keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

Hotararea Consiliului Local 379/05.07.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 19046/04.07.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. (1), art. 5, art. 19, alin. (1) şi (2) si art. 20, alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit.a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013; Anexei nr. 2 - Program de dezvoltare pe anul 2013; Anexei nr. 3 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013; Anexei nr. 4 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 246/23.04.2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefectul Judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC2613- Anexa în/2 PROGRAM DEZVOLTARE 2013 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013 Rectificare 2 HCL, RIN mii lei SURSE DE FINANTARE Buget local aloar Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget de |. sei FU Choir Parteneri m p Stat uge e INI TVA Avans pt. & Cheltuieli | Neeligibile Elieibil derufar Bligibile | (inclusiv | 5 erulare | Alte Surse TVA) 5 1 î 3 4 5 7 5 5 TI TOTAL GENERAL 1 412.523,16| 270354,58| 115.848,35 53.432,27 142.268,58| 1.694,84 25.000,00 TOTAL GENERAL li 412.523,16| 270.254,58| 70.219,12| 119.84835| 13.471,63| 11.749,61| 28.211,03| 142.268,58| 1.694,84| 25.000,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 318.478,03| 215.934,44| 62.806,07 84.905,14| 12.415,63| 10.982,74| 18.610,39| 102.543,59| 1.214,47| 25.000,00 LUCRĂRI NOI -B 94.045,13| 54.320,14 7.473,05 34.943,21 1.056,00 766,87] 9.600,64) 39.724,99 480,37 | DOTĂRI INDEPEND, SI ALTE INV. - 9,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 Credite Va 206,05 206,05 26,26 175,70 4,09 65.02.04 Învățământ secundar 206,05 206,85 26,26 175:70 4,09 65.02.04.02 Învățământ secundar superior Capitolul 65.02 Învățământ 206,05 266,85 26,26 175,70 4,09 A. Lucrări în continusre 18,75 10,79 1,39 9,17 0,23

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect Buget de Stat Buget EU Buget focal Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) TVA Bligibit Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite o a na s Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competențelor bazate pe metode de învățare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CE/2012 HCL, 178/2012 10,79 1,39 9,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 B. Lucrări noi 195,26 24,87 166,53 3,86 0,00 9,00 9,90 0,00 9,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 69,75 69,75 8,55 59,85 1,35 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00| Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCE 161/23.10.2012 125,51 125,51 16,32 106,68 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 4.029,02 4.829,02 425,00 2.857,20 50,00 2123 0,00 0,06 669,59 0,06 66.02.06 Spitale 4.029,02 4.029,92 425,00 2.857,20 50,00 27,23 0,06 0,00 669,59 0,08 A. Lucrări în continuare 1.324,54 1,324,54 100,00 732,26 9,00 0,06 6,00 6,00 492,34 0.00 Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria transfrontaliera peniru asigurarea unei terapii moderne (SCM) 300,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv Chelt. e TVA Eligibil TVA) Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 0 5 6 7 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 492,34 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 492,34 0,00 Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L.Țurcanu) 79,90 79,90 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructui regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) si colaborarii euro- 452,30 452,30 0,00 452,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.704,48 2.704,48 325,00 2.125,08 50,08 21,23 9,00 9,96 177,25 5,60 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 2.704,48 2.704,48 323,00 2.125,00 50,00 27,23 0,00 0,00 177,25 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 1.264,88 863,99 82,48 612,40 36,91 0,06 132,20 400,89 9,00 0,00 67.02.03.04 Înstituţii publice de spectacole li concerte 1.184,88 783,99 82,48 552,40 16,91 0,00 132,20 400,89 0.06 0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FI ANTARE Buget de Stat Buget EU Buge: t local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeligibile Rligibile | (inclusiv TVA) TVA Eligibil Buget Parteneri Avans pt. & derulare | Alte Surse Credite 0 1 5 10 A. Lucrări în continuare 1.184,88 552,40 16,91 0,00 400,89 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității FICL 181/24.04.2012 (IPA) 294,58 146,59 3,45 0,00 41,39 80,74 0,00 0,00 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2(Teatrul Mag Stat) HCL55/2012 r de 890,30 570,15| 60,07 405,81 13,46 0,00 90,81 m A a m 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,00 80,00 0,00 60,00 20,00 0,06 0,00 8,60 9,06 0,00 A. Lucrări în continuare 86,00 80,06 0,00 60,00 20,06 0,06 8,00 0,06 0,00 8,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP -IEE - 2010, nr.271380 0,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02. Asistenta sociala pentru familie si copii LI E 16.222,59 1.260,74 1260774 5.764,44 5.764,44[. 142,88 342,83 1.711,66 7.000,04 0,00 0,00 142,88 342,83 1.711,66 7.000,04] 0.00 0,00) 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 14.002,59 1.084,24 4.960,94 122,88 342,83 1.471,66 6.020,04 0.00 0,00 A. Lucrări în continuare 10.349,82 793,83 3.638,87 89,96 342,83 1.076,77 4.407,56 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Buget Parteneri Avans pt. & derulare | Alte Surse Credite 5 5 10 Reconstructia statutului femeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung!” Timişoara HCL 293/2011 7.864,02 4.412,46 021,63 2.829,93 70,44 45,18 845,28 a ”, 1 = i 0,00 9,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR 2.460,80 1.504,80 172,20 783,94 19,52 297,65 231,49 956.00 0,00 9,00 B. Lucrăr noi 3.652,77 2.048,29 290,41 1.322,07 32,92 0,00 394,89 1.612,48 9,96 0,06 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.652,77 2.040,29 290,41 32,92 0,00 394,89 1.612,48 0,00 0,00) 68.02,15.02 Cantine de ajutor social 2.220,00 1.240,00 176,50 20,06 0,00 240,00 580,06 0,06 9,90 B. Lucrări noi 2.220,08 1.240,00 176,50 26,00 0,00 240,00 980,06 9,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Ceniru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL. 288/03.08.2011 2.220,00 1.240,00 176,50 803,50 20,00 0,00 240,00 980,00 0,00 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 55.422,69 37.370,47 3.674,54 15.854,87 8.330,25 2.054,78 6.733,50 1805222) 722,13 0.00

[TIT DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite o 6 7 70,.02,50. Alte - servicii în domeniile locuințelor, serviciilor. şi dezvoltării ac a — 53.422,69 37.370,47 3.674,94 _15.854,87 8.330,25 2.054,78 6.733,50 18.052,22 722313 0,00 A. Lucrări în continuare 48.177,77 3.184,52 13.448,09 8.100,51 1.500,86 6.066,64 15.155,02 722,13 0.00 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 6.155,79 711,69 2.008,75 50,00 0,00 664,91 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.242,48 607,25 E 70,00 496,00 837,48 a) 419,50 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCE 242/2010 620,00 55,00 10,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 4.143,01 3.056,00 196,02 892,99 344,51 177,62 089,01 722,13 0.00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.184,74 3.397,16 6.061,08 660,79 6.581,90 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 4.844,16 3.499,99 241,95 1.102,22 1.344,17 166,45 643,20 0,00 9,00

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget de Buget EU Chelt. Parteneri 2013 proiect va a Cheltuieli | Neeligibile Au Avans pt. & Bligibile | (inclusiv Bligibil derulare | Alte Surse TVA) 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sistem de informare si comunicare facil deiarna Credite pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 1.249,60 1.249,60 177,87 809,72 20,15 0.00 241,86 0,00 0.00 0,00 B. Lucrări noi 7.244,92 4.347,72 490,42 2.406,78 229,74 553,92 666,86 2.897,20 0,00 0.00 Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 4.439,80 2.696,77 Sistemul de supraveghere pentru cresterea ca n 92 1.429,11 35,57 491,31 426,86 1.743,03 0,00 0,00 sigurantei si prevenirea criminalitatii i municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 228261, 1.302,61 176,50 803,50 20,00 62,61) 240,00 980,06 0,00 0,00 Speeding every european digital SEED 348,34 0,00 174,17 174,17 0,00 0,00 174.17 0,00 0,00 734,70 0.00 0,00 734,7 0,00 9,06 0,00 0.05 0,00 ci |n a nl + — Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor eziduale 734,7 734,70 0.00 6,08 734,70 0,06 8,00 6,06 9,00 0,06 A. Lucrări în continuare 734,70 734,70 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 734,70 734,70 0.00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 247.640,49| 168.882,24j 57.955,52 63.330,84| 3.375,32 8.821,76) 10.398,80 78.7158,25 0,007 25.006,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 81.02.06 Energie termică 247.640,49 168.882,24 57.955,52 63.330,84 3.375,32 8.821,76 10.398,80 78.158,25 5,00| 25.000,00, A. Lucrări în continuare 247.640,49 168.882,24 57.955,52 63.330,84 3.375,32 8.821,76 10.398,80 78.758,25 0,00| 25.006,80 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 247.640,49 168.882,24 57.955,52 63.330,84 3.375,32 8.821,76 10.398,80 18.758,25 0,00) 23.000,00 Capitolul 84,02. Transporturi 87.002,74 48.945,56 6.854,18 31.252,90 797,48 503,01 9.234,87 38.057,18 303,12 0,06 84.02.03 Fransport rutier 87.002,74 48.945,56 6.854,18 797,48 503,01 9.234,87 3ENSTIIS 303,12 0,00 d 84.02.03.02 Transportul în comun 7.041,29 4.101,29 529,50 2.460,37 80,80 7,58 720,00 2.940,00 303,12 0,00 B, Lucrări noi 7.041,29 4.101,25 525,3 7.460,37 80,80 7,50 725,00 2.940,00 303,72 0,00 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 2.221,19 1.241,19 176,50 803,50 20,00 1,19 240,00 980,00 0,00 0,00 Reabilitare linii de tramvai si modernizare rame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL, 97/14.09.2012 1.240,00 176,50 20,00 0,00 240,00 980,00 0,00 0,00 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 2.523,12 1.543,12 176,50 803,50 2 20,00 0,00 240,00 980,00 12 0.00! Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE 76,98 76,98 0,00 49,87 20,80 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 60-707,36 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22 6.467,64 26.757,71 0,00 0,06

SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI romei Buget de Buget EU Chelt. Parteneri Credite 2013 proiect Stat Cheltuieli | Neelizibile | Can 8. Eligibile (inclusiv igibi erulare | Alte Surse TVA) â 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 B. Lucrări noi 60.707,36) 33.949,65 4.819,12 21.938,59 546,08 178,22| 6.467,64 26.737,71 0,00 0,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I HCL356/2011 60.707,36| 33.949,65 4.819,12| 21.938,59 546,08 17822| 6.467,64) 26.757,71 0,00 0,00 34.02.03.83 Străzi 1925409) 10.894,62 1.505,56 6.853,94 170,60 31725| 2.047,23 8.359,47 0,00 0,00 A. Luerări în continuare 8.975,04 3.133,17 688,33 3.133,57 78,00 317,29 935,98 3.821,87 0,00 0,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 8.975,04 5.153,17 688,33 3.133,57 78,00 317,29 935,98 3.821,87 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10.279.053 5.741,45 81723 3.72037 92,60 0,00j 1.111,25 4.537,66 0,00 9.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. 10.279,05 5.741,45 817,23 3.720,37 92,60 0,00) 1.111,25 4.537, [Vladimirescu HCL 405/2011 0 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVCETARE Smaranda HARACICU Aurelia JUNIE > |) ţ intocmit, SEF SERVICIUL PROIECTE CU CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ * NAȚIONALĂ Gabriela 8 1

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare 2 dl. „. Anexa la/1 mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aa As tati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari n 0 1 z 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 91.862,92 4,78| 4.502,89) 1.014,19| 6.463,21) 79.877,85 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 17.503,05 4,78 2,89 0,00| 1.018,94) 16.476,44 LUCRĂRI NOI -B 39.376,01 0,00) 4.500,00 0,900, 5.400,00 29.476,01 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 34.983,86 0,00 0,00) 1.014,19 44,27) _33.925,40 TOTAL GENERAL |. _91.862,92[. 419, 450289 100419 64831 871,85 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi ciiuni Externe 2.202,87 0,00 0,006 0,00 0,00[::-2.202,87 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.202,87 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.202,87 C. Dotări independente şi alte investiții 2.202,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.202,87 b. Dotări independente 1.530,87 0,00 0,00 0,00 000| 1.530,87 Dotari directia Fiscala 307,84 0,00 0,00 0,00 000| 30784 Dotări Primărie 1.223,03 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.223,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 inf f i e Sistem infogeografic de administrare a PMT 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publica engrale 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 98,00 0,00 0,00 0,00 9,00 98,60 C. Dotări independente si alte investiţii 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 b.Dotări independente 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Dotări 98.00 0.00 0,00 0.00 0.00 98,00 Capitolul 61.02, Ordine publică şi siguranța : : națională : 15110 0,00 0,00 0,00 9,00[ 151,10 61.02.03.Ordine publică 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 61.02.03.04 Poliţie locala 151,10 9,00 0,00 9,00 8,00 151,10 C. Dotări independente şi alte investitii 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 b.Dotări independente 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 Dotari 151,10 0,00 0,00 0,00 0,00 151,10 Capitolul 65.02 Învățământ 3.715,30 9,00 0,00 251,39 0,00 3.463,91 65.02.03 Învăţământ prescolar şi primar |. 2.261,18 0.00 000| 0.00 226118 Page 1

ŢI SURSE DE FINANTARE n Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari IN 0 - 1 2 3 4 5 6 165.02.03.01. Învățământ preşcolar 2.261,18 0,00 5,00 5,00 0,00, 2.261,18 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 Extindere Gradinita PP 26 1.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00, 1.600,00 B. Lucrări noi 302,00 9,00 0,06 0,00 9,06 302,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 C.Dotări independente şi alte investiții 359,18 0,00 0,00 9,90 9,00 359,18 b. Dotări independente 309,18 0,00 0,00 0,00 0,00 309,18 Dotari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 0,00 0,00 8,00 9,00 50,00 SF+PT texpertiza +DALI- dinita PP 14 pe grena 50,00 0,00 2.00 0.00 0,00 50,00 65:02.04 Învățământ secundar, E 0,00 9:00 0,00[. 1:20273 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 150,00 0,00 9,00 0,00 0,00 150,00 b. Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotari 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 65.02.04.02 invățământ secundar superior 1.304,12 0,00 0,00 251,39 0,00 1.052,73 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.304,12 0,00 0,00 251,39 0,00 1.052,73 b. Dotări independente 771,39 0,00 0,00| 251,35 0,00 520,00 Achizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20.00 0.00 0.00 0,00 0,00 20.00 Dotari 751,39 0,00 000) 251,39 000| 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 532,73 0,00 8,00 0,00 0,90 532,73 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 172,97 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97, DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului JL. Calderon HCL 413/2009 118,63 0.00 0.00 0.00 0,00) 118,63 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 873 0.00 0.00 0,00 0,00 873 ÎSF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 2

E E E SURSE DE FINANTARE. a | Contributi - TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI i Buget SURSE A BUGET 2013 Asociat Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari INM 0 — 1 2 [3 4 5 6 SF+PT expertza+ DALI Lic. Moisil, corp Doja 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza audit+DALI*PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Expertiza+ audit+DALI+*PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E, Ungureanu 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 Capitolul 66.02 Sănătate 17.091,83 0,00|::4.500,00[;:- 677,80 0,00[.11.914,03 66.02.06 Spitaie 16.991,83 0,00) 4.500,06 677,80 0,900) 11.814,03 B. Lucrări noi 7.820,00 0,00) 4.500,00 0,00 09,00, 3.320,00 | Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L.- Turcanu HCL 60/2006; HCl.124/2013 7.500,00 0,00) 4.500,00 0,00 0,00 3.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 9.171,83 0,00 0,00 677,80 0,00| 8.494,03 b. Dotari independente 7.441,92 0,00 0,00 577,80 0,00) 6.764,12 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 2.238,93 0.00 000| 507.00 0,00) 1.731,93 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 4.632,93 0,00 0,00, 130,74 000| 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 200,00 Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 120.06 0.00 0.00 40.06 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.729,91 0.00 0.09 0,00 000| 1.729,91 DALI+PT Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 695 0,00 0.00 0.00 0,00 6,95 Page 3

— SURSE DE FINANTARE , Contributi e rap TOTAL e pe DENUMIREA OBIECTIVULUI ar Buget SURSE mp | BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari MI 0 1 2 3 4 5 6 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 0,00] 0,00 0,00 4,96 PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"-CL 124/2012 40000) 0.00, 000| 0,00 0,00| 400,00 DALI +PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str, Gh. Dima nră 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. B îr Gh. abeş sir Gh. Adam nr.8 250.00 0,00 0,00 0,00 000| 250.00 Spor de putere 50% la reteaua electrica linica Obstretica Gi logie/Sp. i Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipal 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'str. Braila 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 0,00 0,00 0.00 9,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 b. Dotari independente 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.002,77 9,00 0,00 35,00 0,00|_ 8:917,77 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole i concerte 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare imobil Sata Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 ib. Dotări independente 1.629,25 0,00 0,00 85,00 0,00 1.544,25 Dotări Teatrul German 812,36 0,00 0,00 0,00 0,00 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 611,89 0,00 0,00 0,00 0,00 611,89 Dotari Filarmonica 205,00 0,00 000| 85,00 0,00 120,00 67.02.05.01 Sport 4.718,38 0,00 9,90 0,00 0,00 4.718,38 B. Lucrări noi 4.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.509,35 Reabilitare constructii instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 500,00 Page 4

SURSE DE FINANTARE RE) Contributi — TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI _ TR Buget SURSE BUGET 2013 Asociat Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 Cofinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investitii 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 Studii şi proiecte 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 SF+PT pentru patru bazine de inot din cartiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Studii geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25 00 000 0.00 000 000 25.00 Dotări independente 84,00 0,00 9,00 0,06 0,00 84,00 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2655.16 2.00 0.00 0.00 9,00 2.655,16 A. Lucrări în continuare 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 544,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 300.00 000 000 0.00 000| 300.00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 199/2006, HCL 123/2008 238,40 0.00 0,00 0,00 0,00) 238.40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor ion Creanga HCL 305/2008 635 000 0.00 0.00 000 635 B. Lucrări noi 996,47 0,00 0,00 0,00 0,00) 996,47 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 255/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 Executie Skate Park 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.113,94 0.00 0.00 0.00 900| 111394 b. Dotări independente 91,99 0,00 0,00 0,00 0,00 91,99, Achizitie si montaj CT cu boiler Vila Bistra 60,00 0,90 0,00 0,00 0,00 60,00 Terarii şi acvarii în oglindă la Grădina Zoologocă Timişoara 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31,99 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 1.021,95 0,00 0,00 0,00 9,00 1.021,95 Realizare Registru spatii verzi 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 Actualizare harta zgomot 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 90,00 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DALHPT+CS+DE+DȚAC Modernizare Parcul Petoii 20,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aa Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 | 1 2 3 4 5 6 Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 5.50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 Actualizare documentaţie tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara”, 32,00 0,00 0.00 000 0,00 32,00 Documentație tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 9,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16,74 PIstă skateboard 13025, 000| 0,00 0,00 000| 130,25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 371,00 0,00 0,00 0,00 Frevenire excluderii Sociale 000) 000|. 000 |68.02.15.01 Ajutor social 278,00 0,00 0,00 2,00 000|: 278,00 C. Dotări independente și alte investiții 278,00 0,00 0,00 9,00 0,00 278,00 E Dotări independente 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Sociată Comunitară 278,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,09 58.02.15.02 Cantine de ajutor social 93,00 0,00 0,00 9,00 0,00 93,00 C Dotări independente şi alte investiții 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotări independente 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotari 93,00 0,00 0,00 0,00 0.00 93.00 Capitolul 70.02' Locuinte; servicii si SEI dezvoltare publica 29.420,01 4,78 2,89 0,00[:6.020,92[.23.392,32 70.02.03 Locuinţe 8.247,61 4,18. 2.891. 0,00[ 5.400,00]. 2.835,94 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 8.247,61 4,78 2,89 0,00) 5.400,00 2.839,94 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 1572 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 [Reabiizro termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2.89 0,00 0,00 0,00 Page 6 A îi

SURSE DE FINANTARE MRI ERE | Contributi TOTAL e —_ DENUMIREA OBIECTIVULUI a ar Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari MIE 0 A 2 3 2 5 6 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 6.810,00 0,00 0,00 0,00, 5.400,00, 1.410,00, pa locuinte sociale 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.400,00 Reabilitare cladiri istorice Mun. Timisoara | MW) 5.400,00 0,00 0,00 0,00| 5.400,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0.00 0.00 000 00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& 00 0,00 0,00 0,00 000| 1,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 00 0,00 0,00 0.00 0,00 00, Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A*B 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 =, Reabilitare termică str, Uranus, nr. 27, bl. 87 00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică sir. lon Slavici, bl.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 ol Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.429,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,94 pp Dotări independente 500,00 0,00 0,00 0,00 000| 500,00 Achizitie terenuri si imobile 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 929,94 0,00 9,00 5,00 0,00 929,94 SF; PT+DALI locuinte sociale 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 103,40 0,00 0,00 0,00 0,90 103,40 Consultanta privind implementarea POR 20071 2013 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 8377 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 500,00 0,00 0,00 0,00 000| 500,00 Asistenta proiectare imobile finantate în cadrul POR 2007-2013 82,77 0.00 0,00 0,00 0,00 8277 ie hi Asistenta tehnica la 72 imobile 60.00 0.00 0.00 0,00 0,00 10.02.05 Alimentări cu apa şi amenajări II E a : : a hidrotehnice ; a E 6.816,21 000| 000 0,00 6.816,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 6.816,21 0,00 0,00 0,00 0,00]. 6.816,21 A. Lucrări în continuare 689,51 0,00 0,00 0,00 0,00 589,81 Page 7

SURSE DE FINANTARE | Contribuii TOTAL e pe DENUMIREA OBIECTIVULUI are Buget SURSE BUGET 2013 socati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari | 9 1 2 3 4 5 6 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 310,40 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 379,21 B. Lucrări noi 5.953,40 0,00 0,00 0,00 000| 5.953,40 Sistem major canal - cartier Clarda Rosie still, HCL 467/2010 1.030,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.030,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 206,40 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 1240.00 0.00 0.00 0.00 000| 1.240.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.475,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et, HOL 468/2010 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 173,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 173.20 0.00 0.00 0,00 0,00 173.20 SF- Executie Fântâni ornamentale 143,20 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 10.02.06. Iluminat public şi electrificari |. 7 a DI nrale | 000|. 000). 000| ; A, Lucrări în continuare 8.574,23 0,00 0,00 0,00 620,02 7.954,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 4.633,82 0,00 0,00 0,00, 620,02) 4.013,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.940,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.94 100250 Alte servicii în domeniile) Îl. Ă a locuințelor, serviciilor şi dezvoltă E II n comunale II 5.781,96) 0,00 __ 000| A. Lucrări în continuare 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 Reabilitare P-ta losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 0,00| 2.000,00 Page 8

FOT TI m SURSE DE F ÎNÂNTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a A ci tii Buget SURSE CREDITE BUGET n Siat | PROPRII LOCAL proprietari N 9 1 2 3 4 5 6 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.201 nişoara HCL 35818 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.000,00 C.Dotări independente şi alte investiții 2.067,08 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.067,08 [Pb Dotări independente 750,00 9,00 9,09 0,00 0,00 750,00 Achiziţie teren Centru intermodal Regional de Marfa - Remetea Mare 750,00 0,00 0.00 0,00 0,00 750,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de invesțitii 1.317,08 0,60 0,00 0,90 0,00| 1.317,08 Consultanta PIDU 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare externa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate Timisoara II 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 PUZ Parci are inovare 199,00 0.00 0.00 0.00 0,00| 100.00 întabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (b1.23,25,302.305) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara" PI Im 50,00 0.00 0.00 0,00 0.00 50,00 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 112,60 CF+ Documentatie pentru modernizarea statilor de transport public intermodal la țrivelul Polului de Crestere Timisoara 1,33 0.00 0,00 0,00 0.00 1,33 PUG Municipiul Timi „IPA 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00| 500,00 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 100.00 |Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82,00 0,06 0,00 0,00 0,60 82,00 | 02 05 alubritate si gestiunea deseurilor| "8200, 0.00 000 "000|, 000|. (C.Dotări independente şi alte investitii 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitie freze pentru zapada 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 186,14 9,00 9,00 0,00 85,00 81.02.06 Energie termică 188,14 2,00 9,00 0,00 0,00 Page 9

PTT e SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI oa Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 A. Lucrări În continuare 20,00 0,90 0,00 0,00 0,00 20,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 20,00 0,90 0,00) 0.00 0,00 20,00 Retehnologizarea centralelor termice de cariier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 166.14 000 0.00 0.00 000 166 14 In Studii şi proiecte 144,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,14 DALHPT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 14414 000 000 0.00 0.00 14414 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 22,00 0,09 0,00 0,00 0,00 22.00 Transfer cota 19% din capitalul social SC International Recycling catre CLMT HCL 292/2012 22.00 0.00 0,00 0,00 0.00 22,00 Capitolul 84.02 Transporturi 29.541,90 0,00 0,00 9,00 443,19|.. 29.098,71 Transport rutier : 29.541,90 0,00 0,00/. :0,00[:, 443,19) 84.02.03.02 Transportul în comun 11.678,29 0,00 0,00 0,00 0,00) 11.678,2$ A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 491/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0.00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investitii 8.778,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.778,29 b.Dotări independente 8.110,69 0,00 0,00 0,00 0,00) 8.110,69 Maşini, echipamente si mijloace de transport 8.010,69 0,00 0,00 9,09 9,00, 8.010,69 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.417,19 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.417,19 Tramvaie folosite 583,50 0,00 0,00 9,00 9,00 583,50 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou HCL 428/2011 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 100,90 0,00 0,00 0,90 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 867,60 Studii si proiecte Primarie 388,89 0,00 0,00 0,00 0,00 388,89 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitate) 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Page 10

DE FINANTARE YI Contributi | DENUMIREA OBIECTIVULUI Li | Buset | SURSE | BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari INI o. T 2 3 4 5 s SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 28,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28,73 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproieclarea infrastructurii rutiere şi de transport public |. 74,40 0.00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 120.76 000 000 0.00 0.00 120 76 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5.00 000 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul imişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5.00 000 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5.00 0.00 000 0.00 0.00 500 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str, Polona 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,09 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv, Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 PT Extindere linie cale Mosniţa 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5 SPF + SF Statie int dal bovi atie intermodala Dambovita 5.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.00 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 6.691,60 0,00 0,00 0,00): 398,92| 6.292,68 A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 398,92 1.044,05 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 0,00 0,00 0,00 398,92 1.021,76 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 a B. Lucrări noi 50,00 9,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Pasaj Plata Victoriei 50,00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 Page 11

n IE II NE SURSE DE FINANTARE] Contributi | TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI INT Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 s Fm C. Dotări independente şi alte investiții 5.198,63 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.198,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.198,63 9,00 0,09 09,00 0,00 1.198,63 S.F+PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( 0b.3,4,5) 173,63 0,00 0,00 0,00 0,00 173,63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 2,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,00 SPF+SF Realizare inel IV 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmboviţa - inel IV 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00, SF+PT Podul Eroilor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Podul Ştefan cel Mare 5.00 0.00 000 000 000 500 SF+PT Podul Tinereţii 5,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5,00 SF+PT Podul Muncii 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 680,00 0,00 0,00 0.00 0.00 950,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.000,00 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA HCL 214/2013 4.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00) 4.000,00 .02.03.0 ăzi 340 + Străzi 11172,01 0,00 2,00 2,00 44,27) 11.127,74 A. Lucrări în continuare 394 0.00 0.00 0.00 0.00 894 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 894 0.00 0.00 0.00 0.00 8 sal B. Lucrări noi 10.934,78 0,00 0,00 0,00 0,00) 10.934,73 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 501,00 0,00 0,00 0,00| 000| 501,00 Executie drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare zona VWeismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 100 000 0.00 0.00 0.00 100 PT+ modernizare si extindere Blv. Sudului |n 26/2010 100) 000 000| 0,00 0.00 1,00| Page 12

(E E EEE ra __SURSE DE FINANTARE Contributii p — TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget SURSE ce BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari N o 1 2 3 4 5 $ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 1,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1,00 Amenajare sir. Gladiolelor HCL 42/2011 269,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 a je P 1.866,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,21 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HOL46/2012 171900) 000| 000) 0,00 000| 1.719,00 Amenajare str . Gh. Cotoşman HCL 41/2011 1.295,03 0,00 0,00 0,00 000| 1.295,03 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 157787) 000| 000, 0,00 000| 1.577,87 | Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Amenajare str, Brazilor HCL 24/2010 280.48 0.00 0,00 0,00 0.00 280,48 anul 1848 HCL40/2011 922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 922,34 C. Dotări independente şi alte investiții 228,23 0,00 0,00 0,00 44,27 184,02 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 228,29 0,00 0,00 0,00 44,27 184,02 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0.00 44,27 0.00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- ta Balcescu 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşgman 19,76 0.00 0,00 0,00 0.00 19.76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi valea Stan Vidrighin 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 DIRECTOR DIRECȚIA A ICĂ Smaranda HARAC, Verificat;. £ UI SEF catina rural Gabriela, Bre AA DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE (1 Page 13 Aurelia JUNE, Întocrnit, CONSILIER SERVICIUL PFURN Fuia TOMA

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAI Hotarârea AF. DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD yeqosde wBI60IY SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.035.336,88 27.008,66 1.062.345,48| VENITURI PROPRII 48.02 467.428,99 27.008,60 494.437,59, 1. VENITURI CURENTE 00.02 617.382,99 24.508,60 641.891,59 A. VENITURI FISCALE 00.03 561.417,50 25.303,60 586.721,16 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 289.331,73 12.226,60 301.558,33 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 Impozit pe profit 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit de la agentii economici ||| 10] OI -] O 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE a 00.06 286.361,92 12.226,60 298.588,52 impozit pe venit o = 03.02 10.150,04 0,00 10.150,04) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — — 03.02.18 10.150,04 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N 04.02 276.211,88 12.226,66 10.150,0 | 288.438,48 Cote defalcate din impozitul pe venit m - 04.02.01 275.715,88 12.226,60 287.942,48 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale << —_ 04.02.04 496,00 0,00 496,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 i 00.07 674,99 0,00 674,93 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o ba 05.02 874,99 0,00 574,89 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE a = 00.09 86.213,33 11.459,00 97.672,33, impozite si taxe pe proprietate & — 07.02 86.213,33 11.459,00 97.672,33| impozit pe cladiri e N 07.02.01 73.261,91 8.403,00 81.664,91)| Pag. 1/27

DENUMIREA INDICATORILOR PUEI po3 POD yeqoide WuelBoid ueIBosd Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 23.026,17 4.000,00 27.026,17| Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.235,74 4.403,00 54.638,74 impozit pe terenuri 23 07.02.02 7.575,73 2.615,00 10.190,73 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.766,91 1.615,00 6.381,81 Impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 2.589,48 1.000,00 3.588,48 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.218,04 441,00 5.858,04 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 157,65 0,00 157,65 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 185.033,68 1.618,00 186.651,68 Sume defalcate din TVA 30 11.02 152.216,00 0,00 152.216,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti r descentralizate fa nivelut comunelor, 31 11.02.02 182.073,00 0,00 152.073,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 143,00 0,00 143,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 598,06 0,00 698,06 Taxe hoteliere 34 12.02.07 598,08 0,00 898,06 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 253,01 0,00 253.01, Impozit pe spectacole 36 15.02.01 251,81 0,00 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 31.866,61 1.618,00 33.484,51 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 18.02.02 28.738,60 793,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 20.380,00 593,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - Pi 41 16.02.02.02 8.358,60 200,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uiilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 3.000,00 825,00 3.825,00| A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 00.11 838,76 0,00 838,76) Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 838,76 0,00 838,76, Alte impozite si taxe 46 18.02.50 338,76 0,00 838,76) C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 55.965,49 -795,00 55.170,49, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84, Pag.2/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joyeolpul pod yeqosde wue16014 EUOn UI Jeoynos1 Venituri din proprietate 30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 51 31.02 19,34 0,00 19,34| Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 19,34 0,00 19,34, C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICI 53 00.14 17.909,65 -795,00 17.114,85| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 304,47 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 2.792,02 -187,00 2.525,02) Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 2.792,02 -167,00 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 53 35.02 10.241,52 -828,00 9.613,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 10.237,52 -828,00 9.609,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 62 36.02 4.568,64 0,00 4.569,64 Taxe speciale 63 36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64 Alte venituri 84 36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 2,00 0,00 2,00 Donatii si sponsorizari 66 37.02.01 2,00 0,00 2.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 67 37.02.03 -72.383,13 19.136,45 502465) Varsaminte din sectiunea de funciionare 568 37.02.04 72.383,13 -19.136,45 53.246, 68| HI. VENITURI DIN CAPITAL 69 00.15 2.264,00 0,00 2.264,06 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 2.264,00 9,00 2.264,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 39.02.03 830,45 0,00 830,45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 400,00 0,00 400,00 lil. OPERATIUNI FINANCIARE 74 00.18 0,00 2.500,00 2.500,00 incasari din acordarea împrumuturilor acordate 75 40.02 0,00 2.500,00 2.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”) 76 40.02.14 0,00 2.500,00 2.500,00 IV. SUBVENTII 00.17 170.105,54 0,00 170.105,54 Pag. 3/27

DENUMIREA INDICATORILOR po pOI yeqoide urBIBOId SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 170.105,54 0,00 170.105,54 Subventii de la bugetul de stat 79 42.02 170.105,54 0,00 170.105,54 A. De capital 80 164.967,07 0,00 164.967,07 Suven de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 81 42.02.16 4.500,00 0,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale peniru finantarea altor invest in sanatate 82 42.02.16.03 4.500,00 0,00 4.500,00 Subven postaderare e la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 83 42.02.20 180.467,07 0,00 160.467,07 B. Curente 84 5.138,47 0,00 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 42.02.34 35,57 0,00 35,57 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 85 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 136.488,73 0,00 136.488,73 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 89 45.02.01.01 115.688,73 0,00 115.688,73 Sume primite in contul platilor efeciuate in anii anteriori 90 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 91 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 92 45.02.02 18.050,00 0,00 19.050,90 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 93 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul piatilor efectuate in anii anteriori 94 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 45.02.03 90.045,62 0,06 90.045,82 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 96 45.02.03.01 5.000,00 0,00 85.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,82 Prefinantari 98 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00) TOTAL CHELȚUIELI 99 50.02 1.037.284,13 27.008,60 1.064.292,73 CHELTUIELI CURENTE 100 01 913.091,30 38.465,67 951.556,97 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 201.575,20 0,00 201.575,20 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 102 20 191.880,70 27.550,08 219.230,75 TITLUL HI DOBANZI 103 30 21.116,65 0,00 21.118,85 TITLUL IV SUBVENTII 104 40 70.600,00 186.000,00 86.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 51 12.581,88 95,00 12.676,88| Pag. 4/27

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 JOJEIIPUI POS yeqosde uie1601d Byuenpuj Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 56 391.402,99 -5.179,38 386.223,61 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 107 56.01 244.653,49 -81.252,35 163.401,14 Finantarea nationala 108 56.01.01 135.185,18 -30.437,19 104.747,99 Finantarea Uniunii Europene 109 56.01.02 108.540,46 -50.815,16 55.725,30 Cheltuieli neeligibile 110 56.01.03 2.927,85 0,00 2.927,85 Programe din Fondul Social European (FSE) 111 56.02 2.710,28 -2.685,28 25,00 Finantarea nationala 112 56.02.01 1.383,21 -1.363,21 0,00 Finantarea Uniunii Europene 113 56.02.02 1.347,07 -1.322,07 25,00 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 114 56.03 143.882,24| 78.758,25 222.640,49 Finantarea nationala 115 56.03.01 61.330,84 78.758,25 140.089,09 118 56.03.02 63.330,84 0,00 63.330,84 Finantarea Uniunii Europene Cheltuieli i 117 56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 118 56.15 156,98 0,00 156,98| , Finantarea nationala *) 119 56.15.01 47,11 0,00 471| Finantarea de la Uniunea Europeana *) 120 56.15.02 109,87 0,00 109,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 121 57 19.433,88 0,00 19.433,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 122 59 4.700,00 0,00| 4.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 70 89.067,80 -11.457,07 77.810,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 124 7 85.045,80 -11.457,07 73.588,73 TITLUL XIF ACTIVE FINANCIARE 125 7 4.022,00 0,00 4.022,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 126 81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 127 50.02 78.405,85 -223,92 78.181,94 Autoritati publice si actiuni externe 128 51.02 51.336,96 -223,92 51.113,04, CHELTUIELI CURENTE 129 01 48.357,12 553,05 48.910,17 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 130 10 32.464,34 0,00| 32.464,34 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 131 20 13.892,78 553,05 14.445,83 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 132 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 70 2.979,84 776,97 2.202,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 134 71 2.979,84 -776,97 2.202,87 Pag.5/27

DENUMIREA INDICATORILOR puer po3 1oțeDIPUI POI yeqosde ueifoid Din total capitoi Autoritati executive si legislative 135 51.02.01 51.336,96 -223,92 51.113,04 Autoritati executive 136 51.02.01.03 51.336,96 -223,92 51.113,04 Alte servicii publice generale 137 54.02 5.952,25 0,00 5.952,25 CHELTUIELI CURENTE 138 01 3.961,00 0,00 3.961,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 139 20 1.000,00 0,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 51 2.961,00 0,00 2.961,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 1.991,25 0.00) 1.991,25 Din tatal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 143 54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor T44 54.02.10 2.926,00 9,00 2.926,00 publice generale 145 54.02.50 2.423,12 0,00 2.423,12 Tranzactii privind datoria publica si dZmprumuturi 146 55.02 21.116,65 9,00 21.116,65 CHELTUIELI CURENTE 147 01 21.118,65 0,00 21.116,65 TITLUL III DOBANZI 148 30 21.118,85 0,00 21.116,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 150 59.02 15.961,10 0,00 15.961,10 Ordine publica si siguranta nationala 151 61.02 15.981,10 0,00 15.961,10 CHELTUIELI CURENTE 152 01 16.810,00 0,00 15.810,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 20 2.800,00 0,00 2.600,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 155 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 156 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 70 151,10| 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 158 71 0,00 181,10 Din total capitol 151,10 Ordine publica 159 61.02.03 15.151,10 0,00 15.151,10 Pag.6/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 po yeqoude uigifiord UeIfoid Pol e comunitara 160 51.02.03.04 15.151,10 0,00 13.151,10| Protectie civila si protectia contra incendiilor 161 61.02.05 810,00 0,00 810,00| Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 162 327.173,28 3.474,44 330.647,72| invatamant 183 168.634,99 -640,60 167.994,39| CHELTUIELI CURENTE 184 164.154,86 200,00 164.354,86| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 118.568,00 0,00 118.569,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166 41.871,93 200,00 42.071 | itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 167 56 206,05 0,00 206,05| | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 168 56.01 206,05 0,00 206,05) Finantarea nationala 169 56.01.01 30,35 0,00 30,35| Finantarea Uniunii Europene 170 56.01.02 175,70 0,00 175,70) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 171 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 172 59 2.500,00 0,00 2.500,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 173 70 4.329,51 -840,60 3.488,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE T74 71 4.329,51 -840,60 3.488,91 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 175 81 150,62 0,00 150,62 Din total capitol invatamant prescolar si primar 176 65.02.03 87,481,38 -798,00 86.683,38 invatamant prescolar 177 65.02.03.01 32.762,12 -798,00 31.964,12 Invatamant primar 178 65.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26 Invatamant secundar 179 65.02.04 80.011,39 157,40 80.168,75 Invatamant secundar inferior 180 65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 181 65.02.04.02 78.421,69 157,40 78.579,0$ Invatamant profesional 182 85.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 183 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 184 56.02 31.863,28 -1.921,05 30.042,23 CHELTUIELI CURENTE 185 01 22.141,37 -1.829,05 20.312,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 4.898,90 0,00 4.698,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 20 5.191,12 0,00 5.191,12 Pag. 7127

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI Jeqoide ueiBoid uresfioid TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 7.717,82 0,00 7.717,82 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 189 58 4.533,53 -1.829,05 2.704,48 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 190 58.01 4.533,53 -1.829,05 2.704,48 Finantarea nationala 191 56.01.01 1.615,67 -1.083,42 552,25 Finantarea Uniunii Europene 192 56.01.02 2.890,63 -765,83 2.125,00 Cheltuieli neeligibile 193 56.01.03 27,23 0,00 27,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 194 70 9.821,91 -92,00 9.729,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 195 71 5.821,91 -82,90 9.729,91 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 196 66.02.06 26.973,26 -1.921,05 25.052,21 Spitale generale 197 66.02.06.01 26.973,26 -1.921,05 25.052,21 Servicii de sanatate publica 198 66.02.08 4.990,02 0,00 4.990,02 Cultura, recreere si religie 199 57.02 69.287,38 2.900,00 72.187,38 CHELTUIELI CURENTE 200 01 56.144,00 6.975,00 83.119,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 201 10 14.860,72 0,00 14.860,72| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 202 20 40.018,40 6.975,00 46.993,40) Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 203 56 1.264,88 0,00 1.264,88 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 204 56.01 1.184,88 0,00 1.184,88 Finantarea nationala 205 58.01.01 532,48 0,00 832,48 Finantarea Uniunii Europene 206 56.01.02 552,40 0,00 552,40 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 207 56.15 80,00 0,00 80,00 Finantarea nationala *) 208 56.15.01 20,00 0,00 20,00 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 209 56.15.02 860,00 0,00 60,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 210 70 12.992,77 -4.075,00 8.917,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 211 71 12.992,77 -4.075,00 8.917,77 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 212 81 150,61 0,00 150,61 Din total capitol Servicii culturale 213 67.02.03 26.315,59 700,00 27.015,59 Pag.8/27

DENUMIREA INDICATORILOR ptie1 po5 1oyBoIput POD Jeqosde ueifoid ejuonțul 1eoydes institutii publice de spectacole si concerte 214 57.02.03.04 21.599,13 -500,00 21.099,13 Case de cultura 215 67.02.03.06 4.716,46 1.200,00 5.918,46 Servicii recreative si sportive 216 67.02.05 41.371,78| 1.700,00 43.071,79 Sport 217 67.02.05.01 17.623,36| 1.700,00 19.323,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 218 67.02.05.03 23.748,43 0,00 23.748,43 dZ'n domen Alte servi culturii, recreerii si religiei 218 87.02.50 1.600,00 500,00 2.100,00 Asigurari si asistenta sociala 220 68.02 57.287,83 3.136,08 60.423,72 CHELTUIELI CURENTE 221 01 56.866,63 3.186,09 60.052,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222 10 17.982,24 0,00 17.982,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 20 5.421,72 0,00 5.421,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 224 51 1.880,17 95,00 1.975,17 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 225 56 13.156,50 3.091,09 16.247,59 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 226 56.01 10.446,22 5.776,37 16.222,59 Finantarea nationala 227 56.01.01 5.121,67 4.993,65 10.115,32 Finantarea Uniunii Europene 228 56.01.02 4.981,72 782,72 5.764,44 Cheltuieli neeligibile 229 56.01.03 342,83 0,00 342,83 Programe din Fondul Sociat European (FSE) 230 56.02 2.710,28 -2.685,28 25,00) Finantarea nationala 231 56.02.01 1.363,21 -1.383,21 0,00 Finantarea Uniunii Europene 232 56.02.02 1.347,07 1.322,07 25,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 233 57 18.426,00 0,00 18.426,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 234 70 421,00 -50,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 235 71 421,00 -50,00 371,00 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invali 236 68.02.05 14.620,78 0,00 14.620,79 Asistenta sociala in caz de invaliditate 237 68.02.05.02 14.620,78 0,00 14.620,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 238 88.02.06 11.794,65 5.533,99 17.328,64 Crese 239 58.02.11 1.402,29 0,00 1.402,28 Prevenirea excluderii sociale 240 68.02.15 29.289,90 -2.397,90 26.872,00 Ajutor social 241 68.02.15.01 24.547,28 -2.685,28 21.882,00 Pag.9/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJBIIpUit po yeqosde ure15014 wesBol ! Cantine de ajutor social 242 58.02.15.02 4.722,82 287,38 5.010,00| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 243 58.02.50 200,00 0,00 200,00) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 244 69.02 177.286,69 -17.284,81 180.001,88| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 245 70.02 155.469,99 -17.284,81 138.185,18 CHELTUIELI CURENTE 246 01 108.412,82 -14.054,81 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 247 20 37.100,43 1.822,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 248 51 12,89 0,00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 249 56 71.299,50 -15.876,81 56.422.60| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 250 56.01 71.299,50 -15.876,81 55.422,69) Finantarea nationala 251 56.01.01 42.852,21 -5.339,17| 37.513,04| Finantarea Uniunii Europene 252 56.01.02 26.392,51 -10.537,64 15.854,87 Cheltuieli neeligibile 253 56.01.03 2.054,78 0,00| 2.054,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 254 70 26.612,32 -3.230,00 23.382,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 255 71 26.612,32 -3.230,00 23.382,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 256 81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 257 70.02.03 3.571,63 0,00 3.571,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 258 70.02.03.01 3.571,83 0,00 3.571,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 259 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 260 70.02.05 24.921,21 -1.500,00 Alimentare cu apa 261 70.02.05.01 24.921,21 -1.500,00 luminat public si electrificari rurale 262 70.02.06 14.954,21 1.200,00| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 263 70.02.50 112.022,94 -16.984,81 95.038,13| Protectia mediului 264 74.02 21.816,70 0,00 21.818,70 CHELTUIELI CURENTE 265 01 21.734,70 0,00 21.734,70 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 266 20 21.000,00 0,00 21.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 267 56 734,70 0,00 734,70 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 268 56.01 734,70 0,00 734,70 Pag. 10/27

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 J0JEDIPUI POD yeqoide weifo1y ejuenţul JeoynDa Finantarea nationala 269 56.01.01 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 271 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 272 74.02.05 21.082,00 0,00 21.082,00 Salubritate 273 74.02.05.01 12.082,00 0,00 12.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 274 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 275 74.02.06 734,70 0,00 734,70, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 276 79.02 438.457,20 41.042,89 479.500,08 Combustibili si energie 277 81.02 189.068,38 85.758,25 274.826,63 CHELTUIELI CURENTE 278 01 188.882,24 85.758,25 274.640,49 TITLUL V SUBVENTII 279 40 45.000,00 7.000,00 52.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 280 56 143.882,24 78.758,25 222.640,49 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 281 56.03 143.882,24 73.758,25, 222.640,49 Finantarea nationala 282 56.03.01 61.330,84 78.758,25| 140.088,09 Finantarea Uniunii Europene 283 56.03.02 63.330,84 0,00 63.330,84 Cheltuieli neeligibile 284 56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 285 70 186,14 0,00 186,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 286 71 164,14 0,00 184,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 287 72 22,00 0,00 22,00 Din total capitol Energie termica 288 81.02.06 189.068,38 85.758,25 274.826,63| Transporturi 289 84.02 249.388,82 -44.715,38 204.673,46 CHELTUIELI CURENTE 290 01 205.509,91 -42.322,86 163.187,05 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 291 20 23.584,32 18.000,00 41.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 292 40 25.600,00 9.000,00 34.600,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 293 56 156.325,59 -89.322,86 87.002,73 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 294 56.01 156.248,61 -69.322,86 86.925,75 Pag. 11727

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod yeqosde eyuonul eoygos1 ueiBoiqd Finantarea nationala 295 56.01.01 84.198,10 -29.028,25 55.169,85| Finantarea Uniunii Europene 296 56.01.02 71.547,50 -40.294,61 31.252,89 Cheltuieli neelig 297 56.01.03 503,01 0,00 503,01 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 298 56.15 76,98 9,00 76,98| Finantarea nationala *) 299 56.15.01 27,11 0,00 27,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 300 56.15.02 49,87 0,00 49,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 301 70 31.491,21 -2.392,50 28.098,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 302 71 27.491,21 -2.392,50 25.098,71 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 303 72 4.000,00 0,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 304 81 12.387,70 0,00 Din total capitol 12.387,70| 1 Transport rutier 305 84.02.03 249.388,82 -44.715,36 204.673,48| Drumuri si poduri 306 84.02.03.01 53.314,45 13.712,71 67.027,16 Transport in comun 307 84.02.03.02 140.113,81 -73.567,78 86.546,03 Strazi 308 84.02.03.03 55.960,56 15.139,71 71.100,27 Alte cheltui în domeniul transporturilor 309 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 310 96.02 9,00 0,00 9,00 REZERVE 311 97.02 0,00 T 0,00 5,00 EXCEDENT 312 98.02 0,00 0,00 8,00 DEFICIT 313 99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 550.138,33 43.645,05 593.783,38 TOTAL VENITURI 00.01 550.138,33 43.645,05 593.783,38 VENITURI PROPRII 48.02 485.164,99 24.508,60 489.573,53 l. VENITURI CURENTE 00.02 544.999,86 43.645,05 588.644,91 A. VENITURI FISCALE 00.03 561.417,50 25.303,60 586.721,10 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 289.331,73 12.226,80 301.558,33 Ai1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit — NO DI MN ea 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 Pag. 12/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pod yeqoide weiBo1y ejuonţul Jeoyn2a1 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 00.06 286.361,92 12.226,60 298.588,52 impozit pe venit 11 03.02 19.150,04 0,00 10.150,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.150,04 0,00 10.150,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 276.211,88 12.226,60 288.438,48 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 275.715.88 12.226,80 287.942,48 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 496,00 0,00 496,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 674,99 0,00 674,99 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,99 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 574,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 86.213,33 11.459,00 97.672,33 Impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 86.213,33 11.459,00 97.672,33 Impozit pe cladiri 21 07.02.01 73.261,91 8.403,00 81.664,91 impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 23.026,17 4.000,00 27.026,17 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 50.235,74 4.403,00 54.838,74 impozit pe terenuri 24 07.02.02 7.575,73 2.615,00 10.199,73 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 4.766,91 1.615,00 6.381,91 Impozit pe terenuri - Pi 26 07.02.02.02 2.589,48 1.000,00 3.589,48 impozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 219,34 0,00 218,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de siat = restante anteriori = 28 07.02.03 5.218,04 441,00 5.659,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 157,65 0,00 157,65| Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 185.033,68 1.818,00 186.651,68 Sume defalcate din TVA 31 11.02 152.216,00 0,00 152.216,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 143,00 0,00 143,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 698,06 0,06 598,06) Taxe hoteliere 35 12.02.07 698,06 0,00 898,06 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 253,01 0,00 253,01 Pag. 13/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod 1eqosde ue16oid uesBosd Impozit pe spectacole 15.02.01 251,81 0,90 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 18.02 31.866,61 1.618,00 33.484,81 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 28.738,60 793,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 20.380,00 593,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 8.358,60 200,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 18.02.50 3.000,00 825,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 838,76 0,00 338,78 Alte împozite si taxe fiscale 46 18.02 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 838,76 0,00 838,76 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -16.417,64 18.341,45 1.923,81 CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 50 30.02 38.036,50 0,00 38.038,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 52 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 19,34 0,00 18,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -54.473,48 18.341,45 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 304,47 0,00 j 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor soci 56 33.02.12 278,47 0,90 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 57 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 2.752,02 -167,00 2.625,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 34.02.02 2.792,02 -187,00 2.625,02 Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 10.241,52 -628,00 9.613,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 10.237,52 -628,00 9.609,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02.50 4,00 0,00 Diverse venituri 83 36.02 4.569,64 0,00 a) 4.569,64 Taxe speciale 64 36.02.06 3.369,64 0,00 3.369,64) Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 66 37.02 -72.381,13 19.136,45 -53.244,88| Pag. 14/27

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 poo POD) yeqosde we16014 Donatii si sponsorizari 37.02.01 2,00 0,00 2,00 Varsaminie din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 58 37.02.03 -72.383,13 19.136,45 -53.246,68 IV. SUBVENTII 69 00,17 5.138,47 0,00 5.138,47| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 00.18 5.138,47 0,00 5.138,47) Subventii de la bugetul de stat 71 42.02 5.138,47 0,00 5.138,47) B. Curente 72 5.138,47 0,00 5.138,47| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 35,57 0,00 35,57| ubventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataiii 74 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90| 0 OTAL CHELTUIELI 75 50.02 550.138,33 43.645,05 593.783,38| HELTUIELI CURENTE 76 01 515.013,30 43.845,05 558.658,35| TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7 10 201.575,20 0,00 201.575,20| TLUL II BUNURI SI SERVICII 78 20 191.680,70 27.550,05 219.230,75 TLUL III DOBANZI 79 30 21.116,65 0,00 21.116,85 = ITLUL IV SUBVENTII 80 40 70.800,00 16.000,00 86.600,00 TLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 5.906,87 95,00 8.001,87 TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 57 19.433,88 0,00 19.433,88 TLUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 4.700,00 0,00 4.700,00 ITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 81 35.125,03| 0,90 35.125,03 PIEIFIELA artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 75.328,02 553,05 75.881,87 uftoritati publice si actiuni externe 86 51.02 48.357,12 553,05 48.918,17 HELTUIELI CURENTE 87 01 48.357,12 553,05 48.910,17 TLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88 10 32.464,34 0,00 32.464,34, TLUL II BUNURI SI SERVICII 89 20 13.892,78 553,05 14.445,83| sSIOEFEIE TLUL X ALTE CHELTUIELI 90 59 2.000,00 0.00| 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 91 51.02.01 48.357,12 553 05| 48.910,17 Autoritati executive 92 51.02.01.03 48.357,12 553,05 48.910,17 Alte servicii publice generale 93 54.02 5.854,25 0,00] 5.854,25 Pag. 15/27

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 J0JeIIpUl pOI yeqoide Jeoynoes ure16Botq CHELTUIELI CURENTE 01 3.863,00 0,00 3.883,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 1.000,00 0,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 51 2.863,00 0,00 2.863,00 [TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrai publice locale 98 54.02.07 603,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00 Alte servicii publice generale 100 54.02.50 2.423,12 0,00 2.423,12 Tranzactii privind datoria publica si dZmprumuturi 101 55.02 21.116,65 0,00) 21.118,65 CHELTUIELI CURENTE 102 01 21.116,65 0,00| 21.118,65 TITLUL Ii DOBANZI 103 30 21.118,65 0,00| 21.116,85 Din total capitol Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 104 59.02 15.810,00 0,00| 15.810,00 Ordine publica si siguranta nationala 105 61.02 15.810,00 0,00) 15.810,00 CHELTUIELI CURENTE 106 01 15.810,00| 0,00 15.810,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 108 20 2.600,00 0,00 2.600,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 59 200,00 0,00 200,00| Din total capitol Ordine publica 111 61.02.03 15.000,00 0,00 15.000.00| Politie comunitara 112 61.02.03.04 15.000,00 0,00 15.000,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 113 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 63.02 273.883,01 7.270,00 281.153,01 invatamant 115 65.02 164.099,43 200,00 164.299,43 CHELTUIELI CURENTE 116 01 163.948,81 200,00 164.148,81 TITLUL fi CHELTUIELI DE PERSONAL 117 10 118.569,00 0,00| 118.569,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 118 20 41.871,93 200.00| 42.071,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 119 57 1.007,88 0.00| 1.007,88 Pag. 18/27

DENUMIREA INDICATORILOR pui 10JeMNPUI POI yeqosde we16014 euengul ueiBoid TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 59 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 21 81 150,82 0,00 150,62| Din total capitol ] invatamant prescolar si primar 22 65.02.03 84.422,20 0,00 84.422,20| Invatamant prescolar 23 65.02.03.01 29.702,94 0,00 29.702,94 invatamant primar 24 65.02.03.02 54.719,26 0,00 54.719,26 Învatamant secundar 25 65.02.04 78.535,01 200,00 78.735,01 Invatamant secundar inferior 26 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 27 65.02.04.02 77.095,31 200,00 77.295,31 Invatamani profesional 28 65.02.04.03 1.438,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 129 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 130 66.02 11.043,72 0,00 11.043,72 CHELTUIELI CURENTE 131 01 11.043,72 0,00 11.043,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 4.698,90 0,00 4.898,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 20 5.191,12 0,00 5.191,12 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 1.153,70 0,00 1.153,70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 56.02.06 5.153,70 0,00 6.153,70) Spitale generale 136 86.02.06.01 8.153,70 0,00 6.153,70, Servicii de sanatate publica 137 66.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02 Cultura, recreere si religie 138 67.02 55.028,73 8.975,00 62.004,73 CHELTUIELI CURENTE 139 01 54.879,12 6.975,00 61.854,12 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 40.018,40 6.975,00 46.993,40 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 150,81 0,00 150,61 Din total capitol Servicii culturale 143 67.02.03 22.586,46 1.700,00 24.286,46 Institutii publice de spectacole si concerte 144 67.02.03.04 17.870,00 500,00 18.370,00 Case de cultura 145 67.02.03.06 4.716,46 1.200,00 5.916,46 Pag. 17/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqosde urei6o1q eyuențul Servicii recreative si sportive 46 67.02.05 30.843,27 4.775,00 35.618,27 Sport 47 67.02.05.01 9.905,00 4.700,00 14.605,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 48 67.02.05.03 20.938,27 75,00 21.013,27 Alte servicii dz'n domeniile cultu si religiei 49 67.02.50 1.800,00 500,00 2.100,00 Asigurari si asistenta sociala 68.02 43.710,13 95,00 43.805,13 CHELTUIELI CURENTE 51 01 43.710,13 95,00 43.805,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 17.982,24 0,00 17.982,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 5.421,72 0,00| 5.421,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 54 51 1.880,17 95,00| 1.975,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55 57 18.426,00 0,00 18.426,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli 56 68.02.05 14.620,79 0,00 14.620,79 Asistenta sociala în caz de inval 57 868.02.05.02 14.620,79 0,00 14.620,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 158 68.02.06 3.206,05 95,00 3.301,05| Crese 159 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 60 68.02.15 24.281,00 0,00 24.281,00| Ajutor social 181 68.02.15.01 21.584,00 0,00 21.584,00 Cantine de ajutor social 182 58.02.15.02 2.697,00 0,00 2.697,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 83 88.02.50 200,00 0,00 200,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 69.02 78.545,28 1.822,00 30.367,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 165 70.02 57,545,28 1.822,00 59.367,28 CHELTUIELI CURENTE 166 01 37.100,43 1.822,00 38.922,43 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 167 20 37.100,43 1.822,00 38.922,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 81 20.444,85 0,00 20.444 85| Din total capitol Locuinte 169 70.02.03 728,80 0,00 728,80 Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 70.02.03.01 728,80 0,00 725,80 Alte cheltuieti în domeniul locuintelor 171 70.02.03.30 0,00 0,00| 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 70.02.05 16.605,00 0.00) 16.605,00 Pag. 18/27

DENUMIREA INDICATORILOR ejuonjul pod puei po3 eaoa ,eqosde weifioid Alimentare cu apa 173 |70.02.05.01 16.605,00 0,00 16.605,00 Iluminat public si electrificari rurale 174 |70.02.06 7.000,00 1.200,00 8.200,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, servi r si dezvoltarii comunale 175 |70.02.50 33.211,48 622,00 33.833,48 Protectia mediului 176 [74.02 21.000,00 0,00 21.000,00| CHELTUIELI CURENTE 177 |01 21.000,00 0,90 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178 |20 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 179 |74.02.05 21.000,00 0,00 21.000,00 Salubritate 180 |74.02.05.01 12.000,00 0,00 12.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 181 |74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 |74.02.06 0,00 0,00 0.00| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 [79.02 106.572,02 34.000,00 140.572,02| Combustibili si energie 184 [81.02 45.000,00 7.000,00 52.000,00 CHELTUIELI CURENTE 185 [01 45.000,00 7.000,00 52.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 186 40 45.000,00 7.000,00 52.000,00 Din total capitol Energie termica 187 (81.02.06 45.000,00 7.000,00 52.000,00 Transporturi 188 [84.02 61,572,02 27.000,00 88.572,02 CHELTUIELI CURENTE 189 [01 49.184,32 27.000,00 76.184,32 TITLUL HI BUNURI Si SERVICII 190 |20 23.584,32 18.000,00 41.584,32 TITLUL IV SUBVENTII 191 |40 25.600,00 9.000,00 34.600,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 | 12.387,70 0,00 12.387,70 Din total capitol Transport rutier 193 (84.02.03 61.572,02 27.000,00 88.572,02 Drumuri si poduri 194 27,12 0,00 27,12 Transport in comun 195 184.02.03.02 38.826,45 9.000,00 47.826,45 Strazi 196 84.02.03.03 22.718,45 18.000,00 40.718,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 198 [96.02 0,00 0,00 5,00 Pag. 19/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJBIIPUI poZ yeqoide wefo1qd EJUSNLUI Jeoymoe1 we1Botd REZERVE 199 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 200 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 201 99.02 0,00| 000| 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE | 485.198,55 -16.636,45| 468.562,10 TOTAL VENITURI 00.01 485.198,55| -16.636,45 468.562,10 VENITURI PROPRII 48.02 2.264,00 2.500,00 4.764,00 i, VENITURI CURENTE 00.02 72.383,13 -19.136,45 53.246,68 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 72.383,13 -19.136,45 53.248,68 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 72.383,13 -19.136,45 53.246,68 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 72.383,13 -19.136,45 53.246,68 Varsaminte din sectiunea de functionare — | N| OD TOO] O 37.02.04 72.383,13 -19.136,45 53.246,68 IL. VENITURI DIN CAPITAL n 90.15 2.264,00 09,00 2.264,00) Venituri din valorificarea unor bunuri o 39.02 2.264,00 0,00 2.264,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului — — 39.02.03 830,45 0,00 830,45 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat N 39.02.07 1.033,55 0,00 1.033,55) Depozite speciale pentru constructii de construinte nm - 39.02.10 400,00 0,00 400,00 il. OPERATIUNI FINANCIARE <« = 00.18 0,00 2.500,00 2.500,00 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 10 a 40.02 3,00 2.500,00 2.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”) o = 40.02.14 0,00 2.500,00 2.500,00 IV. SUBVENT = = 00.17 164.867,07 0,00 164,887,07 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m = 00.18 164.967,07 0,00 164.967,07 Subventii de la bugetul de stat o _- 42.02 164.967,07 0,00 164.987,07 A. De capital e N 164.967,07 0,00 164.957,07| or in sanatate Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investi pe N 42.02.16 4.500,00 0,00 4.500,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele focale pentru finantarea altor investitii în sanatate N N 42.02.16.03 4.500,00 0,00| 4.500,00 Subventii de la bugetul de stai catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare o N 42.02.20 160.467,07 0,00 160.467,07 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate = N 45.02 245.584,35 0,00 245.584,35 Fondui European de Dezvoltare regionala a N 45.02.01 136.488,73 0,00 136.488,73 Pag. 20/27

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 JOJBIPUI POD yeqoude ejuonţul yeoumoas uesBoiqd Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 115.688,73 0,00 115.688,73 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 27 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 28 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 29 45.02.02 19.050,00 0,00 18.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 30 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite în coniul platilor efectuate in anii anteriori 31 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 32 45.02.03 90.045,62 9,00 90.045,62 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 33 45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 34 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,82 Prefinantari 35 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 36 50.02 487.145,80 -16.636,45 470.509,35 CHELTUIELI CURENTE 37 01 398.078,00 -5.179,38 392.898,62| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 6.675,01 0,00| 6.675,01) Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 56 391.402,99 -5.179,38 386.223,61 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 40 56.01 244.653,49 -81.252,35 183.401,14 Finantarea nationala 41 56.01.01 135.185,18 -30.437,19 104.747,99 Finantarea Uniunii Europene 42 56.01.02 106.540,46 -50.815,18 55.725,30 Chettuieli neeligibile 43 56.01.03 2.927,85 0,00 2.927,85 Programe din Fondul Social European (FSE) 44 56.02 2.710,28 -2.685,28 25,00 Finantarea nationala 45 56.02.01 1.363,21 -1.363,21 0,00) Finantarea Uniunii Europene 46 56.02.02 1.347,07 1.322,07 25,00 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 47 58.03 143.882,24 78.758,25 222.640,49 Finantarea nationala 48 56.03.01 61.330,84 78.758,25 140.089,09 Finantarea Uniunii Europene 49 56.03.02 63.330,84 0,00 53.330,84 Cheltuieli neeligi 50 56.03.03 19.220,86 0,00 19,220,56 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 51 56.15 156,98 0,00 156,98 Finantarea nationala *) 52 56.15.01 47,11 0,00 47,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 53 56.15.02 109,87 0,00 109,87, CHELTUIELI DE CAPITAL 54 70 89.067,80 -11.487,07 77.610,73)| Pag.21/27

DENUMIREA INDICATORILOR puel po9 po yeqoide we16oly ejuengul ITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 85.045,80 -11.457,07 73.588,73 TLUL XII ACTIVE FINANCIARE 56 72 4.022,00 0,00 4.022,00 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 57 50.02 3.077,84 -776,87 2.300,87 utoritati publice si actiuni externe 58 51.02 2.979,84 -778,97 2.202,87 HELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00| 0,00 HELTUIELI DE CAPITAL 60 70 2.979,84 -776,97| 2.202,87 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 81 71 2.979,84 -776.97| 2.202,87 Din total capitol Autoritati executive si legislative 82 51.02.01 2.979,84 -778,97 2.202,87 Autoritati executive 63 51.02.01.03 2.979,84 -776,97 2.202,87 Aite servicii publice generale 54.02 98,00 0,00) 398,00 CHELTUIELI CURENTE 65 01 98,00 0,00 98,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 51 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracie/garantate de administra publice locale 68 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 69 54.02.10 98,00 09,90 98,00 Alte servicii publice generale 70 54.02.50 0,00 0,90 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 71 58.02 151,10 0,00 151,10) Ordine publica si siguranta nationala 72 61.02 151,10 0,00 151,10 CHELTUIELI CURENTE 73 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 74 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 78 61.02.03 151,10 151,10 Politie comunitara 7 61.02.03.04 151,10 0,00 151,10 Protectie ci a si protectia contra incendiilor 78 61.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 75 63.02 53.290,27 -3.795,58 49.494,71 invatamant 80 585.02 4.535,56 -840,60| 3.694,96 Pag.22/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei poi POI yeqoide ure1601qd yeoygdal UeIBosd CHELTUIELI CURENTE 01 206,05 0,00 206,05 Titlul Viit PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 206,05 0,00 206,05 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 83 56.01 206,05 0,00 206,05 Finantarea nationala 84 56.01.01 30,35 0,00 30,35 Finantarea Uniunii Europene 85 56.01.02 175,70 0,00 175,70) CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 4.329,51 -840,60 3.488,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 87 71 4.329,51 -840,60 3.488,91 Din total capitol Invatamant prescalar si primar 88 65.02.08 3.059,18 -798,00 2.261,18 Invatamant prescolar 89 85.02.03.01 3.059,18 -798,00 2.261,18 Invatamant primar 90 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 91 65.02.04 1.476,38 -42,60 1.433,78 Invatamant secundar inferior 92 55.02.04.01 150,00 0,00) 150,00 Invatamant secundar superior 93 65.02.04.02 1.326,38 -42,60 1.283,78 Invatamant profesional 94 65.02.04.03 0,00 0,00| 0,06 Invatamant postliceal 95 85.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 98 66.02 20.913,56 -1.921,05| 18.998,51 CHELTUIELI CURENTE 97 01 11.097,65 -1.829,05 9.268,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 98 51 6.564,12 0,00 6.564,12 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 99 56 4.533,53 -1.829,05 2.704,48 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 100 56.01 4.533,53 -1.829,05| 2.704,48 Finantarea nationala 101 56.01.01 1.815,67 -1.083,42 552,25 Finantarea Uniunii Europene 102 56.01.02 2.890,63 -765,63 2.125,00 Cheltuieli neeligibile 103 56.01.03 27,23 0,00 27,23 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 9.821,91 -82,00 9.729,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 71 9.821,91 -92,00 9.729,91 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 106 66.02.08 20.819,56 1.921,05 18.898,51 Pag.23/27

DENUMIREA INDICATORILOR puUBI po3 pad yeqoide ure1Bo1dj ejuonţul wesBosd Spitale generale 07 66.02.06.01 20.819,56 -1.921,05 18.898,51 Servicii de sanatate publica 08 66.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 109 67.02 14.257,65 -4.075,00 10.182,65 CHELTUIELI CURENTE 110 01 1.264,88 0,00 1.264,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11 56 1.264,88 0,90 1.264,88 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 12 56.01 1.184,88 0,00 1.184,88 Finantarea nationala 13 56.01.01 632,48 0,00 832,48 Finantarea Uniunii Europene 14 56.01.02 552,40 0,00 552,40 Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 115 56.15 80,00 0,00 80,00 Finantarea nationala *) 118 56.15.01 20,00 0,00 20,00 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 17 56.15.02 60,00 0,00 60,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 12.892,77 -4.075,00 8.917,77 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 119 71 12.992,77 -4.075,00 8.917,77 Din total capitol Servicii culturale 67.02.03 3.728,13 -1.000,00 2.729,13 Înstitutii publice de spectacole si concerte 21 87.02.03.04 3.729,13 -1.000,00 2.729,13 Case de cultura 22 67.02.03.06 0,00 0,00) 0,00 Servicii recreative si sportive 23 67.02.05 10.528,52 -3.075,00 7.453,52 Spori 124 67.02.05.01 7.718,36 -3.000,00 4.718,38 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 125 67.02.05.03 2.810,18 75,00 2.735,16 Alte servicii dz'n domeniile culturii, recreerii si religiei 26 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 27 88.02 13.577,50 3.041,08 16.618,59 CHELTUIELI CURENTE 28 01 13.156,50 3.091,09 18.247,59 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 13.156,50 3.091,09 16.247,59 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 30 56.01 10.446,22 5.776,37 18.222,59 Finantarea nationala 31 56.01.01 5.121,67 4.993,65 10.115,32 Finantarea Uniunii Europene 32 56.01.02 4.981,72 782,72 5.764 4d Cheltuieli neeligibile 133 56.01.03 342,83 0,00 342,83 Pag. 241727

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeIIPU! poD yeqosde ure1601d Ejuongul JeDHIDI WRIBOId Programe din Fondul Social European (FSE) 134 56.02 2.710,28 -2.685,28 25,00 Finantarea nationala 135 56.02.01 1.363,21 -1.383,21 0,00 Finantarea Uniunii Europene 136 56.02.02 1.347,07 -1.322,07 25,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 421,00 -50,00 371,00, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 138 71 421,00 -50,00 371,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si inval 139 68.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 140 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 58.02.06 8.588,60 5.438,98 14.027,59 Crese 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 4.988,90 -2.397,90 2.591,00 Ajutor social 868.02.15.01 2.963,28 -2.685,28 278,00 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 2.025,62 287,38 2.313,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU Si APE 69.02 98.741,41 -19.106,81 79.634,60| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 97.924,71 -19.106,81 78.817,90| CHELTUIELI CURENTE 01 71.312,39 -15.876,81 55.435,58| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 12,88 0,00 12,89) Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 71.299,50 -15.876,81 5.422,89 - Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 71.289,50 -15.876,81 55.122,69| Finantarea nationala 58.01.01 42.852,21 5.339,17 37.513,04 Finantarea Uniunii Europene 56.01.02 26.392,51 -10.537,84 15.854,87 Cheltuieli neeligibile 155 56.01.03 2.054,78 0,00 2.054,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 26.612,32 -3.230,00 23.382,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 26.812,32 -3.230,00 23.382,32 Din total capitol Locuinte 70.02.03 2.842,83 0,00 2.842,83 Dezvoltarea sisternului de locuinte 59 70.02.03.01 2.842,83 0,00 2.842,83 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 60 70.02.03.30 0,00 0,90 0,00 Pag. 25/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqoide we1bo1d ejuențul Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 161 70.02.05 8.315,21 -1.500,00 6.816,21 Alimentare cu apa 70.02.05.01 8.316,21 -1.500,00 5.816,21| Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 7.954,21 0,00 7.954,21, ! Alte servi domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 78.811,46 -17.806,81 61.204,65 Protectia mediului 74.02 816,70 0,00 816,70 CHELTUIELI CURENTE 01 734,70 0,00 734,70 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 734,70 0,00 734,70 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 734,70 0,00 734,70 Finantarea nationala 56.01.01 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 82,00 9,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 72 74.02.05 82,00 0,00 82,00 Salubritate 74.02.05.01 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74 74.02.05.02 0,00 0,90 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 175 74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 176 79.02 331.885,18 7.042,89 338.928,07 Combustibili si energie 177 81.02 144.068,38 78.758,25 222.826,63 CHELTUIELI CURENTE 178 01 143.882,24 78.758,25 222.640,49 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 178 56 143.882,24 78.758,25 222.640,49 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 180 56.03 143.882,24 78.758,25 222.840,49 Finantarea nationala 181 56.03.01 51.330,84 78.758,25 140.089,09 Finantarea Uniunii Europene 182 56.03.02 63.330,84 0,00 83.330,84 Cheltuieli neeligibile 183 56.03.03 19.220,56 0,00 19.220,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 70 186,14 0,00 186,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 71 184,14 9,00 184,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 186 72 22,00 0,00 22,00 Din total capitol Pag. 26/27

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod yeqosde Bjuonpuj Energie termica 187 81.02.06 144.068,38 78.758,25 222.826,63 Transporturi 188 84.02 187.816,80 -11.715,36 116.101,44 CHELTUIELI CURENTE 189 o1 156.325,59 -69.322,88 37.002,73| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 190 56 156.325,59 -69.322,86 87.002,73 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 191 56.01 156.248,61 -89.322,86 86.925,75 Finantarea nationala 192 56.01.01 84.198,10 -29.028,25 55.169,85 Finantarea Uniunii Europene 193 56.01.02 71.547,50 -40.294,681 31.252,89 Cheltuieli neeligibile 194 56.01.03 503,01 0,00 503,01 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 195 56.15 76,98 0,00 76,98 Finantarea nationala 196 56.15.01 27,11 0,00 27,11 Finantarea de la Uniunea Europeana *) 197 56.15.02 49,87 0,00 49,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 198 70 31.491,21 -2.392,50 29.098,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 199 71 27.491,21 -2.392,50 25.098,71 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 200 72 4.000,00 0,00 4.000,00 Din total capitol Transport rutier 201 84.02.03 187.816,80 -71.715,36 118.101,44 Drumuri si poduri 202 84.02.03.01 53.287,33 13.712,71 67.000,04 Transport în comun 203 84.02.03.02 101.287,36 -82.567,78 18.719,58 Strazi 204 84.02.03.03 33.242,11 -2.860,29 30.381,82 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 205 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 206 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 207 97.02 0,00 0,00 0,08 EXCEDENT... 208 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 209 99.02 1.947,25 0,90 1.947,25 PRIMAR, (7 NT Id DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACIU Pag. 21 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA-STANCIU a

Atasament: Anexa_4.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII + n DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD Jeqosde Jeoyde4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 247.192,70 488,68 247.681,38 1. VENITURI CURENTE 00.02 238.379,06 0,00 238.379,05 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 238.379,06 0,00 238.375,06 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,88 Venituri din proprietate 30.16 565,68 0,00 565,68 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,80 Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 237.813,38 0,00 237.813,38 Venituri din prestari de servicii si alte activitati —i NP TOO OI a 33.10 230.736,82 0,00 230.735,82 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 20,00 0,00 20,00 Venituri din prestari de servi Qi Zi 33.10.08 2.395,00 0,06 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Mi i 33.10.19 1.090,44 0,00 1.090,44 Venituri din cercetare 13 33.10.20 290,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate T4 33.10.21 165.986,09 0,00 185.986,09 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 15 33.10.30 27.604,00 0,00 27.604,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 16 33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.637,29 0,00 26.637,29, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,96 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 5.120,00 0,90 5.120,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 1.956,56 0,00 1.956,56 Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 -872,79 0,00 -872,79 Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 872,79 0,00 872,78 Pag. 1/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POS 1eqosde ues6o1d eyuongul WeIĂOId IV. SUBVENTII 00.12 7.981,44 -3,66 7.977,78 Subventii de ia bugetul de stat 25 42.10 561,58 0,00 561,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59| Alte cheltuie 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00| Subventii de la alte administrati 29 43.10 7.419,85 -3,66 7.416,18) Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielitor curente în domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31 43.10.14 6.804,18 -3,66 6.800,52 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 32 43.10.19 115,67 0,00 115,87, Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 33 45.10 832,20 492,34 1.324,54) Fondul European de Dezvoltare regionala 34 45.10.01 832,20 492,34 1.324,54) Sume primite in contul piatilor efectuate in anul curent 35 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20) Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 36 45.10.01.02 0,00 492,34 492,34 TOTAL CHELTUIELI 37 49.10 247.192,70 488,68 247.681,38 CHELTUIELI CURENTE 38 01 239.400,06 492,34 239.892,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 85.443,72 0,00 85.443,72 Cheltuieli salariale in bani 40 10.01 82.132,87 0,00 62.132,87 Salarii de baza 41 10.01.01 43.371,70 0,00 43.371,70 Sporuri pentru conditii de munca 42 10.01.05 9.542,54 0,00 9.542,54 Alte sporuri 43 10.01.06 2.795,88 0,00 2.795,88 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 44 10.01.10 693,24 0,00 693,24 fond aferent platii cu ora 45 10.01.11 4.876,17 0,00 4.876,17 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 46 10.01.12 179,00 0,00 179,00| Indemnizaiii de delegare 47 10.01.13 85,17 0,00 86,17| Indemnizatii de detasare 48 10.01.14 5,00 0,00 5.00| Alte drepturi salariale în bani 49 10.01.30 583,17 0,00 583,17| Cheltuieli salariale in natura 50 10.02 4.779,60 0,00 4.779,60) Tichete de masa 51 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,60, Pag.2/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poS Jeqoide weiBo1q JeIynISI WBIbOIY Locuinta de serviciu folosita de salariat si farnilia sa 10.02.04 5,00 0,00 5,00 Contributi 53 10.03 18.531,25 0,00 18.531,25 Contributii de asigurari sociale de stat 54 10.03.01 14.033,69 0,00 14.033,69 Contributii de asigurari de somaj 55 10.03.02 337,56 0,00 337,56 Contributii de asigurari sociale de sanatate 56 10.03.03 3.383,91 0,00 3.363,91 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 57 10.03.04 202,85 0,00 202,85 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angațati 58 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizati 59 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 60 20 153.005,58 0,00 153.005,59 Bunuri si servi 61 20.01 40.786,38 -10,00 40.756,38 Furnituri de birou 62 20.01.01 8.945,10 0,00 8.945,10 Materiale pentru curatenie 63 20.01.02 1.354,28 0,00 1.354,28 Incalzit, iluminat si forta motrica 64 20.01.03 8.238,30 0,00 8.238,30 Apa, canal si salubritate 65 20.01.04 2.568,97 0,00 2.568,97 Carburanti si lubrifianti 66 20.01.05 603,72 0,00 603,72 Piese de schimb 67 20.01.06 1.080,42 20,00 1.080,42, Transport 68 20.01.07 409,66 0,00 409,661 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 69 20.01.08 650,78 0,00 650,79 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 70 20.01.08 6.284,66 0,00 6.284,66 Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 7 20.01.30 10.650,48 -30,00 10.620,48 Reparatii curente 72 20.02 1.915,19 0,00 1.915,19 Hrana 73 20.03 14.673,13 0,00 14673,13 Hrana pentru oameni 74 20.03.01 14.672,13 0,00 14.872,13 Hrana pentru animale 75 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 75 20.04 86.310,03 0,00 86.310,03 Medicamente m 20.04.01 67.241,31 0,00 67.241,31 Materiale sanitare 78 20.04.02 11.247,18 0,00 11.247,19 Reactivi 79 20.04.03 6.830,68 0,00 6.830,69 Dezinfectanti 80 20.04.04 990,84 0,00 990,84 Bunuri de natura obiectelor de inventar 81 20.05 1.773,48 10,00 1.783,48 Pag. 3/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod doțeolpul poa yeqoide uelfo1g Bjuonţui J20ynDe1 Uniforme si echipament 20.05.01 238,45 0,00 238,45 Lenjerie si accesorii de pat 83 20.05.03 167,93 0,00 167,93 Alte obiecte de inventar 84 20.05.30 1.387,10 10,00 1.377,10 Deplasari, detasari, transferari 85 20.06 509,89 0,00 509,89 Deplasari interne, detasari, transferari 86 20.06.01 313,18 0,00 313,16 Deplasari in strainatate 87 20.06.02 196,73 0,00 196,73 Materiale de laborator 88 20.09 1.080,99 0,00 1.080,99 Carti, publicatii si materiale documentare 89 20.11 50,80 0,00 50,50 consultanta si expertiza 90 20.12 46,40 0,00 46,40 Pregatire profesionala 91 20.13 158,53 0,00 158,53 Protectia muncii 92 20.14 97,94 0,00 97,94 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului legale potrivit dispozi 93 20.25 71,00 0,00 71,00 Alte chetiuieli 94 20.30 5.552,13 0,00 5.552,13 Reclama si publicitate 95 20.30.01 30,62 0,00 30,62 Protocol si reprezentare 96 20.30.02 18,00 0,00 18,00 Prime de asigurare non-viata 97 20.30.03 1,86 0,00 1,86 ch 98 20.30.04 2.846,97 0,00 2.846,97) Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 99 20.30.06 767,00 0,00 767,00| alte cheltuieli cu bunuri si serv 100 20.30.30 1.887,68 0,00 1.887,68 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 56 832,20 492,34 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvaitare Regionala (FEDR ) 102 56.01 832,20 492,34 1.324,54 Finantarea nationala 103 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 104 36.01.02 732,20 492,34 1.224,54 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 57 15,71 0,00 15,71, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 106 59 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 7.792,64 -3,66 7.788,88) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 7.792,84 -3,66 7.788,98| Active fixe 108 71.01 7.792,84 -3,86 7.788,98) Pag. 4/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoJeDIpUl pOoS yeqoide ure16014 Constructii 110 71.01.01 17,67 120,00 137,87 Masini, echipamente si mijloace de transport 11 71.01.02 6.875,52 0.00| 6.875,52 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 12 71.01.03 808,19 -123,66, 584,53 Alte active fixe 13 71.01.30 91,26 0,00 91,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 114 50.10 5.218,06 0,00 5.218,06 Alte servicii publice generale 115 54.10 5.218,06 0,00| 5.218,06 CHELTUIELI CURENTE 116 01 5.120,06 0,00) 5.120,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 2.828,00 0,00| 2.828,00 Cheltu salariale in bani 18 10.01 2.208,00 0,00 2.208,00 Salarii de baza 118 10.01.01 2.152,00 0,00 2.152,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 20 10.01.12 4,00 0,00 4,00 Indemnizatii de delegare 21 10.01.13 12,00 0,00 12,90 Alte drepturi salariale in bani 22 10.01.30 40,00 0,00 40,00 Contributii 23 10.03 620,00 0,00 820,00 Contributii de asigurari sociale de stat 124 10.03.01 452,00 0,00 452,00 Contributii de asigurari de somaj 125 10.03.02 12,00 0,00 12,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 116,00 0,00 116,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 4,00 0,00 4,00 10.03.06 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.292,06 0,00 2.292,06 Bunuri si servici 20.01 1.166,06 -10,00 1.158,06 Furnituri de birou 20.01.01 32,00 0,90 32,00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 34,00 0,00 34,00 incalzit, ilurninat si forta motrica 20.01.03 332,00 0,00 332,00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 160,00 0,00 160,00 Carburanti si lubrifianti 135 20.01.05 34,00 0,00 34,00) Piese de schimb 38 20.01.06 13,00 20,00 33,00 Posta, telecomunica radio, tv, internet 20.01.08 70,00 0,00 70,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 38 20.01.09 147,00 0,00 147,00 Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 39 20.01.30 344,06 -30,00 314,06 Pag. 5/28

DENUMIREA INDICATORILOR pue pod POI yeqosde UeIBoidj Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 29,00 10,00 39,00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 29,00 10,00 39,00 Deplasari, detasari, transferari 20.06 59,00 0,00 59,00 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 59,00 0,00 59,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8,00 0,00 8,00 Pregatire profesionala 20.13 30,00 0,00 30,00 20.14 17,00 0,00 17,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 63,00 0,00 63,00 Alte cheltuieli 20.30 920,00 0,00 920,00 Protocol si reprezentare 20.30.02 12,00 0,00 12,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 151 20.30.30 141,00 0,00 141,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 152 70 98,00 0,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 98,00 0,00 98,00 Active fixe 54 71.01 98,90 0,00 98,00 Constructii 55 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56 71.01.03 35,00 0,00 35,00 Alte active fixe 57 71.01.30 83,00 0,00 63,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 58 54.10.10 5.218,08 0,00 5.218,06 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 159 64.16 241.956,97 488,68 242.445,65 invatamant 160 65.10 25.167,66 0,00 25.167,65 CHELTUIELI CURENTE 61 01 24.941,27 0.00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 62 10 3.858,10 0,00 3.858,10 Cheltuieli salariale in bani 63 10.01 3.017,15 0,00 3.017,15 Salarii de baza 164 10.01.01 1.385,36 0,00 1.385,38 Sporuri pentru conditii de munca 165 10.01.05 2,04 0,00 2,04 Alte sporuri 166 10.01.06 9,28 0,00 9,28 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 67 10.01.10 208,24 0,00 208,24 Pag. 6/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JoţeIPUI POI yeqosde ure1Bo1d fond aferent platii cu ora 68 10.01.11 1.080,37 0,00| 1.080,37 indemnizatii de delegare 69 10.01.13 11,18 0,00 11,18 indemnizatii de detasare 70 10.01,14 5,00 0,00 500, Alte drepturi salariale in bani 71 10.01.30 315,67 0,00| 315,67 Cheltuieli salariale in natura 72 10.02 5,00 000| 5,00) Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 5,00 0,90 5,00| Contributi 74 10.03 835,95 0,00 835,95| Contributii de asigurari sociale de stat 75 10.03.01 621,25 0,00 621,25) Contributii de asigurari de somaj 76 10.03.02 16,16 0,00 16,16, Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 152,71 0,00 182,71 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 178 10.03.04 18,69 0,00 18,68 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 179 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 80 10.03.06 2710 0,00 27,10 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 81 20 20.964,62 0,00 20.964,62 Bunuri si servici 82 20.01 10.445,24 0,00 10.445,24 Furnituri de birou 83 20.01.01 8.233,31 0,00 8.233,31 Materiale pentru curatenie 84 20.01.02 264,47 0,00 264,47 Incalzit, ilurninat si forta motrica 85 20.01.03 280,99 0,00 280,99 Apa, canal si salubritate 86 20.01.04 85,91 0,00 85,91 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 28,22 0,00 25,22 Piese de schimb 88 20.01.06 15,02 0,00 15,02 Transport 89 20.01.07 15,84 0,00 15,84 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90 20.01.08 76,83 0,00 76,83 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 91 20.01.08 784,83 0,00 784,83 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 561,82 0,00| 661,82) Reparatii curente 93 20.02 80,78 0,00) 80,78 Hrana 94 20.03 9.924,91 0,00 9.924,91) Hrana pentru oameni 95 20.03.01 9.924,91 0,00 9.924,91 Medicamente si materiale sanitare 96 20.04 8,89 0,00 Medicamente 197 20.04.01 4,26 0,00 3,89 4,26| s) Pag. 7/28

DENUMIREA INDICATORILOR pu! po3 JoțedIpu| pod yeqosde wueibo1d ejuonjuj Jeoymoas wesboid Materiale sanitare 198 20.04.02 3,56 0,00 3,56 Reactivi 199 20.04.03 0,28 0,00 0,28 Dezinfectanti 200 20.04.04 0,78 0,00 0,79 Bunuri de natura obiectelor de inventar 201 20.05 309,96 0,00 309,96 Uniforme si echipament 202 20.05.01 10,80 0,00 10,80 Lenjerie si accesorii de pat 203 20.05.03 13,15 0,00 13,15 Alte obiecte de inventar 204 20.05.30 286,01 0,00 286,01 Deplasari, detasari, transferari 205 20.06 52,33 0,00 52,33 Deplasari interne, detasari, transferari 208 20.06.01 25,80 0,00 25,80 Depiasari in strainatate 207 20.06.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 208 20.09 2,95 0,00 2,95 Carti, publicatii si materiale documentare 209 20.11 22,50 0,00 22,50 consultanta si expertiza 210 20.12 10,40 0,00 10,40 Pregatire profesionala 211 20.13 71,07 0,00 71,07 Protectia muncii 212 20.14 30,94 0,00 30,94 Alte cheltuie 213 20.30 4,85 0,00 4,55 Reclama si publicitate 214 20.30.01 1,62 0,00 1,82 Prime de asigurare non-viata 215 20.30.03 1,86 0,00 1,86 alte cheltuieli cu bunuri si servi 216 20.30.30 1,17 0,00 1,17) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 217 57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 218 59 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 70 226,39 0,00 226,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 220 71 226,39 0,00 226,39 Active fixe 221 71.01 226,39 0,00 226,39 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 222 71.01.03 226,39 0,00 226,39 Din totat capitot Invatamant prescolar si primar 223 85.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57| Invatamant prescolar 224 85.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 225 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 Invatamant secundar 226 65.10.04 10.401,88 0,00 10.401,88 Pag.8/28

DENUMIREA INDICATORILOR pas doyeolput pod Jeqoide ure1601qd ejuonțul Jeoyoa ue160id Invatamant secundar superior 227 85.10.04.02 10.331,02 0,00 10.331,02 invatamant profesional 228 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 Invatamant postliceal 229 65.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 230 66.10 214.271,21 488,68 214.759,89| CHELTUIELI CURENTE 231 01 206.905,63 492,34 207.397,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 232 10 78.442,64 0,00 78.442,64| Cheltuieli salariale in bani 233 10.01 56.592,74 0,00 56.592,74| Salarii de baza 234 10.01.01 39.834,34 0,00 39.834,34 Sporuri pentru con: de munca 235 10.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50) Alte sporuri 236 10.01.06 2.786,60 0,00 2.786,60| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 237 10.01.10 485.00 0,00 485,00 fond aferent platii cu ora 238 10.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80 indemnizatii de delegare 239 10.01.13 3,00 0,00 3,00 Alte drepturi salariale in bani 240 10.01.30 147,50 0,00 147,50 Cheliu salariale în natura 241 10.02 4.774,80 0,00 4.774,60 Tichete de masa 242 10.02.01 4.774,80 9,00 4.774,60 243 10.03 17.075,30 0,00 17.075,30 de asigurari sociale de stat 244 10.03.01 12.960,44 0,00 12.960,44 de asigurari de somaj 245 10.03.02 309,40 0,00 309,40 de asigurari sociale de sanatate 246 10.03.03 3.095,20 0,00 3.095,20 de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 247 10.03.04 180,16 0,00 180,16 pentru concedii si indemnizatii 248 10.03.08 530,10 0,00 530,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 249 20 127.630,79 0,00 127.630,79 Bunuri si servicii 250 20.01 28.469,48 0,00 28.469,48 Furnituri de birou 251 20.01.01 652,59 0,00 652,59 Materiale pentru curatenie 252 20.01.02 1.023,41 0,00 1.023,41 incalzit, iluminat si forta motrica 253 20.01.03 7.495,11 0,00 7.495,11 Apa, canal si salubritate 254 20.01.04 2.320,05 0,00 2.320,06 Carburanti si lubrifianti 255 20.01.05 496,00 0,00 496,00 Piese de schimb 256 20.01.06 1.017,40 0,00 1.017,40 Pag.9/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po poD yeqoide eyuongul Jeo 281 LURIBOIĂ Transport 257 20.01.07 333,32 0,00 333,32 Posta, telecomunicatii, radio, iv, internet 258 20.01.08 474,96 0,00 474,96 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 259 20.01.08 5.238,13 0,00 5.238,13 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 260 20.01.30 9.418,50 0,00 9.418,50 Reparatii curente 261 20.02 181921, 0,00 1.819,21 Hrana 262 20.03 4.438,22 0,00 4.438,22 Hrana pentru oameni 263 20.03.01 443722) 0,00 4.437,22 Hrana pentru animale 264 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 265 20.04 86.299,14 0,00 86.299,14 Medicamente 266 20.04.01 67.237,05 0,00 67.237,05 Materiale sanitare 267 20.04.02 11.243,83 0,00 11.243,63| Reactivi 268 20.04.03 6.830,41 0,00 6.830,41) Dezinfectanti 269 20.04.04 988,05 0,00 988,05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 270 20.05 1.379,52 0,00 1.379,52 Uniforme si echipameni 271 20.05.01 217,65 0,00 217,65 Lenjerie si accesorii de pat 272 20.05.03 154,78 0,00 154,78 Alte obiecte de inventar 273 20.05.30 1.007,09 0,00 1.007,08 Deplasari, detasari, transferari 274 20.06 96,56 0,00 96,56 Deplasari interne, detasari, transferari 275 20.06.01 36,36 0,00 86,36 Deplasari în strainatate 276 20.06.02 10,20 0,00 10,20 Materiale de laborator 277 20.08 1.078,04 0,00 1.078,04| Carti, publicatii si materiale documentare 278 20.11 15,00 0,00 15,00 consultanta si expertiza 279 20.12 36,00 0,00 36,00 Pregatire profesionala 280 20.13 46,96 0,00 46,96 Proieciia run 281 20.14 45,00 0,00 45,00 Cheltu legale udiciare si extrajudiciare derivate din actiuni i reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 282 20.25 8,00 0,00 8,00 283 20.30 3.899,66 0,00 3.899,68 284 20.30.04 2.818,17 0,00 2.818,17 285 20.30.30 1.081,49 0,06 1.081,49 Pag. 10/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10)EDIPUI POD yeqosde Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 286 56 832,20 492,34 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 287 56.01 832,20 492,34 1.324,54 Finantarea nationala 288 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 289 56.01.02 732,20 492,34 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 290 70 7.365,58 -3,86 7.351,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 291 7 7.365,58 -3,66 7.361,92 Aciive fixe 292 71.01 7.365,58 -3,66 7.361,92) 293 71.01.01 0,00 120,00 120,00| i, echipamente si mijloace de transport 294 71.01.02 6.875,52 0.00 6.875,52| r, aparatura birotica si alte active corporale 295 71.01.03 461,80 -123,86 338,1 Alte active îlxe 296 71.01.30 28,26 0,00 28,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 297 66.10.06 214.271,21 488,68 214.759,89 Spitale generale 298 66.10.08.01 214271,21 488,68 214.759,89 Cultura, recreere si religie 299 67.10 2.001,00 0,00 2.001,00 CHELTUIELI CURENTE 300 01 1.916,00 0,00 1.916,00| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 301 10 314,98 0,00 314,98 Cheltuieli salariale în bani 302 10.01 314,98 0,00 314,98 Salarii de baza 303 10.01.01 0.00 0,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 304 10.01.12 175,00 0,00 175,00 Indemnizatii de delegare 305 10.01.13 59,98 0,00 Alte drepturi salariale in bani 308 10.01.30 80,00 0,00 80,00, TITLUL ii BUNURI SI SERVICII 307 20 1.601,02 0,00 1.601,02 Bunuri si servi 308 20.01 498,50 0,00 498,50 Furnituri de birou 309 20.01.01 22,20 0,00 22,20 Materiale pentru curatenie 310 20.01.02 12,40 0,00 12,40 Incalzit, iluminat si forta motrica 311 20.01.03 15,20 0,00 15,20 Apa, canal si salubritate 312 20.01.04 3,00 0,00 3,00 [Carburanti si lubrifianti 313 20.01.05 47,50 0.00 47,50 Pag. 11/28

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 po yeqosde ueifioiq eJUSDNuI Jeoynoas wueifiold Piese de schimb 314 20.01.06 15,00 0,00 15,00) Transport 315 20.01.07 60,50 0,00 60.50) Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 316 20.01.08 29,00 0,00 29,00 317 20.01.08 94,70 0,00 94,70 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 318 20.01.30 199,00 0,00 199,00 Reparatii curente 319 20.02 5,20 0,00 5,20) Bunuri de natura obiectelor de inventar 320 20.05 47,00 0,00 47,00) Uniforme si echipament 321 20.05.01 10,00 0,00 10,00) Alte obiecte de inventar 322 20.05.30 37,00 0,00 37,00! Deplasari, detasari, transferari 323 20.06 302,00 0,00 302,00 Deplasari interne, detasari, transferari 324 20.06.01 142,00 0,00 142,00 Deplasari in strainatate 325 20.06.02 160,00 0,00 160,00 Carti, publicatii si materiale documentare 326 20.11 5,00 0,00 5,00 Pregatire profesionala 327 20.13 10,50 0,00 18,50 Protectia muncii 328 20.14 5,00 0,00| 5,00 Alte cheltuieli 329 20.30 727,82 0,00 127,82 Reclama si publicitate 330 20.30.01 29,00 0,00 29,00 Protocol i reprezentare 331 20.30.02 6,00 0,00 a Chirii 332 20.30.04 28,80 0,00 28,80 alte cheltuieli cu bunuri 333 20.30.30 664,02 0,00 664,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 334 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 335 71 85,00 0,00 85,00 Active fixe 336 71.01 85,00 0,90 85,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 337 71.01.03 85,00 0,00 85,00 Din total capitol | Servicii culturale 338 67.10.03 2.001,00 0,00 2.001,00 înstitutii publice de spectacole si concerte 339 67.10.03.04 1.151,00 0.00 1.151,00) Case de cultura 340 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 341 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 342 01 517,10 0,00 517,10 Pag. î2/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJEIIPUI POD yeqosde ue1501d eyuongul Jeounoes TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 343 20 517,10 0,00 517,10 Bunuri si servicii 344 20.01 187,10 0,00 187,10 Furnituri de birou 345 20.01.01 5,00 0,00 5,00 Materiale pentru curatenie 346 20.01.02 20,00 0,00 20,00 incalzit, ilurninat si forta motrica 347 20.01.03 115,00 0,00 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 348 20.01.08 20,00 0,00 20,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 349 20.01.30 27,10 0,00 27,10 Reparatii curente 350 20.02 10,00 0,00 10,00 Hrana 351 20.03 316,00 0,00 310,00 Hrana pentru oameni 352 20.03.01 310,00 0,00 310,00 Medicamente si materiale sanitare 353 20.04 2,00 0,00 2,00, Dezinfectanti 354 20.04.04 2,00 0,00 2.00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 355 20.05 8,00 0,00 8,00 Alte obiecte de inventar 356 20.05.30 8,00 0,00 8,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 358 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 359 68.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 360 68.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 361 69.10 17,87 0,00 47,87 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 362 70.10 17,87 0,00 TE CHELTUIELI CURENTE 363 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 364 70 17,87 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 365 71 17,67 0,00 17,87 Active fixe 366 71.01 17,87 0,00 17,87 Constructii 367 71.01.01 17,87 0,00 17,87 Din total capitol Locuinte 368 70.10.03 17,87 0,00 17,87| Dezvoltarea sistemului de locuinte 369 70.10.03.01 17,87 0,00 17,67) Pag. 13/28

DENUMIREA INDICATORILOR pui poa yeqosde uiesfiold Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 370 96.10 0,00 0,00 0,08 REZERVE 371 97.10 9,06 0,00 0,00 EXCEDENT 372 98.10 0,00 0,00 0,05 DEFICIT 373 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 238.567,86 0,00 238.567,86 TOTAL VENITURI 00.01 238.567,86 0,00 238.567,85 i. VENITURI CURENTE 00.02 237.506,27 0,06 237.506,27 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.506,27 0,06 237.506,27 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 090.08 565,68 0,00 565,68 Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 365,68 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,60 Alte venituri din proprietate | ruj oi = 0 O|- | O 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 236.940,59 0,00 236.940,58 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 230.736,82 0,00 230.736,82 Taxe si alte venituri în invatamant + Cn 33.10.05 20,00 0,00 20,00! Venituri din prestari de servic N = 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive m - 33.10.18 1.090,44 0,00 1.080,44 Venituri din cercetare 14 33.10.20 290,00 0,00 280,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 15 33.10.21 165.986,09 0,00 165.986,09 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 16 33.10.30 27.604,00 0,00 27.604,00| Venituri din coniractete incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 17 33.10.31 6.714,00 0,00 8.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 26.637,29 0,00 26.637,29 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 5.120,00 0,06 5.120,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 21 37.10 1.083,77 0,00 1.083,77 Donatii si sponsorizari 22 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Pag. 14/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei pog 10JeDIpUt po yeqosde we1Bo14 JUonyuţ WeIfoId Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuni! de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 -872,79 0,00 -872,79 W. SUBVENTII 24 00,12 1.061,59 0,00 1.061,59 Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 561,59 0,00 581,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 Alte cheltui 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de ia alte administrații 29 43.10 500,00 0,00 500,06 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santa! 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.567,86 0,00 238.567,88 CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.567,86 0,00 238.567,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.443,72 0,00 85.443,72 Cheltuieli salariale în bani 34 0.01 62.132,87 0,00 62.132,87 Salarii de baza 35 0.01.01 43.371,70 0,00 43.371,70 Sporuri peniru conditii de munca 36 0.01.05 9.542,54 0,00 9.542,54 Aite sporuri 37 0.01.06 2.795,88 0,00 2.795,88 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 38 0.01.10 693,24 0,00 893,24 fond aferent platii cu ora 39 0.01.11 4.876,17 0,00 4.876,17 indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 40 0.01.12 179,00 0,00 179,00) indemnizatii de delegare 41 0.01.13 86,17 0,00 86,17 indemnizatii de detasare 42 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale în bani 43 0.01.30 583,17 0,00 583,17 Cheltuieli salariale in natura 44 0.02 4.779,60 0,00 4.779,60 Tichete de masa 45 10.02.01 4.774,80 9,00 4.774,60 Locuinta de serviciu folosita de salariat si fam 46 10.02.04 5,00 0,00 5,00 47 0.03 18.531,25 0,00 18.531,25 de asigurari sociale de stat 48 10.03.01 14.033,69 0,00 14.033,69 de asigurari de somaj 49 0.03.02 337,56 0,00 337,56| de asigurari sociale de sanatate 50 10.03.03 3.363,91 0,00 3.363,51) Pag. 15/28

DENUMIREA INDICATORILOR pue! po3 POD yeqoide utei5oid Bjuengul LueIBoid Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 202,85 0,00 202,85 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 52 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 53 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 54 20 183.005,59 0,00 153.005,59 Bunuri si servicii 55 20.01 40.766,38 -10,00 40.756,38 Furnituri de birou 56 20.01.01 8.945,10 0,00 8.945,10 Materiale pentru curatenie 57 20.01.02 1.354,28 0,00 1.354,28 Încalzit, iluminat si forta motrica 58 20.01.03 8.238,30 0,00 8.238,30 Apa, canal si salubritate 59 20.01.04 2.588,97 0,00 2.568,97| Carburanti si lubrifianti 60 20.01.05 603,72 0,00 603,72) Piese de schimb 61 20.01.06 1.060,42 20,00 1.080,42 Transport 62 20.01.07 409,66 0,06 409,66 Posta, telecomunicai radio, tv, internet 83 20.01.08 650,79 0,00 650,79 cu caracter functional Materiale si prestari de servi 64 20.01.08 6.284,66 0,00 6.284,66 Alte bunuri si servi pentru întretinere si functionare 65 20.01.30 10.650,48 -30,00 10.620,48 Reparatii curente 66 20.02 1.915,19 0,00 1.915,19 Hrana 67 20.03 14.873,13 0,00 14.873,13 Hrana pentru oameni 68 20.03.01 14.872,13 0,00 14.872,13 Hrana pentru animale 89 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 70 20.04 86.310,03 0,00 86.310,03 Medicamente TA 20.04.01 67.241,31 0,90 67.241,31 Materiale sanitare 72 20.04.02 11.247,19 0,00 11.247,19 Reactivi 73 20.04.03 6.830,69 0,00 8.830,89 Dezinfectanti TA 20.04.04 990,84 0,00 990,84 Bunuri de natura obiectelor de inventar 75 20.05 1.773,48 10,00 1.783,48 Uniforme si echipament 76 20.05.01 238,45 0,00 238,45| Lenjerie si accesorii de pat 77 20.05.03 167,93| 0,00 167,93| Alte obiecte de inventar 78 20.05.30 1.367,10 10,00| 1.377,10, Deplasari, detasari, transferari 79 20.06 509,89 0,00 509,89| Deplasari interne, detasari, transferari 80 20.06.01 313,16 0.00 313,16| Pag. 16/28

DENUMIREA INDICATORILOR po5 JoyeoIpul pod yeqoide we1f014 BIUBALUI UBJbOIY n strainatate Deplasa 20.06.02 196,73 0,00 196,73 Materiale de laborator 82 20.09 1.080,99 0,00| 1.080,99 Carti, publicatii si materiale documentare 83 20.11 50,50 000| 50,50| consultanta si expertiza 84 20.12 46,40 0,00 46,40 Pregatire profesionala 85 20.13 158,53 0,00 158,53) Protectia muncii 86 20.14 97,94 0,00 97,94 Cheltui legale judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispo: 87 20.25 71,00 0,00 71,00 Alte cheliuieli 88 20.30 5.552,13 0,00 5.552,13 Reclama si publicitate 85 20.30.01 30,62 0,00 30,62 Protocol si reprezentare 90 20.30.02 18,00 0,00 18,00 91 20.30.03 1,88 0,00 1,86 Prime de asigurare non-viata Ci 92 20.30.04 2.846,97 0,00 2.846,97 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 93 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servici 94 20.30.30 1.887,88 0,00 1.887,68 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 95 57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 9% 59 102,84 0,00 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 97 50.10 5.120,08 0,00 5.120,08 Alte servicii publice generale 98 54.10 5.120,06 0,00 5.120,08 CHELTUIELI CURENTE 99 01 5.120,06 0,00 5.120,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100 10 2.828,00 0,00 2.828,00 Cheltuieli salariale in bani 101 10.01 2.208,00 0,00 2.208,00 Salarii de baza 102 10.01.01 2.152,00 0,00 2.152,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 103 10.01.12 4,00 0,00 4,00 Indemnizatii de delegare 104 10.01.13 12,00 0,00 12,00 Alte drepturi salariate in bani 105 10.01.30 40,00 0,00 40,00 Contributii 106 10.03 620,00 0,00 820,00 Contributii de asigurari sociale de stat 107 10.03.01 452,00 0,00 452,00 Contributii de asigurari de somaj 108 10.03.02 12,00 0,00 12,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 109 10.03.03 116,00 0,00 116,00 Pag. 17/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POD yeqoide ejuonțuj Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 10.03.04 4,00 0,00 4,00 Contributii pentru concedii si indemnizati 11 10.03.06 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 112 20 2.292,06 0,00 2.282,06 Bunuri si servi 113 20.01 1.166,06 -10,00 1.156,06 Furnituri de birou 14 20.01.01 32,00 0,00 32,00 Materiale pentru curatenie 115 20.01.02 34,00 0,00 34,00 incalzit, iluminat si forta motrica 16 20.01.03 332,00 0,00 332,00 Apa, canal si salubritate 117 20.01.04 160,00 0,00 180,00 Carburanti si lubrifianti 118 20.01.05 34,00 0,00 34,00 Piese de schimb 19 20.01.06 13,00 20,00 33,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 70,00 0,00 70,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 21 20.01.08 147,00 0,00 147,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 22 20.01.30 344,06 -30,00 314,06 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 29,00 10,00 39,00 Alte obiecte de inventar 24 20.05.30 29,00 10,00 35,00 Deplasari, detasari, transferari 25 20.06 59,00 0,00 59,00 Deplasari interne, detasari, transferari 26 20.06.01 59,00 0,00 59,00 Carti, publicatii si materiale documentare 127 20.11 8,00 0,00 8,00 Pregatire profesionala 28 20.13 30,00 0,00 30,00| Protectia munci 129 20.14 17,00 0,00 17,00| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiitori legale 30 20.25 53,00 0,00 63,00 Alte cheltui 31 20.30 920,00 0,00 920,00 Protocol si reprezentare 32 20.30.02 12,00 0,00 12,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 33 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 134 20.30.30 141,00 0,00 141,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 54.10.10 5.120,06 0,00 5.120,08 a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Partea a 136 64.10 233.447,80 0,00 233.447,80 invatamant 137 65.10 24.941,27 0,00 24.941,27 Pag. 18/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJBOIPUI POI yeqoide Jeoygos1 ueIBo1d CHELTUIELI CURENTE 38 ot 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 3.858,10 0,00 3.858,10 Cheltuieli salariale în bani 40 10.01 3.017,15 0,00 3.017,15 Salarii de baza 41 10.01.01 1.385,36 0,00 1.385,36 Sporuri pentru conditii de munca 42 10.01.05 2,04 0.00 2,04 Alte sporuri 43 10.01.06 9,28 0,00 9,28 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 44 10.01.10 208,24 0,00 208,24 fond aferent platii cu ora 45 10.01.11 1.080,37 0,00 1.080,37 Indernnizatii de delegare 10.01.13 11,19 0,00 11,19 Indemnizatii de detasare 47 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale in bani 148 10.01.30 315,67 0,00 315,87 Chefti salariale in natura 149 10.02 5,00 0,00 5,00 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 50 10.02.04 5,00 0,00| 5,00 Contribu 51 10.03 835,95 0,00 835,95 Contributii de asigurari sociale de stat 152 10.03.01 621,25 0,00 821,25 Contributii de asigurari de somaj 153 10.03.02 16,16 0,00 18,18 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 152,71 0,00 152,71 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 18,69 0,00 18,69 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizati 10.03.06 27,10 0,00 27,10 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 20.964,62 0,00 20.964,62 Bunuri si servi 20.01 10.445,24 0,00 10.445,24 Furnituri de birou 20.01.01 8.233,31 0,00| 8.233,31 Materiale pentru curatenie 161 20.01.02 264,47 0,00 264,47 Incalzit, iluminat si forta motrica 82 20.01.03 280,99 0,00 280,99 Apa, cana! si salubritate 163 20.01.04 85,91 0,00 85,91 Carburanii si lubrifianti 164 20.01.05 26,22 0,00 26,22 Piese de schimb 185 20.01.06 15,02 0,00 15,02 Transport 66 20.01.07 15,84 0,00 15,84 Posta, telecomunicatii, radio, îv, internet 67 20.01.08 76,83 0,00 76,83 Pag. 19/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joţesipuț pod we1fo1d UI Wesfosd Materiale si prestari de se cu caracter functional 68 20.01.09 784,83 0,00 784,83 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 661,82 0,00 661,82 Reparatii curente 70 20.02 80,78 0,00 80,78 Hrana 171 20.03 9.924,91 0,00 9.924,91 Hrana pentru oameni 72 20.03.01 9.924,91 0,00 9.924,91 Medicamente si materiale sanitare 73 20.04 8,89 0,00 8,89 Medicamente 20.04.01 4,26 0,00 4,26 Materiale sanitare 75 20.04.02 3,56 0,00 3.56 Reactivi 176 20.04.03 0,28 0,00 0,28 Dezinfectanti 177 20.04.04 0,79 0,00 0,79 Bunuri de natura obiectelor de inventar 78 20.05 309,96 0,00 309,96 Uniforme si echipament 79 20.05.01 10,80 0,00 10,80 Lenjerie si accesorii de pat 180 20.05.03 13,15 0,00 13,15 Alte obiecte de inventar 181 20.05.30 286,01 0,00 286,01 | Deplasari, detasari, transferari 82 20.06 52,33 0,00 52,33 Deplasari interne, detasari, transferari 83 20.06.01 25,80 0,90 25,80| Deplasari in strainatate 84 20.06.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 85 20.08 2,95 0,00 2,95 Carti, publicatii si materiale documentare 86 20.11 22,50 0,00 22,50 consultanta si expertiza 87 20.12 10,40 0,00 10,40 Pregatire profesionala 188 20.13 71,07 0,00 71,07 Protectia muncii 89 20.14 30,94 0,00 30,94 Alte cheltuieli 90 20.30 4,65 0,00 4,65| Reclama si pubi tate 91 20.30.01 1,82 0,00 1,62 Prime de asigurare non-viata 92 20.30.03 1,86 0,00 1,86 alte cheltuieli cu bunuri si servi 93 20.30.30 1,17 0,00 1,7 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 194 57 15,71 0,00 15,71) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 195 59 102,84 0,00 102,84 Din total capitol invatamant prescolar si pri 95 65.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57 Pag. 20/28

DENUMIREA INDICATORILOR puer pod POS Jeqosde ure16014d ejuenyul Invatamant prescolar 197 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 198 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 Invatamant secundar 199 65.10.04 10.175,49 0,00 10.175,49 Invatamant secundar superior 200 65.10.04.02 10.104,63 0,00 10.104,63 Invatamant profesional 201 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 Invatamant postliceal 202 65.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 203 66.10 206.073,43 0,06 206.073,43 CHELTUIELI CURENTE 204 01 206.073,43 0,00 206.073,43 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 205 10 78.442,64 0,00 78.442,84 Cheltuieli salariale in bani 206 10.01 56.592,74 0,00 56.592,74 Salarii de baza 207 10.01.01 39.834,34 0,00 39.834,34 Sporuri pentru conditii de munca 208 10.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50 Alte sporuri 208 10.01.06 2.786,60 0,00 2.786,60 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 210 10.01.10 485,00 0,00 485,00 fond aferent platii cu ora 211 10.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80 Indemnizatii de delegare 212 10.01.13 3,00 0,00 3,00 Alte drepturi salariale în bani 213 10.01.30 147,50 0,00 147,50 Cheltuieli salariale in natura 214 10.02 4.774,80 0,00 4.774,80 Tichete de masa 215 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,80 216 10.03 17.075,30 0,00 17.075,30 de asigurari sociale de stat 217 10.03.01 12.960,44 0,00 12.960,44 de asigurari de somaj 218 10.03.02 309,40] 0,00 309,40| d de asigurari sociale de sanatate 219 10.03.03 3.095,20 0,00 3.095,20 de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 220 10.03.04 180,16 0,00 180,16 pentru conce 221 10.03.06 530,10 0,00 530,10 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 222 20 127.630,78 0,00 127.630,79 Bunuri si servi 223 20.01 28.469,48 0,00 28.469,48 Furnituri de birou 224 20.01.01 652,59 0,00 552,59 Materiale pentru curatenie 225 20.01.02 1.023,41 0,00 1.023,41 incalzit, iluminat si forta motrica 226 20.01.03 7.495,11 0,00 7.495,11 Pag. 21/28

DENUMIREA INDICATORILOR pus po5 Joţeolpul pod yeqosde uresfo1q ejuonyul Apa, canal si salubritate 227 20.01.04 2.320,06 0.00) 2.320,06| Carburanti si lubrifianti 228 20.01.05 496,00 0,00| 496,00 Piese de schimb 229 20.01.06 1.017,40 0,00 1.017,40 Transport 230 20.01.07 333,32 0,00 333,32) Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 231 20.01.08 474,96 0,00 474,96| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 232 20.01.08 5.238,13 0,90 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 233 20.01.30 9.418,50 0,00 5.238,13| 9.418,50| Reparatii curente 234 20.02 1.819,21 0,00 Hrana 235 20.03 4.438,22 0,00 Hrana pentru oameni 236 20.03.01 4.437,22 0,00 4.437,22) Hrana pentru animale 237 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 238 20.04 86.299,14 0,00 86.299,14 Medicamente 239 20.04.01 87.237,05 0,00 67.237,05 Materiale sanitare 240 20.04.02 11.243,63 0,00 11.243,83 Reactivi 241 20.04.03 6.830,41 0,00 6.830,41 Dezinfectanii 242 20.04.04 988,05 0,00 988,05 Bunuri de naiura obiectelor de inventar 243 20.05 1.379,52 0,00 1.379,52 Uniforme si echipament 244 20.05.01 217,65 0,00 217,85 Lenjerie si accesorii de pat 245 20.05.03 154,78 0,00 154,78 Alte obiecte de inventar 246 20.05.30 1.007,08 0,00 1.007,09 Deplasari, detasari, transferari 247 20.06 96,56 0,00 96,56 Deplasari interne, detasari, transferari 248 20.06.01 86,36 0,00 86,36 Deplasari in strainatate 249 20.06.02 10,20 0,00 10,20 Materiale de laborator 250 20.08 1.078,04 0,00 1.078,04 Carti, publicatii si materiale documentare 251 20.11 15,00 0,00 15,00 consultanta si expertiza 252 20.12 36,00 0,00 36,00 Pregatire profesionala 253 20.13 46,96 0,00 46,96 Protectia munci 254 20.14 45,00 0,00 45,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi legale 255 20.25 8,00 0,00 8,00 Pag. 22/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pOD yeqosde ursfoiq ul UBIBOIA 256 20.30 3.899,86 0,00 3.899,66 257 20.30.04 2.818,17 0,00 2.818,17 258 20.30.30 1.081,49 0,00 1.081,49 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 259 66.10.06 206.073,43 0,00 206.073,43| Spitale generale 260 66.10.06.01 206.073,43 0,00 206.073,43| Cultura, recreere si religie 261 87.10 1.916,00 0,00 1.916,00) CHELTUIELI CURENTE 282 01 1.916,00 0,00 1.916,00| TITLUL F CHELTUIELI DE PERSONAL 263 10 314,98 0,00 314,98| Cheltuieli salariale in bani 284 10.01 314,98 0,00 312,58) Salarii de baza 265 10.01.01 0,00 0,00 0,00) Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 266 10.01.12 175,00 0,00 175.00, Indemnizatii de delegare 267 10.01.13 59,98 0,00 59,98| Alte drepturi salariale în bani 268 10.01.30 80,00 0,00 80,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 269 20 1.601,02 0,00 1.801,02 Bunuri si servi 270 20.01 498,50 0,00 498,50 Furnituri de birou 271 20.01.01 22,20 0,00 22,20 Materiale pentru curatenie 272 20.01.02 12,40 0,00 12,40 incalzit, iluminat si forta motrica 273 20.01.03 15,20 0,00 15,20 Apa, canal si salubritate 274 20.01.04 3,00 0,00 3,00 Carburanti si lubrifianti 275 20.01.05 47,50 0,00 47,50 Piese de schimb 276 20.01.06 15,00 0,00 15,00 Transport 277 20.01.07 50,50 0,00 60,50) Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 278 20.01.08 29,00 0,00 29,00| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 279 20.01.08 94,70 0,00 94,70 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 280 20.01.30 199,00 0,00 199,00, Reparatii curente 281 20.02 5,20 0,00 5,20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 282 20.05 47,00 0,00 47,00 Uniforme si echipament 283 20.05.01 10,00 0,00 10,00 Alte obiecte de inventar 284 20.05.30 37,00 0,00 37,00 Pag. 23/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POS yeqosde ueifo1d ejuonțul Deplasari, detasari, transferari 285 20.068 302,00 0,00 302,00 Deplasari interne, detasari, transferari 286 20.06.01 142,00 0,00 142,00 Deplasari in strainatate 287 20.06.02 160,00 0,00 180,00 Carti, publicatii si materiale documentare 288 20.11 5,00 0,00 5,00 Pregatire profesionala 289 20.13 10,50 0,00 10,50 Protectia muncii 290 20.14 5,00 0,00 5,00 Alte cheltuieli 291 20.30 727,82 0,00 727,82 Reclama si publicitate 292 20.30.01 29,00 0,00 28,00 Protocol si reprezentare 293 20.30.02 8,00 0,00 5,00 Chi 294 20.30.04 28,80 0,00 28,80 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 295 20.30.30 664,02 0,00 684,02 Din total capitol Servicii culturale 296 67.10.03 1.916,00 0,00 916,00 Institutii publice de spectacole si concerte 297 67.10.03.04 1.066,00 0,00 -066,00| Case de cultura 298 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 299 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 300 01 517,10 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 301 20 517,10 0,00 517,10 Bunuri si servici 302 20.01 187,10 0,00 187,10 Furnituri de birou 303 20.01.01 5,00 0,00 5,00 Materiale pentru curatenie 304 20.01.02 20,00 0,00 20,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 305 20.01.03 115,00 0,00 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 306 20.01.09 20,00 0,00 20,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 307 20.01.30 27,10 0,00 27,10 Reparatii curente 308 20.02 10,00 0,00 10,00 Hrana 309 20.03 310,00 0,00 310,00 Hrana pentru oameni 310 20.03.01 310,00 0,00 310,00 Medicamente si materiale sanitare 311 20.04 2,00 0,00 2,00 Dezinfectanti 312 20.04.04 2,00 0,00 2,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 313 20.05 8,00 0,00 8,00, Pag.24/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqoude wefo1y Alte obiecte de inventar 314 20.05.30 8,00 0,00 8,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 315 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 316 68.10.05.02 517,10 0,00) 517,10 Alte cheltuieli în dorneniul asigurarilor si asistentei sociale 317 68.10.50 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 318 96.10 0,00 0.00| 0,00 REZERVE 319 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 320 98.10 0,00 0,00| 0,06 DEFICIT 321 99.10 0,00 0,00 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 8.624,84 488,68) 9.113,52 TOTAL VENITURI 00.01 8.624,84 488,68) 9.113,52 l. VENITURI CURENTE 00.02 872,79 0,00) 872,79 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 872,79 0,00) 872,79 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.09 872,79 0,00 872,79 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 872,78 0,00 872,79 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 872,78 0,00 872,79 IV. SUBVENTII uimit inj e 00.12 6.919,85 -3,66 6.918,18 Subventii de la alte administrații a 43.10 8.919,85 -3,66 5.915,15 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 6.804,18 -3,86 8.800,52 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 11 43.10.19 115,67 0,00 115,87) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 12 45.10 832,20 492,34 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 13 45.10.01 832,20 492,34 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 14 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 15 45.10.01.02 0,00 492,34 492,34 TOTAL CHELTUIELI 16 49.10 8.624,84 488,68 9.113,52 CHELTUIELI CURENTE 17 01 832,20 492,34 1.324,54 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18 56 832,20 492,34 1.324,54 i Pag. 25/28

DENUMIREA INDICATORILOR po3 J0JeDIpUl po yeqoude we1501d ure1Boid Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 832,20 492,34 1.324,54 Finantarea nationala 20 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 21 56.01.02 732,20 492,34 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 22 70 7.792,64 -3,66 7.788,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 7.792,64 -3,66 7.788,98 Active fixe 24 71.01 7.792,64 -3,66 7.788,98 Constructii 25 71.01.01 17,87 120,00 137,87 Masini, echipamente si mijloace de transport 26 71.01.02 6.875,52 0,00 6.875,52 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 27 71.01.03 308,19 -123,66| 684,53 Alte active fixe 28 71.01.30 91,26 0,00) 91,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 29 50.10 98,00 0,00| 93,00 publice generale 30 54.10 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 31 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 98,00 9,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 33 71 98,00 0,00 98,00 Aciive fixe 34 71.01 98,00 0,00 98,00 Constructii 35 71.01.01 0,00 0,00 0,00 r, aparatura birotica si alte active corporale 36 71.01.03 35,00 0,00 35,00 Alte active fixe 37 71.01.30 863,00 0,00 63,00 Din total capitol i e comunitare de evidenta a persoanelor 38 54.10.10 98,00 0,00 | 98,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39 64.10 8.509,17 488,68 8.997,55, invatamant 40 65.10 226,39 0,00 226,39| CHELTUIELI CURENTE 41 01 0,00 0,00 0,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 70 226,39 0,00 226,35 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 71 226,39 0,00 226,39 Active fixe 44 71.01 226,39 0,00 226,39 Mobi r, aparatura birotica si alte active corporale 45 71.01.03 226,39 0,00 226,39 Din total capitol Pag. 26/28

DENUMIREA INDICATORILOR yeoynoai Bjuonul POD pusi pod yeqosde invatamant prescolar si primar 46 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 47 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 48 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00] invatamant secundar 49 |65.10.04 226,39| 0,00 226,39 invatamant secundar superior 50 |65.10.04.02 226,35 0,00 226,39 invatamant profesional 51 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 52 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 53 [66.10 8.197,78 488,68 3.686,46 CHELTUIELI CURENTE 54 |01 832,20 492,34 1.324,54 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREJ 55 [56 832,20 492,34 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56 [586.01 832,20 492,34 1.324,54 Finantarea nationala 57 |56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 58 |56.01.02 732,20 492,34 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 (70 7.365,58 -3,66 7.361,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 |71 7.365,58 -3,66 7.361,92 Active fixe 61 [71.01 7.365,58 -3,66 7.361,92 Consiruciii 62 |71.01.01 0,00 120,00 120,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 63 [71.01.02 5.875,52 0,00 6.875,52 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 64 [71.01.03 461,80 123,66 338,14 Alte active fixe 65 71.01.30 28,26 0,00 28,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66 68.10.06 8.197,78 488,68 8.686,46 Spitale generale 67 (66.10.06.01 8.197,78 488,68 8.686,46 Cultura, recreere si religie 68 |67.10 85,00 0,00 85,05 CHELTUIELI CURENTE 69 101 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE nn 85,00 0,00 85,00 Active fixe 72 171.01 85,00 0,00 85,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 73 [71.01.03 85,00 0,00 85,00 Pag.27/28

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo JOJEIIPUI POS yeqosde eyuengul tueiBo1y Din totai capitol Servicii culturale 74 67.10.03 85,00 0,00 85,00 institutii publice de spectacole si concerte 75 67.10.03.04 85,00 0,00 85,00 Case de cultura 76 867.10.03.06 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE m 69.10 17,87 0,00 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 78 70.10 17,87 0,00 17,87 CHELTUIELI CURENTE 79 01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 80 70 17,87 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 81 71 17,87 0,00 17,87 Active fixe 82 71.01 17,87 0,00 17,67 Constructii 83 71.01.01 17,67 0,00 17,87 Din total capitol Locuinte 84 70.10.03 17,87 0,00 17,87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 85 70.10.03.01 17,67 0,00 17,87 Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 86 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 87 97.10 0,00 0,00 0,06 EXCEDENȚ-, 88 98.10 0,00 9,00 5,06 DEFICIT” 89 99.10 0,00 0,00 0,06 diac Robu A N i Pag. 28/28 Director economic, Smaranda Harfcicu Sef Serviciu Buget,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APR: i] DIRECTIA ECONOMICĂ P a F SERVICIUL BUGET NICD VE N Nr. SC2013 -/ 7 5 LA / (7; UV A _ E i REFERAT 7 privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 Având în vedere: Dispoziția Primarului nr. 1050/29.05.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013; Adresa nr. IF 2013 — 010233/01.07.2013 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara de suplimentare a unor categorii de venituri ale bugetului local; Adresa nr. SC 2013 - 18821/03.07.2013 a Compartimentului Administrativ din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 51.02 „Autorităţi executive” ; Adresa nr. 18655/02.07.2013 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 51.02 „Autorităţi publice”, respectiv la cap. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” Adresa nr. 2220/28.06.2013 a Filarmonicii Banatul privind redistribuirea din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare la cap. 67.02.03.04 „Instituţii publice de spectacole şi concerte”; Adresa nr. SC 2013 — 18864/02.07.2013 a Direcţiei Tehnice, prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor privind plata utilităţilor pe cap. 70.02.06 „Iluminat Public”,a subvenţiilor pentru energia termică la cap. 81.02.40 „Subvenţii energie termică” şi aferente transportului în comun la cap. 84.02.03.02 „Transport în comun”, respectiv a reparațiilor de străzi la cap. 84.02.03.03. „Străzi” ; Adresa nr, SC 2013-18507/01.07.2013 a Direcţiei de Mediu privind solicitarea transferului din programul de dezvoltare, pe secțiunea de funcționare a bugetului local la cap. 67.02.05.03 "Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”; Adresa nr. 846/03.07.2013 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor materiale prevăzute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultură”;

a Ad resa nr. SC 2013 — 18754/02.07.2013 a Direcţiei instituţii Şcolare, Medicale şi Culturale privind suplimentarea cheltuielilor curente la cap. 67.02.05.01 ”Sport”, respectiv la cap. 67.02.50 „Alte Servicii din domeniile culturii, recreerii şi religiei”; a Ad art a Ad resa nr. 2968/01.07.2013 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind redistribuirea între icole bugetare la cap. 68.02 „Asigurări şi Asistenţă Socială”; resa nr. 3992/25.06.2013 a Poliţiei Locale privind privind redistribuirea între articole bugetare la cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranță națională”; = Ad resa nr. 118217/02.07.2013 a Direcţiei de Evidență a Persoanelor Timişoara privind redistribuirea între articole bugetare la cap. 54.10 „Alte servicii publice generale”. = A resa nr. 18904/03.07.2013 a Compartimentului Servicii Informatice din cadrul Direcţiei Tehnice, privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 51.02 „Autorităţi executive”; În urma analizei execuției de casă la data de 04.07.2013, s-a constatat o creştere suplimentară a cotelor defalcate din impozitul pe venit, la sursa „04.02.01” , conform Anexei nr. 1. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.l; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin, 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.1, lit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexanr. l — Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr.2 — Program de dezvoltare pe anul 2013, - Anexa nr.3 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013. - Anexa nr. 4 — Bugetul centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii. DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC.STE A ANA STANCIU 7 i PA i |