keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 366/27.10.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009 - 24809/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) si alin.4, lit.(a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr.2 - Bugetul venituri proprii si subvenţii pe anul 2009 , Anexei nr. 3 - Programul de investiţii pe anul 2009 şi Anexei nr.4 - Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Fiscale;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

* MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.2 DIRECTIA ECONOMICA Rectificare 5 BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII mii lei 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand TOTAL VENITURI | I. VENITURI CURENTE A. VENITURI NEFISCALE A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Taxe pe servicii specifice Influenta Program rectificat 30.144,63 526,18 | 30670,81, 306194 15.10 15.10.01 15.10.50 Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 1 3.047,94 14,00 3.061,94[ 3.047,94 14,00| 3.061,94 md 30.10 30.10.05 30.10.50 = “ Venituri din concesiuni si inchirieri 11 12 2.948,31 14,00 2.962,31 99,63 99,63 26.248,19 512,18 26.760,37 Alte venituri din proprietate. C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant 33.10 15.517,74 15.753,42 33.10.05 2.384,16 3 + + 3 Ă , , , 15 16 17 18 19 2.384,16 133,83 10.086,65 89,74 2,14 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 33.10.14 33.10.16 33.10.19 133,83 10.086,65 | 89,74 2,14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | | | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Alte venituri din prestari de servcii si alte activitati 20 33.10.50 2.821,22 1.186,92 1.186,92 233,68 3.056,90 Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 1.186,92 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat 23 24 25 26 27 28 29 35.10 35.10.50 36.10 36.10.50 Amenzi, penalitati si confiscari 0,35 0,35 8.812,29 8.812,29 730,89 710,89 20,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,35 8.812,29 8.812,29 1.007,39 987,39 20,00 0,43 0,43 0,43 2.505,86 2.505,86 2.302,86 Diverse venituri Alte venituri 37.10 37.10.01 37.10.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 276,50 276,50 Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL | Venituri din valorificarea unor bunuri N —_ 0,43 0,43 2.505,86 2.505,86 2.305,86 Alte venituri din valorificarea unor bunuri IV. SUBVENTII Subventii de la alte administratii 32 39.10.50 CW 4» Subventii pentru institutii publice 43.10.09 | 3 3 32.650,88 526,18 33.177,06 31.268,69 526,18 31.794,87| 8.985,65 8.983,65 19.591,35 20.117,53 2.691,12 | 2.691,12 0,26 0,56| 1.382,18 1.382,18 1.382,18 1.382,18 3 6 7. CHELTUIELI CURENTE 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 W O N O 526,18 4 O 9 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 4 N O W GV O an _< . - “ _ _ 43 Il Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE] 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 TITLUL II BUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 8.986,84 8.986,84 8.225,57 6.436,27 1.789,30 161,27 761,27 8.986,84 8.986,84 8.225,57 6.436,27 1.789,30 161,27 161,27 54.10 4 00 amd Ol 2 _ A O =] O Il — 50 Din totai capitol N O Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 51 54.10.10 _51 41019 PR DE _52 _|6410 65 jest _54 fot 55 19 56 20 57 [57 59| 79 69 7 PR DE 61 |051003 1) servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 52 invatamant CHELTUIELI CURENTE | | 54 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 8.986,84 0,00 8.986,84 64.10 23.664,04 326,18 24.190,22 65.10 19.833,39 19.833,39 19.362,47 19.362,47| 2.360,38 2.360,38 16.935,40 16.935,40 66,12 66,12 0,526 0,56 470,91 470,91 470,91 470,91 . “ _ _ _- a < a es aj a O oz e E O invatamant prescolar si primar 61 65.10.03 9.392,52 0,00 9.392,52 , + * - . . n _- a _ _ _ E —_ _ | Invatamant prescolar 62 |65.10.03.01 | 6.529,73 0,00 6.529,73 Invatamant secundar 64 [651004 | 679604 0,00 6.796,04 Invatamant secundar inferior 65 | 65.10.04.01 | 000| 000 invatamant secundar superior 66 [65100402 | 5.757,57 0,00 5.757,57 Invatamant profesional | 67 | 65.10.04.03 1.038,47 1.038,47 Invatamant postliceal 65.10.05 1.003,60 65.10.11 2.641,22 65.10.11.03 2.641,22 65.10.11.30 0,00 1.003,60 0,00 2.641,22 2.641,22| Servicii auxiliare pentru educatie , + - - - internate si cantine pentru elevi 70 Alte servicii auxiliare 71 Cultura, recreere si religie 12 13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 67.10 500,00 500,00 1.510,50 1.360,50 189,00 1.136,50 35,00 150,00 150,00 860,50 189,00 636,50 35,00 150,00 150,00 —_[ a N o 500,00 —_/ o a « “ . _ - _- - Ani - - -—l O O be I —_hb, Pagina 3/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat Din totai capitol Servicii culturale 79 67.10.03 500,00 567.10.03.04 0,00 67.10.50 120,00 2.820,1 3 26,18 230,15 26,18 | 2 590.00 68.10.05 230.15 2618 68.10.05.02 230,15 26,18 68.10.06 2.590,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 81 82 _ | Go el SSI S ela a SLSLS Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurarisi asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol 2.846,33 2.846,33 256,33 2.390,00 84 ante N O 00 an a -] O Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88 256,33 256,33 2.590,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate —, N» S Q S Asigurari si asistenta sociala Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 97.10 98.10 99.10 EXCEDENT 93 0,00 ol RECTOR + « e » +. Pagina 4/ 4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

Zr or d MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare 5 DIRECTIA ECONOMICA BUGET LOCAL mii le 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand TOTAL VENITURI | 1 VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Program rectificat 00.01 135.877 ,44 543.711,88 679.715,56 632.564,80 337.035,40 2.611,76 1.048,12 7.048,12 6.048,12 2.000,00 142.925,56 550.760,00 685.763,68 634.564,80| 337.035,40 2.611,76 48.02 00.04 7 01.02 01.02.01 00.06 2.611,76 2.611,76 330.609,00 2.611,76 2.611,76 330.609,00 Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 103.053,60 92.682,60 92.682,60 7.895,00 1.895,00 330.609,00| 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 103.053,60| 92.682,60 92.682,60| 7.895,00 1.895,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 41 12 13 04.02.01 04.02.04 00.07 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri - PF 15 16 17 18 19 03.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.02 07.02.02.01 —_ —_ + O , Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF 21 “ na « va Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 22 07.02.03 11.02.06 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 2.408,00 2.408,00 23 07.02.50 68,00 68,00 00.10 186.660,80 2.000,00 188.660,80 11.02 154.406,80 154.406,80 11.02.02 124.203,80 154.203,80 Alte impozite si taxe de proprietate | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 26 N -1 Sume defalcate din TVA ptechilibrarea bugetelor locale 203,00 12.02 399,28 12.02.07 399,28 15.02 124,40 124,40 15.02.01 124,40 124,40 31.130,32 2.000,00 33.130,32 203,00 399,28 399,28 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 Taxe pe servicii specifice 30 31 Impozit pe spectacole a II Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 33 34 35 36 16.02.02 19.844,32 2.000,00 21.844,32| 16.02.02.01 19.844,32 2.000,00 21.844,32 16.02.03 70,00 10,00 16.02.50 11.216,00 11.216,00 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ” | N Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de actiwtati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 37 38 39 00.11 5.815,00 18.02 5.815,00 5.815,00 18.02.50 3.815,00 5.815,00 00.12 47.150,76 4.048,12 51.198,88 00.13 4.048,12 33.307,36 30.02 29.197,24 3.110,12 32.307,36 30.02.05 27.800,00 1.110,12 28.910,12 30.02.50 1.397,24 2.000,00 3.397,24 31.02 938,00 1.000,00/ 31.02.03 938,00 1.000,00 17.891,52| 257,00 20,00 5.815,00 Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate . , 41 Venituri din concesiuni si inchirieri W : N - 43 44 . Alte venituri din proprietate . * _ _ _ Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 46 62,00 17.891,52 257,00 20,00 - . . -_ _ E Pa | 33.02 33.02.08 Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 49 Pagina 2 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 50 1 52 23 33.02.12 33.02.28 34.02 34.02.02 35.02 35.02.01 35.02.50 36.02 36.02.50 00.15 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 193,00 14,00 3.125,12 3.125,12 10.899,40 10.898,40 1,00 3.610,00 3.610,00 18.403,12 193,00 14,00 3.125,12 3.125,12 10.899,40 10.898,40 1,00 3.610,00 3.610,00 19.403,12 19.403,12 2,00 401,12 19.000,00 37.758,76 37.758,76 37.046,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari 35 26 57 o8 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Alte venituri Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 1.000,00 39.02 18.403,12 1.000,00 2,00 401,12 18.000,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 62 63 39.02.01 39.02.03 39.02.07 00.17 37.758,76 00.18 37.758,76 37.046,56 3.565,91 3.265,91 33.480,65 70 42.02.32 28.277,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 1.000,00 oo -| o» 42.02.12. 3565.91 33.480,65 28.277,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 11 12 73 74 42.02.33 42.02.34 42.02.36 42.02.41 2.100,00 113,65 490,00 2.500,00 712,20 112,20 112,20 2.100,00 113,65 490,00 2.500,00 712,20 112,20 112,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate -1 o Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI 17 45.02.02.01 » | 1 d a 735.877,45 7.048,12| 742.925,57 A mi Pagina 3 / 10

Influenta DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Program rectificat |CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL MI ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 9 601.609,94 247.092,91 207.222,40 30.579,95 89.801,28 200,00 112,19 24.243,61 1.757,58 109.671,34 109.671,24 24.295,97 19.686,95 1.677,80 16.395,15 -4.000,00 >.000,00 621.296,89 248.770,71 223.617,35 26.579,95 94.801,28 200,00 712,19 24.857,61 1.757,58 97.032,71 97.032,71 24.5935,97 | | 20 . Co N W O . e * - _ - _ _ _ _ - * » - - _ _ _ - -_ _ a _ _- _ 00 W f. O 00 fa 00 an a 0 614,00 Cca 1 aa e an _< 00 Co — -12.638,83 -12.638,83 _ O Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 115.661,19 4.233,00 111.428,19 67.472,57 -233,00 67.239,57 64.238,07 64.238,07 46.625,19 46.6235,19 16.612,88 16.612,88 1.000,00 1.000,00 3.234,30 3.001,30 3.234,50 3.001,50 _ _- 93 94 . O a N O an e O a O -233,00 -233,00 . . . * * " -_ _ _ - _ e) Autoritati executive si legislative . . * - _ - 51.02.01 67.472,57 -233,00 67.239,57 100 |51.02.01.03 67.472,57 -233,00 57.239,57 Auioritati executive Alte servicii publice generale 101 102 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 TITLUL IV SUBVENTII 105 106 17.608,67 9.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 1.870,00 17.608,67 9.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 1.870,00 01 10 20 40 70 O a _ | Ol * . + _ _ _ _ . " _ . _ -_ a - CHELTUIELI DE CAPITAL Pagina 4 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta rand Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din totai capitoi 107 108 11 81 1.870,00 1.870,00 6.268,97 6.268,97 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 109 |54.02.07 0,00 0,00 administratiile publice locale 110 111 54.02.10 | 54.02.50 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanel(or 9.672,02 7.936,65 0,00 0,00 8.672,02 7.936,65 Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi CHELTUIELI CURENTE | 113 TITLUL II DOBANZI 114 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 Din total capitol 30.579,95 30.579,95 30.3279,95 4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 26.579,95 26.579,95 01 30 70 _ _ Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA SL 1.000,00 18.978,70 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala | 117 | 17.978,70 1.000,00 18.978,70 CHELTUIELI CURENTE 118 [01 | 16.493,70 1.000,00 17.493,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119 [10 | 12.352,00 1.000,00 13.352,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 120 |20 4.141,70 4.141,70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 121 [70 | 1.485,00| 1.485,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 |71 | 148500 1.485,00 Din total capitol PI Ordine publica 123 |61.02.03 | 17.697,00 1.000,00 18.697,00 Politie comunitara | 124 |61.02.03.04 | 17.697,00 1.000,00 18.697,00 Proiectie civila si protectia contra incendiilor 125 |61.02.05 | 281,70 0,00 281,70| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 126 |63.02 322.002,30 2.690,16 324.692,46 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 | 186.217,11| 100,00 186.317,11 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 129 [10 142.448,76 142.448,76 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat TITLUL Il BUNURI SI SERVCII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitoi 130 131 132 133 134 135 136 20 35 o6 35.675,06 200,00 712,19 6.423,49 757,28 3.446,33 3.446,53 100,00 35.7735,06 200,00 712,19 6.423,49 157,58 2.698,53 | 2.698,53 ! Sf 59 70 11 -/48,00 -/48,00 _- _- . invatamant prescolar si primar 137 138 139 140 141 142 143 63.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 63.02.04 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 82.838,20 29./01,55 53.136,65 53.136,65 105.865,81 -728,00 105.137,81 93.808,88 -/28,00 93.080,88 12.056,92 0,00 12.056,92 959,62 0,00 959,62 50,00 80,00 82.918,20 29.7/81,55 * invatamant prescolar * invatamant primar Invatamant secundar invatamant secundar superior a . . . + * ” - ” ” _ _ _ _ _ “- _ - sa a _ a invatamant profesional + invatamant postliceal CHELTUIELI CURENTE 145 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 147 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 Din total capitol 7.100,51 6.287,81 2.500,00 3.787,81 1.412,70 1.412,70 159,00 164,00 1.859,51 6.451,81 2.500,00 3.951,81 1.407,70 1.407,70 01 10 20 70 11 - +, _ -_ 164,00 -5,00 ->,00 * - -_ _ 150 151 152 Alte cheltuieli in domeniu sanatati 153 Cultura, recreere si religie 155 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 4.700,51 159,00 4.859,51 66.02.06.01 4.700,51 159,00 66.02.08 3.000,00 66.02.50 66.02.50.03 Spitale generale 4.859,51 Servicii de sanatate publica 3.000,00 0,00 00 0,00 . “ _ a _ - _ _ —_ CA - CI LE * " * _ a - S 67.02 01 15.956,15 64.604,04 2.155,16 4.920,00 “ A mal 18.111,31 69.524,04 * Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 157 158 159 160 10 20 14.395,07 11.352,11 11.332,11 90,00 4.830,00 -2./64,84 -2.164,84 14.485,07 25.038,97 8.587,27 8.387,27 + * _ _ _ a a N - A, A d A * * ) Q 70 11 | | 161 162 163 Servicii recreative si sportive 164 Sport 165 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 167 168 169 Servicii culturale 67.02.03 67.02.03.04 67.02.03.06 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.05.03 67.02.06 67.02.50 2z4.616,79 17.969,23 6.647,55 50.060,36 9.205,00 200,00 40.655,36 0,00 1.279,00 -1.078,00 -1.048,00 -30,00 3.969,16 2.266,00 0,00 1.703,16 23.538,79 16.921,23 6.617,55 54.029,52 institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura - 200,00 42.358,52 - Servicii religioase -/36,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 543,00 Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE |Din total capitol | 170 171 172 173 174 1735 176 68.02 48.681,98 1.024,00 01 48.071,93 1.204,00 10 22.348,31 587,80 20 7.903,49 2,20 7 17.820,11 614 10 610,05 11 610,05 49.705,98 49.2725,93 22.936,11 1.903,69 00 18.434,11 -180,00 430,05 -180,00 430,031 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate . + * _ "_- -_ _ E _ _ -90,00 1.246,82 177 [68.02.05 1.336,82 -90,00 1.246,82 179 |68.02.06 6.092,20 5.092,20 180 68.02.11 2.360,82 0,00 2.360,82| Prevenirea excluderii sociale 181 68.02.15 32.628,61 1.084,00 33.712,61 182 |68.02.15.01 30.358,61 1.174,00 31.532,61 183 |68.02.15.02 2.270,00 -90,00 2.180,00 184 |68.02.50 6.263,51 30,00 6.293,51 Asistenta sociala pentru familie si copii * + INV Ajutor social Cantine de ajutor social + . * * - - - - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale . . + . LI "a Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din totai capitol Dezvoltarea sistemului de locuinte 194 195 196 197 Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 185 |69.02 108.137,19 -2.873,77 1035.263,42 186 187 188 189 190 191 192 70.02 01 10 20 70 11 81 93.848,19 36.876,40 3.095,62 33.780,78 38.644,79 38.644,79 18.327,00 128,95 88.404,42 37.6035,35 3.095,62 34.509,73 32.472,07 32.472,07 18.327,00 728,95 -6.172,72 -6.172,72 8.109,06 MT 5 70.02.03 70.02.03.01 /0.02.03.30 70.02.05 /0.02.05.01 198 |70.02.06 199 70.02.07 Aite servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 200 70.02.50 Protectia mediului TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 205 Din total capitol 7.835,11 485,10 7.350,01 33.999,00 33.999,00 12.318,33 30,00 39.665,75 273,95 -130,00 403,95 -308,72 -308,72 325,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Go N o Co o N o Alimentare cu apa Go o o co _ N o iluminat public si electrificari rurale 12.643,33 Alimentare cu gaze naturale in localitati -5.733,00 3393275 14.02 14.289,00 14.120,00 14.120,00 169,00 169,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 16.859,00| 16.690,00 16.690,00 169,00 169,00 | INI OO 14.289,00 7.000,00 7.289,00 0,00 2.570,00 1.700,00 870,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 206 74.02.05 Salubritate 207 |74.02.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 208 74.02.0502 209 74.02.06 16.859,00 8.700,00 8.159,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 210 Combustibili si energie 211 [CHELTUIELI CURENTE | 212 TITLUL IVSUBVENTII 213 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 79.02 81.02 01 40 70 172.098,06 13.542,79 o3.277,00 33.277,00 20.2635,79 10.464,73 -1.715,27 182.562,79 71.827,52 53.277,00 53.277,00 18.550,52| . . * _ _ * IN -1.113,27 * - _ TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 215 |71 20.265,79 -1.715,27 18.550,52 Din total capitoi Energie termica 216 |81.02.06 f3.242,19 -1.713,27 11.827,52 * . - _ _ 83.02 01 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 217 CHELTUIELI CURENTE 218 326,30 326,30 326,30 326,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 219 [10 | 192,30) 192,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 220 |20 | 13400) 134,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 221 | 70 | 0,00 Din total capitol NE PI Agricultura 222 |83.02.03 | 326,30 326,30 223 | 83.02.03.03 | 326,30 0,00 326,30 Protectia plantelor si carantina fitosanitara | 223 CHELTUIELI CURENTE 223 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 226 TITLUL IV SUBVENTII 227 CHELTUIELI DE CAPITAL 228 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 229 Din totai capitol Transportrutier 230 |84.02.03 Drumuri si poduri 231 84.02.03.01 Transport in comun 232 |84.02.03.02 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 234 |84.02.50 84.02 98.228,97 12.180,00 11.047,90 13.000,00 38.611,90 8.000,00 32.436,00 5.000,00 27.181,07 -820,00 27.181,07 -820,00 110.408,97 84.047,90 46.611,90 37.436,00 26.361,07 26.361,07 | IN OO * * * . “ ' _ - _ E _ -_ * * + +" - - a - —] O —L O aL PI: O N Dl IDD DIDI m ta - |) |. | N o 92.748,28 1.670,00 36.488,50 54.589,78 5.480,69 12.180,00 1.670,00 41.488,50 61.769,78 5.460,69 5.000,00 7.180,00 0,00 ES — + * - E - - - - _ Pagina 9 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Program initial Influenta Program rectificat Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT DEFICIT | i . + * * ». ... .<.. Pagina 10/ 10

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞO SC 2009 - UI (0.407 PROGRAM INVESTIȚII 2009 RECTIFICARE 5 FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE aaa TOTAL GENERAL 109.730,43 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 57.540,53| 0,00 LUCRĂRI NOI - B 18.259,55| 0,00| DOTĂRI INDEPEND. SI ALT Capitolul 51.02 Autorităţi Executive ş Acțiuni:Externe | 1.524,50 ___ 000) 0,00 | 1 2500] | 14995 Achizitie sistem pontaj electronic | 80,00] 80,00 e Studii şi proiecte 1.100,20 Dotări independente 160450| | 25,00 1.579,50 Ca & i —_ a O 3.001,5 N No DI SE olslo DAL + PT Reparatii capitale corp clădire | V.Alecsandri nr.1 165,00 165,00 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii INN SF + PT Executie spatiu depozitare arhiva cu utilitati locatia Parc Industrial Freidorf inclusiv generator curent pe cect de a PT cass JTI | | 636,00 636,00 SF+PT Solutie informatica arhivare III electronica 8,20 8,20 Spor putere PT | 13000 TITI Stema oficiala a municipiului Timisoara Dotari directia fiscala Capitolul 54.02 [generale 54.02.10 Servicii p evidentă a. populației Casa casatoriilor si.directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 A C. Dotări independente si alte investiții Dotări independente Studii şi proiecte Capitolul 61.02. Ordine publicăşi siguranta natională 61.02.03.0rdine.

FOND FOND DE OBLIGA- BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | TIUNI LOCAL 61.02. 03. 04 Poliție comunitară 1.24! | 0, ss 1.245,00 535,00 5 935,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 935,00 935,00 B. Lucrări noi uri roi 1 TE TR —_080 000 | | | | 000 W _ o O O Dotări independente 310,00) | 0,00 Dotari diverse Studii şi p roiecte W — o O O NI O o O 61.02.05. Protectie Civilă | 00| 0,00, C. Dotări 1 şi alte investiții Dotări independente 24000 Ț 000[ 000 0,00) 240,00) Dotări] 24000) | | [| | 24000 se e i — Capitalul 07 Trăia ——— E — Tal — TISE a __2:698,53| |. 0:00) 0,00) 0,00) 2.698,53 t:preşcolar. 683,961: 20, A. Lucrări în continuare | TTŢ 6 382,01 ___0,00 0,00] 382.01) Extindere rețea gaz+branşament + Ea |] ass Exfindere rețea gaz+branşament + | [ocol [| zano centr.termică PN3, HCL 416/2002 29,00 29,00 Extindere rețea gaz+branşament + [centr.termică Gr. PP43, HCL 422/2002, HCL 278/2008 103,22 103,22 centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 222,54 222,54 |Extindere rețea gaz+brangament + |) alla) a centr. termică Gr. PP7, HCL >o24/2006 2,217 2,217 336/2008 B.Lucrărinoi ____12250| | 000 0,00) 000, 122,50 [PI Extindere gradinita PP 32 5090 TITI maj] af son — i dot —— | STR Achizitie imobil str. Abrud nr.19 (Gradinita PP 16 1,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 2500[ Bo 25,00 Studii şi proiecte 120,00) | 000| 0,00 120,00 DAL+ PT bransament gaz gradinita PP 6 20,00) III 20,00 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati si redimensionare instalatie termica la gradinita PP 31 (pt. SPCF DAL + PT pentru redimensionare instalatie “| [Lane termica gradinita PP 28 gradinita PP 25 20, 00| 20,00 gradinita PN 16 20,00 20,00

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND RULMENT FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI LOCUINȚE TOTAL 2009 | CREDITE DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PN 18 | 20,00 20,00 65.02.03.02 Învățământprimar 212,57 212,57 A.Lucrări în continuare [000 74,07 Extindere branşament gaz +CT (cor J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 74,07 14,0 74,07 138,50 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) | a850 DAL Reabilitare Scoala Generala nr. 29 138,50 88,50 65.02.04:02 Învățământ secundar | superior | RN A. Lucrări în continuare Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 B. Lucrări noi 1.100,00 1.100,00 Amenajare campus scolar la Scoala | generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 | 1.000,00 1.000,00 Branşament gaz + centrală termică + plita Dl aaa Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții T0200| | 000] 0 000 702,00 ___Dotăriindependente [| 32500 | 000| 000| 000| 325,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul | II MIU | | 300,00 300,00 Achizitie plita gaz la Liceul FS Nitti str. zoo DI Corbului 25,00 25,00 ___Studiişi proiecte | 37700 1 000| 000| 000] 377,00 1.802,00|. | 1.802,00 DAL + PT Mansardare corp A si C Liceul, II ooo |Vidu si utilitati O, SF + PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si ÎI 10000 utilitati (corp P-ta Huniade 100,00 100,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon Il ao 44,00 44,00 0 0 DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau | 42,00 DAL + PT Reabilitare C.D.Loga 51,00 II PR DR IRI INI DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup soon oo [JL [om DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup doo) Sc.Industrie Alimentara 40,00 DAL si PT Reabilitare tamplarie Col.Banatean 66.02.06 Spitale. 1.481,70) 0,0 379,20 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 363,70

DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE CESE LOCAL 15,50 HI 0,00 Constructie centru MRF ____15,50[ 1 15,50 148,50) 0,00 0,00 748,50 1 0,00 PT + Cofinantare Reabilitare, modernizare aaa ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 350,00 330,00 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare | Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- -|Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara E 330,00 350,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006 48,50 48,50 Dotari independente | 000 [| 000 000| 0,00] 0,00 PT+Achizitie si montaj centrală abur spital II V.Babeş, HCL 29/2004 Dotari spital victor Babes | 000 __Studii şi proiecte | 10000 [00] 0.00[ 0.00] 109,00 |SF +PT extindere Centru MPI Str.Corbului - | 10000 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala 74,00 74,00 al SCMU Timisoara rea | | 80,00 80,00 DAL +PT consolidare antiseismica Spital PIC II E II ET L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 pata | o Str.Marasesti nr.5 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dul 16 Decembrie nr. 25 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religi | 182,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL | tona 285/2008 (Filarmonica) 130,00 130,00 | 000 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 52,00 C. Dotări independente şi alte investiții 657.90 | | amp an] an 657,90 _Dotări independente | 41250 | 000 0,00 Dotări Teatrul German | 12000 ŢI T 12000 Dotari Teatrul Maghiar | 11880 TTŢTTTTTTTTTTTT8s 174,10) [| 17410 __Studiişi proiecte | 24500 000 000| 000 000 245,00 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, PI [e sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 200,00 200,00 IE _Dotări independente | 000 [000000 000 306 Dotări independente 000| II 1 [000

DENUMIREA OBIECTIVULUI FOND TOTAL 2009 | CREDITE LOCUINȚE ENE 500 | 67.02.05.01 S A. Lucrări în continuare Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 B. Lucrări noi ES SF+PT + DDE Modernizarea gradinii Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 162/2008 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 B. Lucrări noi Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 Modernizare Parcul Studentesc, HCL 33/2008 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 PT Amenajare Zona verde Strada Eternitatii HCL555 /2008 PT Modernizarea Parcului Mocioni HCL554 /2008 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva Doina), HCL553 /2008 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL3556 /2008 PT Amenajare zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac”, HCL552 /2008 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. C. Dotări independente şi alte investiții ILSA), 50,00 MIM | 29518| 1] 000] 000| 0,00 Dotări independente A. Lucrări în continuare 3.581,38| | 0,00 1.142,37 E oc) | af] sooo so) |) | | 2.041,12 | 000| 000| 0.00) 2.041,12 920,14) | 000 | | 920,14 2000) 000 | | | 20.00 200,00 0,00 1.602,07

FOND | FONDDE |OBLIGA-l BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009|/ CREDITE RULMENT TIUNI LOCAL 99,1 |Dotari Cotinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 200,00 2.056,89 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei + utilitati 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati SF+PT Reconstructia ecologica a zonei Kuncz (canal Subuleasa si canalele de legatura) + utilitati Studii geo-pedologice IL _ PUZ zona CET amplasament Statia de | compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A 36,89 , SF+PT Amenajare parcare ecologica PI II am Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. NET EEE E NE Circumvalatiunii nr. 37 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. al Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 50,00 20,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. EET EEE E N ET so so SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul n soool ÎI song so so so so Parcul Copiilor lon Creanga 500,00 500,00 E spatii verzi(L 24/2007) Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul | z0000l 1 [ana Botanic etapa | 200,00 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul | 20000l 11 ana 20000 20000 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul arsool | 17800 Il 000 Justitiei | 175,00 175,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul PI sol Iona _ SF + PT Amenajare spatiu verde intersectia n zoo | fl 2000 str. Resita - Calea Sagului 20,00 20,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita n soool | | Dl sa0o Calea Buziasului | n 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita n sooo DI sona 5000 So SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea PI sono cool 000 so Campului str.Ilnocentiu Micu Klein 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita PI Il sono so Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa | 430,05| 000| 000| 0,00 48005 0 200,00 1.306,8 O a _ o O 100,00 Socială | DER PERRIN 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli | si invaliditati E ll

FOND FOND DE |OBLIGA-I BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI LOCAL 68.02.0502 Asistenta sociala in caz de : | | CI 10,00 invaliditati | | | C. Dotari independente si alte investitii 10.00 | | m]. alo 0,00 0,00, RI Dotari independente | 000 | nr nn __Studii si proiecte | 1000 | 000| 0,00 - |DAL + PT Extindere si mansardare Casa at Faenza _ | C. Dotări independente şi alte investiții | 000| 000 |__Doări independente | 55| 000] 050 000| 2225 Dotari | 2245 [ŢI [2245 Studii şi proiecte | 000 | 000 000| 000 0,00 E 6 68.02.15.01. Centru comunitar MI |. 0,00[. 04 0, 397,6 Dotări independente | 35260 | 000| 000| 0,00[ 352,60 Dotări o A IT III TI Ba OU ___Studiişi proiecte | 4500 | 000| 000| 0,00] 45,00 DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin Pl as00 persoane varsnice str. lnocentiu Klein 45,00 45,00 68.02.15:02 Cantine de ajutor social | 000|... . | 0,00 000| 0,00 0,00 | 000 | ____0,00| 000| 0,00 | 000 __Dotări independente | 000 | 000 000| 000 0,00 [Dotari | 000| Ţ_ | [| 000 ____Studiişi proiecte | 000 | 000 000 000| 0,00 | [0,00 Capitolul 70.02 Locuinte, serviciisi | SEE | dezvoltare-publica. BE 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte | 230,10 230,10 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL Achizitie si reabilitare camin str. lalomita nr. o III DT o 61B HCL 146/2000 | 0,10 0,10 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A e | sac) ]] ol [sana B.Lucrărinoi_ [138655 PT Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT 1.386,55 . C. Dotări independente şi alte investiții 125.00 |. Om] nf ana 125.00 0,00) 0,00 0,00) 20,00 dotariindependente [| 20000 | [| | 2000 __Studiişi proiecte | 10500 | 000| 0,00 105,00 DAL + PT Bransament apa imobil str. Mihai suo Eminescu 9 5,00 DAL + PT reabilitare imobil Regele Carol| 10000 _

« II FOND | FONDDE |OBLIGA-I BUGET i DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE ȚIUNI LOCAL Et tn NU Și EI E SL EET CT PTT UI EPURARE 20.86 Vii Eee 70.02.05.01 Alimentări cu a A.Lucrări în continuare _________| 1835081) | 000| 000| 000| 18.350,81 Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă, HCL199/2005 663,95 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei '|,HCL 109/2006 | _ 165,31 Sistem major canal - cartier Urseni - “ne 111000 de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 Extindere retea canal zona Plopi - Tene 236.50 Bega, HCL 100/2007 236,50 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. "| 24200 5, HCL 101/2007 243,00 Extindere retea canal str. Bobalna E Padurea Verde, HCL 176/2007 470,58 Realizare fantana ornamentala 200.00 Huniade, HCL 283/2007 200,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa 1015.00 HCL 281/2007 1.915,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa | Il-a, HCL 175/2007 921,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie | sasa etapa Îl, HCL 177/2007 828,54 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei | etapa a l-a, HCL 178/2007 2.133,00 Extindere retea canal zona Colonia “de Plopi, HCL 96/2007 170,00 170,00 |Fantani publice forate, HCL 282/2007 12480) | 000| | | 12480 Viabilizare terenuri cu utilitati , “n ÎL 08500 Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.085,00 1.085,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - “see [ocol] [124000 Mosnitei, HCL 179/2007 1.240,00 1.240,00 erai or Hol | sea) |) |] sana Jokai Mor, HCL 243/2008 955,00 955,00 E ei] anl] al |] an ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 58,70 58,70 Extindere retele apa-canal str. Sos amo) oo Îl 17000 | Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 170,00 170,00 Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 | 166,00 166,00 Bona jupiter, noi trei) |) | rasa zona Jupiter, HCL 246/25008 176,00 176,00 a | val | |] ] con zona Cheveres, HCL 237/2008 1.665,74 1.665,744 ata el] 1 |] se HCL 242/2008 375,00 375,00 Sistem major canal - Kuntz 162/2004 23769), | | | 23769 Extindere retele apa canal Mehala - zona Aleea Viilor ,HCL 238/2008 2.380,00 2.380,00 | 232447 | 0,00 000) 0,00) 2.324,47 EET af] om] aa Comoarei) HCL 281/2008 531,47 531,47 Poviicane HOL Last) | atol) | saca Pavilioane HCL 282/2008 43,00 43,00 Extindere retele apa-canal zona Blascovici n II 20000 200.00 20000 EEE | e IT ÎT a Repin 514/2008 200,00 200,00 663,95 165,31 1.110,00 236,50 243,00 470,28 200,00 1.915,00 921,00 828,54 2.133,00

BUGET . LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND | FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI LOCUINTE Extindere retele canal Plopi- zona Parang | _ Extindere retele apa-canal Plopi-zona Mn 200| lon Tanase 511/2008 200,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona _ Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona 100| Matei Millo 510/2008 DESENE | 100,00 Extindere retele canal Fratelia zona 10000l Cercului 557/2008 | 100,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda n 10000l 558/2008 100,00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie soool HCL 223/2009 80,00 | Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie moni | ao zona Urseni HCL 219/2009 70,00 70,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- ml [ol aaa zona Calea Buziasului HCL 220/2009 70,00| 70,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL mol [oval [| mod 71 71,0 | Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. | | ol [seo Radu Tudoran HCL 221/2009 39,00 59,00 Executie canalizare menajera Calea oa fl] too Sagului etapa | HCL 139/2009 100,00 100,00 | a ala 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 80,00 _Dotăriindependente | 000 | 0,00 000| 000 0,00 n) 000 __Studii şi proiecte 19400| 0,00) 000 000| 000| 194,00 SF + PT Extindere retele apa cartier Ciarda [oo Îl 2150 7150 SF+ PT Extindere retele canal cartier | sasol [| ool | | sasa Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 33,30 SF+ PT Extindere retele canal cartier | Il aas0 Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 33,50 DEEE | gal — | al] | 29,90 29,90 Documentatii tehnice pt. alimentari cu apa |,canal, fantani IN SF + PT Extinderi retele apa canal Ghiroda str. Radu Tudoran A. Lucrări în continuare | 6.062,00] | 1.105,00] 0,00] _17,67| 4.939,33 Extindere rețele iluminat public zona de | ase200l | ss4ool |. 250028 nord, HCL 136/2005 3.162,00 554,00 17,67| 2.590,33 Extindere rețele iluminat public zona de | 200000] | || 224000 sud, HCL 136/2005 2.900,00 591,00 2.349,00 B.Lucrărinoi___ | 000| | 000] 000 00| 0,00 | 00 | | | 000 _Dotări independente | 000 000 000 0,00 n) 000 __Studii şi proiecte | 5000 | 000 000| 000 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire

FOND FOND DE |OBLIGA-I BUGET RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 30,00 Viabilizare teren pentru loc. Miloia Il, 412/2002, HCL 117/2004 |PT + Reabilitare P-ta 414/2002 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației| Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 | | losefin 500,00 Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 |Cofinantare lucrari de executie A 1 | 000| Il | 000|. Cofinantare Extindere P-ta SSI al (Cooperare transfrontaliera Szeg d 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții IN taran e n scade Dotări independente 271,44 TOO Dotari privind proiectul Dezvoltarea serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara" Aport de capital social "Asociatia Polul n PP | crestere” 3,00 Aport de capital social sl PI 319/2007. | | Cofinantare panouri informative pentru d IT 45,50 45,50 cetateni si pentru managementul traficului eee pete A Dotari directia MEDIU] 19974 | | | [| 19974 ___Studiişi proiecte | 8.03692| | 6.143,00| _0,00| 0,00) 1.893,92 at ata PE PASI mel Fam ff. ara accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 | Consultanta pentru PIDUAXA 1 | 00) | | | 1 000 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. elaborare PID + PUG 153,00 133,00 Consultanta pentru PPP P-ta 700 ___ 1000, | | | 1000 (Cooperare transfrontaliera Szeged) 10, 00 10,00 DAL imobile istorice HCL 3/2007 25000| Îl ll | 25000 SF - Infrastructura: comunala faza Il in[ vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Bean HCL A 20,00 20,00 Cercetare dezvoltare domeniul sol ÎI ao protectiei mediului 23,00 23,00 SF+PT panouri fonoizolante penetratii Calea Aradului, C. Torontalului, C. -lpovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc | 15,25 75 ,25 solare/fotovoltaice institutiile de invatamant 44,00 44,00 Intocmire harta de zgomot si 14500 zgomotului ambiental 145,00 145,00 SF PT Amenajare pista Skateboard 5000) | | 1 | 5000 PUZ Piata comercializare si expunere 71,40 71,40 animaie de companie 10

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND DE LOCUINȚE FOND CREDITE | RULMENT DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 Studiu de impact social privind amenajarea unei piete volante in cartierul Freidorf Timisoara Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara Studiu privind reducerea nivelului zgomot folosind asfalt cauciucat |Studiu' privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara | 28,00 expunere animale de companie Studii de fundamentare + master plan + PUG digital 2.450,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 20,00 20,00 35,00 35,00 de 49,27 49,27 28,00 2.450,00 720,00 750,00 o o - Studii facilitati sportive _ 350,00 350,0 PUZ Piata 700 150,00| | 1500 PUZ locuinte ANL Calea Mosnitei 800 SF + PT Sediul Administrativ ,anexe + 50,00 50,00 utilitati cimitir C. Buziasului utilitati cimitirul Saracilor 50,00 >0,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului [20000 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a | Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea | valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 1.220,00 1.000,00 220,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Annie [aa la Timisoara CETATE 100,00 45,00 55,00 SF si PT Viabilizare terenuri pentru aa — constructii Sali sport si bazine inot cu CNI 150,00 150,00 Documentatii topo cadastrale | DE E RI II II IE 74.02 Protecția mediului. | 10, A A [14.02.05 Salubritate "si gestiunea | 7 | are 169,00 de eurilor: C. Dotări independente şi alte învestiții 169, E II PIC EC 169,00 stradala, colectare si transport deseuri Studii şi proiecte 1400 Ț__ 000] 000| 000 44,00 constructii si demolari Dotări independente | 125,00| 0,00) 000, 0,00 0,00) 125,00 menajere in Municipiul Timisoara SF, S impact in vederea realizarii unei statii Capitolul 81.02 Combustibili si energie. Achizitie sistem pentru optimizare si 120,00 120 00| Aport de capital Asociatia de Dezvoltare| 44,00 ta 44,00 monitorizare a activitati de salubrizare de reciclare a deseurilor rezultate din 18.550, 052| 0,00| 18.550,52 81.02. 06 Energie termică T- 1, 0, 0 TG TESSO 2 A eo nina Ta LT VU VIU 5780 EMMA PT ae 1288/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului | arsol Îl 1800 HCL 292/2008 178,00 178,00 Reabilitare RTS Cartierul Socului asool ÎI _ 500

FOND FOND DE |OBLIGA-I BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL [Reabilitare RTS Campus Universitar HCL |290/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, Ra ÎI 10200 102.00 Reabilitare RTS ZONA sara ff HCL 275/2006 ' | 89,00 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL os) JJ |]. asooa 150,00 291/2008 150,00 150,00 Gcal/n CET Centru, HCL 167/2004 500,00 a 00 Reabilitare retele primare de termofi ae 180000) din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.900,00 1 00 Reabilitare modernizare retele a N E MD A secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 826,00 826,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 5712006 500,00 500,00 i i Eu |) au apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 214,00 214 BTT Retehnologizarea centralelor. termice de cartier prin instalarea unor -unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 500, 00 200,00 Retehnologizarea centralelor termice ET 500,00 500,00 cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 Construirea unui punct termic str. "e zoso Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 205,00 00 Reabilitarea termică bloc de locuințe “ei Sagului 41-43, HCL 384/2007 380, 00 380,00 A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 170,00 170,00 Reabilitarea termică pt. blocul 36 ei e aa poata Martir 0. Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B.Lucrărinoi_____ [834379 | 000| 0,00] 0,00 Executie lucrari R.T, la 72 obiective a al oa) end) ocol asaza 226/2009 din care pe obiective 8.343,79 Reabilitare termica bloc Pta Marasti nr.1- | url Il ara HCL 226/2009 247,31 247,31 Reabilitare termica bloc str.Pta val od TI Înr.1HCL 226/2009. n 0,01 Reabilitare termica bloc str.Coriolan Tull TIT Brediceanu nr.13-15 HCL 226/2009 0,01 Reabilitare termica bloc str.1 a E MI MI MI 1918 nr.20 HCL 226/2009 55,07 55,07 Reabilitare termica bloc str.Petre IE E UE UE Ramneantu nr.15/AHCL 226/2009 >1,87 Tal 226/2009 104,88 Reabilitare termica bloc aa TI Ramneantu nr.6HCL 226/2009 64,10 Reabilitare termica bloc “eo Circumvalatiunii nr.26 HCL 226/2009 Pam Reabilitare termica bloc Calea Al.loan Cuza al IT TT nr.8 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Stelelor nr.6 oa HCL 226/2009 RER gr IT nr.13 HCL 226/2009 419,38 419,38

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL 0,01 FOND | FONDDE Reabilitare termica bloc Aleea Cristalului ol bo Reabilitare termica bloc Aleea _ Reabilitare termica bloc Bv.General sasi Dragalina nr.42 HCL 226/2009 | 152,51 Reabilitare termica bloc str.Burebista "UI HCL 226/2009 II 135,89 Reabilitare termica bloc Bv.16 Ann nazal 1989 nr.47 HCL 226/2009 414,74 Reabilitare termica bloc str.A.lpatescu “asc -Fructelor nr.8 HCL 226/2009 415,02 Reabilitare termica bloc Intrarea Zenit TI ass _ [Reabilitare termica bloc str.Dinu Lipatti nr.2 HCL 226/2009 Reabilitare termica bloc str.Salciei TES asi HCL 226/2009 88,50 Reabilitare termica bloc sont seal Stere nr.18 HCL 226/2009 PRIN ÎN 153,92 153,92 Reabilitare termica bloc str.lancu "endl oa bl. E 17HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Bucovinei "oo oo HCL 226/2009 0,01 : 0,01 lReabilitare termica bloc ee II 10189 Stere nr.10, bl.18 HCL 226/2009 101,59 101,59 Reabilitare termica bloc str.Hotinului "sori | ara _ _ Reabilitare termica bloc invatatori sea ÎI | oana nr.5 HCL 226/2009 | 99,11 99,11 Reabilitare termica bloc str.Dropiei "Iom II o E " Reabilitare termica bloc Calea e ol DI aa nr.14, bl.7B, sc.A+B HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc Aleea GI! MI MEI E N nr.2,bl.94 HCL 226/2009 95,38 93,38 Reabilitare termica bloc str.Verde "API azil 1 | | oaza 130 HCL 226/2009 84,26 84,26 Reabilitare ' termica bloc: sean sarii Il sara nr.21,bl.21 HCL 226/2009 68,73 68,73 Reabilitare termica bloc str.Perlei sarb DI rara HCL 226/2009 14,74 14,74 Reabilitare termica bloc Il DI aaa nr.16,bl.103 HCL 226/2009 69,35 69,35 Reabilitare termica bloc str.Rasaritului nr.1 a III a _ _ Reabilitare termica bloc str.Titan ET MI MI MI N ET sc.B+*C HCL 226/2009 218,05 218,05 Reabilitare termica bloc str.Titan 9 zmssl | Dl 203 _|sc.A+B,-Tapia nr.13,sc.C HCL 226/2009 270,35 270,335 Reabilitare termica bloc str.Golescu GET IEI E E N NE HCL 226/2009 109,03 109,03 Reabilitare termica bloc SU MI MON MM N ET Averescu nr.35,bl.99 HCL 226/2009 71,65 77,65 Reabilitare termica bloc str.Lidia NET EIN MN NE nr.104,sc.B+C HCL 226/2009 102,66 102,66 Reabilitare termica bloc Calea Mei || 10635 nr.37,sc.A+B HCL 226/2009 106,35 106,35 Reabilitare termica bloc Senei oodl ÎI om nr.27,bl.87 HCL 226/2009 0,01 0,01 13 395,76 152,51 135,89 414,74 413,02 48,64 372,78 88,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 IUNI Reabilitare termica bloc str.Versului “esse | saaz _ Reabilitare termica bloc str.Nicolae "Sil ssoil Îl 630 ao Reabilitare termica bloc str.Orion nr.2 “a ÎI one _ 490 Reabilitare termica bloc str.Balantei "e | Dl 2058 058 700 Reabilitare termica bloc Postul DL _ 10685 Reabilitare termica bloc i O nr.31,sc.A+B HCL 226/2009 140,57 140,37 Reabilitare termica bloc Bv.Liviu Rebreanu NET E E E E ET ISA 17554 [Reabilitare termica bloc aer asez vaga |Coressi nr.119,bl.3 HCL 226/2009 148,62 148,62 Un 2 N o Reabilitare termica bloc str.Dr.lon Muresan nr.107 HCL 226/2009 53,26 Reabilitare termica bloc str.Azuga nr.1,bl,1 d NE E E N HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru asa DI otil Juganaru nr.25 HCL 226/2009 96,41 96,41 Reabilitare termica bloc str.Aron “n ÎL 6808 nr.2,bl.D 9/6 HCL 226/2009 163,05 163,05 Reabilitare termica bloc str.Martir D-tru zel II sam Juganaru nr.27 HCL 226/2009 129,71 129,71 Reabilitare termica bloc str.Meziad, MIE E E E E NET HCL 226/2009 99,63 99,63 Reabilitare termica bloc NNE N E E N E Muzicescu nr.1 A,bl. 15/2 HCL 226/2009 204,53 204,53 Reabilitare termica bloc 9 | stea Dl Grofsoreanu nr.14,sc.B HCL 226/2009 61,64 | 61,64 Reabilitare termica bloc ser [| Grofsoreanu nr.14,sc.A HCL 226/2009 66,75 66,75 Reabilitare termica bloc str.Zarand nr.3-5-7- sort | DD lasere s5674 256.7 Reabilitare termica bloc goal oo nr.22A HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Filateliei "sori PI are IHCL 226/2009 N 80,76 80,76 Reabilitare termica bloc str.Filateliei nr.1 sall sara HCL 226/2009 53,73 53,73 Reabilitare termica bloc str.Ana CEE II DI DR N N NET nr.9 HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.lon Slavivi Du ET! N N E E HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc od ao nr.2,Sc.A+B HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc wa lol Iona Coposu nr.32,sc.A+B HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc str.Virgil Birou GE E NE E NE HCL 226/2009 15,62 15,62 Reabilitare termica bloc str.Miorita "OBE zel DI | HCL 226/2009 222,62 222,62 Reabilitare termica bloc P-ta Bihor oa ooa HCL 226/2009 0,01 0,01 Reabilitare termica bloc | 0asa nr.15,sc.A+B HCL 226/2009 104,83 104,83 Reabilitare termica bloc str.Burebista nr.10 | DD II sas HCL 226/2009 243,88 243,88 Reabilitare termica bloc str.Burebista TI | 12350 123.50 123.50 14

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE ȚIUNI LOCAL C. Dotări independente şi alte investiții 3467.73 || and] ond an 346773 _Dotări independente | 001 000 000| 0.06 0,01 Aport de capital social Colterm | 001 ŢI PTT 0,01 __Studii şi proiecte | 346772) | 000 000] 000| 3.467,72 [SE Modernizare RTS zona Dorobantilor | 3300 PT ȚT SF Modernizare RTS zona ll. Brad | 3200) SF Modernizare RTS zona Calea Aradului PI Vest | | 70,00 70,00, SF Modernizare RTS zona Bucovina | | M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest 30,00 II SF Modernizare RTS Calea Sagului Est | 3300) PT SF Modernizare RTS Calea Martirilor | 15,00 30,00 33,00 |SF. Modernizare. RTS. zona Soarelui -| PI ! — Buziasului | | 30,00 30,00 0 SF Modernizare RTS zona Traian | 3000 IŢI MO SF Modernizare RTS zona Stadion SF Modernizare RT primare din zona de Pl ford are dn ră d pag EEST SF Modernizare RT primare din zona de IL aan ae Pre dn zana E goal _ Strategia locala de alimentare cu energie IL aaa termica in Municipiul Timisoara HCL | 319/2008 | 200,00 200,00 Program de eficienta Municipiului Timisoara Studiu pentru valorificarea regenerabile de energie in Municipiul Timisoara dortul în comun Li 4.209,00 .--156,50| 0 . A. Lucrări în continuare | 000 | 000 0,00 0,00) PT Linie de troleibuz pe str. Lidia HCL 2>22/1998 , 445/2006 | | IUNIE DUNE | PT Al doilea sens de circulatie linie del troleibuz pe Bv.Parvan HCL 156/2001 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace del transport Autobuze articulate (30 buc.) 170,00 Tramvaie folosite | 100000 ŢI Autocar | 5000 TIT 50 Achizitii tramvaie ni | 5000 TITI |] oa corporale 50,00 50,00 Achizitii refugii calatori | 5000 | [| TI 3000 pa ate Atena [age oa _Studiişi proiecte | 276900 000| 15650[ 0,00] 000] 2.612,50 Studii si proiecte Primarie | _310,00[ 0,00 0,00[ 00] 000 310,00 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET TOTAL 2009 | CREDITE RULMENT ȚIUNI LOCAL Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie DUNE IE pe radialele principale 20,0 20,0 |Studiu de circulatie 100,0 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan SF. + PT Trafic management si supraveghere video 50,00 50,00 Studii si proiecte RATT 2.459,00 0,00 156,50 0,00 0,00 2.302,50 SF Extindere retea contact linia 13 | 000| ŢI |Studiu privind ridicarea liniei CF soool II estacada in mun. Timisoara 50,00 Studiu privind valorificarea retelei de SF Amenajare alveole] 20000 fo 0,00 1500 | | 20,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe II aaa trasee actuale si in perspectiva extinderii 20,00 20,00 55 0 | 241,00 1.670,00 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie O O O - - O O 20,00 100,00 100,00 100,00 Sistem integrat de transport intermodal 20,00[ | I SF + PT Modernizare linie cale 1.651,50) | 0,00 n SF Infiintare depou tramvaie Optica 20,00[ | SF + PT Extindere linie cale Mosnita 130,00 84.02.03-01 Drumuri si poduri | | 1.000,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 1.000,00 B. Lucrări noi 000 C. Dotări independente şi alte investiții 080 138.00) DOO) 000 Dotări independente | 000 | 000 000 000| 0,00 7 | 1 00 Studii şi proiecte 808,00) | 138,00 0,00) 0,00 670,00 strada Jiul 50,00 50,00 SF + PT Extindere la:4 benzi , largire pasaj | si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B dul Antenelor 50,00 50,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului oo Doo Calea Lugojului SF + PT Pod Stefan cel Mare | 50,0) | | | | 50,00 S.F.+PT Podul Muncii | 5000| | | | | 5000 |S.F+PT. Podul Tinereţii | 5000 [| |] 5000 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona PI IL Michelangello | 400,00 400,00 SF Podrutier str. Mircesti [000| | | | | 000 SF Pasarele pietonale peste Bega 10,00) | | | | 1000 | _romf [ace Actualizare SF+ PT * Consolidare PI Tool Tao Aactualizare SF + PT Consolidare Pod | NENE E N NET _ A DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor | 10,00 PI | 10,00 84.02.03.03 Străzi | 15.717,88| | 560,00) 0,00| 0,00| 15.157,88 _12,917,73| | _300,00| 0,00) 0,00) 12.617,73 176/21.12.2004; HCL 91/2007 1,81 1,81 Reparatii capitale stradale zona de “nel zocol [om] [2000 blv.Dambovita, HCL 267/2006 20,00 20,00 16

Amenajare str. Veronica Micle, HCL 1408/2006 | 297,93 2 1 0,00 _ |Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 524,5 | PT + Modernizare Calea Torontalului sil extindere HCL 247/2008 500,00 | Studii şi proiecte 1.553,60 FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE RULMENT TIUNI | LOCAL Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 39%,25| | 000| | | 396,2 Modernizare bl. L. Rebreanu - 1. Bulbuca 300,00) | 30000 [o Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, | HCL 420/2006 20,00 N o O O 400,6 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 40062. Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 | 400] |] Amenajare str. Stavrescu, HCL 402/2006 |____400[ | Amenajare str Mureş, HCL 411/2005 | 87789| | 877, 000| | Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL | | | 409/2006 660,81| 660,81 Amenajare str . 415/2006 m O O N G o a D O OO Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 400| A Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 45836| | 000| | 8 | 000 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 | 400| | 000| 1 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL | 417/2006 4.524,14 4.524,14 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 | 198, 70| | 000[ | | 198,70] Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 | 600,28| | 000| | | 600,28] Amenajare str Virtuții, HCL 406/2006 | 46922 [| | | 469,22 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 | 120747) | 000| | | 120747] Amenajare intr.Lupului şi Ursului, ta DEE MI E E | 443/2006 5,00 5,00 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 | 080| | 000 0,80 Amenajare strada Agronomiei HCL 620 ool 270/2006 | | 6,20 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 PI Amenajare strada Calimanesti ui! MI IM E E 160/2008 500,00 0,00 1.246,55) | Modernizare str.Closca si extindere | | sood HCL159/2008 | | >0,00 50,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 57155) | | | | 571,55 Amnenajare strada Steaua HCL 260/2009 100,00 100,00! Amenajare piste de biciclete si parcari pe b-| | | | dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. | Porumbescu HCL 138/2009 25,00 25,00 Dotări independente | 000 | 000 000| 000| 0.00 E RI INN DUE II 0.00) SF Amenajare str.Steaua 21,03 SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce 60,00 60,00 SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor 30,00| LI TI 30,00 Gibon: SF+PT Amenajare Zona Campului 5000| O [ob II SF Amenajare str. Muzicescu - Po LL | |) 505,71 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL II IE 403/2006 467,50 467,50 0 | | 400 00 | _458,36[

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF Modernizare Calea Buziasului si II ME intre Actualizare SF Modemizarea Calea |Torontalului si extindere | | | sol | | Actualizare SF. + PT Amenajare str. PI Calimanesti Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si Splaiul T. | Vladimirescu | 60,00 60,00 Actualizare SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI LOCAL 2000) | | | [2000 2128) |) | | 2128 39500) | [| | [ 395.00 2233) || [|] 2233 SF + PT Amenajare str. Petuniei Magnoliei | SF + PT Parcare subterana zona Magazin Bega >50,00 50,00 SF Parcare Pod Calea Sagului [2600 SF + PT Amenajare zona Weismuller - Laurentiu Nicoara 24,00 SF+ PT Amenajare legatura intre str. Torac II II II E si Calea Stan Vidrighin | 20,00 Dotari independente 6.580,69 Achizitii mijloace de transport DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU Delia B SERVICIUL INVES DAN Miha

Atasament: Referat.pdf

Regim urgenta! PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P RKTIVIA RA. SERVICIUL BUGET SORIN GRINDEANU Nr. SC2009 — 24809 / 16.10.2009 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere: e Adresa nr. SC2009-24753/16.10.2009 a Serviciului Buget prin care se solicită dispontbilizarea sumelor pentru cheltuieli cu dobânzi; e Adresa nr.15/14.10.2009 a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind redistribuirea unor sume pentru cheltuieli curente; o Adresa nr.4109/02.10.2009 a Poliţiei Comunitare prin care se solicită suplimentarea sumelor alocate pentru cheltuieli de personal; e Adresa nr.SC2009-24564/14.10.2009 a Direcţiei Patrimoniu prin care se solicită suplimentarea sumelor alocate pentru reparații unități de învăţământ şi spitale precum şi redistribuirea cheltuielilor de capital; e Adresa nr.SC2009-24440/13.10.2009 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale; e Adresele nr.1391/17.09.2009, 1404/23.09.2009 şi 1396/21.09.2009 ale Casei de Cultură privind redistribuirea sumelor alocate pentru cheltuieli de personal, materiale si de capital, precum şi adresa nr.1399/21.09.2009 privind rectificarea bugetului de venituri proprii;

Adresa nr.507/03.10.2009 şi 509/07.10.2009 a Cantinei de Ajutor Social privind redistribuirea unor sume alocate; Adresa nr.3151/12.10.2009 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind suplimentarea cheltuielilor de personal, materiale şi asistență socială precum şi a cheltuielilor din venituri proprii; Adresa nr.SC2009-24495/13.10.2009 a Direcţiei Dezvoltare privind suplimentarea sumelor alocate pentru cheltuieli materiale; Adresa nr. SC2009-24464/13.10.2009 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea si redistribuirea sumelor alocate; Adresa nr.SC2009-24357/14.10.2009 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi redistribuirea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2009-24782/16.10.2009 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind suplimentarea sumelor alocate pentru subvenții transport în comun; Adresa nr.SC2009-24573/14.10.2009 Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind suplimentarea sumelor alocate pentru reparații străzi şi redistribuirea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2009-24065/15.10.2009 a Direcţiei Urbanism privind diminuarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2009-24526/14.10.2009 a Direcţiei de Dezvoltare privind diminuarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2009-24570/14.10.2009 a Serviciului de Administrare Grădini Zoologice ş1 Botanice privind redistribuirea cheltuielilor de capital; Adresa nr.SC2009-24562/14.10.2009 a Direcţiei de Urbanism privind diminuarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.10163/07.10.2009 a SC Colterm SA privind majorarea capitalului social; În urma analizei execuţiei de casă la data de 15.10.2009 se estimează realizarea de venituri suplimentare la taxe asupra mijloacelor de transport, venituri din concesiuni ş1 închirieri, venituri din dobânzi şi alte venituri din proprietate; 2

e Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influențe: , Denumire ra: Buget Nr.crt.| Capitol re Bugetinitial a rr Capitol indicatori g rectificat TOTAL VENITURI, din care: 735.877 44 742.925 56 1 Taxe pe utilizarea 16.02 bunurilor 31.130,32 33.130.32 |_2 ince propritate] 2025024 30,02 proprietate 29.259,24 33.307,36 3 valorificarea unor 39,02 bunuri 18.403,12 19.403,12 TOTAL CHELTUIELI, din care: 133.877,45 142.925,57 51.02 Autorităţi executive 67.472,57 67.239,57 mii lei — Influențe 1.048,12 2.000,00 4.048,12 1.000,00 1.048,12 = 233,00 ss iara putea | s05r5ss | 22.02 datoria publica 30.579,95 26.579,95 - 4.000,00 —Țeroa ] orara Putea Ț tr oraro asr ro Ţ—1 00000 E Țosoa | 80 0504 | 7800156 0 Țoooa 77005 ŢI reno ore TE Tana | 67.02 religie 15.956,15 18.111,31 e Ea | aan 68.02 asistență socială 48.681,98 49.705,98 1.024,00 Locuinţe, servicii şi 12 dezvoltare publică 170.02 93.848,19 88.404,42 - 2.443,77 2.132,16 74.02 Protecția mediului 14.289,00 16.839,00 2.570,00 Combustibil şi 81.02 energie 73.542,79 71.827,52 84.02 98.228,97 110.408,97 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în = 1.715,27 12.180,00 conformitate cu prevederile art.l, art.4, alin.1, art.S, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.1, art.22 şi art.23 alin.l şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul art. 36 alin2 lit.b) şi alin.4 lit.a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexa nr. ] — Bugetul Local pe anul 2009; - Anexa nr. 2 — Buget venituri proprii şi subvenții pe anul 2009; - Anexa nr. 3 — Programul de investiții pe anul 2009. A | 7) DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDAZ | Cod FP 53-01, Ver. 1