keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/29.05.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 235/29.05.2012
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 11636/11.05.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2012, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, Anexei nr.3 - Program de dezvoltare 2012, şi Anexei nr.4 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.102/27.03.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_4.pdf

ROMÂNIA APROB PRIM n) PROGRAM DEZVOLTARE 2012 PROIECTE & 2 nara EET TA i __qâîqJîq”qa. Buget local | a , TOTAL din care ! | Contr. Proprie | | DENUMIREA OBIECTIVULUI 5012 cedent | Valoare protect Buget de |. EU , ! | create A Stat Avans pt. derulare | | MIRE a n N mr rara rr artar A 3 A ra d e ra ra rr 335. 454,24, 25.938,85| 303,112,53|65.505,17| 128.608,77 840067... 1.150,62 ear pr i 333.484,74| 25.038,88| 303.112,33| 65.505,17| 128.608,77 54.103,73| 30.371,91) 1.450,62| 39.519,01) | 259.969,58| 25.596,52| 248.833,30| 50.030,10] 100.466,08 | 45.299,66| 11.136, aa 5605 342,56| 5.875.07| 25.140.59 4.883,25 6316.15 5.504,07| 12.235,55| 558,80) rr | 34 273,031 „07| 28.140,69 | 4,983, A 18.23 980 0,00 0,96 0,00 0,00| 0,00 o ol e 0,00 0,00, 0,00) 0,00, 2503865), 33) BB SOSIT) 6151.40) 54103.13) 145002) 295150 Căpitolul 65-02 Învăţământ 141296. 1.262,59) 160,62[ 1.035,55 2222 44,20) 0,00, 150,37). 0,00) 55.07.04 Învățământ secundar, 1,412,96|. 000 1.202,59). 160,62, 103555 | az. 420) 5 SF 150 O 163.02.04.02 Învățământ secundar x | T leu ertor BEE MA 1.412,96 0,0 1.262,59; 160,62) 1:035,55 | 22,22 44,20 9,00 56, ar) 8,00). Lucrări în continuare | 1.412,98, 0.00) 1.262,55) 1.035,55 | 2222, 44,20) 1 150,37, 0,0871 Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de Blended learning" ID 38652 - 254,00 0,00 254,00 46,00| 197,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 00; Colegiul Național Bănățean// POSDRU a RR RE rr SURE e La Moştenirea culturală în viața de zi cu |zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 12,00 0,00 12,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 o 1428 - Lic.D, Obradovici / IPA a 1 NIN a) d d Moștenirea culturală în viața de zi cu zi în zonele de frontieră ID MIS- ETC 18,00 0,00 18,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0, 8 - Lic,C.D. LOGA / IPA L N

SURSE DE Buget local MIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare proiect | Buget de TE 2011 Stat Avans pt, derulare & exerci - o şansă pentru arata Cor OSDRU/22/21/G/35273 - Colegiul -conomic Capitolul 60.02 Sănătate art tt tr 7.349,24 5.4186 7.349 „24 41 ass | 7,9 97 5.418, 53 57,97 uare 0,00 645,74) 890,82 E! 0,08, 0,00 2,00) | 1 | ţ | ţ | | 1 aa nea aa 2.214,09, 232,88) 1.512,88 2.170,08) 234,08) 1.523,13 a,

[TIE E TIT SURSE DE FINANTARE INI. | | | BNRB Buget local | TOTAL din care Buget | DENUMIREA OBIECTIVULUI 5012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Parteneri TI 2011 Stat Avans pt. & derulare | Alte Surse i (inclusiv TVA | TVA) FORTA i Lo ERIE INN i e iii 8 ra i 2 SS EI IE gul bolilor metabolice la nou- | nascut si diagnosticul molecular al | | i | |reatizarea structurii si colabor 3,138,51 2.492,77 | jeuro-regionale Cross-b | | | „cooperation (2007- i | , 2013 Code HURO 0802/008 AF) 443,75) 1.981,05 67,97 0,00 SEE _0,00, 0,00 re rr în ara Ei n ET TE Me ECE RR E RER E : | [oapiroiul 67-07 Cultură, recreere și 3.314,79[_ 46145| 2.150,78 5301 959| a2973| 16803, 000 0,09) religie. cl al ta a rr a, 67.02.05.03 întretinere grădini | | n parcuri zone verzi, baze sportive și 3.502,82/. 331479 : II de aarement IL _ 126,68) |. 161,45) 2150.78 | 5331) 352| 63973). 18503, 6,86) (A, Lucrări în confinuare 12668] 5.514,78 461,45, 2.150,78 | 5531) 952| 639,73) 188,03 0,00 0.00 Modemizarea Parcului Rozelo 3.074,39 ) 180/2007 19857) _[ 495,25] 1.985,99 | 4943) 952, 39330 * 233 oo) |Biodiversitatea si protectia mediului - io abordare responsabila a ! |problemelor de mediu a doua orase 240,40 180,40 | nfratile - BIOTOWNS | HURQ/0901/1281 34 a 18 16,81, 10985 |. 2,59, 0,00) 31,05, 8000, 0,09 0.00) IO abordare inclusa de la egal la sgal, | | [| ] a conurbatiilor si aglommerarii urbane | | | | pentru participarea la Conventia 125,00 80,00 | marilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr 271380. |. 000. 839| 5484 | 1,29 000| 1548) 4500, 000| 0 00) Capitolul 68.02 Asigirări şi NE a , - EI 2.517,78 9:00 1.476,68 145,82|. 103733 24.06 150,03 11944, 1-041,10 0:00 0.00 Asistenta: Socială : |. PE ist j : 7, EI 5 E i A E SE E E e ERE, Asistenti SOME pent 251778| 000| 147668| 145,82| 103733 | 2406) 150,03) 11944| 1041.10) 0,00 , familie. si copii (68.02.06 Asistenta sociala pentru e PETRE ERSTE 1.173,78 0,00 797,68 88,82|:425,33 10,06): 150:03[:. 119,44 376,10 0,00 o familie si copii n = a i - Le A o ia

foita arta creea — EN n aa — tor E DE FINANTARE Buget local | | TOTAL din care Contr. Proprie DENUMIREA OBIECTIVULUI Excedent | Valoare project | Buget de : pr mau! i 2012 5 at Buget EU 2011 Stat Avans pt. Cheltuieli derulare 3 ţ s | | | a E E IA, Lucrări în continuare | 2500, 0,50 2500, 000| 25,00 |Roconsinciia statuiului femeii de la | | liscriminare la dezvoltare 25,00 0,00 25,00 0,00; 25,00 profesionala si egalitate de sanse) mru da Lo B. Lucrări noi PT, 145,78 0,00 77268, 88,82, 40433 la! , LESS re | 1,148,78 9,00 772,68 88,82) 404,3 tt TE area n tuleii în d | cluderii 5,00 579,00 57,00). 608,80 14,00, 1,80 8,00 665,00| 2,00 0,08 | m i a a al ta a arm pă 1,344,00 0,06 879,00 57,00, 608,00 |. 14,00 „00 0,00 565 n 0,05 BARRABARRIPEN | 1.344,00) 0,00 679,00) 57.00| 608,00 | 14,00 000| 665, ol 0,00) fm m — SI ma dă pr rate e a DI erat E a Servicii | 34250 37.526,84| 3.152,37| 17.566,80 | 4.720,06) 5.835,00| 5.692,81) 15.090,00 55980, 0, În e a ra nl n a a Alle servicii în domeniile DI DI PT LT , o = locuințelor, serviciilor si dezvoltarii 34255! 37.520,84 315237 1.566,80 3 20,88 BSB DU 5,692,81 15.090,08 , 59,80 : m mer a II E noi | 342,56) 3752683) 315237) 11586.80 |. 4.720,08, 115.050. 00| 859, 80 infrastructurii urbane a malurilor Canalului Bega, 8.744,91 7.194,91 Timisoara. HCl 852/2010. e Dr) ST, 99) 1,8752 | 4170 000| 0,00, bilitare spatii publice | n pn al orasului Timisoara (CETATE )| 16,832,14 10.482,14 2019, mmm — 0.00 7145.08 | 111,46 stern =] regional int iste agro-logistic regional „n, as 2104.85 ICL 242/2010 E 161,86) | 273,61) 1788.95 | 42.09 Strt locale pentru cerilor in Comuna Dumbravita 3.199,40 2.859,40 cubator de afaceri, HCL 302/2010 _000| | 187,27) 85313 520,20 nfrastructura regionala de afaceri si vare în sectorul TIC, - 10.622,88 425/2010 DOO 197,94, 3.225,06 | 3.933,00)

FO OT O BE FINANTARE | loa TOTAL din care Contr. Proprie Ţ Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 7 Excedent | Valoare proiect | Buget de |. i PTT Parteneri 2012 - a Buget EU 2011 Stat Avans pt. derulare O er de Înformare Si comunicare | pentru cetateni - panouri | 7.112,88 4,462,86 | ative, HCL 303/2010 | 180,70 832,49) 2.879,38 71,67 855,60 SI 2,650,00 | AA E Rt m pr rr rr rr pr er na apti 74.02 Protecţia mediului | sa o19 000| 83.019,66| 5.089,88) 33.279,99 | 783,06) 0,00 43.866,73| 0.06 ta Cr i a er) : d adr a [1402.06 Canalizarea si tratarea| 83.019.66 000| 83.019,66| 5.089,BE| |". 783,06 0,00| 0,00 papei reziduale a BEE pa ia tt BEER EA SER ri în confinuare 83. 019, 66 0) 83,.019,66| 5.088,88 | 33, 279,98 783,06 0,00[43.866,73 0,00 0,00 0,00 , tr rr mm ret mr pr iderea si moderniz | i apa 39,152,93 0,00 38,152,93| 5.089,88| 33.279,98 783,06 0,00 8, 0,00 area tehnologiei de epurare ap O TIT TIT apei reziduale și modernizarea | | canalizării pentru populația oraşul | al a | 43.866,73 43.886,73 | ! Timisoara situat în judeţul Timiş din | i a - | | (măsura ISPA | a ADOROM i), 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00|43.866,73 0,00 0,00[. 9, TIET ZE în FI n N LET PENE ET ATIT rar a TITI m 7 TIT te tara 81,02. Combustibiii Sil 154 535 50 25.469,64| 147.648,56|52.696,56| 55.260,35 | 170,54] 400 0,00) 6.986,94 200| 39.519.014 ONB II i i i tm tr Faianta : a abat ada rit 81,02,08:Energis termică 154.535,50| 25.265,64, 147.648,56[52.698,56) 55.260,35 |. 170,64 000 0,00, .6.986,94 35519, | JA. Lucrări în continuare = > | | III 154.835,50 25.469,64) |17-548.56|52 696, 56| 55.260,35 | 170,64| 000| _D,00| 6,986,34 39.519, m |Reti ehnologizarea sistem FT | | | centralizat de termoficare d n it Timişoara vederea! ) conformării la normele de protecția) |. x |mediu privind emisiile poluante îl 154.835,50 147.645,56 asr şi pentru creşterea eficienței în , | mentarea cu căldură urbană - HCL | | lea E 25.469,5 n 52.698,56| 55.260,35 | 170,64) 0,00) 0,00) 6.986,94 „Capitolul "8402 Transporturi 27.783,70 000| 21.513,97| 2:824,71| 12.859,28 | 320,08| 1.724,88| 3.785,02 6.269,73)

SURSE DE FINANTARE ] Ţ | Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2012 Excedent | Valoare proiect | Buget de Buget EU pi Parteneri | Credit 2011 Stat ugei Chelt. Avans pt. & o Cheltuieli | Neeligibile derulare | Alte Surse Eligibile (inclusiv TVA | | TVA) |_Eligibil | 5 1 2 3 4 5 8 7 8 5 10 84.02.03 Transport rutier 1 27.783,70 0,00| 12:859,28 320,08) 1.724,88, 3:785,02 84.02.03.01 Drumuri si poduri 7.801,34 0,00 5.631,61 930,41] .4.235,63 195,43) 119,59, 1.240,55 969,73 7 iB. Lucrări noi 7.601,34 0,00 6.631,61 930,41] 4.235,63 105,43) 119,59) 1.240,55 969,73 | Amenajare Complex rutier zona 7.801,34 6.631,81 Michelangelo 0,00 930,41, 4.235,63 105,43) 119,59) 1.240,55 969,73 184.02.03.03 Străzi 20.182,36 0,00) _14.882,36| 1.894,30, 8.623,65 1 214,65| 1.605,29) .2.544,47| 5.300,00 IA. Lucrări în continuare 8.034,46 0,00 5.534,46| 590,83| 2.689,72 66,95) 1.393,76) 793,20| 2.500,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 8.034,46 5.534,46 304/2010 0,00 590,83j 2.689,72 66,95) 1.393,76, 793,20) 2.500,00 B. Lucrări noi 12.147,90 0,00) 9.347,90| 1.303,47| 5.933,93 147,70) 211,53) 1.751,27) 2.800,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str 12.147,80 9.347,90 Ovidiu Balea, HCL 439/2010 0,00 1.303,47| 5.933,93 147,70) 211,53 1.751,27) 2.800,00 0,00 0,00 * Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. ** Suma reprezinta contributia proprie a Primariei Dumbravita. *** Suma reprezinta contributia proprie a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" i DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE CU i Smaranda HARA Aurglia JUNIE, | a N INTOCMIT

Atasament: Anexa_nr_2_cu_amendamente.pdf

Municipiul Timisoara mii lei Directia Economica BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTu 2012 Anexa nr.2 - cui amendamente % 5 8 = = DENUMIREA INDICATORILOR 5 5 $ E s 3 ? £ 5 o a e a SECTIUNEA CENTRALIZATOARE (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE) | TOTAL VENITURI 1 00.01 185.832,40 2.864,92 188.697,32 1, VENITURI CURENTE 2 00.02 176.252,25 1.364,33 177.616,58 C. VENITURI NEFISCALE 3 100.07 178.252,25 [ 177.616,58 C1, VENITURI DIN PROPRIETATȚE 7 [00080 ' 1.501,85 1.501,85 Venituri din proprietate INSINE "130.10 1.501,85 1.501,85 Venituri din concesiuni s 30.10.05 1.421,55 1.421,55 Alte venituri din proprietate 30.10.50 80,30 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC 00.09 174.750,40 1.364,33 1716.114,73 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 (33.10 172.180,01 1.354,91 173.534,92 Taxe si alte venituri in invatamant 10 ,33.10.05 2.339,15 0,00 2.339,15 Venituri din prestari de servicii 11 (33.10.08 i 1.372,44 0,00 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 [331014 9.199,71 78,20 9.277,91 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 13 [33.10.16 48,26 0,0 48,26 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 14 [33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, art e si spoi 15 [33.10.19 670,60 0,00 670,60 | Venituri din cercetare 16 [33.10.20 50,00 0,00 50,00 (Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 33.10.21 137.868,15 1.218,71 139.086,86 [ventui din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 133.10.30 16.571,00 0,00 18.571,00 N SATI RR incheiate cu direc de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 19 331031 539,00 0,00 539,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 |33.10.50 3.517,70 58,00| 3.575,70 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 1.320,00 0,09 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 (34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00| Pag. 1/12

= 3 > 3 = a 8 5 3 £ = DENUMIREA INDICATORILOR = E = E E = e E 3 o a = o & 8 = & o a g a Diverse venituri 23 [36.10 488,00 9,42 497,42 Alte venituri 24 |36.10.50 488,00 9,42 497,42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 |37.10 762,39 0,00 762,38 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 26 37.10.03 -2.578,93 -1.401,94 -3.980,87 |Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.578,93 1,401,94 3.980,87 Alie transferuri voluntare 37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 3.580,15 --1.800,59 11.080,74 [Subventii de la bugetul de stât 7... 219. 1.068,10| Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 42.10.11 157,59 0,00 157,59 Actiuni sanitare 42.10.11.04 157,58 0,00 157,59 de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 33 |4210.39 910,51 656,25 1.566,76 Subventii de la alte administratii 34 43.10 3.494,89 443,89 3.938,88 Subventii pentru institutii publice 35 (43.10.09 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 36 43.10.14 1.494,99 443,89 1.938,88 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 37 |45.10 a 5.017,06| 400,45 5.417,51 „Fondul European de Dezvoltare regionala 38 [45.10.01 5.017,08 400,45 5.417,51 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 |45.10.01.01 5.017,06 400,45 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI 40 |49.10 185.832,40 2.864,92 188.697,32 CHELTUIELI CURENTE 41 01 183.353,59 433,51 183.787,10 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 42 [10 84.495,00 0,00 84.495,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 43 20 91.335,91 -37,61 91.298,30 tlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 44 [56 7.522,68 471,12 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 m 2.478,81 2.431,41 4.910,22 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 2.478,81 2.431,41 4.910,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 [50.10 3.380,00 _ 0,00 3.380,00 Alte servicii publice generale 48 |54.10 3.380,00 0,00 3.380,00 Pag.2/ 12

_ 5 8 z 3 £ E | 5 2 _ 5 g DENUMIREA INDICATORILOR = e 8 S E S 3 2 E 5 O a e a CHELTUIELI CURENTE 49 [01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 50 |10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 51 |20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 |70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 3.380,00 0,00 3.380,00 CHELTUIELI CURENTE 01 3.335,00 0.00 3.335,00 TITLUL I CHELTUIE 1a 2.006:00/=: 2.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 45,00 0,00 45,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 60 |64.10 181.690,01 2.864,92 184.554,93 invatamant 61 [65.10 15,707,72 78,20 15.785,92 CHELTUIELI CURENTE 82 j01 15,702,17 -37,61 15.664,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83 110 800,00 0,00 800,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 64 120 14.802,17 -37,61 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 5,55 115,81 121,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 |71 5,55 115,81 121,36 Din tota! capitol Invatamant prescolar si primar 67 |65.10.03 9.506,68 0,00 9.506,68 Invatamant prescolar 68 |65.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 invatamant primar 69 165.10.03.02 925,95 0,00 925,95 invatamant secundar 70 (65.10.04 5.460,20 -2.421,80 3.038,40 Invatamant secundar inferior 71 |65.10.04.01 644,98 0,00 644,98 Invatamant secundar superior 72 165.10.04.02 4.815,22 -2.821,80 1.993,42 invatamant profesional 73 0,00 400,00] 400,00 Invatamant postliceal 74 |65.10.05 740,84 0,00| 740,84 CHELTUIELI CURENTE 75 101 740,84 0,00 140,84 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 76 110 268,68 0,00 268,68 Pag. 3/12

_ & a 8 = & e DENUMIREA INDICATORILOR > 8 s E ă 2 p < 5 o a 9 a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7 _|20 472,16 0,00 472,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 79 71 0,00 0,00 0,00 are pentru educatie 80 65.10.11 0,00 2.500,00 2.500,00 internate si caniine pentru elevi 81 _65.10.11.03 0,00 2.500,00 2.500,00 Sanatate 32 (66.10 163.735,39 2.786,72 186.522,11 CHELTUIELI CURENTE 83 (01 161.526,59 471,12 161.997,71 OS 84 10 81 0.00 81.500,00 om | 85 72503;91 =-0,00 72.503,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE| 86 |56 7.522,68 471,12 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |/0 2.208,80 2.315,60 4.524,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE _ 88 71 2.208,80 2.315,60 4.524,40 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 89 ]66.10.06 163.735,39 2.786,72 166.522,11 Spitale generale 90 j66.10.06.01 163.735,39 2.786,72 166.522,11 Cultura, recreere si religie 91 67.10 1.675,00 0,00 1.675,00 CHELTUIELI CURENTE 92 |01 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 [10 195,00 0,00 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 94 [20 1.388,00 0,00| 1.388,00 |CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 92,00 0,00 92,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 96 |71 92,00 0,00 92,00 Din total capitol Servicii culturale 97 |67.10.03 1.875,00 0,00 1.675,00 Institutii publice de spectacole si concerte 98 |67.10.03.04 965,00 0,00 965,00 Case de cultura 99 |67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 Asigurari si asistenta sociala 100 [68.10 571,90 0,00 571,99 CHELTUIELI CURENTE 101 (01 571,90 0,00 371,90 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 102 [20 571,90 0,00 571,90 Pag. 4/12

5 5 ă 2 8 — ș 5 m = = DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 3 E s 3 a < O a 9 a CHELTUIELI DE CAPITAL 103 |70 9,00 0,00 0.00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 104 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala În caz de inva 105 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Aite cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 [68.10.50 571,980 0,00 571,90 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 0,00 571,90] |TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 [70 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE 110 69.10 0,00 762,35 Locuinte, servi i dezvoltare publica 111 |70.10 762,39 0,00 782,39 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 634,93 0,00 834,93 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 113 20 634,93 0,00 634,93 |CHELTUIELI DE CAPITAL 114 (70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 115 (71 127,46 0,00 127,46 Din total capitol Locuinte 116 |70.10.03 762,39 0,00 762,38 Dezvoltarea sisternului de locuinte 117 |70.10.03.01 162,38 0,00| 762,39 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 118 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 118 (97.10 0,00 9,00 0,00 EXCEDENT 120 [98.10 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 121 (99.10 0,00 0,00 0,09 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 175.830,91 -37,61 175.793,30 TOTAL VENITURI 2 (00.01 175.830,91 -37,61 175.793,30 1. VENITURI CURENTE 3 (00.02 173.673,32 -37,61 173.6835,71 C, VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 173.673,32 -37,81 173.635,71 |CT. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 1.501,85 0,00 1.501,85 Venituri din proprietate & |30.10 1.501,85 0,00 1.501,85 Pag. 5/12

_— & ş 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 5 9 E 8 5 & € O s S = & o E d Venituri din concesiuni si inchirieri 7 (30.10.05 1.421,55 0,00 1.421,55 Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 80,30 0,00 80,30 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 (00.09 172.171,47| -37,61 172.133,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 [33.10 172.180,61 1.354,91 173.534,82 Taxe si alte venituri in invatamant 11 |33.10.05 2.339,15 0,00 2.339,15 Venituri din prestari de servi 12 33.10.08 1.372,44 0,00 1.372,44 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 [33.10.14 9.199,71 78,20 9.277,91 venitur din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14 133. 48,26 0,00 48,26 venituri: din<organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, spec zare si perfectionare 15 |33.10.17 4,00 0,00 4,00 Venituri-din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 |33.10.18 670,60 0,00 870,80 Venituri din cercetare 17 33.10.20 50,00 0,00 50,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18 |33.1021 137.868,15 1.218,71 139.086,86 uri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 19 (33.10.30 16.571,00 0,00 18.571,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 20 |33.10.31 539,00 0,00 539,00 Aite venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 |33.10.50 3.517,70 58,00 3.575,70 |Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 |34.10 1.320,00 0,00 1.320,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 |34.10.50 1.320,00 0,00 1.320,00 Diverse venituri 24 36.10 488,00 3,42 497,42 Alte venituri 25 (36.10.50 488,00 9,42 497,42 Transferuri voluntare, altele decat subven 26 [37.160 -1.816,54 -1.401,94 -3.218,48 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 27 (37.10.03 -2.578,93 -1.401,94 -3.980,87 Alte transferuri voluntare 28 (37.10.50 762,39 0,00 762,39 IV. SUBVENTII 29 [00.12 2.157,59 0,00 2.157,59 Subventii de la bugetul de stat 30 |42.10 187,59 0,00 157,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 31 [42.10.11 157,59 0,00 157,59 Pag.8/12

_ R s a E 5 £ E DENUMIREA INDICATORILOR E ă S E S z > £ 5 O a 2 a Actiuni sanitare 32 |42.10.11.04 157,59 0,00 157,58 Subventii de la alte administrati 33 [43.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii pentru institutii publice 34 |43.10.09 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL CHELTUIELI 35 |49.10 175.830,91 -37,61 175.793,30 CHELTUIELI CURENTE 36 |01 175.830,91 -37,61 175.793,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 84.495,00 0,00 84.495,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91.335,91 -37,81 91.298,30 CHELTUIELI DE CAPITAL = 0,00 0,00 .. 0,00 Partea l-a SERVIGII PUBLICE GENERALE 3:335,00 0,00| Alte servicii publice generale 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000,00 0,00 2.000,00 II BUNURI SI SERVICII 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 46 [54.10.10 3.335,00 0,00 3.335,00 CHELTUIELI CURENTE 47 |01 3.335,00 0,00 3.335,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 48 [10 2.000,00 0,00 2.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 49 |20 1.335,00 0,00 1.335,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 |70 0,00 0,00 0,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 6410 171.860,98 -37,61 171.823,37 Invatamant 52 [65.10 15.702,17 -37,61 15.664,56 CHELTUIELI CURENTE 53 01 15.702,17 -37,61 15.664,56 [TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 54 |10 800,00) 0,00 800,00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 55 20 14.902,17 -37,81 14.864,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 0,00 0,00) 0,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 57 85.10.03 9.506,88 0,00 9.506,88 Invatamant prescolar 58 |85.10.03.01 8.580,73 0,00 8.580,73 Pag. 7/12

s 8 z 5 s = = e DENUMIREA INDICATORILOR d g E S E 8 2 e £ 5 o a 2 a Invatamant primar 65.10.03.02 925,95 0,00 925,95 invatamant secundar 85.10.04 5.454,65 -2.537,81 2.817,04 Invatamant secundar inferior 65.10.04.01 544,98 0,00 644,98 Invatamant secundar superior 65,10.04.02 4.809,67 -2.937,61 1.872,06 Invatamant profesional G5.10.04.03 0,00 400,00 400,00 vatamant postliceal 65.10.05 740,84 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 740,84 0,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL... 10 268,68 O TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 20. 472,16 0,00] =: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 re pentru educatie 65.10.11 0,00 2.500,00 2.500,00 internate si cantine pentru elevi |65.10.11.03 0,00 2.500,00 2.500,00 [Sanatate 86.10 154.003,91 0,00 154.003,91 CHELTUIELI CURENTE 01 154.003,91 0,00 154.003,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 81.500,00 0,00 81.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 72.503,91 0,00| 72.503,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 76 66.10.06 154.003,91 0,00 154.003,91 Spitale generale T7 |66.10.06.01 154.003,91 0,00| 154.003,91 |Cultura, recreere si religie " 78 [67.10 1.583,00 0,00 1.583,00 CHELTUIELI CURENTE 79 01 1.583,00 0,00 1.583,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 80 |10 195,00 9,00 195,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 81 |20 1.388,00 0,00 1.388,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 [70 0,00, 0,00 0,00 Din total capitol Seri 83 [67.10.03 1.583,00 0,00 1.583,00 publice de spectacole si concerte 84 67.10.03.04 873,00 0,00 873,00 Case de cultura 85 |67.10.03.06 710,00 0,00 710,00 Pag. 8/12

_ % og = Ss 5 5 s £ E | DENUMIREA INDICATORILOR = £ E £ E 8 z 9 E 5 o a s a Asigurari si asistenta sociala 86 68.10 571,90 0,00 571,90 |CHELTUIELI CURENTE 87 |01 571,90 0,00 571,90 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 88 [20 571,90 0,00 571,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 |70 0,00 0,00| 0,00 Din tota! capitol |Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 90 (68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala În caz de invaliditate 91 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Alte cheliuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 92 68.10.50 571,90 0,00 aa 211,90 CHELTUIELI CURENTE ZT NUI a [93 OT 571,90 0,00 571,90 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII - , 94 20 571,90 0,00 571,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 96 69.10 634,83 0,00 634,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 97 |70.10 FETESTI 9,00 634,93 CHELTUIELI CURENTE 98 [01 634,93 0,00) 634,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 |20 534,93 0,00 634,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Locuinte 101 |70.10.03 634,93 0,00 634,93 Dezvoltarea sistemului de locuinte 102 |70.10.03.01 534,93 0,00 634,93 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 103 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 104 [97.10 0,00 0,0Q 0,00 EXCEDENT 105 [98.10 0,00 9,00 0,00 DEFICIT 106 [99.10 0,00 9,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 10.001,49 2.902,53 12.904,02 TOTAL VENITURI |_ 2 |00.01 10.001,49 2.902,53 12.904,02 1. VENITURI CURENTE 3 [00.02 2.578,93 1.401,94 3.980,87 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 2.578,93 1.401,94 3.980,87 Pag.9/12

_ 5 5 E a = = S = ă 5 = 3 DENUMIREA INDICATORILOR 3 e 3 E 8 & € g Q o m ao O a e |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII _5 00.05 2.578,93 1.401,94 3.980,87 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 |37.10 2.578,93 1.401,94 3.880,87 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 2.578,93 1.401,94 3.980,87 |V. SUBVENTII 8 |00.12 7.422,56 1.500,59 8.923,15 Subventii de la bugetul de stat 9 42.10 810,51 856,25 1.588,76 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri prop! 10 421039 910,51 656,25 1.566,76 proiecte Subventii de la alte administratij 11 [43.10 1.494,99. 1.938,88 Subventii de la bugetul local pentru fiantarea cheltuielilor'de capital din domeniul santati 12 [43.1014 1.494,99 1.938,88 | Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 13 [45.10 5.017,06 5.417,51 Fondul European de Dezvoltare regionala 14 45.10.01 5.017,06 5.417,51 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 15 |45.10.01.01 5.017,06 5.417,51 TOTAL CHELTUIELI 16 [49.10 10,001,49 2.902,53 12.904,02 CHELTUIELI CURENTE 17 101 7.522,68 471,12 7.993,80 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 18 [56 7.522,88 471,12 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 |70 2.478,81 2.431,41 4.910,22 XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 |71 2.478,81 2.431,41 4.910,22 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 21 |50.10 45,00 0,00 45,00 Aite servicii publice generale 22 154.10 45,00| 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 23 (01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 45,00 0,00 45,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelo 26 [54.10.10 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 9,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 45,00 0,00 45,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 298 (71 45,00 0,00 45,00 : , 100) Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 [64.10 3.829,03 2.902,53 12.731,56 Pag. 10/12

> 5 5 £ a 2 = = e DENUMIREA INDICATORILOR g 5 s E e a & E s o 5 e = 5 o a 2 a Invatamant 31 |65.10 5,55 115,81 121,36 JCHELTUIELI CURENTE 32 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 |70 5,55 115,81 121,36 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 1 5,55 115,81 121,36 Din tota! capitol nvatamani prescolar si primar 35 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 36 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 37 |65.10.03.02 - 0,00 0,00 0,00 ; tm - 65.10.04 1.115,81 121,36 invatamant secundar inferior 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 |Invatarant secundar superior 85.10.04.02 5,55 115,81 121,36 invatamant profesional 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 65.10.05 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 "TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65.10.11 0,00 0,00| 0,00 |Internate si cantine pentru elevi 1 85.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 48 |66.10 9.731,48 2.788,72 12.518,20 CHELȚUIELI CURENTE 49 |01 7.522,68 471,12 7.993,80 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREJ 50 [56 7.522,68 471,12 7.993,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 51 |70 2.208,80| 2.315,60 4.524,40 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 52 71 2.208,80 2.315,60 4.524,40 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 53 |66.10.06 9.731,48 2.786,72 12.518,20 Spitale generale 54 |66.10.06.01 9.731,48 2.786,72 12.518,20 Cultura, recreere si religie 55 [67.10 92,00 0,00 92,00 CHELTUIELI CURENTE 56 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 170 92,00 0,00 92,00 Pag. 11/12

_ % | - 5 E ă 3 = £ DENUMIREA INDICATORILOR 5 e a Ss E 8 > a € s Ş 2 a o a e a TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 92,00 9,00 92,00 Din total capitol icil culturale 59 [67.10.03 92,00 0,00 82,00 | publice de spectacole si concerte 60 |67.10.03.04 92,00 0,00 92,00 (Case de cultura 61 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 |Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 62 69.10 127,46 8,00 127,48 (Locuinte, servicii si dezvoltare publica 53 |70.10 127,46 9,00 127,46 [CHECTUIELI CURENTE. e a 7 64 [01 0,00 -0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 127,46 0,00 127,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 127,46 0,00 127,46 |Din totat capitol [Locuinte 67 (70.10.03 127,46 0,00 127,46 Dezvoltarea sistemului de locuinte 68 |70.10.03.01 127,46 0,00 127,46 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 69 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 70 (97.10 09,00 0,00 0,00 EXCEDENT 71 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 72 99.10 0,00 0,00 3,00 7 ji fi x n d st acicu, ana-Btanciu, Pag. 12/12 d

Atasament: Anexa_nr_1_cu_amendamente.pdf

Municipiul Timisoara mii lei Directia Economica BUGET LOCAL 2012 Anexa nr.1 - cu amendamente 5 5 = 3 = 8 5 & e = = e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E s 3 ? £ 5 a e a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 773.498,74 28.505,33 802.004,07 VENITURI PROPRII 2 [48.02 409.174,40 26.754,82 435.929,22 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 586.257,93 25.846,23 612.104,16 A. VENITURI FISCALE: 7 a „4, [00.03 507.825,76 25.142;07 532.967,83 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 (00.04 256.216,89 20.142,07 276.358,96 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 56 j00.05 1.079,47 0,00 1.078,47 Impozit pe profit 7 |01.02 1.079,47 0,00 1.079,47 Impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.078,47 0,00 1.078,47 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE S [00.06 254.354,09 20.142,07 274.496,16 Impozit pe venit 10 (03.02 8.937,57 0,00 8.937,57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 (03.02.18 8.937,57 0,00 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 245.416,52 20.142,07 265.558,59 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 244.515,52 20.142,07 264.657,59 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 801,00 0,00 901,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 (05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 89.620,47 5.000,00 94.620,47 Impozite si taxe pe proprietate 19 (07.02 89.620,47 5.000,00 94.820,47 Impozit pe cladiri 20 |07.02.01 74.498,02 5.000,00 73.498,02 impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 19.254,13 0,00 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 55.243,89 5.000,00 60.243,89 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 8.178,80 0,00 8.178,80 impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.238,43 0,00 4.238,43 Pag. 1/24

_ a 5 = = DENUMIREA INDICATORILOR 3 E E Ss E 3 2 E s s E 2? a impozit pe terenurile extravilane 26 107.02.02.03 252,74 0,00 252,74 „ee jusloiare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante an 27 (07.02.03 6.887,01 0,00 6.887,01 |Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 56,64 0,00 56,64 AA, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 [00.10 161.293,56 0,00 161.293,56 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 132.657,00 0,00 132.657,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 [11.02.02 132.374,00 0,00 132. 374,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti _ Sume defalcate din TVA:ptechilibrarea bugetelor locale -: . 7 1,32 [11.02.06 283,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 539,63 Taxe hoteliere 34 [12.02.07 539,63 [Taxe pe servicii spec 35 [15.02 212,16 impozit pe spectacole 36 [15.02.01 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 37 [15.02.50 0,03 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 27.884,77 9,00 27.884,77 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,86 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.208,67 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PI 41 |18.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 (16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 [00.11 594,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 594,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 594,84 0,00 894,84 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 78.432,17 704,16 79.136,33 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 (00.13 17.464,84 701,66 18.166,50 Venituri din proprietate 49 (30.02 17.443,42 701,88 18.145,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 51 (30.02.08 0,00 701,66 701,66 Venituri din dividende de la alti platitori 52 |30.02.08.02 0,00 701,86 701,66 Venituri din dobanzi 53 [31.02 21,42 0,00 21,42 Pag. 2/24

= 5 8 3 E S 5 s S = = e DENUMIREA INDICATORILOR > 2 5 Ss E s 3 2 £ 5 o a e a Alte venituri din dobanzi 54 |31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 |00.14 50.967,33 2,50 60.969,83 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 (33.02 248,54 0,00 248,64 Venituri din prestari de servici 57 (33.02.08 0,20 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 |33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 5,87 0,00 5,87 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise S0 (34.02 2.309,28 9,00 2.308,28 51 |34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 : 62 35.02 = 10:813;03 0,00 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 |35.02.01 10.611,80 0,00 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 64 [35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 86 (36.02 3.359,85 0,00 3.369,85 Taxe speciale 87 36.02.06 2.380,30 0,00 2.380,30 Alte venituri 68 [36.02.50 989,55 0,00 989,55 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 69 [37.02 44.426,53 2,50 44.429,03 Donatii si sponsorizari 70 137.02.01 0,00 2,50 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 (37.02.03 -137.703,28 606,04 -137.097,24 Varsaminte din sectiunea de functionare 72 [37.02.04 137.703,28 -606,04 137.097,24 Alte transferuri voluntare 73 |37.02.50 44.426,53 0,00 44 426,53 1. VENITURI DIN CAPITAL 74 |00.15 0,00 811,08 911,08 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 (39.02 9,00 911,09 911,99 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 76 |39.02.03 0,00 191,69 191,69 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 77 (39.02.07 0,00 506,40 606,40 Depozite speciale pentru constructii de construinte 78 38.02.10 0,00 113,00 113,00 IV. SUBVENTII 7% (00.17 74.317,89 1.211,96 75.529,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 00.18 74.317.859 1.211,96 75.529,85 Subventii de la bugetul de stat 81 |42.02 74.317,89 1.211,96 75.529,85 A. De capital 82 70.576,76 1.211,96 71.788,72 Pag. 3/24

| _— 5% 5 ş e & 3 e E 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 2 E & £ a o a. e a L Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 83 42.02.13 0,00 1.103,31 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 34 j42.02.16 3.100,00 0,00 3.100,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunica: 85 |42.02.18.01 1.100,00 0.00 1.100,00 in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inves n sanatate 86 |42.02.18.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 87 |42.02.20 67.476,76 108,65 67.585,41 B. Curente 88 3.741,13 8,00 3.741,13 Subventii de la-bugetul:de stat pentru finantarea sanatatii 89 142.022 11,13 0,00 3.741,13 "“|Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 90 [45.02 112.922,92 536,05| 113.458,97 Fondul European de Dezvoltare regionala 91 45.02.01 39.835,72 457,05 40.292,77 Sume prirnite in contul platilor efectuate în anul curent 92 |45.02.01.01 32.052,78 -79,00 31.973,78 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 93 |45.02.01.02 1.782,94 536,05 8.318,99 Fondul Social European 94 [45.02.02 1.520,32 5,00 1.520,32 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 95 |45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anieriori 96 |45.02.02.02 58,57 0,00 58,57 Fondul de Coeziune 97 |45.02.03 71.490,04 0,00 71.490,04 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 [45.02.03.01 63.070,70 0,00 563.070,70 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 99 [45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 linstrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 [45.02.07 22,00 78,00 101,90 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 101 |45.02.07.01 22,00 79.00 101,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 102 [45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 103 [45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 104 [50.02 803.138,25 28.505,33 831.643,58 CHELTUIELI CURENTE 105 |01 681.645,75 26.165,62 707.811,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 106 [10 188.811,00 0,00 166.811,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 107 |20 172.375,51 6.702,27 178.077,78 TITLUL il DOBANZI 108 [30 17.664,90 0,00 17.664,90 [TITLUL IV SUBVENTII 109 [40 54.000,00 19.750,00 73.750,00 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 110 [51 8.660,78 26,40 8.687,18 Pag. 4/24

—_ R 5 ș E z 3 = 3 5 a 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 = ă E E S 3 > E 5 o a e a (TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 111 55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 [56 242.417,75 -313,05 242.104,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113|57 15.998,30 0,00 15.998,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 11459 3.700,00 0,00 3.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115|70 103.326,76 2.339,71 105.666,47 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 |71 103.326,76 2.339,71 105.666,47 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 117 (81 18.165,74 0,00 18.165,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02. 72.775,06 230,00 73:005,06 --Autoritati-publice si actiuni externe gr E 51:057;59 -850,00 50:207;59 CHELTUIELI CURENTE 120 |01 48.015,84 -850,00 47.165,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 121 [10 25.695,00 -850,00 24.845,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 122 20 20.820,84 0,00 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 123 58 1.500,00 0,00 1.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 70 3.041,75 0,00 3.041,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 125171 3.041,75 0,00 3.041,75 Din total capitol Autoritati executive si legislative 126 [51.02.01 51.057,58 -850,00 50.207,59 Autoritati executive 127 151.02.01.03 51.057,59 -850,00 50.207,58 Alte servicii publice generale 128 [54.02 4.052,57 1.080,00 5.132,57 CHELTUIELI CURENTE 129 (01 2.594,00 1.080,00 3.674,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130 [10 0,00 850,00 850,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 131 [20 582,00 230,00 812,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 132 51 2.012,00 0,00 2.012,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 (70 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 134 (81 1.458,57 0,00 1.458,57 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 135 54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 136 [54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Alte servicii publice generale 137 54.02.50 1.959,75 1.080,00 3.039,75 Pag. 5/24

5 s E E Ss = 5 5 So = = Ş DENUMIREA INDICATORILOR = e £ s E s x 8 E 5 O a. e a Tranzaciii privind datoria publica si împrumuturi 138 [55.02 17.664,80 0,00 17.884,80 CHELTUIELI CURENTE 138 |01 17.864,90 0,00 17.664,90 TITLUL îti DOBANZI 140 |30 17.664,90 0,00 17.664,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 12.236,88 229,50 12.466,39 Ordine publica si siguranta nationala 143 12.236,89 229,50 12.466,39 CHELTUIELI CURENTE 12.183,81 0,00; 12163811, TLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL e 9.500,00 0,00f: TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 2.463,61 0,00 2.463,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 73,28 229,50 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 73,28 229,50 302,78 Din total capitol Ordine publica 50 |61.02.03 11.574,59 229,50 11.804,09 Politie comunitara 51 [61.02.03.04 11.574,59 229,50 11.804,09 Protectie civila si profectia contra incendiilor 152 |61.02.05 662,30 0,00 662,30 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 153 163.02 250.840,25 3.533,05 254.373,30 invatamant 154 [65.02 148.710,89 333,56 149.044,25 CHELTUIELI CURENTE 55 (01 147.017,10 303,96 147.321,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 106.032,00 0,00 106.032,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 157 20 36.803,80 0,00 36.803,80 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 158 56 1.108,00 303,96 1.412,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 87 1.072,30 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 160 [59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 161 70 1.693,59 29,60 1.723,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 18271 1.693,59 29,60 1.723,19 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 163 [65.02.03 36.346,67 29,60 56.376,27 Pag. 6/24

- 5 8 zl £ ș 5 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 Ss E S 3 2 £ 5 S a 2 0 Invatamant prescolar 64 30.781,33 29,60 30.810,93 Invatamant primar 65 [65.02.03.02 25.565,34 0,00 25.565,34 Invatamant secundar 86 65.02.04 91.580,36 303,96 91.884,32 Invatamant secundar inferior 67 |65.02.04.01 26.480,23 0,00 26.480,23 invatamant secundar superior 68 [65.02.04.02 65.100,13 303,96 65.404,09 Invatamant postliceal 169 [65.02.05 783,86 0,00 783,66 Sanatate 170 [66.02 12.009,81 1.291,21 13.301,02 CHELTUIELI CURENTE = 7101 11.401,58 _ 807,58 TITLUL: :CHELTUIELI DE PERSONAL. TREE n 10: 3.550,00 0,00 550 TITLUL BUNURI SI SERVICII 73,20 2.533,13 780,00 3.313,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |51 5.318,45 26,40 5.344,85 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 75 [56 0,00 1,18 1,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 76|70 608,23 483,63 1.091,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7771 608,23 483,63 1.091,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 178 [66.02.06 8.268,68 1.291,21 9.559,89 Spitale generale 79 166.02.06.01 8.268,68 1.291,21 9.559,88 Servicii de sanatate publica 80 66.02.08 3.741,13 0,00 3.741,13 Cultura, recreere si religie 181 [67.02 8,50 55.172,09 CHELTUIELI CURENTE 182 |01 45.629,06 -1.416,97 44.212,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 83 (10 9.626,00 0,00 9.626,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 30.733,27 350,00 31.083,27 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 85 (56 5.269,78 -1.766,97 3.502,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 |70 9.534,53 1.425,47 10.960,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 9.534,53 1.425,47 10.960,00 Din tota! capitol Servicii culturale 188 (67.02.03 15.610,50 150,00 15.780,50 Institutii publice de spectacole si concerte 89 [67.02.03.04 12.589,81 150,00 12.739,81 Case de cultura 90 [67.02.03.06 3.020,69 0,00 3.020,68 Pag. 7/24

5 5 8 5 = e 3 DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 3 E S s 2 E s o E 3 a Servicii recreative si sportive 191 [67.02.05 38.237,19 -141,50 39.095,69 Sport 192 [67.02.05.01 4.373,88 200,00 4.573,88 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 193 67.02.05.03 34.863,31 -341,50 34.521,81 culturii, recreerii si religiei 194 [67.02.50 315,90 0,00 315,90 Asigurari si asistenta sociala 195 |68.02 34.956,16 1.895,78 36,855,94 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 34.782,74 1.899,78 36.682,52 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 197 [10 12.372,00 0,00 12.372,00 TITLUL H BUNURI Sf SERVICII 198 [20 4.185,41 751,00 5.536,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI-ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 199 |51 1.330,33 0:00 1.330,33[ Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 200 56 1.369,00 1.148,78 2.517,78 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 201 57 14.926,00 0,00 14.926,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 202 |70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 203 [71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol ' Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 204 [68.02.05 9.316,80 0,00 9.316,80 Asistenta sociala in caz de invaliditate 205 |68.02.05.02 9.316,60 0,00 9.316,60 Asistenta sociala pentru familie si copii 206 [68.02.06 2.098,93 1.462,78 3.561,71 Crese 207 [68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 208 [68.02.15 21.074,90 437,00 21,511,90 Ajutor social 209 |68.02.15.01 18.067,62 187,00 19.254,62 Cantine de ajutor social 210 |68.02.15.02 2.007,28 250,00 2.257,28 Akte cheltu n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 211 [68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 212 |69.02 217.884,52 4.434,56 222.319,08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 213 (70.02 118.901,98 2.434,56 121,336,54 CHELTUIELI CURENTE 21401 75.698,13 2.300,00 77.998,13 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 215 |20 23.063,78 2.300,00 25.363,78 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 216 [55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 217 |56 52.616,84 0,00 52.616,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 218 |70 26.496,68 134,56 26.631,24 Pag.8/24

- > 8 el 3 E s i 5 £ = = o DENUMIREA INDICATORILOR s 2 5 5 E 6 E 8 < 5 o a e a TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 219 [71 26.496,68 134,56 26.631,24 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 220 [81 16.707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 221 |70.02.03 35,07 0,00 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 222 |70.02.03.01 35,07 0,00 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 223 (70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 224 |70.02.05 9.003,62 0,00 9.003,62 Alimentare cu apa 225 |70.02.05.01 - 9.003,62 0,00 9.003,62 luminat public E ma | 226 |70.02.06 13.183,29 14.983,29 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 227 |70.02.50 96.680,00 634,56 97.314,56 Protectia mediului 228 [74.02 98.982,54 2.006,00 100.882,54 CHELTUIELI CURENTE 229 [01 55.115,81 2.000,00 57.115,81 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 230 [20 15.962,88 2.000,00 17.962,88 Tflul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 231 [56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 (70 43.866,73 0,00 43.865,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 233 |71 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 234 (74.02.05 15.962,88 2.000,00 17.982,88 Salubritate 235 |74.02.05.01 8.999,88 2.000,00 10.9998,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 236 |74.02.05.02 8.963,00 0,00 6.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 237 |14.02.06 83.019,68 0,00 83.019,66 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 238 |79.02 249.401,53 20.078,22 269.479,75 Combustibili si energie 239 [81.02 147.225,33 10.000,00 157.225,33 CHELTUIELI CURENTE 240 [01 145.116,49 10.000,00 155.116,49 TITLUL IV SUBVENTII 241 [40 30.000,00 10.000,00 40.000,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 242 [56 115.116,49 0,00 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 243|70 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 244 [71 2.108,84 0,00 2.108,84 Din total capitol Pag. 9/24

5 3 £ DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E Ss E Ss 3 2 £ s S E a Energie termica 245 (81.02.06 147.225,33 10.000,00 157.225,33 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 246 183.02 45,00 0,00 45,90 CHELTUIELI CURENTE 247 (01 45,00 0,00 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 248 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 249 |20 9,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 250 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 251 0,00 45,00 Aite:chelttleli.in-domeniul'agriculturii ă 252 RAE 0,00 45,00 Transporturi 253 [84.02 102.131,20 10.078,22 112.209,42 CHELTUIELI CURENTE 254 [01 86.401,49 10.041,27 96.442,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 255 |20 34617,79 291,27 34.909,06 TITLUL IV SUBVENTII 256 |40 24.000,00 9.750,00 33.750,00 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 257 |56 27.783,70 0,00 27.783,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 258 [70 15.7298,71 36,95 15.766,66 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 259 [71 15.7298,71 36,95 15.766,66 Din total capitol Transport rutier 260 [84.02.03 99.714,20 10.041,27 109.755,47 Drumuri si poduri 261 [84.02.03.01 10.341,81 0,00 10.341,81 Transport in comun 262 [84.02.03.02 33.553,66 9.791,27 43.344,93 Strazi 263 [84.02.03.03 55.818,73 250,00 56.068,73 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 264 184.02.50 2.417,00 36,95 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 265 196.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 266 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 267 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 268 [98.02 29.639,51 0,00 29.639,51 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 452.295,78 26.452,27 478.748,05 TOTAL VENITURI 2 [00.01 452.295,78 26.452,27 478.748,05 Pag. 10/24

- > 5 el £ 5 Ss - = o DENUMIREA INDICATORILOR e E 3 E 3 2 £ 3 o a 2 a VENITURI PROPRII 3 [48.02 409.174,40 25.843,73 435.018,13 VENITURI CURENTE 4 |00.02 448.554,65 26.452,27 475.006,92 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 507.825,76 25.142,07 532.967,83 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 (00.04 256.216,89 20.142,07 276.358,96 A1i. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 [00.05 1.079,47 0,00 1.078,47 impozit pe profit 8 01.02 1.079,47 0,08 1.079,47 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 1.078,47 0,00 1.079,47 ERSOANE FIZICE 10100.08 254.354,09 20.142,07 274.496,16 ; mer 8.937,57 0,00 8.937,57, impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 8.937,57 0,00 8.937,57 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 245.416,52 20.142,07 265.558,59 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 244.515,52 20.142,07 264.657,59 Sume âlocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04. 901,00 0,00 901,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 783,33 9,00 183,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capita! 05.02 783,33 0,00 783,33 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 783,33 0,00 783,33 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 8.620,47 5.000,90 94.620,47 impozite si taxe pe proprietate 07.02 88.620,47 5.000,00 94.620,47 impozit pe cla 07.02.01 74.498,02 5.000,00 79.498,02 impozit pe clad 07.02.01.01 19.254,13 0,0 19.254,13 Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 55.243,89 5.000,00 80.243,89 impozit pe terenuri 07.02.02 8.178,80 0,90 8.178,80 impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 3.687,63 0,00 3.687,63 impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 4.238,43 0,00 4.238,43 impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 252,74 0,00 252,74 „a de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 l07.02.03 6.887,01 0,00 6.887.01 Alte impozite si taxe de proprietate 29 [07.02.50 56,64 0,00 56,64 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 30 (00.10 161.293,56 0,00 161.293,56 Sume defalcate din TVA 31 |11.02 132.657,00 0,00 132.657,00 Pag. 11/24

= 5 = E E : ş Ă DENUMIREA INDICATORILOR = 2 5 S E 3 5 E s o o = & G a e a Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 11.02.02 132.374.00 0,00 132.374,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 283,00 0,00 283,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 539,63 0,00 539,63 Taxe hoteliere 12.02.07 539,83 0,00 539,683 Taxe pe servicii specifice 15.02 212,16 0,00 212,16 impozit pe spectacole 15.02.01 212,13 0,00 212,13 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0,03 0,00 0,03 x&:ps utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor: saw. pe desfasurarea de activitati 116.02... 27.884,T7 0,00|-.::;27:884,77 |Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 23.544,86 0,00 23.544,86 |Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 13.208,87 0,00 13.208,67 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 10.336,19 0,00 10.336,19 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 0,11 0,00 0,11 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 4.339,80 0,00 4.339,80 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 694,84 0,06 694,84 Alte impozite si taxe fiscale 46 (18.02 594,84 0,00 694,84 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 694,84 0,00 894,84 C. VENITURI NEFISCALE 48 (00.12 -59.271,11 1.310,20 -57.960,91 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 [00.13 17.464,84 701,86 18.166,50 Venituri din proprietate 50 30.02 17.443,42 701,66 18.145,08 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 (30.02.05 17.443,42 0,00 17.443,42 Venituri din dividende 52 30.02.08 0,00 701,86 701,66 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 0,00 701,86 701,86 Venituri din dobanzi 54 131.02 21,42 0,00 21,42 Alte venituri din dobanzi 55 |31.02.03 21,42 0,00 21,42 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC 56 [00.14 -76.735,95 608,54 -76.127,41 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 248,64 0,00 248,84 Venituri din prestari de servicii 58 133.02.08 0,20 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 (33.02.12 242,57 0,00 242,57 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 5,87 0,00 5,87 Pag. 12/24

_ & 5 £ = 5 3 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = z E E & 3 2 E 5 o a e a Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Taxe extrajudiciare de timbru 82 (34.02.02 2.309,28 0,00 2.309,28 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 10.613,03 0,00 10.613,03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 [35.02.01 10.611,80 0,00 10.611,90 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 1,00 0,00 1,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 0,13 0,00 0,13 Diverse venituri 36.02 3.365,85 0,00 3.369,85 Taxe speciale 36.02.06 2.380,30 0,00 2.380,30| Alte venituri E: 36.02.50 989,55 0.00[: = Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 -93.276,75 808,54 -92.668,21 Donatii si sponsorizari 37.02.01 0,00 2,50 2,50 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -137.703,28 606,04 -137.097,24 Alte transferuri voluntare 73 137.02.50 44.426,53 9,00 44 426,53 IV. SUBVENTII 74 |00.17 3.741,13 0,00 3.741,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 (00.18 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat 76 (42.02 3.741,13 0,00 3.741,13 B, Curente 77 3.741,13 0,00 3.741,13 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.0241 3.741,13 0,00 3.741,13 TOTAL CHELTUIELI 79 (50.02 452.295,78 26.452,27 478.748,05 CHELTUIELI CURENTE 80 101 434.130,04 26.452,27 460.582,31 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 1686.811,00 0,00 166.811,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 20 172.375,51 6.702,27 179.077,78 TITLUL HI DOBANZI 83 ;30 17.664,90 0,00 17.664,90 TITLUL IV SUBVENTI 84 40 54.000,00 18.750,00 73.750,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 3.580,33 0,00 3.580,33 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86 57 15.998,30 0,00 15.998,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 87 59 3.700,00 0,00 3.700,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 88 |81 18.165,74 0,00 18.165,74 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 89 [50.02 69.733,31 230,00 69.963,31 Pag. 13/24

_ Rs 5 s = ş < € 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 8 3 8 E 5 O a e a Autoritati publice si actiuni externe 90 [51.02 48.015,84 -850,00 47.165,84 CHELTUIELI CURENTE 91 101 48.015,84 -850,00 47.165,84 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 10 25.695,00 -850,00 24.845,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 93 |20 20.820,84 0,00 20.820,84 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 94 (59 1.500,00 0,00 1.500,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 (51.02.01 48.015,84 -850,00 47.165,84 Autoritati executive 9 |51.02.01.03 48.015,84 -850,00 47.185,84 Alte servicii publice generale sa 97 |54.02 4.052,57|:"* - 1.080,00 5.132,57 CHELTUIELI CURENTE 98 |01 2.594,00 1.080,00 3.674,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 99 (10 0,00 850,00 850,00 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 100 20 582,00 230,00|- 812,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 2.012,00 0,00 2.012,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 102 1.458,57 0,00 1.458,57 Din tatal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 103 [54.02.07 92,82 0,00 92,82 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 [54.02.10 2.000,00 0,00 2.000,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 1.958,75 1.080,00 3.039,75 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 106 [55.02 17.864,90 0,00 17.864,90 CHELTUIELI CURENTE 107 |M 17.664,90 0,00 17.664,90 TITLUL II DOBANZI 108 30 17.664,90 0,00 17.664,90 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 [59.02 12.163,61 0,00 12.183,61 Ordine publica si siguranta nationala 110 [61.02 12.163,61 0,00 12,163,61 CHELTUIELI CURENTE 111 12.183,61 0,00 12.163,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112|10 9.500,00 0,00 9.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 [20 2.463,61 0,00 2.463,61 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 114 [59 200,00 0.00 200,00 Din tota! capitol Pag. 14/24

_ s 5 E £ E 3 - 2 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ 5 s E 8 3 ? £ 5 o a 9 a Ordine publica 15 [61.02.03 11.501,31 0,00 11.501,31 Politie comunitara 16 (61.02.03.04 11.801,31 0,00 11.501,31 Protectie civila si protectia contra incendiilor 117 (61.02.05 862,30 0,00 662,30 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 18 [63.02 226.002,24 1.881,00 227.883,24 invatamant 119 [65.02 145.908,10 0,00 145.908,10 CHELTUIELI CURENTE 20 [01 145.808,10 0,00 145.908,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21(10 106.032,00 0,00 106.032,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICH 22 [20 36.803.80| 36.803,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA rr a a 123 57 + at072,30| 0,00 1.072,30 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 124 |59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din toial capitol invatamant prescolar si primar 25 [65.02.03 55.253,28 0,00 55.253,28 învatamant prescolar 26 [65.02.03.01 29.687,94 0,00 29.687,94 invatamant primar 127 ,85.02.03.02 25.565,34 0,00 25.565,34 invatamant secundar 128 (65.02.04 89.871,16 0,00 89.871,16 |Invatamant secundar inferior 129 |65.02.04.01 26.480,23 9,00 26.480,23 Invatamant secundar superior 30 [65.02.04.02 63.390,93 0,00 63.390,93 Invatamant postliceal 31 165.02.05 783,66 0,00 783,65 Sanatate 132 [66.02 6.321,13 780,00 7.101,13 CHELTUIELI CURENTE 133 |01 6.321,13 780,00 7.101,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 (10 3.550,00 0,00 3.550,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 (20 2.533,13 780,00 3.313,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 [51 238,00 0,00 238,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 37 [66.02.06 2.580,00 780,00 3.360,00 Spitale generale 38 |66.02.06.01 2.580,00 780,00 3.360,00 Servicii de sanatate publica 39 [66.02.08 3.741,13 0,00 3.741,13 Cultura, recreere si religie 140 67.02 40.359,27 350,00 40.709,27 CHELTUIELI CURENTE 41 [01 40.359,27 350,00 40.708,27 Pag. 15/24

5 E z 3 £ g 5 a 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR = e 5 S E s 3 2 E ao a 2 a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 42|10 9.626,00 0,00 9.626,00 TITLUL E BUNURI SI SERVICI 143 |20 30.733,27 350,00 31.083,27 Din total capitol Servicii culturale 44 |67.02.03 14.606,49 150,00 14.756,49 institutii publice de spectacole si concerte 45 11,585,80 150,00 11.735,80 Case de cultura 46 |67.02.03.06 3.020,68 0,00 3.020,69 Servicii recreative si sportive 47 [67.02.05 25.436,88 200,00 25.636,88 Sport 48 [67.02.05.01 - 4.373,88 200,00 4.573,88 Intretinere gradini publice; parcuri, zone verzi, baze-sportive si de agrement- 49 |67.02.05.03-*î -21:063;00 0,00 21.063,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 50 (67.02.50 315,90 0,00 315,90 Asigurari si asistenta sociala 151 168.02 33.413,74 751,00 34.164,74 CHELTUIELI CURENTE 52 01 33.413,74 751,00 34.164,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 12.372,00 0,00 12.372,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 (20 4.785,41 751,00 5.536,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 |51 1.330,33 0,00 1.330,33 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 [57 14.926,00 0,00 14.926,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 57 [68.02.05 9.316,80 0,00 9.316,60 Asistenta sociala in caz de invaliditate 58 168.02.05.02 9.316,60 0,00 9.316,60 Asistenta sociala pentru familie si copii 159 168.02.06 2.073,93 314,00 2.387,93 Crese 60 [68.02.11 1.121,73 0,00 1.121,73 Prevenirea excluderii sociale 161 68.02.15 20.901,48 437,00 21.338,48 Ajutor social 162 |68.02.15.01 18.998,00 187,00 19.185,00 Cantine de ajutor social 63 /68.02.15.02 1.903,48 250,00 2.153,48 Alte cheltuieli in dorneniul asigurarilor si asistentei sociale 64 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 165 [69.02 55.733,83 4.300,00 50.033,83 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 166 |70.02 39.770,95 2.300,00 42.070,95 CHELTUIELI CURENTE 67 |01 23.063,78 2.300,00 25.363,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 168 |20 23.063,78 2.300,00 25.363,78 Pag. 16/24

_ Ss 5 5 2 z 5 £ g 5 2 = = o DENUMIREA INDICATORILOR > e 5 s E s 3 > E 5 o a e o TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 168 [81 16,707,17 0,00 16.707,17 Din total capitol Locuinte 170 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 171 [70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 172 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 173 [70.02.05 7.823,07 0,00 7.823,07 Alimentare cu apa 174 |70.02.05.01 7.823,07 0,00 7.823,07 175 10.02.06. 5.502,00 1.800,00 7.302,00 176 |70.02.50£di 26445188 500,00 26.945,88 Protectia mediului 177 [74.02 15.962,88 2.000,00 17.962,88 CHELTUIELI CURENTE 178 [01 15.862,88 2.000,00 17.962,88 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 179 20 15.962,88 2.000,00 17.962,88 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 80 |74.02.05 15.962,88 2.000,00 17.962,88 Salubritate 81 [74.02.05.01 8.999,88 2.000,00 10.989,88 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 82 [74.02.05.02 6.963,00 0,00 5.963,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 83 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 184 (79.02 88.662,79 20.041,27 108.704,06 Combustibili si energie 185 (81.02 30.000,00 10.000,06 40.000,00 CHELTUIELI CURENTE 86 [01 30.000,00 10.000,00 40.000,00 TITLUL W SUBVENTII 87 |40 30.000,00 10.000,00 40.000,00 Din total capitol Energie termica 88 [81.02.06 30.000,00 10.000,00 40.000,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 89 |83.02 45,00 0,00 45,00 CHELTUIELI CURENTE 90 [01 45,00 0,00 45,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 36,00 0,00 36,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 192 [20 9,00 0,00 8,00 Din tota! capitol Agricultura 93 [83.02.03 45,00 0,00 45,00 Pag. 17/24

% 5 s E DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 Ss E S 3 ? E 5 o a £ a Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 194 45,00 0,00 45,00 Transporturi 195 84.02 58.617,79 10.041,27 58.659,06 CHELTUIELI CURENTE 196 58.617,79 10.041,27 68.659,06 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 197 20 34617,79 291,27 34.909,06 TITLUL IV SUBVENTII 198 40 24.000,00 9.750,00 33.750,00 Din total capitol Transport rutier 84.02.03 58.617,79 10.041,27 58.659,06 Drumuri si poduri 84.02.03.01_ 0,00 0,00 02 25.608,00 9.791,27 Strazi 84.02.03.03 33.009,79 250,00 33.259,79 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97.02 - 9,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98.02 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 321.202,96 2.053,06 323.256,02 TOTAL VENITURI 2 00.01 321.202,96 2.053,06 323.256,02 VENITURI PROPRII 3 [48.02 0,00 911,08 211,09 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 137.703,28 606,04 137.097,24 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 137.703,28 -606,04 137.097,24 [C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII S [00.14 137.703,28 -606,04 137.097,24 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 137.703,28 -806,04 137.097,24 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 137.703,28 -608,04 137.097,24 Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 0,06 911,08 911,08 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 (39.02 0,00 911,09 911,09 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 |39.02.03 0,00 191,69 191,89 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 |39.02.07 0,00 606,40 606,40 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 (39.02.10 0,00 113,00 113,00 Pag. 18/24

% 5 £ FI 8 E DENUMIREA INDICATORILOR = 2 5 E s 3 9 E O a e a IV. SUBVENTII 14 [00.17 70.576,76 1.211,96 71.788,72 |SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 [00.18 70.576,76 1.211,96 71.788,72 Subventii de la bugetul de stat 16 [42.02 70.576,76 1.211,96 71.788,72 A. De capital 17 70.576,76 1.211,96 71.788,72 Subventii peniru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 18 [42.02.13 0,00 1.103,31 1.103,31 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 19 |42.02.16 3.100,00 0,00 3.100,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii 20 |42.02.16.01 1.100,00 0.00 1.100,00 in urgenta in sanatate [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finaniarea-altor investitii i sanatate EEE 42,02,16.03 -_ 2.000,00 0.00). Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 22 |42.02.20 67.476,76 108,65 67.585,41) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 23 |45.02 112.922,92 536,05 113.458,97 Fondul European de Dezvoltare regionala 24. (45.02.01 39.835,72 457,95 40.292,77 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent = 25 145.02.01.01 32.052,78 -79,900 31.873,78 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 26 |45.02.01.02 7.782,94 536,05 8.318,99 Fondul Social European 27 |45.02.02 1.520,32 0,00 1.820,32 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 28 45.02.02.01 1.461,75 0,00 1.461,75 Sume primite in contul platilor efeciuate în anii anteriori 29 ,45.02.02.02 58,57 0,00 58,57 Fondul de Coeziune 30 (45.02.03 71.490,04 0,00 71.490,04 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 31 145.02.03.01 63.070,70 0, 63.070,70 Sume primite in cantul platilor efectuate in anii anteriori 32 ,45.02.03.02 8.419,34 0,00 8.419,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 33 [45.02.07 22,00 79,00 101,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 34 |45.02.07.01 22,00 79,00 101,00 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 35 [45.02.15 54,84 0,00 54,84 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 36 |45.02.15.01 54,84 0,00 54,84 TOTAL CHELTUIELI 37 ,50.02 350.842,47 2.053,96 352.895,53 CHELTUIELI CURENTE 38 101 247.515,71 -286,65 247.229,06 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 39 151 5.080,45 26,40 5.106,85 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 40 [55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 41 |56 242.417,75 -313,05 242.104,70 Pag. 19/24

—_ 3 € 5 5 5 3 = = $ DENUMIREA INDICATORILOR = g 5 s E & 5 2 £ 5 o a e a CHELTUIELI DE CAPITAL 42 (70 103.326,76 2.339,71 105.866,47 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 103.326,76 2.339,71 105.666,47 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 44 |50.02 3.041,75 0,00 3.041,75 Autoritati publice si actiuni externe 45 |51.02 3.041,75 0,00| 3.041,75 CHELTUIELI CURENTE 46 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 |70 3.041,75 0,00 3.041,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 3.041,75 0,00 3.041,75 Din total capitol a a Autoritati executive si legislative m 48510201 3.041,75 000| 30415 Autoritati executive 50 |51.02.01.03 3.041,75 0,00 3.041,75 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 51 [59.02 73,28 228,50 302,78 Ordine publica si siguranta nationala 52 |61.02 73,28 229,50 302,78 CHELTUIELI CURENTE 53 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 |70 73,28 229,50 302,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 |71 73,28 229,50 302,78 Din total capitol Ordine publica 56 |61.02.03 73,28 229,50 302,78 Politie comunitara 57 161.02.03.04 73,28 229,50 302,78 Protectie civila si protectia contra incendiilor 58 |61.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 59 (63.02 24.838,01| 1.852,05 26.490,06 invatamant 60 65.02 2.802,59 333,56 3.136,15 CHELTUIELI CURENTE 61 [01 1.108,00 303,96 1.412,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 62 56 1.108,00 303,96 1.412,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 863 (70 1.693,59 29,60 1.723,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 64 |71 1.893,59 29,60 1.723,19 Din total capitol invatamant prescolar si primar 85 [65.02.03 1.093,38 29,60 1.122,99 Invatamant prescolar 66 |65.02.03.01 1.093,38 29,60 1.122,99 Invatamant primar 87 165.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/24

5 3 3 E 8 = e DENUMIREA INDICATORILOR g 5 E & 8 ? E 5 O a e a Invatamant secundar 68 |65.02.04 1.709,20 303,96 2.013,16 Invatamant secundar inferior 69 |65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 70 1.709,20 303,98 2.013,18 Invatamant postliceal 71 [65.02.05 0,00 0,0 0,00 Sanatate 72 166.02 5.688,68 511,21 5.199,89 CHELTUIELI CURENTE 73 |01 5.080,45 27,58 5.108,03 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |51 5.080,45 26,40 5.106,85 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 75 [56 0,00 1,18, 1,18 "CHELTUIELI DE CAPITAL: 5 E e pin DRE : 76 |70 608,23|" 48303|*" 1.091,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE MT 608,23 483.63 1.091,86 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 78 (66.02.06 5.688,68 511,21 6.199,89 Spitale generale 79 |66.02.06.01 5.688,68 511,21 8.199,89 Servicii de sanatate publica 80 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 81 (67.02 14.804,32 -341,50 14.482,82 CHELTUIELI CURENTE 82 |01 5.269,79 -1.766,97 3.502,82 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 83 56 5.269,79 -1.766,97 3.502,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 9.534,53 1.425,47 10.960,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 9.534,53 1.425,47 10.860,00 Din tatal capitol Servicii culturale 86 (67.02.03 1.004,01 0,00 1.004,01 Institutii publice de spectacole si concerte 87 |67.02.03.04 1.004,01 0,00 1.004,01 Case de cultura 88 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 89 |67.02.05 13.800,31 -341,50 13.458,81 Sport 90 |67.02.05.01 0,00 0,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 91 |67.02.05.03 13.800,31 -341,50 13.458,81 recreerii si religiei 92 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 33 |88.02 1.542,42 1.148,78 2.691,20 CHELTUIELI CURENTE 94 (01 1.369,00 1.148,78 2.517,78 Pag. 21/24

_ 3 = £ 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 8 5 E E & E 5 o a e a Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 95 156 1.388,00 1.148,78 2.517,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 9 70 173,42 0,00 173,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 97 |71 173,42 0,00 173,42 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 98 168.02.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 99 [68.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 00 [68.02.06 25,00 1.148,78 1.173,78 Crese 01 [68.02.11 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale n 102 |68.02.15 «+ 0,00 17342 (Ajutor social 03 |68.02.15.01 69,62 0,00 69,62 |Cantine de ajutor social 04 |68.02.15.02 103,80 0,00 103,80 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 05 [68.02.50 1.344,00 0,00 1.344,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 106 [69.02 162.150,69 134,58 182.285,25 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 107 |70.02 79.131,03 134,56 79.265,59 CHELTUIELI CURENTE 08 [01 52.634,35 0,00 52.634,35 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 09 [55 17,51 0,00 17,51 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 10 [56 52.616,84 0,00 52.616,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 11|70 26.496,68 134,56 26.631,24 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12171 26.496,88 134,56 26.631,24 Din total capitol Locuinte 13 [70.02.03 35,07 0,00 35,07 Dezvoltarea sistemului de locuinte 14 |70.02.03.01 35,07 0,00 35,07 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 15 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 16 (70.02.05 1.180,55 0,00 1.180,55 Alimentare cu apa 17 |70.02.05.01 1.180,55 0,00 1.180,55 llurninat public si electrificari rurale 18 |70.02.06 7.881,29 0,00 7.881,29 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 19 70.02.50 70.234,12 134,56 70.368,68 Protectia mediului 120 (714.02 83.019,66 0,00 83.019,66 CHELTUIELI CURENTE 21 [01 39.152,93 0,00 39.152,93 Pag. 22/24

_ 5 5 E EI 8 E DENUMIREA INDICATORILOR = E 5 3 E S a & € e o e = 5 o a e a Tilul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 [56 39.152,93 0,00 39.152,93 CHELTUIELI DE CAPITAL 23|70 43.866,73 0,00 43.866,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2471 43.866,73 0,00 43.866,73 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 25 (74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 26 (74.02.05.01 0,00 0,00 0,90 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 27 |14.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 28 (74.02.06 83.019,66 09,00 83.019,66 TIUNI-ECONOMICE = E - 160.738,74 36,95| _160.775,69 Combustibili si energie 117.225,33 0,00 117.225,33 CHELTUIELI CURENTE 115.116,49 0,00 115.116,48 Tittul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 115.118,49 0,06 115.116,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.108,84 0,00 2.108,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 2.108,84 0,00 2.108,84 Din total capitol Energie termica 35 (81.02.06 117.225,33 0,00 117,225,33 Transporturi 136 (84.02 43.513,41 36,95 43.550,38 CHELTUIELI CURENTE 37 (01 27.783,70 0,00 27.783,70 Tittul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 156 27.783,70 0,00 27.783,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 [70 15.728,71 36,95 15.766,66 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 15.728,71 36,95 15.766,66 Din total capitol Transport rutier 141 [84.02.03 41.096,41 0,00 41.096,41 Drumuri si poduri 42 [84.02.03.01 10.341,81 0,00 10.341,81 Transport in comun 43 184.02.03.02 7.945,66 0,00 7.945,66 Strazi 44 [84.02.03.03 22.808,94 0,00 22.808,94 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 45 184.02.50 2.417,00 36,95 2.453,95 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 146 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 147 |97.02 0,00 9,06 0,00 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat EXCEDENT 148 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 149 99.02 29.639,51 0,00 29.639,51 Pag. 24/24 Director „Ec -Smaranda/Hara

Atasament: Anexa_nr_3_cu_amendamente.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sc2012- / /2 PROGRAM DEZVOLTARE 2012 ih Dr. Ing. Ghedrgile CIUMAN Rl j Anexa îa/t APROBAT, MT d, TU PRIMAR INVESTITII 2012 "mii lei Rectificare 2 cu amendament HCL ::; SURSE DE FINANTARE din care PRIN DENUMIREA OBIECTIVULUI roi | excedent Buget | SURSE | BUGET 2011 | | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 5 7 TOTAL GENERAL 68.709,96| _3.646,37| _109,95| 4.933,82| 1.743,88 0,00] _61.922,31| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40.352,63| 1.454,37 109,95 1.833,82 0,00 0,00| 38.408,86 LUCRĂRI NOI -B 4.088,69 200,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.088,69 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV, - C 24.268,64 1.992,00 0,00 1.100,00] 1.743,88 9,00 21,424,76 [TOTAL GENERAL | 68.709,96| 3.646,37 109,95) 4.933,82 114388). 0.00, _61:922,31 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.041,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.041,75 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.041,75 000| 0,00 000| 000| 000| 3.041,75 C. Dotări independente şi alte investiții 3.041,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,75 b. Dotări independente 2.593,72 000| 0.00 000| 000| 000| 2.593,72 Dotări Primărie 2.593,72 0,00 0.00 000, 000| 0,00| 2.593,72 c. Cheltuieli pentru elabararea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 Sistem infogeografic de administrare a PMT 438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,03 d. Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice enerale 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populației 45.00 0,00 5,00 0,08 45,00 0,00 9,90 C. Dotări independente si alte investiții 45,00 0,00 0,00 0,00) 45,00 0,00 0,00 b.Dotări independente 45.00 0,00 0,00 000| 45,00 0,00 0,00 Dotări 45,00 0,00 0,00 0,00 45.00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siquranta natională 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 302,78 61.02.03.Ordine publică 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 61.02.03.04 Poliție comunitară 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 Page 1

SURSE DE FINANTARE din care DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent Buget | SURSE | pcnrre| BUGET 2011 secat Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 C. Dotări independente şi alte investiții 302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,78 |b-Dotări independente 302,78 0.00 0,00 000| 0,00 000| 302,78 Dotari 302,78 0,00 0,00 000| 0,00 000| 30278 Capitolul 65.02 Învățământ 1.844,55 0,00 0,00 0,00) 121,36 0,00| 1.723,19 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar : 1.122,99 0,00 9,00 9,00 0,99 9,00[.::1:122,95 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.122,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 A. Lucrări în continuare 1.092,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,39 Extindere Gradinita PP 26 1.092,39 0.00 0,00 000| 000| 000| 1.092,39 B. Lucrări noi 1,00 0,00 0,00 0,06 0,00 1,00 Extindere Gradinita PP 33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Extindere gradinita PP 22 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 29,60 b. Dotări independente 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 Dotari gradinita PP 12 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 Dotari gradinita PP 1 15,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15,00 65.02.04 Învățământ securidar 121,56 0,00 0,00 0,00 121,36 0,00 600,20 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 721,56 0,00 0,00 0,00| 121,36 0,00 600,20 C, Dotări independente şi aite investiții 721,56 0,00 0,00 0,00j 121,36 0,00 600,20 |b. Dotări independente 121,36 0,00 000| 121,36 0,00 0,00 Dotari 121,36 0,00 0,00 0,00| 121,36 0,00 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 500,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,26 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 187,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,83 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Liceul J.L. Calderon HCL 413/2009 164,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,26 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati str. Oituz 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 66.02 Sănătate 7.516,26 00,00 0,00) 3.100,00| 1.485,52 0,00 3.036,74 66.02.06 Spitale 7.616,26 200,00 0,00) 3.100,00| 1.485,52 0,00 3.030,74 B. Lucrări noi 2.060,54 000| 000| 200000] 000| 000| 60,54 Page 2

E TE SURSE DE FINANTARE din care i DENUMIREA OBIECTIVULUI an excedent one Buget | SURSE |cpeprre| BUGET 2011 PPS | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 7 Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L. Turcanu 2.060,54 0,00 0,00| 2.000,00 0,00 0,00 60,54 C. Dotări independente şi alte investiții 5.555,72 200,00 0,00) 1.100,00, 1.485,52 0,00 2.970,20 b. Dotari independente 4.724,40 200,00 0,00) 1.100,00| 1.485,52 0,00 2.138,88 Aparat computer tomograf Spitalul Clinic Municipal 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" 2.291,68 0,00 0,00| 1.100,00] 645,20 0,00 546,48 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 1.377,72 0,00 0,00 0,00| 765,32 0,00 612,40 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 155,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 831,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,32 DALI+PT Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului ital i ia Timi, - genital in aria Timisoara- Szeged 30.00 5.00 0.00 2.00 0.00 0.00 90.00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 49,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu” 653,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,63 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.052,00 364,03 0,00) 1.103,31 92,00 0,00 9.856,69 67.02.03.04 instituţii publice de spectacole şi concerte 1.059,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 967,00 B. Lucrări noi 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Page 3

"1 SURSE DE FINANTARE din care DENUMIREA OBIECTIVULUI oa excedent MI de Buget | SURSE BUGET 2011 Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare imobil Sala Capitol HCE 285/2008 (Filarmonica) 790,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 C. Dotări independente şi alte investiții 269,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 177,00 b. Dotări independente 269,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 177,00 Dotari Filarmonica 269.00 0.00 0.00 000| 9200) 000) 177.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement | 9.993,06 364,03 0,00; 1.103,31 0,06 0,00) 8.889,69 A. Lucrări în continuare 9.565,55 164,03 0,00) 1.103,31 0,00 0,00; 8.462,24 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009) 1.432,66 0,00 0,00 1.103,31 0,00 0,00 329,35 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCl. 123/2008 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 7.008,35 164,03 0,00 0,00 0,00 0,00, 7.008,35 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 340,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,81 Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 256,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,82 Amenajare loc de joaca lorgovanului 519,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,51 B. Lucrări noi 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,45 DALI +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.01 DALI +PT Modernizare Parcui Lidia (Pădurice Giroc) 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiței 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,40 Page 4

SURSE DE FINANTARE din care FIRE DENUMIREA OBIECTIVULUI ia | excedent | Buget | SURSE BUGET 2011 sociali de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 7 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 173,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,42 68.02.15 Prevenire excluderii sociale , : 173,42 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 17342 68.02.15.01 Ajutor social 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62 G. Dotări independente şi alte investiții 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,62 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 69,62 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 15,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 DALI-+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 C Dotări independente şi alte investiții 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,80 Dotări independente 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20 Dolari 79,20 0.00 0.00 000| 000| 0,00 79,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 24,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 26.758,70 960,03 109,95 17,51 0,00 0,00| 26.631,24 70.02.03 Locuinţe 145,02 0,00[ 109,95 17,51 0,00 9,00 17,56 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 145,02 0,00 109,95 17,51 0,00 0,00 17,56 A.Lucrări în continuare 127,46 0,00 109,95 17,51 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 1,40 0,00) 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 14,62 0,00 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 1,09 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 182 36,25 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5

SURSE DE FINANTARE din care PRUNI DENUMIREA OBIECTIVULUI Troia | excedent [Conte Buget | SURSE BUGET 2011 [PPS | Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 s 7 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BL. 17 13,94 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 45,83 0,00 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 6,74 0,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 11,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09 11,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 |Reabi itare termică str. Stelelor, nr.6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bi. E17 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 78, sc. A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 C. Dotări independente şi alte investiții 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 Asistenta tehnica la 72 imobile 5,56 0,00 0,00 6,56 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.180,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[.::1.180,55 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.180,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.180,55 A. Lucrări în continuare 902,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,95 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 191,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,30 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL. 281/2008 411,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,07 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 300,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,18 Page 6

SURSE DE FINANTARE din care ti DENUMIREA OBIECTIVULUI "oo | excedent Buget | SURSE | pepe] BUGET 2011 SOS | Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 7 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 C. Dotări independente şi alte investiții 277,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 277,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,94 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,256 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+PT Fantana stradala, Parc Cugir Zona Felix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.06. luminat public şi electrificări rurale. 7.681,29 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00[--7.681,29 A. Lucrări în continuare 7.881,29 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.681,29 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 4.071,28 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071,29 Extindere rețele iluminat public zana de sud, HCL 136/2005 3.610,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.610,00 10.02.50. Alte. servicii. - în domeniile locuințelor; serviciilor: şi dezvoltării : comunale : 1 17.151,84 250,03 9,90 0,00 0,00 9,90[:17.751,84 A. Lucrări în continuare 14.850,56| 250,03 0.00 000| 000| 000| 14.850,56 Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 14.850,56 250,03 0,00 0,00 0,00| 14.850,56 C.Dotări independente şi alte investiții 2.901,28 0,00 0,00 0,06 0,00 2,00 2.901,28 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.828,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.828,23 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 100,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 100,00 Monument comemorativ Karlsruhe 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 Page 7

SURSE DE FINANTARE din care i DENUMIREA OBIECTIVULUI Voi | excedent Conte | Buget | SURSE BUGET 201% Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 6 7 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pi Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,11 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,27 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 128,13 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane. a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 234,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,94 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE) 243,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,35 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 PUG Municipiul Timisoara 1.476,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,92 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 1945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45 SF + PT Spatii depozitare arhiva si utilitati ia Parc Industrial Freidorf (inclusiv enerator curent) HCL 31/2012 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 134,56 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 75,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,05 Aport capital Asociatia Cluster regional TIC- Regiunea Vest Romania 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 Actualizare harta zgomot 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 2.108,84 330,31 0,00 0,00 0,00 09,00| 2.108,84 81.02.96 Energie termică 2.108,84 330,31 0,00 0,09 0,00 0,00) 2.108,84 A. Lucrări în continuare 2.065,36 330,31 0,00 0,00 0,00 9,00 2.065,36 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 2.065,36 330,31 0.00 0,00 0,00 0,00, 2.065,36| Page 8

pr SURSE DE FINANTARE din care PRAI DENUMIREA OBIECTIVULUI ea excedent one Buget | SURSE BUGET 2011 Pi Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 7 Retehnologizarea ceniralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL. 556/2006 946,15 222,06 0,00 0,00 0,00 0,00 946,15 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.061,48 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.061,48 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,73 C. Dotări independente şi alte investiții 43,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 Studii şi proiecte 12,48 0,0 0,00 0,00 0,00 12,48 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 |Aport capital internationan Recycling Energy HCL 302/2011 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Capitolui 84.02 Transporturi 15.766,66, 1.792,00 0,00 713,00 0,00 0,00| 15.053,66 84.02.03: Transport rutier 15.766,66[ 1.792,00 0,00 113.00 0,00 0,00[;:*15.053,66 84.02.03.02 Transportul în comun 7.945,66| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.945,66 A Lucrări în continuare 100,00 000| 0,00 00| 000| 000| 100.00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor ia RATT 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 7.845,66| 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.845,66 b.Dotări independente 7.003,97) 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.003,97 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.003,97| 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.003,97 arliculate (30 buc.) + Autocar 5.993,97| 1.056,00 0.00 Q00| 000| 000| 6.993,97 Achizitii tramvaie noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,69 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,69 Studii si proiecte Primarie 258,53 100,06 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe sir Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 258,53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 [Studii si proiecte RATT 583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,18 Page 9

SURSE DE FINANTARE din care a DENUMIREA OBIECTIVULUI "oaia | excedent Connie Buget | SURSE BUGET 2011 sociatii del stat | PROPRII LOCAL proprietari | 9 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăviţa) 191,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,48 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,68 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara- Albina) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.260,20 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00| 1.547,20 Lucrări în continuare 1.845,28 0.00 000| 71300| 000| 000| 1.132,28 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL E 94/2007 1.845,28 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00; 1.132,28 B. Lucrări noi 235.00 0.00 0.00 000| 000) 000) 235,00 Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 C. Dotări independente şi alte investiții 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo ( ob.3,4,5) 179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,92 84.02.03.03 Străzi 3.106,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106,85 A. Lucrări îi tii METAL 212179 000| 0.00 000| 000| 000| 212179 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.051,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 1.070,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.070,79 [B. Lucrări noi 791.15 000| 0,00 000| 000) 000| 791,15 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,88 EI Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 pm Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,27 d do Amenajare anul 1848 HCL40/2011 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi aite investiții 193,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,91 Page 10

SURSE DE FINANTARE din care IRU DENUMIREA OBIECTIVULUI noi | excedent one Buget | SURSE | acorre| PUGET 2011 SOCI CE Stat | PROPRII LOCAL proprietari o 4 2 3 4 5 6 7 c. Cheituieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 193,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,91 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,27 SF+PT Amenajare zona Weismuller- Laurenţiu Nicoară 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,87 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,391 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 19,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 19,75 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 2.453,95 636,00 0,00 0,00 9,00 0,00) 2.453,85 C.Dotari independente si alte investitii 2.453,95 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.453,95 b.Dotari independente 245395, 63800| 0.00 000| 000| 000, 2.453,95 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 2.453,95 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,95 Nota: *Suma de 713,00 mii lei a fost distribuita conform HCJ TIMIS nr.4/31.01.2012 din urmatoarele surse : = 171,00 mii lei - sume din taxa pe valoarea adaugata = 542,00 mii lei - sume din impozitul pe venit ** Pozitii noi introduse conform amendament DIRECTOR DIRECȚIA EconoMICĂ/ Smaranda // i i j Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII | Gabrielă BICA Page 11 DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2012 — 11636 / 11.05.2012 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2012 Având în vedere: Adresa Direcţiei Fiscale nr.1F2012-6603/10.05.2012. privind suplimentarea veniturilor; Adresa Instituţiei Prefectului nr.4379/20.04.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma necesară pentru plata indemnizaţiilor membrilor şi preşedinţilor secțiilor de votare, precum şi cele ale statisticienilor, informaticienilor și ale personalului tehnic auxiliar angrenat în pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor locale; Adresa nr.8C2012-11660/10.05.2012 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri i servicii; Adresa nr. 315/19.04.2012 a Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii; Adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară nr.1992/09.05.2012 privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii; Adresa Cantinei de Ajutor Social nr.764/09.05.2012 privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii;

Adresa Direcţiei Tehnice nr,SC2012-8435/03.04.2012 privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru iluminat public; Adresa nr.SC2012-11633/10.05.2012 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru salubritate şi gestiunea deşeurilor; Adresa Direcţiei Tehnice nr.SC2012-9887/18.042012 privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi redistribuirea cheltuielilor de capital; Solicitările SC Colterm SA și Regiei Autonome de Transport Timişoara privind suplimentarea cheltuielilor cu subvențiile pe anul 2012; Adresa nr.11738/11.05.2012 privind evidenţierea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă; Adresa Direcţiei Dezvoltare nr.SC2012-11652/10.05.2012 privind evidențierea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă; Adresa Spitalului Clinic Municipal privind cofinanțare din Partea Primăriei Municipiului Timişoara pentru achiziția de aparatură medicală; Adresa Serviciului În ățământ nr.224/10.04.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa Direcţiei Poliţiei Locale nr.7468/07.05.2012 privind redistribuirea şi suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresele Direcţiei Patrimoniu nr.SC2012-11543/09.05.2012 şi SC2012- 11542/09.05.2012 privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Adresa nr.4841/02.05.2012 a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Țurcanu” privind suplimentarea cheltuielilor de capital; Analiza încasărilor realizate până la data de 08.05.2012 - se constată o încasare suplimentară la poziţia 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” iar aceste venituri suplimentare se mențin până la sfârşitul anului 2012, respectiv suma de 20.142,07 mii lei;

Mii lei Denumire Buget Nr.crt., Capitol ar , Buget iniţial p indicatori g rectificat Influențe TOTAL VENITURI, din care: 773.498,T4 800.199,10 26.700,36 Cote siisume 1 defalcate din 04.02 impozitul pe venit 245.416,52 265.558,59 20,142.07 2 Impozite si taxe pe roprietat 07.02 proprietare 89.620,47 94.620.47 5.000,00 3 Transferuri luntare 37.02 vena 44.425,53 44429.03 2,50 Venituri din 4 valorificarea unor 39.02 bunuri - 911,09 911,09 Subvenţii de la 5 bugetul de stat 42.02 74.317,89 74.426,54 108,65 Sume.FEN 6 postaderare în contul fectuati 45.02 112.922,92 113.458,97 536,05 TOTAL CHELTUIELI, din care: 803.138,25 829.838,61 26.700,36 1 Autorităţi publice 51.02 executive 51.057,59 50.207,59 -850,00 2 Alte servicii publice 54.02 generale 4.052,57 5.132,57 1.080,00 3 65.02 Învățământ 148.710,69 148.044,25 333,56 4 66.02 Sănătate 12.009,81 13.301,92 1.291,21 5 Cultura, recreere si 67.02 religie 55.163,59 53.596,62 -1.566,97 6 Asigurări şi asistenţă 68.02 sociată 34.956,16 36.855,94 1.899,78 7 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică. 118.901,98 121.338,54 2.434,56 8 74.02 Protectia mediului 98.982,54 100.982,54 2.000,00 9 Combustibili şi 81.02 energie 147.225,33 157.225,33 10.000,00 10 84.02 Transporturi 102.131,20 112.209,42 10.078,22 Având în vedere (Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011; în conformitate cu Legea nr; 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1,

art,5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin, 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin 2, Hit. a, art.63 alin.1, lit. e și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexanr. 1 —Bugetul Local pe anul 2012; - Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2012; - Anexa nr.3 — Program de dezvoltare pe anul 2012. Anexa nr.4 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2012” DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU Cod FP 53-01, Ver. 1