keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008

28.04.2009

Hotararea Consiliului Local 156/28.04.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 8018/17.04.2009 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;
]În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit.b) şi alin.(4) lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe, Subcapitole, "Contul de execuţie pe anul 2008"- conform Anexei nr.2 şi "Lista de investitii" pe anul 2008 - conform Anexei nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.521/11.12.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI R n Eos MA, DL 31122008 Pag. 1 - lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari Stingeri pe Drepturi tol | col | at definitive din care: precedenti A B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 664.124.110 6359.069.080 1747.433.658 78.199.813 669.233.845| 6539.006.961 88.426.697 0102 IMPOZIT PE PROFIT 3.500.000 1.535.072 1.535.072 1.535.072 1.535.072 Ol Impozit pe profit de la agentii economici 3.500.000 1535072 1.535.072, 1,535.072 15335072 0302 IMPOZIT PE VENIT 2.158.648 2.158.648 2.158.648| 2.158.648 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2.158.648 2.158.648 2.158.648 2.158.648 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 220.174. 370 2536.595.857 256.595 857 256.595 857| 2536.595.857 Ol Cote defalcate din impozitul pe venit 218.738.370 254.759.857 254.759.857 2534.159.857 2534.759.857 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.436.000 1.836.000 1.836.000 1.836.000, 1.836.000 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 4.000.008: 3.641.855 3.641.855 3.641.855| 3.641.855 30 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 4.000.000 3.641.855 3.641.855 3.641.855 3.641.855 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 27476 271476 21476 02 Cote defalcate din impozitul pe salarii 27.476 27.476 27.476 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 103.584.000 92.093.000 139.392.620 44.306.610 95.086.010| 92.093.000 47.299.620 01 Impozit si taxa pe cladiri 19.172.000 82.721.326 122.085.836 36.213.343 85.872.493 82.721.326 39.364.510 01 Impozit pe cladiri de la persoane 01 fizice 14.086.497 26.280.228 13.185.897 13.094.331 14.086.497 12.193.731 02 Impozit si taxa pe cladiri de la

Pag. 2 - let |Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugetare Total, dn anii ateu realizate a cai _ |, constatate tol |graf|Titlu | col | at definitive din care: precedenti lecat incasari | de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0702 02 persoane juridice 79.172.000 68.634.829 95.805.608 23.027.446 72.778.162 68.634.829 27170779 02 Impozit si taxa pe teren 8.618.000 6.895.546 14.672.770 3.049.609 6.623.161 6.895.546| 1.111.224 oi Impozit pe terenuri de la persoane 01 fizice 8.618.000 3.218.840 1.656.305 5.024.578 2.631.7217| 3.218.840 4.431.465 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 3.556.573 6.653.938| 2.947.614 3.706.264 3.556.573 3.097.365 03 Impozitul pe terenul extravilan 120.133 362.527 11357 285.170, 120.133 242.394 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante la bugetele locale 15.743.000 2.408.222 2.408.222 2.408.222| 2.408.222 50 Alte impozite si taxe pe proprietate 51.000 67.906 225.192 43.658 182.134 67.906 157.886 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 153.389.130| 154.255.230 154.255.230 154.255.230 154.255.230 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- litor descentralizate fa nivelul comunetor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 151.244.130 1532.110.230 152.110.230 152.110.230 12.110.230 0% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 2.145.000 2.145.000 2.145.000 2.145.000| 2.145.000 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 400.000 362.522 1.233.162 13.879 1.219.283 362.522 870.640 07 Taxe hoteliere 400.000 362.522 1.233.162 13.879 1.219.283 362.522 870.640 1502 [TAXE PE SERVICII SPECIFICE 900.000 309.106 1.015.819 2 1.015.817 509.106 506.713 Ol Impozit pe spectacole 200.000: 204.168 710.881 2 710.879) 204.168 506.713 350 Alte taxe pe servicii specifice 700.000 304.938| 304.938 304.938 304.938

Pag. 3 - lei Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugetare E „Duete TORT, am an Ta realizate ae cai sati constatate tol | col | at definitive din care: precedenti A B 1 2 3=415 4 5 6 7 8=3-6-7 1602 TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 17.458.000 20.405.295 38.667.989 15.454.201 23.213.788 20.405.295 18.262.694 02 impozit pe mijloacele de transport 12.908.000 13.342.467 31.595.424 15.446.403 16.149.021 13.342.467 18.252.957 01 Impozit pe mijloacele de transport 01 detinute de persoane fizice*) 12.908.000: 6.820.612 24.271.755 14.848.294 9.423.461 6.820.612 17.451.143 02 Impozit pe mijloace de transport 02 detinute persoane de juridice*) 6.521.855 7.323.669| 398.109 6.725.560 6.521.855 801.814 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 50.000 70.008 70.008 70.008 70.008 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 4.500.000 6.992.820 7.002.557 7.798 6.994.759) 6.992.820 9.737 1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1.238.000 314942 1.128.566 311.081 817.485 314942 313.624 530 Alte impozite si taxe 1.238.000 814.942 1.128.566 311.081 317.485 814942 313.624 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 11212150 20.340.529 36.065.635 12.565.060 23.500.575 20.340.529 15.725.306 01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 46.457.560 03 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti 8.239.030 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 20.025.840 17.038.730| 32.163.836 12.565.060 20.198.776 17.038.730| 15.725.106 08 Venituri din dividende 60.000 3.301.799 3.301.799 3.301.799 3.301.799 02 Venituri din dividende de la alti 02 platitori 60.000 3.301.799 3.301.799 3.301.799 3.301.799 30 Alte venituri din proprietate 2.490.320

Pag. 4 - lei- |Capi- Sub- | Pa- Gru- |Ar-| Ali-| Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari Stingeri pe Drepturi tol |grafiTitlu | col | at definitive din care: precedenti A B 1 2 3=4+5 4 3 6 7 8=3-6-7 3102 VENITURI DIN DOBANZI 25.000 81.54] 81.541 815341 81.541 93 Alte venituri din dobanzi 25.000 81.541 81.541 81.541 81.541 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 172.640 206.49 206.496 206.496| 206.496 08 Venituri din prestari de servicii 10.000 sa 5a sol 50 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 130.000 192.632) 192.632) 192.632| 192.632 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 12.640 13.814 13.814 13.814 13.814 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 12.500.000 2.847.952 2.847.952 2.847.952 2847952 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.500.000 2.847.952 2.847.952 2.841.952 2.847.952! 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 19.000.000 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 10.220,000 9.107.399 9.189.090 30.260 9.158.830 9.107.399 81691 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni | aplicate potrivit dispozitiilor legale 8.210.000 9.105.977 9.175.903 18395 9.157.508 9.105.977 69.926 | 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 3.000 723 12.488 11.865 623| 723 11,765 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 2.005.000 699 699 699 699 3602 DIVERSE VENITURI 631.450 3.609.811 3.609.811 3.609.811 3.609.811 50 Alte venituri 631.450 3.609.811 3609811 3.609.813 3.609.811 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIEE 423.780 01 Donatii si sponsorizari 423.780

Pag. 5 - lei- pentru incalzirea locuintei cu lemne, |Capi-[Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-] Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari |Stingeri pe Drepturi vu pa | | Denumire indietr puse | [TOT TRE | reale [aloce | consaate tot |grafiTitlu | col | at definitive din care: precedenti A B 1 2 3=4+5 4 5 6 | 7 8=3-6-7 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 46.609.200 46.523.631 51.862.764 5.491.244 46.371.520 46.523.631 5.339.133 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 296.710 2294 2294 2294 2.294 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 2.812.490 382.058 382.058 382.058 382.058 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale 43.500.000 46.139.279 51478412 3.491.244 45.987 168| 46.139.279 3.339.133 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 11.625.790 43.980.194 43.918.075 43.918.075 43918075 | 01 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 8.213.100 8.213.100 8.213.100 8.213.100 12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 698.693 698.693 698.693 698.693 4 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuni- versitar 1482233 1.428.602 1.428.602 1.428.602 21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 15.000 32 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 7.800.000 31.850.000 31.850.000, 31.850.000 31.850.000 33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 1.775.000 1.186.531 1.178.043 1.178.043 1.178.043 34 Subventii pentru acordarea ajutorului

Pag. 6 - Conducatorul institutiei, Nano (LE Conducatorul compartimentului financiar-contabil SC. SMBRBIDA 7 d “ |Capi-[Sub-[Pa- |Gru- [Ar-] Au Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari |Stingeri pe Drepturi tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator bugetare . bugetare Total, dăm Ain dur realizate alte cai constatate initiale trimstriale i curent decat incasari | de incasat tol igrafiTitlu | col | at definitive din care: precedenti A B Il 2 3=4+5 4 5 CI 7 8=3-6-7 4202 carbuni,combustibili petrolieri 55.790 122.737 122.737 122.737) 122.737 36 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 1.920.000 426.900 426.900 426.500) 426.900

TOTAL JUDET UNC TIMISOARA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31122008 Pag. 1 - lei- Capi- | Sub-| Pa- Gru- |Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol col] at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 5002 TOTAL CHELTUIELI 64.124.110 659.069.080: 655.224.048 6535.224.048 6555.224.048 610.085.396 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91.626.130 13.693.306 13.554.193 73.554.193 73.554.193 61.834.130 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 61.515.730 39.793.629 39.771.965 39.771.965 39.771.965 39.336.673 01 Autoritati executive si legislative 61.515.730 39.793.629 39.771.965 39.771.965 39.771.565 39.336.673 03 Autoritati executive 61.515.730 39.793.629 39.771.965 39.771.965 39.271.965 39.336.673 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 16.971.370 13.737.347 15.737.347 13.737.347 15.737 347 3.798.680 07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 11.235.870: 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 4.839.080: 50 Alte servicii publice generale 396.420 15.737.347 15.737.347 15.737.347 15.737.347 3.798.680 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 13.139.030 18,162.330 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.698.777 5702 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT -117.449 -117.449 -117.449 oi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anu! curent -H7.449 -117.449 -117.449 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 16.234.400 12.970.061 12.970.061 12.970.061 12.870.061 10.957.704 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 16.234.400. 12.970.061 12.970.061 12.970.061 12.970.061 10,957.704 03 Ordine publica 15.477.200 12.895.884 12.895.884 12.895.884 12.895.884 10.902.405 04 Politie comunitara 15.477.200 12.895.884 12.895.884 12.895.884 12.895.884 10.902.405 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 157.200 74177 47 74377 55.299

Pag, - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu | col | at initiale definifive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 6500 02 Partea Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 289.283.420 292.209 598 292.130.527 292.130.527 292.130.527 2586.956.191 6502 INVATAMANT 181.888.670 183.088.201 183.088.201 183.088.201 183.088.201 1719.717.045 03 Învatamant prescolar si primar 93.075.820: 76.543.088 76.543.088 76.543.088 76.543.088 76.189.454 01 Invatamant prescolar 26.519.520 30.789.323 30.789.323 30.789.323 30.789.323 30.929.587 02 Invatamant primar 66.556.300 45.753.765 45.753.765 45.753.765 43.753.765 45.859.867 04 Invatamant secundar 88.812.850 105.568.755 105.568.755 105.568.755 105.568.755 101.957.834 01 Invatamant secundar inferior 5.993.297 5.993.297 5.993.297 5.993.297 5.984.762 02 Invatamant secundar superior 73.410.850 86.358.080 86.358.080 86.358.080 86.358.080 82.900.547 03 Invatamant profesional 15.402.000 13.217.378 13.217.378 13217378 13.217.378 13.072.525 05 Invatamant postliceal 976.358 976.358 976.358 976.358 969.757 5602 SANATATE 8.853.290 3.396.523 3352419 3.352.419 352419 2.990.438 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 6.860.000 oi Spitale generale 6.860.000 30 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.993.290 3.396.523 3.352.419 3.352.419 3.352.419 2.990.438 03 Crese 1.993.290 3.396.523 3.352.419 3.352.419 3.352.419 2.990.438 50 Alte institutii si actiuni sanitare 1.993.290 3.396.523 3352419 3.352.419 3352419 2.990.438 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 57.912.740 69.372.424 69.372.424 69.372.424 69.372.424 67.530.115 03 Servicii culturale 17.339.140 20.626.232 20.626.232 20.626.232 20.626.232 19.886.585 04 Instituţii publice de spectacole si 04 concerte 14.047.340 14214294 14.214.294 14214.294 14.214.294 13.252.443 06 Case de cultura 3.291.800 6.411.938 6.411.938 6.411.938 6.411.938 6.634.142 05 Servicii recreative si sportive 36.033.600 46.384,748 46.384.748 46.384.748 46.384.748 45.284.090 01 Sport 1.740.000 11.936.507 11.936.507 11.936.507 11.936.507 11.936.089 03 Intretinere gradini publice, parcuri 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 34.293.600 34.448.241 34448241 34448241 34.448.241 33.348.001

Pag. 3 - lei- Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf[Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 7 6702 06 Servicii religioase 430.000 692.100. 692.100 692.100 692.100 692.100 50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 4.110.000 1.669.344 1.669.344 1.669.344 1.669.344 1.667.340 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 40.628.720 36.352.450 36.317.483 36.317.483 36317483 36.718.593 05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 3.109.000 2.670.242 2.670.242 2.670.242 2.670.242 2746241 02 Asistenta sociala în caz de invaliditate 3.109.000 2.670.242 2.670.242 2.670.242 2.670.242 2.746.241 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 5.809.610 3.549.584 3.549.584 3.549.584 3.549.584 3.415.257 15 Prevenirea excluderii sociale 26.196.290 24.128.376 24.128.376 24.128.376 24.128.376 24.616.804 01 Ajutor social 23.192.310 22.138.741 22.738.741 22.738.741 22.738.741 23.163.430 02 Cantine de ajutor social 2.403.980 1.389.635 1.389.635 1.389.635 1.389.635 1453374 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 5.513.820 6.004.248 5.969.281 5.969.281 5.969.281 5.940.291 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113.120.580 74.385.936 72.681.604 72.681.604 72.681.604 65.963.024 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 96.950.580 59.183.625 57.419.293 57.419.293 57.419.293 51,202.841 03 Locuinte 13.427.380 5.178.176 5.178.176 5.178.176 5.178.176 19.034.467 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.932.960 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 11.494.420 5.178.176 5.178.176 5.178.176 3.178.176 19.034.467 03 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 23.718.940 21.461.536 21.461.536 21.461.536 21.461.536 13.157.745 Ol Alimentare cu apa 23.718.940 21.461.536 21.461.536 21.461.536 21.461.536 13.157.745 06 Iluminat public si electrificari rurale 10.965.000 7.642.976 7.642.976 7.642.976 7.642.916 6.816.692 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 48.839.260 24.900.937 23.196.605 23.196.605 23.196.605 12.193.937 7402 PROTECTIA MEDIULUI 16.170.000 15202311 15.202 311 15.202.311 15.202.311 14.760.183

Pag. 4 - lei- Capi- |Sub-| Pa- (Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieti tol |graf|Titlu | col | at inifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-53 7 7402 05 Salubritate si gestiunea deseurilor 15.870.000 15202311 15.202.311 15202311 15.202.311 14.760.183 01 Salubritate 8.935.000 8.733.524 3.733,54 8.733.524 8.733.524 8.369.482 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor 6.935.000 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.390.701 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 300.000: 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 153.859.580 205.810.179 203.887.663 203.887.663 203.887.663 184.374.347 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 52.598.730 93.648.649 93.648.649 93.648.649 93.648.649 79.133.607 06 Energie termica 52.598.730 93.648.649 93.648.649 93.648.649 93.648.649 79.133.607 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 433.000 307.998 307.998 307.998 307.998 312.134 03 Agricultura 433.000 307.998 307.998 307.998 307.998 312.134 30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 433.000 307.998 307.998 307.998 307.998 312.134 8402 TRANSPORTURI 100.827.850 11.853.532 109.931.016 109.931.016 109.931.016 104.928.606 03 Transport rutier 100.827.850 11.853.532 109.931.016 109.931.016 1099.931.016 104.928.606 02 Transport in comun 37.224.000 43.417.049 43.417.049 43.417.049 43.417.049 44.225.159 03 Strazi 63.603.850 68.436.483 66.513.967 66.513.967 66.513.967 60.702.847 9802 EXCEDENT 3.782.913 -3.782.913 3.782.913

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31122008 Pag. 5 - lei- |Capi- Sub-| Pa- [Gru- |Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 0=4-5 7 *14 68 02 55 01 11 300.000 53002 TOTAL CHELTUIELI 64.124.110 659.069.080 655.224.048 6535.224.048 6535.224.048 610.085.396 01 CHELTUIELI CURENTE 541.392.000 3591.221.123 588.212.883 5388.212.883 3588.212.883 5381.825.804 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210.570.380 197.991.666 197.991.666 197.991.666 197.991.666 202.577.273 20 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 217.231.930 226.942.210 223.534.030 223.934.030 223.934.030 216.101.646 30 TITLUL III DOBANZI 13.139.030 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.698.777 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8.000.000 13.982.105 13.982.105 13.982.105 13.982.105 14.518.552 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.483.030 2.412.143 2.412.143 2.412.143 2.412.143 2.412.143 30 03 Alte dobanzi 1.656.000 1.768.082. 1.768.082 1.768.082 1,768.082 1.768.082 40 TITLUL IV SUBVENTII 71.800.000 123.495.020 123.495.020 123.495.020 123.495.020 119.597.259 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 71.800.000 123.495.020 123.495.020 123.495.020 123.495.020 119.597.259 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 328.000: 55 01 A. Transferuri interne 328.000; 55 01 03 | Programe cu finantare rambursabila 300.000, 53 01 08 Programe PHARE 28.000 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 20.761.660 24.051.158 24.051.158 24.051.158 24.051.158 24.210.286 37 02 Ajutoare sociale 20.761.660 24.051.158 24.051.158 24.051.158 24.051.158 24.270.286 57 02 01 | Ajutoare sociale în numerar 20.361.660 13.854.217 13.854.217 13.854.217 13.854217 14.073.345 57 02 02 | Aiutoare sociale in natura 519.833 519.833 519.833 519.833 519.889 57 02 03| Tichiete de cresa 166.099 166.099 166.099 166.099 166.099 57 02 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 400.000 9.511.009 9.511.009 9.511.009 9.511.009 9.510.953 39 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.561.000 578.679 578.679 578.679 578.679 580.563 59 01 Burse 561.000 494.133 494.133 494.133 494.133 496,017

Pag. - lei- Capi- | Sub- | Pa- [Gru- |Ar- | Ali? Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-] pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col, at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 59 17 Despagubiri civile 1.000.000 84.546 84.546 84.546 84,546 84.546 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102.328.480 48.257.392 48.257.392 48.257.392 48.257.392 Lo 23.458.981 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1092.328.480. 48.257.392 48.257.392 48.257.392 48.257.392 23.458.981 TI a Active fixe 102.328.480 48.257.392 48.257.392 48.257.392 48.257.392 23.458.981 71 Ol 01 | Constructii 37.135.540 28.308.075 28.308.075 28.308.075 28.308.075 L__ 302.414 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 4.832.060 4.832.060 4.832.060 4.832.060) 3.737.804 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.483 300 11.785.186 11.785.186 11.785.186 11.785.186) __ 2.657.241 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 59.709.640 3.332.071 3.332.071 3.332.071 3332071 | — 16.761.522 79 OPERATIUNI FINANCIARE 20.403.630 19.600.611 19.600.611 19.600.611 19.600.611 4.800.611 BI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 20.403.630 19.600.611 19.600.611 19.600.611 19.600.611 4.800.611 81 01 Rambursari de credite externe 16.803.630 16.000.611 16.000.611 16.000.611 16.000.611 4.800.611 ST 02 Rambursari de credite interne 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.046 -846.838 -846.838 -346.838 83 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.046 -846.838 -846.838 -846 838 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -10.046 -846.838 -846.838 -846.838 53100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91.626.130 73.693.306 73.554.193 73.554.193 73.554.193 61.834.130 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 61.515.730: 39.793.629 39.771.965 39.771.965 39.771.965 39.336.673 01 CHELTUIELI CURENTE 36.918.230 36.956.748 36.956.748 36.956.748 36.956.748 35.763.278 10 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 35.124.040 22.792.154 22.792.154 22.792.154 22.792.154 23.448.684

Pag. 7 - lei- Capi- | Sub- | Pa- Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Piati legale Cheltuieli tal | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 01 Cheltuieli salariale in bani 27.601.450 16.597.540 16.597.540 16.597.540 16.597.540 17.209.972 10 01 Oi | Salarii de baza 15.210.770 6.492.602 6.492.602 6.492.602 6.492.602 7.706.407 10 01 02 | Salarii de merit 392.200 384.562 384,562 384.562 384.562 404.791 10 01 03 | Îndemnizatie de conducere 578.350 165.534 365.534 365.534 365.534 373.047 10 01 04 Sporde vechime 2.568.510 1.099.491 1.099.491 1.099.491 1.099.491 1.667.356 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 213.720 380.434 380.434 380.434 380.434 415.338 10 01 06 | Alte sporuri 2.768.130 3.030.598 3.030.598 3.030.598 3.030.598 2.116.222 10 01 07 | Ore suplimentare 1.063.750 571.526 571.526 571.526 571.526 590.287 10 01 08 | Fond de premii 3.088.570 2.613.590 2.613.590 2.613.590 2.613.590 2.339.390 10 01 09 | Prima de vacanta 1.294.850 963.996 963.996 963.996 963.996 923.491 10 01 12 | indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 410.080 685.612 685.612 685.612 685.612 663.616 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 12.520 9.595 9.595 9.595 9.595 10.027 10 03 Contributii 1.522.590 6.194.614 6.194.614 6.194.614 6.194.614 6.238.712 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 4.767.040 4.445.199 4.445.199 4.445.199 4.445.199 4.279.707 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 596.650 264.261 264.261 264.261 264.261 436311 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.481.680 1.247.955 1.247.935 1.247.955 1.247.955 1.254.161 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 140.130: 153.273 153.273 153.273 153.273 154.651 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 528.000 83.600 83.600 33.600 33.600 113.740 10 03 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 9.090 326 326 326 326 142 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICE 20.794.190 14.080.048 14.080.048 14.080.048 14.080.048 12.230.048

Pag. 8 - lei- Capi- | Sub- | Pa- (Gru- [Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 Oi Bunuri si servicii 5.914.840 5.745.196: 5.745.796 5.745.796 5.745.796 4.276.743 20 01 Ol | Fumituri de birou 368.850 536.672 536.672 536.672 536.672 400.767 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 240.000 97.368 97.368 97.368 97.368 104.040 20 01 03 | Incalzit, ilurinat si forta motrica 628.200 391.632 391.632 391.632 391.632 387.592 20 Ql 04 | Apa, canal si salubritate 117.900 28.810 28.810 28.810 28.810 27.811 20 Ol 05 | Carburanti si lubrifianti 101.000 47.544 41.544 47.544 41.544 45.704 20 01 06 | Piese de schimb 50.000, 19.660 19.660 19.660 19.660 19.409 20 01 07 | Transport 10.000 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 882.000: 1.261.640 1.261.640 1.261.640 1.261.640 1.466.402 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.016.890: 3.362.470 3.362.470 3.362.470 3.362.470 1.825.018 20 02 Reparatii curente 1.433.220 1.196.443 1.196.443 1.196.443 1.196.443 1.181.161 20 04 Medicamente si materiale sanitare 682.520. 332.184 832.184 332.184 832.184 832.184 20 04 01 | Medicamente 681.520 832.184 832.184 832.184 832.184 832.184 20 04 02 | Materiale sanitare 1,000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 679.000 358.598 358.598 358.598 358.598 22173 20 05 01 | Uniforme si echipament 18.652 18.652 18.652 18.652 20 05 30 Alte obiecte de inventar 679.000 339.946 339.946 339.946 339.946 22173 20 06 Deplasari, detasari, transferari 1.128.100 1.026.199 1.026.199 1.026.199 1.026.199 1.025.055 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 873.300 999.304 999.304 999.304 999.304 998.188 20 06 02 | Deplasari in strainatate 254.800 26.895 26.895 26.895 26.895 26.867 20 îl Carti, publicatii si materiale documentare 73.750 9.528 9.528 9.528 9.528 4.019 20 13 Pregatire profesionala 344.200 146.617 146.617 146.617 146.617 146.436 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Pag. 9 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2.480.000 321.813 321.813 321.813 321.813 324.985 20 30 Alte cheltuieli 8.058.560 4.442.870 4.442.870 4.442.870 4.442.870 4.417.292 20 30 Qi | Reclama si publicitate 170.000 58.628 58.628 58.628 58.628 59.476 20 30 02 | Protocol si reprezentare 80.000 49.284 49.284 49.284 49.284 35.660 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 100.000 41.539 41.539 41.539 41.539 41,539 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7.708.560 4.293.419 4.293.419 4.293.419 4.293.419 4.280.617 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.000.000 24.546 34.546 34.546 34.546 34.546 59 17 Despagubiri civile 1.000.000 84.546 84.546 84.546 84.546 84.546 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.597.500 2.836.881 2.836.881 2.536.881 2.836.881 | 3.573.395 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.597.500 2.836.881 2.836.881 2.836.881 2.836.881 3.573.395 71 01 Active fixe 4.597.500 2.836.881 2.836.881 2.836.881 2.836.881 |. 3.573.395 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 11.000 1372711 1372711 1372711 1372.71 1.513.119 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.986.500 1.464.170 1.464.170 1.464.170 1.464.170 2.060.276 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -21.664 -21.664 -21.664 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -21.664 -21.664 21.664 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -21.664 -21.664 -21.664 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 16.971.370 15.737.347 15.737.347 15.737.347 15.737.347 3.798.680 01 CHELTUIELI CURENTE 4.320.000 4.204.884 4.204.884 4.204.884 4.204.884 3.796.504

Pag. 10 - lei- Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | nel Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000.000 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 10 01 Cheltuieli salariale in bani 1.653.000 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 10 01 01 | Salarii de baza 365.000 10 01 02 Salarii de merit 28.000 10 01 03 îndemnizatie de conducere 53.000 10 01 04 | Spor de vechime 210.000 10 01 06 Alte sporuri 376.000 10 Ol 07 | Ore suplimentare 278.000 10 Ol 08 | Fond de premii 220.000 10 01 09 | Prima de vacanta 88.000 10 01 12 | îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 35.000 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 1.856.503 10 03 Contributii 347.000 10 03 OI | Contributii de asigurari sociale de stat 88.000 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 62.000 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 149.000 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 13.000 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 19.000: 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16.000 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.320.000 2.348.381 2.348 381 2348381 2.348.381 1.940.001

Pag. 11 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 01 Bunuri si servicii 417.790 1.882.659: 1.882.659 1.882.659 1.882.659 1.869.952 20 01 01 | Fumituri de birou 52.950 3.634 3.634 3.634 3.634 3.634 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 18.220 1.033 1.033 1.033 1.033 1.033 20 Ol 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 123.740 401 401 401 401 401 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 48.800 96 96 96 96 96 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 11.000 20 Ol 06 | Piese de schimb 8.000 20 01 07 | Transport 2.008: 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 26.080 2.483 2.483 2.483 2.483 2.483 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 14.000: 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 113.000 1.875.012 1.875.012 1.875.012 1.875.012 1.862.305 20 02 Reparatii curente 104.200. 470 470 47% 40 470 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 62.880 462.885 462.885 462.885 462.885 67413 20 05 01 | Uniforme si echipament 1.000 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 61.880 462.885 462.885 462.885 462.885 67413 20 06 Deplasari, detasari, transferari 311,580; 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 311.580 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 7.200 396 596 596 596 395 20 13 Pregatire profesionala 91.000 20 14 Protectia muncii 31.000 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea

Pag. 12 - lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 350 38 EL] 38 38 38 20 30 Alte cheltuieli 1.294.000 1733 1733 1733 1733 1.733 20 30 02 | Protocol si reprezentare 2.000 20 30 04 | Chirii 15.600 s61 561 561 561 561 20 30 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 300.000 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 976.400 1172 1172 1172 1.172 1172 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.415.500 332.463 332.463 332.463 332.463 2176 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.415.500 332.463 332.463 332.463 332.463 2176 AX 01 Active fixe 1.415.500 332.463 332.463 332.463 332.463 2176 71 Ol Ol | Constructii 1.000.000 296.413 296413 296.413 296413 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 415.500 36.050 36.050 36.050 36.050 2176 79 OPERATIUNI FINANCIARE 11.235.870 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 i TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 11.235.870 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 81 01 Rambursari de credite externe 11.235.870 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 81 01 01 | Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 11.235.870 81 01 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 3502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 13.139.030 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.698.777 01 CHELTUIELI CURENTE 13.139.030 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.698,777 30 TITLUL HI DOBANZI 13.139.030 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.162.330 18.698.777 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 8.000.000 13.982.105 13.982.105 13.982.105 13.982.105 14.518.552

Pag. 13 - lei- Capi- |Sub- | Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne-l Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf(Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 0=4-5 7 30 01 01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 8.000.000 13.982.105 13.982.105 13.982.105 13.982.105 14.518.552 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 3.483.030 2.412.143 2.412.143 2.412.143 2412143 2.412.143 30 02 05 | Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 3.483.030 2.412.143 2.412.143 2.412.143 2.412.143 2412143 30 03 Alte dobanzi 1.656.000 1.768.082 1.768.082 1.768.082 1.768.082 1.768.082 30 03 05 | Dobanzi la operatiunile de leasing 1.656.000 1.768.082 1.768.082 1.768.082 1.768.082 1.768.082 5702 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -117.449 -117.449 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -117.449 117.449 -117.449 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -117.449 -117.449 117.449 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -117.449 -117.449 -117.449 6000 02 Partea Îl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 16.234.400 12.970.061 12.970.061 12.970.061 12.970.061 10,957,704 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 16.234.400 12.970.061 12.970.061 12.970.061 12.970.061 10.957.704 01 CHELTUIELI CURENTE 13.746.400 11.537.584 11.537.584 11.537.584 11.537.584 10.807.234 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.546.400 7.410.892 7.410.892 7.410.892 7.410.892 7.955.043 10 01 Cheltuieți salariale in bani 6.710.400 5.926.307 5.926.307 5.926,307 5.926.307 6.114.723 10 01 01 | Salarii de baza 2.420.000 2.756.916 2.756.916 2.756.916 2.756.916 2.801.199 10 Ol 02 | Salarii de merit 120.000 129.481 129.481 129.481 129.481 138711 10 01 03 | Indemnizatie de conducere 76.000 40.241 40241 40.241 40.241 59.971

Pag. 14 - lei- Capi- | Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali4 Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafi Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 01 04 | Spor de vechime 800.000 353.853 353.853 353.853 353.853 365.433 10 Ol 05 | Sporuri pentru conditii de munca 1.160.400 845.469 845.469 245.469 345.469 874112 10 Ol 06 | Alte sporuri 804.000 618.238 618,238 618.238 618.238 635.896 10 01 07 Ore suplimentare 204.000 3,852 3.852 3.852 3.852 4901 10 01 08 | Fond de premii 609.000 790.287 790.287 790.287 190.287 816.944 10 01 09 | Prima de vacanta 400.000: 205.791 205.791 205.791 205.791 217.452 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 50.000 104 104 104 104 104 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 76.000 182.075 182075 182.075 182.075 200.000 10 02 Cheltuieli salariale in natura 20.000 10 02 30 | Alte drepturi salariale in natura 20.000 0 03 Contributii 816.000 1.484.585 1.484.585 1.484.585 1.484 585 1.840.320 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 520.000 1.085.097 1.085.097 1.085.097 1.085.097 1.205.074 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 54.000 46.521 46.521 46.521 46521 50.804 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 164.000 306.284. 306,284 306.284 306.284 485.768 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 31.600 40915 40915 40915 40915 44.767 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 22.400 4.070 4.07% 4.070 4.070 52.166 10 03 07, Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 24.000 1.698 1.698 1.698 1,698 1.741 20 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 6.200.000 4.126.692 4.126.692 4.126.692 4.126.692 2.852.191 20 01 Bunuri si servicii 1.360.200 323.529 323.529 323.529 323.529 312.729 20 01 Ol | Furnituri de birou 200.100 156.080 156.080 156.080 156.080 138.923 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 40.000 13.477 13477 13477 13477 14.175

Pag. 15 - lei Capi- Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli Tiflu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B L 2 3 4 5 6-4-5 7 20 01 03 | Incalzit, Huminat si forta motrica 80.100 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 40.000 20 Ol 05 | Carburanti si lubrifianti 105.000 21275 21275 21.275 21275 23.550 20 01 06 | Piese de schimb 124.000 7723 7.723 1723 7.723 7.723 20 01 07 | Transport 288.000, 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 142.000 66.203 66.203 66.203 66.203 67.173 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 100.000 22.147 22.147 22147 22.147 22.505 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 241.000 36.624 36.624 36.624 36.624 38.680 20 02 Reparatii curente 373.000 64.729 64.729 64.729 64729 64,729 20 03 Hrana 20.000 20 03 01 | Hrana pentru oameni 20.000 20 0% Medicamente si materiale sanitare 4.000 20 04 01 | Medicamente 2.000 20 04 02 | Materiale sanitare 2.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.723.000 474.909; 474.909 474.909 414.909 9.241 20 05 01 | Uniforme si echipament 1.220.000 431.350 431.350 431.350 431.350 3.918 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 503.000 43.559 43.559 43.559 43.559 323 20 06 Deplasari, detasari, transferari 110.000 14.178 14.178 14.178 14.178 14.146 20 0% 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 56.000 14.178 14.178 14178 14178 14.146 20 06 02 | Deplasari în strainatate 54.000: 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 101.000 10.170 10.170 10.170 10.170 10.170 20 13 Pregatire profesionala 308.008 51915 51915 51515 51915 49.333

Pag. 16 - lei- Capi- Gru- Credite bugetare Angajamente pa/ Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli Titlu initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 s 6=4-5 7 20 Protectia muncii 2.000 20 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 600.000 622.638 622.638 622.638 622.638 10.883 20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 50,000 2.929 2.929 2.929 2.929 3.929 20 Alte cheltuieli 1.348.800 2.561.695 2.561.695 2.561.695 2.561.695 2.377.031 20 Reciama si publicitate 100.000 1.749 1.749 1149 1749 1472 20 Protocol si reprezentare 72.000 20 Prime de asigurare non-viata 56.000 18.910, 18910 18.910 18.910 18.030 20 Chirii 800.000 664.784 664.784 664.784 664.784 664.784 20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 520.800 1.876.252 1.876.252 1.876.252 1.876.252 1.692.745 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.488.000 1432477 1432477 1432,477 1432477 150.470 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.488.000 1432477 1432477 1.432.477 1432477 150.47 71 Active fixe 2.488.000: 1432477 1432477 1.432.477 1432477 130.470 71 Constructii 1.141.440 1.141.440 1.141 440 1.141.440 7" Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 266.957 266.957 266.957 266.957 144.951 7 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.488.000 24.080 24.080 24.080 24.080 3.519 6500 02 Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 289.283.420 292.209.598 2982.130.527 292.130.527 292.130.527 286.956.191 6502 INVATAMANT 181.888.670 183.088.201 183.088.201 183.088.201 183.088.201 179.717.045 01 CHELTUIELI CURENTE 168.679.370 178.623.568 179.031.117 1719.031.117 179.4553.350 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 133.431.130 134.357.229 134.357229 13435729 134.357.229 137.408.651 10 Cheltuieti salariale in bani 99.548.410 1058.371.381 1053.371.381 1053.371.381 105.371. 38) 108.261.256

Pag. 17 - lei- |Capi-|Sub-| Pa- Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli grafiTitlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 T 10 01 Ol | Salarii de baza 41.899.130 53.362.886 53.362.886 53.362.886 53.362.886 54.125.205 10 01 02 | Salarii de merit 3.176.760 2.994.803 2.994.803 2.994.803 2.994.803 3.054.561 10 01 03 | Indemnizatie de conducere 2.362.520 2.154.639 2.154.639 2.154.639 2.154.639 2.492.089 10 Ol 04 | Spor de vechime 13.142.600 12.046,373 12.046.373 12.046.373 12.046.373 12.248.618 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 1.556.600 1310352 1.310.352 1.310.352 1.310.352 1.438.292 10 01 06 | Alte sporuri 2.577.720 2.379.406 2.379.406 2.379.406 2.379.406 2.485.871 10 01 07 | Ore suplimentare 2.390.800 1445437 1445417 1445417 1445417 1.482.857 10 01 08 | Fond de premii 7.981.320 6.610.876 6.610.876 6.610.876 6.610.876 6.694.760 10 01 09 | Prima de vacanta 3.531.240 257 257 257 257 257 10 01 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.482 880 1.940.169 1.940.169 1.940.169 1.940.169 2.050.997 10 01 11 | Fond aferent platii cu ora 3.744.880 4.026.704 4.026.704 4.026.704 4.026.704 4.010.937 10 OI 12 | indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 145,000 212.962 272.562 272.962 272.962 320.000 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 38.000 39 39 39 39 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 15.518.960 16.826.498 16.826.498 16.826.498 16.826.493 17.856.812 10 03 Contributii 33.882.720 28.985.848 28.985.848 28.985.848 28.985.848 29.147.395 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 21.770.000 20.311.781 20.311.781 20.311.781 20.311.781 20.712.131 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 2.726.000 1.156.271 1.156.273 1.156.271 1.156.271 1.052.959 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.151.000 5.737.751 3.737.751 5.737.751 5.731.151 5.873.011 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 182.249 590.825 590.825 590.825 590.825 587.329 10 03 05 | Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 371.480 10 03 0% Contributii pentru concedii si

Pag. 18 - lei Capi-|Sub-| Pa- Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli tol |grafjTitlu | col | at initiale definitive bugetare tegale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 indemnizatii 877.000 1.103.304 1.103.304 1.103.304 1.103.304 850.370 î0 03 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 205.000 85,916 85.916 85.516 85.916 71.595 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32.855.400 33.435.258 33.842.807 33.842.807 33.842.807 31213735 20 01 Bunuri si servicii 15.414.160 22.900.427 22.900.427 22.900.427 22.900.427 21.641.332 20 01 01 | Fumnituri de birou 682.000 451.557 451.557 451.557 451.557 432231 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 604.360 345.961 345.961 345.961 345.561 476.297 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 1.972.000 15.525.391 15.525.391 15.525.391 15.525.391 14.293.126 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 2.128.960 2.562.490 2.562.490 2.562.490 2.562.490 2.468.558 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 273.960 207.425 207.425 207.425 207.425 291.943 20 01 06 | Piese de schimb 266,520 21.984 21.984 21.984 21.984 20.045 20 01 07 | Transport 129.000 18.994 18.994 18.994 18.994 19.295 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 742.000 771.295 771.295 771.295 771.295 761.593 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 628.360 372171 32.11 372.171 372171 369.889 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.387.000 2.623.159 2.623.159 2.623.159 2.823.159 2.508.355 20 02 Reparatii curente 7.685.000 6.615.929 1.023.478 1.023.478 1.023.478 6.930.495 20 03 Hrana 5.080 13 20 03 01 | Hrana pentru oameni 5.080 113 20 04 Medicamente si materiale sanitare 148.000 365 365 365 365 98 20 04 Ol | Medicamente 60.000 365 365 365 365 20 04 02 | Materiale sanitare 78.000 20 04 04 | Dezinfectanti 10.000 98 20 035 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.509.200 1.422.364 1.422.364 1.422.364 1.422.364 109.611

Pag. 19 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 05 01 | Uniforme si echipament 90.000 7.653 1.653 7.653 7.653 20 05 03 | Lenjerie si accesorii de pat 819.200 154.117 154.117 154.117 154.117 20 03 30 | Alte obiecte de inventar 1.600.000 1.260.594 1.260.594 1.260.594 1.260.594 104.470 20 06 Deplasari, detasari, transferari 131.000| 9341 9.341 9.341 9.341 8833 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 130.000 9.341 9.341 9.341 9341 8.833 20 06 02 | Deplasari in strainatate 1.000 20 09 Materiale de laborator 81.400 1.992 7.992 7.992 7.992 "3 20 îl Carti, publicatii si materiale documentare 44.360 52.378 52.378 52378 52.378 4273 20 2 Consultanta si expertiza 82.000 297% 2975 2.975 2.975 2.975 20 133 Pregatire profesionala 201.000 21.318 21,919 27579 27.879 28.767 20 14 Protectia muncii 274.000 312277 312.277 312277 312277 301.343 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 37 371 3" 371 37 20 30 Alte cheltuieli 6.280.200 2.082.860 2.082.860 2.082.860 2.082.860 2.184.751 20 30 01 | Reclama si publicitate 7.200 20 30 04 | Chirii 6.099.000 1.787.839 1,787.839 1.787.839 1.787.839 1.899.656 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 174.000 295.021 295.021 295.021 295.021 285.095 35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28.000 55 01 A. Transferuri interne 28.000 55 01 08 | Programe PHARE 28.000 57 THLUL VII ASISTENTA SOCIALA. 1.803.840 10.336.948 10.336.948 10.336.948 10.336.948 10.336.947 57 02 Ajutoare sociale 1.803.840 10.336.948 10.336.948 10.336.948 10.336.948 10.336.947 57 02 01 | Ajutoare sociale in numerar 1.403.840 140.007 140.007 140.007 140.007 140.006

Pag. 20 - lei- Capi- | Sub- | Pa- iGru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne-l Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 57 02 02 | Ajutoare sociale in natura 519.833 519.833 519.833 519.833 519.889 537 02 03| Tichiete de cresa 166.099 166.099 166.099 166.099 166.099 37 02 04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 400.000 9.511.009 9.511.009 9.511.009 9.511.009 9.510.953 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 561.000 494.133 494.133 494.133 494.133 496.017 59 01 Burse 561.000 494.133 494.133 494.133 494.133 496.017 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.209.300 4.464.633 4.464.633 4.464.633 4.464.633 261.695 "7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 13.209.300 4.464.633 4.464.633 4.464.633 4.464.633 261.695 71 01 Active fixe 13.209.300 4.464.633 4.464.633 4.464.633 4.464.633 261.695 71 01 01 | Constructii 5.614.000 3.545.750 3.545.750 3.545.750 3.545.750 159.236 Ti Ol 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.115.300 620.023 620.023 620.023 620.023 79.539 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 5.480.000 298.860 298.860 298.860 298.860 22.920 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 407.549 -407.549 -407.549 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -407.549 -407.549 -407.549 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -407.549 -407.549 -407.549 6602 SANATATE 8.853.290 3.396.523 3.352.419 3.352.419 3.352419 2.990.438 ol CHELTUIELI CURENTE 6.243.290 3.118.334 3.8334 3.118.334 3.118.334 2.962.814 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.421.790 1.366.924 1.366.924 1.366.924 1.366.924 1.404.391 10 at Cheltuieli salariale in bani 1.110.000 1.071.554 1.071.554 1.071.554 1.071.554 1.100.504 10 01 01 | Salarii de baza 664.000 670.085 670.085 670.085 670.085 684.223

Pag. 21 - lei- Capi- | Sub- | Pa- IGru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-i ra- | pa / | ti- | ne-| Denumire indicator trimestriale Augajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at inifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A E 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 01 02 | Salarii de merit 20.000 15.749 15.749 15.749 15.749 16.277 10 01 03 | indemnizatie de conducere 16.000 11.708 11.708 11.708 11.708 12.125 10 01 04 | Spor de vechime 115.000 114.234 114234 14.234 114234 116.957 10 Ol 05 | Sporuri pentru conditii de munca 125.000 108.568 108.568 108.568 108.568 117.860 10 01 07 | Ore suplimentare 422 422 422 422 422 10 01 08 | Fond de premii 158.000 144.603 144.603 144.603 144.603 146.353 10 Ol 30 | Alte drepturi salariale în bani 12.000 6.185 6.185 6.185 6.185 6.287 10 03 Contributii 311.790 295.370 295.370 295.370 295.370 303.887 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 216.450 209.426 209.426 209.426 209.426 215.340 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 11.100 11.297 11.297 11.297 11.297 11.004 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 61.050 59113 59.113 59.113 59.113 60.527 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.970 7.624 1.624 1.624 1.624 1.662 10 03 06) Contributii pentru concedii si indemnizatii 9.440 1.159 7159 1.159 7.159 9.354 10 03 07, Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 2.780 151 151 151 15I 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 4.821.500 1.751.410 1.751.410 1.751.410 1751410 1.558.423 20 Oi Bunuri si servicii 135.500 1.500.976 1.500.976 1.500.976 1.500.976 1.445.899 20 01 01 | Furnituri de birou 7.000 5.609 5.609 5.609 5.609 5.819 20 Ol 02 | Materiale pentru curatenie 16.000 15.790 15.790 15.790 15.790 15.790 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 30.000 10.545 10.515 10515 10.515 19515 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 30.000 4.829 4.829 4.829 4.829 4.829 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv,

Pag. 22 - lei- Capi- |Sub- | Pa- IGru- [Ar- | Credite bugetare Angajamente toi |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafiTitlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4.-5 7 internet 2.000 547 547 547 547 547 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 500: 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30.000 1.463.686 1.463.686 1.463.686 1.463.686 1.408.399 20 02 Reparatii curente 4.500.000 99.435 99.435 99.435 99.435 99435 20 03 Hrana 3.000 7 20 03 01 | Hrana pentru oameni 5.000 7 20 04 Medicamente si materiale sanitare 7.500 1.057 1.057 1.057 1.057 1.522 20 04 01 | Medicamente 4.000 691 20 04 02 | Materiale sanitare 2.000 93 93 93 93 363 20 04 04 | Dezinfectanti 1.500 964 564 964 964 468 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 160.000 139.032 139.032 139.032 139.032 650 20 03 03 | Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20 053 30 | Alte obiecte de inventar 150.000 129.032 129.032 129.032 129.032 650 20 30 Alte cheltuieli 13.500 10.910 10.910 10.910 10.910 10.510 20 30 04 | Chirii 13.000 10.660 10.660 10.660 10.660 10.660 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servici: 500 250 250 250 250 250 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.610.000 278.189 278.189 278.189 278.189 27.624 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.610.000 278.189 218.189 278.189 278.189 21.624 71 01 Active fixe 2.610.000 278.189 278.189 278.189 278.189 27.624 71 Ol Ol | Constructii 2.610.000 234.849 234.849 234.849 234.849 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 43.340 43.340 43.340 43.340 27.624 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 44.104 44.104 -44.104

Pag. 23 - lei- Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali4 Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne-l Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu j col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 T 85 Titlut XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -44.104 -44.104 -44.104 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -44.104 -44.104 -44, 104 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 57.912.140 69.372.424 69.372.424 69.372.424 69.372.424 67.530.115 01 CHELTUIELI CURENTE 51.865.400 67.048.630 67.048.630 67.048.630 67.048.630 66.168.394 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.873.700 10.998.024 10.998.024 10.998.024 10.998.024 11.242.373 10 Oi Cheltuieli salariale în bani 8.717.120 8.895.854 8.895.854 3.895.854 8.895.854 9.016.779 10 01 01 | Salarii de baza 4.436.440 5.132.298 5.132.298 5.132.298 5.132.298 5.112.895 10 01 02 | Salarii de merit 208.320 153.333 153.333 153.333 153.333 134.329 10 01 03 | Îndemnizatie de conducere 234.960 156.930 156.930 156.930 136.930 159.516 10 01 04 | Spor de vechime 777.200 902.794 902.794 902.794 902.794 921.823 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 480.000 457.606 457.606 457.606 457.606 466.761 10 01 06 | Alte sporuri 510.320 407.563 407.563 407.563 407.563 413.504 10 01 07 | Ore suplimentare 103.680 6.076 6.076 6.076 6.076 22.855 10 01 08 | Fond de premii 553.080 359.546 359.546 359.546 359.546 417.862 10 01 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 175.000 110,155 110.155 110.135 110.155 111.927 10 01 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 580.000: 616.465 616.465 616.465 616.465 621.001 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 100.000 1434 71.434 71434 7434 TAIA 10 01 16 | Alocatii pentru locuinte 24.000 182.471 182471 182471 182471 182.471 10 Ol 30 | Alte drepturi salariale în bani 474.120 403.183 403.183 403.183 403.183 444.721 10 02 Cheltuieli salariale în natura 34.480 10 02 02 | Norme de hrana 9.440 10 02 03 | Uniforme si echipament obligatoriu 25.040

Pag. 24 - le Capi-|Sub-| Pa- Gru- |Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tal |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafjTitlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 7 10 03 Contributii 2.122.100; 2.102.170 2.102.170 2.102.170 2.102.170 2.225.594 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 1.330.000 1.505.068 1.505.068 1.505.068 1.505.068 1.608.549 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 158.320 77.176 77.176 71176 11176 73.478 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 443.000 391.880 391.880 391.880 391.880 403.688 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 93.000 54431 54.431 54431 54431 55.115 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 70.500 57.994 57.994 57.994 57.994 67.028 10 03 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 27.280 15.621 15.621 15.621 15.621 17.736 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.991.700 56.050.606 56.050.606 56.050.606 56.050.606 55.526.021 20 01 Bunuri si servicii 2.473.000 2.089.871 2.089.871 2.089.871 2.089.871 2.069.670 20 01 01 | Furnituri de birou 121.500 33.486 33.486 33.486 33.486 35381 20 OI 02 | Materiale pentru curatenie 71.500 12.239 12239 12.239 12239 9.287 20 01 03 | ncalzit, iluminat si forta motrica 499.000 416.760 416.760 416.760 416.760 413.837 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 159.000 36.629 36.629 36.629 36.629 37041 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 50.000 26,665 26.665 26.665 26.665 28.680 20 01 06 | Piese de schimb 20.000 6270 6.270 6.270 6.270 6.776 20 01 07 | Transport 86.000 13378 13.378 13.378 13.378 27.057 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 174.000 116.770 116.770 116.770 116.770 117.640 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 403.000 499.518 499.518 499.518 499.518 415.442 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 25 - lei Capi- | Sub-| Pa- Ar- Alid Credite bugetare Angajamente capi-| ra- ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plat legale Cheltuieli Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 0=4-5 7 intretinere si functionare 887.000 928.156 928.156 928.156 928.156 978.529 02 Reparatii curente 439.000. 293.936 293.936 293.936 293.936 293.936 03 Hrana 420.008 38.187 38.187 38.187 38.187 7.246 03 02 | Hrana pentru animale 420.000 38.187 38.187 38.187 38.187 7.246 04 Medicamente si materiale sanitare 40.000 04 01 | Medicamente 13.000 04 02 | Materiale sanitare 12.000 04 04 | Dezinfectanti 15.000 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 555.000 675.157 675.157 675.157 675.157 05 01 | Uniforme si echipament 100.000 43.465 43.465 43.465 43465 05 30 | Alte obiecte de inventar 455.000 631.692 631.692 631.692 631.692 06 Deplasari, detasari, transferari 466.000 353.346 353,346 353.346 353.346 374.453 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 271.000 174.964 174.964 174.964 174.964 184.507 06 02 | Deplasari in strainatate 195.000 178.382 178.382 178.382 118.382 189.946 10 Cercetare-dezvoltare 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11 Carti, publicatii si materiale documentare 240.000 5.296 3.296 5.296 5.296 5.296 12 Consultanta si expertiza 40.000 13 Pregatire profesionala 60.200 5.356 5.356 5.356 5.356 5357 14 Protectia muncii 21.500 11.628 11.628 11.628 11.628 11.628 27 Tichete cadou 245.200: 245.200 245.200 245.200 245.200 30 Alte cheltuieli 36.137.000 52.312.629 52.312.629 52.312.629 52.312.629 52.493.235 30 01 | Reclama si publicitate 80.000 30 02 | Protocol si reprezentare 33.000 30 03 | Prime de asigurare non-viata 600 660 30 04 | Chirii 500 500 500 500 500

Pag. 26 - lei- Capi- | Sub-| Pa- IGru- | Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol jcapi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu | col | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 30 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 108.825 108.825 108.825 108.825 108.825 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 36.023.400 52.203.304 52.203.304 52.203.304 52.203.304 52.383.250 m CHELTUIELI DE CAPITAL 6.047.340 2.333.840 2.333.840 2.333.840 2.333.840 761.721 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.041.340 2.333.840 2.333.840 2.333.840 2.333.840 161.721 7 01 Active fixe 6.047.340 2.333.840 2.333.840 2.333.840 2.333.840 161.721 71 01 01 | Constructii 1.700.000, 217.860 217.860 217.860 217.860 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.964.000 1.522.060 1.522.060 1.522.060 1.522.060 567.172 T1 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.383.340 593.920 593.920 593.920 593.920 194.549 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.046 -10.046 -10.046 -10.046 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.046 -10.046 -10.046 -10.046 85 0 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -10.046 -10.046 -10.046 -10.046 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 40.628.720 36.352.450 36.317.483 36.317.483 36.317.483 36.718.593 oi CHELTUIELI CURENTE 40.151.220 35.942.278 35.942.278 35.942.278 35.942.278 36.328.318 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.248.400 16.420.396 16.420.396 16.420.396 16.420.396 16.695.512 10 Ol Cheltuieli salariate in bani 11.259.390 12.667.496 12.667.496 12.667.496 12.667.496 12.892.502 10 01 01 | Salarii de baza 3.767.510 2.600.770 2.600.770 2.600.770 2.600.770 2.632.613 10 01 02 | Salarii de merit 115.540 69.017 69.017 69.017 69017 70.893 10 01 03 indemnizatie de conducere 120.390 85911 85911 85511 85911 88.192 10 Ol 04 | Spor de vechime 432.000 416.279 416.279 416.279 416.279 430.202

Pag. 27 = lei- |Capi- | Sub- | Pa- [Gru- |Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-i ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 7 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 107.120 106.285 106.285 106.285 106.285 108.098 10 01 06 | Alte sporuri 688.320: 786.489 786.489 786.489 786,485 817.336 10 01 07 | Ore suplimentare 63.600 36.997 36.997 36.997 36.997 36.696 10 01 08 | Fond de premii 492.340 576.306 576.306 576.306 576.306 571.257 10 01 09 | Prima de vacanta 205410 43.383 43.383 43.383 43383 46.465 10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 25.000 5.490 5.490 5.490 5.490 6.087 10 01 11 |Fondaferent platii cu ora 183.000 10 01 12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.683.860 71.237.812 7.237.812 1.237.812 7.237.812 71.356.437 10 Ol 13 | indemnizatii de delegare 27.100 6.8370 6.870 6.870 6.870 6.870 10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 348.200 695.887 695.887 695.887 695.887 715.356 10 03 Contributii 2.989.010 3.752.900. 3.752.900 3.752.900 3.752.900 3.803.010 10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat 1.897.000 2.682.673 2.682.673 2.682.673 2.682.673 2.730.799 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 323270 128.456 128.456 128.456 128.456 118.609 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 521.800 768.287 768.287 768.287 168.287 781.434 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 16.650 58916 58.916 58916 58.916 60.510 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 1.578 1.578 1,578 1.578 1,578 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 127.380 107.178 107.178 107.178 107.178 107.193 10 03 07| Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 42910 5.812 5.812 5.812 5.812 2.187 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.645.000 5.807.672 3.807.672 5.807.672 5.807.672 5.699.467

Pag. 28 - lei Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at initiale definitive bugetare legate efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 7 20 01 Bunuri si servicii 2.137.060 1.280.303 1.280.303 1.280.303 1.280.303 1.228.689 20 01 Ol | Fumituri de birou 541.620 168.185 168.185 168.185 168.185 149.063 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 95.810 50.393 50.393 50.393 50.393 48.165 20 01 03 | incalzit, iluminat si forta motrica 546.030 326.430 326.430 326.430 326.430 310.587 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 154.550 131.024 131.024 131.024 131.024 130.492 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 163.580 152.458 152.458 152.458 152.458 134.578 20 01 06 | Piese de schimb 110.600 33.063 33.063 33.063 33.063 34211 20 Ol 07 | Transport 2.300 1.326 71.326 7.326 7.326 7.326 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 210.000 186.264 186.264 186.264 186.264 186.053 20 Ol 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functiona! 50.000 36.412 36.412 36412 36.412 37451 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 262.570 188.748 188.748 188.748 188.748 190.763 20 02 Reparatii curente 168.000 217.208 217.208 217.208 217.208 218.401 20 03 Hrana 2.025.000 1.306.963 1.306.963 1.306.963 1.306.963 1.409.069 20 03 Q1 | Hrana pentru oameni 2.025.000 1.306.963 1.306.963 1.306.963 1.306.963 1.409.069 20 04 Medicamente si materiate sanitare 185.030 98.948 98.948 98.948 98.948 93.546 20 04 01 | Medicamente 176.470 95.752 95.752 95.752 95.752 89.859 20 04 02 | Materiale sanitare 3.840 2.958 2.958 2.958 2.958 3451 20 04 04 | Dezinfectanti 4720 238 238 238 238 236 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 196.000 210376 210.376 210.376 210376 28.786 20 05 01 | Uniforme si echipament 92.000 4428 4.428 4.428 4.428 68 20 05 03 | Lenjerie si accesorii de pat 5.000 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 99.000 205.948 205.948 205.948 205.948 28.718 20 06 Deplasari, detasari, transferari 206.590 60.627 60.627 60.627 60.627 57.380

Pag. 29 = lei- Capi- Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali-j Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli fol |grafjTitlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 G=4-5 7 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 163.590 60.271 60.271 60.271 60.271 57.024 20 06 02 | Deplasari in strainatate 43.000 356 356 356 356 356 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 49.740 7.901 7,901 7.901 7501 8.932 20 12 Consultanta si expertiza 15.000 1428 1428 1428 1428 1428 20 13 Pregatire profesionala 122.800 39.575 39.575 39,575 39.575 39.575 20 14 Protectia muncii 341.040 15.168 15.168 15.168 15.168 15.683 20 19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 82.000 108.450 108.450 108.450 108.450 108.450 20 30 Alte cheltuieli 1.116.740 2.460.725 2.460.725 2.460.725 2.460.725 2.489.528 20 30 01 | Reclama si publicitate 13.000 587 587 587 587 587 20 30 02 | Protocol si reprezentare 25.000 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 65.000 38.366 38.366 38.366 38.366 38.366 20 30 04 | Chirii 70.000 20 30 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 200.000 177.208 177.208 177.208 177.208 177.208 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 743.740 2.242.484 2.242.484 2.242.484 2.242.484 2.271.287 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300.000 55 01 A. Transferuri interne 300.000 55 Oi 03 | Programe cu finantare rambursabila 300.000 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 18.957.820 13.714.210 13.714.210 13.714.210 13.714.210 13.933.339 37 02 Ajutoare sociale 18.957.820 13.714.210 13714210 13714210 13714210 13.933.339 57 02 Ol | Ajutoare sociale in numerar 18.957.820 13.714.210 13714210 13.714.210 13.714.210 13.933.339 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 471.500 410172 410172 410.172 410.172 390.275

Pag. 30 - lei |Capi- | Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-[ ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafjTitiu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 477.500 410.172 410.172 410.172 410.172 390.275 77 qm Active fixe 471.500 410.172 410172 410.172 410.172 390.275 71 Ol 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 377.500 399.462 399.462 399.462 399.462 350.284 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 100.000 10.710 10.710 10.710 10710 39.991 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -34.967 -34.967 -34.967 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT -34.967 -34.967 34.967 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -34.967 -34.967 -34.967 7000 02 Partea TV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113.120.580 74.385.936 72.681.604 12.681.604 12.681.604 65.963.024 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 96.950.580 59.183.625 51.419.293 57.479.293 37.479.293 51.202.841 01 CHELTUIELI CURENTE 46.096.060 34.262.361 32.691.448 32.691.448 32.691.448 32.005.0H1 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.659.920 2.614.746 2.614.746 2.614.746 2.614.746 2.388.898 10 ot Cheltuieli salariale in bani 4.528.770 2.059.169 2.059.169 2.059.169 2.059.169 1.814.632 10 01 OI | Salarii de baza 2.025.000 948.508 948.508 948.508 948.508 954.481 10 01 02 | Salarii de merit 65.250 25.616 25.616 25.616 25.616 26.388 10 01 03 | îndemnizatie de conducere 25.920 14.352 14352 14.352 14.352 14.643 10 01 04 | Spor de vechime 513.300 216.684 216.684 216.684 216.684 221.150 10 01 06 | Alte sporuri 513.300 244.196 244,196 244.196 244.196 249.140 10 Oi 07 | Ore suplimentare 120.000 92.722 92.722 92.722 92.722 38.924 10 01 08 | Fond de premii 500.000 229.071 229.071 229.071 229.071 229.071

Pag. 31 - lei= |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar- | Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-] pa/ | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 16.000 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 750.000 288.020 288.020 288.020 288.020 30.835 10 03 Contributii 1.131.150 555.577 535.577 555.577 355.577 574.266 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 817.330 401.551 401.551 401.551 401.551 402.771 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 83.880 18.882 18.882 18.882 18.882 19,774 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 177.020 127.706 127.706 127.706 127.706 14340 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 16.770 1438 7438 7.438 7.438 8.291 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 35.650 20 TITLUL UI BUNURI SI SERVICII 40.436.)40 31.647.615 30.076.702 30.076.702 30.076.702 29.616.113 20 01 Bunuri si servicii 32.669.140 24.000.049 28.899.219 28.899.219 28.899.219 28.454.366 20 01 01 | Fumnituri de birou 60.000 14.229 14.229 14.229 14.225 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 40.200 25.569 25.569 25.569 25.569 28.569 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 150.000 15.529 15.529 15.529 15.529 13.395 20 0i 04 | Apa canalsi salubritate 350.000: 77195 11.195 71195 71.195 72.606 20 01 05 | Carburanti si iubrifianti 100.000 20 01 06 | Piese de schimb 6.000 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet 40.000 10279 10.279 10.279 10.279 9.437 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.000 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 31.902.940 23.857.248 28.756.418 28.756.418 28.756.418 28.330.359

Pag. 32 - lei |[Capi-|Sub- | Pa- Gru- |Ar-| Ali- Credite bupetare Angajamente toi |capi-| ra- | pa / | i- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati tegale Cheltuieli tol col | at definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 02 Reparatii curente 5.760.000 6.470.083 20 04 Medicamente si materiale sanitare 200.000 20 04 Ol | Medicamente 200.000 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 300.000 18.443 18.443 18.443 18.443 2707 20 05 Q1 | Uniforme si echipament 20.000 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 280.000 18443 18.443 18.443 18.443 2.707 20 06 Deplasari, detasari, transferari 85.000 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 85.000 20 13 Pregatire profesionala 40.000 20 14 Protectia muncii 50.000 20 30 Alte cheltuieli 1.332.008 1.159.040 1.159.040 1.159.040 1.159.040 1.159.040 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 32.000 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.300.000 1.159.040 1.159.040 1.159.040 1.159.040 1.139.040 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 41.686.760 16.520.653 16.520.653 16.520.653 16.520.653 14.397.219 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 41.686.760 16.520.653 16 520.653 16.520.653 16.520.653 14.397.219 77 01 Active fixe 41.686.760 16.520.653 16.520.653 16.520.653 16.520.653 14.397.219 71 01 01 | Constructii 3.998.960 10.037.650 10.037.650 10.037.650 10.037.650 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.896.823 5.896.823 5.896.823 5.896.823 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 37.687.800 586.180 586.180 586.180 586.180 14.397.219 79 OPERATIUNI FINANCIARE 5.167.760 8.400.611 8400611 8.400.611 8400611 4.800.611 31 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 9.167.760 8.400.611 8400611 8.400.611 8.400.611 4.800.611 81 ot Rambursari de credite externe 3.567.760 4.800.611 4.800.611 4.800.611 4.800.611 4.800.611 81 01 05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 5.567.760 4.800.611 4.800.611 4.800.611 4800611 4.800.611

Pag. 33 - lei- Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol igraf|Titlu | col | at inifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 81 02 Rambursari de credite interne 3.600.000 3.600.000: 3.600.000 3.600.000 3.600.000 81 02 03 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -133.419 -133.419 -133.419 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -133.419 -133.419 -133.419 85 ot Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -133.419 -133.419 7402 PROTECTIA MEDIULUI 16.170.000 15.202.311 15202311 15.202.311 15202311 14.760.183 01 CHELTUIELI CURENTE 16.000.000 14.964.170 14.964,170 14.964.170 14.964.170 14.746.759 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 16.000.000 14.964.170 14.964,170 14.964.170 14.964,170 14.746.759 20 01 Bunuri si servicii 9.200.000 8.494.226 8.494.226 8.494 226 8.494.226 8.355.912 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.200.000 8.494.226 8.494.226 8.494.226 8.494.226 8.355.912 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1157 1.157 1157 1.157 146 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 1.157 1.157 1.157 1.157 146 20 30 Alte cheltuieli 6.800.000 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.390.701 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.800.000 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.468.787 6.390.701 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 170.000: 238.141 238.141 238.14) 238.141 13.424 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 170.000 238.141 238141 238.141 238.141 13.424 71 01 Active fixe 170.000 238.141 238.141 238.141 238.141 13.424 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 80.200 80.200 80.200 30.200 71 01 30| Alteactive fixe.

Pag. 34 - lei- Capi- | Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali4 Credite bugetare Angajamente tol ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 (inclusiv reparatii capitale) 170.000 157,941 157.941 157.941 157.941 13.424 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1533.859.580 205.810.179 203.887.663 203.887.663 203.887.663 184.374.347 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 52.598.730 93.648.649 93.648.649 93.648.649 93.648.649 79.133.607 01 CHELTUIELI CURENTE 47.800.000 82.849.900 82.849.900 82.849.900 82.849.900 79.109.304 40 TITLUL IV SUBVENTII 47.800.000 32.849.900 32.849.900 82.849.900 82.849.900 19.109.304 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 47.800.000 82.849.500 82.849.900 82.849.900 82.849.900 79.109.304 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.198.730, 10.798.749 10.798.749 10.798.749 10.798.749 24.303 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.798.730 10.798.749 10.798.749 10.798.749 10.798.749 24.303 71 01 Active fixe 4.798.730 10.798.745 10.798.749 10.798.749 10.798.749 24.303 71 Ol Ol j Constructi 4.608.730 10.798.749 10.798.749 10.798.749 10.798.749 24.303 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 190,006 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 433.000 307.998 307.998 307.998 307.998 312.134 Ol CHELTUIELI CURENTE 433.000 307.998 307.998 307.998 307.998 312.134 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 265.000 174.798 174.798 174.198 174.798 177218 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 181.000 135.892 135.892 135.892 135.892 138.743 10 Ol 01 | Salarii de baza 111.000 79.008 79.008 79.008 19.008 82717 10 01 02 | Salarii de merit 5.000 3.509 3.509 3.509 3.509 3.425 10 01 03 | Indemnizatie de conducere 6.000 7.844 7.844 7.344 1.844 1714 10 01 04 | Spor de vechime 24.000 17.714 17.714 17.714 17.714 17.530 10 Ol 05 | Sporuri pentru conditii de munca 24.000 19.661 19.661 19.661 19.661 19.502 10 Oi 06 | Alte sporuri 11.000 6437 6.437 6.437 6437 6.136 10 01 13 | Indemnizatii de delegare 1.719 1719 1719 1719 1719 10 03 Contributii 84.000 38.906 38.906 38.906 38.906 38.475

Pag. 35 - Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- |.ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Tiflu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 t=4-5 7 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 62.000 26,852 26.852 26,852 26.852 26814 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 6.000 1.530 1.530 1.530 1.530 1.493 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 11.000 9.338 9.338 9.338 9.338 9.114 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5.000 1.186 1.186 1.186 1.186 1.054 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 168.000 133.200 133.200 133.200 133.200 134.916 20 01 Bunuri si servicii 71.000 70.240 70.240 70.240 70.240 71.956 20 01 01 | Fumituri de birou 6.000 5913 5913 5313 5313 6.955 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 8.000 1314 7914 7314 7914 8.588 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 9.000 8.924 8.924 3.924 8.924 8.924 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 4.000 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 12.000: 1871 1.877 7.877 7.877 1877 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 28.000 21.982 27.982 21982 21.982 21.982 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 10.000 9.958 9.958 9.958 9.958 9.958 20 02 Reparatii curente 40.000 39.831 39.831 39.831 39.831 39.331 20 04 Medicamente si materiale sanitare 2.000 20 04 01 | Medicamente 2.000 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.000 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 6.000 20 06 Deplasari, detasari, transferari 30.000 23.129 23.129 23.129 23.129 23.129 20 06 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 30.000 23.129 23.129 23.129 23.129 23.129

Pag. 36 - lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieti toi jgraf|Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 0=4-5 7 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 13.000 8402 TRANSPORTURI 100.827.850 111.853.532 109.931.016 109.931.016 109.931.016 104,928.606 01 CHELTUIELI CURENTE 76.000.000 103.242.338 101.397.462 101.397.462 101.397.462 101.071.827 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 46.000.000 62.597.218 60.752.342 60.752.342 60.752.342 60.583.972 20 02 Reparatii curente 46.000.000 62.597.218 60.752.342 60.752.342 60.752.342 60.583.972 40 TITLUL IV SUBVENTII 30.000.000 40.645.120 40.645.120 40.645.120 40.645.120 40.487.955 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 30.000.000 40.645,120 40.645.120 40.645.120 40.645.120 40.487.955 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.827.850 8.611.194 8.611.194 8.611.194 8.611.194 3.856.679 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 24.827.850 8.611.194 8.611.194 8.611.194 8.611.194 3.856.679 7 01 Active fixe 24.827.850 8.611.194 861,194 8.611.194 8.611.194 3.856.679 71 Ol 01 | Constructii 17.603.850 2.035.364 2.035.364 2.035.364 2.035.364 118.875 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 4.832.060 4.832.060 4.832.060 4.832.060 3.737.804 71 Qi 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.590.900 1.590.900 1.590.900 1.590.900 71 01 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.224.000 152.870. 152.870 152.870 152.870 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -71.640 -77.640 -11.640 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -77.640 -77.640 -77.640 85 01 Plati efectuate în anii precedenti si

Pag. 37 - lei- Sub- | Pz- IGru- | Ar- | Ali3 Credite bugetare Angajamente capi-| ra- | pa / | ti- | ne-l Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 recuperate in anul curent -17.640 71.640 -77.640 9802 EXCEDENT 3.782.913 3.782.913 3.782.913 Conducatorul institutiei, _ LD. ÎNG, GREC cite, VI Conducatorul compartimentulu financiar-contabil EC. SMARANDA

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

JUDEŢUL:Timis Anexa nr.1 Unitatea administrativ - teritorială: Municipiul Timisoara Formular: BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008 -mii lei- | | Buget DENUMIREA INDICATORILOR SE indie VI Buget | Influente TOTAL VENITURI (rd.3+78184189) 1 _|00.01 772.283,07) __659.006,96| -113.276,11 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 |48.02 564.030,08| _460.833,67| _-103.196,41 1: VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3: [00.02 568.565,27|.-89.015,62 A; VENITURI FISCALE (rd.5+16119125542) +: [00.03 532.371,54| --20.063,73 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT:SI CASTIGURI. BIN, CAPITAL. rd. SIE impozit pe profit (ra. 8 a 7 |01.02 ] 3. „500, 00 1.535,07 -1.964,93 Impozit pe profit de la agenți economici 8 Jot 02.01 | 3.500,00 1.535,07 ă Impozit pe venit j03.02 2.158,00 2.158,65 0,65 impozitul pe veniturile din transferul propriet.imob_ din patrim.pers 2.158,65 A, BRE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) - Cote defalcate din impozitul pe venit i 256.595,86 7.965,18 254.759,86 -7.965,18 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1.836,00 AT3- ALTE IMPOZITE. PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN:CAPITAL (rd 14) E 3.641,86. Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) IRENE 1 14 [05.02 a 000,00 3.641,86 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 i 4.000,00 3.641,86 IMPOZIT PE:SALARII STOTAE (d 17) : 160 EI 000 0,00 Impozit pe sal: 1706.02 | 0,00| 0,00 Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 [06.02.02 0,00 0,00 A3 IMPOZITE: SI TAXE PE PROPRIETATE (14-20). 187 100:09 1 11 EI 00 Impozi 0702 [1 00] 92093.00 -11.491,00 | “Împozit pe cladiri | 21 [07.02.01 79.172,00 82.721,33| 3.549,33 Impozit pe terenuri a | 22 Jo7.02.02 8.618,00 5.895,54 -1,722,46 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 |07.02.03 15.743,00 2.408,22 -13.334,78 Alte impozite si taxe_pe proprietate 24 _107.02,50 51,00 67,91 16,91 237,93 Ai. IMPOZITE SLTAXE PE BUNURI SI SERVICII | 28 ono_ | 17339423) 175.532,16[ III _ 2611.02 | _152.336,23| _154.255,23 1.919,00 28 [11.02.02 150.191,23 152.110,23| 1.919,00 Sume defaleate din taxa pe valoarea adăngată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 2.145,00 2.145,00| 0,00 + 33 |12.02 400,00 362,52| -37,48 , | aa [120207 400,00 37,48 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) x 35 [15.02 500,00 509,11 -390,89 impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizari bunurilor si sau pe desfasurarea de activi] 38 [16.02 19.758,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 |18.0202 15.208,00 1 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 40 [18.02.03 50,00 70,01|_. 20,01 activitati | 41 1502.50 4.500,00 6.992,82 2.492,82 A6. ALȚE IMPOZIȚE SI. TAXE FISCALE (rd.43) aa E Lao... 12800 423.06 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 [1802 |. 1.238,00] 8 -423,06 Alte impozite si taxe 44 [18.02.50 1.238,00 -423,06 105.145,62 36.193,73|.: -68.951,89 1 81.197,75|, 20422.07) -60.775,68 81.172,75| __20.340,53) -60.832,22 -46.457,56 8.239,03 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) [ C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47*53) |. LL 7 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale _ Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.08 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 |30.02.05 20.025,84 | Venituri din dividende 51 |30.02.08 3.960,00 MINEI 2.490,32 Venituri din dobanzi (rd.54) — 25,00| a 4 Alte venituri din dobanzi 25,00 81,54 56,54 23.347,87|, 15.771,66[. 4.176,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 56+64+67+72+75)

Buget DENUMIREA INDICATORILOR |rând | inci tor Rectificat VI PU | Influente Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 172,64 206,50 33,86 |____ Venituri din prestari de servicii — |_ 57 33.02.08 10,90 09,05 -9,95 Contributia persoanelor beneficiare ale_cantinelor de ajutor social! LL 59 |330212 | 150,00 192,64 42,64 ituri din recuperarea cheltuielilor de de jud i i 33.02.28 12,64 13,81 17| 34.02 12.500,00 2.847,95| 9.652,05 2.500,00 2.847,95 : 10.000,00| 000|. 3502, 10.220,00 9.107,40 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 |35.02.01 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe| 35.02.02 8.210,00 9.105,97|, [Diverse venituri (rd.73+74) m | 72 |36.02 2.978,36 | Alte venituri 74 |36.02.50 ___ 2.978,36 Donatii si sponsorizari 76 |37.02.01 II VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) : 76: [0615 59.209,20 46,523,63|.-12.685,57 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 7 [39.02 59.209,20 46,523,63| _-12.685,57 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 [39.02.01 296,71 2,29 -294,42 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 |39.02.03 2.812,49). 382,06 2.430,43 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat as |aoozo7 | 56.100,00 46.139,28 -9.960,72 IV. SUBVENTII: (rd.90) 89: [60-17 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 90 ]00,18 j 55.492,98 43.918,06 -11.574,92 Subventii de Ia bugetul de stat (rd.92+101) 91 |42.02 55.492,98 43.918,06 -11.574,92 A. De capitat (rd.93 la rd.100) 92. 00.19 | 55.417,98 43.918,06|.: '-11.499,92 93 |42.02.01 8.213,10 8.213,10 0,00 Finantarea aci. privind | reducerea riscului seismic al constructiilor | 96 |42.02.10 22,50 -22,50 |____ Subventii pentru reabilitarea termica a cladiri |_a7 [42.02.12 1,100,80[, 698,68| 402,12 |__ Finanţarea cheltuielitor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 00 [420214 1.938,00 1.428,60 -509,40 _____ Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 42.02.32 40.377,00 31.850,00|, -8.527,00 Sprijin financiar pentru constituirea farniliei ral 42.02.33 1.775,09 1.178,04 -596,96 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 | 71,58 122,74 51,16 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00 426,90. -1.493,10 B. Curente (rd.102 la rd.104). 101 [00.20 ] 75,00 -75,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 |42.02.21 75.00 -75,00 TOTAL. CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) MI 172.283.07 655.224.05).-117.059,02 CHELTUIELI CURENTE. j 1121 874,726,73 588.212,88 -86.513,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306+330+369+405+4414 A | 223.742,20| 197,991,66| -25.750,54 263.679; 41| 39.745,38 20,931,82 18.182,33, -2.789,49 E ol 13.982,11 -1.810,68 3.000,00 -587,86 2.139,03 TITLUL IV SUBVENTII (rd. 498+538) e 119 |40 132.029,70 123.495,02 Subvenţii pentru acoperirea diferențelor de pret şi tarif (rd.499+539) 120 |40.03 132.029,70 123.495,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+41 0+446+476+503+543+572) 000 40,00, 300,00| 0,00 . 40,00 0,00 -40,00 TITLUL VIII ASISTEN 32.439,60 24.051,16 -8.388,44 Ajutoare sociale (rd.276+3121380) TI so 32.439.60 388,44 MERENI Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 [570201 32.438,60: L Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 |57.02.02 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) ) 142 59 1564.00) __Burse (rd.279) 143 [59.01 Despagubiri Civile 147 |59,17 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.1791+200+2381252+281+314+342+384+414+451 148: |70 71,152,21 48.257,39 -28.894,82 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd,180+201+239+253+2821315+343+385+41 5+452+48| 149 |71 77.152,21 48.257,39 -28.894,82 Active fixe (rd 181+202+240+254+283+316+34413861416+453+482+5081524+549+58C 150. a 1, 739| -28.894,82 Construcții(rd. 182+203+241 1+255+284+317+345+387+417+45414831509+550+581) i 010 39.027,10 28.308,07 -10.719,08 Maşini, echipamente: si i transport(rd.183+204+242+256+285+3181346+388+41B+455+484+510+551 +582) 152 [71.01.02 5.005,00 4.832,06 172,94 Mobilier, aparatu 05+243+257+286+319+347+389) 158 [71.01.08 17.052,11 11.785,19| 5.266,92 Alte active fie 441258+257+320+348+390+420| 154 |71.01.30. 15.068,00 3.332,07|___.-11.735,93

Cod Cod Buget Buget Finat DENUMIREA INDICATORILOR rând | indicator VI 2008 Influente OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 19.600,61 -803,02 TITLUL RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 2040383, 18.600,61 16.803,63 16.000,61 Rambursari de credite înterne (rd. 210+427+464) 3.600,00 3.600,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 729,39 [Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recupei al. 0,00 -729,39 TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 0,00 0,00. 4.438,47 443847) 2.836,85 Rezerve (rd.597) _ 0,00 Excedent (rd.598) 3.782,91 3.782,91 Deficit (rd.599) 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd. A 103.244,05 73.554,19[.. 29.689,86 Autoritati publice si actiuni externe (rd. 187) 6507896) 23306: CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 58.640,49 36.956,75|__-21.683,74 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 35.994,80 22752.15| ___-13.202,75 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII |____21.645,59 14.080,05 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI | 1.000,00 84,55 , 1.000,00 4.438,47 2.836,88 182 0,00 0.00 , echipamente si mijloace de transport _ 183 |71.01.02 009|. 0,00 0.00 SNUR Moi ier, aparatură birotică şi alte active corporale ]_184 71.01.03 288247) 1.372,71 Alte active fixe (i siv reparatii capitale) |_185 [71.01.30 1.756,00 1.484,17| Piăţi efectuate în anii precedenţi şi - [85 | 0,00 -21,66 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent. [85.01 | 0,00 „21,66| A Din total capitol: 186 | 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) [187 1510201 63.078,96 39.771,97 -23.306,99| Autorităţi executive [188 [51.02.0103 | 63.078,96, 39.771,97| ___-23.305,99 Aite servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 1. 15.731,34 4 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 = ul „191 Jot 6.581,90 4.204,88 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 3.421,20 1.856,50 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 193 (20 3.160,00 2.348,38 141500 4 ra 1.415,00 -1.082,54 1.009,00 -703,59 e aci fixe (iunclusiv reparatii capitale) 0,0 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 11,235,87 11.200,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) — 11.23587| __11,200,00 Rambursari de credite externe 209 |81.01 11.235,87 11.200,00 -35,87 Fond pentru garantărea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațile 214 |54.02.07 11,235,871, 11.200,00 -35,87 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor | 215: [54.02.10 7.000,98 4.537,34 -2.483,84 Alte servicii publice generale 216 |54.02,50 995,42 296,42 217] 0,00 Dobanzi (rd.219 [a 221) 21515502. "2093482. 1816253). „768, Dobanzi aferente datoriei publice înterne _ |_219 [30.01 15.792,78, 13.982,11| -1.810,68 Dobanzi aferente datoriei publice externe. 220 [30,02 10,00] 2.4121 Alte dobanzi 221 |30.03 2.139,03 1.768,08 Plăţi efectuate în anii 000| ATB [Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 -117,45| 117,45 [Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85,01 0,00 117,45 -117,45 Partea a |l-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA A (ra. a, 233 159.02. 20.034,40: 12.970,06 -7.064,34 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) : 246. [61.02 _20.03440| 1064.34 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 |01 74640) _11.537,58 -5.208,82 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL _ | 250 [10 10.546,40 3.135,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 |20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) MN 252 |70 3.288,00 1432,48| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) m 253 )71 3288.00). 1.432,48). Active fixe(rd.255 la 258) RUN m) 284 (7101 3.28800| 1.432,48 255 |71, N E 1.260,00 18,56 de transport a 256 |71.01.02 0,00| 0.00 atură b e active corporale |, 257 |71.91.08 2.000,00 Ă |. Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 258 |71.01.30 -3,92| Din total capitol: 259 0,00

Buget TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) A. Transferuri interne. (rd. 274) 40,00 33.842,81 Cod Cod e Buget Final DENUMIREA INDICATORILOR rând] indicator | RectiRcat VI 2008 Influente Ordine publica (rd.261) 260 [61.02.03 19.277,20 12,895,88 -6,381,32 Politie comunitara 261, ]61.02.03.04 19.277,20 12.895,88 6.381,32 Protectie civila 262 [81.02.08 757,20 74,18 683,02 263 | 0,00 Partea â III-a CHELTUIELI SOCIAE-CULTURALE ta 265+304+3284367) | 264: [64.02 328.833,04 292,130,52 -36.702,52 invatamant 26585.02. 1119438391) 183.088,20[.-11.295/71 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 268+272+275*278) 187.172,11 179.031,12 -8.140,99 132.378,23 134.357,23 1.979,00 -7.430,33 -40,00 000). ___|______4000| 12.918,74 10.336,95 -2.579,79| Ajutoare sociale e 12.916,74 10.338,95 -2.579,79 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 584,00 494,13 -89,87 Burse __864,00 494,13 -69,87| CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 7.211,80 4.464,54 -2.747,16 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 1... 1.211,80 4.464,64 ; In Active fixe(rd.284 la 287) 101, ) 7.211,80 4.464,64 -2.747,16 Construcţii an] 71.01.01 4.937,30 3.545,75 -1,391,55 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 | 000| _......2,00 0,00 _ Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 10103 1.046,50 520,03 -426,47| a Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) [71.01.30 1.228,00 298,86 -929,14 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent l -407,55 -407,55 [Păi i efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -407,55 -407,55 Din total capitol: 0,00 învatamânt prescolar si primar (rd.280+291) | 101.072,58 76.543,08 -24.529,48 Învatamânt prescolar 02.03.01 28.304,77 30.789,31 2.484,54 Învatamânt primar 165.02.03.02 72.767,79 45.753,77, -27.014,02 Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 85.02.04 93.311,35 105.568,76. 12.257,41 „.. Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 nea 5.993,30 5.993,30, Învatamânt secundar superior 85.02.04.02 78.586,35 86.358,08 77173 Invatamant profesional 85.02.04.03 14.725,00 13.217,38 -1.507,62 Învatamânt postliceal 65.02.05 976,38 Sanătate (rd:322+324) „166.02. 33542 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 01. 6.243,29 3.118,33 -3.124,95 UNII 10 142179 1,386,92 54,87 20 4.821,50) 175141 -3.070,09| TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.309) Transferuri curente (rd.310) a Acţiuni de sănătate TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) a Ajutoare soc Ajutoare sociale în natura TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (ra: 316) Active fixe(rd.317 la 320) Construcţii Maşini, =chipamente 320 „Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale). 71.01.30 efectuate în anii precedenţi şi recuperate în nul curent las |Prăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 5.01 Din tote capitol: 321 0,00 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (rd.323) | 322 [66.02.06 5.444,00 3352420, -2.091,58 Spitale generale | 323 [66.02.0801 | 5.444,00 3.352,42 -2.091,58 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 (66.02.50 i 1.893,29 0,00 -1.993,29 a Crese 325 [66.02.5003 | 1.993,29 -1,993,29 Alte institutii si actiuni sanitare 326 |66.02.50.50 0,00 _ 327 Cultura, recreere si religie (rd:350%3601364+365) 328 14650.19). CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 67.048,63 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 333) Transferuri curente (rd.334) Transferuri căi TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) m A. Transferuri interne.(rd.337)

Buget | Cod Cod Buget Final fi FI! DENUMIREA INDICATORILOR rând | indicator VI 2003 Influente Alte transferuri curente interne MORENI _155.01.18 Fa _ | 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) _ | _0,00| IN NN 0,00 Asociații şi fundații 9,00. ___ Susținerea cultelor a a N a a 0,00 Contribuţ ţii la salarizarea personalului neclerical _ a | _2,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) a a 2.333,84) 2: 907,85 2.333,84 -2.907,95 EIN 241,79 2.333,84 -2.907,95 Construcţii " ” 345 71.011 _, 1.457,00 -1.239,14 Maşi , echipare te si mijloace de transport 1 346 [71.01.02 0,00| 0.00 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale a 710103 | 1.223,84| 298,72 IRI Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) — _ 71.01.30 1.811,45 -1.217,53 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent _ a 5 0,00 -10,08 IN J Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent d [85.01 0,00 __-10,05 Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 |67.02,03. 22.045,14, 20.626,23 -1.418,91 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale _ a __..|_ 351 |67.0203.02 | d e _ | 352 (57020303 |. pr N " a | 353 [67.02.0304 | | Scoli popt de arta si meserii a _„)_354 [67.02.0305 | aa Case de cultura. - a a 355 |67.02.03.08 5.640,80 5.411,94 Camine culturale a 356 |67.02.03.07 a Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale - „357 [67.02.0308 |. Ma „| |. Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice a . 358 [67.02.0312 a a Alte servicii culturale 359 167.02.03.30 0,00 Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) | 360 [87.02.05 49:045,50] 46.384,75 2.660,85 Sport a 361 [67020501 | 12.240,00| 1193651] 303,49 „__Tineret a | 362 [67.02.0502 |, 0,00], _ „0.00 Intretinere gradini publice, Parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 383 167.02.05.03 35.805,60 34.448,24 -2.357,38 Servicii religioase 364 [67.02.08 930,00: 592,10 -237,90 Aite servicii în domeniile culturii; recreerii si religiei | 465 [67.02.50 2.629,45 1.688,34 -960,11 |_366 050 Asigurări si asistenta sociala =. TOTII TI 36 5T748[. 16.044,17 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+: _ | 368 |ot__. | 51,562,15 35.942,28|___-15.619,87 TITLUL] CHELTUIELI DE, PERSONAL a | __] 369 19. 21.778,51| 16.420,40 358,11 TITLUL BUNURI SI SERVICII _370 120 9.960,78| 5.807,67 „153,11 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.372) [371 51, 0,00 | Transferuri curente (rd. 373) e a 372 [51.01 ] 0,00 |. Transferuri către instituţii publice a a a 373 |51.01.01 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) - IENEI 374 [55 300,00 a ransferuri interne.(rd.376 la 378) MORENI _ | 375 55.01 „300,00 Programe cu finanţare rambursabilă a 376 55.0 03 |. 300,00 a Programe PHARE — IE _| 377 [550108 | e Alte transferuri curente interne __ a e |_378 [55.01.18 TITLUL vit ASISTENTA SOCIALA (rd.380) e a - 379 [57 13.714,21 „5.808,85 Ajutoare “sociale a _ 380 _|57.02 a 13,714,21| 5.808,65 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 |59 | 0,00 i a 59. e a _— 2,00 _[ 384 70. 799,50 410,17) 389,33 385_|71 799,50| 410,17 -389,33 | 386 71,01 |. 799,50 „__ 410,17], -389,33 " Construcţii | 387 (71 0,00 0,00 Mașini, echipamente si mijloace de transport Ru 388 |71.01.02 Oi 0,00 |. Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale a e _389 |71.01,.03 |. 607,50| 399,46 Alte active fixe (lunciusiv reparatii capitale) OREI 390 |71.01.30 192,00| 10,71 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent. E 185, _ 0,00 _-34,97| [Plăţi efectuate în anii ii precedenţi şi recuperate în anul curent _ E [B5, o1 La 0,00, -34,97 Din total capitol: 391 Asistenta acordata persoanelor in varsta | 392 [68.02.04 | 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditați (rd.394) |_393 168.02.05 Ţ 3.624,00. 2.670,24 Asistenta sociala în caz de invaliditate [394 [68020502 | 3.624.001. 2.670,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 |68.02.06 5.809,81 3.549,58. 2.260,03 Ajutoare pentru locuinte 396 168.02.10 0,00 0,00[ 0,00 Prevenirea exciuderii sociale (rd.398+399) |_397 168.02.15 37.620,43 24.128,38. -13.492,05 Ajutor social m ___ ] 398 [68.02.1501 | 35.216,45 22.738,74| 12.477, Cantine de ajutor social 399 ]68.02.15.02 2.403,98 1.389,64. 1,014, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 1 400 168.02.50 5.307,81 5.969,28 661,67 14017 0.00 Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE; MEDIU Sf APE (rd.403140| 402 |69.02 97.003,58 72.681,60 -24.321,98

Buget Ioa | DENUMIREA INDICATORILOR |n ine tor | Rectricatvn | "URCE Tal | influente | 2008 Locuinte, servicii-si dezvoltare publica (rd.429+432+4355.la:437). 1 403 [70.02 _B144458| 5747929] 2396529 [CHELTUIELI CURENTE (rd,405 la 407+410) 404 [03 48.347,41 3269145) _-15.655,90 | CHELTUIELI DE PERSONA! II BUNURI SI SERVICII N TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente (rd.409) Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) ransferuri Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.41 51421) investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat ___ [55.01.12 55.01.18 23.929,41 23.929,41 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) ive fixe (rd-417 la 420). Construcţii 10:037,65| 71.01.03 5.902,30 5.896,82 5,48 71.01.30 4.668,55 586,18 -4.080,37 72 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) Participare la capitalul social al societatilor comerciale 23 [72.01.01 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) e 7 9.167,76 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) ai 9.167,76 Programe PHARE 148 [55.01.08 | Rambursari de credite externe. n) 8101 |. 7,76 51 Rambursari de credite interne 81.02 3.600,00 3.600,00 PIăţi efectuate în anii edenți şi recuperate în anul curent | 85 aa 133,42 efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 8501 -133,42 Din total capitol: ; 428 | Locuinte (rd.430+431) | 429 170.02.03 14.253,88 5.178,18. Dezvoltarea sistemului de locuinte | 430 | 1.861,11) 0,90] Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 4311700203301 1259277 5.178,18. 414,59 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 30.760,44, 21.461,54 9.298,90 Alimentare cu apa a = 433 [70.02.0501 | _30.76044| 1 -9.298,90 Amenajari hidrotehnice 434 |70.02.05.02 0,00 Iluminat public si electrificări rurale 435 [70.02.06 | 1.975,90 1.642,97: -332.93 Alimentare cu gaze riaturale in localitati 436 |70.02.07. 30,00: 0,00 -30,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 437 |70.02.50. [ 28.424,36 23.196,60: -5.227,76| 438 0,00 [Protectia mediului (rd 466*469) 439 7402 | 1555900) 1520231] 356,69 [CHELTUIELI CURENTE (ra 441 la 443 + 446) i 440 |01 14.992,00| ____14.964,17 27,83 TITLUL | CHELTUI | 441 ]to 0,00 0,00 TITLUL A BUNURI Si SERVICH | 442 20 14.992,06 14.964,17 -27,83 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.444) 443 [51 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 15101 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 445 15101.01 0,00, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 0,00 0,00 A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale ci N 0,00| Alte transferuri curente interne 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 567,00 238,14| 328,86 LX ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 7 567,00 238,14 -328,86 Active fixe (rd.454 la 457) 7101 567,00 238,14 -328,85 n Construcţii 7101.01 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 09,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 175,00 80,20: -94,80 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 7101.30 392,00 157,94 -234,06 Din total capitol: 1 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 74.02.05 15.259,00: 15.202.311, -56,59 Salubritate INI 4.02.05.01 7.072,00 8.733,52 1.661,52| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 4.02.0502 8.187,00 8.468,79), -1.718,21 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 174.02.06 300,00 0,00 -300,00 0,00 Părtea a V-a ACTIUNI ECONOMICE. (rd. A72+494+51 79.02 223.168,90. 203.887,68 -19.280,32 Combustibili si energie: (rd.514 12516). 8102.) 93.84865| [CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+5 _ 01 91.377,00 82.849,90| -8.527,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 _ ERIE TITLUL H BUNURI SI SERVICII _ 20 0,00 TITLUL îV SUBVENTII (rd.499) 40 91.377,00| 82.849,50 -8.527,10

Buget Cod Cod | e Buget Final DENUMIREA INDICATORILOR | rând] indicator | Recriicat VI “os Influente Subvenţii pentru acoperirea diferențelor de preț şi tarif 82.849,90 -8.527,10| 0,00 n — ro — 0,00 sfe tituții publice afl 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 0,00 — __0,00 a 5,00 _ 9,00 55.01.12 a ___ 0,00 08 [70 12622.13) 10.79875| 1.823,38 TA 12.622.138 __10.798,75 1.823,38 7101 |... 12.622,13 10.798,75 1.823,38 [moro | 12.482,13 Maşini, a mijloace de transpr Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.02 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 140.00 0,00 Din total capitol: Energie termică |_514 [81.02.06 103.999,13 93.648,85| -10.350,48 Alti combustibiti — _| 515 [810207 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia a __| 516 (81.02.50 __,.0,00 537 5,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) | sta l8s.02 TIET 308.90 -125.00 [CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) a 433,00|, 308,00 __ -125,00 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL m _ " 265,00| 174,80 __-90,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 [20 188,00 133,20 -34,80 Agricultura (rd.531+532) , 530 |83.02.03 433,00, 308,00; -125,00; e Protectia plantelor si carantina a fitosanitara e , 433,00 308,00 -125,00] Alte cheltuieli în domeniul agriculturii _ __.. 0,08 0.00 Transporturi (rd.558+562+564).. ) 10953103). 804,84 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 5381540+543) a 0. 102.290,76| 101.397,46 -893,30 [TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL e _ 10 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII a a m | _,.50.752,34 -885,72 TITLUL ÎV SUBVENTII (r4.535) O 38 40. 2 40.645,12 „Subvenţii pentru i acoperirea a diferențelor de preț şi tarif _ 4003 40.652,70| ____40.645,12| TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 541) | [ „0,00: e _.. Transferuri curente (rd.542) e a 000|, Transferuri către stu publice 5101.01 | 0,00| | __0.00 —, 55,01,18 | _ 0.00, 79, 16.445,11| 8.611,19 7.833,92 IA 71 16.445,11| 8611,19| _ _7.833,92| ctive fixe RD. 558 la 553) a _ _ J71.01 |... 16.445,11] ____8511,19| 7.833,92 onstrucții e 550 [71.01.01 __3.880,11 „2.035,36 -1,844,75 şini, echiparnente si mijloace de transport a _|71.01.02 5.005,00 4.832,06 -172,94 | Mobilier, aparatură birotică şi aite active corporale 710103 3.000,00| 1.590,90) 1.409,10, Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 |... 4.560,00 152,87 4.407,13 PIăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent — a | | _ -77,64 -77,64| Ptăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -77,64 -77,64 Transport rutier (rd,559 la 561) 84.02.03 113.730,87 109.931,03 -3.799,84 Drumuri si poduri a a 84.02.03.01 a Iu _9,00 E Transport în comu 84.02.03.02 „_47.525,70 43.417,05 -4.108,85 N Strazi N [ 66,205,17| ___86.513,98[, _| 84.02. __0.00 m pa 84020502 | | | " 84.02.50 5.005,00 0.00 -5.005,00 mmm mmm —— ta | 0,00 86.02 0.00 3.782,91 3.782,91 — 37.02 ca _ „0,00 MRI EXCEDENT - 9802 |... 0,00 _3 782,91 __3.782,91 DEFICIT 199.02 9,00 ORDONATOR PRI BE CRI a Dr.lng Gheorghe/Ciu' NU DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Smaranda Haracicu

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC 2009 - PROGRAM INVESTIȚII 2008 executie FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE RULMENT | LOCUINTE | ȚIUNI 2008 2008 2008 2008 2008 2008 TOTAL GENERAL 124.863,39| 59.982,33| 16.011,49| 493,57| 118,61 48.257,39 LUCRARI iN CONTINUARE - A 75.015,55| 49.176,50| 9.075,86| 427,17| 118,61 16.217,41 LUCRĂRI NOI - B 18.149,95) 1.398,44 4.660,85 0,00 0,00) 12.090,66 DOTĂRI INDEPENDENTE SI ALTE INV. | 31.697,89| 9.407,39] 2.274,78 66,40 0,00) 19.949,32 TOTAL GENERAL. a _1124.863,39| 59.982,33| 493.57| 118,61) din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.757,00 700,00| 1.220,12 0,00 0,00 2.836,88 TOTAL, din care : 0,00 Construcţii 1.870,14 700,00| 1.170,14 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.372,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,71 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 1.514,15 0,00 49,98 0,00 0,00 1.464,17 51.02.01.03. Autorităţi. executive: 4.757,00 700,00: 1.220;12 0,00 0,00 2.836,88 51.02.01.03. Autoritati executive PMT 4.020,64 700,00. 1.220;12 0,00 0,00 2.100,52 A.Lucrări în continuare 1.870,14 700,00| 1.170,14 0,00 0,00 0,00 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 1.870,14 700,00| 1.170,14 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.150,50 0,00 49,98 0,00 0,00 2.100,52 Dotări independente 636,35 0,00 0,00 0,00 0,00 636,35 Dotări Primărie 536,35 0,00 636,35 Studii şi proiecte 1.514,15 0,00 49,98 0.00 0,00 1.464,17 SF +PT. Expertiză reparații capitale reabilitare corp clădire V.Alecsandri nr.1 49,98 49,98 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 1.000,00 1.000,00 Utilitati amenajare spatii PMT + Corplll Sediu Banc Post 97,80 97,80 Spor putere instalatie electrica Sediu PMT 366,37 366,37 Dotari directia fiscala 736,36 736,36 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 1.470,00 0,00) 1.137,54 0,00 0,00 332,46 Totaf, din care: 0,00 Construcţii 1.433,95 0,00) 1.137,54 0,00 0,00 296,41 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 36,05 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populatiei 1.470,00 0,00). 1.137,54 0,00 0,00 332,46 A.Lucrări în continuare 1.433,95 0,00j 1.137,54 0,00 0,00 296,41 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 1.433,95 1.137,54 296,41 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 36,05 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 Dotări independente 36,05 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05 Dotări 36,05 36,05 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranta națională 2.382,10 796,00 153,62 0,00 0,00 1.432,48 Total, din care: 0,00 Construcții 2.091,06 796,00 153,62 0,00 0,00 1.141,44 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 266,95 0,00 0,00 0,00 0,00 266,96 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 61:02.03.0rdine piiblică 2.382,10 796,00 153,62 0,00 0,00 1.432,48 61.02.03.04 Poliție comunitară 2.348,33 796,00 153,62 0,00 0,00 1.398,71 A. Lucrări în continuare 2.091,06 796,00 153,62 0,00 0,00 1.141,44 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 2.091,06 796,00 153,62 1.141,44 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 257,27 0,00 0,00 0,00 0,00 257,27 Dotări independente 233,19 0,00 0,00 0,00 0,00 233,19 Dotari diverse 233,18 233,19 Studii şi proiecte 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08 Proiect +SF Politia comunitara zona Fratelia HCL 284/2008 24,08 24,08 61.02.05. Protecție Civilă 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33,77 C. Dotări independente şi alte investiții 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33,77 Dotări independente 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33,77 Dotări 33,77 33,77 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 4.935,85 372,73 98,48 0,00 0,00 4.464,64 Total, din care: 0,00 Construcţii 4.016,96 372,73 98,48 0,00 0,00 3.545,75 Maşini, echiparnente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 620,03 0,00 0,00 0,00 0,00 620,03 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 298,86 0,00 0,00 0,00 0,00 298,86 65:02.03 Învățământ preşcolar Şi primar UL : : a ALE ERE Ă : 1.172,78 0,00 ' 98,48 0:00 0,00 1.074,30 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 631,92 0,00 98,48 0,00 0,00 533,44 A. Lucrări în continuare 195,52 0,00 98,48 0,00 0,00 97,04

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI Extindere rețea gaz+tbranşament + centr.termică PN19, HCL 415/2002 HCL 279/2008 102,87 40,87 62,00 Extindere rețea gaz+brangament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 18,62 18,62 0,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 45,71 24,71 21,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 14,28 14,28 0,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PN15, HCL 523/2006 14,04 14,04 B. Lucrări noi 135,93 0,00 0,00 0,00 0,00 135,93 Mansardare gradinita PP20, HCL 278/2007 86,87 85,87 Extindere si gradinita PP 22, HCL 433/2007 41,65 41,65 Reparatii capitale gradinita PP31 HG 1285/2007 7,41 1,41 C.Dotări independente şi alte investiții 300,47 0,00 0,00 0,00 0,00 300,47 Dotări independente 138,22 0,00 0,00 0,00 0,00 139,22 Achiziţie plită gaz PP 24, PP28, PP30, PP35 138,22 138,22 Studii şi proiecte 161,25 0,00 0,00 0,00 0,00 161,25 Proiect SF instal.PP.23 59,50 59,50 SF+ PT extindere corp gradinita PP 29 77,95 77,95 SF extindere spalatorie PP32 23,80 23,80 65.02.03.02 Învățământ primar 540,86 0,00 0,00 0,00 0,00 540,86 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 416,29 0,00 0,00 0,90 9,00 416,29 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 86,14 86,14 Extindere brangament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2006, HCL 277/2008 77,58 77,58 Extindere brangament gaz +CT Gen 29, HCl. 528/2006 3,99 3,99 Reabilitare Sc. Generala nr. 27, HG 94/2008,HG 370/2008 248,57 248,57 C.Dotări independente şi alte investiții 124,57 0,00 0,00 0,90 0,00 124,57 Dotări independente 84,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 Achizitie plita gatit Gen 16 20,00 20,00 Rampe electromagnetice la Sc gen.nr.21 29,99 29,99 Rampe electromagnetice la Sc gen.nr.12 34,85 34,85 Studii şi proiecte 39,73 0,00 0,00 0,90 0,00 39,73 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 39,73 39,73 65:02-04:invăţământ secundar 3.763,07 3TZIT3 0,00 0,00 0:00 3.390,34 65.02.04.02 Învățământ secundar Fr superior 3.763,07 372,73 0,00 0,00 0,00 3.390,34 A, Lucrări în continuare 2.217,33 35,95 0,00 0,00 0,00 2.181,38 Reparatii capitale Liceul G.Moisil, HG300, 617/2007 263,55 263,55 Reparaiii capitale Liceul E.Ungureanu HG300/2007(corp Asanesti) 274,27 274,27 Reabilitare Colegiul National de Arta |. Vidu HGR 919/2007 24,59 24,59

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI Reparatii capitale Lic Agricol, HG 300/2007 35,95 35,95 0,90 Restaurare si consolidare cabinet sitvicultura Grup Scolar Silvic, HGR 1285/2007, HCL 33/2007 182,13 182,13 Reparatii capitale Liceul Pedagogic C.Silva, HG 94/2008 97,37 97,37 Reparatii utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti „HG 94/2008 214,70 214,70 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.124,77 1.124,77 B. Lucrări noi 1.051,88 336,78 0,00 0,00 0,00 715,11 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 336,78 336,78 0,00 PT+ Extindere spatii liceul V. Tepes, HCL331/2007 118,00 119,00 Reabilitare Grup Scolar CFR HGR 370/2008 295,26 295,26 Utilitati si reparatii grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Coanda, HG 1285/2007 300,85 300,85 C. Dotări independente şi alte investiții 493,85 0,00 0,00 0,00 0,00 493,85 Dotări independente 395,97 0,00 0,00 0,00 0,00 395,97 Achizitie si montaj centrala termica Liceul Agricol, HCL 531/2006 230,03 230,03 Achizitie si montaj robot universal 11,49 11,49 Sistem siguranta 54,41 54,41 Achiziţie si montaj plite 65,06 55,06 Rampa electromagnetica la liceul W.Shakespeare 34,98 34,98 Studii şi proiecte 97,88 0,00 0,00 0,00 0,00 97,88 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 5,06 5,06 SF+ PT Rep.capitale rețele termice GŞ.Auto 92,82 92,82 Capitolul 66.02 Sănătate 1.999,99(:: 1.171,80 550,00 0,00 0,00 278,19 66.02.06 Spitale 1.999,99|; * 1:171,80 550,00 0,00 0,00 278,19 Total, din care: 0,00 Construcţii 1.956,65, 1.171,80) 550,00 0,00 0,00 234,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 A. Lucrări în continuare 1.956,65| 1.171,80 550,00 0,00 0,00 234,85 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi, HCL 30/2004 214,70 214,70 Construcţie Centru MRF, HCL 54/2004 380,75 360,60 20,15 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 1.361,20 811,20 550,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 43,34 SF Spitalul Clinic Municipal Nou 43,34 43,34 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 3.199,67 538,96 226,87 0,00 0,00 2.333,84

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI Total, din care: 0,00 Construcţii 440,87 119,00 104,01 0,00 0,00 217,86 pl Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.167,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,95 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 702,12 28,20 80,00 0,00 0,00 593,92 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1.735,14 28,20 80,00 0,00 0,00 1.626,94 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 215,52 0,00 0,00 0,00 0,90 215,52 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL ii 285/2008 215,52 [21552 C. Dotări independente şi alte investiții 1 1.519,62 28,20 80,00 0,00 0,00 1411,42 Dotări independente 1.031,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,97 Dotări Teatrul German 574,95 574,95 Dotari Teatrul Maghiar 339,41 338,41 Dotari Filarmonica 117,81 117,61 Studii şi proiecte 487,65 28,20 80,00 0,00 0,00 379,45 SF +expertiza Sala Capitol HCL 285/2008 568,15 68,15 0,00 SF+ PT Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 360,00 28,20 0,09 331,80 SF+proiect Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 59,50 11,85 47,65 67.02.03.07 Casa de cultură 108,68 0,00 0;00 0,00 0,00 108,68 C, Dotări independente şi alte investiții 108,68 0,00 0,00 0,00 0,00 108,68 Dotări independente 108,68 0,00 0,00 0,00 0,90 108,68 Dotări independente 108,68 108,68 Studii şi proiecte 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drept de autor Manual de Istorie a Timisoarei 0,00 0,00 SF+PT Modernizare instalatie electrica Parcul Rozelor 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 1.355,85 610,76 146,87. 0,00 0,00 598,22 61.02.05.03. Întreţinere grădini parcuri . Se IEI E DEI n zolie verzi, baze sportive şi de agrement : (Gradina Zoologica si Botanica) 888,73|.. 0,90 354,11 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 42,86 0,00 42,86 0,00 0,00 0,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCl. 383/2007 42,86 42,86 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 845,87 491,76 0,00 0,00 0,00 354,11 Dotări independente 845,87 491,76 0,00 0,90 0,00 354,11 Dotari 845,87 491,76 354,11 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.05-03. Intretinere grădini parcuri. BM II IL E zone verzi, baze sportive şi de agrement 467,12), 119,001 000| 000 24 A. Lucrări în continuare 121,34 118,00 0,90 0,00 0,00) 17234)

DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare parc zona Uzinei, HCL 74/2001, CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI HCL 162/2008 79,69 7735 0,00 2,34 Reamenajare si modernizare Parcul Poporului, HCL 499/2005 41,65 41,65 0,00 B. Lucrări noi 104,01 0,00 104,01 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor, HCL 180/2007 104,01 10401 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 241,77 0,00 0,00 0,00 0,00 241,77 Dotări independente 27,30 0,00 0,90 0,00 0,00 27,30 Dotari 27,30 0,00 27,30 Studii şi proiecte 214,47 0,00 0,00 0,00 0,00 214,47 Studiu geotehnic 4,45 4,45 Studii topografice 3,66 3,66 Studii geo-pedologice 30,00 30,00 SF amenajare zona verde str. Eternitatii 32,13 32,13 SF amenajare zona verde, zona Dambovita -l.Barac 32,13 32,13 SF+PT Modernizare Parcul Vasile Pârvan 18,15 18,15 SF+PT Modernizare Parcul Szekely Laszlo+ Doina 26,99 26,99 SF+PT+Modernizare Parcul llsa-Mocioni 26,98 26,98 SF+PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile 39,98 39,98 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 410,17 0,00 0,00 0,00 0,00 410,17 Total, din care: 0,00 Construcții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 399,46 0,00 0,00 0,00 0,00 399,46 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 68.02.06 Asistenţă socială pentru Tamilis IL şi copii BE E 408,32 0,00 0.00 0,00 0,00 408,32 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 408,32 0,00 0:00 0,00 0,00 408,32 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuția PMT) HCL 351/25.09.2007; HCL 27/2008 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 408,32 0,00 0,00 0,00 0,00 408,32 Dotări independente 397,61 0,00 0,00 0,00 0,00 397,61 Dotări 167,91 167,91 Dotari Centru Pentru Voi 229,70 229,70 Studii şi proiecte 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuția PMT) HCL 351/25,08.2007; HCL 27/2008 10,71 10,71 Constructie centru de zi pentru persoane varsinice, str. A. Paunescu colt cu Stejarul, HCL 13/2007 0,00 0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale j : sl : II BE 1,85 0,00 0,00[. 0,00 0:00 1,85 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 Dotări independente 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 Dotari 1,85 1,85 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte „servicii si dezvoltare publica 38.983,08|. 15.236,79| 6.732,07) 493,57 0,00) 16.520,65 Total, din care: 0,00 Construcţii 32.269,68| 15.236,79| 6.568,07| 427,17 0,00) 10.037,65 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.896,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.896,82 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 750,18 0,00 164,00 0,00 0,00 586,18 10:02:03 Locuinţe 611,47 51,19 0;00[:: 493.57[;: 10,00 66;71 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 611,47 51,19 0,00, 493,57 0,00 66,71 A.Lucrări în continuare 508,45 51,19 0,00, 427,17 0,00 30,08 Achiziţie şi reabilitare cămin str.lalomița nr 61B, HCL 146/2000 147,53 147,53 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 279,84 279,64 0,00 Achizitie si reabilitare Camin nr.4 Str.Polona 2, HCL 147/2000 81,28 51,18 30,09 B. Lucrări noi 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 3,68 3,69 C. Dotări independente şi alte investiții 99,33 0,00 0,00 56,40 0,00 32,93 Dotări independente 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 dotari independente 11,28 11,28 Studii şi proiecte 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 Expertize tehnice privind reducerea riscului seismic la locuinte OG 20/94/2007 21,65 21,65 Acordarea subventiei prevazute de OUG nr.51/28.06.2006 privind sprijinirea constructiei de locuinte proprietate personala 66,40 0,00 0,00 566,40 0,00 0,00 NagyScridon Francisc HCL 429/2007 33,55 33,55 0,00 Bostina Florin HCL 378/2007 32,85 32,85 0,00 70.02.05 Alimantări cu SEA şi Amenajari. : e hidrotehnice: 25.277 ,00[.11:940,11]..5.568,07. 0,00 0,00 7:168,82 70.02.05.01 Alimentări cu u apă 25.277,00|. 11.940,11| 5.568,07 0,00 0,00 1.768,82 A. Lucrări în continuare 12.195,61! 10.878,45| 1.054,09 0,00 0,00 263,07 Sistern major canal -cartier Ciarda Roşie, HCL158/2004 570,28 570,28 0,00 Sistem major canal Cartier Plopi, HCL198/2005 830,97 799,51 31,46 0,00 Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă, HCL199/2005 2.146,01| 1.532,55 613,46 0,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei „HCL 109/2006 2.390,65) 2.231,59 0,00 159,06

OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT | LOCUINȚE ȚIUNI Extindere rețea apa-canal- str. Mureş 160/7, HCL 434/2006 133,52 133,52 0,00 Extindere rețea apa-canal- str. Claude Debussy, HCL 435/2006 493,00 493,00 0,00 Extinderi rețele apă-canal — zona Ronaț- Vest, HCL 608/2006 190,63 190,63 0,00 Extinderi rețele canal - zona Aluniş-Fratelia „HCL 603/2006 309,80 309,80 0,00 Extindere rețea canal - str. Grigore Antipa, HCL 606/2008 298,68 298,68 0,00 Extinderi rețele apă-canal - zona Muzicescu — Urseni, HCL 604/2006 880,92 880,92 0,00 Extinderi rețele apă-canal - zona Mehala- Basarabia, HCL 605/2006 428,82 428,82 0,00 Extinderi rețele apă-canal - zona Piopi- Timireazev, HCL 600/2006 467,04 467,04 0,00 Sistem major canal Kuntz, HCL 199/2005 255,61 255,61 0,00 Sistern major canal Ghiroda îi, HCL 109/2006 33,49 33,49 0,00 Extindere retea str. Rarau, HCL 440/2006 242,24 242,24 0,00 Extindere retea apa canal str. Muncii, HCL 601/2006 368,87 368,87 0,00 Extindere retea apa canal str. Corina lrineu, HCl. 602/2006 172,89 172,89 0,00 Extindere retea apa sir. Anina, HCL 54,83 54,83 0,00 Extindere retea apa canal zona Trubaduri - Eroilor, HCL 610/2006 100,43 100,43 0,00 Extindere retea apa str. Luis Turcanu, HCL 429/2006 051 0,51 0,00 Extindere retea apa canal zona Dambovita - Lacului, HCL 607/2006 204,52 118,00 85,52 Extindere retea apa str. N.S. de Hateg, HCL 437/2006 44,90 44,90 0,00 Extindere retea canal str. Stephenson, HCL 430/2006 182,81 182,81 0,00 Extindere retea canal str. Cometei, HCL 439/2006 (partial) 92,48 92,48 0,00 Extindere apa canal str. M.Sadoveanu, HCL 438/2006 155,74 155,74 0,00 Extindere retea apa canal str. M.Neamtu, HCL 433/2006 203,51 203,51 0,00 Extindere retea canal str. Mircea cel Batran, HCL 431/2006 (partial) 136,70 136,70 0,00 Extindere retea apa strada Obreja, HCL 436/2006 89,06 89.06 0,00 Extidere retea canal str.Moise Dobosan, 428/2006 98,46 98,46 0,00 Extindere retea canal strada Ruderia, HCL 441/2006 287,21 287,21 0,00 Extindere retea apa- canal str.C.Prezan 120, HCL 432/2006 106,02 86,89 19,13 0,00 Extindere retea apa- canal Calea Martirilor HCL 488/2005 115,77 115,77 0,00 Extindere retea apa canal zona Campului |, HCL 483/2005 5,91 5,91 Extindere retea apa cana! zona Campuluilll, HCL 59/2006 11,58 11,58 Alimentari cu apa - Fantani publice forate, HCL 200/2005 1,26 1,26 0,00

FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI Extindere retea apa canal str. Marginii, HCL 163/2004 0,21 0,21 0,00 Alimentari cu apa - Fantani publice ornamentale, HCL 200/2005 90,28 90,28 0,00 B. Lucrări noi 12914,44| 1.061,66) 4.513,98 0,00 0,00 7.338,80 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 2.397,60 760,00 1.637,60 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 2.025,29 236,00| 706,06 1.083,23 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.134,39 16,84) 1.117,55 0,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa aj l-a, HCL 175/2007 1.698,27 0,00 1.698,27 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a Il-a, HCL 178/2007 65,50 65,50 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie -| etapa N, HCL 177/2007 1.577,74 47,62 1.530,12 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007 830,00 0,00) 230,00 600,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2- 5, HCL 101/2007 904,66 378,85 525,81 Extindere retea canal str. Bobalna Zonal Padurea Verde, HCL 170/2007 739,66 739,86 0,00 Extindere retea apa - str.Cetatea Alba, HCL 97/2007 7476 74,76 0,00 Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan (zona Mircea cel Batran) HCL 98/2007 68,48 58,48 0,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 98/2007 458,40 300,00 158,40 Extindere retea apa-canal zona Magnoliei- Ciarda Rosie, HCL 99/2007 523,56 1,20j 522,36 0,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 226,91 226,91 0,00 Exiindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 8,33 8,33 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter 4,76 4,76 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 7,14 7,14 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 16,66 16,66 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana| „zona Lidia Mures , HCL 241/2008 2,98 2,98 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 5,95 5,95 0,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zonal Aleea Villor, HCL 238/2008 35,70 35,70 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Nord, HCL 244/2008 44,03 44,03 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Sud, HCl 240/2008 46,41 46,41 0,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 17,26 17,26 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 166,95 0,00 0,00 0,00 0,00 186,95 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aport de capital pe "Asociatie de dezvoltare] intercomunitara" 0,00 0,00

ND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | gi MeNT | LOGUNȚE TIUNI Studii şi proiecte 166,95 0,00 0,00 0,00 0,00 166,95 SF Extindere retele apa-cana! Ciarda Rosie Lidia -Mures 7,38 7,38 SF Extindere retele apa-canal Freidorf 15,47 15,47 SF Extindere retele apa-canal Ronat 32,13 32,13 SF Extindere retele apa-canal Plopi- Kuntz 15,23 15,23 SF Extindere retele apa-canal Mehala- Torontaiului 17,61 1761 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 7,14 7,14 SF Extindere retele apa-canal zona Blascovici 3,57 3,57 SF Extindere retele canal Plopi- zona Parang 7,14 7,14 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 7,14 7,14 SF Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanu 4,16 4,16 SF Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 7,14 7,14 SF Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 3,57 3,57 SF Extindere retele apa-cartier Ghiroda 10,71 10,71 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate 4,76 4,76 SF Alimentari cu apa fantani 23,80 23,80 10.02.06. llurninat public şi electrificări | rurale ;; : : 5.059,27, 3.245,49| 1.000,00 0,00 0,90 813,78 A. Lucrări în continuare 5.059,27) 3.245,49) 1.000,00 0.00 0,00 813,78 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 2.612,13) 1.717,70 500,00 394,43 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 2.447,14) 1.527,79 500,00 419,35 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 0,00 0,00 10.02.50 Alte. servicii în !: domeniile locuințelor, serviciilor și, dezvoltării i e comunale: 8.035,34 0,00)... 164,00 0:00 1.811,34 A. Lucrări în continuare 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 45,22 Viabilizare teren pentru loc.Miloia Ili , HCL 412/2002, HCL 117/2004 12,77 12,77 Piaţa de gross HCL 414/2002 32,45 32,45 B. Lucrări noi 1.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,00 Reabilitare P-ţa losefin si str.Văcărescu (PT+executie), HCL 414/2002 4,56 0,00 4,56 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 673,71 673,71 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-8 TMS, HCL 488/2007 864,73 864,73 C. Dotări îndependente şi alte investiții 6.447,12 0,00 164,00 0,00 0,00 6.283,12 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI Dotări independente 5.885,54 0,00 0,00 5.885,54 Achizitii panouri fotovoltaice/salare 40,78 40,78 Achizitii panouri fonoabsorbante fonoizolante 44,76 44,76 Achizitie imobil din Timisoara b-dul 16 Decembrie 1989 nr.27 HCL 216/2008 5.800,00 5.800,00 Studii şi proiecte 561,58 0,00 164,00 0,00 0,00 397,58 Expertiza tehnica si doc.avizare pt lucrari de interventie la Spitalul de Pneumottiziologie V.Babes 77,35 7735 SF program sustinere implementarii de solutii de e-Guvernare 43,45 43,45 Intocmirea hartii de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 405,68 164,00 241,68 Studii facilitati sportive si agrement 35,10 35,10 Capitolul 74.02 Protecția mediului 245,94 0,00 7,80 0,00 0,00 238,14 Total, din care: 0,00 Construcţii 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 88,00 0,00 7,80 0,00 0,00 80,20 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 157,94 0,00 0,00 0,00 0,00 157,94 74.02.05. Salubritate şi gestiunea deşeurilor 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 A. Lucrări în continuare 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitie Program planificare , monitorizare activitati salubrizare si colectare si transport deseuri menajere in municipiul Timisoara, 0,00 0,00 Studii şi proiecte 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 Studiu privind managementul deşeurilor în municipiul Timişoara, elaborarea startegiei de gestionare a deseurilor 33,60 33,60 SF statie de reciclare a deseurilor 0,00 0,00 74.02.50 : Alte servicii in -domeniile| rotectiei mediului 212,34 0,90 7,80 0,00 0,00 204,54 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 212,34 0,00 7,80 0,00 0,00 204,54 Dotări independente 88,00 0,00 7,80 0,00 0,00 80,20 dotari independente 88,00 7,80 80,20 Studii şi proiecte 124,34 0,00 0,00 0,00 0,00 124,34 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 124,34 124,34 Capitolui 80.07 Acţiuni ' generale economice, comerciale şi de muncă 11,968,40| :11.968,40 0,00 0,00 9,00 0,00 Total, din care: | 0,00 11

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT LOCUNȚE | ȚIUNI Construcţii 11.968,40| 11.968,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 11.968,40| 11.968,40 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 11.968,40) 11.968,40 0,00 0,00 0,00| 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 11.728,51| 11.728,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Soarelui, HCL 93/2004, HCL 288/2008 498,84 498,84 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004, HCL 292/2008 898,94 898,94 0,00 Modernizare RTS Cartierul Fabric, HCL 91/2004, HCL 287/2008 323,17 323,17 0,00 Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004, HCL 289/2008 699,49 699,49 0,00 Modernizare RTS Campus Universitar, HCL 139/2004, HCL 290/2008 393,80 393,80 0,00 Modernizare RTS Zona Bucovina, HCL 136/2004 45,31 45,31 0,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 20,00 20,00 0,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 205,70 205,70 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 272,24 272,24 0,00 Reabilitare RTS ZONA Steaua, HCL 277/2006 149,65 149,85 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei, HCL 278/2006, nHCL 291/2008 21,93 21,93 0,00 Utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CET SUD Timis, HCL 171/2006 97,72 97,72 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 1.800,00; 1.900,00 0,00 Modernizare P.T.Freidorf si transformare in, C.T. si implementare cogenerare de mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 168/2004 2.028,05, 2.028,05 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 2.074,37| 2.074,37 0,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 1.150,00| 1.150,00 0,00 Modernizare cazane de abur nr.1,2,3 dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 12

FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT LOCUNȚE | ȚIUNI Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAS si CT DUNAREA prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice, HCL 556/2006 99,30 99,30 0,00 Modernizare electofiltru de la CAF nr.1 , | HCL 58/2006 300,00 300,00 0,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 239,89 239,89 0,00 B. Lucrări noi 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 10.798,75 0,00 0,00 0,00 0,00) 10.798,75 Total, din care: 0,00 Construcţii 10.798,75 0,00 0,00 0,00 0,00| 10.798,75 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termică 10.798,75 0,00 0,00 0,00 0,00) 10.798,75 A. Lucrări în continuare 9.281,83 0,00 0,00 0,00 0,00 9.281,83 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 8.213,10 8.213,10 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 50,00 0,00 50,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 318,73 0,00 318,73 Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice in mun. Timisoara, HCL 611/2006 700,00 700,00 B. Lucrări noi 1.516,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516,92 Reabilitarea termică bloc de locuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 353,06 353,08 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 561,76 561,76 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 252,10 252,10 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuință-condominii, HCL 142/2007 0,00 0,00 Construirea unui punct termic str. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 350,00 350,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 43.712,44) :29.097,65| :5.884,99 0,00) 118,61 8.611,19 Total, din care: 0,00 Construcţii 26.276,18| 20.210,22) 3.911,99 000| 118,61 2.035,36 Maşini, echipamente si mijloace de transport 4.832,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.832,06 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 12451,33| 8.887,43| 1.973,00 0,00 0,00 1.890,90 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 152,87 0,00 0,00 0,00 0,00 152,87 84.02.03 Trarisport rutier 43.712,44(::29.097:65|. 5.884,99 0,00|:::118,61 8:611,19 84.02.03-02 Transportul în comun 14.652,92| 10.387,43). 1:973,00 0,00 0,00 2.292,49 A. Lucrări în continuare | 1.950,42| 1.500,00 0,00 0,00 0,00 450,42 13

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI Modernizare infrastructură rețea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI), HG 702/01.09.1999 1.950,42) 1.500,00 450,42 B. Lucrări noi 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 Reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în, municipiul Timişoara -39 km, HCL 599/2008 176,80 176,80 C. Dotări independente şi alte investiții 12.525,70| 8.887,43| 1.973,00 0,00 0,00 1.665,27 Dotări independente 12.451,33, 8.887,43| 1.973,00 0,00 0,00 1.590,90 Sistem integrat de eficientizare incasari, HCL 401/2006 12451,33| 8.887,43| 1.973,00 1.590,80 Studii şi proiecte 74,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1437 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 14,37 7437 84.02.03.01 Drumuri si poduri 276,15 0,00 276,15 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 276,15 0,00 276,15 0,00 0,00 0,00 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCL 94/2007 276,15 0,00) 276,15 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 23.951,31| 18.710,22) 3.635,84 000| 118,61 1.486,64 A. Lucrări în continuare 23.844,21| 18.710,22, 3.635,84 0,00) 118,61 1.379,54 Modernizare Nemoianu -Ferdinand, HCL 307/2006 1,05 1,05 0,00 Modernizare Revolutiei-Bogdanestilor, HCL 34/2004 313,54 313,54 0,00 Amenajare str. Trifoiului, HCL 269/2006 219,30 199,80 19,50 Amenajare str. Tibrului , HCL 376/2002 308,09 308,09 0,00 Modernizare str. Horea Creangă, HCl 403/2005 35,55 35,55 0,00 Amenajare str. lon Rațiu, HCL 442/2008 207,93 0,74 207,19 Modernizare blv. Rebreanu -l.Bulbuca, HCL 436/2005 5444,83| 5.423,96 0,00 20,67 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu, HCL92/2007 885,12 885,12 0,00 Amenajare str. Gloriei, HCL 93/2007 469,43 469,43 0,00 Amenajare Piata Hunedoara, HCL 522/2006 20,76 20,76 Modernizare str. Armoniei HCL176/21.12.2004; HCL 91/2007 653,61 535,00 118,61 0,00 Amenajare sir, Galileo Galilei, HCL271/2006 160,14 160,14 0,00 Amenajare str. Hercutane, HCL 364/10.12.2002; HCL 273/2006 250,40 250,40 0,00 Amenajare str. Copernic, HCL 373/10.12.2002; HCL 272/2006 469,59 469,59 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte Calea Aradului, HCL. 265/2006 1.740,00] 1.740,00 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita, HCL 267/2006 6.499,81; 5.217,97 700,00 581,84 Modernizare biv. Dâmbovița, HCL 437/2005 188,33 188,33 0,00 Amenajare str. Agronoriei, HCL 270/2006 576,82 576,82 0,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 0,39 0,39 0,00 14

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | CREDITE | RULMENT LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 751,20 450,00 301,20 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 12,93 12,93 0,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 0,96 0,9 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 360,62 0,00 360,62 0,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 447,78 0,00 447,78 0,00 Amenajare str Mureş, HCl. 411/2006 347,52 345,03 2,49 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 0,94 0,94 0,00 Amenajare str. Octav Băncilă, HCL 407/2006 283,98 283,98 0,00 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 25,32 25,32 0,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 0,60 0,00 0,60 0,00 Amenajare str, Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,60 0,00 0,60 0,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 351,75 0,00 351,75 0,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 1,4 0,00 1,14 0,00 Amenajare sir Berzei, HCL 405/2006 1,20 0,00 1,20 0,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 288,77 0,00 288,77 0,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 504,14 0,00 361,82 142,32 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 9,41 0,41 0,00 Amenajare str Virtuții, HCL 408/2006 1,28 1,28 Amenajare str, Bârzava, HCL 416/2006 1,74 1,74 0,00 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 80,53 80,53 Amenajare biv Dragalina, HCL 102/2007 926,971 925,35 0,82 0,80 Reparatii capitale stradale zona la Brad, HCL 268/2006 1.009,34) 1.009,34 0,00 B. Lucrări noi 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 28,60 PT+Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 0,40 0,40 PT Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 0,40 0,40 Amenajare sir. Liege, HCL 158/2008 27,80 27,80 C. Dotări independente şi alte investiții 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50 Studii şi proiecte 78,50 0,00 0,00 0,09) 0,00 78.50 SF Modernizare Calea Torontalului si extindere 48,23 49,23 SF Amenajare str. Calimanesti 28,27 29,27 84.02.50 ' Aite: cheltuieli in domeniul transporturilor. 4.832,06 0;00 0,00 0,00 0,00 4.832,06 C.Dotari independente si alte investitii 4.832,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.832,06 Dotari independente 4.832,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.832,06 Aport la capitalul social al "Societatii Metropolitane de transport Timisoara" 5,00 5,00 Achizitii mijloace de transport 4.827,05 4.827,06 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE SMARANDA HARACICU SERVICIUL INVESTIȚII DELIA AURELIA JUNIE Il BOGDAN 15

Atasament: Referat.pdf

DIRECTIA ECONOMICA PRI SERVICIUL BUGET, Dr.Ing. GHEC Nr. "Ko doo T Ă MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂ REFERAT Privind rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timisoara si aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 Având în vedere : - adresa nr. FN /10.02.2009 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2008 si pe trimestre; - Ținând cont de Ordinul Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 3647/12.12.2008 prin care au fost aprobate Normele Metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008, precum si Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale art.57, alin.(1) alin.(4). - Legea nr.215/2001 art.36, alin. (4) lit. a, privind administrația publică locală. Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2008 conform anexei nr.1 si aprobarea contului de execuție pe anul 2008 conform anexei nr.2. şi a listei de investiții — execuția conform anexei nr.3. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA MARACICU STELIANA:STANCIU /| ir! EEE 7 Cod FP 53 — 01, Ver.1