keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 397/31.10.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 3761/26.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. DE2017- 3761/26.10.2017, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. DE2017 - 3761/26.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, sconomie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr.1 "Bugetul local pe anul 2017", Anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii", Anexei nr. 3 "Program Dezvoltare 2017", respectiv Anexei nr. 4 "Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile".

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 320/15.09.2017 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Comunicare - Relaţionare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Edilitară, Serviciul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA_NR_4_-_PROIECTE_CU_FINANTARE_DIN_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT, SC 2017- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2017 Nicolae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile mii lei rectificare 5 HCL, DENUMIREA OBIECTIVULUI BugetLocal| Buget de nani ! Credite de Stat angajament nerambursabile 0 1=2+3+4 TOTAL GENERAL I 3.312,23 TOTAL GENERAL, II 3.312,23 [LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 3.142,03 NOI-B 170,20 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învățământ 3 65.02.04.02 Învățământ secundar Pe ir în nina [5 E 558,73 a A, Lucrări în continuare [55873 0:00) 0:00 000 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 234,57 234,57 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015 324,16 324,16 Capitolul 66.02 Sănătate 1.334,70 INT 200,21 113449| 0,00) 66.02.06 Spitale 1.334,70 134, 0,00 3 | Page 1

Buget Local| Buget de Fonduri Credite de Stat externe angajament nerambursabile 2 3 It Hs | Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014) 1.334,70 200,21 1.134,49 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi | 130 [100 religie 30,00 13,00 17,00 164,00 |n spectacole și concerte 30,00 13,00 17,00 TOTAL 2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI 30,00 13,00 17,00 16440 0,00 EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOPI) - programul Europa Creativa - Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) HCL 195/2017 30,00 13,00 0,00 17,00 164,00 „00 164,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa IN Socială 577,00 13,80) 0 563,20 68.02.15.01 Ajutor Social 0,00 563,20 IN A. Lucrări în continuare "Consolidarea educaţiei și dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” - MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015 HCL 64/2017 B. Lucrări noi "URB- Inclusion Faza II Programul de Cooperare URBACTIIII" Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 3250 822) o IA 10.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local| Buget de NOR Credite de Stat , angajament nerambursabile A.Lucrări în continuare Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 [Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017 SMIS 31814 500,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 279,30 | 27930] 000| 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor 279,30 279,30 2310 3110 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL, 364/2010 231.10 0.00 B. Lucrări noi 48,20 48,20 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa II HCL 429/2015 (proiect Aquatim) , 48,20 DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ GUDU. Steliana STANCIU Magdalena NICOARĂ Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL M.LP. CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriela BICA Luminiţa Toma Page 3

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL Nr. SC2017- BUGET RAPORT DE SPECIALITATE Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 Având în vedere: Expunerea de motive nr. a Primarului Municipiului Timişoara; Validarea Dispozitiei nr. 1537/09.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017; Adresa cu nr. 16169/29.09.2017 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica faptul ca s-a aprobat alocarea sumei de 2.020,00 mii lei din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni, in trimestrul IV 2017, suplimentandu-se totodata suma prevazuta la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul N — bunuri si servicii, alin. 20.02 „Reparatii”, cu valoarea de 875,00 mii lei, respectiv titlul XIII — active nefinanciare, cu valoarea de 1.145,00 mii lei; Adresa cu nr. 15700/22.09.2017 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica faptul ca au fost alocate sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 502,00 mii lei; Adresa cu nr. 18009/24.10.2017 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se face cunoscut faptul ca s-au operat modificari asupra indicatorului bugetar 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora”, cu valoarea de 3.000,90 mii lei, suplimentandu-se totodata, cu aceeasi suma si valoarea prevazuta la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul I — cheltuieli de personal; Referatul cu nr. SC 2017 — 24155/04.10.2017 al Directiei Edilitare, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.2A.03.02 „Transport in comun”, titlul IV- Subventii,cu suma de , respectiv titlul XIII — active nefinanciare, cu suma de 15.500,00 mii lei, necesara pentru reabilitare tramvaie, respectiv pentru achizitia de autobuze de capacitate mica, cu suma de 500,00 mii lei; Referatul cu nr. SC 2017-24155/05.10.2017 al Serviciului Resurse Umane de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 ”Autoritati executive” , titlul I— cheltuieli de personal, respectiv titlul Il — cheltuieli cu bunuri si servicii;

Referatul cu nr. SC 2017- 25687/17.10.2017 al Serviciului Resurse Umane de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 66.2A.08 „Medicina scolara”, titlul I — cheltuieli de personal; Referatul cu nr. SC 2017 — 26599/25.10.2017 al Compartimentului Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, de disponibilizare a sumei de 3.700,00 mii lei, de la cap. 61.24.05 „Protectie civila”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017—25001/25.10.2017 al Serviciului Scoli — Spitale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XIII — active nefinanciare, conform H.G, 673/2017; Referatul cu nr. 6175/27.09.2017 al Directiei Politia Locala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.2A.03.04 "Ordine publica si siguranta”, titlul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 3949/19.09.2017 al Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.24.03.06 „Case de cultura”,titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2017 — 25.09.2017 al Biroului Finantare Scoli, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. BFS 3526/23.10.2017 al Biroului Finantare Scoli, de suplimentare a sunor sume la cap. 65.2E „Invatamant — venituri proprii”, titlul I— cheltuieli de personal, respectiv titlul Il — bunuri si servicii; Referatul cu nr. BFS 525/18.09.2017 al Biroului Finantare Scoli, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap. 65.2A Invatamant”, titlul XI — alte cheltuieli; Referatul cu nr. UR 2017 - 017436/19.10.2017 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 68.2A „Asistenta sociala”, precum si de suplimentare a sumei prevazute la titlul Il — bunuri si servicii, respectiv titlul XIII — active nefinanciare; Adresa nr. E3017/06.10.2017 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, titlul 1 — cheltuieli de personal, respectiv de diminuare a sumei prevazute la titlul Il — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. 8682/16.10.2017 al Spitalului Victor Babes, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul II — cheltuieli cu bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2017 — 25168/10.10.2017 al Directiei de Mediu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. IF 2017-3043/16.09.2017 al Directiei Fiscale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul I — cheltuieli de personal; Referatul cu nr. SC 2017 — 24155/11.10.2017 al Serviciului Buget, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 70.50.81.02.01 „Rambursari de credite interne garantate”; Referatul cu nr. SC 2017 — 25620/16.10.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”; Referatul cu nr. SC 2017 — 24563/04.10.2017 al Biroului Salubrizare, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 74.2A.05.01 „Salubritate”, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2017 — 24987/09.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de disponibilizare a sumei de 2.310,12 mii lei, prevazute la cap. 67.2A „Cultura, recreere si religie, titlul II — bunuri si servicii;

Referatul cu nr. 3329/05.10.2017 al Teatrului German de Stat Timisoara, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap. 67.2A.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv a sumei de 163,00 mii lei, prevazute la titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 26462/24.10.2017 al Directiei Edilitare, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 842A Transporturi”, 70.2A.05.01 „Alimentari cu apa”; Referatul cu nr. SC 2017 — 26506/24.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.01 „Sport”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 —26533/25.10.2017 al Serviciului Scoli — Spitale, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap, 65.2A „Invatamant”, titlul XIII — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 21073/23.10.2017 al Directiei de Mediu, de disponibilizare a unei sume, de la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul XIN — active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 23478/21.09.2017 al Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie si Activitati Administrative, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.2A „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi - zoo”, titlul II - bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2017 — 25423/12.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de cuprindere a sumei de 92,00 mii lei, la cap. 68.2A.15.01 „Ajutor Social”, titlul 58, necesara pentru desfasurarea proiectului „URB — Inclusion — Programul de cooperare URBACT II”; Referatul cu nr, SC 2017 — 24078/16.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de disponibilizare a sumei de 1.700,00 mii lei, de la cap. 70.2A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte — Reabilitare Cladiri Istorice”; Referatul cu nr. 4505/05.10.2017 al Teatrului Maghiar, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 67.2A.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul I — cheltuieli de personal, titlul II — bunuri si servicii, respectiv titlul XIII — active nefinanciare, precum si de redistribuire a sumei prevazute la cap. 67.2E.03.04 — venituri proprii, titlul I — cheltuieli de personal, titlul II — bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2017 — 24155/05.10.2017 al Serviciului Juridic, de redistribuire a sumei de 1.000,00 mii lei, de la cap. 51.2A.01.03.59.17, la cap. 51.2A.01.03.20.25; Referatul SC2017 — 25604 / 16.10.2017 al Biroului Gestiune popilatie canina, deparazitare, dezinsectie si activitati administrative, pentru disponibilizarea unor sume de la Cap.51.2A.01.03 „Autoritati executive”, Titlul XIII - Active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 24078/03.10.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari diverse privind redistribuirea unor sume de la Cap. 70.2A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, Titlul XIII active nefinanciare; Referatul 724/05.10.2017 de la Serviciul Public Crese privind disponibilizarea unor sume de la Cap. 68.2A.11 „Crese” Titlul XIII Active nefinanciare; Referatul cu nr. SC 2017 — 24078/03.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de disponibilizare a unor sume de la Cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor”, Titlul XIII Active nefinanciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 — 26063/19.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind redistribuirea unor sume la obiectivele cuprinse in programul de dezvoltare pe anul 2017; - Referatul cu nr. SC 2017 — 25945/18.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Spatii verzi”, titlul XIII — active nefinanciare, privind includerea in programul de dezvoltare pe anul 2017 a pozitiei „DALI+PT Reabilitare scena de spectacole din Parcul Rozelor”; - Referatul cu nr. SC 2017 — 24078/06.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind redistribuirea unor sume din cadrul Cap. 70.2A.50 „Alte servicii în domeniul locuintelor”, Titlul XIII Active nefinanciare; - Referatul cu nr. SC 2017 — 24078/25.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana — Biroul Banca de Date Urbane, privind disponibilizarea unor sume din cadrul Cap. 51.2A.01.03 „Autoritati executive”, Titlul XII Active nefinanciare; - Referatul SC2017 — 025525 / 13.10.2017 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta privind redistribuirea unor sume din cadrul Cap. 66.24.06 01 „Spitale generale”, Titlul XIII Active nefinanciare si suplimentare cu 143,91 mii lei la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, Titlul XIII Active nefinanciare; - Referatul SC2017 — 024978 / 09.10.2017 al Filarmonicii Banatul Timisoara privind disponibilizarea sumei de 6,88 mii lei de la Cap.67.2A.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, Titlul XIII Active nefinanciare; - Referatul cu nr. SC 2017 — 24155/23.10.2017/05.10.2017/11.10.2017 al Biroului Finantare Scoli, privind redistribuirea unor sume in cadrul Cap. 65.2A „Invatamant” si 65.2E „Invatamant- venituri proprii”; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, Hit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. ], lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.l] „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGHKT, STELIANA STANCIU RAMONA RADU Cod FP 33-91, Ver.

Atasament: ANEXA_NR._2_-_BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_-_SURSA_F.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII - SURSA F SPIŢALE - ANEXA NR. 2 DENUMIREA INDICATORILOR Ţ po 10JeoIpul ueiBoiy | Jeoyiosi SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 405.438,94 9.069,02 414.507,96 l. VENITURI CURENTE 00.02 329.729,90 4.340,98 325.388,92 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 329.729,90 4.340,98 325.388,92 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 320,80 0,00 320,80 Venituri din proprietate 30.10 320,80 0,00 320,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 320,80 0,00 320,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 320,80 0,00 320,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII = | NO Ti» O O 00.09 329.409,10 4.340,98 325.068,12 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n 33.10 327.446,10 4.357,48 323.088,62 Venituri din prestari de se! O = 33.10.08 2.270,96 50,00 2.320,96 Venituri din cercetare = — 33.10.20 545,00 0,00 545,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate N = 33.10.21 258.754,13 6.449,48 252.304,65 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat m = 33.10.30 55.046,01 1.922,00 56.968,01 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 10.730,00 120,00 10.850,00 si alte acti Alte venituri din prestari de servi 15 33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 18| 36.10 1.787,00 0,00 1.767,00 Alte venituri 17) 36.10.50 1.767,00 0,00 1.767,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 18 37.10 196,00 16,50 212,50 Donatii si sponsorizari 19 37.10.01 196,00 16,50 212,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 20| 37.10.03 827,14 -149,41 -776,55 Varsaminte din sectiunea de functionare 21 37.10.04 627,14 149,41 776,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 75.709,04 13.410,00 89.119,04 Subventii de la alte administrati 23| 43.10 75.709,04 13.410,00 89.119,04 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 poz Joțeolpul pod yeqoide weiboiq Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 43.10.10 LL 2.100,00 0,00 2.100,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 25 43.10.14 28.339,04 0,00 28.339,04 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 26| 43.10.33 45.270,00 13.410,00 58.680,00 TOTAL CHELTUIELI 27 420.204,44 -5.696,48 414.507,96 CHELTUIELI CURENTE 28 391.232,77 -5.840,39 385.392,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29 231.993,16 440,02 232.433,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30) 01 p 10 20 155.487,61 6.010,41 149.477,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 31 59 3.752,00 -270,00 3.482,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 70 28.971,68 143,91 29.115,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 71 28.971,68 143,91 29.115,59 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 34 85 -0,01 0,00 -0,01 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 35) 64.10 420.204,44 -5.696,48 414.507,96 Sanatate 38| 66.10 420.204,44 -5.696,48 414.507,96 CHELTUIELI CURENTE 37| 01 391.232,77 -5.840,39 385.392,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 10 231.993,16 440,02 232.433,18 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 39 20 155.487,61 -8.010,41 149.477,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 59 3.752,00 -270,00 3.482,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 28.971,88 143,91 29.115,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 42 1 28.971,68 143,91 29.115,59 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 43 85 -0,01 0,00 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 44 66.10.06 420.204,44 -5.696,48 414.507,96 Spitale generale 45 66.10.06.01 420.204,44 -5.696,48 414.507,96 Servicii de sanatate publica 46| 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 47, |96.10 0,00 0,00 0,00 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puer poz pod yeqosde ure16o1g REZERVE 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 99.10 14.765,50 -14.765,50 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 376.472,76 8.919,61 385.392,37 TOTAL VENITURI 00.01 376.472,76 8.919,61 385.392,37 I. VENITURI CURENTE 00.02 329.102,76 -4.490,39 324.612,37 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 329.102,76 4.490,39 324.612,37 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 320,80 0,00 320,80 Venituri din proprietate 30.10 320,80 0,00 320,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 320,80 0,00 320,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 320,80 0,00 320,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 328.781,96 4.490,39 324.291,57 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10, 33.10 327.446,10 -4.357,48 323.088,62 Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.270,96 50,00 2.320,96 Venituri din cercetare 12| 33.10.20 545,00 0,00 545,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 258.754,13 -6.449,48 252.304,65 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 55.046,01 1.922,00 56.968,01 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 15 33.10.31 Ţ 10.730,00 120,00 10.850,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18) 33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 17| 36.10 1.767,00 0,00 1.767,00 Alte venituri 36.10.50 1.767,00 0,00 1.767,00 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile 19 37.10 -431,14 132,91 -564,05 Donatii si sponsorizari 20 37.10.01 196,00 16,50 212,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subveniii 21 37.10.03 -827,14 -149,41 -176,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 00.18 47.370,00 13.410,00 0.780,00 Subventii de la alte administratii 23 43.10 47.370,00 13.410,00 60.780,00 Pag. 3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puerpo3 POI yeqode wueifio1q Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 24 43.10.10 2.100,00 0,00 2.100,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 45.270,00 13.410,00 58.680,00 TOTAL CHELTUIELI 26| 391.232,76 -5.840,39 385.392,37 CHELTUIELI CURENTE 27| 01 391.232,77 -5.840,39 385.392,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 231.993,16 440,02 232.433,18 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 29|. 20 155.487,61 6.010,41 149.477,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30| 59 3.752,00 270,00 3.482,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 31 85 -0,01 0,00 -0,01 Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32| 64.10 391.232,76 5.840,39 385.392,37 Sanatate 33| 66.10 391.232,76 5.840,39 385.392,37 CHELTUIELI CURENTE 34| 01 391.232,77 -5.840,39 385.392,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35| 10 231.993,16 440,02 232.433,18 TITLUL I BUNURI SI SERVICII 36 20 155.487,61 6.010,41 149.477,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37 59 3.752,00 -270,00 3.482,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 38 85 -0,01 0,00 -0,01 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 391.232,76 -5.840,39 385.392,37 Spitale generale 40 66.10.06.01 391.232,76 -5.840,39 385.392,37 Servicii de sanatate publica 41 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42| 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 45| 99.10 14.760,00 -14.760,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 28.966,18 149,41 29.115,59 TOTAL VENITURI 00.01 28.966,18 149,41 29.115,59 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR pu! po3 Joyealpul poa yeqosde ejuengul ue1Bosy I. VENITURI CURENTE 00.02 627,14 149,41 776,55 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 627,14 149,41 776,55 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 627,14 149,41 776,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 627,14 149,41 776,55 Varsaminte din sectiunea de functionare m|t|W|V|- 37.10.04 627,14 149,41 776,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 28.339,04 0,00 28.339,04 Subventii de la alte administratii 43.10 28.339,04 0,00 28.339,04 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltui 10 43.10.14 28.339,04 0,00 28.339,04 TOTAL CHELTUIELI af 28.971,68 143,91 29.115,59 CHELTUIELI CURENTE 12 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 13 70 28.971,68 143,91 29.115,59 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14 71 28.971,68 143,91 29.115,59 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 64.10 28.971,68 143,91 29.115,59 Sanatate 18 66.10 28.971,68 143,91 29.115,59 CHELTUIELI CURENTE 17| 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 28.971,88 143,91 29.115,59 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 19 7 28.971,68 143,91 29.115,59 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 20 66.10.06 28.971,88 143,91 29.115,59 Spitale generale 66.10.06.01 28.971,68 143,91 29.115,59 Sei de sanatate publica 22 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23| 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 25 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 26| 99.10 5,50 -5,50 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU Pag. 5/5 SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2017 Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere: - Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate, de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/disponibilizarii/redistribuirii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare, componente ale bugetului local; - Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art, 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b; Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,. PRIMAR NICOLAE ROBU Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: ANEXA_NR._2__-_BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_-_SURSA_E.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII -ANEXA NR. 2 SURSA E DENUMIREA INDICATORILOR puei 10)eaIpUI po) wue16014 Ejuonyul 1eoyyoes we16014 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 38.303,99 565,27 38.869,26 Il. VENITURI CURENTE 00.02 38.087,25 472,27 38.559,52 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 38.087,25 472,27 38.559,52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 -8,49 1.719,31 Venituri din proprietate 30.10 1.728,80 -9,49 1.719,31 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.269,77 -8,49 1.260,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.269,77 -9,49 1.260,28 Alte venituri din proprietate = TD] O] O 30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a 00.09 E SS 36.358,45 481,76| 36.840,21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o _ 33.10 35.329,31 477,81 35.807,12 Taxe si alte venituri in invatamant —_ = 33.10.05 6.293,36 20,00 6.313,36 Venituri din prestari de servicii N << 33.10.08 159,00 4,50 183,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate m = 33.10.13 790,00 264,30 1.054,30 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Du = 33.10.14 19.460,90 120,00 19.580,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa O = 33.10.16 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare e = 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 999,00 -22,45 976,55 si alte activitati Alte venituri din prestari de servii 18 33.10.50 7.247,33 91,46 7.338,79 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 21 36.10 816,81 10,00 826,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 23 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 24 36.10.50 811,81 10,00 821,81 Pag.1/9

DENUMIREA INDICATORILOR puer po3 JoyBoIpuI POI Jeqosde weiBod Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 204,33 -6,05 198,28 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 14,45 33,95 48,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugeiului de venituri proprii si subventii 27 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 341,00 -40,00 301,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 33,00 249,74 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 40.10 0,00 33,00 33.00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 40.10.15 0,00 33,00 33,00 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 33 40.10.15.02 0,00 33,00 33,00 34 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 35 41.10.06 216,74 0,00 216,74 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 00.18 0,00 60,00 60,00 Subveniii de la alte administratii 37 [43-10 0,00 60,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul iocal 38 43.10.22 0,00 60,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 39 43.10.22.02 0,00 60,00 60,00 TOTAL CHELTUIELI 40 38.229,71 639,55 38.869,26 CHELTUIELI CURENTE 41 01 37.828,71 646,55 38.475,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 42 10 8.753,81 34,75 8.788,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 20 28.547,68 611,80 29.159,48 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 59 172,22 0,00 172,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 401,00 -7,00 394,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 401,00 7,00 394,00 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 48 64.10 38.219,71 639,55 38.859,26 Invatamant 49 65.10 34.921,47 175,25 35.096,72 CHELTUIELI CURENTE 50 01 34.720,47 182,25 34.902,72 Pag.2/9

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 POI yeqosde uieJ6o1y Jeoyyosu THLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.293,81 4,75 8.298,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52 20 25.899,44 177,50 26.076,94 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 53 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54 59 172,22 0,00 172,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 201,00 -7,00 194,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 201,00 -7,00 194,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 57 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 58 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 59 65.10.03 16.587,60 0,00 16.587,60 Invatamant prescolar 60 65.10.03.01 11.705,28 0,00 11.705,28 nvatamant primar 61 65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 62 65.10.04 13.712,13 175,25 13.887,38 Invatamant secundar inferior 63 65.10.04.01 2.673,72 1,15 2.674,87 Invatamant secundar superior 64 65.10.04.02 10.795,55 174,10 10.969,65 nvatamant profesional 65 65.10.04.03 242,86 0,00 242,86 Invatamant postliceal 66 65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servicii auxiliare pentru educatie 67 65.10.11 1.570,38 0,00 1.570,38 nternate si cantine pentru elevi 68 65.10.11.03 1.570,38 0,00 1.570,38 Cultura, recreere si religie 69 67.10 2.708,24 0,00 2.708,24 CHELTUIELI CURENTE 70 01 2.508,24 0,00 2.508,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 450,00 30,00 480,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72 20 2.058,24 -30,00 2.028,24 CHELTUIELI DE CAPITAL T3 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE T4 7” 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 75 67.10.03 2.708,24 0,00 2.708,24 Institutii publice de spectacole si concerte 76 67.10.03.04 1.858,24 0,00 1.858,24 Case de cultura m 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag. 3/9

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 pod yeqode ure16014 Bjuenyul 1eayosi Asigurari si asistenta sociala 68.10 590,00 464,30 1.054,30 CHELTUIELI CURENTE 79 01 590,00 464,30 1.054,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80 20 590,00 464,30 1.054,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 82 68.10.04 590,00 464,30 1.054,30 Înv Asistenta sociala in caz de b 83 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inv: ate 84 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 85 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 86 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 87 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 88 01 10,00 0,00 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 89 10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 90 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 91 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 92 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 93 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 94 98.10 74,28 -74,28 0,00 DEFICIT 95 99.10 0,06 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 37.962,99 512,27 38.475,26 TOTAL VENITURI 00.01 37.962,99 512,27 38.475,26 i. VENITURI CURENTE 00.02 37.746,25 512,27 38.258,52 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 37.746,25 512,27 38.258,52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 -8,49 1.719,31 Venituri din proprietate. 30.10 1.728,80 -9,49 1.719,31 Venituri din concesiuni si inchirieri |N MIT VIOI 30.10.05 1.269,77 -9,49 1.260,28 Pag. 4/89

DENUMIREA INDICATORILOR pui JOJESIPUI POS Byuengul 1eoynosi ue1601d Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.269,77 -9,49 1.260,28 Alte venituri din proprietate 30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 00.09 36.017,45 521,76 36.539,21 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 33.10 35.329,31 477,81 35.807,12 Taxe si alte venituri în invatamant 12 33.10.05 6.293,36 20,00 6.313,36 Venituri din prestari de servi 13 33.10.08 159,00 4,50 163,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 33.10.13 790,00 264,30 1.054,30 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 33.10.14 19.460,90 120,00 19.580,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 999,00 -22,45 976,55 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 7.247,33 91,46 7.338,79 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 22 36.10 816,81 10,00 826,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 24 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 25 36.10.50 811,81 10,00 821,81 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 -136,67 33,95 -102,72 Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 14,45 33,95 48,40 YVarsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 28 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 0,00 216,74 31 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 32 41.10.06 216,74 0,00 216,74 Pag. 5/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0yeoIpul poI Jeqosde Bjuenul Jeoyyosu we16014 TOTAL CHELTUIELI 37.828,71 646,55 38.475,26 CHELTUIELI CURENTE 34 01 37.828,71 646,55 38.475,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 8.753,81 34,75 8.788,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 28.547,88 611,80 29.159,48 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 172,22 0,00 172,22 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39 64.10 37.818,71 646,55 38.465,26 Invatamant 40 65.10 34.720,47 182,25 34.902,72 CHELTUIELI CURENTE 41 01 34.720,47 182,25 34.902,72 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 42 10 8.293,81 4,75 8.298,56 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 20 25.899,44 177,50 26.076,94 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 59 172,22 0,00 172,22 Din total capitol Servicii educationale complementare 46 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 47 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 48 65.10.03 16.587,60 0,00 16.587,60 Invatamant prescolar 49 65.10.03.01 11.705,28 0,00 11.705,28 Invatamant primar 50 |65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 51 65.10.04 13.511,13 182,25 13.693,38 Invatamant secundar inferior 52 65.10.04.01 2.673,72 1,15 2.674,87 Invatamant secundar superior 53 65.10.04.02 10.594,55 181,10 10.775,65 Invatamant profesional 65.10.04.03 242,86 0,00 242,86 Invatamant postliceal 55 |65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servicii auxiliare pentru educatie 56 [65.10.11 1.570,38 0,00 1.570,38 Internate si cantine pentru elevi 57 65.10.11.03 1.570,38 0,00 1.570,38 Cultura, recreere si religie 58 67.10 2.508,24 0,00 2.508,24 CHELTUIELI CURENTE 59 01 2.508,24 0,00 2.508,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60 10 450,00 30,00 480,00 Pag. 6/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POS Jeqosde wueiBosy wue16o1y TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61 20 2.058,24 -30,00 2.028,24 Din total capitol i culturale 82 67.10.03 2.508,24 0,00 2.508,24 Institutii publice de spectacole si concerte 63 67.10.03.04 1.658,24 0,00 1.658,24 Case de cultura 64 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 65 68.10 590,00 464,30 1.054,30 CHELTUIELI CURENTE 66 01 590,00 464,30 1.054,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 20 590,00 464,30 1.054,30 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68 68.10.04 590,00 464,30 1.054,30 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 69 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 70 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii n” 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 72 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 74 01 10,00| 0,00 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75 10 10,00 0,00 10,00 Din total capitol Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 76 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Tm 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 78 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 79 98.10 134,28 -134,28 0,00 DEFICIT 80 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 341,00 53,00 394,00 TOTAL VENITURI 00.01 341,00 53,00 394,00 i. VENITURI CURENTE 00.02 341,00 -40,00 301,00 C. VENITURI NEFISCALE =-|N| OY 00.07 341,00 40,00 301,00 Pag. 7/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po5 poa 1eqoude wue160i BJUGn ul C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.09 341,00 -40,00 301,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 341,00 -40,00 301,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 341,00 -40,00 301,00 HI. VENITURI DIN CAPITAL 00.10 0,00 33,00 33,00 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate || o 40.10 0,00 33,00 33,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli o = 40.10.15 0,00 33,00 33,00 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 40.10.15.02 0,00 33,00 33,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 12 00.18 0,00 60,00 60,00 Subventii de la alte administratii 13 43.10 0,00 60,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul locali 14 43.10.22 0,00 60,00 60,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 15 43.10.22.02 0,00 60,00 60,00 TOTAL CHELTUIELI 16 401,00 7,00 394,00 CHELTUIELI CURENTE 17 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 401,00 -7,00 394,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 19 71 401,00 -7,00 394,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 20 64.10 401,00 7,00 394,00 Invatamant 21 65.10 201,00 -7,00 194,00 CHELTUIELI CURENTE 22 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 201,00 -7,00 194,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24 n” 201,00 -7,00 194,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 25 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 26 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 27 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 28 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 29 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 30 65.10.04 201,00 -7,00 194,00 Invatamant secundar inferior 31 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Pag.8/9

DENUMIREA INDICATORILOR pui po; JoyeaIpul ,eqosde weifoiy Invatamant secundar superior 65.10.04.02 201,00 -7,00 194,00 Invatamant profesional 33 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant posiliceal 34 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 35 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 36 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 37 67.10 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE 38 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 41 67.10.03 200,00 0,00 200,00 institutii publice de spectacole si concerte 42 67.10.03.04 200,00 0,00 200,00 Case de cultura 43 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 45 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 46 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 47 99.10 60,00 -50,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.9/9 DIRECTOR ECONOMIC, STELIANA STANCIU SEF SERVICIU BUGET, RAMONA RADU

Atasament: Anexa_1_cu_amendament.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT - ANEXA NR. i LA te Nm 397 din 34.10. DENUMIREA INDICATORILOR po3 JoyeoIpul poS ,eqoude ueifosqd BJUon ul weJBold SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.028.152,37 22.006,88 1.050.159,25 VENITURI PROPRII 48.90 647.796,73 34.468,20 682.264,93 i. VENITURI CURENTE 00.02 873.268,13 34.580,53 907.846,66 A. VENITURI FISCALE 00.03 798.079,26 20.780,53 818.859,78 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 432.725,99 502,00 433.227,95 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 431.499,03 502,00 432.001,03 |iImpozit pe venit 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal —|N|m|<*| 10] VW] O 03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit m 04.02 419.922,67 502,00 420.424,67 |Cote defalcate din impozitul pe venit o = 04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,67 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale _ = 04.02.04 2.916,00 502,00 3.418,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL N _ 00.07 1.226,96 0,00 1.226,98 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital m“ _ 05.02 1.226,96 0,00 1.226,86 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital < < 05.02.50 1.226,96 Ţ 0,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE wm na 00.08 103.183,11 11.769,03 114.952,14 impozite si taxe pe proprietate Vo _ 07.02 103.183,11 11.769,03 114.952,14 impozit pe cladiri = — 07.02.01 84.657,00 6.000,00 90.657,00 impozit pe cladiri - PF i mw = 07.02.01.01 0,00 28.115,28 impozit pe cladiri - PJ o = 07.02.01.02 29.115,28 55.541,72| 6.000,00 81.541,72 |impozit pe terenuri o N 07.02.02 12.548,95| 4.269,03 16.817,98 impozit pe terenuri - PF x N 07.02.02.01 6.384,31] 0,00 6.384,31 impozit pe terenuri - PJ N N 07.02.02.02 5.657,00 4.269,03 9.926,03 impozit pe terenurile extravilane n N 07.02.02.03 507,84 0.00| 507,84) Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = < N 07.02.03 5.407,80 0.00 5.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate |07.02.50 569,36 1.500,00 2.069,36 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 25 j00.10 260.951,45| 8.509,50 269.460,95| Pag. 1/26

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POS yeqoide uuei601d weibo1d Sume defaicate din TVA 11.02 227.862,00 3.009,50 230.871,50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ta nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 223.089,00 3.009,50 226.098,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 28 11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 32 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 534,20 0,00 534,20 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 104,48 0,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 32.488,60 5.500,00 37.988,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 24.948,12 5.500,00 30.448,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 13.792,36 1.000,00 14.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 38 16.02.02.02 11.155,76 4.500,00 15.655,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utili r sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 7.540,48 0,00 7.540,48 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 75.186,87 13.800,00 88.986,87 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 35.235,93 8.000,00 43.235,93 Venituri din proprietate 46 30.02 35.231,72 8.000,00 43.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 20.579,18 8.000,00 28.579,16 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 20.579,16 8.000,00 28.579,16 Venituri din dividende 49 30.02.08 14.652,56 09,00 14.652,56 Venituri in dividende de la alti platitori 50 30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile şi companiile nationale şi societăţile cu capita! majoritar de stat 51 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 52 31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 4,21 0,00 421 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 54 00.14 39.950,94 5.800,00 45.750,94 Pag.2/26

DENUMIREA INDICATORILOR po5 POD weifoiy wesfold 33.02 138,98 0,00 139,98 Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 56 33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor in crese 57 33.02.10 56,82 0,00 56,82 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 3.221,95 0,00 3.221,95 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 15.849,20 1.800,00 17.749,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 15.896,86 1.800,00 17.696,86 Venituri n amenzi de specialitate alte sanctiuni aplicate de catre alte insti 85 35.02.01.02 15.896,86 1.800,00 17.696,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 52,34 0,00 52,34 Diverse venituri 67 36.02 20.166,76 4.000,00 24.166,76 Taxe speciale 68 36.02.06 4.174,12 4.000,00 8.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 69 36.02.14 0,80 0,00 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 70 36.02.32 1.785,46 0,00 1.785,46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare T1 36.02.32.02 676,60 0,00 676,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 72 36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 36.02.50 14.206,38 0,00 14.206,38 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 37.02 473,05 0,00 473,05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului focal (cu semnul minus) 75 37.02.03 -81.780,74 -12.000,00 -93.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 76 37.02.04 81.780,74 12.000,00 93.780,74 Alte transferuri voluntare m 37.02.50 473,05 0,00 473,05 ll. VENITURI DIN CAPITAL 78 00.15 2.865,65 -2,18 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri 79 39.02 2.865,65 -2,16 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale înstitutiitor publice 80 38.02.01 0,90 2,03 2,03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.412,53 65,92 2.346,61 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 82 38.02.07 245,19 27,46 272,65 Depozite speciale pentru constructii de consiruinte 83 39.02.10 207,93 34,27 242,20 Pag. 3/26

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POD yeqoude ute16014 lil. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 0,00 2.899,33 2.899,33 incasari din acordarea imprumuturilor acordate 85 40.02 0,00 2.899,33 2.899,33 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 86 40.02.11 0,00 2.899,33 2.899,33 IV. SUBVENTII 87 00.17 39.969,66 7.080,73 47.050,3$ SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 00.18 39.969,66 7.080,73 47.050,39 Subventii de la bugetul de stat 89 42.02 38.684,89 7.080,73 45.765,62 A. De capital 90 29.742,95 5.060,73 34.803,68 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 91 42.02.16 7.000,00 0,06 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 92 42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor în sanatate 93 42.02.18 0,00 5.060,73 5.060,73 Subcentii din ventiuri proprii ate Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 94 42.02.18.03 0,00 5.060,73 5.060,73 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 95 42.02.20 22.742,95 0,00 22.742,95 B. Curente 96 8.941,94 2.020,00 10.961,94 Subventii primite din Fondul de Interventie 97 42.02.28 0,00 2.020,00 2.020,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni combustibil petrolier 98 42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 99 42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administrații 100 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 101 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 102 45.02 112.050,93 -22.551,55 89.499,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 103 45.02.01 112.031,94 -22.551,55 89.480,39 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 104 45.02.01.01 112.031,94 -22.551,55 89.480,39 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 105 45.02.15 18,93 0,00 18,99 Sume primite în contul platitor efectuate in anul curent 106 45.02.15.01 0,90 0,00 0,00 Sume primite în contul platitor efectuate in anii anteriori 107 45.02.15.02 18,99 0,00 18,99 TOTAL CHELTUIELI 108 1.031.062,37 22.006,88 1.053.069,25 CHELTUIELI CURENTE 109 01 787.351,72 30.991,86 818.343,58 Pag. 4/26

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10țeoIpUI POD we16o1y BjUonul TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 110 10 309.677,31 7.797,00 317.474,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 111 20 261.651,17 13.202,86 274.854,03 TITLUL II DOBANZI 112 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 113 40 116.577,72 15.000,00 131.577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 51 34.529,04 800,00 33.929,04 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 115 55 4.017,00 0,00 4.017,90 Titlut Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 56 1.400,53 0,00 1.400,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 57 26.806,00 0,00 26.806,00 ITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 58 0,00 92,00 92,00 ITLUL XI ALTE CHELTUIELI 119 59 19.357,85 -4.500,00 14.857,85 HELTUIELI DE CAPITAL 120 70 202.471,53 -4.984,98 197.486,55 ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 177.286,53 -4.984,98 172.301,55 TLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 122 z 25.185,00 0,00 25.185,00 ITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 123 81 44.774,92 -4.000,00 40.774,92 TLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 124 85 -3.535,80 0,00 -3.535,80 FIEJSIFIEIFIE|A artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 125 50.02 87.701,58 -867,33 86.834,25 utoritati publice si actiuni externe 126 51.02 72.255,80 867,33 71.388,47 HELTUIELI CURENTE 127 01 66.853,34 317,40| 87.170,74 TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 128 10 48.755,06 2.200,00 50.955,06& TLUL il BUNURI SI SERVICII 129 20 12.098,28 2.617,40 TLUL XI ALTE CHELTUIELI 130 59 6.000,00 -4.500,00 1.500,00 HELTUIELI DE CAPITAL 131 70 5.680,91 -1.184,73 4.506,18 TLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 132 71 5.690,91 -1.184,73 4.506,18 <SIO EIEIEISIEE TLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 133 85 -288,45 0,00 -288,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 134 51.02.01 72.255,80 -867,33 71.388,47 Autoritati executive 135 51.02.01.03 72.255,80 -867,33 71.388,47 Alte servicii publice generale 136 54.02 2.110,68 0,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 137 01 2.110,68 0,00 2.110,68 Pag. 5/26

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo Joţeolpul poa yeqosde weI6BoIy TITLUL HN BUNURI SI SERVICII 138 20 150,68 0,00 150,68 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 51 1.960,00 0,00 1.960,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 141 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 142 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 143 54.02.10 1.960,00 0,00 1.960,00 Alte servicii publice generale 144 54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 145 55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 146 01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL III DOBANZI 147 30 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 149 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 150 59.02 37.663,85 3.643,24 34.020,61 Ordine publica si siguranta nationala 151 61.02 37.663,85 3.643,24 34.020,61 CHELTUIELI CURENTE 152 01 28.360,00 1.282,63 29.642,83 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 26.000,00 1.100,00 27.100,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 154 20 2.360,00 182,63 2.542,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 155 70 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156 71 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 157 85 -1,37 0,00 -1,37 Din total capitol Ordine publica 158 61.02.03 33.269,85 56,76 33.326,61 Politie locala 159 61.02.03.04 33.289,85 56,76 33.326,61 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 180 61.02.05 4.394,00 -3.700,00 694,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 181 64.02 515.604,27 8.261,18 523.855,45 Invatamant 182 65.02 251.332,91 3.213,49 254.546,40 CHELTUIELI CURENTE 183 ot 231.887,79 3.884,50 235.572,29 Pag. 6/26

DENUMIREA INDICATORILOR pues pod POS yeqoide weibos Bjuonul Jeoynosi TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 164 10 167.898,00 3.009,50 170.907,50 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 165 20 48.073,21 875,00 48.948,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 166 55 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 167 56 558,73 0,00 558,73 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 168 57 4.883,00 0,00 4.883,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 169 59 6.257,85 0,00 6.257,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 170 70 18.727,82 -671,01 19.056,81 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 171 7” 19.727,82 671,01 19.056,81 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 172 85 -82,70 0,00 -82,70 Din totai capitol Invatamant prescolar si primar 173 65.02.03 71.857,86 639,43 72.497,29 Invatamant prescolar 174 65.02.03.01 43.121,72 383,49 43.505,21 Invatamant primar 175 865.02.03.02 28.736,14 255,94 28.992,08 Invatamant secundar 176 65.02.04 179.379,14 2.574,06 181.953,80 Invatamant secundar inferior 177 65.02.04.01 54.614,06 836,31 55.250,37 Invatamant secundar superior 178 65.02.04.02 122.474,12 1.924,43 124.398,55 invatamant profesional 179 65.02.04.03 2.291,56 13,32 2.304,88 Invatamant postliceal 180 65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 181 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 182 66.02 71.719,70 -1.988,99 69.730,71 CHELTUIELI CURENTE 183 01 44.448,29 0,00 44.448,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 8.851,94 0,00 8.851,94 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 4.527,31 0,00 4.527,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 51 31.069,04 0,00 31.069,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 70 27.731,41 -1.988,99 25.742,42 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 188 71 27.731,41 -1.988,99 25.742,42 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 189 85 -460,00 0,00 460,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 190 66.02.06 862.340,45 -1.988,99 60.351,46 Spitale generale 191 66.02.06.01 62.340,45 -1.988,99 60.351,46 Pag. 7/26

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 Joyeolpuţ poa yeqosde ureifoid wuesBoiy Servicii de sanatate publica 192 66.02.08 9.379,25 0,00 9.379,25 Cultura, recreere si religie 193 67.02 117.487,53 6.271,37 123.758,90 CHELTUIELI CURENTE 194 01 104.301,81 10.915,28 115.217,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 195 10 23.003,36 1.487,50 24.490,86 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 196 20 80.668,55 10.027,78 90.696,33 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 51 600,00 -800,00 0,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 198 56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 70 13.527,82 -4.843,91 8.883,71 THLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 200 71 13.527,62 -4.643,91 8.883,71 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 201 85 -342,00 0,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 202 67.02.03 53.671,10 470,81 54.141,91 Institutii publice de spectacole si concerte 203 67.02.03.04 31.335,00 -869,97 30.465,03 Case de cultura 204 67.02.03.06 22.286,10 1.340,78 23.626,88 Alte servicii culturale 205 87.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 206 67.02.05 61.039,05 5.910,19 66.949,24 Sport 207 867.02.05.01 28.121,03 4.864,75 30.985,78 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 208 67.02.05.03 34.918,02 1.045,44 35.963,46 Servicii religioase 209 67.02.06 2.839,38 -109,83 2.729,75 n domeniile culturii, recreeri 210 67.02.50 -82,00 0,00 -82,00 Asigurari si asistenta sociala 211 68.02 75.064,13 785,31 75.829,44 CHELTUIELI CURENTE 212 01 73.086,09 792,05 73.878,14 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 213 10 34.763,10 0,00 34.763,10 TITLUL IL BUNURI Si SERVICII 214 20 8.399,98 700,05 9.100,04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 215 51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 216 57 21.923,00 0,00 21.923,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 217 58 0,00 92,00 92,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 218 59 7.100,00 0,00 7.100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 218 70 2.080,15 -26,74 2.053,41 Pag.8/26

DENUMIREA INDICATORILOR pues POS TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 220 71 2.080,15 -26,74 2.053,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 221 85 -102,11 0,00 -102,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor în varsta 222 68.02.04 1.860,97 -88,92 1.772,05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 223 88.02.05 44.195,67 0,00 44.195,67 Asistenta sociala in caz de boli 224 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 225 68.02.05.02 44.195,67 0,00 44.195,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 226 68.02.06 3.040,00 0,00 3.040,00 Crese 227 68.02.11 6.796,34 -326,32 6.470,02 Prevenirea excluderii sociale 228 68.02.15 19171,15 1.180,55 20.351,70 Ajutor social 229 68.02.15.01 10.862,98 775,57 11.638,55 Cantine de ajutor social 230 68.02.15.02 8.308,17 404,98 8.713,15 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 231 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 232 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 233 69.02 101.757,36 -7.293,73 94.463,63 Locuinte, servicii si dezvoltare pubiica 234 70.02 82.895,54 8.293,73 73.601,81 CHELTUIELI CURENTE 235 01 31.685,65 -1.700,00 29.985,65 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 405,85 0,00 405,85 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 30.747,30 -1.700,00 28.047,30 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 70 12.999,61 -3.593,73 9.405,88 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 240 71 12.999,61 -3.593,73 9.405,88 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 241 81 40.467,92 -4.000,00 36.467,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 242 85 -2.257,64 0,00 -2.257,84 Din total capitol Locuinte 243 70.02.03 7.485,20 -2.499,12 4.986,08 Dezvoltarea sistemului de locuinte 244 70.02.03.01 7.485,20 -2.499,12 4.986,08 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 245 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 246 70.02.05 5.583,11 -700,00 4.883,11 Alimentare cu apa 247 70.02.05.01 5.583,11 -700,00 4.883,11 Pag.9/26

DENUMIREA INDICATORILOR pui pOD yeqoude Je2y1j291 weIbo1d Amenajari hidrotehnice 248 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 iluminat public si electrificari rurale 249 70.02.06 9.003,50 0,00 9.003,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 250 70.02.07 627,82 0,00 627,82 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 251 70.02.50 60.195,91 -8.094,61 54.101,30 Protectia mediului 252 74.02 18.861,82 2.000,00 20.861,82 CHELTUIELI CURENTE 253 01 18.779,30 2.000,00 20.779,30 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 254 20 18.500,00 2.000,00 20.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 56 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 257 "1 82,52 0,00 82,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 258 74.02.05 18.582,52 2.000,00 20.582,52 Salubritate 258 74.02.05.01 15.000,00 2.000,00 17.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 260 14.02.05.02 3.582,52 0,00 3.582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 261 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 262 79.02 288.335,31 25.550,00 313.885,31 Combustibili si energie 263 81.02 75.434,01 0,00 75.434,01 CHELTUIELI CURENTE 264 01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 265 40 49.305,00 0,00 48.305,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 266 70 26.129,01 0,00 26.129,01 TITLUL XIlt ACTIVE NEFINANCIARE 267 n 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 268 2 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitol Energie termica 269 81.02.06 75.434,01 0,00 75.434,01 Transporturi 270 84.02 212.901,30 25.550,00 238.451,30 CHELTUIELI CURENTE 271 01 123.398,57 13.500,00 136.898,57 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 272 20 56.125,85 -1.500,00 54.625,85 TITLUL IV SUBVENTII 273 40 67.272,72 15.000,00 82.272,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 274 70 85.197,26 12.050,00 97.247,26| Pag. 10/26

DENUMIREA INDICATORILOR POS yeqosde uesfo1g ejuonyul TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 275 7” 85.197,26 12.050,00 97.247,26 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 276 81 4.307,00 0,00 4.307,00| TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 277 85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 278 84.02.03 212.901,30 25.550,00 238.451,30 Drumuri si poduri 279 84.02.03.01 41.434,36 0,00 41.434,36 Transport in comun 280 84.02.03.02 96.981,57 30.635,00 127.616,57 Strazi 281 84.02.03.03 74.485,37 -5.085,00 869.400,37 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 282 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 283 97.02 0,00 0,08 0,00 EXCEDENT 284 398.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 285 99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 801.035,50 27.499,86 828.535,36 TOTAL VENITURI 00.01 801.035,50 27.499,86 828.535,36 VENITURI PROPRII 49.90 644.254,48 34.470,36 678.724,84 1. VENITURI CURENTE 00.02 790.808,79 22.580,53 813.389,32 A. VENITURI FISCALE 00.03 798.079,26 20.780,53 818.859,79 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 432.725,99 502,00 433.227,99 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 431.499,03 502,00 432.001,03 Impozit pe venit —|N|M| TOO 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturite din transferul proprietatitor imobiliare din patrimoniul personal a 03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit o = 04.02 418.922,67 502,00 420.424,67 Cote defalcate din impozitul pe venit < 04.02.01 417.006,67 0,00 417.006,67 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale N - 04.02.04 2.916,00 502,00 3.418,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL m — 00.07 1.226,96 0,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital bu = 05.02 1.226,96 0,00 1.226,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o n 05.02.50 1.226,96 0,00 1.226,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE wV <— 00.08 103.183,11 11.769,03 114.952,14 Pag. 11/26

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 poD yeqoide ul Jeoyoos Wwesfoiy Impozite si taxe pe proprietate 07.02 103.183,11 11.769,03 114.952,14 Impozit pe cladiri 18 07.02.01 84.657,00 6.000,00 90.657,00 împozit pe ctadiri - PF 19 07.02.01.01 29.115,28 0,00 29.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 20 07.02.01.02 55.541,72 6.000,00 61.541,72 impozit pe terenuri 21 07.02.02 12.548,95 4.269,03 16.817,98 Impozit pe terenuri - PF 22 07.02.02.01 6.384,31 0,00 6.384,31 Impozit pe terenuri - PJ 23 07.02.02.02 5.857,00 4.269,03 9.926,03 impozit pe terenurile extravil 24 07.02.02.03 507,64 0,00 507,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 25 07.02.03 5.407,80 0,00 5.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 26 07.02.50 569,36 1.500,00 2.069,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 00.10 260.951,45 8.509,50 269.460,95 Sume defaicate din TVA 28 11.02 227.862,00 3.009,50 230.871,50 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti r descentralizate la nivelul comunelor, 29 11.02.02 223.089,00 3.009,50 226.098,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 756,00 0,90 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 66,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 34 15.02 534,20 0,00 534,20 impozit pe spectacole 35 15.02.01 428,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 104,48 0,00 104,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 32.488,60 5.500,00 37.988,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 24.948,12 5.500,00 30.448,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 13.792,36 1.000,90 14.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 11.155,76 4.500,00 15.655,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 7.540,48 0,00 7.540,48 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 09.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.218,71 0,00 1.218,71) Pag. 12/26

DENUMIREA INDICATORILOR pusi poi pod wesbo1q Jeans Alte impozite si taxe 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 45 090.12 -1.270,47 1.800,00 -5.470,47 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 35.235,93 8.000,00 43.235,93 Venituri din proprietate 47 30.02 35.231,72 8.000,00 43.231,72 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 20.579,16 8.000,00 28.579,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre înstitutiile publice 49 30.02.05.30 20.579,16 8.000,00 28.579,16 Venituri din dividende 50 30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti ptatitori 51 30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile şi companiile nationale şi societăţile cu capital majoritar de stat 52 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 53 31.02 FET 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 4,21 0,00 4,21 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 00.14 -42.506,40 -6.200,00 -48.706,40 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 33.02 139,98 0,06 139,98 Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 56,82 0,00 56,82 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubil 60 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.221,95 0,00 3.221,95 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.809,13 0,00 2.808,13 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 83 34.02.50 412,82 0,00 412,82 Amenzi, penalitati si confiscari B4 35.02 15.949,20 1.800,00 17.749,20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 35.02.01 15.896,86 1.800,00 17.696,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 35.02.01.02 15.896,86 1.800,00 17.696,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 35.02.50 52,34 0,00 52,34 Diverse venituri 58 36.02 19.480,18 4.000,00 23.490,16 Taxe speciale 69 38.02.06 4.174,12 4.000,00 8.174,12 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 70 36.02.14 0,80 0,00 0,80 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti T1 36.02.32 1.108,86 0,00 1.108,86 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 72 36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 73 36.02.50 14.206,38 0,00 14.206,38 Pag. 13/26

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po3 JoJeaIpU| POS yeqosde wes601d Jeoyyos1 WweJboJd Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -81.307,69 -12.000,00 -93.307,69 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 37.02.03 -81.780,74 -12.000,00 -93.780,74 Alie transferuri voluntare 76 37.02.50 473,05 0,00 473,05 IH. OPERATIUNI FINANCIARE ”T 00.16 0,00 2.899,33 2.899,33 Incasari din acordarea împrumuturilor acordate 78 40.02 0,00 2.899,33 2.899,33 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 79 40.02.11 0,00 2.899,33 2.899,33 IV. SUBVENTII 80 00.17 10.226,71 2.020,00 12.246,71 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 00.18 10.226,71 2.020,00 12.246,71 Subventii de la bugetul de stat 82 42.02 8.941,94 2.020,00 10.961,94 B. Curente 83 8.941,94 2.020,00 10.961,94 Subventii primite din Fondul de Interventie 84 42.02.28 0,00 2.020,00 2.020,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibii petrolier 85 42.02.34 80,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 86 42.02.41 8.851,94 0,00 8.851,94 Subventii de la alte administratii 87 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza co integrati în invatamantul de masa cu cerinte educationale speciale 88 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 TOTAL CHELTUIELI 89 801.035,50 27.499,86 828.535,36 CHELTUIELI CURENTE 90 01 757.012,15 31.499,86 788.512,01 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 309.677,31 7.197,00 317.474,31 TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 92 20 261.651,17 13.202,86 274.854,03 TITLUL HI DOBANZI 93 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 94 40 116.577,72 15.000,00 131.577,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 51 5.590,00 0,00 5.590,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 96 55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 57 26.808,00 0,00 26.806,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 98 59 19.357,85 -4.500,00 14.857,85 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 99 81 44.714,92 -4.000,00 40.774,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 100 85 751,57 0,00 -151,57 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 101 50.02 82.149,12 317,40 82.466,52 Pag. 14/26

DENUMIREA INDICATORILOR PUBI Joyeolput pod yeqosde wue1fo1y ul Jeoyoss uues6oid Autoritati publice si actiuni externe 102 51.02 66.703,34 317,40 67.020,74 CHELTUIELI CURENTE 103 01 66.853,34 317,40 67.170,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 48.755,06 2.200,00 50.955,06 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 105 20 12.098,28 2.617,40 14.715,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 106 59 6.000,00 -4.500,00 1.500,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 107 85 -150,00 0,00 -150,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 108 51.02.01 66.703,34 317,40 67.020,74 Autoritati executive 109 51.02.01.03 66.703,34 317,40 67.020,74 Alte servicii publice generale 110 54.02 2.110,68 0,00 2.110,68 CHELTUIELI CURENTE 111 01 2.110,68 0,00 2.110,88 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 150,68 0,00 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 51 1.860,00 0,00 1.960,00 Din tota! capitol Fondul National de Preaderare 114 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 115 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 116 54.02.10 1.960,00 0,00 1.960,00 Alte servicii publice generale 117 54.02.50 150,88 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 118 55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 119 01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL Ii DOBANZI 120 30 13.335,10 0,00 13.335,10 Din total capitol Tranzactii pi d datoria publica si imprumuturi 121 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 122 59.02 28.358,63 1.282,63 29.641,26 Ordine publica si siguranta nationala 123 61.02 28.358,63 1.282,63 29.641,26 CHELTUIELI CURENTE 124 01 28.360,00 1.282,63 29.642,63 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 125 [10 26.000,00 1.100,00 27.100,00 TITLUL ft BUNURI SI SERVICII 126 20 2.360,00 182,83) 2.542,63 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 127 85 -1,37 0,00| -1,37 Pag. 15/26

DENUMIREA INDICATORILOR pues po) yeqoide weibo1q ul Din total capitol Ordine publica 128 61.02.03 28.158,63 1.282,63 29.441,26 Politie locala 129 61.02.03.04 28.158,63 1.282,63 29.441,26 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila non 130 61.02.05 200,00 0,00 200,00 Partea a l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 131 64.02 423.478,61 16.099,83 439.578,44 invatamant 132 65.02 231.046,36 3.884,50 234.930,86 CHELTUIELI CURENTE 133 01 231.129,06 3.884,50 235.013,56 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 134 10 167.898,00 3.009,50 170.907,50 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 135 20 48.073,21 875,00 48.948,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 136 55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 137 57 4.883,00 0,00 4.883,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 138 59 6.257,85 0,00 6.257,85 TITLUL XIX PATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 139 85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol invatamant prescolar si primar 140 65.02.03 71.151,51 728,56 71.880,07 invatamant prescolar 141 65.02.03.01 42415,37 472,62 42.887,99 invatamant primar 142 65.02.03.02 28.736,14 255,94 28.992,08 Invatamant secundar 143 65.02.04 159.799,54 3.155,94 1862.955,48 Invatamant secundar inferior 144 65.02.04.01 50.627,86 1.057,36 51.685,22 invatamant secundar superior 145 65.02.04.02 106.880,12 2.085,26 108.965,38 invatamant profesional 146 65.02.04.03 2.291,56 13,32 2.304,88 invatamant postliceal 147 65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 148 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 148 66.02 16.109,25 0,00 16.109,25 CHELTUIELI CURENTE 150 01 16.109,25 0,00 16.109,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151 10 8.851,94 0,00 8.851,94 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 152 20 4.527,31 0,00 4.527,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 153 51 2.730,00 0,00 2.730,00 Din total capitol Pag. 16/26

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po5 JoyedIpu| pod Jeqoude uie1fo1g ue160Iy medicale in unitati sanitare cu paturi 154 86.02.06 6.730,00 0,00 6.730,00 Spitale generale 155 66.02.06.01 6.730,00 0,00 6.730,00 Servicii de sanatate publica 156 66.02.08 9.378,25 0,00 9.379,25 Cultura, recreere si religie 157 67.02 103.329,91 11.515,28 114.845,19 CHELTUIELI CURENTE 158 01 103.671,91 11.515,28 115.187,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 159 10 23.003,36 1.487,50 24.490,86 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 20 80.668,55 10.027,78 90.696,33 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 161 85 -342,00 0,00 -342,00 Din total capitol Servicii culturale 162 67.02.03 49.693,14 2.320,28 52.013,42 Institutii publice de spectacole si concerte 163 67.02.03.04 27.407,04 979,50 28.386,54 Case de cultura 164 67.02.03.06 22.286,10 1.340,78 23.626,88 Alte servicii culturale 165 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servi recreative si sportive 186 67.02.05 50.898,77 9.295,00 60.193,77 Sport 187 67.02.05.01 23.399,97 6.240,00 29.639,97 gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 168 67.02.05.03 27.498,80 3.055,00 30.553,80 Servicii religioase 189 67.02.06 2.800,00 -100,00 2.700,00 ii, recreerii si religiei 170 67.02.50 62,00 0,00 -62,00 Asigurari si asistenta sociala 171 68.02 72.993,09 700,05 73.893,14 CHELTUIELI CURENTE 172 01 73.086,09 700,05 73.786,14 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 173 10 34.763,10 0,00 34.783,10 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 174 20 8.399,99 700,05 9.100,04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 176 57 21.923,00 0,00 21.823,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 177 59 7.100,00 0,00 7.100,90 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 178 85 -93,00 0,00 -93,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 178 68.02.04 1.733,00 0,00 1.733,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 180 68.02.05 44.115,00 0,00 44.115,00 Pag. 17/26

DENUMIREA INDICATORILOR pue po5 Joyeolpu pod yeqoide wei6o1q Byuengul Asistenta sociala in caz de boli 181 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 182 68.02.05.02 44.115,00 0,00 44.115,00 Asistenta sociala pentru familie si copi 183 68.02.06 3.040,00 0,00 3.040,00 Crese 184 88.02.11 5.900,02 0,00 5.900,02 Prevenirea excluderii sociale 185 68.02.15 18.205,07 700,05 18.905,12 utor social 186 68.02.15.01 10.018,10 700,02 10.718,12 antine de ajutor social 187 68.02.15.02 8.186,97 0,03 8.187,00 <IoI< domeniul asigurarilor si asistentei sociale 188 68.02.50 0,00 0,00 0,00 < in domeniul asistentei sociale 189 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 190 69.02 90.038,57 -3.700,00 86.338,57 A. [1 ocuinte, servicii si dezvoltare publica 191 70.02 71.538,57 -5.700,00 65.838,57 O HELTUIELI CURENTE 192 01 31.153,15 -1.700,00 29.453,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 193 10 405,85 0,00 405,85 TLUL II BUNURI SI SERVICII 194 20 30.747,30 -1.700,00 29.047,30 TLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 195 81 40.467,92 4.009,90 36.467,92 ITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 196 85 -82,50 0,00 -82,50 EIEIEIS in total capitol —_l ocuinte 197 70.02.03 -50,00 0,00 -50,00 ezvoltarea sistemului de locuinte 198 70.02.03.01 -50,00 0,00 -50,00 fe cheltuieli in domeniul locuintelor 199 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 imentare cu apa si amenajari hidrotehnice 200 70.02.05 4.500,00 0,00 4.500,00 imentare cu apa 201 70.02.05.01 4.500,00 0,00 4.500,00 AITITITI< menajari hidrotehnice 202 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si eiectrificari rurale 203 70.02.06 8.500,01 300,00 8.800,01 imentare cu gaze naturale în localitati 204 70.02.07 627,82 0,00 627,82 fe servi domeniul focuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 205 70.02.50 57.960,74 -6.000,00 51.960,74 rotectia mediului 206 74.02 18.500,00 2.000,09 20.500,00 HELTUIELI CURENTE 207 01 18.500,00 2.000,00 20.500,00 TLUL II BUNURI SI SERVICII 208 20 18.500,00 2.000,00 20.500,00 Pag. 18/26

DENUMIREA INDICATORILOR POD pusi po yeqoude uie1604d ejuonul Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 209 [74.02.05 18.500,00 2.000,00 20.500,00 Salubritate 210 |74.02.05.01 15.000,00 2.000,00 17.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 211 |74.02.05.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 212 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 213 (79.02 177.010,57 13.500,00 190.510,57 Combustibili si energie 214 [81.02 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI CURENTE 21501 48.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 216 |40 49.305,00 0,00 49.305,00 Din total capitol Energie termica 217 (81.02.06 49.305,00 0,00 49.305,00 Transporturi 218 [84.02 127.705,57 13.500,00 141.205,57 CHELTUIELI CURENTE 219 |01 123.398,57 13.500,00 136.898,57 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 220 |20 56.125,85 -1.500,00 54.625,85 TITEUL IV SUBVENTII 221 [40 67.272,72 15.000,00 82.272,72 TITLUL XVii RAMBURSARI DE CREDITE 222 |8t 4.307,00 0,00 4.307,00 Din total capitol Transport rutier 223 [84.02.03 127.705,57 13.500,00 141.205,57 Drumuri si poduri 224 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 225 |84.02.03.02 72.879,72 15.000,00 87.879,72 Strazi 226 |184.02.03.03 1 54.825,85 -1.500,00 53.325,85 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 227 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 228 (97.02 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT 229 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 230 |99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 227.116,87 -5.492,98 221.623,89 TOTAL VENITURI 2 100.01 227.116,87 -5.492,98 221.623,89 VENITURI PROPRII 3 3.542,25 -2,18 3.540,09 Pag. 19/26

DENUMIREA INDICATORILOR PUBI poD POS 1eqoude we16o1j Bjuongul l. VENITURI CURENTE 00.02 82.457,34 12.000,00 94.457,34 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 82.457,34 12.000,00 94.457,34 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.14 82.457,34 12.000,00 94.457,34 Diverse venituri 36.02 676,60 0,09 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti + o 36.02.32 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 36.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 37.02 81.780,74 12.000,00 93.780,74 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 37.02.04 81.780,74 12.000,00 93.780,74 If. VENITURI DIN CAPITAL 12 00.15 2.865,65 -2,18 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 39.02 2.865,65 -2,16 2.863,49 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 14 39.02.01 0,00 2,03 2,03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15 39.02.03 2.412,53 -85,92 2.346,61 Venituri n vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 16 39.02.07 245,19 27,46 272,85 Depozite speciale pentru constructii de construinte 17 39.02.10 207,93 34,27 242,20 IV. SUBVENTII 18 00.17 28.742,95 5.060,73 34.803,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 00.18 29.742,95 5.060,73 34.803,68 Subventii de la bugetul de stat 20 42.02 28.742,95 5.060,73 34.803,68 A. De capital 21 29.742,95 5.060,73 34.803,68 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 22 42.02.16 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor invesiitii în sanatate 23 42.02.16.03 7.000,00 0,00 7.000,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea învestiilor în sanatate 24 42.02.18 0,00 5.060,73 5.080,73 n sanatate Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investi 25 42.02.18.03 0,00 5.060,73 5.060,73 Subveniii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 26 42.02.20 22.742,95 0,00 22.742,95 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 27 45.02 112.050,93 -22.551,55 89.499,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 28 45.02.01 112.031,94 -22.551,55 89.480,39 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 29 45.02.01.01 112.031,94 -22.551,55 89.480,39 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 30 45.02.15 18,99 0,00 18,99 Pag. 20/26

DENUMIREA INDICATORILOR pue3 JoJeoIpul ,eqoJde we1Boiy Bjuenţui Jeoynos1 Sume primite in coniut platilor efectuate in anul curent 45.02.15.01 0,00 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.15.02 18,98 0,00 18,99 TOTAL CHELTUIELI 33 230.026,87 5.492,98 224.533,88 CHELTUIELI CURENTE 34 01 30.339,57 -508,00 29.831,57 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 51 28.939,04 -600,00 28.339,04 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36 56 1.400,53 0,00 1.400,53 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 0,00 92,00 92,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 202.471,53 -4.984,98 197.486,55 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 7 177.286,53 -4.984,98 172.301,55 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 40 72 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 41 85 -2.784,23 0,00 -2.784,23 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 5.552,46 1.184,73 4.367,73 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 5.552,46 -1.184,73 4.367,73 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 5.890,91 -1.184,73 4.506,18 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 5.690,91 -1.184,73 4.506,18 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 47 85 -138,45 0,00 -138,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 48 51.02.01 5.552,46 -1.184,73 4.367,73 Autoritati executive 49 51.02.01.03 5.552,46 -1.184,73 4.367,73 Aite servicii publice generale 50 54.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 51 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 54 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 55 54.02.07 0,00 0,00 3,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 56 54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servi publice generale 57 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Pag. 21/26

DENUMIREA INDICATORILOR po3 poa yeqosde wesBo1q Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 Ordine publica si siguranta nationala 59 61.02 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 CHELTUIELI CURENTE 60 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 61 7% 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 62 71 9.305,22 -4.925,87 4.379,35 Din total capitol Ordine publica 53 61.02.03 5.111,22 -1.225,87 3.885,35 Politie locala 64 61.02.03.04 5.111,22 -1.225,87 3.885,35 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 65 61.02.05 4.194,00 -3.700,00 494,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 56 64.02 92.125,66 -7.838,65 84.287,01 Invatamant 87 65.02 20.286,55 -871,01 19.615,54 CHELTUIELI CURENTE 68 01 558,73 0,00 558,73 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 68 56 558,73 0,00 558,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 70 19.727,82 671,01 19.056,81 TITLUL XIli ACTIVE NEFINANCIARE 71 7” 19.727,82 -871,01 19.056,81 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 72 65.02.03 706,35 -89,13 617,22 invatamant prescolar 73 65.02.03.01 708,35 -89,13 617,22 invatamant primar 74 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 75 65.02.04 19.580,20 -581,88 18.998,32 invatamant secundar inferior 76 85.02.04.01 3.986,20 -421,05 3.565,15 Invatamant secundar superior m 65.02.04.02 15.584,00 -160,83 15.433,17 Invatamant profesional 78 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 73 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 80 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 81 66.02 55.610,45 -1.988,99 53.621,46 CHELTUIELI CURENTE 82 01 28.339,04 0,00 28.339,04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 51 28.339,04 0,00 28.339,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 27.731,41 -1.988,99 25.742,42 Pag. 22/26

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POS weiboiy EJUGnyuI Jeoynoa1 uesBory TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 27.731,41 -1.988,99 25.742,42 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 86 85 -460,00 0,00 -460,00 Din totai capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 87 66.02.06 55.610,45 -1.988,99 53.621,46| Spitale generale 88 866.02.06.01 55.610,45 -1.988,99 53.621,46 Servicii de sanatate publica 89 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 90 67.02 14.157,62 -5.243,91 8.913,71 CHELTUIELI CURENTE 91 01 630,00 -800,00 30,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 51 600,00 -600,00 0,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 93 56 30,00 0,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 70 13.527,62 -4.643,91 8.883,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 95 71 13.527,62 -4.643,91 8.883,71 Din total capitol Servicii culturale 96 67.02.03 3.977,96 -1.849,47 2.128,49 institutii publice de spectacole si concerte 97 67.02.03.04 3.927,96 -1.849,47 2.078,49 Case de cultura 98 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 99 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servi ecreative si sportive 100 67.02.05 10.140,28 -3.384,81 6.755,47 Sport 101 67.02.05.01 2.721,06 -1.375,25 1.345,81 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 102 67.02.05.03 7.419,22 -2.009,56 5.409,66 Servicii religioase 103 67.02.06 38,38 -9,63 29,75 Alte servicii în domel recreerii si religiei 104 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 105 68.02 2.071,04 65,26 2.136,30 CHELTUIELI CURENTE 106 01 0,00 92,00 92,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 107 58 0,00 92,00 92,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 2.080,15 -26,74 2.053,41 TITLUL Xiil ACTIVE NEFINANCIARE 109 "n 2.080,15 -26,74 2.053,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 110 85 9,11 0,00 -9,11 Din total capitol Pag. 23/26

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod POD Jeqosde wueJb 01 Asistenta acordata persoanelor in varsta 111 68.02.04 127,97 -88,92 39,05 Asistenta sociala in caz de boli si învali 112 68.02.05 80,67. 0,00 80,67 Asistenta sociala in caz de boli 113 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 114 68.02.05.02 80,67 0,00 80,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 115 68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 116 68.02.11 896,32 -326,32 570,00 Prevenirea excluderii sociale 117 68.02.15 966,08 480,50 1.446,58 Ajutor social 118 68.02.15.01 844,88 75,55 920,43 Cantine de ajutor social 119 868.02.15.02 121,20 404,95 526,15 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 120 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 121 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 122 69.02 11.718,79 -3.593,73 8.125,06 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 123 70.02 11.356,87 -3.593,73 7.763,24 CHELTUIELI CURENTE 124 01 532,50 0,00 532,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 70 12.999,61 -3.593,73 9.405,88 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 127 71 12.999,61 -3.593,73 9.405,88 'TIFLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE [N ANUL CURENT 128 85 -2.175,14 0,00 -2.175,14 Din total capitol Locuinte 128 70.02.03 7.535,20 -2.499,12 5.036,08 Dezvoltarea sistemului de locuinte 130 70.02.0301 7.535,20 -2.499,12 5.036,08 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 131 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 132 70.02.05 1.083,11 -700,00 383,11 Alimentare cu apa 133 70.02.05.01 1.083,11 -700,00 383,11 Amenajari hidrotehnice 134 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 135 70.02.06 503,49 -300,00 203,49 Alimentare cu gaze naturale in localitati 136 [70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 137 70.02.50 2.235,17 -94,61 2.140,56 Protectia mediului 138 74.02 361,82 0,00 361,82 Pag. 24/26

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) yeqosde wueifio1 d CHELTUIELI CURENTE 138 01 279,30 0,00 279,30 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 140 56 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142 71 82,52 0,00 82,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 143 74.02.05 82,52 0,00 82,52 Salubritate 144 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 145 74.02.05.02 82,52 0,00 82,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 146 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 147 79.02 111.324,74 12.050,00 123.374,74 Combustibili si energie 148 81.02 26.129,01 0,00 26.128,01 CHELTUIELI CURENTE 149 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 26.129,01 0,00 26.129,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 151 71 944,01 0,00 944,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 152 A 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitol Energie termica 153 81.02.06 26.129,01 0,00 26.129,01 Transporturi 154 84.02 85.195,73 12.050,00 97.245,73 CHELTUIELI CURENTE 155 01 0,00 0,90 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 85.197,26 12.050,00 97.247,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 157 "1 85.197,26 12.050,00 97.247,26 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 158 85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 159 84.02.03 85.195,73 12.050,00 97.245,73 Drumuri si poduri 160 84.02.03.01 41.434,36 0,06 41.434,36 Transport în comun 181 84.02.03.02 24.101,85 15.635,00 39.736,85 Strazi 182 84.02.03.03 19.659,52 -3.585,00 16.074,52 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 183 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 184 97.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 25 / 26

DENUMIREA INDICATORILOR yeoyos1 10JEDIPUI POD pUBI EXCEDENT 65 |98.02 0,00 0,00 0,00 — DEFICIT 66 |99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, / INICOLAE Ri STELIANA STANCIU RAMONA RADU d i — fe Pag. 26 / 26

Atasament: Anexa_3_cu_amendamente.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2017 - PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII Lista de investitii rectificare 5 cu amendament HCL 397/31.10.2017 TOTAL BUGET PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 TITI TI TOTAL GENERAL 217,680,59| | LUCRĂRI ÎN CONTINUARE -A | 71.893,90| 7.000,00| _0,00| [| 2161419| 1.145,00] 0,00] _20.469,19| 132.317,50| __29.964,47 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C | 13348805) 0,00 217.680,59| _269.743,49 din care pe capitole PI) Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni | Externe 4.506,18 51.02.01.03 Autorităţi executive 4.506,18 000 B. Lucrări noi 500,00 0.00 [Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.008.18 b. Dotări independente 4.506,18 7.084,11 4.506,18 7.084,11 500,00 5.044,11 1 oa oo 000) ata 500.00) 5.044,11 oo 4.006,13) 2.040,00 | ooo| 3.185,50 0,00 o 00 os c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 166,35 0,00 2.923,15 0,00 96,00 0,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 2.040,00 DALI+PT Reabilitare imobile str. V. Alecsandri nr.1+ Piaţa Libertăţii nr.1 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1" [DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28.68 Documentatie Sisteme de securitate PMT 150,00 [Documentatie pentru avizare si autorizare ISU PMT Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța naţională 4.379,35 61.02.03.0rdine publică 4.379,35 61.02.03.04 Poliţie locala 3.885,35 B. Lucrări noi 131,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe” HCL BUGET LOCAL 28,68 150,00 4.379,35 4.379,35 131,00 295,00 n loco aca | _3.700,00| 000 Credite de angajament 2017 3.700,00 3.700,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3,.75435 b.Dotări independente 3.734,65 3734.65 Studii şi proiecte 19,70 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 19.70 Studii și proiecte Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 617,22 C.Dotări independente şi alte investiții 617,22 a. Achiziţii imobile | 20,00| 0,00 0,00 194,00 3.754,35 3.734,65 3.734,65 494,00 424,00 70,00 17.911,81 617,22 617,22 617,22 494,00 3.700,00 0, 424,00 3.700,00 aa 3.700,00 3.700,00 1 00 00 1 14.044,84

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET PRO (ale 2017 STAT Subordonate 0121 Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 E 10,00 HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - str.C-tin.Brailoiu SF+PT Gradinita zona Steaua 5,00 65.02.04 Învățământ secundar :- 1 18:833,59|) 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.565,15 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol D, nr. 17 HCL 111/03.03.15 "1.145,00 194,00/" Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 B. Lucrari noi Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.11 HCL13/2015 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2013, HCL 402/2015 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 Page 3 E 5 |. = o - IC 3.565,15 12.673,84 Credite de angajament

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 | 12 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente | 234445 Achizitie containere modulare cu destinaţia de spații de învățământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „ar.13, Timişoara" c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALIFAC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. /Astrilor nr.13 SF+PT Scoala Calea Aradului S.F.+PT+DTAC+AC Construire corp P+IE la laGi ială nr. Şcoala Gimnazială nr.13 10000 D.ALI+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara 40,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 15.068.44 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 144 45 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 B. Lucrări noi 1,00 1 329,23 Page 4 TOTAL BUGET 2017 STAT 1] ama |____oo0| 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 2.638,45 2.344,45 1,734,45 0,00 0,00 40,00 Credite de angajament 2017 1.370,80

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 ) 1 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol ar.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (contine "Înlocuire acoperiş ( acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara” cf. HG 673/2017), 1.145,00) 1.145,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 445,00 |Mansardare scoala P.+1E, pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P,+1E,+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 713,75 0,00 713,75 1213.75 C. Dotări independente şi alte investiții | 12.2901,01| , 194,00| __12.097,01 a. Achiziţii imobile 7.216,67 0,00 7.216,67 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 7.206,67 7.206,67 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 10| 000) Decembrie 1989 nr.30 HCL b. Dotări independente 4.356,10 1 4.356,10 4.162,10 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii , 718,24 157,05 DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 , 70,56 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic, W. Shakespeare corp 1. L. Caragiale, nr.6 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " [Nikolaus Lenau" Timisoara D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ța Huniade nr.2 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V.Ţepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) ar.47 D.AL.I+ P.T.-Reabilitare instalatii Corp B Lic. W. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, nr. 13 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A D.A.LL+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok D.A.L.I+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul Tehnic Electrotimis, str.Matei Millo nr.2A Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 Actualizare „D.A.L.I+P.T.Reabilitare constructii,instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu , P-ta Huniade nr. 3 Page 6 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. Subordonate ) 3 | DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 0.00 ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 8,10 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 54.858,01 7.000,00 776,55 | Coanda LOCAL 2017 180,00 120,00 157,05 7.197,21 66.02.06 Spitale 54.858,01| 7.000,00 776,55| _47.081,46 7.797,21 17.996,65| 7.000,00 000 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 1665 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 980.00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumofttiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 17.000,00 7.000,00 10.996,65 18,65 47.081,46 10.000,00 6.538,66 6.538,66 0,00 100, 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.700.00 1.700,00 3.750,00 Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.750,00 Page 7 | | | | |

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 SURSE BUGET PROPR (ale STAT Subordonate | 0 | 12134 2) un 497,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL 300/2017 Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” 491,66 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 30.322,70 b. Dotari independente 28.722,19 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” 9.188 99 [DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 10.031,40 0,00 406,65 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 9501.80 000 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 126,50 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 65 50 PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) 92,90 SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) 65,50 92,80 85,00 85,00 [Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 100,00 Page 8 Credite de angajament 2017 BUGET LOCAL 100,00 5.446,80 497,00 0,00 29.545,15 80,65 28.189,04 0,00 3 9.062,49 „00 9.624,75 „00 9.501,80 „00 „00 0 0 0 1.357,11 80,65 0,00 o 100,00

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V. Babes Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 1=2+3+4 30,00 20,00 D.A.L.LI şi AT pentru «Creşterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase Spital Ifectioase II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF+PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ SF/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu Proiect complex de investiţii (inclusiv ET)+PT (inclusiv DDE)+DTAC+Hanexe-"Extindere in regim D+P+2E, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, medicină fizică și balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B" o o -j SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 2 | 3 | 4 | ss | Credite de angajament 2017 BUGET STAT 0,00 307,57

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. angajament 2017 STAT Subordonate 2017 DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C, + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă” Proiect mixt de investitii (înclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 9.083,71 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 2.248,49 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 229,52 C. Dotări independente şi alte investiții 2.018.97 b. Dotări independente Dotări Teatrul German 754,00 Dotari Teatrul Maghiar 647,89 Dotari Filarmonica 263,12 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost IMIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara Page 10 8.883,71 2.048,49 1.818,97 1.465,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu C. Dotări independente şi alte investiții PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu", Piata Huniade nr.3 67.02.05.01 Sport C. Dotări independente şi alte investitii SF+PT Sala Polivalenta Timisoara SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I SF+DALT+PT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia nr.11 SF Aquapark - Ovidiu Balea 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50,00 c. Studii şi proiecte 50,00 TOTAL 2017 60,00 50,00 50,00 1.345,81 1.345,81 c. Studii şi proiecte 940,38 | 0,00| 194,00 10,84 135,00 50,00 BUGET STAT 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) BUGET LOCAL 0,00 194,00 Credite de angajament 2017 1.500,00 0,00 0,00 0,00 b. Dotări independente 0,00 100,00 0,00 405,43 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 137,06 Page 11 0,00 i | | j

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst. BUGET angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 PTT | ZII Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 22.65 | 22.65 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 119,19 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 4145 Dotari Complex Sportiv Bega 85.08 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5.409,66 24.473,00 6,50 0,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 Amenajare pista skateboard în Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate Credite de angajament 2017 BUGET LOCAL TOTAL 2017 BUGET STAT DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor Timisoara Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 68.02,04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5,71 0,00 0,00 5,71 3,81 0,00 0,00 3,81 [DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 24,99 0,00 0,00 0,00 42,83 9 0,00 0,00 0,00 2-053,41 2.053,41 4263) 000| 000| 42,63 NT 83,70 83,70 75,60 75,60 83,70 Dotări independente 7560 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 7560 Page 13

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. Subordonate DALI+DTAC+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de consiliere psihosociala, b-dul 16 Decembrie 1989 68.02. 1 Creşe. E b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord SF + PT, Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 7 68.02.15.01 Ajutor social 830,93 C. Dotări independente şi alte investiții 830,93 b. Dotări independente 307,94 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 307,94 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara 13326 Page 14 Credite de angajament

SURSE PROPRII (ale Credite de [DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET inst angajament 2017 STAT Subordonate SF+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte T=2+3+4 4 | 5 | aflate in risc de excluziune sociala din municipiul ) Timisoara 205,35 0,00 0,00 205,35 IN SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii acestora 184,38 0,00 0.00 184,38 1 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 | s26,15| C Dotări independente şi alte investiții 526,15 0,00 0,00 Dotări independente 526,15 0,00 0,00 526,15 0,00 0,00 526,15 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 9.405,88 9.405,88 2.400,00 10-02.03 Locuinţe E | 717872 7.178,72 1.700,00 1 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 7.178,72 0,00 0,00 7.178,72 1.700,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2259.92 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016 1.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 300,00 0,00 300,00 1.700,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.343,50 0,00 4.343,50 0,00 a) Achizitii imobile reno) 040) ao 576,00 ao 0,00 576,00 aa 3.767,50 a 0,00 3.767,50 Page 15 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 526,15 2.259,92 0,00 0,00 B. Lucrări noi | Achizitie imobil spatiu alimentatie publica - restaurant HCL51/2017 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

SURSE PROPRII (ale Credite de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 STAT inst. LOCAL angajament Subordonate ) TIT: ZII 4) SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrulului destinat constructiei a 4 blocuri de locuinte P+6E ce se realizeaza prin programul ANL 25,00 SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetrulului destinat construirii a 864 de locuinte colective din care 216 cu credit ipotecar situate in Calea Aradului - (fosta U.M.977) prin program ANL 390,00 SF in vederea realizarii utilitatilor si dotarilor tehnico-edilitare pana la limita exterioara a perimetruluiui destinat construirii unui cartier locuinte ANL prin credit ipotecar : case tip HC 23 buc., case tip TS 28 buc. case tip LC 36 buc. situat in str,Chisodei nr.125 (fosta str. Diminetii cu Str, Cercului) prin program ANL DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str. Polona (Camin nr. 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 2.762,50 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă B. Lucrări noi Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 C. Dotări independente şi alte investiții

Mun. Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje aaa 10,00 publice SF- Fantana Ornamen SF- Fantana Ornament SF- Fantana Ornament SF+PT Executie pode str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie pode str. D. Dinicu SF+PT Executie pode str. Neajlov SF+PT Executie pode str. N. Stoica de Hateg DENUMIREA OBIECTIVULUI SF +PT Executie de fantani publice forate in DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 15.00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 loa cal SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 70.02.06, Iluminat public şi electrificări C. Dotări independente şi alte investiţii SURSE TOTAL | BUGET |” pop “| BUGET angajament 2017 STAT Subordonate LOCAL 2017 ) | 0 |) _ 2 | 3 | 4 | 5 | c, Cheltuieli pentru e ieli laborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 331,61 331,61 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 150,00 150,00 39, d ad 10, claca 15,00 00 0,00 0,00 ala Selgros ala Piata Iuliu Maniu ala Praktiker canal desecare Behela - | oda oaal 14,00 0,00 0,00 canal desecare CCP263 IN 14,00 0,00 0,00 canal desecare CCP 263 | oral 14,00 0,00 0,00 canal desecare CCP 263 daca 14,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 12154 2 | 3 1] 4 | Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumaintului public în Parcul Botanic Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemens- Calea Buziaşului Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.GrigoreAlexandrescu porţiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea 'Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei până la intersecție cu str. Bucovinei) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Cetăţii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take Ionecu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. Subordonate ) 3 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalaţiunii 12,16 0,00 0,00 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Şagului (porțiunea între sensul giratori Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu) 9,32 9,32 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Şagului (porțiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) 1194 11,94 Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piaţa Ghe. Domăşneanu) 15,21 0,00 15,21 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.640,56 200,00 PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL 300,00 C.Dotări independente şi alte investiții [12400 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 0,00 1.640,56 000 300,00) 1.340,56 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.340,56 Page 19 Credite de angajament 2017

SURSE PROPRII (ale DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, Subordonate ) BUGET LOCAL SF+PT TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI 422/2010) 20,00 PUZ, Director zona Stadion 94,01 0,00 0,00 94,01 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 44,91 [PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 12,17 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) Actualizare harta strategica de zgomot Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 81,00 Credite de angajament 2017 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 82,52 0.00 0,90 14.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 26.129,01| 81.02.06 Energie termică 26.129,01 - , 0,00 82,52 26.129,01 26.129,01 430,00 dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara Retehnologizarea, modernizarea si 430,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 5.254,93 0,00 0,00 5.137,86 B. Lucrări noi Page 20 a 430,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 TOTAL BUGET 2017 STAT Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi 25.185,00 25.185,00 97.247,26 39.736,85 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 1221314 2 | 3 ] 4 | ss | C. Dotări independente şi alte investiții 25.409,01 0,00 | oo 25.409,01 117,07 Studii şi proiecte 224,01 0,00 | 000) 22401) 117,07 99,01 la 99,01 117,07 125,00 IN Proiect M4 - PT+ Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 PT+Extindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Iulius Mall (Traseul 17) HCL 210,00 10,00 100,00 50,00 Page 21 0) av 0,00 0,00 0,00 Credite de angajament 2017 200,00 4.555,82 90,00 582,04 25.185 a 97.247,26 202.910,60 97.247,26 202.910,60 39.736,85 22.671,70 1.070,00 10,00 70,00 100 | 50,00 500,00 25.185,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara (Traseul 13) HCL C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 /Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 2017 39.526,85 38.649,45 38.649,45 8.211,00 21.126,67 /Achiziţie refugii pentru călători c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studii si proiecte Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 877,40 SF+PT Modernizare substaţii de transformare- redresare (substațiile 2, 6) SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17 PT Amenajare Parcare supraterana Bd.Take lonescu nr.56 SF+PT Sistemul de E-Ticheting SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 0 10,00 TOTAL BUGET STAT 0,00 0,00 canal oael 0,00 50,00 n 0,00 SURSE PROPRII (ale BUGET Credite de inst. angajament Subordonate LOCAL 2017 ) 0,00 39.526,85 21.601,70 0,00 38.649,45 10.700,96 38.649,45 10.700,96 0,00 000| 8.211,00 21.126,67 9.211,78 100,00 6.010,00 10.900,74 877,40 10.900,74 158,40 d 0,00 aa 20,00 342,00 aaa 0.00 50,00 120,00 95,00 1.385,94 10,00 Page 22 0,00 0,00

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 Studii si proiecte PMUD HCL186/10.05.2015 Alte studii și proiecte 200,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 41.434,36 A. Lucrări în continuare Pasaj Jiul HCL 605/2014 39.990,68 16.481,21 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 23.509,47 B. Lucrări noi 689,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 3435/.2015 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente şi alte investiții 754.68 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,87 SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 34 35 [DALT+PT Pasarelă Parcul Copiilor 18,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | obiectivelor de E DALT+PT Reabilitare Podul Iuliu M BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) BUGET LOCAL 200,00 39.990,68 16.481,21 23.509,47 41.434,36 142.478,00 Credite de angajament 2017 0,00 0,00 142.478,00 12.300,00 5.548,00 8.466,00 116.164,00

SURS TOTAL 2017 BUGET STAT inst. DENUMIREA OBIECTIVULUI ) DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor Alte studii si proiecte SF+PT Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 0,00 84.02.03.03 Străzi 16.076,05 A. Lucrări în continuare 10.161,10 | avol Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 1.600,61 0,00 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL, 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 8.084,89 0,00 |/Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str, Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 449,00 0,00 B. Lucrări noi 4.199,45 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL, 200/2014 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 100.00 PROPRII (ale Subordonate 500,00 la E BUGET LOCAL 0,00 100,00 16.076,05 0,00 10.161,10 0,00 1.600,61 0,00 8.084,89 0,00 449,00 0,00 4.199,45 Credite de angajament 2017 0,00 37.760,90 0,00 0,09 0,00 0,00 37.071,90 0,00 2.000,00 5.000,90 8.758,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C. tin Prezan(Lidia) - Venus HCL [Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad VE etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 [Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 1.715,50 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 108,00 aa SF+PT+DE Modernizare str. Ştrandului 29,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) TOTAL 2017 BUGET STAT BUGET LOCAL 765,00 0,00 0,00 165,00 113,00 0,00 0,00 113,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 365,00 0,00 0,00 365,00 5,00 0,00 0,00 5,00 |___oco] 171550 Credite de angajament 2017 2.000,00 19.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,00 1.715,50 1.715,50 0,00 36,18

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu F+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Alte studii şi proiecte drumuri SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei DIRECTOR DIREC ONOMJCĂ Steliana STANCI Verificat, SEF SERVICIUL MIP / Gabriela BI; Subordonate DIRECTOR GENERAL DIRECŢIA D.U. / | ses NICOARĂ Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP Chu Page 26