 71.246,70 4.000,00 75.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 |16.02.02 59.749,00 4.000,00 63.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 36.562,30 2.000,00 38.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 23.186,70 2.000,00 25.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 11.497,70 0,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -12.509,50 -369,55 -12.879,05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 23.558,21 3.300,00 26.858,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 23.557,21 3.000,00 26.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 20.430,91 2.000,00 22.430,91 Venituri din dividende 50 [30.02.08 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Pag. 12/25

5 3 e s & a 5 m 22 G E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E & 3 E O e e a a Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 1.000,00 4.126,30 Venituri din dobanzi 52 [31.02 1,00 300,00 301,00 Alte venituri din dobanzi 53 |31.02.03 1,00 300,00 301,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -36.067,71 -3.669,55 -39.737,26 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 [33.02 1.755,60 630,45 2.386,05 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 [33.02.10 458,20 130,45 588,65 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 750,00 500,00 1.250,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 [33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 942,20 700,00 1.642,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02.50 942,20 700,00 1.642,20 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 33.247,08 0,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 32.743,18 0,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 32.743,18 0,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 66 |36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 |36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 |36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 [37.02 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -84.000,26 -5.000,00 -89.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 18.390,20 0,00 18.390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20 TOTAL CHELTUIELI 79 740.445,48 61.904,49 802.349,97 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 703.223,50 61.905,75 765.129,25 Pag. 13/25

5 8 e 3 5 ş 8 au 2 Gu = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E 6 3 E s O e o a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 |10 196.623,26 6.366,39 202.989,65 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 |20 273.946,91 42.029,80 315.976,71 TITLUL III DOBANZI 83 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 137.969,68 8.500,00 146.469,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 1.807,81 195,00 2.002,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 2.600,00 38.827,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 24.377,51 2.214,56 26.592,07 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 37.440,46 0,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 [85 -218,48 -1,26 -219,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 102.087,91 5.507,00 107.594,91 Autoritati publice si actiuni externe 92 |51.02 79.557,58 5.507,00 85.064,58 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 79.557,58 5.507,00 85.064,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 [10 60.063,43 3.050,00 63.113,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 12.294,15 1.457,00 13.751,15 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 [59 7.200,00 1.000,00 8.200,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 |51.02.01 79.557,58 5.507,00 85.064,58 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 79.557,58 5.507,00 85.064,58 Alte servicii publice generale 99 [54.02 750,00 0,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 100 |01 750,00 0,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10120 750,00 0,00 750,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 102 |54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 750,00 0,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 |55.02 21.780,33 0,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 21.780,33 0,00 21.780,33 Pag. 14/25

-| & E 5 8 a DENUMIREA INDICATORILOR E e E Ss E 6 S E 5 O e a a TITLUL III DOBANZI 108 |30 21.780,33 0,00 21.780,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 |55.02.00 21.780,33 0,00 21.780,33 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.302,70 63,30 33.366,00 Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.302,70 63,30 33.366,00 CHELTUIELI CURENTE 11201 33.302,70 63,30 33.366,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114|20 2.562,70 63,30 2.626,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11551 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 |59 140,00 0,00 140,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.837,70 63,30 32.901,00 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.837,70 63,30 32.901,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 [61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 314.746,14 23.532,69 338.278,83 Invatamant 121 [65.02 61.764,53 7.770,04 69.534,57 CHELTUIELI CURENTE 122 |01 61.764,53 7.770,04 69.534,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 123 |10 758,00 42,00 800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124|20 38.055,02 7.700,00 45.755,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 |55 10.490,30 0,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 |57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 7.233,51 28,04 7.261,55 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 11.273,27 1.157,20 12.430,47 Invatamant prescolar 129 |65.02.03.01 10.372,39 1.086,20 11.458,59 Invatamant primar 130 |65.02.03.02 900,88 71,00 971,88 Invatamant secundar 131 [65.02.04 49.841,26 6.612,84 56.454,10 Invatamant secundar inferior 132 |65.02.04.01 13.766,11 958,76 14.724,87 Invatamant secundar superior 133 |65.02.04.02 36.011,62 5.654,08 41.665,70 Pag. 15/25

5 DENUMIREA INDICATORILOR = eg E a E 6 3 E 5 O o o a a Invatamant profesional 134 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant postliceal 135 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 650,00 0,00 650,00 Sanatate 139 [66.02 21.399,64 -1.800,00 19.599,64 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 21.399,64 -1.800,00 19.599,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 |10 17.924,94 -2.059,00 15.865,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142 |20 2.698,89 259,00 2.957,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 775,81 0,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 [66.02.06 2.665,81 500,00 3.165,81 Spitale generale 145 |66.02.06.01 2.665,81 500,00 3.165,81 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 18.733,83 -2.300,00 16.433,83 Cultura, recreere si religie 147 |67.02 122.221,97 9.243,13 131.465,10 CHELTUIELI CURENTE 148 [01 122.440,45 9.244,39 131.684,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14910 30.754,89 1.673,39 32.428,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 |20 91.437,56 7.559,00 98.996,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 |59 248,00 12,00 260,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152 |85 -218,48 -1,26 -219,74 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 65.246,12 5.153,13 70.399,25 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.316,12 2.153,13 34.469,25 Case de cultura 155 |67.02.03.06 32.930,00 3.000,00 35.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 [67.02.05 54.989,85 4.090,00 59.079,85 Sport 158 |67.02.05.01 23.869,00 1.510,00 25.379,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 31.120,85 2.580,00 33.700,85 Servicii religioase 160 |67.02.06 1.986,00 0,00 1.986,00 Pag. 16/25

5 3 3 z 3 a 5 m = m S DO DENUMIREA INDICATORILOR = e E 5 E Sl 2 : £ O o e a a Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 162 |68.02 109.360,00 8.319,52 117.679,52 CHELTUIELI CURENTE 163 [01 109.360,00 8.319,52 117.679,52 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 56.051,99 3.660,00 59.711,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 165 |20 11.720,01 690,00 12.410,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 1.032,00 195,00 1.227,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 |57 31.000,00 2.600,00 33.600,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 |59 9.556,00 1.174,52 10.730,52 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 5.990,20 469,20 6.459,40 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 65.657,31 5.915,99 71.573,30 Asistenta sociala in caz de boli 171 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172 |68.02.05.02 65.657,31 5.915,99 71.573,30 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 1.933,55 76,10 2.009,65 Crese 174 68.02.11 8.926,00 20,00 8.946,00 Prevenirea excluderii sociale 175 |68.02.15 26.852,94 1.838,23 28.691,17 Ajutor social 176 |68.02.15.01 17.515,67 1.588,23 19.103,90 Cantine de ajutor social 177 |68.02.15.02 9.337,27 250,00 9.587,27 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 89.326,05 9.301,50 98.627,55 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 |70.02 65.287,05 6.301,50 71.588,55 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 27.846,59 6.301,50 34.148,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 [10 470,01 0,00 470,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 27.376,58 6.301,50 33.678,08 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 [81 37.440,46 0,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 17/25

5 Ss e E o DENUMIREA INDICATORILOR e E S E S 3 E s O 9 o a a Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 |70.02.05 3.976,73 1.000,00 4.976,73 Alimentare cu apa 190 |70.02.05.01 3.976,73 1.000,00 4.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 |70.02.06 12.000,00 2.600,00 14.600,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 [70.02.07 23,27 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 194 |70.02.50 49.287,05 2.701,50 51.988,55 Protectia mediului 195 [74.02 24.039,00 3.000,00 27.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 24.039,00 3.000,00 27.039,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 |20 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 |74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 24.039,00 3.000,00 27.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.839,00 2.500,00 18.339,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 8.200,00 500,00 8.700,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 [79.02 200.982,68 23.500,00 224.482,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 [81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 [84.02 164.513,00 23.500,00 188.013,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 164.513,00 23.500,00 188.013,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21020 63.013,00 15.000,00 78.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 211 |40 101.500,00 8.500,00 110.000,00 Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 164.513,00 23.500,00 188.013,00 Drumuri si poduri 213 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/25

5 3 e s & Ss 2 G = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E S 3 s < 5 O 9 9 a a Transport in comun 214 |84.02.03.02 101.676,00 8.500,00 110.176,00 Strazi 215 |84.02.03.03 62.837,00 15.000,00 77.837,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 318.370,63 -21.452,95 296.917,68 TOTAL VENITURI 2 |00.01 318.370,63 -21.452,95 296.917,68 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 84.000,26 5.000,00 89.000,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 84.000,26 5.000,00 89.000,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 84.000,26 5.000,00 89.000,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 84.000,26 5.000,00 89.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 84.000,26 5.000,00 89.000,26 IV. SUBVENTII 9 [00.17 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00.18 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 Subventii de la bugetul de stat 11 [42.02 39.868,08 -1.200,00 38.668,08 A. De capital 12 30.396,38 0,00 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |42.02.16 20.396,38 0,00 20.396,38 taiati de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 (42.02.1601 20.396,38 0,00 20.396,38 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 15 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 9.471,70 -1.200,00 8.271,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 ep DEI De cate Mea ale etate ce DID piata asiste aan | 49 120000) 736740 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 [45.02 194.502,29 -25.279,20 169.223,09 Pag. 19/25

E s E ş DENUMIREA INDICATORILOR 2 e E e E ă 3 E 5 O e o a a Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 183.382,68 -25.279,20 158.103,48 Fondul Social European 23 |45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 27 |48.02 0,00 26,25 26,25 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 28 |48.02.15 0,00 26,25 26,25 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 29 |48.02.15.01 0,00 26,25 26,25 TOTAL CHELTUIELI 30 328.302,52 -21.452,95 306.849,57 CHELTUIELI CURENTE 31 |01 118.761,86 226,67 118.988,53 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32 |51 51.041,23 -1.000,00 50.041,23 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 34 [58 67.421,89 1.226,67 68.648,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 |70 209.540,66 -21.679,62 187.861,04 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 |71 188.540,66 -21.679,62 166.861,04 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 37 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 38 |50.02 5.711,45 -242,74 5.468,71 Autoritati publice si actiuni externe 39 [51.02 5.711,45 -242,74 5.468,71 CHELTUIELI CURENTE 40 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 41 |58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 5.184,43 -242,74 4.941,69 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 5.184,43 -242,74 4.941,69 Din total capitol Autoritati executive si legislative 44 [51.02.01 5.711,45 -242,74 5.468,71 Autoritati executive 45 |51.02.01.03 5.711,45 -242,74 5.468,71 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 46 |59.02 7.335,58 151,70 7.487,28 Ordine publica si siguranta nationala 47 |61.02 7.335,58 151,70 7.487,28 Pag. 20/25

8 E E o DENUMIREA INDICATORILOR = g E S E S 3 E GO e e a a CHELTUIELI CURENTE 48 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 49 |70 7.335,58 151,70 7.487,28 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 |71 7.335,58 151,70 7.487,28 Din total capitol Ordine publica 51 |61.02.03 2.909,08 151,70 3.060,78 Politie locala 52 |61.02.03.04 2.909,08 151,70 3.060,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 53 [61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 |64.02 147.575,17 -14.343,79 133.231,38 Invatamant 55 |65.02 39.259,00 -1.586,71 37.672,29 CHELTUIELI CURENTE 56 |01 2.017,98 0,00 2.017,98 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 57 |58 2.017,98 0,00 2.017,98 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 |70 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 59 |71 37.241,02 -1.586,71 35.654,31 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 60 |65.02.03 2.325,48 7,00 2.332,48 Invatamant prescolar 61 |65.02.03.01 2.325,48 7,00 2.332,48 Invatamant primar 62 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 63 [65.02.04 36.933,52 -1.593,71 35.339,81 Invatamant secundar inferior 64 |65.02.04.01 10.424,15 439,00 10.863,15 Invatamant secundar superior 65 |65.02.04.02 26.509,37 -2.032,71 24.476,66 Invatamant profesional 66 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 67 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 68 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 69 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 70 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 71 |66.02 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 CHELTUIELI CURENTE 72 |01 55.359,13 0,00 55.359,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 |51 49.741,23 0,00 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 74 |58 5.617,90 0,00 5.617,90 Pag.21/25

5 5 5 E o DENUMIREA INDICATORILOR e E e E S a € Ş 5 e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 76 |71 28.598,90 -6.173,63 22.425,27 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 77 |66.02.06 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 Spitale generale 78 |66.02.06.01 83.958,03 -6.173,63 77.784,40 Servicii de sanatate publica 79 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 80 |67.02 21.621,13 -6.753,67 14.867,46 CHELTUIELI CURENTE 81 |01 1.602,94 -986,25 616,69 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |51 1.300,00 -1.000,00 300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 83 |58 302,94 13,75 316,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 20.018,19 -5.767,42 14.250,77 Din total capitol Servicii culturale 86 |67.02.03 6.169,15 -1.165,41 5.003,74 Institutii publice de spectacole si concerte 87 |67.02.03.04 5.438,00 -783,67 4.654,33 Case de cultura 88 |67.02.03.06 252,15 47,26 299,41 Alte servicii culturale 89 |67.02.03.30 479,00 -429,00 50,00 Servicii recreative si sportive 90 [67.02.05 15.387,71 -5.588,26 9.799,45 Sport 91 |67.02.05.01 5.483,46 -3.155,39 2.328,07 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 |67.02.05.03 9.904,25 -2.432,87 7.471,38 Servicii religioase 93 67.02.06 64,27 0,00 64,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 94 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 95 [68.02 2.737,01 170,22 2.907,23 CHELTUIELI CURENTE 96 |01 1.423,81 0,00 1.423,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 97 |58 1.423,81 0,00 1.423,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 |70 1.313,20 170,22 1.483,42 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 99 |71 1.313,20 170,22 1.483,42 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 [68.02.04 862,55 232,00 1.094,55 Pag. 22/25

5 3 E & g 5 au 2 u = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E 6 3 S E 5 O e e a a Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 [68.02.05 45,00 -45,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli 102 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 103 |68.02.05.02 45,00 -45,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 104 [68.02.06 399,29 -26,78 372,51 Crese 105 [68.02.11 618,42 0,00 618,42 Prevenirea excluderii sociale 106 [68.02.15 811,75 10,00 821,75 Ajutor social 107 |68.02.15.01 795,21 10,00 805,21 Cantine de ajutor social 108 [68.02.15.02 16,54 0,00 16,54 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 109 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 110 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 111 [69.02 23.100,25 -389,60 22.710,65 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 112 |70.02 21.886,67 -389,60 21.497,07 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 11.417,53 0,00 11.417,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 114 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 116|70 10.469,14 -389,60 10.079,54 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 |71 10.469,14 -389,60 10.079,54 Din total capitol Locuinte 118 |70.02.03 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 119 |70.02.03.01 15.358,02 -1.410,00 13.948,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 120 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 121 |70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 122 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 123 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 124 |70.02.06 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 125 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 126 |70.02.50 1.203,09 1.020,40 2.223,49 Protectia mediului 127 |74.02 1.213,58 0,00 1.213,58 CHELTUIELI CURENTE 128 [01 510,79 0,00 510,79 Pag. 23/25

5 = DENUMIREA INDICATORILOR E e E & E 8 3 5 O e o a a Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 |56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 130 [58 212,95 0,00 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 13170 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13271 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 133 [74.02.03 357,54 0,00 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 134 |74.02.05 558,20 0,00 558,20 Salubritate 135 |74.02.05.01 339,50 0,00 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 |74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 [79.02 144.580,07 -6.628,52 137.951,55 Combustibili si energie 139 [81.02 71.778,62 184,53 71.963,15 CHELTUIELI CURENTE 140 [01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 141 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 142|70 26.921,78 184,53 27.106,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143 [71 5.921,78 184,53 6.106,31 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 14472 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 145 [81.02.06 71.778,62 184,53 71.963,15 Transporturi 146 [84.02 72.801,45 -6.813,05 65.988,40 CHELTUIELI CURENTE 147 |01 1.045,82 1.212,92 2.258,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 148 |58 1.045,82 1.212,92 2.258,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150 [71 71.755,63 -8.025,97 63.729,66 Din total capitol Transport rutier 151 [84.02.03 72.801,45 -6.813,05 65.988,40 Drumuri si poduri 152 [84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 153 |84.02.03.02 23.287,88 -103,48 23.184,40 Strazi 154 |84.02.03.03 30.241,61 -6.709,57 23.532,04 ZE Pag. 24/25

% ş 5 s E e 5 & g Ş m = m c P DENUMIREA INDICATORILOR = E $ E Ş > e € Ş vă 3 3 a a Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 155 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 157 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 PRIMAR, PT. SEF ȘERVICIU BUGET, all NA JAKAB ln d /) Pag. 25/25

Atasament: Anexa_6.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2019-

mii lei

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

TOTAL GENERAL I 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

TOTAL GENERAL II 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 11.748,55 3.628,93 158,53 1.149,63 6.773,77 37,69 642,77 LUCRĂRI NOI - B 77.826,09 2.190,32 8.567,11 10.227,75 56.468,39 372,52 652.627,13

TOTAL GENERAL CHELTUIELI 89.574,64 5.819,25 8.725,64 11.377,38 63.242,16 410,21 653.269,90

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe

527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00

51.02.01.03 Autorităţi executive 527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00

A.Lucrări în continuare 455,02 9,10 0,00 59,15 386,77 0,00 0,00

Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului

Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (fonduri FSE)

HCL 455/2018

250,01 5,00 0,00 32,50 212,51 0,00 0,00

Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate in

activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis

SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018

205,01 4,10 0,00 26,65 174,26 0,00 0,00

B. Lucrări noi 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/WiFi4EU/1-2018/007134-

009609 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 2.017,98 40,36 0,00 262,31 1.715,31 0,00 2.997,67

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar

800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

B. Lucrări noi 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 "Gradinita PP33-Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod

SMIS 121232, HCL 223/2019

800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior

1.217,98 24,36 0,00 158,31 1.035,31 0,00 0,00

Rectificare 3 HCL / 25.10.2019

Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

Program Dezvoltare 2019

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBU

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Page 1

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

B. Lucrări noi 1.217,98 24,36 0,00 158,31 1.035,31 0,00 0,00

Banat Schoolingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul

Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica

Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019

335,57 6,71 0,00 43,59 285,27 0,00 0,00

Proiect transfrontalier Interreg V-A RO - HU "Cross-border joint training centers"

(eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019

737,11 14,75 0,00 95,82 626,54 0,00 0,00

TIPS - Tine pasul cu Scoala!, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad

Tepes" Timisoara - partener 2 145,30 2,90 0,00 18,90 123,50 0,00 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 26.213,03 109,97 119,50 4.794,72 20.778,63 410,21 35.414,29

66.02.06 Spitale 26.213,03 109,97 119,50 4.794,72 20.778,63 410,21 35.414,29

A. Lucrări în continuare 1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00

Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in

managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii

infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT

1.884,42 0,00 0,00 255,53 1.591,20 37,69 0,00

B. Lucrări noi 24.328,61 109,97 119,50 4.539,19 19.187,43 372,52 35.414,29 Cross-border cooperation in the

prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular

diseases in Bekes-Timis counties" Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod

eMS ROHU 396 SCMUT

3.236,01 0,00 0,00 485,40 2.685,89 64,72 0,00

New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim:

4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397

SCMUT

2.825,35 0,00 0,00 423,80 2.345,04 56,51 0,00

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru

populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491

SCMUT

3.965,42 0,00 0,00 515,51 3.370,60 79,31 0,00

Page 2

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate SMIS 125490

SCMUT

3.940,39 0,00 0,00 512,25 3.349,33 78,81 0,00

Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer

in the populations of partner areas SCMUT

2.096,09 0,00 0,00 272,47 1.781,67 41,95 0,00

Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de

urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu

2.187,29 0,00 0,00 612,44 1.531,11 43,74 0,00

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru

populatia judetului Timis SMIS 125491(FEDR) SP. L.Turcanu

374,16 0,00 0,00 104,77 261,91 7,48 0,00

Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin

imbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea

personalului medical si dezvoltarea de recomandari - Mecanism financiar

norvegian SP. L.Turcanu

86,00 0,00 0,00 73,00 13,00 0,00 0,00

„Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate

al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si

verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019

113,01 0,03 111,51 0,42 1,05 0,00 23.530,75

Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, cod SMIS 126783 HCL

277/2019

50,13 1,00 0,00 14,04 35,09 0,00 10.519,84

Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu

SMIS 121198 HCL477/2018

5.454,76 108,94 7,99 1.525,09 3.812,74 0,00 1.363,70

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

348,89 36,09 0,00 35,41 277,39 0,00 1.089,23

Page 3

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte

348,89 36,09 0,00 35,41 277,39 0,00 1.089,23

A. Lucrări în continuare 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,77

„REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-

084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei

Europene (FEDR) HCL 341/2018

151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 0,00 642,77

B. Lucrări noi 197,32 33,06 0,00 15,70 148,56 0,00 446,46

SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-

1-2018-1-RS-CULT-COOP3) Teatrul Maghiar HCL 178 /2019

76,60 30,65 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00

PGI06047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni

de stimulare a cresterii si ionovarii IMM- urilor prin evenimentul CEC si

mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019

120,72 2,41 0,00 15,70 102,61 0,00 446,46

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială

1.423,81 22,77 285,58 147,98 967,48 0,00 22.965,79

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

B. Lucrări noi 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru

vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU 2014-2020 HCL 216/23.04.2019

(DASMTM)

526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

B. Lucrări noi 372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

"SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019

(DASMTM)

372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00

68.02. 11 Creşe 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79

B. Lucrări noi 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79

Page 4

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara

cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019

103,81 0,20 94,27 1,24 8,10 0,00 7.739,83

„Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară

în Municipiul Timisoara – Calea Bogdăneştilor” cod SMIS: 129119 HCL

325/2019

100,61 0,07 97,04 0,47 3,03 0,00 7.591,19

Constructie cladire cu destinatia cresa, str. Cocea, cod SMIS 125504, Timisoara. Str. N.D.Cocea nr.23A, HCL 233/2019;

HCL 235/2019

103,79 0,19 94,27 1,24 8,09 0,00 7.634,77

68.02.15.01 Ajutor Social 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

"URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016,

HCL 378/2017 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

B. Lucrări noi 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

ROOF- Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene HCL

378/2019 (DASMTM) 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

11.417,54 4.503,35 158,53 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

70.02.03 Locuinţe 11.416,64 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe

11.416,64 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15

A.Lucrări în continuare 8.612,59 3.381,71 157,63 760,99 4.312,26 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd.

Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal

Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018

5.723,51 2.238,00 127,83 503,65 2.854,03 0,00 0,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520

(FEDR) HCL 343/2018

2.889,08 1.143,71 29,80 257,34 1.458,23 0,00 0,00

B. Lucrări noi 2.804,05 1.121,64 0,00 252,39 1.430,02 0,00 71.484,15

Page 5

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei

nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018

80,62 32,25 0,00 7,25 41,12 0,00 1.816,20

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: " Calea

Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018

375,56 150,23 0,00 33,80 191,53 0,00 10.444,44

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe Zona Soarelui -Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018

168,66 67,46 0,00 15,18 86,02 0,00 3.338,43

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului,

nr.11 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B,

str. Topologului, nr.1, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str.

Rasaritului, nr.5 " - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018

225,42 90,17 0,00 20,29 114,96 0,00 5.871,42

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare

termică a blocurilor de locuinţe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018

196,83 78,73 0,00 17,72 100,38 0,00 6.067,91

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018

67,30 26,92 0,00 6,06 34,32 0,00 1.606,04

Page 6

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379

HCL 639/2018

36,39 14,56 0,00 3,28 18,55 0,00 705,31

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.

C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7;

Dambovita nr.22/A" Cod SMIS 2014+:121587 HCL12/2019

227,88 91,15 0,00 20,51 116,22 0,00 7.356,62

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din

strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod

SMIS 121578 HCL14/2019

354,56 141,82 0,00 31,91 180,83 0,00 8.702,06

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal

, cod SMIS 121133 HCL697/2018

205,07 82,03 0,00 18,46 104,58 0,00 4.396,16

Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str.

Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019

103,94 41,58 0,00 9,35 53,01 0,00 3.136,81

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.

Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul

Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018

148,74 59,50 0,00 13,39 75,85 0,00 4.120,00

Page 7

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea

termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita

Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru , nr.13,Vasile Lucaciu , nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019

128,09 51,24 0,00 11,53 65,32 0,00 2.255,84

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18;

Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240

HCL647/2018

62,46 24,98 0,00 5,63 31,85 0,00 2.883,00

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr.

23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11,

str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei

nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod

165,64 66,26 0,00 14,91 84,47 0,00 3.596,29

„Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului-

Odobescu , cod SMIS 121401 HCL 166/2019

256,89 102,76 0,00 23,12 131,01 0,00 5.187,62

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

comunale 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL

313/2018 SMIS 31814

0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 510,79 299,50 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

212,95 1,66 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

B. Lucrări noi 212,95 1,66 0,00 10,79 200,50 0,00 804,55

Page 8

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 -

finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019

130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 511,20

Smart And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS

RORS-300 - finantat in cadrul INTERREG IPA 2014-2020, HCL

44/2019, 117/2019

82,95 1,66 0,00 10,79 70,50 0,00 293,35

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

297,84 297,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Lucrări în continuare 226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010

226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din

judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018

71,10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

81.02.06 Energie termică 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

B. Lucrări noi 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara

în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea

eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL

490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006

44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 32.040,60 0,00 0,00

Capitolul 84.02 Transporturi 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22

84.02.03 Transport rutier 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22

84.02.03.02 Transportul în comun 2.258,74 44,22 1.000,00 153,32 1.061,20 0,00 518.514,22 A. Lucrări în continuare 217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00

"The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match- up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018

217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00

Page 9

0 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7

Fonduri externe

neramburs abile

Cheltuieli neeligibile

Surse proprii ale institutiilor subordonat

e

Buget de Stat

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL

2019 Cheltuieli eligibile

Buget Local

Credite de angajament

B. Lucrări noi 2.041,43 39,87 1.000,00 125,07 876,49 0,00 518.514,22

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa I, cod SMIS 123654,

HCL nr. 145, 146/11.04.2019 115,00 2,30 0,00 14,94 97,76 0,00 96.263,43

Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030,

HCL nr. 420, 421/25.07.2019 115,00 2,30 0,00 14,94 97,76 0,00 96.263,41

Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov,

Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019

1.187,92 3,76 1.000,00 24,43 159,73 0,00 177.219,72

Sustainable Urban Mobility Indicators (SUMI), MOVE/B4/2017-358

25,00 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00

Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în

Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL

nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019

544,34 10,89 0,00 70,76 462,69 0,00 148.306,91

Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens – PriMaaS, Index number

PGI05830

54,17 8,12 0,00 0,00 46,05 0,00 460,75

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL M.I.P.

Cod FO-03-08, ver.1

Luminița TOMA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20