keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 536/22.10.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 2994/21.10.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2013; Anexei nr.2 - Bugetul Instituţiilor Publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii si Anexei nr. 3 - Program de dezvoltare pe anul 2013, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Audit ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1a_1.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 2 SC 2013155... pd 17 PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare 5 nexa îaf1 mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI 4 ui | Buget | SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 TOTAL GENERAL 77.315,95 4,78| 7.252,89| 2.274,05| 1.063,21] 66.781,02 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 16.463,05 4,78 2,89 0,00| 1.018,94| 15.436,44 LUCRĂRI NOI - B 23.337,27 0,00| 5.000,00 0,00 0,00| 18.337,27 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 37.575,63 0,00| 2.250,00| 2.274,05 44,27| 33.007,31 TOTAL GENERAL 77.375,95 478| '1.252,89|'2.274,05| : 1.063,21| 66.781,02 [din care pe cavitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi ctiuni Externe 2.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.719,20 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.719,20 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.719,20 b. Dotări independente 2.047,20 0,00 0.00 0,00 000) 2.047,20 Dotari directia Fiscala 307,84 0.00 0.00 0.00 000| 307,84 Dotări Primărie 1.739,36 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.739,36 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0.00 672,00 Sistem infogeografic de administrare a PNT 672.00 0.00 0.00 0.00 2,00 672.00 Capitolul 54.02 Aite servicii publice generale 98,00 0,00 0,00 0,09 0,00 98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 C. Dotări independente si alte investiții 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 b.Dotări independente 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Dotări 9800) 000| 0,00 0,00 0.00 98.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța naţională 569,10 0,00 0,08 0,08 0,00 569,10 61.02.03.Ordine publică 569,10 0,00 0,00 0,00 0,00 569,10 51.02.03.04 Poliţie locala 159,10 0,06 0,00 0,00 0,00 158,10 C. Dotări independente şi alte investitii 159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10 b.Dotări independente 159,10 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10 Dotari 159,10 0,00 0,00 0.00 0,00 159,10 61.02.05. Protecţie Civilă 410,00 0,00 0,06 0,09 0,00 410,00 C, Dotări independente şi alte invesiiții 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 410,00 Page 1

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI i Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 $ b. Dotări independente 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 Dotări 410,00 0.00 0,00 0,00 000| 410,00 Capitolul 65.02 invăţământ 3.289,30 0,00 0,00 301,39 09,00 2.987,91) 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.746,38 0,00 9,00 9,00 000|. 1.746,38 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.746,38 0,08 9,00 0,00 0,00 1.746,38 JA. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _1.600,00| |Fxtindere Gradinita PP 26 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.600,00 8. Lucrări noi 3,00 0,00 9,00 0,00 0,08 3,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL.147/2007 1,00 0,00 0.00 000 0.00 100 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 100 0.00 0.00 000 0.00 100 Extindere gradinita PP 22 HCL 433/2007 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 C.Dotări independente şi alte investiții 143,38 0,00 0,00 0,00 0,00 143,38 b. Dotări independente 110,18 0,00 0,00 0,00 0,00 110,18 Dotari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18) Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 33,20 0,06 0,00 0,00 0,00 33,20 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 65.02.04 Învățământ secundar 1.542,92 0,00 3,09 301,39 3,00 1.241,53 [65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,90 b, Dotări independente 150,00 9,00 0,00 0,00 9.00 150,00 Dotari 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 65.02.04.02 Învățărmânt secundar superior 1.392,92 0,00 0,00 301,39 000| 1.091,53 C, Dotări independente şi aite investiţii 1.392,92 0,00 0,00 301,33 0,00 1.091,53 b. Dotări independente 843,39 0,90 000| 301,39 0,00 542,00 Achizitie rampa handicapati Lic. Pedagagic 20.00 0,00 0.00 0.00 0,00 20.00 [Dotari 823,39 0,00 000| __301,39| 0,00 522,00 c. Cheltuieli pentru etaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 549,53 9,90 0,00 0,00 0,00 549,53 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 72,97 0,00 0,900 0,00 0,00 72,97 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului I.L. Calderon HCL 413/2009 11863| 000| 000| 0.00 000) 11863 Page 2

m Ț SURSE DE FINANTARE 1 Contrlbuti TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI i Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 4 2 3 4 5 8 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 873 0.00 0.00 000 0.00 873 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT expertizat DALI Lic. Moisil, corp Doja 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 Capitolul 66.02 Sănătate 18.556,69 0,00| 7.250,00) 1.887,66 0,00) 9.419,03 66.02.06 Spitale 18.456,69 0,00) 7.250,00| 1.887,66 0,00 9.319,03 B. Lucrări noi 5.820,00 0,00; 5.000,06 0,00 0,00 820,90 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 era Corp B, seciiile chirurgie, prematuri si iaborator pneum iologie s litere cladire existenta la Spitalul "Louis Tur "din Timisoar: . Nemoianu - Dr.L. Gabor, sol cu sir. Braila HCL 124/2013 VS | 5.500,00 0,00| 5.000,00 0.00 000| 500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 12.636,69 0,00| 2.250,00| 1.887,86 0,00| 8.499,03 b. Dotari independente 11,901,78 0,00| 2.250,00| 1.887,66 0,00] 7.754,12 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 5.488,93 0,00| 2.250,00| 507,00 000| 2.731,93 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.842,79 0,00 0,00| 1.340,60 0,00| 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200.00/ Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 120,08 0.00 0.00 40.06 0.00 80.00 Page 3

SURSE DE FINANTARE 0,90 Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | | SURSE |Repme| BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 i 2 3 4 5 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 73491 0.00 0.00 0.00 0.00 734.91 DALI+PT Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 695 0.00 0.00 0.00 0,00 8,95 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. B , abeş sir Gh. Adam nr.8 250,00 0.00 0.00 0,00 000| 250,00 1Spor de putere 50% la reteaua electrica Clinica Obstretica Ginecolagie/Sp. Muncipal 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,00 I. Nemolanu - Dr. HOL 124/2013 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 100,00 5,00 0,00 0,00 0,00 109,00 C, Dotări independente şi alte investiții 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 b. Dotari independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 87.02 Cultură, recreere şi religie 5.665,27 0,00 0,00 85,00 000| 5.580,27 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 1.366,75 0,00 0,00 85,00 9,00 1.281,75 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.366,75 0,00 0,00 85,00 0,00 1.281,75 b. Dotări independente 1.366,75 0,00 0,00 85,00 0,00 1.281,75 Dotări Teatru! German 812,36 0,00 0,00 0,00 0,00 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 349,39 Dotari Filarmonica 205,00 0,00 000| 85,00 000| 120,00 67.02.05.01 Sport 2.118,36 0,90 0,00 9,00 0,00 2.118,38 B. Lucrări noi 2.009,36 0,00 0,00 0,00 2.009,36 Page 4

SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget SURSE BUGET 2013 socati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 3 6 Reabilitare constructii instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 Cofinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 |sata Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 1.500,00 0.00 0.00 0,00 000| 1.500,00 G. Dotări independente şi aite investitii 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 i Studii şi proiecte 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 val RI > geo-topo Sala Polivalenta Timisoara 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 | Dotări independente 84,00 9,00 0,00 0,00 0,900 84,00 Sistem control acces bazin inat Complex Bega 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.180,16 5,00 0,00 0,00 0,00 2.180,16 A. Lucrări în continuare 344,75 0,00 0,00 0,00 0,00 344,75 Cladire educationala multifunctionala ta Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 199/2006, HEL 123/2008 238,40 0.00 0.00 0.00 000, 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor HCL 305/2009 lon Creanga 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 6,35 B. Lucrări noi 296,47 0,00 0,00 9,00 000| 996,47 Amenajare loc de joaca lorgavanului HCL 265/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 Executie Skate Park 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C, Dotări independente şi alte investiții 838.94 0.90 0.00 0.00 0.00 33894 b. Dotări independente 66,99 0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 Terarii şi acvarii în oglindă la Grădina zoologocă Timişoara 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31,99 Achizitie aplicatie " Energy Management System” EMS 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 771,95 2,00 0,00 9,00 9,00 771,95 Realizare Registru spatii verzi 100.00 0.00 000 000 0.00 100.00 Actualizare harta zgomot 62,50 0.00 0,00 0,00 0,00 62,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Petofi 20,090 0,00 0,00 0,00 0,00) 4 20,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 s Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE pentru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 32,00 0.00 0,00 0.00 0.00 32.00 Documentaţie tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16,74 SF+PT+ Pistă skateboard 13025| 000| 0.00 0,00 000| 130,25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT DDE+CS Eficienta energetica prin instalare de panouri solare si fotovoltaice la cladirea administrativa -Gradina Zoologica din Timisoara 35,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 35,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale. 371.00 0.00 0.00 0.00 0.00 371.00 88.02.15.01 Ajutor social 278,00 0,00 0,00 0,00 000| 278.00 C. Dotări independente şi alte investiții 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 b. Dotări independente 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 278.00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 93,00 0,00 0,06 0,00 0,00 93,00 C Dotări independente şi alte investiții 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotări independente 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotari 93,00 0,00 0.00 0,00 0,00 93,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21.450,01 4,78 2,89 0,00 520,02) 20.822,32 j70.02.03 Locuinte 1.557,61 4,78 2,89 0,00 09,00 1.549,94 Page 6

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI Ia Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.557,61 4,78 2,89 0,00 0,90 1.549,94 A.Lucrări în continuare 1,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl, 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 10,06 0,09 0,00 0,00 0,00 19,00 Executie locuinte sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 abii Ta TAN 00 0.00 0,00 0,00 0.00 1,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 00 0,00 0.00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 00 000 000 000 0.00 00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 00 0,00 0.00 0,00 0.00 00 Reabilitare termică Calea Tarontalului nr. 14, bl.7B, sc. A+B „00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 000 000 0.00 000 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A „00 0,90 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 „00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+8B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 GC. Dotări independente şi alte investiții 4.539,94 9,00 0,00 0,00 0,09 1.539,94 b. Dotări independente 300,00 0,00 0,00 0,00 000| 309,00 Achizitie terenuri si imobile 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1.239,94 0,00 0,00 0,08 0,03 1.233,94 SF; PT+DALI locuinte sociale 160,00 0.00 0,00 0.00 0,00 160,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL. 150/2012 803,40 0,00 0,00 0,00 0,00 803,40 Consultanta privind implementarea POR 2007: 2013 83,77 0,00 0.00 0,00 0,00 83.77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Asistenta proiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 Asistenta tehnica la 72 imobile 60.00 000 0.00 000 0.00 60.00 Page 7

p SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e — DENUMIREA OBIECTIVULUI IA Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 8 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 8.116,21 0,00 0,00 0,00 0,00: 8.116,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 8.116,21 0,00 0,00 0,00 0,00 8.116,21 A. Lucrări în continuare 689,61 0,00 0,00 0,00 0,00 689,61 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 310,40 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 379,21 B. Lucrări noi 7.253,40 0,00 0,09 0,00 000| 7.253,40 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie still, FICL 467/2010 1.530,00 0.00 0,00 0,00 000| 1.530,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului stapa | FICL 138/2009 206,40 0,00 0,00 0,00 000| 206,40 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 1.390,00 0.00 0,00 0.00 000| 1.390,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0,00 0,00 0,00 000| _2.475.00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et, HOL 466/2019 165000, 000) 000| 0.00 000| 1.850,00 C. Dotări independente şi alte investiții 173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 173,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 173.20 0.00 9,00 0.00 0.00 173.20 SF- Executie Fântâni ornamentale 63.20 0.00 0.00 0.00 0.00 63,20 SF Executie fantani publice forate in , municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF Reabilitari retele apa-canal in Mun. Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 79.02.06. iluminat public şi electrificări rurale 7.734,23 0,90 9,00 0,09 620,02|. 7.114,21 A. Lucrări în continuare 7.134,23 0,00 0,00 0,00 620,02 7.114,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 4.323,82 0,00 0,00 0,00, 620,02) 3.703,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.410,41 0.00 0,00 0,00 0,00 3.410,41 Page 8

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 8 70.02,50. Alfe.. servicii în. domeniile 1 locuințelor, : serviciilor. şi dezvoltării comunale 4.041,96 9,00 0,00 9,00 0,00[: 4.041,96 A, Lucrări în continuare 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 B. Lucrări noi 1.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00) 1.000,90 Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.327,08 0,00 0,00 0,06 0,00| 1.327,08 b. Dotări îndependente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 Achiziţie teren Centru Intermodal Regional de Transport Marfa - Remetea Mare 10.00 000 0.00 0.00 0.00 10.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.317,08 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.317,98 Consultanta PIDU 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare [externa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate Timi n 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Z Parcil 1 O PUZ Pare inovare 09.0 0.00 0.00 0,00 000| 100,00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (b1.23,25,30a. 30) 150.00 0,00 0,00 0,00 0,00) 150,00 SF+PT racordare la retea meiropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 50 00 0.00 0.00 0.00 000 50.00 |sF+PT Trafic management si supraveghere video HOL 289/2011 11260| 000| 0,00 2,00 000| 112,80 CF+ Documentatie pentru modernizarea siatiiior de transport public intermodal la nivelul Palului de Crestere Timisoara 133 0.00 000 0.00 000 133 PUG Municipiul Timisoara 500.00 000 0.00 0.00 0.00 50000 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100.00 000 000 000 000 400.00 Page 9

_ SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI DIE | | Buget | SURSE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari i o 1 2 3 4 5 5 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82.00 0.00 0.06 0.00 0.00 8200 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 32.00 0.00 9.00 0.00 3.00 82.00 C.Dotări independente şi alte investiţii 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Dotări independente 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Achizitie freze pentru zapada 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8200 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 366,72 0,09 0,00 0,00 0,00 365,72 81.02.06 Energie termică 366,72 0,90 0,00 0,00 0,08 368,72 A. Lucrări în continuare 20,90 0,00 0,00 9,00 0,06 29,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 20,00 0,00 0,90 0,00 0,00 20,00 Retehnologizarea centralelor termice de | cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 558/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 346,72 0.00 0,00 0.00 3.00 346,72 Studii şi proiecte 144,14 0,00 0,00 0,00 0,00 144,14 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - iproiectare obiective Municipiul Timisoara 14414 0.00 0.00 0.00 0.00 44414 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 202,58 0,90 0,00 0,00 0,06 202,58 Transfer cota 19% din capitalul social SC international Recycling catre CLMT HCL 292/2012; majorare capital social SC International Recycling Energy SA HCL 395/2013 202,58 0,00 0,00 0,00 0,00 202,58 Capitolul 84.02 Transporturi 24.208,85 0,00 0,00 0,00 443,19) 23.765,47 34.02.03: Transport rutier 24.208,8S 0,00 0,90 0,90 443,19): 23.785,47 84.02.03.02 Transportul în comun 11.034,79 0,90 0,00 0,00 0,00) 11.034,79 A. Lucrări în continuare 2.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 401/2008,HCL 127/2012 2.900,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.900,00 C. Dotări independente şi alte investitii 8.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.134,79 b.Dotări independente 7.467,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.467,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.367,19 0,00 0,00 0,00 9,00 1.367,19 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.107,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.107,19 Achizitie autobuze de capacitate mica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare tramvaie 200,00 0,00 0,00 0,00 100.00 9,90 Page 10

SURSE DE FINANTARE 1 Contributi , DENUMIREA OBIECTIVULUI ia | Buget | SURSE |omepire| BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 s 1 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou HCL 428/2011 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,08 0,00 0,00 9,05 2,00 100,06 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 667,60 Studii si proiecte Primarie 388,89 0,00 0,00 0,00 0,00 388,85 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitate) 100.00 0,00 0.00 0.00 0.00 100.00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 28,73 0.00 0.00 0,00 0.00 28,73 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul 1 de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+. PT Extindere retea troleibuz Ghiroda Iaccesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 120,76 0,00 0.00 0.00 0.00 120.78 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5.00 000 000 500 0.00 500 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 500 0.00 000 000 0.00 500 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 500 0.00 000 000 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,09 0,00 0,00 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovița 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depou tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 000 0.00 5.00 PT Extindere linie cale Mosnița 5.00 0.00 000 0.00 0.00 SPF + SF Statie intermodala Dambovita 500 000 00 000 000 Page 11

SURSE DE FINANTARE Contributii - TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 53 6 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 84.02.03.01 Drumuri si poduri 6.641,60 0,00 6,00 300, 398,92, 6.242,68 A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 398,92 1.044,05 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 0,00 0,00 0,00 398,92 1.021,76 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 C. Dotări independente şi alte învestiţii 5.198,63 0,90 0,00 0,00 0,00) 5.198,63 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.198,63 0,00 9,00 0,00 0,00 1.198,63 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo (0b.3,4,5) 173,63 0.00 0.00 0.00 000| 173.63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 30,00 0,00 0.00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj inferior Salventul 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 SPF+SF Realizare inel IV 50.00 0.00 000 000 0.00 50.00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mara 500 0.00 000 0.00 000 5.00 a Podul Tinareţii 5.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5,00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 5.00 0.00 0.00 0.00 000 5.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 68000) 000| 0,00 0,00 000| 680.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.000,00 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA HCL 214/2013 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.000,00 84.02.03.03 Străzi 6.532,27 0,00 0,00 0,00 44,27) 6.488,00 A. Lucrări în continuare 8.94 0.00 0.00 0.00 000 894 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 894 0,00 0.00 0,00 0,00 8,94 B. Lucrări noi 8.245,04 5,00 0,00 9,00 0,00 5.245,04 Page 12

7 SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a As e tii Buget SURSE CREDITE BUGET n Stat | PROPRII LOCAL proprietari B 1 2 3 4 5 s Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T.Vladimirescu- "Automatizare sistem de udare" 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 Executie drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului:parcare publica 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,00 PT+ modernizare si extindere Blv. Sudului HOL 26/2010 1,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 1.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1,00 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 259,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL48/2012 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Amenajare str. Gh. Cotoşgman HCL 41/2011 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 157787) 000| 000) 0,00 000, 1.577,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Ai j tr. Brazilor HCL 24/2010 menajare sir. Brazilor HOL 4 280,48 0.00 0.00 0.00 000| 280.48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 862,34 0,00 0,00 0,00 0,00 862,34 A C, Dotări independente şi alte investiții 278,29 0,00 8,00 0,00 44,27 234,02 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 278,29 0,00 9,00 9,00 44,27 234,02 SF+PT Amenajare Zona Campului 4427 0.00 0,00 0,00 44,27 0.00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- [a Balcescu 17,43 0,00 0.00 0,00 0.00 17,43 Page 13

SURSE DE FINANTARE 1 Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI at Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 z 3 4 5 5 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,76 |SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin | 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului 50,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea publica 52.00 0.00 0,00 0,00 0.00 62,00 DIRECTOR DIRECȚIA cu fi CĂ DIRECTOR DIRECȚIA JEZVOLTARE Smaranda AI AureliazII n Verificaţ; / Întocm : SEF SERVICII CONSILIER SERVICIUL PELRN Sarei A TU TOMA " j A Ă Page 14

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38- i Hotarârea îMF. cuci DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 POD yeqosde EJUSn UI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.068.943,68 3.127,50 1.072.071,18| VENITURI PROPRII 48.02 508.379,79 7.700,22 517.080,01 i. VENITURI CURENTE 00.02 654.220,21 8.137,68 862.357,89 A. VENITURI FISCALE 00.03 599.049,72 7.440,22 606.489,94| Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 313.867,95 5.940,22| 319.808,17| AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 700,00 2.994,82, impozit pe profit 01.02 2.294,82 700,00 2.994,82) impozit pe profit de la agentii economici | NO SO OO 01.02.01 2.294,82 700,00 2.994,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE n 00.05 310.898, 14 5.240,22 316.138,36 impozit pe venit o = 03.02 10.150,04 100,00 10.250,94 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal E — 03.02.18 10.150,04 100,00 10.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N _ 04.02 300.748,10 5.140,22 305.883,32 Cote defalcate din impozitul pe venit na = 04.02.01 300.125,10 5.140,22 305.265,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A < 04.02.04 623,00 0,00 823,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL a _ 00.07 874,99 0,00 674,93 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o pi 05.02 674,95 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital r = 05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m = 00.08 97.672,33 800,00) 98.472,33 Impozite si taxe pe proprietate m _ 07.02 97.672,33 800,00, 98.472,33 impozit pe cladiri ao N 07.02.01 81.664,91 0,00 81.664,91 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJeIIPUI poD yeqosde wWe1fo1y WeIfoIy impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 27.026,17 0,00 27.026,17 impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 54638,74| 0,00 54.838,74 impozit pe terenuri 23 07.02.02 10.180,73 0,00 10.180,73 Impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 6.381,91 0,00 6.381,91 Impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.589,48 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.659,04 800,00 6.459,04 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 157,85 0,00 157,65 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 29 00.10 186.670,68 500,00 187.170,68 Sume defalcate din TVA 30 11.02 152.235,00 0,00 152.235,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orasetor, munii lor, sectoarelor si Mui iului Bucuresti 31 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,0)| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 182,00 0,00 182,00) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 598,06 100,06 798,06 Taxe hoteliere 34 12.02.07 698,06 100,00 798,06 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 253,01 400,00 553,01 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 251,81 400,00 651,81 Alte taxe pe serv 37 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973.00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 18.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 3.825,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 838,76 0,00| 200,00] 1.038,78 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 | 838,76 200,00 1.038,76 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 i 838,76 200,00 1.038,76 C, VENITURI NEFISCALE 47 00.12 55.170,48 697,46 55.867,95| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Pag. 2/24 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84|

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoide wue1501q Venituri din proprietate 30.02 38.036,50 8,00 38.036,50| Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 38.036,50 0,00| 38.036,50, Venituri din dobanzi 51 31.02 19,34 0,00) 18,34, Alte venituri din dobanzi 32 31.02.03 19,34 0,00| 19,34| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 00.14 17.114,65 697,46 17.812,11, Venituri din prestari de servicii si alte activitati SA 33.02 304,47 0,00 304,47| Contribu persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 56 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 2.625,02 200,00 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 2.625,02 200,00 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 9.613,52 60,00 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanciiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 9.609,52 60,00 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 4,00 0,00) 4,00 Diverse venituri 62 36.02 4.569,64 0,00| 4.569,64, Taxe speciale 63 36.02.06 3.369,64 0,00 3.368,64! Alte venituri 64 36.02.50 1.200,00 0,00 1.200,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 2,00 437,46 439,48 Donatii si sponsorizari 66 37.02.01 2,00 437,46 439,46 Varsaminte din seciiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 87 37.02.03 -53.427,26 0,00 -53.427,26 Varsaminte din sectiunea de functionare [si 37.02.04 53.427,26 0,00| IL VENITURI DIN CAPITAL 565 00.15 3.896,58 0,00 53.427,26 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 38.02 3.896,58 0,00 3.895,58| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 38.02.03 952,54 0,00 952,54) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 2.544,04 0,00 2.544,04 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 38.02.10 400,00 0,00 400,00 IL. OPERATIUNI FINANCIARE 74 00.16 3.500,00 0,00 3.500,00 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 75 40.02 3.500,06 0,00 3.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”*) 76 40.02.14 3.500,00 0,00 3.500,00 IV. SUBVENTII 7” 00.17 172.875,08 11,82 172.885,88 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR POD po Wueifosd yeqoide we1Botd SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 (00.18 172.875,06 11,82 172.886,8& Subventii de la bugetul de stat 73 (42.02 172.875,06 11,82 172.886,88 A. De capital 80 167.736,59 0,00 167.738,59 de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 81 |42.02.16 5.000,00 0,00 5.000,06 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, 83 42.02.20 182.736,59 0,00 B. Curente 84 5.138,47 11,82 5.150,28 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 |42.02.34 35,57 11,82 47,39 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 86 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90, Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 [45.02 234.451,83 -5,022,00 229.429,83| Fondul European de Dezvoltare regionala 88 45.02.01 125.356,21 -5.022,00 120.334,21 Sume primite in contul plaiilor efectuate in anul curent 89 |45.02.01.01 104.556,21 -5.022,00 99.534,21 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 90 |45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 91 |45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 92 45.02.02 18.050,00 0,00 19.050,00| Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 93 |45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00| Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 94 |45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 [45.02.03 90.045,62 0,00 30.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 96 |45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 |45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,62| Prefinaniari 98 |45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 99 150.02 1.070.890,93 3.127,50) 1.074.018,43 CHELTUIELI CURENTE 100 [01 963.010,27 9.649,50 972.659,77 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 101 |10 201.425,20 0,00 201.425,20| TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 102 [20 233.641,37 159,50 233.800,87 TITLUL III DOBANZI 103 [30 21,116,65 0,00 21.116,65 TITLUL IV SUBVENTII 104 |40 89.919,42 8.000,00 97.919,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 |51 16.546,88 1.490,00| 18.036,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 [56 381.658,87 0,00 381.658.87| Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJBIIPU! POD ure16o1d We1Bo1d TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 107 57 14.201,88 0,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 108 59 4.500,00 0,00 4.500,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 109 70 72.755,83 -6.522,00 66.233,63| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 71 68.553,05 -6.522,00| 82.031,05 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 111 72 4.202,58 0,00 4.202,58] TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 112 81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 50.02 78.175,24 -210,06 17.965,24 Autoritati publice si actiuni externe 114 51.02 51.608,34 -210,00 51,396,34 CHELTUIELI CURENTE 15 01 48.927,15 -250,00 48.677,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18 10 32.414,34 0,00) 32.414,34 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 17 20 14.512,81 -250,00 14.282,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 118 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 70 2.679,19 40,00 2.718,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 71 2.679,19 40,00 2.719,19 Din tota! capitol Autoritati executive si legislative 121 51.02.01 51.608,34 -210,00 51.396,34 Autoritati executive 22 51.02.01.03 51,606,34 210,00 51.398,34| Alte servicii publice generale 54.02 5.452,25 0,00 5.452,25| CHELTUIELI CURENTE 24 ot 3.461,00 0,00 3.461,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 25 20 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 26 51 2.961,00 0,00 2.961,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 27 70 0,00 09,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 28 81 1.991,25 0,00 1.991,25] Din tota! capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantale de administratiile publice locale 29 54.02.07 503,13 0,00 603,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 54.02.10 2.926,00 0.00] 2.926,00 publice generale 31 54.02.50 1.823,12 0,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 132 55.02 21.118,65 0,00 21.116,65, CHELTUIELI CURENTE 133 01 21.116,65 0,00 21.116,65 Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 10JBDIpUI POS yeqosde we1Bo1y 1eaygosi TITLUL iti DOBANZI 134 30 21.116,85 0,00 21.118,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 136 59.02 16.131,10 8,00 16.138,10 Ordine publica si siguranta nationala 137 61.02 16.131,10 8,00 16.139,10 CHELTUIELI CURENTE 38 01 15.980,00 -410,00| 15.570,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40 20 2.970,00 -400,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 41 51 10,00 -10,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 42 59 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 151,10 418,00 569,10, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 151,10 418,00 569,10 Din total capitol Ordine publica 45 61.02.03 15.321,10 8,00 15.328,10 Politie comunitara 46 61.02.03.04 15.321,10 8,00 15.329,10, Protectie civila si protectia contra incen 147 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a |ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 148 63.02 334.460,86 -2.730,50 331.730,36 invatamant 148 65.02 172.062,53 0,00 172.062,53 CHELTUIELI CURENTE 50 01 168.924,00 0,00 168.924,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 151 10 118.569,00 0,00 T18.569.00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52 20 46.641,07 0,00 46.841 SA Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 206,05 0,00 206,05 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 155 59 2.500,00 0,00 2.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 2.987,91 0,00 2.987,91| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 157 71 2.987,91 0,00 2.987,91 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 58 81 150,82 0,00 150,62 Din total capitol invatamant prescolar si primar 59 65.02.03 87.775,22 0,00 87.775,22 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 40JEDIPU! POD uie1Bo1d yeoymoas Invatamant prescolar 1860 65.02.03.01 32.655,96 0,00 32.655,96 invatamant primar 181 65.02.03.02 55.119,26 0,00 55.119,26 invatamant secundar 182 65.02.04 83.145,09 0,00 83.145,09| Invatamant secundar inferior 163 65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 164 65.02.04.02 81.555,39 0,00 81.555,39 Invatamant profesional 165 65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 invatamant postliceal 166 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 167 66.02 31.417,23 -1.500,00 23.917,23 CHELTUIELI CURENTE 168 01 24,182,32 -500,00 23.682,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 169 10 4.698,90 0,00 4.898,90 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 170 20 5.191,12 -500,00 4.691,12) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 51 11.587,82 0,00 11.587,82 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 172 56 2.704,48 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 70 7.234,91 -1.000,00 6.234,91 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 174 71 7.234,91 -1.000,00 6.234,91 Din tatal capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 175 66.02.06 26.427,21 -1.500,00 24.927,21 Spitale generale 176 566.02.06.01 26.427,21 -1.500,00 24927,21| Servi de sanatate publica 177 86.02.08 4.990,02 0,00 4.990,02 Cultura, recreere si religie 178 67.02 75.732,38 -1.700,00 74.032,38 CHELTUIELI CURENTE 179 01 68.301,50 1.500,00| 69.801,50 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 180 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 181 20 52.175,90 0,00 52.175,90 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 182 51 0,00 1.500,00 1.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 183 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 7 7.280,27 -3.200,00 4.080,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 71 7.280,27 -3.200,00 4.080,27 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 186 81 150,81 0,00 150,61 Din tota! capitol Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR pus pod po) ,eqoide wgiboid UI WeJBoid culturale 187 87.02.03 28.015,59 0,00) 28.015,5$ Institutii publice de spectacole si concerte 188 67.02.03.04 21.399,13 0,00| 21.399,13 Case de cultura 189 67.02.03.06 6.616,46 0,00 6.616,46, Servi ecreative si sportive 190 67.02.05 45.269,29 -1.700,00 43.569,29| Sport 191 67.02.05.01 19.803,38 -1.500,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 192 67.02.05.03 25.485,93 -200,90 18.303,36| 25.265,93 |Alte servi n domeniile culturii, recreei 193 67.02.50 2.447,50 0,00 2.447,50| Asigurari si asistenta sociala 194 68.02 55.248,72 469,50 55.718,22, CHELTUIELI CURENTE 195 01 54.877,72 469,50 55.347,22| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 196 10 17.882,24 0,00 17.882,24| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 5.803,72 469,50 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 198 51 1.975,17 9,00 1.975,17 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 199 56 16.222,59 0,00| 16.222,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 200 57 13.184,00 0,00 13.194,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 201 70 371,00 0,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202 TA 371,00 0,00 371,00 Din tota! capitol Asistenta sociala in caz de boli si invali 203 68.02.05 13.294,79 168,50 13.464,29, Asistenta sociala în caz de inva 204 68.02.05.02 13.294,79 188,50 13.464,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 205 68.02.06 17.303,64 0,00 17.303,64| Crese 206 68.02.11 1.402,28 000| 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 207 68.02.15 23.218,00 300,00 23.518,00 Ajutor social 208 68.02.1501 18.208,00 0,00 18.208,00 Cantine de ajutor social 209 68.02.15.02 5.010,00 300,00 5.310,00) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 210 68.02.50 30,00 0,00 3006 | Partea a IV-a SERVIGII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 211 69.02 163.316,88 -1.340,00 181.976,88| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 212 70.02 139.500,18 -1.340,00 138.160,18 CHELTUIELI CURENTE 213 01 95.858,01 840,00 96.698,01 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 214 20 40.422,43 840,00 41.282,43 Pag. 8/24

DENUMIREA INDICATORILOR POI Jeqoide we1ford ejuenpul TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 215 51 12,88 0,00 12,89 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 216 56 55.422,69 0,00 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 217 70 23.1987,32 -2.180,00 21.017,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 218 71 23.197,32 -2.180,00 21.017,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 219 81 20.444,85 0,00| 20.444,85 Din total capitol Locuinte 220 70.02.03 3.826,63 -1.340,00 2.486,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 70.02.03.01 | 3.826,63 -1.340,00 2.486,63 Alte cheltuie! domeniul locuintelor 222 70.02.0330 | 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 70.02.05 24.721,21 0,00 2472121) Alimentare cu apa 224 70.02.05.01 24.721,21 0,00 24 Zi) Iluminat public si electrificari rurale 225 70.02.06 17.884,21 0,00 17.654,21| i în dome r si dezvoltarii comunale Alte servi e locuintelor, servi 226 70.02.50 93.298,13 0,00 93.288,13 Protectia mediului 227 74.02 23.816,70 0,06 23.818,70 CHELTUIELI CURENTE 228 01 23.734,70 0,00 23.734,75 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 229 20 23.000,00 0,00 23.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 230 56 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 231 70 82,00 0,00 82,00) TITLUL Xt ACTIVE NEFINANCIARE 232 71 82,00 0,00 32,00| Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 233 74.02.05 23.082,00 0,00 23.082,00 Salubritate 234 74.02.05.01 14.082,00 0,00 14.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 235 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 236 74.02.06 734,70 0,00 73470 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 237 79.02 478.806,85 7.400,00 486.206,85| Combustibili si energie 238 81.02 274.826,83 8.000,00 282.826,63 CHELTUIELI CURENTE 238 01 274.459,91 8.000,00 282.459,91 TITLUL IV SUBVENTII 240 40 51.819,42 8.000,00 59.819,42 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 56 222.640,49 0,00 222.640,49 Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pas POI yeqosde d CHELTUIELI DE CAPITAL 242 70 366,72 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 243 71 184,14 0,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 244 72 202,58 0,00 Din total capitol Energie termica 245 81.02.08 274.826,63| 8.000,00 282.826 63| Transporturi 246 84.02 203.980,22 -800,00 203.380,22| CHELTUIELI CURENTE 247 01 163.187,31 0,00 163.187,31| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 248 20 42.624,32 0,00 42.624,32| TITLUL IV SUBVENTII 249 40 38.100,00 0,00 38.100,00) Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 56 82.462,99 0,00 82.462,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 28.405,21 -600,00 27.805,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 252 71 24.405,21 -800,00 23.805,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 253 72 4.000,00 0,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 254 81 12.387,70 0,00 12.387,70 Din total capitol Transport rutier 255 84.02.03 203.980,22 -600,00 203.380,22 Drumuri si poduri 256 84.02.03.01 66.477,16 0,00 86.477,16 Transport in comun 257 84.02.03.02 89.342,53 0,00 69.342,53 Strazi 258 84.02.03.03 58.160,53 -800,00 67.560,53| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 259 84.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 260 96.02 0,00 0,00 0,00| REZERVE 281 97.02 0,00 0,00 2,00 EXCEDENT 262 98.02 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 263 99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 505.931,42 8.149,50 814.080,92 TOTAL VENITURI 00.01 605.931,42 8.149,50 614.080,92 VENITURI PROPRII 48.02 501.983,21 7.700,22 509.683,43 VENITURI CURENTE —_ OI | E 00.02 5600.792,95 8.137,68 508.930,63 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD ,eqoide A. VENITURI FISCALE 00.03 599.048,72 7.440,22 606.489,84 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 313.867,95 5.940,22 318.808,17 Ati. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 700,00 2.994,82 impozit pe profit | D| | O 01.02 2.294,82 706,00 2.994,82 impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.294,82 700,00 2.994,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 18 00.06 310.898,14 5.240,22 318.138,36 impozit pe venit 11 03.02 10.150,04 100,00 10,250,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 03.02.18 10.150,04 100,00 10.250,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 300.748,10 5.140,22 305.888,32 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 300.125,10 5.140,22 305.265,32 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 623,00 0,00 623,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 16 090.07 674,99 9,00 874,95 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 674,99 0,00 674,99) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.05 97.672,33 800,00 98.472,33 Impozite si taxe pe propristate 20 07.02 97.672,33 800,00 98.472,33 impozit pe cladiri 21 07.02.01 81.664,91 0,00 81.664,91 impozit pe cladiri - PF 22 07.02.01.01 27.028,17 0,00 27.028,17 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 24 07.02.02 10.190,73 0,00 10.190,73 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 6.381,81 0,00 6.381,91| Impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 3.589,48 000| 3.589,48 !mpozit pe terenurile extravilane 27 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte iaxe de fimbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.859,04 800,00 6.459,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 157,65 0,00 157,65 A4. iîMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 186.670,88 500,00 187.170,68 Sume defalcate din TVA 31 11.02 152.235,00 0,00 152.235,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD yeqosde eyuonul uesfold Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 162,00 0,00 162,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 898,06 100,00 798,08, Taxe hoteliere 35 12.02.07 698,06 100,00 798,06 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 253,01 400,00 853,01 Impozit pe spectacole 37 15.02.01 251,81 400,00 851,81 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 1,20 0,00 1,20 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 18.02 33.484,61 0,00 33.434,51 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 128,01 0,90 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 45 00.11 838,76 200,00 1.038,76 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 838,78 200,00 1.038,78) | Alte impozite si taxe 47 18.02.50 838,76 200,00 1.038,76 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 1.743,23 697,46 2.440,59 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 50 30.02 38.036,56 0,00 38.036,50 Venituri din concesiuni si Închirieri 51 30.02.05 38.036,50 0,00 38.038,50 Venituri din dobanzi 52 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 83 31.02.03 19,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 00.14 -36.312,61 697,46 | -35.515,15| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 304,47 0,06 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 278,47 0,00 278,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputaiii si despagubiri 57 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 2.825,02 200,00 2.825,02 Taxe extrajudiciare de timbru 59 34.02.02 2.625,02 200,00) 2.825,02 Amenzi, penalitati si confiscari 60 35.02 9.613,52 60,06 9.673,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozi lor egale 61 35.02.01 9.609,52 60,00 9.669,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOI yeqosde we1botq BJUSNUI yeoyosi Diverse venituri 36.02 4.569,64 4.569,64 Taxe speciale 84 36.02.06 3.369,64) 3.369,64 Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 66 37.02 -53.425,26| -52.987,80 Donatii si sponsorizari 67 37.02.01 2,00 439,46 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -53.427,26 îV. SUBVENTII 69 00.17 5.138,47 -53.427,26 5. SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 00.18 5.138,47 Subventii de la bugetul de stat 71 42.02 5.138,47 B. Curente 72 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 35,57 47,39| ubventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 42.02.41 5.102,90 5.102,50| 0 OTAL CHELTUIELI 75 50.02 605.931,42 8.149,50 614.080,92| HELTUIELI CURENTE 76 01 570.806,39 8.149,50 578.955,89 O= T LUL i CHELTUIELI DE PERSONAL T7 10 201.425,20 0,00 201.425,20 TI LUL îl BUNURI SI SERVICII 78 20 233.841,37 159,50 233.800,87 LUL îll DOBANZI 78 30 21.116,65 0,00 21.116,65 80 40 89.919,42 8.000,00] 97.919,42 TI LUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 5.001,87 -10,00) 5.991,87 LUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 57 14.201,88 0,00| 14.201,88 TI Ti TITLUL iV SUBVENTII Ţ TI TI LUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 4.500,00 0,00 4.500,00 TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 81 35.125,03 0,00 35.125,03 artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 75.398,05 -250,00 75.148,05 utoritati publice si actiuni externe 86 51.02 48.927,15 -250,00 48.677,15) ELTUIELI CURENTE 87 01 48.927,15 -250,00 48.877,15 TOI H TLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 88 10 32.414,34 0,00 32.414,34 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 89 20 14.512,81 -250,00 1426281, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 90 59 2.000,00 0,00 2.000,00, Din total capitol Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBI po9 POI yeqosde uiesfold Autoritati executive si legislative 51.02.01 48.927,15 -250,00 48.677,15 Autoritati executive 92 51.02.01.03 48.927,15 -250,00 48877,15| Alte servicii publice generale 93 54.02 5.354,25 0,00 5.354,25 CHELTUIELI CURENTE 94 01 3.363,00 0,00 3.363,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 20 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 51 2.863,00 0,00 2.863,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 1.991,25 0,00 1.991,25| Din tatal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 98 54.02.07 603,13 0,00 603,13) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 99 54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00, Alte servicii publice generale 100 54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12, Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 101 55.02 21.116,65 0,06 21.118,85| CHELTUIELI CURENTE 102 01 21.116,65 0,00 21.118,65 TITLUL îl DOBANZI 103 30 21.116,65 0,00| 21.118,65| Din total capitol 1 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 104 59.02 15.980,00 -410,06 15.570,00 Ordine publica si siguranta nationala 105 61.02 15.980,00 -410,00 15.570,00 CHELTUIELI CURENTE 106 01 15.980,00 -410,00 15.570,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 2.970,00 -400,00 2.570,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 109 51 10,00] -10,00 a,00| TITLUL X ALTE CHELTUIELI 110 59 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Ordine publica 111 61.02.03 15.170,00 0,00 15.170,00 Politie comunitara 112 61.02.03.04 15.170,00 0,00 15.170,00 Protectie ci a si protectia contra incen: 113 61.02.05 810,00 -410,00 400,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 114 63.02 285.754,65 -30,50 285.724,15 Învatamant 115 65.02 168.868,57 0,00 168.888,57 CHELTUIELI CURENTE 116 01 168.717,95 0,00 168.717,95 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod 10yeoIpUI POI ue160o1d BJUSNgUJ Jeoynost Wei6otd TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 17 10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVIC 18 20 46.641,07 0,00 46.841,07 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 19 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 21 81 150,82 0,00 150,62) Din total capitol invatamant prescolar si primar 22 65.02.03 86.028,84 0,00 | 86.028,84| invatamant prescolar 65.02.03.01 30.909,58 0,00 30.909,58| invatamant primar 24 65.02.03.02 55.119,26 0,00 55.119,26| invatamant secundar 25 85.02.04 81.697,51 0,00 81.897,51) Invatamant secundar inferior 26 85.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 80.257,81 0,00 80.257,81 Invatamant profesional 28 65.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 129 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 130 66.02 11.043,72 -500,00 10.543,72 CHELTUIELI CURENTE 131 01 11.043,72 -500,00 10.543,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 4.698,90 0,00 4.698,90, TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 5.191,12 -500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34 51 1.153,70 0,00 Din total capitol 4.691 1.153,70 A Servicii medicale in unitaii sanitare cu paturi 35 66.02.06 6.153,70 -500,00 5.653,70 Spitale generale 36 86.02.06.01 6.153,70 -500,00 5.653,70 Servicii de sanatate publica 37 66.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02 Cultura, recreere si religie 67.02 67.187,23 0,00 57.187,23 CHELTUIELI CURENTE 39 01 67.036,82 0,00 67.036,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 14.860,72 0,00 14.860,72| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 52.175,90 0,00 52.175,90 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 180,61 0,00 150,61 Din total capitol Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 OI yeqoide ejuonţul Servicii culturale 67.02.03 25.548,96 0,00 25.548,96, institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 18.932,50 0,00 18.932,50 Case de cultura 67.02.03.06 6.616,46 0.00| 6.616,46 Servicii recreative si sporilve 67.02.05 39.190,77 0,00 39.190,77 Sport 87.02.05.01 16.185,00 0,00 16.185,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 23.005,77 0,00 23.005,77 Alte servicii în domeniile culturi recreerii si religiei 67.02.50 2.447,50 0,00 2.447,50 Asigurari si asistenta sociala 68.02 38.655,13 469,50 39.124,63 CHELTUIELI CURENTE 01 38.655,13 469,50 39.124,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 17.882,24 0,00 17.882,24 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.603,72 469,50 6.073,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 154 51 1.975,17 0,00 1.975,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 57 13.194,00 0.00[ 13.194,00| Din tota! capitol Asistenta sociala in caz de boli 56 68.02.05 13.294,79 169,50 13.464,29 Asistenta sociala în caz de inval 68.02.05.02 13.294,79 169,50 13.464,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 58 58.02.06 3.301,05 0,00 3.301,05 Crese 39 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,28 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 20.627,00 300,00 20.927,00 Ajutor social 61 68.02.15.01 17.930,00 0,00) 17.830,00 Cantine de ajutor social 62 68.02.15.02 2.697,00 300,00| 2.997,00) Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 63 68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 164 69.02 83.867,28 840,00 84.707,28 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 165 70.02 60.887,28 840,00 81.707,28 CHELTUIELI CURENTE 66 01 40.422,43 840,00 41.262,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 20 40.422,43 840,00 41.262,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 81 20.444,85 20.444,85 Din total capitol 0,00| Ţ Locuinte 69 70.02.03 728,80 0,90 728,80 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi POI yeqoide weifo1d ejuențul Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 70.02.03.01 728,80 0,00 728,80 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 171 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 70.02.05 16.605,00 0,00 18.605,00 Alimentare cu apa 73 70.02.05.01 16.605,00 0,00 16.605,00 74 70.02.06 9.700,00 840,00 10.540,00 iluminat public si electrificari rurale Alte servicii in dome ile locuintelor, servi ior si dezvoltarii comunale 175 70.02.50 33.833,48 0,00 33.833,48 Protectia mediului 176 74.02 23.000,00 0,00 23.000,06 CHELTUIELI CURENTE 01 23.000,00 0,00 23.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 23.000,00 0,00) 23.000,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 23.000,00 0,00 23.000,00 Salubritate 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 182 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 79.02 144.931,44 8.000,00 152.931,44 Combustibili si energie 184 81.02 51.819,42 8.000,00 59.819,42 CHELTUIELI CURENTE 85 01 51.819,42 8.000,00 59.819,42 TITLUL IV SUBVENTII 86 40 51.819,42| 8.000,00 59.819,42 Din total capitol Energie termica 87 81.02.06 51.819,42 8.000,00 59.819,42 Transporturi 188 84.02 83.112,02 0,00 93.112,02 CHELTUIELI CURENTE 189 01 80.724,32 0,00 80.724,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90 20 42.824,32 0,00 42.624,32 TITLUL IV SUBVENTII 191 40 38.100,00 0,90 38.100,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 92 81 12.387,70 0,00 12.387,70 Din total capitol Transport rutier 84.02.03 93.112,02 0,00 93.112,02 Drumuri si poduri 94 84.02.03.01 27,12 0,00 27,12 Transpart in comun 195 84.02.03.02 51.286,45 0,00 51.286,45 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi J0JeDIpUI POS yeqosde we15o1d Strazi 196 84.02.03.03 41.818,45 0,00 41818,45| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 197 84.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 198 96.02 0,00 0,00 0,00| REZERVE 199 97.02 0,00 0,00 0,00| EXCEDENT 200 98.02 0,00 0,00 0,00) DEFICIT 201 95.02 0,06 0,00 0.6 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 463.012,28| -5.022,00 457.890,26 TOTAL VENITURI 00.01 463.012,26 -5.022,00 457.990,26 VENITURI PROPRII 48.02 7.396,58 0,00 7.396,58 |. VENITURI CURENTE 00.02 53.427,28 0,06 53.427,26 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 53.427,26 0,00| 53.427,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 53.427,26 0,00| 53.427,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 53.427,26 0,00| 53.427,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 53.427,26 0,00 53.427,26, VENITURI DIN CAPITAL 00.15 3.896,58 0,00 3.896,58| Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 3.896,58 0,00 3.896,55 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 38.02.03 952,54 0,00 952,5 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 2.544,04 0,00 2.544,04] Depozite speciale pentru construciii de construinte 38.02.10 400,00 0,00 400,00 IN. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 3.500,00 0,00 3.500,00 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 3.500,00 0,00 3.500,06 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”) 40.02.14 3.500,00 0,00 3.500,00 IV. SUBVENTII 00.17 167.736,59 0,00 187.738,59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 167.736,59 0,00 187.738,58 Subventii de la bugetul de stat ||» o cin» [PC] P TRIP 42.02 167.736,59 0,00 167.736,59| A. De capital Ş N 167.736,59 0,00 187.738,59| Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate pe d 42.02.16 5.090,00 0,00 5.000,00) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locate pentru finantarea altor investitii în sanatate N N 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei PO) wei6o1d ejuonpul Subventii de la bugeiul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 182.736,59 0,00 162.736,59 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 24 45.02 234.451,83 -5.022,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 45.02.01 125.356,21 -5.022,00 120.334,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.01.01 104.556,21 -5.022,00 99.534,21 Sume primite în contul platitor efectuate în anii anteriori 27 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00 Prefinantari 28 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00 Fondul Social European 29 45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 30 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite în contul piatilor efeciuate in anii anteriori 31 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 32 45.02.03 90.045,62 0,00 90.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 33 45.02.03.01 65.000,00 0,00 65.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 34 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,82 Prefinantari 35 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 36 50.02 464.959,51 -5.022,00 459.937,51 CHELTUIELI CURENTE 37 01 392.203,88 1.500,00 393.703,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 10.545,01 1.500,00 12.045,01| Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 56 381.658,87 9,00 381.658,87| CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 72.755,63) -6.522,00 66.233,63| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 7 68.553,05 -8.522,00 62.031,05| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 42 72 4.202,58) 0,00 4.202,58| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 50.02 2.777,18 40,00 2.817,19) Autoritati publice si actiuni externe 44 51.02 2.679,18 40,00 2719.18) CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.679,19 40,00 2.719,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 2.679,19 40,00 2.718,19 Din total capitol Autoritati executive si legislative 48 51.02.01 2.679,19 40,00 2.719,19 Autoritati executive 49 51.02.01.03 2.679,19 40,00 2.719,18 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqosde ure1foid Alte servicii publice generale 50 54.02 98,00 0,00 98,00) CHELTUIELI CURENTE 51 01 98,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 51 98,00 0,00 98,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 54 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 55 54.02.10 98,00 0,00 Alte servicii publice generale 56 54.02.50 0,00 0,00 sas 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 57 59.02 151,10 418,00 569,10) Ordine publica si siguranta nationala 58 61.02 151,10 418,00 569,10| CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,00 0,00 0,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 151,10 418,00 569,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 71 151,10 418,00 569,10 Din total capitol Ordine publica 62 61.02.03 151,10 8,00 159,10 Politie comunitara 63 61.02.03.04 151,10 8,00 159,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 64 61.02.05 0,00 410,00 410,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 55 63.02 48.706,21 -2. 700,00 46.006,21 Invatamant 66 65.02 3.193,96 0,00 3.193,96 CHELTUIELI CURENTE 67 01 206,05 0,00 206,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 68 56 206,05 0,00 206,05) CHELTUIELI DE CAPITAL 569 70 2.987,91 0,00 2.987,91) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 ra 2.987,91| 0,00 2.987,91 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 71 65.02.03 1.746,38 0,00 1.746,38 Invatamant prescolar 72 65.02.03.01 1.746,38 0,00 1.746,38 Invatamant primar 73 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 74 65.02.04 1.447,58 0,00 1.447,58 invatamant secundar inferior 75 65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POI yeqosde ejueniiul LUIRIBOI Invatarnant secundar superior 65.02.04.02 1.297,58| 0,00 1.297,58 Invatamant profesional 77 65.02.04.03 0,00| 0,00 0,00 invatamant postliceal 78 85.02.05 0,00) 0,00 0,00 Sanatate 79 66.02 20.373,51| -1.000,06 19.373,51 CHELTUIELI CURENTE 80 01 13.138,60| 0,00 13.138,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 10.434,12| 0,00 10.434,12| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 58 2.704,48| 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 7.234,91| -1.000,00 6.234,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 7.234,91| -1.000,00 6.234,91 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 85 66.02.06 20.273,51 -1.000,00 19.273,51 Spitale generale 86 866.02.06.01 20.273,51 -1.000,00 19.273,51 Servicii de sanatate publica 87 86.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 88 67.02 8.545,15 -1.700,00 6.845,15 CHELTUIELI CURENTE 89 01 1.264,88 1.500,00 2.764,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 0,00 1.500,00 1.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE E 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 70 7.280,27 -3.200,00 4.080,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 71 7.280,27 -3.200,00 4.080,27 Din total capitol Servicii culturale 94 67.02.03 2.466,63 0,00| 2.466,63 publice de spectacole si concerte 95 67.02.03.04 2.466,63 0,00| 2.466,83 Case de cultura 96 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 97 67.02.05 6.078,52 -1.700,00 4.378,52 Sport 98 87.02.05.01 3.618,36 -1.500,00 2.118,36| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agremeni 99 67.02.05.03 2.460,16 -200,00 2.260,18) Alte servici , recreerii si religiei 100 67.02.50 0,00 0,00 0,00 | Asigurari si asistenta sociala 101 68.02 16.593,59 0,00 16.593,59 CHELTUIELI CURENTE 102 01 16.222,59 0,00 16.222,59| Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joțeolput pod yeqoide uwre1fo1y Jeno ure1601y Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 56 16.222,59 0,00 16.222,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 371,00 0,00 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 71 371,00 0,00 371,00) Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 106 88.02.05 0,00) 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 107 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 108 68.02.06 14.002,59| 0,00 14.002,59 Crese 10$ 68.02.11 0,90 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 110 68.02.15 2.591,00 0,00 2.591,00) Ajutor social 111 68.02.1501 278,00 0,00 278,00, Cantine de ajutor social 112 68.02.15.02 2.313,00 0,00 2.313,00, Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 113 68.02.50 0,00 0,00 0.00, Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114 69.02 79.449,60 -2.180,00 77.289,60 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 115 70.02 78.632,90 -2.180,00 76.452,90 CHELTUIELI CURENTE 116 01 55.435,58 0,00 55.435,58 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 51 12,89 0,00 12,89 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 56 55.422,69 0,00 55.422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 23.197,32 -2.180,00 21.017,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 23.197,32 -2.180,00 21.017,32 Din total capitol Locuinte 121 70.02.03 3.097,83 -1.340,00 1.757,83 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.02.03.01 3.097,83 -1.340,00 1.757,83 Alte cheltui n domeniul locuintelor 123 70.02.03.30 0,00 0,00| 0,00) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124 70.02.05 8.116,21 0,00| 8.116,21) Alimentare cu apa 125 70.02.05.01 8.116,21 0,00 8.116,21 iluminat public si electrificari rurale 126 70.02.06 7.954,21 -840,00 7.114,21 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 127 70.02.50 59.464,65 0,00 59.464,65 Protectia mediului 128 74.02 816,70 9,00 816,70 CHELTUIELI CURENTE 128 01 734,70 0,00 734,70 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI yeqoxde Jeoynoe1 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 56 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 33 74.02.05 82,00 0,00 82,00) Salubritate 34 74.02.05.01 82,00 0,00 82,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00) Canalizarea si tratarea apelor reziduale 38 74.02.08 734,70 0,00 734,70| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 137 79.02 333.875,411 -600,00 333.275,41| Combustibili si energie 138 81.02 223.007,21 0,00 223.007,21 CHELTUIELI CURENTE 39 01 222.640,49 0,00 222.840,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 40 56 222.640,49 0,00 222.640,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 366,72 0,00| 366,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 164,14 0,00 184,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 43 72 202,58 0,00 202,58 Din tota! capitol Energie termica 144 81.02.06 223.007,21 0,00 223.007,21 Transporturi 145 84.02 110.868,20 -800,00 110.268,20, CHELTUIELI CURENTE 146 01 82.462,99 0,00 82.462,99| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 147 56 82.462,99 0,00 82.462,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 70 28.405,21 -800,00 27.805,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 71 24.405,21 -600,00 23.805,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 150 72 4.000,00 0,00 4.000,00 Din totat capitol Transport rutier 151 84.02.03 110.868,20 -600,00 110.268,20 Drumuri si poduri 182 84.02.03.01 66.450,04 0,00 66.450,04 Transport în comun 153 84.02.03.02 18.076,08 0,00 18.076,08 Strazi 154 84.02.03.03 26.342,08 -800,00 25.742,08 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 155 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Pag. 23/24

DENUM IREA INDICATORILOR JoyeoaIpul pusi po yeqosde ejuonțul Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 156 [96.02 0,00 REZERVE 157 97.02 0,001 E s|e EXCEDENT 158 (98.02 0,00 DEFICIT 159 99.02 1.947,25| PRIMAR, /( A i NICOLAE / 7 e Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: BUGET_VENITURI_PROPRII.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE ÎNTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR pui pos JoţeaIpuI POI ute16o1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 252.752,92 27.898,25 280.651,17 1. VENITURI CURENTE 00.02 239.700,60 27.898,25 267.598,85 C, VENITURI NEFISCALE 00.07 239.700,80 27.898,25 267.598,85 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,68) Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,68 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,80 Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII e | ea 04 | «E | 10 O | I- | O 00.09 239.134,92| 27.898,25 267.033,17 Venituri din prestari de servicii si alte activitati a 33.10 232.058,38| 27.898,25| 259.956,61 Taxe si alte venituri in invatamant o = 33.10.05 20,00 14,00| 34,00 Venituri din prestari de serv pn 33.10.08 2.395,00 37,00 2.432,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive N 33.10.18 1.360,44 0,00 1.380,44 Venituri din cercetare na = 33.10.20 290,00 5,00| 295,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate < 33.10.21 166.962,83 28.748,78 195.711,41 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Do < 33.10.30 27.604,00 -1.234,33 26.389,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ate Ministerului Sanatatii 18 33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00 Aite venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.712,29 327,80 27.040.089, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 18 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 1.956,56 0,00 1.936,56) Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56) Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 -1.924,33 -233,32 -2.157,65| Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 1.924,33 233,32 2.157,65| IV. SUBVENTII 24 00.12 11.727,78 0,00 11.727,78| Pag. 1/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JojedDIPUI yeqosde uiei6o1d Subventii de la bugetul de stat 42.10 561,59 0,00| 561,89 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0.001 561,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,58 Alte cheltuiei 28 42.10.11.06 404,00 0,00] 404,00 Subventii de la alte administrati 29 43.10 11.186,18 0,00| 11.166,19 30 43.10.10 500,00 0,00| 500,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielitor curente in domeniul santa Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltui i 31 43.10.14 7.800,52 0,00) 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 32 43.10.16 500,00 0,00) 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 33 43.10.16.03 500,00 0,00| 500,00 Sume din veniturile propr ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 34 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,90 Sume din veniturile proprii ale sterului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicati urgenta in sanatate 35 43.10.17.01 2.250,00 0,00| 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 43.10.18 115,67 0,00| 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 49.10 252.752,92 27.838,25 280.651,17 CHELTUIELI CURENTE 01 240.162,40 27.864,93 267.827,33 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 85.493,72 23.556,00 109.049,72 Cheltuieli salariale in bani 10.01 62.182,87 23.558,00 85.738,87| Salarii de baza 10.01.01 43.371,70 23.556,00 66.927,70, Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 9.542,54 0,00 9.542,54) Alte sporuri 10.01.06 2.795,88 0,00 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 693,24 0,00 693,24| fond aferent platii cu ora 10.01.11 4.875,17) 0,00 4.876,17 indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 10.01.12 192,00 0,00 192,00 îndemnizatii de delegare 10.01.13 123,17 0,00 123,17 indemnizatii de detasare 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Pag.2/239

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10ţeoIpul POI Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 583,17) 0,00 e) ca 10 Cheltuieli salariale în natura 34 10.02 4.779,60| 0,00 Tichete de masa 55 10.02.01 4.774,60 0,00 —ioOIO -|6|6 | - = = a Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 56 10.02.04 5.00 0,00 5,00 Contributii 57 10.03 18.531,25| 0,00 18.531,25 Contributii de asigurari sociale de stat 58 10.03.01 14.033,69 0,00 14.033,89 Contributii de asigurari de somaj 59 10.03.02 337,56 0,00 337,56 Contributii de asigurari sociale de sanatate 60 10.03.03 3.363,91| 0,00 3.363,91 Coniributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 81 10.03.04 202,85 0,00 202,85 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 62 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 83 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64 20 153.225,59 4.108,93 157.334,52 Bunuri si servicii 65 20.01 40.835,00 -1.695,61 39.139,39 Furnituri de birou 66 20.01.01 8.941,10 -127,53 8.813,57 Materiale pentru curatenie 67 20.01.02 1.348,28 -68,97 1.341,31 Incalzit, iluminat si forta motrica 68 20.01.03 8.238,30 -1.157,87 7.080,43 Apa, canal si salubritate 69 20.01.04 2.568,97 -187,59| 2.381,38 Carburanti si lubrifianti 70 20.01.05 813,72 -52,50 581,22 Piese de schimb 71 20.01.06 1.080,42 100,78 1.181,21 Transport 72 20.01.07 409,66 35,77 465,43 Posia, telecomunica radio, tv, internet 73 20.01.08 647,79 1,68 549,47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 74 20.01.09 6.362,66 -294,71 6.067,95 Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 75 20.01.30 10.624,10 -26,68 10.597,42 Reparatii curente 75 20.02 1.915,19 -349,47 1.565,72) Hrana m 20.03 14.703,13 -178,74 14.524,39, Hrana pentru oameni 78 20.03.01 14.702,13 -178,74 14.523,38 Hrana pentru animale 79 20.03.02 1,00 0,00 100| Medicamente si materiale sanitare 80 20.04 86.314,03 8.992,68 93.305,71| Medicamente 81 20.04.01 67.241,31 8.469,63 73.711,00| Materiale sanitare 82 20.04.02 11.247,18 -321,19 10.926,00) Pag. 3/29

DENUMIREA INDICATORILOR pui po pOS yeqosde weifold eyuonguț UBIBOIA Reacii 20.04.03 5.830,89 897,53 7.728,22) Dezinfectanii 84 20.04.04 994,84 -53,35 941,49| Bunuri de natura obiectelor de inventar 85 20.05 1.853,48 -261,84 1.591,64) Uniforme si echipament 86 20.05.01 238,45 -56,55 181,80, Lenjerie si accesorii de pat 87 20.05.03 167,93 -58,26 109,67) Alte obiecte de inventar 88 20.05.30 1.447,10 -147,03 1.300,07| Deplasari, detasari, transferari 89 20.06 534,89 -20,67 514,22 Deplasari interne, detasari, transferari 90 20.06.01 313,76 -20,12 293,84 Deplasari in strainatate 91 20.06.02 221,13 -0,55 220,58 Materiale de laborator 92 20.08 1.080,99 -203,51 877,48 Carti, publicatii si materiale documentare 93 20.11 50,50 -3,00 47,50| consultanta si expertiza 94 20.12 46,40 0,00 46,40) Pregatire profesionala 95 20.13 158,53 -1,49 157,04| Protectia muncii 96 20.14 97,94 -5,00 92,94 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi 97 20.25 71,00 4,00 500| Alte cheltui 98 20.30 5.564,51 -168,42| 5.396,09| Reclama si publicitate 99 20.30.01 16,70 0,00| 16,70 Protocol si reprezentare 100 20.30.02 28,00 0,00 28,00 Prime de asigurare non-viata 101 20.30.03 1,86 0,00 1,86 Chi 102 20.30.04 2.863,27 31,51 2.894,78 103 20.30.06 767,00 0,00 767,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor cu bunuri ici alte cheltui 104 20.30.30 1.887,68 -198,93 1.887,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 106 56.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Finantarea nationala 107 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 108 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 109 57 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale 110 57.02 15,71 0,00 15,71 Pag. 4/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEIIPUI po yeqoude ues6ory Ajutoare sociale in natura 111 57.02.02 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 112 59 102,84 0,00 102,84 Burse 113 59.01 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 114 70 12.590,52 233,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 115 71 12.590,52 233,32 12.823,84 12.823,84| Active fixe 116 71.01 12.590,52 233,32 12.823,84| Constructii 117 71.01.01 637,67 0,00 637,67 Masini, echipamente si mijloace de transport 118 71.01.02 11.102,08 0,00 11.102,08 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 118 71.01.03 759,53 233,32 992,85 Alte active fixe 120 71.01.30 91,26 0,00 91,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 121 50.10 5.218,08 0,00 5.218,06 Alte servicii publice generale 122 54.10 5.218,06 0,00 5.218,06 CHELTUIELI CURENTE 123 01 5.120,08 0,00 5.120,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 124 10 2.828,00 0,00 2.828,00 Cheltuieli salariale în bani 125 10.01 2.208,00 0.00) 2.208,00 Salarii de baza 126 10.01.01 2.152,00 0,00| 2.152,00 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 127 10.01,12 4,00 0,00) 4,00 indemnizatii de delegare 128 10.01.13 12,00 0,00) 1250) le în bani Alte drepturi salai 129 10.01.30 40,00 0,00 40,00| Contributi 130 10.03 820,00 0,00 520,00, Contributii de asigurari sociale de stat 131 10.03.01 452,00 0,00 452,00, Contributii de asigurari de somaj 132 10.03.02 12,00 0,00 12,00| Contributii de asigurari sociale de sanatate 133 10.03.03 116,00 0,00 115,00| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 134 10.03.04 4,00 0,00 4,00) Contributii pentru conced indemnizatii 135 10.03.08 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 20 2.292,06 0,00 2.292,06 Bunuri si servii 137 20.01 1.156,06 0,00 1.186,06 Furnituri de birou 138 20.01.01 32,00 0,00 32,00 Materiale pentru curatenie 139 20.01.02 34,00 0,00 34,00 Incalzit, ilurninat si forta motrica 140 20.01.03 332,00 0,00 332,00 Pag. 5/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei poz POS yeqoide ure1bo1d eyuongul Weibo1y Apa, canal si salubritate 141 20.01.04 160,00 0,00 160,00 Carburanti si lubrifianti 142 20.01.05 34,00 0,00 34,00 Piese de schimb 143 20.01.06 33,00 0,00 33,00| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 144 20.01.08 70,00 0,00 70,00| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 145 20.01.09 147,00 0,00 147.00) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 146 20.01.30 314,068 0,00 314,06 Bunuri de natura obiectelor de inventar 147 20.05 39,00 0,00 39,00 Alte obiecte de inventar 148 20.05.30 39,00 0,00 39,00 Depiasari, detasari, transferari 149 20.06 59,00 0,00 59,00 Deplasari interne, detasari, transferari 150 20.06.01 59,00 0,00 59,00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8,00 0,00 8.00 Pregatire profesionala 20.13 30,00 0,00 30,00 Protectia muncii 20.14 17,00 0,00 17,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 63,00 0,00 83,00 Aite cheltuieli 20.30 920,00 0,00 920,00 Protocol si reprezentare 20.30.02 12,00 0,00 12,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 767,00 0,00 767,00 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 141,00 0,00 141,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 98,00 0,00 98,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7i 98,00 0,00 98,00 Active fixe 71.01 98,00 0,00 98,00 Constructii 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 35,00 0,00 35,00 Alte active fixe 71.01.30 63,00 0,00 63,00| Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 85 54.10.10 5.218,06 0,06 5.218,06 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 186 64.10 247.517,19 27.898,25 275,415,44 învatamant 87 65.10 25.242,66 0,06 25,242,66 CHELTUIELI CURENTE 68 01 24,941,27 0,00 24.941,27 Pag.6/28

DENUMIREA INDICATORILOR PUBI po3 poZ yeqosde wuei6o1y ejuongul ure1B01d TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 168 10 3.858,10 0,00 3.858,10 Cheltuieli salariale în bani 170 10.01 3.017,15 0,00 3.017,15 Salarii de baza 171 0.01.01 1.385,36 0.00 1.385,36 Sporuri pentru conditii de munca 172 0.01.05 2,04 0,00 2,04 Alte sporuri 173 10.01.06 9,28 0.09j 9,28 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 174 0.01.10 208,24 0,00 208,24 fond aferent platii cu ora 175 0.01.11 1.080,37 0,00 1.080,37 indemnizatii de delegare 176 10.01.13 11,19 0,00 11,19 Indemnizatii de detasare 177 0.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale în bani 178 0.01.30 315,67 0,00 315.67) Cheltuieli salariale în natura 179 0.02 5,00 0,00 5,00) Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 180 0.02.04 5,00 0,00 5,00) Contributii 181 10.03 335,95 0,00 5 05) 835,95 Contributii de asigurari sociale de stat 182 90.03.01 621,25 0,00 621,25| Contributii de asigurari de somaj 183 10.03.02 16,16 0,00 16,16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 184 0.03.03 152,71 0,00 182,71) Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale 185 10.03.04 18,89 0,00 18,69) Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 186 10.03.05 0,04 0,00 0,04| Contributii pentru concedii si indemniza 187 0.03.06 27,10 0,00 27.10| TITLUL Il BUNURI SI 188 20 20.964,62 0,00 20.964,62 Bunuri si servici 189 20.01 10.445,24 0,00 10.445,24| Furnituri de birou 190 20.01.01 8.233,31 0,00 8.233,31) Materiale pentru curatenie 191 20.01.02 264,47 0,00 264,47) incalzit, ilurninat si forta motrica 192 20.01.03 280,98 0,00 Apa, canal si salubritate 193 20.01.04 85,91 0,00 Carburanti si lubrifianti 194 20.01.05 26,22 0,00 Piese de schimb 195 20.01.06 15,02 0,00 Transport 196 20.01.07 15,84 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 197 20.01.08 76,83 0,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 198 20.01.09 784,83 0,00 Pag. 7/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD yeqoude ure1Bo1d Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare 199 20.01.30 561,82 0,00) 661,82 Reparatii curente 200 20.02 80,78 0,00 80,78 Hrana 201 20.03 9.924,91 0,00 9.924,91 Hrana pentru oameni 202 20.03.01 9.924,91 0,00| 9.924,91 Medicamente si materiale sanitare 203 20.04 8,89| 0,00 8,89 Medicamente 204 20.04.01 4,26 0,00 4,26 Materiale sanitare 205 20.04.02 3,56 0,00 3,56 Reactivi 206 20.04.03 0,28 0,00 0,28 Dezinfectanti 207 20.04.04 0,78 0,00 0,79 Bunuri de natura obiectelor de inventar 208 20.05 309,96 0,00 309,96 Uniforme si echipament 209 20.05.01 10,80 0,00 10,80 Lenjerie si accesorii de pat 210 20.05.03 13,15 0,00 13.15, Alte obiecte de inventar 2141 20.05.30 286,01 0,00 286,01 Deplasari, detasari, transferari 212 20.06 52,33 0,00 52,33 Deplasari interne, detasari, transferari 213 20.06.01 25,80 0,00 25,80 Deplasari in strainatate 214 20.08.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 215 20.09 2,95 0,00 2,95 Cartii, publicatii si materiale documentare 216 20.11 22,50 0,00 22,50 consultanta si expertiza 217 20.12 10,40 0,00 10,40 Pregatire profesionala 218 20.13 71,07 0,00 71,07 Protectia muncii 218 20.14 30,94 0,00 30,94 Alte cheltuieli 220 20.30 4,65 0,00] 4,65 221 20.30.01 1,82 0,00| 1,62 Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata 222 20.30.03 1,86 0,00) 1,86 alte cheltuieli cu bunuri si servi 223 20.30.30 1,17 0,00 1,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 224 57 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale 225 57.02 16,71 0,00) 15,71 Ajutoare sociale in natura 226 57.02.02 15,71 0,00) 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 227 59 102,84 0,00 102,84 Burse 228 59.01 102,84 0,00 102,84 Pag. 8/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pO5 yeqosde wesfioid CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 301,39 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 230 71 301,39 0,00 Active fixe 231 7101 301,38 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 232 71.01.03 301,39 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 233 85.10.03 14.539,57 0,00 14.538,57 invatamant prescolar 234 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 invatamant primar 235 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 invatamant secundar 236 65.10.04 10.476,88 0,00 10.476,88 invatamant secundar superior 237 65.10.04.02 10.406,02 0,00 10.406,02 invatamant profesional 238 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 invatamant postliceal 239 65.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 240 66.10 219.486,43 27.898,25 247.384,88 CHELTUIELI CURENTE 241 01 207.397,97 27.664,93 235.082,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 242 10 78.442,64 23.556,00 101.998,64 Cheltuieli salariale în bani 243 10.01 56.592,74 23.556,00 80.148,74 Salarii de baza 244 10.01.01 39.834,34 23.556,00 653.390,34 Sporuri pentru conditii de munca 245 10.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50 Alte sporuri 246 10.01.08 2.788,60 0,00 2.788,80 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 247 10.01.10 485,00 0,00 485,00 fond aferent platii cu ora 248 10.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80 indemnizatii de delegare 249 10.01.13 3,00 0,00 3,00 Alte drepturi salariale în bani 250 10.01.30 147,50 0,00 147,50 Cheltuieli salariale in natura 251 10.02 4.774,60 0,00 4.774,60 Tichete de masa 252 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,60 Contributii 253 10.03 17.075,30 0,00 17.075,30 Contributii de asigurari sociale de stat 254 10.03.01 12.960,44 0,00 12.960,44 Contributii de asigurari de somaj 255 10.03.02 309,40| 0,00 309,40 Contributii de asigurari sociale de sanatate 256 10.03.03 3.095,20) 0,00 3.095,20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 257 10.03.04 180,16) 0,00 180,16, Pag.9/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJEIPUI POD yeqoide ure16o1d BJUBARUI ueiBoId Contributii pentru conced indem 258 .03.06 530,10 0,00 530,10 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 259 127.630,79 4.108,93 131.739,72 Bunuri si servi 260 .01 28.469 ,48| -1.895,61 26.773,87 Furnituri de birou 261 01.01 652,59) -127,53 Il Materiale pentru curatenie 262 .01.02 1.023,41 -6,97 525,06 1.018,44) incalzit, iluminat si forta motrica 263 .01.03 7.495,11 -1.157,87 6.337,24| Apa, canal si salubritate 284 01.04 2.320,06 -187,59 2.132,47) Carburanti si lubrifianti 265 .01.05 496,00 -52,50 443,50, Piese de schimb 266 01.06 1.017,40 100,79 1.118,19) Transport 267 .01.07 333,32 55,77 389,09) Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 268 474,96 1,88 476,64| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 269 .01.09 5.238,13 -294,71 4.943,42) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 270 .01.30 8.418,50 -26,68 Reparatii curente 271 .02 1.818,21 -349,47 Hrana 272 03 4.438,22 -178,74 4.259,48| Hrana pentru oameni 273 03.01 4.437,22 -178,74 4.258,48| Hrana pentru animaie 274 .03.02 1,00 0,00 1,00| Medicamente si materiale sanitare 275 86.299,14 5.992,68 93.291,82| Medicamente 276 .04.01 67.237,05 6.469,69 73.705,74| Materiale sanitare 277 1 2 2 2 20 2 2 2 20: 2 20.01.08 2 2 2 2 2 2 20. 2 2 .04.02 11.243,63 -321,19 10.922,44| Reactivi 278 20.04.03 5.830,41 897,53 772754, Dezinfectanti 273 20.04.04 988,05 -53,35 934.70, Bunuri de natura obiectelor de inventar 280 20.05 1.379,52 -261,84 1.117,68| Uniforme si echipament 281 20.05.01 217,65 -56,55 161,10) Lenjerie si accesorii de pat 282 20.05.03 154,78 -58,26 96,52) Alte obiecte de inventar 283 20.05.30 1.007,09 147,03 860,06) Deplasari, detasari, transferari 284 20.06 96,56 -20,67 75,89) Deplasari interne, detasari, transferari 285 20.06.01 86,36 -20,12 66,24| Deplasari in strainatate 286 20.08.02 10,20 -0,55 9,65, Materiale de laborator 287 20.09 1.078,04 -203,51 874,53) Pag. 10/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoyedIput po3 wue1fo1y ejuongul Carti, publicatii si materiale documentare 288 20.11 15,00 -3,00 12,00 consultanta si expertiza 289 20.12 36,00 0,00 Pregatire profesionala 290 20.13 46,96 1,49 | 36,00, 45,47) Protectia muncii 291 20.14 45,00 -5,00 40,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 292 20.25 8,00 4,00 12,00 Alte cheltuieli 293 20.30 3.899,66 -168,42 3731,24 Ch 294 20.30.04 2.818,17 31,51 2.849,68 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 295 20.30.30 1.081,49 -199,93 881,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 296 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 297 58.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Finantarea nationala 298 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 299 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 300 70 12.088,46 233,32 12.321,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 301 71 12.088,46 233,32 12.321,78 Active fixe 302 71.01 12.088,46 233,32 12.321,78 Constructii 303 71.01.01 620,00 0,00 620,00 Masini, echipamente si mijloace de îransport 304 71.01.02 11,102,06 9,00 11.102,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 305 71.01.03 338,14 233,32 571,46 Alte active fixe 306 71.01.30 28,26 0,00 28,26 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 307 86.10.06 219.486,43 247.384,68 Spitale generale 308 66.10.08.01 219.486,43 27.898,25, 247.384,58| Cultura, recreere si religie 309 67.10 2.271,00 0,00) 2.271,08 CHELTUIELI CURENTE 310 01 2.186,00 0,00, 2.186,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 311 10 364,98 0,00| 364,98| Cheltuieli salariale în bani 312 10.01 364,98 0,00 364,98| Salarii de baza 313 10.01.01 0,00 0,00 0,00) indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 314 10.01.12 188,00 0,00 188.00, Pag. 11/29

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 POD yeqoide wueifo1d ejuonguj indemnizatii de delegare 315 10.01.13 96,98 0,00 96,98 Alte drepiuri salariale in bani 316 10.01.30 80,00 0,00 80,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 317 20 1.821,02 0,00 1.821,02 Bunuri si servi 318 20.01 811,12] 0,00 811,12 Furnituri de birou 319 20.01.01 17,.20| 0,00 17,20 Materiale pentru curatenie 320 20.01.02 14,40 0,00 14,40 incalzit, iluminat si forta motrica 321 20.01.03 15,20 0,00 15,20 Apa, canal si salubritate 322 20.01.04 3,00) 0,00 3,00 Carburanti si lubrifianti 323 20.01.05 57,50| 0,00 57,50 Piese de schimb 324 20.01.06 15,00 0,00 15,00 Transport 325 20.01.07 60,50| 0,00 860,50 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 326 20.01.08 26,00 0,00 26,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 327 20.01.08 184,70 0,00 184,70 Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 328 20.01.30 217,82 0,00 217,82 Reparatii curente 329 20.02 5,20 0,00) 5,20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 330 20.05 117,00 0,00) 117,00| Uniforme si echipament 331 20.05.01 10,00 0,00, 10,00 Alte obiecte de inventar 332 20.05.30 107,00 0,00| 107,00 Depiasari, detasari, transferari 333 20.06 327,00 0,00| 327,00 Deplasari interne, detasari, transferari 334 20.06.01 142,60 0,00 142,60 Deplasari in strainatate 335 20.08.02 184,40 0,00 184,40 Carti, publicatii si materiale documentare 336 20.11 5,00 0,00 5,00 Pregatire profesionala 337 20.13 10,50 0,00 10,50 Protectia muncii 338 20.14 5,00 0,00 5,00 Alte cheltuie 339 20.30 740,20 0,00 740,20 Reclama si publicitate 340 20.30.01 15,08 0,00 15,08 Protocol si reprezentare 341 20.30.02 16,00 0,00 16,00 Ch 342 20.30.04 45,10 0,00 45,10 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 343 20.30.30 664,02 0,00 664,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 344 70 85,00 0,00 85,00 Pag. 12/29

DENUMIREA INDICATORILOR eyuonpul JOYEDIpUL POD puei po3 yeoynosi yeqosde ur15od TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 345 [71 85,00 0,00 Active fixe 346 (71.01 85,00 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 347 (71.01.03 85,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 348 10.03 2.271,00 0,00 2.271,00 Institutii publice de spectacole si concerte 349 10.03.04 1.421,00 0,00 1.421,00 Asigurari si asistenta sociala 351 10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 352 517,10 3,00 517,10 67. 67. Case de cultura 350 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 68. o 2I TITLUL II BUNURI SI SERVICII 353 517,10 0,00 517,10 Bunuri si servicii 354 [20.01 153,10 0,00 153,10 Furniiuri de birou 355 [20.01.01 6,00 0,00j 6,00 Materiale pentru curafenie 356 120.01.02 12,00 0,00 12,00 uminat si forta motrica 357 |20.01.03 115,00 0,00) 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 358 |20.01.09 8,00 0,00i 8,00 Alte bunuri si servicii peniru intretinere si functionare 359 [20.01.30 12,10 0,00) 12,10 Reparatii curente 360 |20.02 10,00 0,00] 10,00 Hrana 361 |20.03 340,00 0,00! 340,00 Hrana pentru oameni 382 (20.03.01 340,00 0,00 340,00 Medicamente si materiale sanitare 363 (20.04 5,00 0,00 6,00 Dezinfectanti 364 |20.04.04 | 5,00 0,00| 6,06 Bunuri de natura obiectelor de inventar 365 20.05 8,00 0,00 8,00 Alte obiecte de inventar 386 20.05.30 | 8,00 0,00 8,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 367 |70 ) 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 368 |68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 369 [68.10.05.02 517,10 0,00 517,1 58.10.50 0,00 0,00 0,00 69. 10 17,67 0,00 17,87 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 370 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 371 Pag. 13/29

DENUMIREA INDICATORILOR RISCĂ yeqosde uesboiq pod pusi pod Locuinte, servicii si dezvoltare publica 372 70.10 17,67 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 373 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 374 (70 17,67 0,00 17,67) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 375 [71 17,87 0,00) 17,67, Active fixe 376 71.01 17,87 0,00) 17,87 Constructii 377 (71.01.01 17,87 0,00) 17,87 Din total capitol | Locuinte 378 |70.10.03 17,67 0,00 17,87) Dezvoltarea sistemului de locuinte 379 (70.10.03.01 17,87 0,00 17,67) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 380 [96.10 0,00 0,00 0,00) REZERVE 381 |97.10 0,00 0,00 0,00) EXCEDENT 382 [98.10 0,00 0,00 0,00, DEFICIT 383 [99.10 0,00 0,00| 0,00, SECTIUNEA FUNCTIONARE i | SECTIUNEA FUNCTIONARE 238.837,86 27.564,93 SEE EEE FU TOTAL VENITURI 00.01 238.837,86 27.664,93 268.502,79| 1, VENITURI CURENTE 00.02 237.776,27 27.664,93 265.441,20| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.776,27 27.664,93 265.441,20, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,68) Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,68) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,60 Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418.08, C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 237.210,59 27.664,93 264.875,52 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 232.058,36 27.898,25 259.956,51 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 20,00 14,00 34,00 Venituri din prestari de servi: 33.10.08 2.395,00 37,00 2.432,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 1.360,44 0,00 1.360,44 Venitul 33.10.20 290,00 5,00 295,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 186.982,63 28.748,78 195.711,41 m | N m sr o or | O a a = <— N bn na _ t < din cercetare a = Pag. 14/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pod yeqoide weifoid Jeoyoes Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 27.604,00 -1.234,33 26.369,67 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatati 1î7 33.10.31 6.714,00 0,00 6.714,00 Alte venituri din prestari de servi alte activitati 18 33.10.50 26.712.29 327,80 27.040,0$ Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 5.120,00 0,00 3.120,00 Alte venituri din taxe administraiive, eliberari de permise 20 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21 37.10 32,23 -233,32 -201,09 Donatii si sponsorizari 22 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 23 37.10.03 -1.924,33 -233,32 -2.157,85 IV. SUBVENTII 24 00.12 1.061,59 0,00 1.061,59 Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 561,59 0,00 581,58 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,59, Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 Alte cheltui 28 42.10.11.06 404,00| 0,00 404,00 Subventii de la alte administrati 29 43.10 500,06 0,00 500,99 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00) TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.837,85 27.664,93 266.502,7$ CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.837,86 27.864,93| 266.502,79 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.493,72 23.556,00| 109.049,72 Chelt salariale în bani 34 10.01 62.182,87 23.556,00| 85.738,87 Salarii de baza 35 10.01.01 43.371,70 23.556,00| 86.927,70 Sporuri pentru con de munca 36 10.01.05 9.542,54 0.00| 9.542,54 Alte sporuri 37 10.01.06 2.795,88 0,00 2.795,88 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 38 10.01.10 693,24 0,00 693,24 fond aferent platii cu ora 39 10.01.11 4.876,17 0,00 4.876,17 indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 40 10.01.12 192,00 0,00 192,00 indemnizatii de delegare 41 10.01.13 123,17 0,00 123,17 indemnizatii de detasare 42 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale in bani 43 10.01.30 583,17 0,00 583,17 Pag. 15/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 poa yeqosde Cheltuieli salariale în natura 10.02 4.779,60 000| 4.779,60 Tichete de masa 45 10.02.01 4.774,60 0,00| 4.774,60 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 46 10.02.04 5,00 0,00 5,00 Contributii 47 10.03 18.531,25 0,00) 18.531,25 Contributii de asigurari sociale de stat 48 10.03.01 14.033,68 0,00 14.033,69 Contributii de asigurari de somaj 49 10.03.02 337,56 0,00 337,56 Contributii de asigurari sociale de sanatate 50 10.03.03 3.363,91 0,00 3.363,91 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 51 10.03.04 202,85 0,00 202,85 urare viata platite de angajator pentru angajati 52 10.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 53 10.03.06 593,20 0,00 593,20 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 54 20 153.225,59 4.108,93 157.334,52 Bunuri si servici 55 20.01 40.835,00 -1.895,61 39.139,39 Furnituri de birou 56 20.01.01 8.941,10 -127,53 8.813,57 Materiale pentru curatenie 57 20.01.02 1.348,28 -6,97 1.341,31 încalzit, iluminat si forta motrica 58 20.01.03 8.238,30 -1.157,87 7.080,43 Apa, canal si salubritate 59 20.01.04 2.588,97 -187,59| 2.381,38 Carburanti si lubrifianti 60 20.01.05 613,72 -52,50| 561,22 Piese de schimb 61 20.01.06 1.080,42 100,79| 1.181,21 Transport 62 20.01.07 409,66 55,77| 465,43 Posta, telecomunicatii, radio, iv, internet 63 20.01.08 647,79 1,68| 649,47 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional GA 20.01.09 6.362,66 -294,71| 6.067,95 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65 20.01.30 10.824,10 -26,88 10.587,42 Reparatii curente 56 20.02 1.815,19 -349,47 1.565,72 Hrana 87 20.03 14.703,13 -178,74 14.524,39 Hrana pentru oameni 58 20.03.01 14.702,13 -178,74 14.523,39 Hrana pentru animale 69 20.03.02 1,00 0,00 1,00 Medicamente si materiale sanitare 70 20.04 86.314,03 6.992,68 93.306,71 Medicamente 71 20.04.01 67.241,31 5.469,69 73.711,00 Materiale sanitare 72 20.04.02 11.247,19 -321,18 10.926,00 Reactivi 73 20.04.03 5.830,69 897,53 7.128,22 Pag. 16/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po yeqosde ejuonțui Dezinfectanti 20.04.04 994,84 941,49 Bunuri de natura obiectelor de inventar 75 20.05 1.853,48 | no, — e AI 1.591,64 Uniforme si echipament 7 20.05.01 238,45 181,50 Lenjerie si accesorii de pat 7 20.05.03 167,93 109,67 Alte obiecte de inventar 78 20.05.30 1.447,10 1.300,07 Deplasari, detasari, transferari 79 20.06 534,89 514,22 Deplasari interne, detasari, transferari 80 20.06.01 313,76 293,84 Deplasari in sirainatate 8i 20.06.02 221,13 220,58 Materiale de laborator 82 20.08 1.080,99 877,48 Carti, publicatii si materiale documentare 83 20.11 50,50 47,50 consultanta si expertiza 84 20.12 46,40 46,40 Pregatire profesionala 85 20.13 158,53 157,04 Protectia muncii 86 20.14 97,94 92,94 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 87 20.25 71,00 75,00| 1 Alte cheltuieli 88 20.30 5.564,51 5.396,09) Reclama si publicitate 89 20.30.01 16,70 16,70) Protocol si reprezentare 90 20.30.02 28,00 28,00 Prime de asigurare non-viata 91 20.30.03 1,86 1,86, Chiri 92 20.30.04 2.883,27 2.894,78) Prestari servi pentru transmiterea drepturilor 93 20.30.06 767,00 767,00) alte cheltuieli cu bunuri si servicii 94 20.30.30 1.887,68 1.887,75) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 95 57 15,71 15,71 Ajutoare sociale 96 57.02 15,71 15,71 Ajutoare sociale in natura 97 57.02.02 1571 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 98 59 102,84 102,84 Burse 99 59.01 102,84 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 100 50,10 5.120,06 5.126,06 Alte servicii publice generale 101 54.10 5.120,06 5.120,06 CHELTUIELI CURENTE 102 01 5.120,06 5.120,06 Pag. 17/29

DENUMIREA INDICATORILOR puE! po3 Joyealpul poa yeqosde wesBosy Bjuenţui TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 10 2.828,00 0,00 2.828,00 Cheltuieli salariate in bani 104 10.01 2.208,00 0,00 2.208,00 Salarii de baza 105 10.01.01 2.152,00 0,00 2.152,00 indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 106 10.01.12 4,00 0,00 4,00 indemnizatii de delegare 107 10.01.13 12,00 0,00 12,00 Alte drepturi salariate in bani 108 10.01.30 40,00 0,00 40,00 Contributii 109 10.03 820,00 0,00 620,00 Contributii de asigurari sociale de stat 110 10.03.01 452,00 0,00 452,00 Contributii de asigurari de somaj 111 10.03.02 12,00 0,00 12,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 112 0.03.03 116,00 0,00 116,00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 113 4,00 0,00 4,00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 114 1 10.03.04 10.03.08 36,00 0,00 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 118 20 2.292,05 0,00 2.292,06 Bunuri si servi 20.01 1.156,06 0,00 1.156,06 Furnituri de birou 117 20.01.01 32,00 0,00 32,00 Materiale peniru curatenie 118 20.01.02 34,00 0,00 34,00 incalzit, ilurninat si forta motrica 119 20.01.03 332,00 0,00 332,00 Apa, canal si salubritate 120 20.01.04 160,00 0,00 180,00 Carburanti si lubrifianti 121 20.01.05 34,00 0,00 34,00 Piese de schimb 122 20.01.06 33,00 0,00 33,00 123 20.01.08 70,00 0,00 70,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 124 20.01.08 147,00 0,00 147,00 Alte bunuri si servicii peniru intretinere si functionare 125 20.01.30 314,06 0,00 314,06 Bunuri de natura obiectelor de inventar 126 20.05 39,00 0,00 39,00 Alte obiecte de inventar 127 20.05.30 39,00 0,00 39,00 Deplasari, detasari, transferari 128 20.06 59,00 0,00 59,00 Deplasari interne, detasari, transferari 129 20.08.01 59,00 0,00 59,00 Carti, publicatii si materiale documentare 130 20.11 8,00 0,00 8,00 Pregatire profesionala 131 20.13 30,00 0,00 30,00 Protectia muncii 132 20.14 17,00 0,00 17,00 Pag. 18/29

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po Joţediput re derivate din actiu: Cheltuieli judiciare si extrajud n reprezentarea intereselor statului, pot? it dispozitiilor legale 133 20.25 563,00 0,00 63,00| | Alte cheltuieli 134 20.30 920,00 0,00 320,00| Protocol si reprezentare 135 20.30.02 12,00 0,00 12,00| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 136 20.30.06 767,00 0,00 767,00) alte cheltuieli cu bunuri si servi 137 20.30.30 141,00 0,00 141,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 138 54.10.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 139 64.10 233.717,80 27.664,93 261.382,73 invatamant 140 85.10 24.941,27 0,00 24.941,27 CHELTUIELI CURENTE 01 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 3.858,10 0,00 3.858,10 Cheltuieli salariale in bani 0.01 3.017,15 0,00 3.017,15 Salarii de baza 10.01.01 1.385,36 0,00 1.385,36 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2,04 0,00 2,04 Alte sporuri 10.01.06 9,28 0,00 9,28 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.01.10 208,24 0,00 208,24 fond aferent platii cu ora 0.01.11 1.080,37 0,00 1.080,37 Indemnizatii de delegare 0.01.13 11,18 0,00 11,18 indemnizatii de detasare 10.01.14 5,00 0,00 5,00 Alte drepturi salariale in bani 0.01.30 315,87 0,00 315,67 Cheltuieli salariale in natura 0.02 5,00 0,00 5,00 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0.02.04 5,00 0,00 5,00 Contributii 0.03 835,95 0,00 835,95 Contributii de asigurari sociale de stat 0.03.01 621,25 0.00 621,25 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 16,16 0,00 16,16 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.03.03 152,71 0,00 152,71 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.03.04 18,69 0,00 18,69 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0.03.05 0,04 0,00 0,04 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1860 0.03.06 27,10 0,00 27,10 Pag. 19/29

DENUMIREA INDICATORILOR JeounDos 103B3IpUt POD puei po3 yeqosde TITLUL If BUNURI SI SERVIC 61 |20 20.964,62 0,00 20.964,62 Bunuri si servici 62 |20.01 10.445,24 0,00 10.445,24 Furnituri de birou 183 120.01.01 8.233,31 0,00 8.233,31 Materiale pentru curatenie 184 |20.01.02 264,47 0,00 264,47 Incalzit, iluminat si forta motrica 165 [20.01.03 280,99 0,00 280,99 Apa, canal si salubritate 66 [20.01.04 85,91 0,00 85,91 Carburanti si lubrifianti 167 |20.01.05 26,22 0,00 26,22 Piese de schimb 58 |20.01.06 15,02 0,00 15,02 Transport 69 20.01.07 15,84| 0,00 15,84 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 170 |20.01.08 76,83 0,00 76,83 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71 |20.01.08 784,83 0,00 784,83 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 72 (20.01.30 661,82 0,00 661,82 Reparatii curente 73 20.02 80,78 0,00 80,78 Hrana 174 120.03 9.924,91 0,00 9.924,91 Hrana pentru oameni 175 (20.03.01 9.924,91 0,00 9.924,91 Medicamente si materiale sanitare 76 [20.04 8,89 0,00 8,89 Medicamente 177 |20.04.01 4,26 0,00 4,26 Materiale sanitare 78 (20.04.02 3,56 0,00 3,56 Reactivi 79 (20.04.03 0,28 0,00 0,28 Dezinfectanti 180 [20.04.04 0,78 0,00 0,79 Bunuri de natura obiectelor de inventar 81 [20.05 309,96 0,00 309,96 Uniforme si echipament 182 |20.05.01 10,80 0,00 10,80) Lenjerie si accesorii de pat 183 |20.05.03 13,15 0,00 13,15) Alte obiecte de inventar 184 |20.05.30 286,01 0,00 286,01 Deplasari, detasari, transferari 85 (20.06 52,33 0,00 55 35| Deplasari interne, detasari, transferari 186 20.06.01 25,80 0,00 25,80| Deplasari in strainatate 187 |20.06.02 26,53 0,00 26,53 Materiale de laborator 188 |20.09 | 2,95 0,00 2,95 Carti, publicatii si materiale documentare 89 [20.11 | 22,50 0,00 22,50| consultanta si expertiza 90 [20.12 10,40 0,00 10,40| Pag. 20/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1oțedIpUl poJ yeqosde urelfo14 Pregatire profesionala 191 20.13 71,07 0,00 71,07) Protectia muncii 192 20.14 30,94 0,00| 30,94 Alte cheltuieli 193 20.30 4,65 0,00| 4,65 Reclama si publicitate 194 20.30.01 1,82 0,00 1,82 Prime de asigurare non-viata 195 20.30.03 1,86 0,00 1,88 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 196 20.30.30 1,17 0,00 1,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 197 57 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale 198 57.02 15,71 0,00 15,71 Ajutoare sociale in natura 198 57.02.02 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 200 59 102,84 0,00 102,84 Burse 201 59.01 | 102,84 0,00 102,84 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 202 65.10.03 14.538,57 0,00 14.539,57 Invatamant prescolar 203 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 204 65.10.03.02 5.050,81, 0,00 5.050,81, Invatamant secundar 205 65.10.04 10.175,49 0,00 Invatamant secundar superior 206 65.10.04.02 10.104,63 0,00 Invatamant profesional 207 65.10.04.03 70,86 0,00| Invatamant postliceal 208 65.10.05 226,21 0,00 Sanatate 209 66.10 206.073,43 27.664,93| 233.738,36 CHELTUIELI CURENTE 210 01 206.073,43 27.864,93 233.738,36| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 211 10 78.442,64 23.556,00 101.958,64 Cheltuieli salariale în bani 212 10.01 56.592,74 23.556,00 80.148,74 Salarii de baza 213 10.01.01 39.834,34 23.556,00 63.390,34 Sporuri pentru conditii de munca 214 10.01.05 9.540,50 0,00 9.540,50 Alte sporuri 215 10.01.06 2.786,60 0,00 2.786,60 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 216 10.01.10 485,00 0,00 485,00 fond aferent plaiii cu ora 217 10.01.11 3.795,80 0,00 3.795,80 indemnizatii de delegare 218 10.01.13 3,00 0,00 3,00 Aite drepturi salariale în bani 219 10.01.30 147,50 0,00 147,50 Pag. 21/29

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POI yeqoide wue15o1 Cheltuieli salariate în natura 220 10.02 4.774,60 0,00 4.774,80 Tichete de masa 221 10.02.01 4.774,60 0,00 4.774,60 Contributii 222 10.03 17.075,30 0,00| 17.075,30 Contributii de asigurari sociale de stat 223 10.03.01 12.860,44 0,00 12.960,44 Contributii de asigurari de somaj 224 10.03.02 309,40 0,00 309,40 Contributii de asigurari sociale de sanatate 225 10.03.03 3.095,20 0,00 3.095,20 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 226 10.03.04 180,16 0,00 180,16 Contributii pentru concedii si indemnizatii 227 10.03.06 530,10 0,00 530,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 228 20 127.630,79 4.108,93 131.738,72 Bunuri si servi 228 20.01 28.469,48 -1.895,61 26.773,87 Furnituri de birou 230 20.01.01 652,59 -127,53 525,06 Materiale peniru curatenie 231 20.01.02 1.023,41 -8,97 1.018,44 incalzit, ituminat si foria motrica 232 20.01.03 7.495,11 -1.157,87 6.337,24 Apa, canal si salubritate 233 20.01.04 2.320,06 -187,59 2.132,47 Carburanti si lubrifianti 234 20.01.05 496,00 -52,50 443,50 Piese de schimb 235 20.01.06 1.017,40 100,79 1.118,19 Transport 236 20.01.07 333,32 55,77 389,0$ Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 237 20.01.08 474,96 1,88 476,84 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 238 20.01.08 5.238,13 -294,71 4.943,42 Alte bunuri si serv pentru intretinere si functionare 239 20.01.30 9.418,50 -26,68 9.391,82 Reparatii curente 240 20.02 1.819,21 -349,47 1.469,74 Hrana 241 20.03 4.438,22 -178,74 4.259,48| Hrana pentru oameni 242 20.03.01 4.437,22 -178,74 4.258,48) Hrana pentru animale 243 20.03.02 1,00 0,00 1,00| Medicamente si materiale sanitare 244 20.04 86.289,14 6.992,68 93.291,82 Medicamente 245 20.04.01 67.237,05 6.469,69 73.708,74| Materiale sanitare 248 20.04.02 11.243,63 -321,19 10.922,44 Reactivi 247 20.04.03 6.830,41 897,53| 7.727,94 Dezinfectanti 248 20.04.04 988,05 -53,35 534,70 Bunuri de natura obiectelor de inventar 249 20.05 1.379,52 -261,84| 1.117,68 Pag. 22/29

DENUMIREA INDICATORILOR puel J0JBIIpUl po uie16o1q yeoynda1 Uniforme si echipament 250 20.05.01 217,85 161,10 Lenjerie si accesorii de pat 251 20.05.03 154,78 96,52 Alte obiecte de inventar 252 20.05.30 1.007,08 860,08 Deplasari, detasari, transferari 253 20.06 96,56 75,89 Deplasari interne, detasari, transferari 254 20.06.01 86,36 66,24 Deplasari in strainatate 255 20.06.02 10,20 9,65 Materiale de laborator 256 20.09 1.078,04 874,53 Carti, publicatii si materiale documentare 257 20.11 15,00 12,00 consultanta si expertiza 258 20.12 36,00 38,00 Pregatire profesionala 259 20.13 46,96 45,47 Protectia muncii 260 20.14 45,00 40,00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 261 20.25 8,00 12,00 262 20.30 3.899,66 3.731,24 263 20.30.04 2.818,17 2.849,68 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 264 20.30.30 1.081,49 881,56 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 265 66.10.06 206.073,43 27.864,93 233.738,36 Spitale generale 266 66.10.06.01 206.073,43 27.664,93 233.738,36 Cultura, recreere si religie 267 87.10 2.186,00 0,00 2.188,00 CHELTUIELI CURENTE 268 01 2.186,00 0,00 2.186,00 TITLUL FI CHELTUIELI DE PERSONAL 289 10 364,98 0,00 364,88 Cheltuieli salariale in bani 270 10.01 0,00 364,98 Salarii de baza 271 10.01.01 364,98| 0,00| 0,00 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati 272 10.01.12 188,00[ 0,00 188,00 indemnizatii de delegare 273 10.01.13 96,98| 0,00| 96,98 Alte drepturi salariale în bani 274 10.01.30 80,00| 0,00 80,00 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 275 20 1.821,02 0.00) 1.821,02 Bunuri si servi 276 20.01 611,12) 0,00| 811,12 Furnituri de birou 277 20.01.01 17,20 0,00) 17,20 Pag. 23/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 Joyeolpul poa ,eqosde Materiale pentru curatenie 278 20.01.02 14,40 0,00 14,40 Incalzit, iluminat si forta moirica 279 20.01.03 15,20 0,00 15,20| Apa, canal si salubritate 280 20.01.04 3,00 0,00 3,00 Carburanti si lubrifianti 281 20.01.05 57,50 0,00 57,50 Piese de schimb 282 20.01.06 15,00 0,00 15,00 Transpori 283 20.01.07 60,50 0,00 60,50 Posta, telecomunicatii, ra „tv, internet 284 20.01.08 26,00 0,00 26,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 285 20.01.08 184,70 0,00 184,70 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 286 20.01.30 217,62 0,00 217,62 Reparatii curente 287 20.02 5,20 0,00 5,20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 288 20.05 117,00 0,00 117,00 Uniforme si echipament 289 20.05.01 10,00 0,00 10,00 Alte obiecte de inventar 290 20.05.30 107,00 0,00 107,00 Deplasari, detasari, transferari 291 20.06 327,00 0,00 327,00 Deplasari interne, detasari, transferari 292 20.06.01 142,60 0,00 142,60 n strainatate Deplasa 293 20.06.02 184,40 0,00 184,40 Carti, publicatii si materiale documentare 294 20.11 5,00 0.00 5,00 Pregatire profesionala 295 20.13 10,50 0,00 10,50 Protectia muncii 296 20.14 5,00 0,00 5,00 Alte cheltu 297 20.30 740,20 0,00 740,20 Reclama si publicitate 298 20.30.01 15,08 0,00 15,08 Protocol si reprezentare 299 20.30.02 16,00 0,00 18,00 Chiri 300 20.30.04 45,10 0,00 45,10 alte cheltuieli cu bunu serv 301 20.30.30 664,02 0,00 684,02 Din total capitol Servicii culturale 302 67.10.03 2.186,00 0,00 2.186,00 institutii publice de spectacole si concerte 303 67.10.03.04 1.336,00 0,00 1.336,00 Case de cultura 304 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 305 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 306 01 517,10 0,00 517,10 Pag. 24/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS yeqoide uietfo1d ejuonțul Weoymgoa1 uresfold TITLUL H BUNURI SI SERVICII 307 20 517,10 0.00) 517,10 Bunuri si servici 308 20.01 153,10 0,00 153,101 Furnituri de birou 309 20.01.01 5,00 0,00| 8,00 Materiale pentru curatenie 310 20.01.02 12,00 0,00] 12,00 incalzit, ilurninat si forta motrica 311 20.01.03 115,00 0,00| 115,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 312 20.01.09 8,00 0,00 8.00, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 313 20.01.30 12,10 0,00| 12,10 Reparatii curente 314 20.02 10,00 0.00| 10,00) Hrana 315 20.03 340,00 0,00) 340,00) Hrana pentru oameni 316 20.03.01 340,00 0,00) 340,00, Medicamente si materiale sanitare 317 20.04 8,00 0,00| 6,00, Dezinfectanii 318 20.04.04 5,00 0,00| 6,00) Bunuri de natura obiectelor de inventar 319 20.05 8,00 0,00 8.00, Alte obiecte de inventar 320 20.05.30 8,00 0,00 8,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 321 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 322 88.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 323 88.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 324 96.10 0,00 0,00 0,06 REZERVE 325 97.10 3,00 0,90 0,0ă EXCEDENT 326 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 327 99,10 0,00 0,06 8,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 13.915,06 233,32 14.148,38 TOTAL VENITURI 00.01 13.915,06 233,32 14.148,38 1. VENITURI CURENTE 00.02 1.924,33 233,32 2.157,65 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 1.924,33 233,32 2.157,65 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 1.924,33 233,32 2.157,85 Transferuri voluntare, altele decat subventiile m—| N m| st O 37.10 1.924,33 233,32 2.157,65 Pag. 25/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJeMIpUI poa Jeqoide yeaynosi wear Varsarninte din sectiunea de functionare 37.10.04 1.824,33 233,32 2.157,85 iV. SUBVENTII 00.12 10.666,19 0,00 10.866,18 Subventii de la alte administrații 43.10 10.666,19 0,900 10.866,19 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltui r de capital din domeniul santatii 43.10.14 7.800,52 0,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 43.10.16 500,00 0,00) 500,98 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 43.10.17 2.250,00 000| 2.250,30 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 14 43.10.17.01 2.250,00 0.0] 2.250,00| ) Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 15 43.10.19 115,67 0,90 115,6 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 45.10 1.324,54 0,00| Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.10.01 1.324,54 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 18 45.10.01.01 832,20 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 19 45.10.01.02 492,34 0,00 TOTAL CHELTUIELI 20 49.10 13.515,06 233,32 14.148,38| CHELTUIELI CURENTE 21 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Titlul Viil PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56 1.324,54 0,00 | 1.324,54) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 23 36.01 1.324,54 0,00 1.324,54) Finantarea nationala 24 56.01.01 100,00 0,00 100,00) Finantarea Uniunii Europene 25 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54) CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 12.590,52 233,32 12.823,84| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 27 71 12.590,52 233,32 12.823,84| Active fixe 28 71.01 12.590,52 233,32 12.823,8 Construci 29 71.01.01 637,67 0,00 637,67 Masini, echipamente si mijloace de transport 30 71.01.02 11.102,08 0,00 11.102,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31 71.01.03 759,33 233,32 992,85 Alte active fixe 32 71.01.30 91,26 0,00 91,26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 33 50.10 98,00 0,06 98,00| Pag. 26/29

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JoţeoIpul POI Jeqosde ure1601y yeoygoes Alte servicii publice generale 54.10 98,00 0,00 38,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0.00| 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 98,00 0,00 98,00| TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 98,00 0,00 98,00 Active fixe 38 71.01 98,00 0,00 98,00 Construci 38 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 40 71.01.03 35,00 0,00 35,00 Alte active fixe 41 71.01.30 63,00 0,00 83,00 total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 42 54.10.10 98,00 0,00 98,06 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43 64.10 13.799,35 233,32 14.032,71 invatamant 44 85.10 301,38 0,00 301,38 CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00 0,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 301,39 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 301,39 0,00 Active fixe 48 71.01 301,39 0,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 49 71.01.03 301,39 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 50 65.10.03 0,00 0,00 invatamant prescolar 51 55.10.03.01 0,00 0,00 invatamant primar 52 55.10.03.02 0,00 0,00| Invatamant secundar 53 85.10.04 301,39 0,00) invatamant secundar superior 54 85.10.04.02 301,38 0,00| invatamant profesional 55 65.10.04.03 0,90 0,00) Invatamant postliceal 56 65.10.05 0,00 0,00 Sanatate 57 56.10 13.413,00 233,32 13.646,32 CHELTUIELI CURENTE 58 01 1.324,54, 0,00 1.324,54 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 58 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 60 56.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag.27/29

DENUMIREA INDICATORILOR puBI pod POD yeqoide uesBald yeoyndas Finantarea nationala 56.01.01 100,00 0,00 100,00 Finantarea Uniunii Europene 82 56.01.02 1.224,54 0,00 1.224,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 12.088,46| 233,32 12.321,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 12.088,46| 233,32 12.321,78 Active fixe 65 71.01 12.088,46| 233,32 12.321,78 Construci 66 71.01.01 620,00 0,00 820,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 67 71.01.02 11.102,08 0,00 11.102,06 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 68 71.01.03 338,14 233,32 571,48 Alte active fixe 69 71.01.30 28,26 0,00 28,26 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 70 66.10.06 13.413,00 233,32 13.646,32 Spitale generale 71 66.10.06.01 13.413,00 233,32 13.646,32 Cultura, recreere si religie 72 67.10 85,00 0,00 85,00 CHELTUIELI CURENTE 73 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TA 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 75 71 85,00 0,00 85,00 Active fixe 76 71.01 85,00 0,00 85,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale "1 71.01.03 85,00 0,00 85,00 Din total capitol | Servicii culturale 78 67.10.03 85,00 0,00| 85,00) institutii publice de spectacole si concerte 79 67.10.03.04 85,00 0,00| 85,00) Case de cultura 80 87.10.03.06 0,00 0,00) 0,00, Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 81 89.10 17,87 0,00 17,87) Locuinte, servicii si dezvoltare publica 82 70.10 17,67 0,00 17,67) CHELTUIELI CURENTE 83 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 17,87| 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 17,87| 0,00 17,87 Active fixe 86 71.01 17,87) 0,00 17,87 Construi 87 71.01.01 17,87 0,00 17,87 Pag. 28 /29

DENUMIREA INDICATORILOR pui po9 yeqoide po3 yeounoas Din tota! capitol Locuinte 88 70.10.03 | 17,87 0,00 17,67 Dezvoltarea sistemului de locuinte 89 70.10.03.01 17,87 0,00 17.67) Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 96.10 0,00 0,00 0,00) REZERVE 91 97.10 0,00 0,00 0,00| EXCEDENT 92 98.10 0,00 0,00 0,00| DEFICIT 93 99.10 0,00 0,00 1,00) Director economic, Smaranda Primar, Nicolae Robu Pag. 29/29 Sef Serviciu Buget, Steliana Stanciu [| PO

Atasament: referat.pdf

i | fi Îi MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMARI / SERVICIUL BUGET, nico OpU Nr. SC2013 293 [DN AG Dol» OI C AA [ ln ff REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipialui Timişoara pe anul 2913 Având în vedere: = Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timişoara nr. 9744/08.102013 privind suplimentarea sumei la capitolul 66.10 „Sănătate”, titlul XI „active nefinanciare”, poziția Dotări cu 233,32 mii lei; = Adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timişoara cu nr. 20387 / 14.10.2013 referitoare la majorarea subvenției la cap. 81.02 „Combustibili şi energie”, titlul IV „Subvenții”; = Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1795 / 26.09.2013 privind comunicarea suplimentarii nivelului maxim a cheltuielilor de personal pentru anul 2013 cu suma de 23.446,00 mii lei; = Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara cu nr. 11588 / 17.10.2013 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, prin majorarea cheltuielilor de personal şi diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii; = Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timişoara cu nr.11308 / 11.10.2013 privind mutarea sumei de 300 mii lei de la in cadrul cap.66.02 „Sănătate”, poziţia „Aparat digital fix de radiologie cu funcție de grafie şi scopie” pe poziția „Aparat computer tomograf”; = Adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumottiziologie ,„„ Dr. Victor Babeş” Timişoara nr. 5251 / 15.10.2013 prin care se solicita majorarea cheltuielilor prevăzute la cap. 66.10, titlul 1 „cheltuieli de personal”, precum si titlul 1 „cheltuieli cu bunuri si servicii”; = Adresa Direcţiei Politiei Locale nr. 6484 / 08.10.2013 cu anexe, privind rectificarea de buget prin introducerea unei noi poziţii in lista de investiții cu suma de 5,00 mii lei si suplimentarea sumei prevăzută la poz. 8 cu suma de 3,00 mii lei la cap 61.02 „Ordine publica si siguranță națională”; = Adresei Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta cu nr. CVSU 263 / 14.10.2013 referitoare la transferul din bugetul compartimentului de la capitolul 61.02.05 Cheltuieli Materiale la capitolul 61.02.05/C Cheltuieli de Dezvoltare a sumei de 410 mii lei; = Adresa Direcţiei Secretariat General nr. SC 2013 — 27373 / 25.09.2013 privind introducerea sumei de 40 mii lei la cap. 51.02 „Autorităţi executive” în vederea achiziţionării unei imprimante de reţea performantă; = Adresa nr: 2630/16.10.2013 a Cantinei de ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor prevăzute la cap. 68.02 „Asigurări şi asistență socială”, titlul 20 „bunuri si servicii”.

Analizând execuţia de casă la data de 18.10.2013, estimăm o realizare a veniturilor conform anexei nr.l. Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art, 1, art. 4 alin], art.5, art.19, alin.l si art. 20 atin.l; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.l, lit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexanr. 1 — Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr. 2 — Bugetul Înstituțiilor Publice si activităților finanțate integra! sau parțial din venituri proprii; - Anexa nr.3 — Program de dezvoltare pe anul 2013. DIRECTOR ECONOMIC ȘEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU KC. STELIANA STANCIU UI Cod FP 53 —01, Ver. |