keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 100/31.03.2017
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC 2017 - 7420/27.03.2017, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2017; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2017; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017; Anexei nr. 4 - Program dezvoltare 2017; Anexei nr.5 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2017, Anexei nr. 6 - Buget de fonduri externe nerambursabile 2017.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică, Biroul Sport - Cultură, Biroul Şcoli - Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a
Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT_BUGET_INITIAL_2017.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEȚUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2017 - REFERAT privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2017 Având în vedere: = Legea bugetului de stat pe anul 2017 cu nr. 6/ 16.02.2017; " Adresa 4453 / 13.03.2017 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale: I. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 =220.555,00 mii lei - din care: o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat: = 184.346,00 mii lei o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 34.407 mii lei o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social; servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: = 1.802 mii lei 2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 756,00 mii lei 3. sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (11.02.09) : = 4.017,00 miilei Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2017 au fost fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare și secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea resurselor pentru secţiunea de dezvoltare. Excedentul anului precedent al secţiunii de funcţionare, in valoare de 186.065,19 lei ; excedentul sectiunii de dezvoltare, in valoare de 708,97 lei, respectiv soldul neutilizat aferent

anului 2015, in suma de 2.723.950,03 lei, vor fi aprobate prin HCL, sumele utilizându-se pentru acoperirea golurilor temporare de casă a sectiunii de functionare, cât și pentru contributia aferenta proiectului — “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”. Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate şi eficiență în utilizarea resurselor. Ținând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2017, conform anexelor: = Anexa nr.l — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2017; = Anexa nr. 2 - Bugetul local pe anul 2017; = Anexa nr.3 — Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017; = Ancxa nr.4 - Program dezvoltare 2017; " Anexa nr. 5 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2017; = Anexa nr. 6 — Buget de fonduri externe nerambursabile 2017. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53 — 01, Ver

Atasament: ANEXA_2.pdf

LA HCL ar, (DO BUGET LOCAL CU AMENDAMENT - ANEXA & E 5 5 E ss. DENUMIREA INDICATORILOR = z 3 5ss o e e = e EESTI = e Ss 3 z & 55 R R o 5 = să SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 970.617,38 984.952,43 998.164,46| 1.010.488,12 VENITURI PROPRII | 2 |49.90 576.216,88 584.436,61 590.129,75 595.857,99 VENITURI CURENTE 3 [00.02 799.959,97 827.955,61 840.491,75 854.159,99 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 742.985,84 772.252,05 784.242,09 797.363,17 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 395.438,93 404.171,92 408.097,78 412.057,66 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SE CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE & (00.06 394.711,95 403.430,40 407.349,00 411.301,60 Impozit pe venit 7 |03.02 11.576,35 11.807,88 11.923,64 12.039,40 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 (03.02.18 11.576,35 11.807,88 11.923,64 12.039,40 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 |04.02 383.135,60 391.622,52 395.425,36 399.262,20 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 380.219,60 388.501,52 392.310,36 396.119,20 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 2.916,00 3.121,00 3.115,00 3.143,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 12 (00.07 726,98 741,52 748,78 756,06 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 (05.02 726,98 741,52 748,78 756,06 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 (05.02.50 726,98 741,52 748,78 756,06 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 (00.09 91.560,75| 93.289,93 94.204,55 95.119,16 Impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 91 .560,75| 93.289,93 94.204,55 95.119,16 Impozit pe cladiri 17 (07.02.01 77.356,99 78.904,12 79.677,70 80.451,27 impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 26.115,28 26.637,58 26.898,74 27.159,89 impozit pe cladiri - PJ 19 |07.02.01.02 51.241 EI 52.266,54. 52.778,96 53.291,38 impozit pe terenuri 20 |07.02.02 9.326,62 9.513,14 9.606,40 9.699,67 Impozit pe terenuri - PF 21 [07.02.02.01 4.361,96 FETEI 4.492,82 4.536,44 Impozit pe terenuri - PJ 22 [07.02.02.02 4.657,00 4750,13| 4.796,70 4.843,27 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 307,66 313,81 316,88 3 9,95| Tae ludiciare de HMDIU, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = 24 |07.02.03 4.407,79 4.495,94 4.540,02 4.584,10 Alte impozite si taxe de proprietate 25 [07.02.50 469,35 SEI 380,43 384,12 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 100.10 254.767,45 273.547,12 280.684,49 288.918,90 Sume defalcate din TVA 27 [11.02 225.328,00 243.519,00 250.362,00 258.302,00 Pag. 1/23

se 5 A DENUMIREA INDICATORILOR = 8 a 3 = 8 o a & 3 ă 509 R & & o a -5 âs iata ia a setea oi Muntelui Bucuresti arc cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 28 |11.02.02 220.555,00 238.591,00 245.331,00 253.156,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 411.02.06 756,00 B14,00| 823,00 845,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat | 30 111.02.09 4.017,00 4.114,00 4.208,00 4.301,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 66,65 67,99 68,65 69,32 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 56,65 67,99 58,65 69,32 Taxe pe servicii specifice 33 [15.02 484,20 493,89 498,73 503,57 Impozit pe spectacole 34 |15.02.01 429,70 438,30 442,59 446,89 Alte taxe pe servicii specifice 35 [15.02.50 54,50 55,59 56,14 56,68 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 28.888,60 E 29.466,24 29.755,11 30.044,01 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 [16.02.02 22.348,14 22.794,97 23.018,44 23.241,93 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 13.792,36 14.068,21 14.206,13 14.344,06 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 [16.02.02.02 8.555,78 8.726,76 8.812,31 8.897,87 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 6.540,46 6.671,27 6.736,67 6.802,08 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 Alte impozite si taxe fiscale 7 42 [18.02 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 Alte impozite si taxe 43 |18.02.50 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 s6.974,13| 55.703,56 56.249,66 56.796,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 |00.13 31.280,63 31 -006,23| 32.219,03 32.532,88 Venituri din proprietate 46 (30.02 31.276,42 31.901,94 32.214,70 32.527,47 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 (30.02.05 16.623,85 16.956,32 17.122,56 17.288,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 16.623,85 16.956,32 17.122,56 17.288,80 Venituri din dividende 49 (30.02.05 14.652,57 14.945,62 15.092,14 15.238,67 Venituri din dividende de la alti platitori 50 430.02.08.02 14.558,93 14.850,11 14.995,70 15.141,29 Dividende de la societatile *i companiile nationale "i societăpile cu capital majoritar de stat 51 (30.02.08.03 93,64 95,51 96,44 97,38 Venituri din dobanzi 52 131.02 4,21 4,29 4,33 5,41 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 4,21 4,29 4,33 5,41 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 100.14 25.693,50 23.797,33 24.030,63 24.263,94 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 104,28 0,00 0,00 0,00 Venituri din prestari de servicii 56 [33.02.08 1,00 0,00 0,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 57 [33.02.10 21,10 0,00), 0,00 0,00 Pag. 2/23

5 sa 5 3= ză 5 a = u 2 DE DENUMIREA INDICATORILOR = a 3E£ = e 2 5 Z e 5 > S o s a, aF N N N o 5 5= =6 AD Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 [33.02.12 47,18 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 35,00| 0,00 0,00 0,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 2.809,13| 2.865,31 2.893,40 2.921,49 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.809,13 2.865,31 2.893,40 2.921,49 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 13.907,06 14.185,20 14.324,27 14.463,34 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 13.896,84 14.174,78 STEI 14.452,72 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 13.896,84| 14.174,78 14313,75 14.452,72 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 10,22 10,42 10,52 10,62 Diverse venituri pe 36.02 8.399,98 6.746,82 6.812,96 6.879,11 Taxe speciale 36.02.06 4.174,14 4.257,62 4.299,36 4.341,10 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 1.785,45 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 36.02.32.02 676,59 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 36.02.32.03 0,00 0,00 0,00 Alte venituri 36.02.50 2.489,20 2.513,60 2.538,01 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 0,00 0,00 0,00 minge ne din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul 73 37.02.03 -00.015,73 112.867,11 -114.837,95 -118.827,28 Varsaminte din sectiunea de functionare TI T4 |37.02.04 90.015,73 112.867,11 114.837,95 118.827,28 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 473,05 0,00 ss 00 0,00 li. VENITURI DIN CAPITAL 1 76 (00.15 2.057,76 0,00 _5,00| 00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri T7 |398.02 2.057,76 0,00 0,00| 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 [39.02.03 1.871,30 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 (39.02.07 124,21 0,00 0,00 0,00 DAREA Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 j39.02.10 62,25 0,00 0,00 0,00 W. SUBVENTII | 81 j00.17 31.861,64. 31.377,39 31.555,52 31.430,73 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |00.18 31.861,64 31.377,39 31.555,52 31.430,73 Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 30.576,87 30.066,93 30.232,21 30.094,57 A. De capital 34 22.742,96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 85 |42.02.20 22742 96 2.168,14 2.255,98 22.040,80 postaderare B. Curente 86 7.833,91 7.898,79 7.976,23 8.053,67 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 87 |42.02.34 80,00 0,00 0,00 0,00 Pag.3/23

i 25 E s= SE 5 2 3 E 5? s 8 s 2 ot DENUMIREA INDICATORILOR = = a SES e e Ss 5 2 598 > > Ss o 5 a o2* N N N o sc SE =8 ad Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 88 |42.0241 7.743,91 7.898,79 7.976,23 8.053,87 Subventii de la alte administrații 89 |43.02 1.284,77 1.310,46 1.323,31 1.336,16 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale 90 |43.0230 1.284,77 1.310,46 1.323,31 1.336,16 speciale integrati in invatamantul de masa Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 91 |45.02 136.738,01 125.619,43 126-117,18[. 124.898,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 92 |45.02.01 136.738,01 125.619,43 126.117,1$ 124.898,40 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 |45.02.01.01 136.738,01 125.619,43 126.117,19 124.898,40 TOTAL CHELTUIELI 94 973.527,38 3.864,17 984.952,43 998.1 64,46| 1.01 0.489,12 CHELTUIELI CURENTE 95 01 702.190,63 2.205,68 110.232,53 720.750,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96 |10 295.526,78 0,00 312.659.08 318.210,13 324.944,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 97 (20 215.974,49 1.997,05 215.386,53 218.540,91 219.627,01 TITLUL Il DOBANZI 98 |30 13.335,10 0,00 13.601 00| 13.735,05 13.868,40 TITLUL IV SUBVENTII 99 |40 94.305,00 208,63 96.191,1 o 97.134,15 98.077,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 (51 34.354,49 0,00 33.307,58 33.634,12 33.960,67 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 101 |55 4.017,00 0,09 4.114,00 4.208,00 4.301,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 102 |56 1.390,53 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 103 |57 25.913,18 0,00 24.875,24 25.090,86 25.306,48 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 104 [59 16.374,06 0,00 10.098,00 10.197,00 10.286,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 [70 226.686,26 1.658,49 231.800,42 234.073,98 236.346,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106 [71 201.501,26 1.658,49 231.800,42 234.073,98 236.346,55 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 107 |72 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 |81 46.384,92 0,00 42.919,48 43.340,26 43.761,04 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 109 (85 -1.734,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 (50.02 81.447,90 285,60 83.063,55 83.878,61| 84.692,97 Autoritati publice si actiuni externe 111 151.02 64.400,12 286,50 65.829,31 66.474,70 67.120,09 CHELTUIELI CURENTE 112 [01 58.284,66 286,60 59.297,32 59.878,67 60.460,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113 [10 41.823,77 0,00 42.660,21 43.078,45 43.496,69 TITLUL I! BUNURI SI SERVICII 114|20 10.460,89 286,60 10.517,11 10.620,22 10.723,33 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 [59 6.000,00 0,00 6.120,00 5.180,00 6.240,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 [70 6.403,91 0,00 6.531,99 6.596,03 6.660,07 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 117 |71 6.403,91 0,00 6.531,99 5.598,03 6.660,07 Pag. 4/23

= 5 SE E 3 E FE gs = s = Dac DENUMIREA INDICATORILOR > g SE 8 e o Ss S| 2 E 5.5 R R â s E -% âs TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 118 [85 -288,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 119 [51.02.01 864.400,12 285,60 65.829,31 66.474,70 67.120,09 Autoritati executive 120 64.400,12 286,60 65.829,31 866.474,70 67.120,09 Aite servicii publice generale 121 54.02 3.712,68 0,00 3.633,24 3.668,86 3.704,48 CHELTUIELI CURENTE 122101 3.712,68 0,00 3.633,24 3.668,86 3.704,48 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 |20 150,88 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 124 [51 3.562,00 0,0 3.633,24 3.668,86 3.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 126 154.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 127 (54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 128 [54.02.10 3.582,00 0,00 3.633,24 3.668,86 3.704,48 Alte servicii publice generale 129 154.02 50 150,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 130 |55.02 13.335,10| 09,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 CHELTUIELI CURENTE 01 13.335,10 0,00 13.801,00 13.735,05 13.868,40 TITLUL il! DOBANZI 132 [30 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 (70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 134 (55.02.00 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40| Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 135 59.02 33.795,22 0,00 33.671,44 34.001,56 34.331,67 Ordine publica si siguranta nationala 136 |61.02 33.795,22 0,00 33.671,44 34.001,56 34.331,67 CHELTUIELI CURENTE 137 101 28.300,00 0,00 28.458,00 28.737,00 29.016,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 [10 26.000,00 0.00 26.520,00 26.780,00 27.040.00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 139 [20 2.300,00 0,00 1.938,00 1.957,00 1.976,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 (70 5.495,22| 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 141 [71 5.495,22| 0,00 5.21 344| 5.264,56 5.315,67 Din total capitol | | Ordine publica 142 [61.02.03 33.211,22 0,00 33.467,44 33.795,56 34.123,67 Politie locala 143 [61.02.03.04 33.211,22 0,00 33.467,44 33.795,56 34.123,67 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 144 [61.02.05 584,00 0,00 204,00| 206,00 208,00 Pag. 5/23

FE BE > 3 E e? DENUMIREA INDICATORILOR £ > 325 o e 8 3 E Da & & & o se 23 as Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 145 [64.02 483.744,36 1.625,52 487.978,66 495.288,70 503.772,12 [Invatamant 146 [65.02 243.987,52 769,64 245.864,17 250.430,95 256.167,15 |CHELTUIELI CURENTE 147 101 219.994,97 769,64 222.262,62 226.597,01| 232.101,81 [TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 148 |10 184.717,00 0,00 178.207,00 182.425,00 187.826,00 |TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 149 j20 40.100,00 769,64 37.059,82 37.082,01 37.092,81 [TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 150 [55 4.017,00 0,00 4.114,00 4.208,00 4.301,00 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 151 [56 578,73 0,0 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ] 152157 4.351,18 0,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 153 159 6.231,06 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 154 [70 24.075,25 0,00 23.601,55 23.833,94 24.065,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 155 a 24.075,25 0,00 23.601,55 23.833,94 24.065,34 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 156 [85 -82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 70.736,66 118,47 76.728,35 75.577,14 76.301,45 Invatamant prescolar 158 |65.02.03.01 41.999,56 95,30 47.666.23 46.229,88 46.675,02 invatamant primar 159 [65.02.03.02 28.737,10 24,17 29.062,12 2539725) 29.626,43 Invatamant secundar 160 [65.02.04 173.155,55| 650,17 169.036,70 174.755,64 179.765,62 invatamant secundar inferior 161 |65.02.04.01 56.769,63 83,91 52.356,63 52.865,43 53.374,22 invatamant secundar superior 162 |65.02.04.02 114.201,25 566,26 114.428,84 119.618,13 124.097,47 invatamant profesional 183 |65.02.04.03 2.184,87 0,00 2.250,23 2.272,08 2.293,93 Invatamant postliceal 184 [65.02.05 95,31 0,00 99,12 88,17 100,08) Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 165 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 166 [66.02 64.181,99 1,19 864.731,21 55.365,82 66.000,45 CHELTUIELI CURENTE 167 [01 41.430,58 1,18 41.545,17 41.852,47 42.359,78 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 168 [10 8.238,08 0,00 8.402,83 8.485,21 8.567,59 TITLUL I! BUNURI SI SERVICII 189 |20 4.300,01 1,19 4.386,00 4.428,00 4.472,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 170 [51 28.892,49 0,00 28.756,34 29.038,26 29.320,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 171 |70 22.751,41 0,0a 23.186,04 23.413,35 23.640,67 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 172|71 22.751,41 0,00 23.186,04 23.413,35 23.640,67 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 173 [66.02.06 55.643,90 0,00 56.022,38 56.571,61 57.120,86 Pag.6/23

Ra 5 SE DENUMIREA INDICATORILOR > e a 5 < a = a S 8 z E 5. R R s e =58 As Spitale generale 174 |66.02.06.01 55.643,90 0,00 56.022,38 56.571,61 57.120,86 Servicii de sanatate publica 175 [66.02.08 8.538,09 1,19 8.708,83 8.794,21 8.879,59 Cultura, recreere si religie 176 [67.02 104.774,72 4,09 105.516,53 106.920,60 108.328,62 CHELTUIELI CURENTE 177 |01 88.607,80 4,09 89.013,41 90.255,69 91.501,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178 10 21.342,00 0,00 21.772,67 22.002,04 22.232,04 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 179 |20 56.265,80 4,09 67.240,74 68.253,65 59.269,87 TITLUL VIE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 180 [51 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 181 |70 16.418,92 0,06 16.503,12 16.864,91 16.826,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 182 [71 16.418,92 0,00 16.503,12 16.664,91 16.826,71 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 183 [85 -252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 184 (67.02.03 42.244,96 0,00 43.345,61 44.139,65 44.938,15 Institutii publice de spectacole si concerte 185 |67.02.03.04 29.687,96 0,00 31.375,15 31.685,84. 31.990,35 Case de cultura 186 (67.02.03.06 12.507,00 0,00 11.970,46| 12.453,81 12.947,80 Alte servicii culturale 187 |67.02.03.30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 188 (67.02.05 53.349,08 4,09 51.375,95 51.880,15 52.383,84 Sport 189 |67.02.05.01 19.611,06 3,54 16.943,28| 17.109,38 17.275,50 întretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 190 [67.02.05.03 33.738,02 0,55 34.432,67 34.770,76 35.108,34 Servicii religioase 181 [67.02.06 2.839,38 0,00 2.856,00 2.884,00 2.912,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 192 [67.02.50 6.341,30 0,00 7.938,97 8.016,80 8.094,63 Asigurari si asistenta sociala 193 (68.02 70.800,13 850,60 71.866,75 72.511,33| 73.275,90 CHELTUIELI CURENTE 194 [01 68.865,09 850,60 69.997,50 10.883,75| 71.370,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 185 [10 34.263,10 0,00 34.948,26 35.280,89 35.633,52 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 196 [20 7.999,99 850,60 8.160,00 8.240,00 8.320,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 [51 900,00 0,00 918,00 927,00 936,00 "TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 198 [57 21.562,00 0,00 21.993,24 22.208,86 22.424,48| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 199 [59 4.143,00 0,0 3.978,00 4.017,00 4.056,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 200 |70 1.964,15 0,00 1.869,25 1.887,58 1.905,80 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 201 |71 1.964,15 0,00 1.869,25 1.887,58 1.905,80 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 202 |85 -32,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag. 7/23

stimari. să DENUMIREA INDICATORILOR = £ 9 e e s 3 3 555 & R & 5 2% 8E =6 0% Asistenta acordata persoanelor in varsta 203 |68.02.04 1.910,87 0,00 1.828,86 1.846,79 1.864,72 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 204 [68.02.05 42.208,17 0,00 42.880,49 43.300,89 43.721,29 Asistenta sociala in caz de bol 205 |68.02.05.01 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de învaliditate 206 [68.02.05.02 42.210,67 0,00 42.880,49 43.300,89 43.721,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 207 (68.02.06 2.815,00 0,00 2.856,00 2.884,00 2.912,00 Crese 208 [68.02.11 5.780,34 1,08 5.895,93 5.953,73 6.011,53 Prevenirea exciuderii sociale 209 [68.02.15 18.085,65. 849,52 18.405,47 18.585,92 18.766,36 Ajutor social 210 |68.02.15.01 8.777,48 0,00 9.931,11 10.028,47 10.125,83 Cantine de ajutor social 211 [68.02.15.02 8.308,17 849,52 8.474,36 8.557,45 8.640,53 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 212 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 213 (68.02.50 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 214 (69.02 102.558,16 35,37 104.798,73 106.134,14 106.851,52| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 215 |70.02 83.696,34 35,37 85.928,73 86.770,14 87.611,52| [CHELTUIELI CURENTE 216 [01 30.272,45 20,75 30.337,17 30.633,57| 30.928,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 217 (10 142,83 0,00 148,11 148,54 148,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 218 20 29.597,12 20,75 30.189,06 30.485,03 30.781,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 219 156 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 220 |70 12.423,61 14,82 12.672,08| 12.796,31 12.920,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE - 221 |71 12.423,81 14,62 12.672,08 12.796,31 12.920,55 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 222 [81 42.077,92 0,00 42.919,48 43.340,26 43.761,04 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 223 |85 -1.077,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Locuinte 224 |70.02.03 8.058,20 14,62 9.283,88 9.374,90 9.465,91 Dezvoltarea sistemului de locuinte 225 |70.02.03.01 8.059,20 14,62 9.283,88 9.374,90 9.465,91 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 226 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 227 |70.02.05 5.083,11 3,49 5.184,77 5.235,60 5.286,43 Alimentare cu apa 228 (70.02.05.01 5.083,11 3,49 5.184,77 5.235,60 5.286,43 Amenajari hidrotehnice 223 |70.02.05.02 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 230 |70.02.06 8.003,49 0.00 8.163,56 8.243,59 8.323,63 Alimentare cu gaze naturale in localitati 231 (70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servi in domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 232 (70.02.50 52.550,54 17,26 63.296,52 63.916,05 64.535,55 Pag.8/23

9= > 3 E 25. DENUMIREA INDICATORILOR = ş & SES e & e s = s ses > = a o 3 a p a e a a RS 55 ai Protectia mediului 233 j74.02 18.861,82 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 CHELTUIELI CURENTE ] 234 101 18.779,30 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 235 |20 18.500,00 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 236 [56 279,30 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 |70 82,52 0,0 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 238 |71 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 239 |74.02.05 18.582,52 0,00 18.870,00 19.364,00 18.240,00 Salubritate 240 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.300,00 15.759,00 15.600,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 241 |74.02.05.02 3.582,52 0,00 3.570,00 3.605,00 3.640,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 242 |74.02.06 279,30 0,00 0,00 0,00. 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 243 [79.02 271.981,74 1.916,68 275.440,05 278.861,45 280.840,84 Combustibili si energie 244 [81.02 76.034,01 0,00 77.554,69 78.315,03 79.075,37 CHELTUIELI CURENTE 245 [01 49.305,00 0,00 50.291,10 50.784,15 51.277,20 TITLUL IV SUBVENTII 246 |40 49.305,00 0,00 50.291,10 50.784,15 51.277,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 247 |70 26.729,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798,17 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 248 a 1.544,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798,17 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 249 (72 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 250 [81.02.06 76.034,01 0,00 77.554,69 78.315,03 79.075,37 Transporturi 251 [84.02 195.947,73 1.916,68 197.885,36 200.546,42 201.765,47 CHELTUIELI CURENTE 252 [01 81.300,00 272,81 82.926,00 84.460,00 84.552,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 253 |20 36.300,00 64,18 37.026,00 38.110,00 37.752,00 TITLUL IV SUBVENTII 254 |40 45.000,00 208,63 45.900,00 46.350,00 46.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 255 |70 110.342,26. 1.643,87 114.959,36 116.086,42 117.213,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 256 |71 110.342,26 1.643,87 114.959,36 116.086,42 117.213,47 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 257 [81 4.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 258 |85 -1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capital Transport rutier 259 [84.02.03 195.947,73 1.916,68 1987.885,36 200.546,42 201.765,47 Drumuri si poduri 260 |84.02.03.01 44.734,36 1.643,87 47.201,51 47.664,27 48.127,03 Pag. 9/23

sa să el 3 5 Ss = gs =Dc DENUMIREA INDICATORILOR = e Ş RE 3 = a Ss | 3 555 R R & s= 53 Transport în comun 261 |84.02.03.02 92.534,85 208,63 90.932,20 91.823,70 92.715,19 Strazi 262 |84.02.03.03 58.678,52 64,18 59.751,65 61.058,45 60.923,25 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 263 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 264 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 265 |98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 col DEFICIT 266 [99.02 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 718.386,33 724.297,75 734.953,34 744.722,54 TOTAL VENITURI 2 [00.01 718.386,33 724.297,75 734.953,34 144.122,54 VENITURI PROPRII 3 [49.50 573.482,33 T 584.436,61 590.123,75 595.857,99 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 709.267,65| 715.088,50 725.653,80 135.332,71 A. VENITURI FISCALE 5 00.03 742.985,84| | 7712.252,05 784.242,09 797.363,17 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL & 00.04 395.438,93 404.171,92 408.097,78 412.057,66 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 394.711,95 | 403.430,40 407.349,00 411.301,60 impozit pe venit 8 [03.02 11.576,35 11.807,88 11.923,64 12.039,40 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 11.576,35 11.807,88 11.923,64 12.039,40 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 383.135,60 391.622,52 395.425,36 399.262,20 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 104.02.01 380.219,60 388.501,52 392.310,36 396.1 19,20] Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 |04.02.04 2.916,00 3.121,00 3.115,00 3.143,00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 |00.07 726,98 741,52 748,78 756,06] Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 726,98 741,52 748,78 756,06 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 726,98 741,52 748,78 756,06 |A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 16 |00.09 91.560,75 93.289,93 94.204,55 95.119,16 impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 91.560,75 93.289,93 94.204,55 95.119,16 impozit pe cladiri 18 |07.02.01 77.356,99 78.904,12 79.677,70 80.451,27 impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 26.115,28 26.637,58 26.898,74 27.159,89 Impozit pe cladiri - PJ 20 107.02.01.02 51.241,71 52.266,54 52.778.96 53.291,38 impozit pe terenuri 23 (07.02.02 9.326,62 9.513,14 9.606,40 9.699,67 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 4.361,96 4.449,20 4.492,82 4.536,44 Impozit pe terenuri - P.J | 23 [07.02.0202 4.657,00 4.750,13 4.796,70 4.843,27 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 307,66 313,81 316,88 319,96 Pag. 10/23

ir 25 - s2 E — = e 3 2 az 5 3 & 235? DENUMIREA INDICATORILOR = e m 5 Ss e a 5 > 2 55 S o S o 3 a o? R R RS o? o SE = =6 az Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru = La bugetul de stat = 25 |07.02.03 4407.79 4.495,94 4.540,02 4.584,10 restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 469,35 376,73 380,43 384,12 A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICH 27 |00.10 254.767,45 273.547,12 280.684,49 288.918,90 Sume defalcate din TVA 28 [11.02 225.328,00 243.519,00 250.362,00 258.302,00 - e - - n Sume defalcate din taxa pe Valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 29 [11.02.02 220.555,00 238.591,00 245.331,00 253.156.00 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 756,00 814,00 823,00 845,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat | 31 [11.02.09 4.017,00 4.114,00 4.208,00 4.301,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 12.02 66,65 67,99 68,65 69,32 Taxe hoteliere [ 12.02.07 66,65 67,99 68,65 69,32 Taxe pe servicii specifice | 15.02 484,20 493,89 498,73 503,57 Impozit pe spectacole | 15.02.01 429,70 438,30 442,59 446,89 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 54,50 55,59 56,14 56,68 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 28.888,60 29.466,24| 29.755,11 30.044,01 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 22.348,14 22.794,97 23.018,44 23.241,93 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 13.792,36 14.068,21 14.206,13 14.344,06 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 8.555,78 8.726,78 8.812,31 8.897,87 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 6.540,46 6.671,27 6.736,67 6.802,08 /A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 (00.11 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 Alte impozite si taxe fiscale T 43 (18.02 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 ite impozite si taxe 44 [18.02.50 1.218,71 1.243,08 1.255,27 1.267,45 C. VENITURI NEFISCALE 45 (00.12 -33.718,19 -57.183,55 -58.588,29 -62.030,46 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 (00.13 31.280,63 31.906,23 32.219,03 32.532,88 Venituri din proprietate 47 (30.02 31.276,42 31.901,94 32.214,70 32.527,47 Venituri din concesiuni si închirieri 48 |30.02.05 16.623,85 16.956,32 17.122,56 17.288,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 18.823,851, 16.956,32 17.122,56 17.288,80 Venituri din dividende 50 [30.02.08 14.652,57 14.945,62 15.092,14 15.238,67 Venituri din lende de la alti platitori 51 |30.02.08.02 14.558,93 14.850,11 14.995,70 15.141,28 Dividende de ia societatile *i companiile nationale *îi societăpile cu capital majoritar de stat 52 |30.02.08.03 93,64 95,51 96,44 97,38 Venituri din dobanzi 53 |31.02 4,21 4,29 4,33 5,41 Pag. 11/23

E = să 3 E => DENUMIREA INDICATORILOR e 3 8 = 25 > e z Ss £ Ss = =— -— SR ă 2 & 52 & R & o 5 E si Alte venituri din dobanzi 54 |31.02.03 4,21 4,29 4,33 5,41 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 55 |00.14 -64.998,82 -89.069,78 -80.807,32 -94.563,34 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 104,28 0,00 0,00 0,00 Venituri din prestari de servi 57 _|33.02.08 1,00 0,00 0,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali peniru intretinerea copiilor in crese 58 133.02.10 0,00 0,00 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 47,18) 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 [33.02.28 35,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 2.809,13 2.865,31| 2.893,40 2.921,49 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 2.809,13 2.865,31 2.893,40 2.921,49 Amenzi, penalitati si confiscari 563 |35.02 13.907,06 14.185,20 14.324,27 14.463,34 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 13.896,84 14.174,78 14.313,75 14.452,72 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 13.896,84: 14.174,78 14.313,75 14.452,72 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02.50 102|. 10,42 10,52 10,62 Diverse venituri 67 |36.02. 7.123,39 6.746,82 6.812,96 6.879,11 Taxe speciale 68 |36.02.06 4.174,14 4.257,62 4.299,36 4.341 "10| Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 69 |36.02.32 1.108,86 09,00 0,00 0,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 70 |36.02.32.03 1,108,86 0,00 0,00 0,00 Alte venituri 71 |36.02.50 2.440,39 2.489,20 2.513,60 2.538,01 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 (37.02 -89.542,68 -112.867,11 -114.837,95 -118.827,28 Pina) e din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul 73 |37.02.03 -00.015,73 112.867,11 114.837 95 -118.827,28 Alte transferuri voluntare T4 |37.02.50 473,05 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 75 |00.17 9.118,68 9.209,25 9.299,54 9.389,83 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 |00.18 9.118,68 9.208,25 9.299,54 9.389,83 Subventii de la bugetul de stat TT |42.02 7.833,91 7.898,79 7.976,23 8.053,67 B. Curente 78 7.833,91 7.898,79 7.976,23 8.053,67 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 79 [42.02.34 90,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 80 |42.02.41 7.143,91 7.898,79 7.976,23 8.053,67 Subventii de la alte administrații 81 [43.02 1.284,77 1.310,46 1.323,31 1.336,16 speciale integrat la gen Cea pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale 82 |43.02.30 1.284,77 1.310,46 1.323,31 1.336,16 TOTAL CHELTUIELI 83 718.386,33 2.205,68 724.297,75 734.353,34 744.722,54 Pag. 12/23

E = SE p 5 E 2 5 s 2 s 2 oc DENUMIREA INDICATORILOR 5 < 3 5<= 8 => a s ă z E 555 R R & s 8 =3 as CHELTUIELI CURENTE 84 |01 672.511,61 2.205,68 681.378,27 591.613,08 700.961,59 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 85 |10 296.526,78 0,00 312.659,08 318.210,13 324.944,77 TITLUL I! BUNURI Si SERVICII 86 |20 215.874,49 1.997,05 215.386,53 218.540,91 219.627,01 TITLUL Il DOBANZI 87 |30 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 TITLUL IV SUBVENTII 88 |40 94.305,00 208,63 96.191,10 97.134,15 98.077,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 [51 6.066,00 0,00 4.453,32 4.496,98 4.540,64 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 90 [55 4.017,00 0,00 4.114,00 4.208,00 4.301,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 91 E 25.913,18 0,00 24.875,24 25.090,86 25.306,48 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 92 [59 16.374,06 0,00 10.098,00 10.197,00 10.286,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 93 181 46.384,92 0,00 42.919,48 43.340,26 43.761,04 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 94 [85 51 0.20| 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 95 |50.02 75.086,44| 286,60 76.433,64 77.183,70 77.933,06 Autoritati publice si actiuni externe 96 |51.02 58.134,66 286,60 59.297,32 59.878,67 60.460,02 CHELTUIELI CURENTE 97 [01 58.284,66 286,60 59.297,32 59.878,87 50.460,02 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 98 [10 41.823,77 0,00 42.660,21 43.078,45 43.496,69 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 99 [20 10.460,88 286,60 10.517,11 10.620,22 10.723,33 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 100 [59 6.000,00 0,00 6.120,00 5.180,00 6.240,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 101 ]85 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Autoritati executive si legislative 102 [51.02.01 58.134,66 286,60 59.297,32 59.878,67 50.460,02 Autoritati executive 103 [51.02.01.03 58.134,66 286,60 59.297,32 59.878,67 60.460,02 Alte servicii publice generale 104 |54.02 3.616,68 0,00 3.535,32 3.569,98 3604,64| CHELTUIELI CURENTE 105 [01 3.616,68 0,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106 [20 150,68 0,00 0,00 0,00 0,0 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 107 |51 3.466,00 0,00 3.535,32 3.569,98 3.604,84 Din total capitol Fondul National de Preaderare 108 [54.02.04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de adrninistratiile publice locale 109 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 110 [54.02.10 3.466,00 0,00 3.535,32 3.569,98| 3.604,64 Alte servicii publice generale 111 (54.02.50 150,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 112 [55.02 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 Pag. 13/23

5 BE DENUMIREA INDICATORILOR > 8 a E s e i a & 3 E 8 a & 9 5 E CHELTUIELI CURENTE 113 |01 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 TITLUL III DOBANZI 114 [30 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05 13.868,40 Din total capitol | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 115 [55.02.00 13.335,10 0,00 13.601,00 13.735,05. 13.868,40 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 116 j59.02 28.300,00 0,00 28.458,00 28.737,00 29.016,00 Ordine publica si siguranta nationala [ear 61.02 28.300,00 0,00 28.458,00 28.737,00 29.016,00 CHELTUIELI CURENTE 118 101 28.300,00 0,00 28.458,00 28.737,00 29.016,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1 151 0 26.000,00 0,00 26.520,00 26.780,00 27.040,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 120 j20 2.300,00 0,00 1.938,00 1.957,00 1.976,00 Din total capitol Ordine publica 121 61.02.03 28.100,00 0,00 28.254,00 28.531,00 28.808,00 Politie locala 122 |61.02.03.04 | 28.100,00 0,00 28.254,00 28.531,00 28.808,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmnilitara) 123 [61.02.05 200,00 0,00 204,00 206,00 208,00 Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 124 [64.02 389.772,52 1.625,52 394.062,36 400.450,66 408.013,31 Invatamant 125 [65.02 219.333,54 769,64 222.262,62 226.597,01 232.101,81 CHELTUIELI CURENTE 126 [01 219.416,24 769,64 222.262,62 226.597,01 232.101,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127 [10 164.717,00 0,00 178.207,00 182.425,00 187.826,00 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 128 [20 40.100,00 769,64 37.059,62 37.082,01 37.092,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 129 [55 4.017,00 0,00 4.114,00 4.208,00 4.301,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 130 [57 4.351,18 0,00 2.882,00 2.882,00 2.882,00) TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 131 [59 6.231,06 0,00 0,00 0,00 0,00| TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL CURENT 132 185 -82,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Învatamant prescolar si primar 133 (65.02.03 58.826,36 119,47 73.326,05 74.161,10 74.871,66 invatamant prescolar 134 j65.02.03.01 40.089,26 95,30 46.263,93 44.813,84 45,245,23 Invatamant primar 135 j65.02.03.02 28.737,10 24,17 29.062,12 29.347,26 29.626,43 Invatamant secundar 136 [65.02.04 150.411,87 650,17 146.837,45 152.337,74 157.130,07 invatamant secundar inferior 137 [65.02.04.01 49.999,95 83,91 47.370,79 47.830,71 48.290,62 invatamant secundar superior 138 [65.02.04.02 898.227,25 566,26 97.216,43 102.234,95 106.545,52 Invatamant profesional 139 [65.02.04.03 2.184,67 0,00 2.250,23 2.272,08 2.293,93 Invatarnant postliceal 140 [65.02.05 95,31 0,00 99,12 98,17 100,08 Pag. 14/23

ari SE 8 E Se s 2 s E DENUMIREA INDICATORILOR = 2 a = a e e 3 3 E 555 R a & e 35 s6& as Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 141 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 142 [66.02 14.238,0$ 1,19 12.788,83 12.914,21 13.039,59 CHELTUIELI CURENTE 143 [01 14.238,09 1,19 12.788,83 12.914,21 13.039,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 144 |10 8.238,08 0,00 8.402,83 8.485,21 8.567,59 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 [20 4.300,01 1,19 4.386,00 4.423,00 4.472,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 146 |51 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol ] Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 147 [66.02.06 5.700,00 0,00 4.080,00 4.120,00 4.160,00 Spitale generale 148 |66.02.06.01 5.700,00 0,00 4.080,00 4.120,00 4.160,00 Servicii de sanatate publica 149 [66.02.08 8.538,09 1,19 8.708,83 8.794,21 8.879,59 Cultura, recreere si religie 150 [67.02 87.355,80 4,09 89.013,41 90.255,69 91.501,91 CHELTUIELI CURENTE 151 |01 87.607,80 4,09 89.013,41 90.255,69 91.501,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 [10 21.342,00 0,00 21.772.687 22.002,04 22.232,04 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 153 |20 566.265,80 4,09 57.240,74 68.253,65 69.269,87| TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 154 [85 -252,00 0,00 0,00 0,00| Din total capitol | Servicii culturale 155 [67.02.03 38.284,00 39.356,44 40.111,37. 40.870,76 Institutii publice de spectacole si concerte 156 [67.02.03.04 25.777,00 27.385,98 27.657,56 27.922,96 Case de cultura 157 [67.02.03.06 12.507,00 11.970,46 12.453,81 12.947,80 Alte servicii culturale 158 [67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 159 |67.02.05 39.930,50 4,09 38.862,00 39.243,52 39.624,52 Sport 160 [67.02.05.01 16.400,00 3,54 14.790,00 14.935,00 15.080,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 161 |67.02.05.03 23.530,50 0,55 24.072,00 24.308,52 24.544,52 Servicii religioase 162 [67.02.06 2.800,00 0,00 2.856,00 2.884,00 2.912,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 163 [67.02.50 6.341,30 0,00 7.938,97 8.015,80| 8.094,63 Asigurari si asistenta sociala 164 (68.02 58.845,09 850,60 59.997,50 70.683,75| 71.379,00 CHELTUIELI CURENTE 1865 |01 568.868,09 850,80 69.997,50 70.683,75| 71.370,00 pITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 186 [10 34.263,10 0,00 34.948,26 35.290,89 35.633,52 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 167 |20 7.899,89 850,60 8.160,00 8.240,00 8.320,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 168 |51 900,00 0,00 918,00 927,00 936,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 169 |57 21.562,00 0,00 21.993,24 22.208,86 22.424,48 Pag. 15/23

Ba E 5 E 5? DENUMIREA INDICATORILOR E 2 5 555 e e 2 £ o CS = _ S 3 2 i 550 R R R o 5 55 =6 3s TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 170 [59 4.143,00 0,00 3.978,00 4.017,00 4.056,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 171 [85 -23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 172 [68.02.04 1.783,00] 0,00 1.828,86 1.846,79 1.864,72 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 173 (68.02.05 42.130,00 0,00 42.795,12 43.214,68 43.834,24 Asistenta sociala in caz de boli 174 168.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invi 175 |88.02.05.02 42.130,00 0,00 42.795,12 43.214,68 43.634,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 176 |68.02.06 2.815,00 0,00 2.856,00 2.884,00 2.912,00 Crese 177 (68.02.11 5.000,02 1,08 5.100,00 5.150,00 5.200,00 Prevenirea excluderii sociale 178 68.02.15 17.117,07 849,52 17.417,52 17.588,28 1 1.759.04, Ajutor social 179 [68.02.15.01 8.930,10 0,00 9.066,78 9.155,67 9.244,56 Cantine de ajutor social 180 [68.02.15.02 8.186,97 849,52 8.350,74 8.432,61 8.514,48 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 181 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 182 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 183 [69.02 90.315,37 20,75 92.126,65 93.337,83 93.930,97 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 184 [70.02 71.815,37 20,75 73.256,65 73.973,83 74.690,97 CHELTUIELI CURENTE 01 29.739,95 20,75 30.337,17. 30.633,57. 30.928,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 |10 142,83 0,00 148,11 148,54 148,93 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 187 |20 29.597,12 20,75 30.189,06 30.485,03 30.781,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 188 |81 42.077,92 0,00 42.919,48 43.340,26 43.761,04 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 189 [85 -2,50 0,00 0,00 2,00 0,00 Din total capitol Locuinte 190 [70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 191 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 192 170.02.03.30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 193 [70.02.05 4.000,00 3,49 4.080,00 4.120,00 4.160,00 Alimentare cu apa 194 |70.02.05.01 4.000,00 3,49 4.080,00 4.120,00 4.160,00 Amenajari hidrotehnice 195 [70.02.05.02 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Huminat public si electrificari rurale 1 196 [70.02.06 1.500,00 0,00 7.850,00 7.725,00 7.800,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 197 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servi n domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 198 |70.02.50 60.315,37 17,26 61.526,65 62.128,83 82.730,97 Pag. 16/23

Estimari E 5 SE e 3 E E s 2 s 2oc DENUMIREA INDICATORILOR = £ > E e e 8 z E 502 R R a o SE -5 Protectia mediului 199 (74.02 18.500,00 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 CHELTUIELI CURENTE 200 (01 18.500,00 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 [20 18.500,00 0,00 18.870,00 19.364,00 19.240,00 in total capitol Satubritate si gestiunea deseurilor 202 |74.02.05 18.500,00 0,00 18.870,00 19.364,00. 19.240,00 Salubritate 203 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.300,00 15.759,00 15.600,00| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 204 |74.02.05.02 3.500,00 0,00 3.570,00 3.605,00 3.640,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 205 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 206 |79.02 134.912,00 272,81 133.217,10 135.244,15 135.829,20 Combustibili si energie 207 |81.02 49.305,00 0,00 50.291,10 50.784,15 51.277,20 CHELTUIELI CURENTE 208 [01 49.305,00 0,00 50.291,10 50.784,15 51.277,20 TITLUL îV SUBVENTII 209 |40 49.305,00 0,00 50.291,10 50.784,15 51.277,20 Din total capitol | Energie termica 210 [81.02.06 49.305,00 0,0 50.291,10 50.784,15 51.277,20 Transporturi 211 [84.02 85.607,00 272,81 - 82.926,00 84.460,00 CHELTUIELI CURENTE 81.300,00 272,81 82.926,00 84.460,00 84.552.00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 213 |20 36.300,00 64,18 37.026,00| 38.110,00 37.752,00 TITLUL IV SUBVENTII 214 [40 45.000,00 208,63 45.900,00 46.350,00 46.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 215 [81 4.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol [ Transport rutier 216 [84.02.03 85.607,00 272,81 82.926,00 84.460,00 84.552,00 Drumuri si poduri 217 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 218 [84.02.03.02 50.607,00 208,63 47.226,00 47.689,00 48.152,00 Strazi 219 (84.02.03.03 35.000,00 64,18 35.700,00 36.771,00 36.400,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 220 [06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 221 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 222 [98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 223 [99.02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 252.231,05 260.654,68 263.211,12 265.766,58 TOTAL VENITURI 2 |00.01 252.231,05 260.654,68 263.211,12 265.766,58 Pag. 17/23

52 | 3,5 5 3= > 3 E 2% s s 25E DENUMIREA INDICATORILOR = E a SS s o 2 £ & 5% = = N 5 = 5” Ş S e o s a o E Rs SI o BE D= =6 Bs VENITURI PROPRII 3 |49.90 2.734,35 0,00 0,00 0,00 L. VENITURI CURENTE 4 [00.02 90.692,32 112.867,11 114.837,95 118.827,28 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 | 90.692,32 112.867,11 114.837,95 118.827,28 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & j00.14 90.692,32 112.867,11 114.837,95 118.827,28 Diverse venituri 7 136.02 676,59 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 8 [36.02.32 676,59 0,00 0,00 0,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 9 [36.02.32.02 676,59 0,00 0,00 0,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 |37.02 $0.015,73 112.867,11 114.837,95 118.827,28 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 [37.02.04 90.015,73 112.867,11 114.837,95 118.827,28 ll. VENITURI DIN CAPITAL 12 |00.15 2.057,76 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 [39.02 2.057,76 0,00 „00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 1.871,30 0,00 0,00 0,00 Veni in vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 (38.02.07 124,21 0,00 0,00 0,00 Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 [39.02.10 62,25 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 17 |00.17 22.742,96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 [00.18 22.742,96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 Subventii de la bugetul de stat 19 |42.02 22.742,96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 A. De capital 20 22.742,96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 21 14202.20 22.742 96 22.168,14 22.255,98 22.040,90 postaderare | Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 22 |45.02 136,738,01 125.619,43 126.117,19 124.898,40 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 [45.02.01 136.738,01 125.619,43 126.117,19 124.898,40 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 24 [45.02.01.01 138.738,01 125.619,43 126.117,19 124.898,40 TOTAL CHELTUIELI 25 255.141,05 260.654,68 263.211,12 265.766,58 CHELTUIELI CURENTE 26 |01 29.679,02 0,00[. 28.854,26 29.137,14 29.420,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27 |51 28.288,49 0,00 28.854,26 29.137,14 29.420,03 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 28 |56 1.390,53 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 29 |70 226.686,26 1.658,49 231 -800,42| 234.073,98 236.346,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 |71 201.501,26 1.658,49 231.800,42 234.073,98 236.346,55 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 31 472 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 32 185 -1.224,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/23

Ea să z 3 E RE DENUMIREA INDICATORILOR £ FE > 358 o e s ă 3 & 2. a a s — a E ai Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 33 |50.02 6.361,46 0,00 6.629,91] 5.694,91 6.759,91 Autoritati publice si actiuni externe 34 |51.02 6.265,46 0,00 6.531,99 6.596,03 6.660,07 CHELTUIELI CURENTE 35 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 | 6.403,91 0,00 6.531,99 6.596,03 5.660,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 5.403,91 0,00| 6.531,99 6.596,03 5.660,07 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 38 [85 -1 38.45| 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative [ 39 [51.02.01 6.265,46 0,00 6.531,99 5.596,03 6.660,07 Autoritati executive | 40 |51.02.01.03 6.265,46 0,00 6.531,99 6.596,03 6.660,07 Alte servicii publice generale 41 |54.02 | 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 CHELTUIELI CURENTE 42 lot 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43 |51 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 45 |54.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 46 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 0.00| 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 47 [54.02.10 96,00| 0,00 97,92 98.88| 99,84 Alte servicii publice generale 48 [54.02.50 0.00| 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 49 [59.02 5.495,22 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67 Ordine publica si siguranta nationala 50 |61.02 5.495,22 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67 CHELTUIELI CURENTE 51 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 5.495,22 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 53 |71 5.495,22 ar 5.213,44 5.264,56 5.315,87 Din total capitol Ordine publica 54 [61.02.03 5.111,22 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67 Politie locala 55 |61.02.03.04 5.111,22 0,00 5.213,44 5.264,56 5.315,67. Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 56 [61.02.05 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 57 |64.02 93.971,84 0,00 93.916,30 94.838,04 95.758,81 [imvatamant 58 |65.02 24.653,98 0,00 23.601,55 23.833,94 24.065,34 |CHELTUIELI CURENTE 59 |01 578,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul Il PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 60 [56 578,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 19/23

E 5 Pi > 3 E s 2 s 205 DENUMIREA INDICATORILOR = a SE s e a Ss & 3 E De R o a =3 ns CHELTUIELI DE CAPITAL 51 |70 24.075,25 0,00 23.601,55 23.833,94 24.065,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE e |71 24.075,25 0,00 23.601,55 23.833,94 24.065,34 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 63 |65.02.03 1.910,30 0,00 1.402,30 1.416,04 1.428,79 invatamant prescolar 64 j65.02.03.01 1.910,30 0,00 1.402,30 1.416,04 1.429,79 Invatamant primar 55 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 66 |65.02.04 22.743,68 0,00 22.199,25 22.417,90 22.635,55. | Ivatamant secundar inferior 67 |65.02.04.01 6.769,68 0,00 4.985,84 5.034,72 5.083,60 Invatamant secundar superior 68 |65.02.04.02 15.974,00 0,00 17.213,41 17.383,18 17.551,95 invatamant profesional 69 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 70 (65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte chettuieli in domeniul invatamantului 71 (65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 72 [66.02 [. 49.943,90 0,00 51.942,38 52.451,61 52.960,86 CHELTUIELI CURENTE 73 |01 27.192,49 ocol 28.756,34 29.038,26 29.320,19 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |5t 27.192,49 0,00 28.756,34 250386 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 22.751,41 0,00 23.186,04 23.413,35 23.640,67 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7671 22.751,41 0,00 23.186,04 23.413,35 23.640,67 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 77 |66.02.06 49.943,80 0,00 51.942,38 52.451,81 52.960,86 Spitale generale 78 |66.02.06.01 1 49.943,90 0,00 51.942,38 52.451,81 52.960,86 Servicii de sanatate publica 79 [66.02.08 0,00 0,00 0,00 506 0,00 Cultura, recreere si religie 80 |67.02 17.418,92 0,00 16.503,12 15.664,91 18.826,71 CHELTUIELI CURENTE 81 [01 1.000,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 j51 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 [70 16.418,92 0,00 16.503,12 16.664,91 ear) TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 84 [71 16.418,82 0,00 16.503,12 16.664,91 16.826,71 Din total capitol Servicii culturale 85 |67.02.03 3.960,96 0,00 3.989,17 4.028,28 4.067,39 Institutii publice de spectacole si concerte 86 |67.02.03.04 3.910,96 0,00 3.989,17 4.028,28 4.067,39 Case de cultura 87 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 88 |67.02.03.30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/23

E 5 SE DENUMIREA INDICATORILOR = E > 355 e e S & 5 E SEP R R & o E -5 ăs Servicii recreative si sportive 89 |67.02.05 13.418,58 0,00 12.513,95 12.636,63 12.759,32 Sport 90 |67.02.05.01 3.211,06 0,00 2.153,28 2.174,39 2.195,50 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 91 j67.02.05.03 10.207,52 0,00 10.360,67 10.462,24 10.563,82 Servicii religioase 92 [67.02.06 39,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte sei în domeniile culturii, recreerii si religiei 93 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 94 |68.02 1.955,04 0,00 1.869,25 1.887,58 1.905,90 CHELTUIELI CURENTE 9% |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 96 lv 1.964,15 0,00 1.869,25 1.887,58 1.905,90 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 1.964,15 0,00 1.869,25 1.887,58| 1.905,80 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 98 |85 -9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 99 [68.02.04 127,97 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de bo! 706 [6802.05 0,00 85,37 86,21 87,05 Asistenta sociala in caz de boli 101 [68.02.05.01 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inval 102 |68.02.05.02 80,67 0,00 85,37 86,21 87,05 Asistenta sociala pentru familie si copi 103 [68.02.06 | 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 Crese | 68.02.11 78052 0.00 795,93 803,73 811,53 Prevenirea excluderii sociale [rss 58.02.15 968,58 0,00 987,95 997,64 1.007,32 Ajutor social 106 [68.02.15.01 847,38 0,00 864,33 872,80 881,27 Cantine de ajutor social 107 [68.02.15.02 121,20 0,00 123,62 124,84 126,05 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 108 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 1 Ea 0.09| 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 110 [69.02 12.242,78 14,62 12.672,08 12.796,31 12.920,55 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 111 (70.02 11.880,97 14,62 12.672,08 12.795,31 12.920,55| CHELTUIELI CURENTE 112 [01 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE e 532,50 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 114[70 12.423,61 14,62 12.672,08 12.796,31 12.920,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 115|71 12.423,61 14,62 12.672,08 12.796,31 12.920,55 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 116 [85 -1.075,14 0,00 0.00[ 0,00 0,00 Din total capitol Locuinte 117 |70.02.03 8.059,20 14,62 9.283,88 9.374,90 9.465,91 Pag. 21/23

Estirari ga > SE zl 3 5 FE DENUMIREA INDICATORILOR £ 5 > 555 e e R 8 3 e Da R R a S 5 5âs Dezvoltarea sistemului de locuinte 118 [70.02.03.01 8.059,20 14,62 9.283,88 9.374,90 9.465,91 Alte cheltuieli în domeniui locuintelor 119 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 imentare cu apa si amenajari hidrotehnice 120 [70.02.05 1.083,11 0,00| 1.104,77 1.115,60 1.126,43 Alimentare cu apa 121 |70.02.05.01 1.083,11 0,00 1.104,77 1.115,60 1.126,43 Amenajari hidrotehnice 122 (70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 123 |70.02.06 503,49 0,00 513,56 518,59 523,63 imentare cu gaze naturale in localitati 124 [70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alfe servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 125 |70.02.50 2.235,17 0,00 1.769,87| 1.787,22 1.804,58 Protectia mediului 126 |74.02 361,82 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 127 |01 278,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 128 [56 279,30 0,00 0,00 0,0 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 1298 [70 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 130 [71 82,52 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 131 [74.02.05 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Salubritate 132 |74.02.05.01 0,00 500[ 0,00 0,00 0,00. Calectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 133 ]74.02.05.02 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 134 [74.02.05 250| 0,00 cp 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 135 |79.02 137.069,74 1.643,87 142.222,95 145.011,64 Combustibili si energie 136 [81.02 26.729,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798,17 CHELTUIELI CURENTE 137 |01 0,00 066| 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 |70 26.729,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798,17 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 13871 1.544,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798,17 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 140 |72 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 141 [81.02.06 26.729,01 0,00 27.263,59 27.530,88 27.798.17 Transporturi 142 [84.02 110.340,73 1 sr 114.959,38 116.086,42 117.21 347| CHELTUIELI CURENTE 143 [01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 |70 1 10.342,26[ 1.643,87 114.959,36 1 117.213,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 145 [71 110.342,26 1.643,87 114.959,36 116.086,42 117.213,47 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 146 [85 -1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.22/23

sa ss a E 7 a £ o5? e S s E DENUMIREA INDICATORILOR = = & SE o o a a £ 9=% - — N pă = 570 & [=1 S G = a 2p£ RN N a o E Ss =6 33 Din total capitol Transport rutier 147 [84.02.03 110.340,73 1.643,87 114.959,36 116.086,42 117.213,47 Drumuri si poduri 148 184.02.03.01 44.734,36 1.643,87 47.201,51 471.664,27 48.127,03 Transport in comun 149 |84.02.03.02 41.927,85 0,00 43.706,20 44.134,70 44.563,19 Strazi 150 |84.02.03.03 23.678,52 0,00 24.051,85 24.287,45 24.523,25 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 151 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 152 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 EXCEDENT 153 [98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT - 154 [99.02 2.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECOj GMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STEI £ Pag. 23/23

Atasament: ANEXA_1.pdf

JUDEŢUL:TIMIS Unitatea MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.1 LA HOL Nr. 100 f 31.03, 207 BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2017 c ATENT Bugetul Bugetul i pet Pati împrumuturilor Tene Bugetul fondurilor Transferuri Total finanțate din fnantate externe Total între bugete buget venture propri integral din externe nerambursabile (se scad) general bugetul local venituri propri A 2 3 6 | 5=1+2+4 6 7=5-6 VENITURI TOTAL 70. 419.714,74 - 4.354, .358.103,44 rd.02118+19+20+23 970.61738 19. 34.354,49 1.358.103 Venituri curente (rd.03+17) 02 199.959,97 364.262,19 - 1.164.468,28 Venituri fiscale 742.985.84 - - - 742985,84 (rd.041+06+09+10+11+16) 85 Impozit pe venit, profit si castiguri | _ _ din capital de la persoane juridice, Impozit pe profit | - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice 394.711,95 - - - 394.711,95 - 394.711,95 (rd07+1d.08), din care: Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 11.576,35 11.576,35 11.576,35 din patrimoniul personal *) Cote si sume defalcate din 383.135,60 383.135,60 383.133,60 impozițul pe venit Alte impozite pe venit, profit si 726,98 726,98 726,98 castiguri din capital Impozite şi taxe _pe proprietate 91.560,75 91.560,75 91.560,75 Impozite si taxe pe bunuri si < servicii (rd.12 la rd.15) 254.767,45 - - - 254.767,45 - 254.767,45

Cheltuieli de personal 296.526,78 213.275,51 Bunuri si servicii 2153.974,49 175.914,88 509.802,29 391.889,37 Sume defalcate din TVA. 12 225.328,00 225.328,00 225.328,00 Alte impozite si taxe generale pe 13 66,65 66,65 66,65 bunuri si servicii Taxe pe servicii specifice 484,20 484,20 484,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau |15 28.888,60 28.888,60 28.888,60 e desfasurarea de activitați Alte impozite si taxe fiscale 16 1.218,71 1.218,71 1.218,71 Venituri nefiscale 17 56.974,13 364.262,19 246,12 421.482,44 421.482,44 Venituri din capital 18 2.057,76 1.058,06 3.115,82 | 3.115,82 Operatiuni financiare - - Subvenţii (rd.21+22) 20 31.861,64 54.394,49 - - 86.256,13 34.354,49 31.901,64 Subvenţii de la bugetul de stat 21 30.576,87 30.576,87 34.354,49 3.771,62 Subvenţii de la alte administratii 1.284,77 54.394,49 55.679,26 = 55.679,26 Sume primite de la UE în contul aa , , 136.738,01 1.879,69 138.617,70 138.617,70 latilor efectuate (CHELTUIELI - TOTAL rd.24135+36+39140) 973.527,38 419.714,74 - 2.125,81 1.395.367,93 34.354,49 1.361.013,44 Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34) 702.190,63 391.469,61 - 2.125,81 1.095.786,05 34.354,49 1.061.431,56 509.802,29 391.889,37 [Dobanzi |__13335,10 13.335,10 l |Subventii 94.305,00 94.305,00 94.305,00 Fonduri de rezerva | - TI Transferuri între unitati ale 34354.49 3435449 | 3435449 - administratiei publice Alte transferuri 4.017,00 4.017,00 4.017,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2.123,81 3.516,34 3.516,34 postaderare Asistenta sociala 33 25.913,18 355,00 26.268,18 26.268,18 Alte cheltuieli 34 16.374,06 1.924,22 18.298,28 18.298,28

[Autoritati publice si actiuni externe 64.400,12 Cheltuieli de capital 35 226.686.26 28.245,13 254.931,39 ] 254.931,39 Operatiuni financiare (rd.37+38) [36 46.384,92 - = = = 416.384,92 46.384,92 Imprumuturi acordate 37 - - [Rambursari de credite externe si 38 4638492 46.384,92 4638492 interne Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 734,43 1.734,43 173443 recuperate în anul curent Rezerve - - 5 EXCEDENT(+)/DEFICITO) [4 2.910,00 - - - - 2.910,00 (rd.01-rd.23) PE CAPITOLE: 42 973.527,38 419.714,74 - - | 2.125,81 1.395.367,93 34.354,49 1.361.013,44 64.400,12 64.400,12 Sectiunea de functionare 3.616,68 4.323,85 |Sectiunea de dezvoltare 96,00 Sectiunea de functionare 13.335,10 13.335,10 Sectiunea de functionare 58.134,66 58.134,66 58.134,66 Sectiunea de dezvoliare 6.265,46 6.265,46 6.265,46 Alte servicii publice generale 3.712,68 4.419,85 - 8.132,53 4.570,53 7.940,53 4.474,53 Sectiunea de dezvoltare Ordine publica si siguranta nationala Sectiunea de functionare 33.795,22 28.300,00 Sectiunea de dezvaltare 5.495,22 Invatamant 243.987,52 34.802,63 Sectiunea de 219.333,54 34.661,63 13.335,10 13.335,10 5.495,22 5.495,22 278.790,15 278.790,15 253.995,17 253.995,17 Sectiunea de dezvoltare 24.653,98 141,00 24.794,98 24.794,98 Sanatate 64.181,99 377.278.26 1.640,81 443.101,06 28.892,49 414.208,57 Sectiunea de functionare 14238.09 349.470,13 363.708,22 1.700,00 362.008,22 ISectiunea de dezvoltare 49.943,90 27.808,13 1.640,81 79.392,84 27.192,49 52.200,35 Cultura, recreere si religie 104.774,72 2.624,00 = = = 107.398,72 1.000,00 10639872 | Sectiunea de functionare 87.355,80 2.424,00 89.779,80 89.779,80 Sectiunea de dezvoltare 17418,92 200,00 17.618,92 1.000,00 16.618,92 | Asigurari si asistenta sociala 70.800,13 590,00 = = 485.00 71.875,13 900,00 70.975,13 Sectiunea de functionare 68.845,09 590,00 69.435,09 900,00 68.533,09

Sectiunea de dezvoliare 72 1.955,04 - 485.00 2.440,04 2.440,04 m Locuinte, servicii si dezvoltare [73 83.696,34 - - - 83.696,4 - 83.696,34 publica Sectiunea de functionare 74 71.813,37 - 71.815,37 71.815,37 Sectiunea de dezvoltare 73 11.880,97 - 11.880,97 - 11.880,97 Protectia mediului 76 18.861,32 = = = 18.861,82 - 18.861,82 Sectiunea de functionare 77 18.500,00 18.500,00 18.500,00 Sectiunea de dezvoliare 78 361,82 361,82 361,82 Combustibili si energie 82 76.034.01 - = = 76.034,01 = 76.034,01 Sectiunea de functionare 83 49.305,00 49.305,00 49.305,00 Sectiunea de dezvoltare 84 26.729,01 26.729,01 26.729,01 Agricultura, silvicultura, 85 _ _ iscicultura si vanatoare Sectiunea de functionare 86 - Sectiunea de dezvoltare 87 - 1 Transporturi 83 195.947,73 = = 193.947,73 195.947,73 |Sectiunea de functionare 89 85.607,00 85.607,00 85.607,00 Sectiunea de dezvoltare 90 110.340,73 110.340,73 110.340,73 Nota*:veniturile bugetului de credite interne si externe nu se includ în total venituri! PRIMAR, NICOLAE ROBU DIRECTA ONOMIC, NCIU SEF SERVICIU BUGET, RANI

Atasament: ANEXA_NR.6_-BUGET_DE__FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

BUGET DE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DENUMIREA INDICATORILOR 0202 8LOZ SLOZ JueBuys eJeje6nq 31BI wue1501d JOJBDIPUI po5 pues po3 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 00.01 2.125,81 0,00 0,00 0,00 00.02 | 246,12 0,00 0,00 0,00 00.03 246,12 0,00 0,00 0,00 00.05 246,12 0,00 0,00 0,00 42.08 246,12 0,00 0,00 0,00 42.08.61 246,12 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 00.06 1.879,69 0,00 0,00 0,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.08 1.879,69 0,00 0,00 0,00 Mecanismul financiar norvegian 45.08.18 1.879,69 0,00 0,00 0,00 [Sume primite în contul platitor efectuate in anii anteriori 10 [45.08.18.02 1.879,69| 0,00 0,00 0.00 TOTAL CHELTUIELI 11 2.125,81 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 12 (01 2.125,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13 [56 al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 14 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CUILTURALE 15 |64.08 |. 2.125,81 0,00 0.00| 0,00 0,00 Sanatate 16 |66.08 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 17 (01 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 19 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 |66.08.06 1.840,81 0,00 0,00| 0,00 0,00 Spitale generale 21 |66.08.06.01 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala _L 22 |68.08 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 23 01 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL VENITURI 1. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Subventii de la bugetul de stat Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian | O] GG 18 |56 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 1/3

_Eștimari DENUMIREA INDICATORILOR 0z0Z SLOZ 8LOZ ajeuysap oJeyoânq oypeso 9165 UId uWuBJ60I JOJBIIpUl poD pUBJ po5 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 25 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Prevenirea excluderii sociale 26 [68.08.15 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutor social 27 |68.08.15.01 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 28 [96.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 29 |97.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 30 [98.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 31 [99.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE 24 [56 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 066| 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 99. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE | TOTAL VENITURI 1. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Subventii de la bugetul de stat Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian IV. SUBVENTII Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Mecanismul financiar norvegian |Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori |N MG TI VIO 2.125,81 0,00 0,00 0,00 00.01 2.125,81 0,00 0,00 0,00 ca 246,12 0,00 0,00 0,00 00.03 246,12 0,00 0,00 0,00 00.05 246,12 0,00 0,00 0,00 42.08 246,12 0,00 0,00 0,00 420861 246,12 0,00 0,00 0,00 00.06 1.879,69 0,00 0,00 0,00 45.08 1.879,69 | 0,00 0,00 0,00 45.08.18 1 1.879,69 0,00 0,00 0,00 45.08.18.02 1.879,69 0,00 0,00 0,00 —_|N[M| TWO Om ol = |Z Pag.2/3

DENUMIREA INDICATORILOR JoJeDIpUI po pusi po3 Estimi s1ejonq Je? UIq ue6us oyeunsop 6LOZ 0z0Z TOTAL CHELTUIELI 2.125,81 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 13 |01 2.125,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14 |56 2.125,81 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 [70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 16 |64.08 2.125,81 0,00 0,00 Sanatate 17 |66.08 A 1.640,81 0,00 SEA 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 1.640,81 050| 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 0,00 0,00 0,00 0,00 oo CHELTUIELI DE CAPITAL 1.640,81 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 21 66.08.06 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale 22 |66.08.06.01 1.640,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 23 |68.08 485,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE | 24 [01 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25 [56 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 |70 485,00 ar 0,00 0,00[. 0,00 Din total capitol n [Prevenirea excluderii sociale 27 CEC 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutor social 28 |68.08.15.01 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 29 |96.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 30 j97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 31 |98.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 32 |99.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.3/3 DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

Atasament: ANEXA_NR._5_-PROIECTE_CU_FINANTARE_DIN_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

ANEXA ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT, SC 2017- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2017 Nicolae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe nerambursabile mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL F Buget Local i 2017 uget Loca Buget de Stat onduri externe nerambursabile L=2+3+4+5 4 TOTAL GENERALI 3.516,34 1.366,15 1.504,07 TOTAL GENERALII 3.516,34 1.366,15 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 3.516,34 1.366,15 246,12 LUCRĂRI NOI - B 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 3.516,34 1.366,15 1.904,07 din care pe capitole |Capitolul 65.02 Învățământ 578,73 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.02 Învățământ secundar 578.73 superior A 578,73 0,00 0,00 A, Lucrări în continuare „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 234,57 234,57 0,00 0,00 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015 Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale 1.640,81 1.640,81 1.640,81 Page 1 246,12 1.394,69 1.394,69 A. Lucrări în continuare 1.394,69

DENUMIREA OBIECTIVULUI Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30,06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014) 1,640,81 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa ială Socia 485,00 68.02.15.01 Ajutor Social 485,00 A. Lucrări în continuare 485,00 "Consolidarea educației şi dezvoltarea competenţelor de muncă și formare" - MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015 HCL 64/2017 485.00 Capitolul 76.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 532,50 70.02.03 Locuinţe 32,50 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 32,50 A.Lucrări în continuare 32,50 Promovarea unor masuri NZEBR de jrenovare a cladirilor in sistem "0 energie”, inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR FICL 108/2014 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 500,00 Buget Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,12 8,12 8,12 8,12 Page 2 Fonduri externe nerambursabile Buget de Stat HE 246,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e e S > 0.00 1.394,69 185,00 485,00 485,00 485,00 24,38 24,38 24,38 24,38

DENUMIREA OBIECTIVULUI A. Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814 Capitolul 74.02 Protecţia mediului "14.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale A, Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU Verificat, SEF SERVICIUL MILP, Gabriela BICA TOTAL 2017 1=2+3+415 mmm mmm Page 3 Buget Local TI Fonduri externe nerambursabile Buget de Stat pt.DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Magdalena NICOARĂ Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa Toma

Atasament: ANEXA_4.pdf

ANEXA LA Ha Ne, 400 dia BUGET LOCAL ) 0 12034 | 2 | 3 | 4 | 8 | TOTAL GENERAL 255.931,38| 0,00 956,64| _254.974,74| _623.032,68 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROB, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017- 3 Nicolae RO, PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII HCL /31.03.2017 Lista de investitii cu amendament mii lei SURSE TOTAL PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 inst, angajament Subordonate 2017 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE-A | 70.598,90 PT oo0[ 0,00) LUCRĂRI NOI -B | 0,00| __47.268,17| 599.868,91 958,64 137.107,67 23.163, E 6.403,91 6.784,11 zisa 5.784,11 5.044,11 5.044,11 1.740,00 0,00| [DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INY.- C 138.064,31 TO din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 6.403,91 51.02.01.03 Autorităţi executive 6.403,91 221153 1.500,00 111,53 4.192,38 b. Dotări independente 3.071,70 Dotari Directia Fiscala 166,35 Dotări Primărie 2.905,35 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,68 350,00 147,00 Page 1 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL, 79/2016 1.500,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 C. Dotări independente şi alte investiții 4.192,38 3.071,70 o 00 2.905,35 0,00 1.120,88 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) DALI*PT Reabilitare fațade imobile str. V. Alecsandri nr.1+ Piaţa Libertăţii nr.1

DENUMIREA OBIECTIVULUI TIT] DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1” 295.00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din 28,68 cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie Sisteme de securitate PMT __150,00 [Documentatie pentru avizare si autorizare ISU PMT 150,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației C. Dotări independente si alte investiţii b.Dotări independente 96,00 0,00 Dotări Evidenta populatiei _|Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 5.495,22 | SURSE | TOTAL BUGET PROPRII (ale Credite de 2017 STAT inst. angajament Subordonate 2017 ) E | 0.00 28,68 0,00 ao 0,00 150,00 0,00| 0,00 150,00 0,00 0,00 [61.02.03-Ordine publică | _5.495,22| 000| 61.02.03.04 Poliţie locala B. Lucrări noi "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" HCE C. Dotări independente şi alte investiții 3.78022 3.760,52 b.Dotări independente 19,70 SF-+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 61.02.05, Protecţie Civilă C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări 5.111,22 0,00 1.331,00 0,00 1.331,00 0,00 Studii şi proiecte Page 2 5.111,22 | | 1.331,00 ( | |____1331.00 3.180,22 3.760,52 3.760,52 000| 000| 19,70 0,00 384,00 0,00 | ace) o

DENUMIREA OBIECTIVULUI PTT Es: Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 310, 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.910,30 500,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL 500,00 0,00 0,00 Page 3 TOTAL BUGET BUGET 2017 STAT Subordonate LOCAL ) 2 | 3 | 4 | 5 | 70.00 MI 70.00 a 1 Capitolul 65.02 Învățământ | 2421625] 0,00) 141,00 24.075,25 1.510,50 000| 000] 1.910,30 | o.00| 500,00 3.335,00 0,00 500,00 3.335,00 SURSE PROPRII (ale Credite de inst. angajament 15.835,39 C.Dotări independente și alte investiţii 1.410,30 0,00 1.410,30 oa a. Achiziţii imobile 700,00) 0,00) 0,00 700,00 0.00 [Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 HCL Achizitie imobile 500.00 | b. Dotări independente 0,00 - |Dotari invatamant prescolar 435 50 000 0.00 435.50 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 274,80 0,00 0,00 274,80 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp yechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin Brailoiu 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF-+PT Gradinita zona Steaua 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Actualizare D.A.L.L + P.T. — Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Gradinita P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 000 Actualizare DALI. +P.T.- Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Gradinita P.P. 11, str. Versului, nr. 2 29,30 0,00 29,30 _0,00 65.02.04 Învățământ secundar 22.305,95 141,00| 22.164,95 12.500,39 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 6.769,68 0,00 0,00 6.769,68 1.286,64 A. Lucrari in continuare 302,97 0,00 0,00 302,97 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol nr. 17 HCL 111/03.03.15 217/2015 B. Lucrari noi Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16, str.Bucureşti nr, 11 HCL13/2015 P+I1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2013, HCL 402/2015 Reabilitare Sala Sport Sc, Gen. 18 HCL 12/2015 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Achizitie containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 10 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, Timişoara” c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALITAC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor ar.13 Reabilitare acoperiş la Școala Generală nr.7 HCL Realizare mansarda la corpurile existente in regim TOTAL 2017 125,95 177,02, 3.417,63 2.000,00 326,63 100,00 3.049,08 2.322,60. 1.712,60 726,48 153,00 SURSE BUGET ra tale! BuG STAT Subordonate LOC ) d ma 0,00 0,00 0,00 0,00 SF-+PT Scoala Calea Aradului 50,00 0,00 Page 4 3.417,63 ET AL = 00 | aloca 00 Credite de angajament 2017 11.286,64 3.659,68 7.626,96

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2017 STAT 0 | 1 SF +PT +DDE Sala de sport Sc.gen. nr.19 100,00 S.F.+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la la Gimnazială nr. Şcoala Gimnazială nr.13 100.00 DALI-+P.T, Reabilitare cladire preluata de Scoala Generala nr.2, str.Islaz, nr. 44-46, Timisoara 30,00 DALI +P,T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str1.I de la Brad , nr.2, Timisoara 40,00 D.A.LI, — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 28, str. C. Salceanu nr.11 30,00 Actualizare D.A. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 Actualizare D.A.L. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 24, str. Brandusei nr. 7 Actualizare D.A.L. + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 2, str. Mures, nr. 8 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 15.536,27 A. Lucrări în continuare Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/20153 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament |B. Lucrări noi 2.061,86 Page 5

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst, angajament 2017 STAT Subordonate TI sa | TITI Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 445,00 Extindere corp gimnaziu Liceul Teoretic Grigore a 1.213,75 Moisil str.G.Doja HCL Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalatii corp 1. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2013 C. Dotări independente şi alte investiții 13.003,63 12.862,63 a. Achiziţii imobile. , , 7.456,87 7.456,67 |Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 7.206,57 7.206,87 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 [Decembrie 1989 nr,30 HCL b. Dotări independente 4.365,82 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 în Cladire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET 2017 STAT 9 1 180,00 76,74 33,00 11,90 D.ALI+P.T.-Reabilitare si modernizare corpuri cladire fost Liceu Agricol , Calea Aradului nr.56 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timisoara DALI -+PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - |Mansardare scoala P+I1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+IE+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 DALI P.T.-Reabilitare instalatii Corp B Lic. W. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, ar. 13 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 12,00 0.0 o D.A.LI+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok D.A.L.L+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 : 57,00 Actualizare „D.A.L.L+P.T.Reabilitare constructii, si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 65,00 Page 7 SURSE PROPRII (ale înst. Subordonate 0,00 0.00[ 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 4,20 11,90 12,00 18,32 21,42 57,00 65,00 Credite de angajament 2017 0,00 0,00| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o o ij o O O

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIŞ'str. M. Millo nr.2/A DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii [Tehnologic de Industrie Alimentara Liceul DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Economic „F.S. NITTI „ str..Corbului nr,7C-9 Timisoara DAL Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Tehnic "Ion Mincu" Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nt.5; HCL 591/2013 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 B. Lucrări noi 50.559,54 12.996,65 16,65 980,00 BUGET STAT TOTAL 2017 150,00 61,00 120.00 0,00 0,00 12.000,00 8.447,00 Page 8 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sucar | Se LOCAL 2017 la 615,64 49.943,90 5.446,80| | sasa 49.943,90 5.446,80| 0,00 1290685] 0.00) 980,00 8.447,00 5.446,80

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) O te 2] | s_ | 4 | 5 1 Reabilitare imobil Clinica ORL, + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.700,00 1.700,00 0,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pncumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06,2015 5.750,00 0,00 5.750,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 500,00 0,00 Staţie şi instalaţii abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 30272015 497,00 0,00 0.00 497,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii : E 29.115,89 0,00 615,64 28.500,25 0,00 b. Dotari independente 27.447,13 0,00[ 384,64 27.062,49 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii | oma ol ial oma) nea |Louis Turcanu” 9.183,49 0,00 121,00 9.062,49 0,00 [DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta | oz clase soma Timisoara 9.263,64 0,00 263,64 9.000,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 9.000.00 9.000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.668,76 1.437,76 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) Page 9

[DENUMIREA OBIECTIVULUI [Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V, Babes (Spital V. Babes) Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V. Babes Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie DALI şi AT pentru «Creşterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase 1, Spital Ifectioase II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF+PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ SF/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu SE/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 SURSE PROPRII (ale Credite de inst. angajament Subordonate 2017 ) Page 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI | 1234 Proiect complex de investiţii (inclusiv ET)+PT (inclusiv 307,57 82,22 DDE)+DTAC+Cerere de finanţare şi anexe-"Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timişoara" 17.618,91 DALI (inclusiv ET) + P.T E. (inclusiv DDE) + PAC. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal! de Urgenţă” Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 729,52 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural - Clinica Radiologie SCMU HCL 403/2015, HCL 201/2016 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar 1.104,69 Dotari Filarmonica TOTAL BUGET 2017 STAT Subordonate ) SURSE PROPRII (ale inst Credite de angajament 2017 200,00 17.418,91 27.219,00 = 3.910,95 1.174,00 1.329,52 1.174,00 129,52 0,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural si reactualizare documentatie SF+DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Timis", Piata Victoriei nr.7 (fost Blv.30 Decembrie nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Arta", str. Iancu Vacarescu nr.18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Studio", str. Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții c. Studii şi proiecte PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu” , Piata Huniade nr.3 67.02.05.01 Sport A. Lucrări În continuare 3.211,06 1.000,00 SURSE PROPRII (ale inst. 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 3.211,06 1.000,00 Credite de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,00 0,00 Page 12

, TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 STAT 0 | 1 | Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013, HCL 344/2015 1.000,00 0,00 51500 0.00 Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 100,00 Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str.Zefirului HCL 100,00, Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/bandbal - str. Holdelor HCE 100,00 Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal str. A, Demetriade HCL 100,00 Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC Ripensia ar.11 HCL 115,00 C. Dotări independente şi alte investitii 1.696,06 c. Studii şi proiecte 1.313,54 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str, Verde, Silistra-zona Lipovei 194,00 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, alte amenajari exterioare), str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 180,50 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, |teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Page 13 1.000,00 1.696,06 1.313,54 Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI BUGET inst, BUGET angajament STAT LOCAL Subordonate 2017 ) TITI: ZII SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. 0,00 0,00 202,50 50,54 30,00 aa IUN SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa Î SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal- transa II- 4 obiective 30,00 0,00 SF+ DALI+PT Extindere corp cladire imobil cu anexa vestiare, reabilitare centrala termica si statie de tratare a apei la bazinul de inot, implementare sistem solar la Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 135,00 Documentatie tehnica pentru obtinerea". autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 50,00 00 135,00 100,00) 0,00 0,00 100,00 sea 50,00 0,00 0,00 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva Usoda str.Splaiul Nicolae Titulescu 2 0 „00 _0 SF Aquapark - Ovidiu Balea b. Dotări independente _ suprafata sintetica de joc 13708 Fa IP NP N (Olimpia) 119,19 0,00 119,19| 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega 85.08 0.00 85.08 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 10.207,52 0,00 10.207,52 24.473,00 Page 14

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 650 B. Lucrări noi 9.944,68 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din icipiul Timi HCL 404/2014 Municipiul Timisoara /201 700.00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.000,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 4.500,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.744,68 C. Dotări independente şi alte investiţii 256,34 b. Dotări independente 81,27 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 62,00 SF-+PT Scuar Zona Martir Cernaianu 50,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Petofi 53,55 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 3,81 BUGET STAT 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 15 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,00 0,00) 0,00 4 | | 1.744,68 62,00 50,00 53,55 Credite de angajament 24.473,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 67.02.06 Servicii religioase C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALITPT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari Caminul pentru persoane vârstnice c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+DTAC+PT+DDE Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cladire, in vederea extinderii retelei de Centre de zi pentru persoane varstnice str. Canal Bega DALI+PT Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice Timisoara si cresterea eficientei energetice str. LKlein 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si |invaliditati C. Dotări independente şi alte investiţii TOTAL 2017 BUGET STAT 1221314 |__2 | 39,38 0,00 1.864,15 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 0,00 0,00 0,00 39,38 0,00 0 Credite de angajament 0, 1.964,15 0 0,00 „00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Dotări independente Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+DTAC+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de consiliere psihosociala, b-dul 16 Decembrie 1989 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente c. Cheltuieli.pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF--PT Constructie clădire cu destinația creşă, str, Cocea 21 SF+PT Constructie clădire cu destinația creșă, Zona de Nord Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe Sistem de supraveghere video pentru creşe 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 68.02.15.01 Ajutor social C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara SF+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte aflate in risc de excluziune sociala din municipiul Timisoara SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii acestora Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 70.02.03 Locuinţe A.Lucrări în continuare Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.3 1-33 HCL 145 /31.10.2016 B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 C, Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate TOTAL BUGET 2017 STAT ss | ZT m 0,00 0,00 n 0,00 133,26 133,26 0,00 0.00 12.423,61 9.101,84 0,00 9.101,84 3.235,22 | oo 3.235,22 2.259,92 0,00 2.259,92 975,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.866,62 3.866,62 101,84 3.866,62 Page 18 3.866,62 Credite de angajarnent 365.135,85 0,00 0,00

[DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 SF Constructii locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 ull. tip apartament) zona 1.I.de la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 u.l. tip apartament) 2017 48,00 SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 u.l. tip casa) DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona (Camin nr. 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din [Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă B. Lucrări noi Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 100,00 751,50 151,50 331,61 331,61 TOTAL BUGET STAT ala 1.083,11 Lt 1.083,11 0,00 0,00 1.083,11 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 2.382,50 1.083,11 151,50 751,50 331,61 331,51 Credite de angajament 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TIT sa SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun, Timisoara 2 150,00 0,00 39,61 0,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 10,00 0,00 |DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti DALI - Fantana Ornamentala. Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF- Fantana Ornamentala Selgros SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu SF- Fantana Ornamentala Praktiker SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov [SF+-PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015 7,00 7,00 Page 20 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 7,00 0,00 7,00 0.00 15,00 0,00 0,00 0,00 365.135,85 150,00 199.949,30

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL, 220/2015, HCL 420/2013 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic Studiu de fezabilitate privind extinderea _|ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemens- Calea Buziaşului Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Biv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei până la intersecţie cu str. Bucovinei) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad Page 21 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017

DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind modernizarea sisternului de iluminat public de pe Blv. Cetății Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take Ionecu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea [Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Şagului (porțiunea între sensul giratori Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sagului (porțiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piaţa Ghe. Domăşneanu) "70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale B. Lucrări noi 1.735,17 Page 22 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 1.735,17 Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL inst. 2017 Subordonate BUGET STAT casa | 1] PT-HExecutie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL 7000 PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de inyestitii Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului 14.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare Credite de angajament 2017 0 „00 1.365,17 0,00 5.254,93 Page 23

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMNTREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst, BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 430,00 a Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 72017 430,00 0,00 0,00 430,00 B. Lucrări noi | oo 890,00 5.137,86 700,00 4.555,82 1 Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 700,00 0,00 Bficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 190,00 25.409,01 0,00 | 22404] 0,00 1 224,01 117,07 0,00 99,01 117,07 IN 125,00 25.185,00 | ao 25.185,00 25.185,00 n 000| 25.185,00 |____a00| 000 190,00 582,04 25.409,01 117,07 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a Il-a” conf, Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 110.342,26 110.342,26 197,356,60 11034226 |__11034226| 197.356, tă 41.927,85 [00 280,00 1.000,00 84.02.03.02 Transportul în comun 41.927,85 280,00 0,00 Page 24 B. Lucrări noi

[DENUMIREA OBIECTIVULUI TITI =] Proiect M4 - PT+Amenajare Institut de cercetări 80,00 în sistene inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 IPT+Extindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Iulius Mall (Traseul 17) HCE 50,00 PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O. Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara (Traseul 13) HCL 50 00 C. Dotări independente şi alte investiții 41.647,85 b.Dotări independente 37.649,45 8.211,00 20.626,67 [Autobuze articulate 0 buc.j+ Autăcar Reabilitare tramvaie HCL 328/2013 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + |autocar 8.711,78 Achiziţie refugii pentru călători c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.998,40 Studii si proiecte 3.998,40 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 158,40 SF+PT Modernizare substaţii de transformare- redresare (substațiile 2, 6) 100,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă-+lIosefin) 50.00 Page 25 TOTAL BUGET 2017 STAT 100.00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0, 2i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.647,85 SURSE (ale BUGET Subordonate LOCAL 50,00 7.649,45 Maşini, echipamente si mijloace de transport 37.649.45 ca 0,00 37.649,45 10.700,96 . 00 0.626,67 8.711,78 100,00 3.998,40 3.998,40 158,40 100,00 50,00 Credite de angajament 2017 10.700,96 8.211,00 | 6.010,00 10.605,74 10.605,74| | 0,00 262,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 PT Amenajare Parcare supraterana Bd.Take Ionescu nr.56 SF+PT Sistemul de E-Ticheting SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public Studii si proiecte PMUD HCL186/10.05.2015 Alte studii şi proiecte 84.02.03.01 Drumuri si poduri Pasaj Tiul HCL 605/2014 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 B. Lucrări noi Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL [Reabilitare Podul Eroilor HCL 343/2015 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente şi alte investiții e. Cheliuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Construire Pod peste Bega - str, Jiul 3.000,00 40.490,68 16.481,21 24.009,47 3.489,00 1.048,00 1.966,00 Page 26 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) 3.000,00 Credite de angajament 2017 0,00 8.957,80 200,90 0,00 44.734,36 142.478,00 40.490,68| 0,00) "_16.481,21 0.00 24.009,47 _3.489,00 1.048,00 1.966,00 0,00 142.478,00 50,00 12.300,00| 5.548,00 118.164,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor [DALI-+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare SF+PT Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 84.02.03.03 Străzi A. Lucrări în continuare Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 Exindere la 4 benzi str, Prof, Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 B. Lucrări noi Amenajare str.Edgar Quinet HCL, 261/2009, HCL 200/2014 5.084,89 4.954,00 9.429,45 Page 27 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 11.666,10 1.600,61 5.084,89 4.954,00 9.429,45 Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale Credite de | DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) TITI: | | 0.00 MI Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 865,00 2375.00 1.500,00 500,00 2.765,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor laferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1.500,00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 8.758,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2.765,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 FICI, 388/2015 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C tin Prezan(Lidia) - Venus HCL Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCI, 389/22.09.2015 C. Dotări independente şi alte investiții 2.584 50 2.584,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a |proiectelor si a altor studii aferente 2.584,50 2.584,50 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 0,00 0,00 76,75 0,00 SF-++PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, , ! tronson C.Torontalului-C. Aradului 0.00 0.00 36.18 0.00 | SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 24,48 0,00 0,00 24,48 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Coustructorilor de la Brad 85 00 0.00 0.00 85 00 0.00 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 Page 28 SF-+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF-+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF-+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF-+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF-+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor SF-+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov Alte studii şi proiecte drumuri DIRECTOR DIRECŢIA MICĂ Steliana ST, Verificat, SEF MIP Gabrie, A pt. DIRECTOR DIRECȚIA DEZV' Magdalena NICOARĂ Page 29 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Întocmit, Credite de angajament 2017 4 CONSILIER SERVICIUL MIP Lumi iţa FOMA (Mu

Atasament: ANEXA_3.pdf

ANEXA NR.D LA HOL nr.100/31,03, 2067 BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA F CL) ANES DAMEAT ANEXA 3 e 5 Estirriari Ss 5 az 5 £ 5 2 5? DENUMIREA INDICATORILOR = e a SES o o Ss 3 2 5” o a a O & a 2 = N N N Go se SE să az SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 377.278,26 379.332,20 389.239,80 399.794,37 li. VENITURI CURENTE 2 00.02 326.115,77 345.078,06 354.549,94 364.668,57 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 326.115,77| / 345.078,06 354.549,94 364.668,57 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 [00.08 60.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 Venituri din proprietate 5 |30-10 60.054,00 | 61.126,56 61.725,84 62.325,12 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 |30.10.05 560.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice ] 7 |30.10.05.30 60.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 [00.09 2686.081,77 283.951,50 292.824,10 302.343,45 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 |33.10 258.461,77 281.951,50 291.824,10 301.343,45 Venituri din prestari de servicii 10 [33.10.08 2.270,86] 2.500,18 2.519,79 2.539,40 Venituri din cercetare 11 |33.10.20 520,00 565,20 567,80 570,40 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 [331021 193.681,80 216.462,04 225.352,39 234.389,49 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din surne alocate de la 13 33.10.30 53.812,00 53.445,04 54.341,56 54.738,08 bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatati 14 331031 8.077,01 8.953,54 9.016,81 9.080.08 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 |33.10.50 100,00 Î 25,50 25,75 26,00 Diverse venituri 16 [36.10 7.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Alte venituri 17 [36.10.50 7.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 |37.10 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 19 [37.10.03 615,64 -827.95 834,11 -840,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 20 [37.10.04 615.64| 627,95 634,11 640,26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 [00.18 51.162,49| [ 34.254,14 34.689,96 35.125,80 Subventii de la alte administratii 22 |43.10 51.162,49 34.254,14 34.689,96 35.125,80 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii | 23 |43.10.14 27.192,49 18.423,74 18.604,36 18.785,00 Pag. 1/5

$ 5 Estimari , SE = şa z A E = 5? m 2 s = oE DENUMIREA INDICATORILOR _ SES e S 8 - e se > & S o 8 a =& N N O 2% US EC O a-i Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 24 |4310.33 23970.00 15.830,40 16.085,60 16.340,80 acoperirea cresterilor salariale TOTAL CHELTUIELI 25 377.278,26 3.633,71 379.332,20 389.239,90 399.794,37 CHELTUIELI CURENTE 26 [01 349.470,13 3.833,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 27 |10 201.194,52 MA 0,00 206.764,66 212.605,06 218.525,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 28 |20 146.523,81 PI 3.633,71 151.748,85 155.559,37' 159.947,51 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 29 |59 1.752,00[ 0,00 1.767,00 1.837,00 1.896,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 [70 27.808,13| t/ 0,00 18.051,698 19.238,47 19.425,26 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 31 [71 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47, 19.425,26 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 [64.10 3.633,71 379.532,20[ 389.239,90 399.794,37 Sanatate 33 [66.10 377.278,26 3.633,71 379.332,20 389.239,90 399.794,37 CHELTUIELI CURENTE 34 |o1 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 35 |10 201.194,52| - 0,00 206.764,66 212.605,06 218.525,60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 |20 146.523,61 3.633,71 151.748,85 155.559,37 159.947,51 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37 [59 1.752,00| «+ 0,00 1.767,00 1.837,00 1.896,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 [70 27.808,13 0,00 19.051,68 19.238,47 19.425,26 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 [71 27.808,13 0,00 18.051,69 19.238,47 19.425,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 1 40 16610.06 377.278,26 3.633,71 379.332,20 389.239,90 399.794,37 Spitale generale ] 41 |66.10.06.01 377.278,26 3.633,71 379.332,20 389.239,90 398.794,37 Servicii de sanatate publica 42 [66.10.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 43 [96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 44 |97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 EXCEDENT 45 198.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT | 46 [99.10 0,00 0,00 0,00 0.00[_ 0,90 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 349.470,13 360.280,51 370.001,43 380.369,11 TOTAL VENITURI 2 [00.01 349.470,13 360.280,51 370.001,43 380.369,11 I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 325.500,13 344.450,11 353.915,83 364.028,31 Pag.2/5

25 Estimari E 35 s > E 5? G e su =o- DENUMIREA INDICATORILOR = e > Ss 8 e 2 Q 8 z & 598 R & s G Sc O = Qui C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 325.500,13 344.450,11 353.915,83 364.028,31 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 j00.08 60.054,00 61.126,56 51.725,84 62.325,12 Venituri din proprietate 6 [30.10 60.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 50.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 60.054,00 61.126,56 61.725,84 62.325,12 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.08 283.323,55 292.189,99 301.703,1 9| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 258.461,77 281.951,50 291.824,10 301.343,45 Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.270,96 2.500,18 2.519,79 2.539,40. Venituri din cercetare 12 |33.10.20 520,00 565,20 567,80 570,40 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 |33.1021 L 193.681,80 216.462,04 225.352,39 234.389,49 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la 14 33.10.30 53.812,00 53.445,04 54.341,56 54 738.08 bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din 15 (3310.31 8077.01 8.953,54 901681 9.080,08 veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii ] Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 [33.10.50 100,00 25,50 25,75 26,00 Diverse venituri 17 |36.10 7.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Alte venituri 18 |36.10.50 7.600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 (37.10 -615,64 -627,95 634,11 640,26 T Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20 |37.10.03 615,64 -627,95 834,11 840.26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 |00.18 23.970,00 15.830,40 16.085,60 16.340,80 Subventii de la alte administratii 22 |43.10 23.970,00 15.830,40 16.085,60 16.340,80 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 23 |43.10.33 23.970,00 15.830,40 16.085,60 16.340,80 TOTAL CHELTUIELI 24 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 CHELTUIELI CURENTE | 25 |01 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 26 |10 201.194,52 0,00 206.764,66 212.605,06 218.525,60 TITLUL ii BUNURI SI SERVICII 27 146.523,61 3.633,71 151.748,85 155.559,37 159.947,51 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 28 [se 1.752,00 0,00 1.767,00 1.837,00 1.896,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 29 [64.10 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 Pag.3/5

8 5 Estimari 5 SE DENUMIREA INDICATORILOR => = & 3 = e a s a z & 5.5 R R & e SE 3 5? Sanatate 30 [66.10 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 CHELTUIELI CURENTE 31 [01 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 32 [10 201.194,52 0,00 2086.764,66 212.605,06 218.525,60 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 33 [20 146.523,61 3.633,71 151.748,85 155.559,37 159.947,51 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 [59 1.752,00 0,00 1.767,00 1.837,00 1.896,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 35 [66.10.06 343.470,13 3.633,71 360.280,51|. 370.001,43 380.369,11 Spitale generale 36 |66.10.06.01 349.470,13 3.633,71 360.280,51 370.001,43 380.369,11 Servicii de sanatate publica 37 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 38 |96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 39 j97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT T 40 [98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 41 |99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 27.808,13 18.051,69 19.238,47| 18.425,26 TOTAL VENITURI 2 |00.01 27.808,13 19.051,69 19.238,47 19.425,26| I. VENITURI CURENTE 3 E 615,64 627,95 634,11 640,26 C. VENITURI NEFISCALE | 4 |00.07 615,64 627,95 634,11 540,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.09 615,64 627,95 634,11 640,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 |37.10 615,64 627,95 634,11 640,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 615,64 1 627,95 634,11 640,26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8 |00.18 27.192,49 18.423,74 18.604,36 18.785,00 Subventii de la alte administratii 3 |43.10 27.192,49 18.423,74 18.604,36 18.785,00 Subventii de la bugetul local peniru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii | 10 [43.10.14 27.192,49 18.423,74 18.604,36 18.785,00 TOTAL CHELTUIELI 11 27.808,13 0,00 19.051,6$ 19.238,47 18.425,26 CHELTUIELI CURENTE 12 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 13 |70 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47 19.425,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14 |71 27.808,13 09,00j 19:051,69 19.238,47 18.425,26 Pag. 4/5

[ 5 Esțimari os 5 9= e s E FE a 2 gs = m DENUMIREA INDICATORILOR _ a & RES o 2 S 3 £ e se S e Ss SG 8 a o E N N N o 8 o se Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 |64.10 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47 19.425,26 Sanatate 16 |66.10 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47 19.425,26 CHELTUIELI CURENTE 17 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 |70 27.808,13 0,00 19.051,69 18.238,47 19.423,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 19 71 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47 19.425,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 [66.10.06 27.808,13 0,00 19.051,69 19.238,47 19.425,26 Spitale generale 21 [66.10.06.01 27.808,13 0,00 18.051,89 19.238,47 19.425,26 Servicii de sanatate publica 22 (66.10.08 0,00 0,00 0,00 000| | 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 [96.10 0.00 0.00| 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 |97.10 0,00 0,00 09,00 9,00 0,00 EXCEDENT 25 |98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 26 |99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONGMIC, SEF SERVICIU BUGET, Zi, NICOLAE ROBU STEL cu” IN Rau Pag.5/5 <J

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA G CA E 5 Estimari. 3 — se > 5 5? m = g = DE DENUMIREA INDICATORILOR — e & SE = Ş SR 5 = 2 25% o o o o E a a) 2 a RS R o 3 £ = As SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 4.419,85 4.525,24 4.599,86 4.689,48 I. VENITURI CURENTE 2 [00.02 335,00 892,00 931,00 985,00 C. VENITURI NEFISCALE 3 (00.07 335,00 i 892,00 931,00 985,00 [C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.09 335,00 V 892,00 931,00 985,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 5 |34.10 335,00 892,00 985,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 6 |34.10.50 335,00 892,00 931,00 985,00 1. VENITURI DIN CAPITAL | 7 |00.10 852,85| 1 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 8 |40.10 852,85 o.oo[ 0,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 9 40.10.15 852,85 0,00 0,00 0,00 efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de alte înstitutii din excedentul anului precedent 10 |40.10.15.03 852,85 0,00 0,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE| 11 [00.18 +232,001, Îi 3.633,24 3.668,86 3.704,48 Subventii de la alte administrati 12 |43.10 3.232,00 3.633,24 3.668,86 3.704,48| Subventii pentru institutii publice 13 [43.10.09 3.136,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64 Sume alcoate de la bugetul local 14 43.10.22 96,00 97,92 98,85 99,84 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 15 |43.10.22.02 96,00 97,92 98,88 99,84 TOTAL CHELTUIELI 16 4.419,85 0,00 4.525,24 4.599,86 4.689,48 CHELTUIELI CURENTE 17 |01 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18 [10 3.466,00| 7 0,00 3.535,32 3.589,98 3.604,64 TFFELUL H BUNURI SI SERVICII 19 |20 857,85| </ , 0,00 892,00 931,00 985,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 20 (70 96,00| + / 0,00 97,92 98,88 99,84 Pag. 1/4 ADI 3

D— Estimari 52 SE 5 3 = & 3 5 25? DENUMIREA INDICATORILOR _ e a SES e a R 3 = e 2% 8 > S o Go 8 a SyA? N N N o RE 9 ad TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 1.418,85 4.525,24 4.599,86 4.689,48 Alte servicii publice generale 54.10 4.419,85 4.525,24 4.599,86 4.689,48 CHELTUIELI CURENTE 01 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1 3.466,00 0,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 857,85 892,00| 931,00 985,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 96,00 0.00| 97,92 98,88 99,84 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 | 96,00 0,00 97,92 98,as| 98,84 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 4.419,85 4.525,24 4.599,86 4.689,48 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JEXCEDENT 98.10 0,00 0,00 200| 0,00 DEFICIT 99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE [SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 4.323,85 4.427,32 4.500,98 4.589,64 TOTAL VENITURI 2 00.01 4.323,85 4.427,32 4.500,98 4.589,64 l. VENITURI CURENTE 3 [00.02 335,00 892,00 531.00| 985,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 335,00 so2,00) 931,00 385,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.0$ 335,00 892,00 931,00 985,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise & |34.10 335,00 892,00 331,00) 985,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 335.00| 892,00 931,00 985,00 HM. VENITURI DIN CAPITAL 00.10 852,85 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.10 852,85 0,00 0,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 852,85 0,00 0,00 0,00 Pag.2/4

e 5 SE — oa o 3. = 5 E FER g a =ac DENUMIREA INDICATORILOR —_ e & SES e a Ss 3 = 2 Se o e S G 3 n o SE N RS N o 8 O = az Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 11 |40.10.15.03 852,85 0,00 0,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE| 12 (00.18 3.136,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64 Subventii de la alte administratii 13 |43.10 3.136,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64| Subventii pentru institutii publice 14 |43.10.09 TE 3.535,32 3.569,98 3.604,64 TOTAL CHELTUIELI 15 4.323,85 9,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 CHELTUIELI CURENTE : 16 |01 4.323,85 0,00 4427,32 4.500,98 4.589,64 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 17 [10 3.466,00 0,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 18 |20 857,85| 0,00 892,00 931,00 985,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 19 |50.10 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 Alte servicii publice generale 20 [54.10 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,88 4.589,64 CHELTUIELI CURENTE 21 |01 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 22 410 3.466,00 0,00 3.535,32 3.569,98 3.604,64 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 23 |20 857,85 0,00 892,00 931,00 985,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Pe 4.323,85 0,00 4.427,32 4.500,98 4.589,64 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 25 [96.10 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 26 |97.10 0,00 0,00 0.00[ 0,00 0,00 EXCEDENT 27 |98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 28 [99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 36,00 97,92 98,88 99,84 TOTAL VENITURI 2 pe 36,00 97,92 98,88 99,84 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE] 3 [00.18 [| 96,00 97,92 98,88 99,84 + Subventii de la alte administrati 4 |43.10 96,00 97,92 98,88 99,84 Sume alcoate de la bugetul local 5 |43.10.22 96,00 97,92 98,88 99,84 Pag-3/4

o — Estimari se Ţ SE s 3= z 5 E se m = p = ac DENUMIREA INDICATORILOR _ & SSE e e Ss m E 8 D>% — — N o = — n m o o i G 8 a N N N ) 5 SE =6 AQ Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 6 |43.10.22.02 96,00 97,92 98,88 99,84 TOTAL CHELTUIELI | 7 36,00 0,00 97,92 98,88, 99,84 CHELTUIELI CURENTE 8 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 9 |70 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10 [71 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 11 [p0.10 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 Alte servicii publice generale 12 [54.10 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 CHELTUIELI CURENTE 13 [01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 14 |70 96,00 0,00 97,92 98,88 09.84] TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 15 [71 96,00 0,00 97,92 98,88 99,84 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 16 54.10.10 96,00 0,00 97,92 99,84 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 17 |96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 18 |97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 19 [98.10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 20 99.19 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 PRIMAR, DIRECTOR E MIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STI A CIU RA 4 j Se Pag.4/4

BUGET DE VE. ÎTURI PROPRII SI SUBVENTII futi NR 3 - SURSA E e 5 Estimari să 5 dc = 5 25? DENUMIREA INDICATORILOR = 2 & SES o e Ss 3 E s sea e S S O 8 a 2 & N R G E S= =60 3% SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 38.016,63 38.747,05 39.227,70 39.607,72 1. VENITURI CURENTE 2 j00.02 37.811,42 38.531,84 39.002,49 39.372,51 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 37.811,42 38.531,84 39.002,49 39.372,51 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 |00.08 305,00 317,00 329,00 341,00 Venituri din proprietate 5 (30.10 305,00 317,00 329,00 341,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 5 |30.10.05 305,00 317,00 323,00 341,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 |30.10.05.30 305,00 317,00 329,00 341,00 |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 37.506,42 38.214,84 38.673,49 39.031,51 Venituri din prestari de servicii si alte activitati $ [33.10 2.703,79 2.745,79 2.826,79 2.836,79 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 10 |33.10.13 420,00 420,00] 420,00 420,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 11 |33.10.18 664,00 690,00 760,00 765,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12 1.619,79 1.636,79 1.646,79 1.651,79 Diverse venituri 13 [36.10 [ 34.802,63 35.468,05 35.846,70 36.194,72 Aite venituri 14 |36.10.50 34.802,63 35.468,05 35.846,70 36.194,72 (Transferuri voluntare, altele decat subventiile 15 |37.10 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 16 [37.10.03 -341.00 -343,82 -350,23 -356,64 bugetului de venituri proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de functionare ] 17 |37.10.04 341,00 343,82 350,23 356,64 II. VENITURI DIN CAPITAL 18 00.10 205,21 vu 1, 215,21 225,21 235,24 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 19 [40.10 205,21 215,21 225,21| 235,21 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 20 |40.10.15 205,21 215,21 225,21 235,21 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 21 [10101501 205,21 215,21 225,21 235,21 TOTAL CHELTUIELI 22 38.016,63 0,00 38.7147,05 39.227,70 39.607,72 CHELTUIELI CURENTE 23 |01 37.675,63 0,00 38.403,23 38.877,47 39.251,08 Pag.1/7

e 5 Estimari 5 SE DENUMIREA INDICATORILOR = € e s< o e. a [8 z E 55 R & 6 ' As TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 24 (10 8.614,99 0,00 8.806,08 8.929,13 9.012,18 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 25 |20 28.533,42 0,00 29.059,40 29.405,30 29.690,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 26 |57 355,00 0,00 362,08 365,66 369,20| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 27 |59 172,22 0,00 175,86 177,38 178,11 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 |70 341,00 000| 343,82 350,23 356,64 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28 [71 341,00 0,00 343,82 350,23 356,64 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 [64.10 38.016,63 0,00 38.747,05 38.227,70 39.607,72 Invatamant 31 |65.10 34.802,63 0,00 35.468,05 35.846,70 36.194,72 CHELTUIELI CURENTE 32 401 34.661,63 0,00 35.324,23 35.701,47 36.048,08 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 [10 8.244,99 0,00 8.409,88 8.492,33 8.574,78 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 34 |20 25.889,42 0,00 26.376,60 26.666,10 26.924,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 |57 355,00 0,00 362,09 365,66 369,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36 [59 172,22 0,00 175,66 177,38 178,11 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 141,00 i 0,00 143,82 145,23 146,64 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 38 471 141,00 0,00 143,82 145,23 146,64 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 39 [65.10.03 16.594,00 0,00 16.895,26 17.091,81 17.257,75 Invatamant prescolar 40 |65.10.03.01 12.141,68 0,00 12.353,91 12.505,93 12.627,35 Invatamant primar 41 |65.10.03.02 4.452,32 0,00 4.541,35 4.585,88 4.630,40 Invatamant secundar 42 [65.10.04 13.582,26 0,00 13.853,90 13.989,73) 14,125,56 invatamant secundar inferior 43 |65.10.04.01 2.625,47 0,00 2.677,98 2.704,23 2.730,49 Invatamant secundar superior 44 |65.10.04.02 10.713,90 0,00 10.928,17 11.035,33 11.142,46 Invatarnant profesional 45 |65.10.04.03 242,89 0,00 247,75 250,17 252,61 Invatamant postliceal 46 [65.10.05 3.051,37 0,00 3.112,40 3.142,91 3.173,42 Servicii auxiliare pentru educatie 47 |65.10.11 1.575,00 0,00 1.606,49 1.822,25 1.637,99 internate si cantine pentru elevi 1 48 |65.10.11.03 1.575,00 0,00 1.606,49 1.622,25 1.637,99 Cultura, recreere si religie 49 |67.10 2.624,00 0,00 2.679,00 2.771,00 2.793,00 CHELTUIELI CURENTE 50 101 2.424,00 0,00 2.479,00 2.566,00 2.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51 j10 370,00 0,00 396,20 436,80 437,40 Pag.2/7

5 Estimari 5 E = 3 E 359 m = e = Dc DENUMIREA INDICATORILOR = 8 > E 3 o ? a s 3 E 5. R R R 8 E ATD TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 52 |20 2.054,00 0.00 2.082,80 2.129,20 2.145,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 170 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 Din total capitol Servicii culturale 35 |67.10.03 2.624,00 0,00 2.679,00 2.771,00 2.793,00 institutii publice de spectacole si concerte 56 [67.10.03.04 1.774,00 0,00 1.829,00 1.921,00 1.943,00 Case de cultura | 57 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 850,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 58 |68.10 590,00 0,00 600,00 610,00 520,00 CHELTUIELI CURENTE 59 [01 590,00 0,00 600,00 610,00 620,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60 |20 590,00 0,00 600,00 610,00 620,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 62 [68.10.04 590,00 0,00 600,00 510,00 620,00 Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 63 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 64 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 65 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT 66 [96.10 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 67 |97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 58 (98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 69 [99.10 200| 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 37.675,63 38.403,23 38.877,47 39.251,08 TOTAL VENITURI 2 [00.01 37.675,63 38.403,23 38.877,47 39.251,08 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 37.470,42 38.188,02 38.652,26 39.015,87 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 37-470,42 38.188,02 38.652,26 39.015,87 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 [00.08 305,00 317,00 329,00 341,00 Venituri din proprietate 6 |30.10 305,00 317,00 329,00 341,00 Venituri din concesiuni si inchirieri T |30.10.05 305,00 317,00 329,00 341,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institui publice 8 |30.10.05.30 305,00 317,00 329,00 341,00 Pag.3/7

e 5 Estimari ss — oa o 2 = z 5 5 » 52 s = sg =oc DENUMIREA INDICATORILOR —_ e & SES a e S = o DE% = = 6 = 5” o e o o 8 n. a a O — E SE =8 Gas C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 (00.09 37.165,42 37.871,02 38.323,26 38.674,87 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 2.703,78 2.745,79 2.826,79 2.836,79 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 11 [33.10.13 420,00 420,00 420,00 420,00 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 12 [33.10.19 664,00 990,00 760,00 765,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 |33.10.50 1.618,79 1.636,79 1.646,79 1.851,79 Diverse venituri 14 [36.10 34.802,63 35.468,05 35.846,70 36.194,72 Alte venituri 15 [36.10.50 34.802,63 35.468,05 35.846,70 36.194,72 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 16 |37.10 -341,00 | -343,82 -350,23 -356,64 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 17 (37.10.03 341 vol -343,82 -350,23 -356,64 bugetului de venituri proprii si subventii H. VENITURI DIN CAPITAL 18 [00.10 205,21 215,21 225,21 235,21 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 19 [40.10 205,21 215,21 225,21 235,21 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 20 |40.10.15 205,21 215,21 225,21 235,21 + Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea 21 |40.10.15:01 205,21 21521| 225,21 235,21 de functionare TOTAL CHELTUIELI 22 37.675,63 0,00 38.403,23 38.877,47 39.251,08 CHELTUIELI CURENTE 23 [01 37.675,63 0,00 38.403,23 38.877,47 39.251,08 [TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 24 |10 8.614,99 0,00 8.806,08 8.929,13 9.012,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25 |20 28.533,42 0,00 29.059,40 29.405,30 29.690,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 26 157 355,00 0,00 362,09 365,66 369,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 27 [59 172,22 0,00 175,66 177,38 178,11 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 28 [64.10 37.675,63 0.00) 38.403,23 38.877,47 39.251,08 invatamant 29 [65.10 34.661,63 0,00 35.324,23 35.701 cul 36.048,08 CHELTUIELI CURENTE 30 [01 34.661,63 0,00 35.324,23 35.701,47 36.048,08 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 31 |10 8.244,99 0,00 8.409,88 8.492,33 8.574,78 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 32 |20 25.889,42| 0,00 26.376,60 26.666,10 26.924,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 [57 355,00 0,00 362,09 365,66 369,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 [59 172,22 0,00 175,66 177,38 179,11 Pag.4/7

Estimari RI 3 E RE DENUMIREA INDICATORILOR > £ a S 3 e a Ss & 3 E & o 5 £ =6 az Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 65.10.03 16.594,00 0,00 16.895,26 17.091,81 17.257,75 Invatamant prescolar 65.10.03.01 12.141,68 0,00 12.353,91 12.505,93 12.627,35 invatamant primar 65.10.03.02 4.452,32 0,00 4.541,35 4.585,88 4.630,40 Invatamant secundar 65.10.04 13.441,26 0,00 13.710,08 13.844,50 13.978,92 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 2.625,47 0,00 2.677,98 2.704,23 2.730,49 Invatamant secundar superior 65.10.04.02 10.572,90 0,00 10.784,35 10.890,10 10.995,82 Invatamant profesional 55.10.04.03 242,89 0,00 247,75 250,17 252,61 Invatamant postliceal 65.10.05 3.051,37 0,00 3.112,40 3.142,91 3173,42| Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 1.575,00 0.00[ 1.606,49 1.622,25 1.637,99 Internate si cantine pentru elevi 65.10.11.03 1.575,00 0,00 1.606,49 1.822,25 1.637,99) Cultura, recreere si religie 67.10 2.424,00 0,00 2.479,00 2.566,00| 2.583,00 CHELTUIELI CURENTE 01 2.424,00 0,00 2.479,00 2.566,00 2.583,00 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 10 370,00 0,00 396,20 436,80 437,40 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 20 2.054,00 0,00 2.082,80 2.129,20 2.145,60 Din total capitol Î |Servicii culturale 67.10.03 2.424,00 0,00 2.479,00 2.566,00 2.583,00 Institutii publice de spectacole si concerte 67.10.0304 1.574,00 0,00 1.629,00 1.716,00 1.733,00 Case de cultura | 51 [67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 850,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 590,00 0,00 600,00 610,00 620,00 CHELTUIELI CURENTE 01 590,00 0,00 600,00 610,00 620,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICH 20 590,00 0,00 600,00 810,00 620,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 590,00 0,00 600,00 510,00 620,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97.10 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 Pag.5/7

Estimari 52 5 DE = 3 E 5e a 2 ui =oac DENUMIREA INDICATORILOR = 8 = Ss 8 ș e a e 2 E Sa & 2 8 o SE oz =6& AD EXCEDENT 61 [98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 62 |99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 341,00 343,82 350,23 356,64 TOTAL VENITURI 2 [00.01 341,00 343,82 350,23 356,64 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 341,00 343,82 350,23 356,64 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 341,00 343,82 350,23 356,64 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 |00.09 341,00 343,82 350,23 356,64 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & 137.10 341,00 343,82 350,23 356,64 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 [37.10.04 341,00 343,82 350,23 356,64 TOTAL CHELTUIELI 8 341,00 0,00 343,82 350,23 356,64 CHELTUIELI CURENTE 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 10 341,00 0,00 343,82| 350,23 356,64 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11 341,00 0,00 343,82 350,23 356,64 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 12 (64.10 341,00 0,00 343,82). 350,23 356,64 Invatamant 13 [65.10 141,00 0,00 143,82 145,23 146,64 CHELTUIELI CURENTE 14 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 141,00 0.00| 143,82 145,23 146,64 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 141,00 0,00 143,82 145,23 146,64 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 17 (65.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 18 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, invatamant primar 19 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 20 [65.10.04 141,00 0,00 143,82 145,23 146,64 Invatamant secundar inferior 21 |65.10.04.01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 22 |65.10.04.02 141,00 0,00 143,82 145,23 146,64 Invatamant profesional 23 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 24 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 25 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.6/7

P = Estimari s= Ţ os s 3 = 2 = E ss? Ss 2 s = mc DENUMIREA INDICATORILOR - e & DES e e Ss £ & = —_ RS S > = 5”0 (-] o o SG s n DE N N N i sa 8= az internate si cantine pentru elevi 26 165.10.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 27 (67.10 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 CHELTUIELI CURENTE Ţ 28 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , 29 |70 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 30 |71 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 Din total capitol Servicii culturale 31 |67.10.03 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 institutii publice de spectacole si concerte 32 |67.10.03.04 200,00 0,00 200,00 205,00 210,00 Case de cultura 33 j67.10.03.06 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 34 [96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 35 |97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 36 [98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 37 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU (N / « H Pag. 7/7 A su RAMO! VI DU ku