keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 298/27.09.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 20661/19.09.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comsiei pentru studii, prignoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Buget credite interne şi Anexei nr.4 - Programul de dezvoltare pe anul 2011, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului pe anul 2011.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET CREDITE 2011 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite Influenta Pragram rectificat bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL CHELTUIELI 1 19.194,90 0,00 4.312,61 23.507,51 CHELTUIELI CURENTE 2 01 0,00 0,00 22.806,70 22.806,70 TITLUL IV SUBVENTII 3 40 0,00 0,00 4.312,61 431261 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 4 56 0,00 0,00 18.494,09 18.494,09 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 5 70 19.194,90 0,00 -18.494,09 700,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 6 7” 19.194,90 0,00 -18.494,09 700,81 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, 7 69.07 700,81 0,00 0,00 700,81 LOCUINTE, MEDIU Si APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 8 70.07 700,81 0,06 0,00 700,81 CHELTUIELI CURENTE 9 01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 10 170 700,81 0,00 0,00 700,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 11 71 700,81 0,00 0,00 700,81] Din totai capitol Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 12 70.07.05 700,81 0,00 0,00 700,81 Alimentare cu apa 13 70.07.05.01 700,81 0,00 0,00 700,81 Parfea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 14 |79.07 18.494,09 0,00 4.312,61 22.806,70 Combustibil si energie 15 (81.07 17.722,44 0,00 4.312,61 22.035,05 CHELTUIELI CURENTE 18 [01 0,00 0,00 22.035,05 22.035,05| Pagina 1/2

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL SUBVENTII 17140 506] 0,00 4.312,81 4.312,61 Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 18 56 0,00 0,00 1772244 17.722,44 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE |CHELTUIELI DE CAPITAL 19 (70 17.722,44 0,00 -17.722,44 0.00] TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 71 17.722,44 0,00 -17.722,44 0,00: Din total capitol Energie termica 21 81.07.06 17.722,44 0,00 4.312,61 22.035,05 Transporturi 22 84.07 771,65 0,00 0,00 771,65 CHELTUIELI CURENTE 23 01 0,00 0,00 711,65 771,65 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 24 56 0,00 0,00 771,65 771,85 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 25 70 771,85 0,00 -771,65 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 26 71 771,85 0,00 -771,65 0,00 in total capitol Transportrutier 27 84.07.03 771,65 0,00 0,00 771.65) Drumuri si poduri 28 84.07.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00) Strazi 29 84.07.03.03 771,65 0.00 0,00 771,65 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 30 96.07 0,00 0,06 0,00 0,00 REZERVE 31 97.07 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 32 98.07 0,00 2,00 0,00 0,00 DEFICIT 33 99.07 19.194,90 0,00 4.312,61 2350751] DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARĂgICU ii PRIMAR _ DR.ING. GHEoRG „UV ES ut n or E CIUHANDU _ SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STAN CIU Pagina 2/2

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2011 Anexa nr.2 - CU AMENDAMENTE lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 00.01 202.711,07 0,00 34.582,47 237.293,54 1. VENITURI CURENTE 2 00.02 191.925,90 0,00 30.311,60 222.237,50 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 191.925,90 0,00 30.311,60 222.237,50 C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din proprietate 5 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si inchirieri 5 30.10.05 1.428,00 0,00 0,00 1.428,00 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 85,43 0,00 0,00 85,43 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 190.412,47 0,00 30.311,60 220.724,07 Venituri din prestari de servi alte acti 9 33.10 188.331,88 0,00 30.311,60 21 CEAI Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 Venituri din prestari de servici 11 33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 2.340,09 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine] 12 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea propri 13 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1,02 sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 14 33.10.17 5,81 0,00 0,00 II profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, 15 33.10.18 216,00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 16 33.10.20 63,02 0,00 0,00 63,02 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 17 33.10.21 14900451 0,00 30.311,60 179.316,11 sanatate Pagina 1/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica 18 33.10.30 18,421,00 0,00 0,00 19421 06| din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 [33.10.50 6.124,18 0,00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 [34.10.50 1.800,00 0,00 0,00 1.600,00 Diverse venituri 22 36.10 440,00 0,00 0,00 440,00 Alte venituri 23 [36.10.50 440,00 0,00 0,00 440,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 40,58 0,00 0,00 40,59 Donaiii si sponsorizari 25 37.10.01 40,59 0,00 0,00 40,59) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 26 37.10.03 -4.707,85 0,00 600,88 -4.108,87 de dezvoltare a bugetului local Varsaminte din seciiunea de funciionare 27 37.10.04 4.707,85 0,00 -600,88 4.106,97 IV, SUBVENTII 28 00.12 1.785,17 0,00 4.270,87 15.056,04 Subventii de la bugetul de stat 29 |42.10 0,00 0,00 1.181,80 1.181,80 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate 30 42.10.39 0,00 0,00 1.181,80 1.181 “| partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte Subventii de la alte administratii 31 43.10 6.401,00 0,08 0,00 6.401,00 Subventii pentru institutii publice 32 43.10.08 3.182,00 0,00 0,00 3.182,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 33 |43.10.14 2.578,00 0,00 0,00 2.578,00 capital din domeniul santati Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 34 43.10.16 641,00 9,00 0,00 NI vestitiilor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 35 |43.10.16.01 541,00 0,00 0,00 541,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate [Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 36 45.10 4.384,17 0,06 3.089,07 7.473,24 [Fondul European de Dezvoltare regionala 37 45.10.01 4.384,17 0,00 3.089,07 7.473,24 Sume primite în cantul platilor efectuate in anul curent 38 45.10.01.01 4.384,17 0,00 0,00 4384,17| Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 39 45.10.0102 0,00 0,00 3.089,07 3.089.07| Li pm II Pagina 2/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinafe stingerii platilor restante TOTAL CHELTUIELI 40 |49.10 202.711,07 3.808,47 34.582,47 237.293,54 CHELTUIELI CURENTE 41 01 195.416,22 3.771,72 34.001,55 229.417,77, TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 42 [10 105.844,20 0,00 -816,70|. 109.127,50 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 43 20 80.124,39 3.771,72 31.729,18 111.853,57 | VIil PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 44 56 5.017,17 0,00 3.089,07 8.106,24 NERAVBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 45 57 318,80 0,00 0,00 318,80| TITLUL XALTE CHELTUIELI 46 58 11,66 0.00 0,00 11,66 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 70 7.293,85 36,75 580,92 1.874,17 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 48 71 7.293,85 36,75 580,92 7BT4,TT TITLUL XV IMPRUMUTURI 49 80 1,00 0,00 0,00 1,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 |50.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 publice generale 51 54.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 CHELTUIELI CURENTE 52 01 4.317,53 0,00 0,00 4.317,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 1.923,00 0,00 0,00 1.923,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 2.394,53 0,00 0,00 2.394,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 316,50 0,00 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 316,50 0,00 0,00 316,50 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 |54.10.10 4.634,03 0,00 0,00 4.634,03 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 |64.10 195.906,12 3.808,47 34.582,47 230.488,59 Invatamant 59 565.10 15.167,26 36,75 50,00 15.217,26 CHELTUIELI CURENTE 60 01 14541,84 0,00 0,00 14.541,84 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 1.319,28 0,00 0,00 1.319,28 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 62 20 13.203,10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL XX ASISTENTA SOCIALA 63 57 7,80 0,00 0,00 7,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 64 59 11,66 0,00 0,00 11,66 Pagina 3/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI DE CAPITAL 65 (70 624,42 38,75 50,00 674,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 6& [71 624,42 38,75 50,00 874,42 TITLUL XV IMPRUMUTURI 67 |80 1,00 0,00 0,00 1,00 Din total capitol invatamant prescolar si primar 58 55.10.03 5.906,46 36,75 0,00 5.806,46 invatamant prescolar 68 65.10.03.01 5.300,60 0,00 0,00 5.300,60 invatamant primar 70 65.10.03.02 605,86 36,75 0,00 605,86 Invatamant secundar 71 65.10.04 5.067,60 0,00 50,00 5.117,60 invatamant sacur 72 |65.10.04.01 53,80 0,00 0,00 53.80 Invatamant secundar superior 73 65.10.04.02 4.385,80 0,00 50,00 4.435,80 Învaiamant profesional 74 65.10.04.03 628,00 0,00 0,00 628,00 invatamant posiliceal 75 [05.10.05 991,50 0,00 0,00 991,50 Servicii auxiliare pentru educ: 76 65.10.11 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 internate si cantine pentru elevi 77 |65.10.11.03 3.201,70 0,00 0,00 3.201,70 Alte servicii auxiliare 78 65.10.11.30 0,00 0,00 0,00 0,00i Sanatate 73 66.10 178.311,91 3.735,44 34.470,47 212.782,38 CHELTUIELI CURENTE 80 |0o1 174.169,90 3.735,44 33.939,55 208.109,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 81 10 106.503,92 0,00 -880,15 105.623,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82 (20 62.648,81 3.735,44 31.730,63 94.379,44 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 83 |56 5.017,17 0,00 3.088,07 8.106,24 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 84 |70 4.142,01 0,00 530,92 4.672,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 85 |71 4.142,01 0,00 530,92 4.672,93 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 86 66.10.08 178.311,91 3.735,44 34.470,47 212.782,38 Spitale generale 87 66.10.06.01 178.311,91 3.735,44 34.470,47 212.782,38| Cultura, recreere si religie 67.10 1.505,00 36,28 62,00 1.567,00 Pagina 4/6

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE E 89" [01 1.465,00 36,28 62,00 1.527,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 90 [10 198,00 0,00 63,45 261,45 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 91 20 1.267,00 36,28 -1,45 1,265,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 |70 40,00 0,00 0,00 40,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 93 [71 40,00 0,00 0,00 40,00 Din fotzi capitol Servicii culturale 94 67.10.03 1.505,00 36,28 62,00 1.567,00 95 |67.10.03.04 895,00 36,28 62,00 957,00 96 |67.10.03.06 810,00 0,00 0,00 610,00 Asigurari si asistenta sociala 97 68.10 921,95 0,00 0,00 921,95 CHELTUIELI CURENTE 88 |01 921,95 0,00 0,00 921,95 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 99 |20 610,95 0,00 0,00 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 100 [57 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 (70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din tatal capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 102 |68.10.05 510,95 0,00 0,00 610,95 Asistenta sociala în caz de invaliditate 103 |68.10.05.02 610,95 0,00 0,00 610,95 Asigurari si asistenta sociala 104 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 105 68.10.50 311,00 0,00 0,00 311,00 Rezerva de stat 106 |68.10.50.01 311,00 0,00 0,00 311,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 107 169.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 LOCUINTE, MEDIU Si APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 108 |70.10 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 CHELTUIELI CURENTE 109 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 110 |70 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 111 [71 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Din total capitol Pagina 5/6

mmm a, rm ma DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare desiinate stingerii platilor restante ete 112 70.10.03 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Dezvoltarea sistemului de locuinie 113 170.10.03.01 2.170,92 0,00 0,00 2.170,92 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 114 [96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 115 97.10 0,00 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT 118 |98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 117 98.10 0,06 0,00 0,00 0,00 e PRIMAR „ SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU MA no EA DRGHE C[UHANDU i ve DIRECTOR ECONOfIC , Pagina 6/6

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL 2011 Anexa nr.1 - CU AMENDAMENTE mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TOTAL VENITURI 1 00.01 632.594,82 0,00 21.622,87 654.217,69 VENITURI PROPRII 2 48.02 418.104,67 0,00 17.785,47 435.890,14 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 534.740,44 0,00 17.070,00 551.810,44 A, VENITURI FISCALE 4 00.03 493.232,08 0,00 16.570,00 509.802,08 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 261,790,88 0,00 10.000,00 271.790,88 A11. IMPOZIT PE VENIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DELA 00.05 8.426,60 0,00 0,00 8.426,60 PERSOANE JURIDICE impozit pe profit 7 01.02 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.876,28 0,00 0,00 1.876,28 Impozit pe venit 3 03.02 6.550,32 0,00 0,90 6.550,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 10 [03.02.18 6.550,32 0,00 0,00 6.550,32 patrimoniul personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELAj 11 00.06 252.475,20 0,00 10.000,00 262.475,20 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din împozitul pe venit 12 04.02 252.475,20 0,00 10.000,00 262.475,20 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 251.578,20 0,00 10.000,00 261.579,20 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor 14 04.02.04 896,00 0,00 0,00 896,00 locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DINCAPITAL| 15 (00.07 889,08 0,00 0,00 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 889,08 0,00 0,00 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 889,08 0,00 0,00 889.08) A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 81.713,30 0,00 3.933,95 85.647,25 Pagina 1 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 81.713,30 0,00 3.933,95 85.647,25 Impozit pe clad! 20 07.02.01 67.712,13 0,00 3.933,85 71.646,08 Impozit pe cladiri - PF 21 07.02.01.01 17.867,52 0,00 0,00 17.867,52 impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 49.84461 0,00 3.933,95 53.778,56 impozit pe terenuri 23 97.02.02 8.049,53 0,00 0,00 8.049,53 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.0201 3.524,49 0,00 0,00 3.524,49 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.287,28 0,00 0,00 4.287,28 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 237,76 0,00 0,00 237,76 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 27 07.02.03 5.802,84 0,00 0,00 5.802,84 i alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 148,80 0,00 0,00 148,80| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 149.082,53 0,00 2.636,05 151.718,58| Sume defalcate din TVA 30 11.02 118.774,00 0,00 0,00 118.774,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la 31 11.02.02 117.625,00 0,00 0,00 117.625,00 velul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 1,149,00 0,00 0,00 1,149,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servic 33 12.02 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe noteliere 34 12.02.07 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 528,72 0,00 0,00 528,72 impozit pe spectacole 36 15.02.01 188,05 0,00 0,00 = Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 340,67 0,00 0,00 340,67 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea ut 38 16.02 28.746,76 0,00 2.636,05 E desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 3$ 16.02.02 22.078,28 9,00 2.636,05 24.714,33 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 11.853,34 0,00 0,00 e Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 10.224,94 0,00 2.636,05 12.880,98 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 42 16.02.03 111,97 0,00 0,00 1 A functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 43 18.02.50 6.556,51 0,00 0,00 6.556,51 pe desfasurare de activitati Pagina 2/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program reciificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00,11 645,37 0,00 0,00 645,37 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 645,37 0,00 0,00 645,37 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 645,37 0,00 0,00 645,37 C, VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 41.508,36 0,00 500,00 42.008,36& C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 [00.13 19.718,28 0,00 0,00 19.718,25 Venituri din proprietate 49 30.02 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 19.685,41 0,00 0,08 19.685,41 Chirie de la sala 51 |30.02.05.01 19.685,41 0,00 0,00 19.685,41 Venituri din dobanzi 52 |31.02 32,84 0,00 0,00 32,84 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 32,84 0,00 0,00 32,84 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 [00.14 21.790,11 0,00 500,00 22.290,11 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 33.02 435,40 0,00 0,00 435,40 Venituri din prestari de servcii 56 33.02.08 0,20 0,00 0,00 0,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 33.02.12 435,05 0,00 0,00 435,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 58 33.02.28 0,15 0,00 0,00 0,15 despagui Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 34.02 3.539,82 0,00 500,00 4.039,82 Taxe extrajudiciare de timbru 60 34.02.02 3.539,82 0,00 500,00 4.039,82 Amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02 12.523,44 0,00 0,00 12.523,44 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 62 35.02.01 12.502,20 0,00 0,00 12.502,20 legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a 83 35.02.02 0,20 0,00 0,00 0,20 declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari 84 35.02.50 21,04 0,00 0,00 21 04 Diverse venituri 65 36.02 5.000,45 0,00 9,00 5.000,45 Alte venituri 56 |36.02.50 5.000,45 0,00 0,00 5.000,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 291,00 0,00 0,00 291,00 Donatii si sponsorizari 68 37.02.01 291,00 0,00 0,00 291 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 69 37.02.03 -82.265,48 0,00 446,20 -61.819,28 de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Pagina 3 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Varsaminte din sectiunea de functionare 70 37.02.04 562.265,48 0,00 -446,20 61.819.58| Fl, VENITURI DIN CAPITAL 71 [00.15 2.429,23 0,00 715,47 3.144,70 Venituri din valorificarea unor bunuri 72 39.02 2.429,23 0,00 715,47 3.144,70 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 73 35.02.01 1,00 0,00 0,00 1,00i Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 74 38.02.03 605,55 0,00 35,45 641 el Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 39.02.07 1.673,00 0,00 628,00 2.301,00 Depozite speciale pentru constructii de construinte 76 39.02.10 149,68 0,00 52,02 201,70 IV. SUBVENTII 77 100.17 95.425,15 0,00 3.837,40 99.262,55 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 [00.18 95.425,15 0,00 3.837,40 99.262,55 | Subventii de ia bugetul de stat 79 42.02 15.185,00 0,00 3.837,40 19.022,40 A. De capitat 80 878,00 0,00 2.837,40 3.715,40 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 81 420201 0,00 0,00 800,00 800,00 | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 82 42.02.12 0,00 0,00 1.181,80 1.181,80 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 83 42.02.16 641,00 0,00 0,00 641,00 finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru 84 42.02.16.01 841,00 0,00 0,00 641,00 finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 85 42.02.20 237,00 0,00 855,60 1.092,60 sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare B. Curente 86 14.307,00 0,00 1.000,00 15.307,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizianate ale 87 |42.02.32 10.123,00 0,00 1.000,00 11.123,00 preturilor la combustibi Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustib 88 420234 124,00 0,00 0,00 124,00 petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 89 |42.0241 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 90 45.02 80.240,15 0,00 0,00 80.240,15 Fondul European de Dezvoltare regionala 91 45.02.01 30.720,82 0,00 0,00 30.720,82 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.01.01 30.720,82 0,00 0,00 30.720,82 Fondul Social European 93 |45.02.02 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Pagina 4/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 94 45.02.0201 2.841,70 0,00 000| 2.841,70 Fondul de Coeziune 95 |45.02.03 43.920,76 0,00 0,06 43.920,76 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.0301 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 97 45.02.07 107,38 0,00 0,00 107,30 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.0207.01 107,30 0,00 0,00 107,30 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 99 45.02.15 2.649,57 0,00 0,00 2.649,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 100 [45.02.15.01 2.849,57 0,00 0,00 2.649,57 TOTAL CHELTUIELI 101 50.02 637.307,68 37.278,99 21.622,87 658.930,56 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 547.388,85 37.191,81 22.299,34 569.688,19 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 103 [10 166.898,80 78,85 816,70 167.715,50 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 [20 184.094,70 35.608,96 11.806,50 196.001,20| TITLUL III DOBANZI 105 (30 23.871,25 0,00 -40,50 23.830,75 TITLUL IV SUBVENTII 106 |40 65.573,00 0,00 3.948,00 69.521,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 107 [51 6.090,00 0,00 416,28 6.506,28 PUBLICE TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 108 [55 0,00 0,00 1.181,80 1.181,80] Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 108 [56 79.607,15 0,00 3.425,56 83.032,71 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 110 |57 18.284,95 1.504,00 250,00 18.534,95| TITLUL XALTE CHELTUIELI 111 (59 2.968,00 0,00 395,00 3.364,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 112 (70 67.699,58 87,38 -716,97 66.982,61 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 (71 67.699,58 87,38 -716,97 66.982,61 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 114 |81 22.219,26 0,00 40,50 22.259,76 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 115 |50.02 66.668,48 87,88 2.975,15 69.643,63 Autoritati publice si actiuni externe 118 [51.02 37.131,13 87,38 2.975,15 40.106,28 CHELTUIELI CURENTE 117 [01 36.155,49 0,00 2.975,15 39.130,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 118 [10 21.257,81 0,00 877,15 22.134,96 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 119 [20 13.952,68 0,00 2.098,00 16.050,68 Pagina 5/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante TITLUL XALTE CHELTUIELI TI 120 [59 945,00 0,00 50| 545.00) CHELTUIELI DE CAPITAL 121 170 975,84 87,38 0,00 975,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 71 975,64 87,38 0,00 975,64 Din total capitol 123 [51.02.01 37.131,13 87,38 2.975,15 40.105,28 124 |51.02.01.03 37.131,13 87,38 2.875,15 40.106,28 Alte servicii publice generale 125 [54.02 5.666,10 0,50 40,50 5.706,60 CHELTUIELI CURENTE 126 |01 3.188,25 0,50 0,00 3.188,25 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 127 |20 317,25 0,50 0,00 317,25 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 128 |51 2.871,00 0,00 0,00 2.871,00 PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL 129 |70 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 130 |71 2.477,85 0,00 0,00 2.477,85 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 131 |81 0,00 0,00 40,50 40,50 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate| 132 |54.02.07 0,00 0,00 40,50 40,50 de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 133 |54.02.10 5.348,85 0,00 0,00 5.348,85 Alte servicii publice generale 134 |54.02.50 317,25 0,50 0,00 317.25 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 135 [55.02 23.871,25 0,00 -40,50 23.830,75 CHELTUIELI CURENTE 136 |01 23.871,25 0,00 -40,50 23.830,75 TITLUL îll DOBANZI 137 |30 23.871,25 0,00 -40,50 23.830,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA 139 59.02 13.809,81 0,00 337,00 14.146,81 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 140 (61.02 13.809,81 0,00 337,00 14.146,81 mr rr a a Pagina 6/ 12

mmm mmm rm rr ta DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program in din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante CHELTUIELI CURENTE 141 [01 13.723,81 0,00 237,00 13.960,81 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 142 410 8.152,00 0,00 0,00 8.152,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 143 [20 4.247,81 0,00 357,00 4.604,81 THEUL XALTE CHELTUIELI 144 |39 1.324,00 0,00 -120,00 1.204,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 |70 85,00 0,00 100,00 186,00 146 [71 86,00 0.00 100,00 186,00 Din total capitol Ordine publica 147 |61.02.03 12.071,12 0,00 357,00 12.428,12 Poliiie comunitara 148 |61.02.03.04 12.071,12 0,00 357,00 12.426,12 Proiectie civila si protectia contra incendiilor 149 |61.02.05 1.738,69 0,00 -20,00 1.718,69 Partea a ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 150 63.02 263.840,28 18.080,55 7.812,92 LL invatamant 151 65.02 145,361,61 9.140,99 4.537,50 149.899,11 CHELTUIELI CURENTE 152 |01 144.160,28 9.140,99 4.020,00 148.180,28| TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 153 (10 106.604,00 0,00 0,00 106.804,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134 |20 33.602,26 9.140,99 3.255,00 36.857,26 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 155 |56 2.754,00 0,00 0,00 2.754,00 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 |57 500,00 0,00 250,00 750,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 157 [59 700,00 0,00 515,00 1.215,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 1.201,35 0,00 517,50 1.718,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 189 |71 1.201,35 0,00 517,50 1.718,85 Din total capitol invatamant prescolar si primar 160 65.02.03 59.986,05 3.469,69 1.425,50 61.411,55 Invatamant prescolar 161 |65.02.03.01 21.480,15 896,16 1.425,50 22.905,65 invatamant primar 162 38.505,90 2.573,53 0,00 38.505,90 invatamant secundar 163 |65.02.04 84.890,82 5.671,30 3.112,00 88.002,82 invatamant secundar inferior 164 |65.02.04.01 5.824,48 0,00 0,00 5.824,48 invatamant secundar superior 165 |65.02.04.02 70.863,28 5.671,30 3.112,00 73.975,28 Pagina 7 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante invatamant profesional 165 |65.02.04.03 8.203,06 0,00 0,00 8.203,06 invatamant posiliceal 167 65.02.05 484,74 0,00 0,00 484,74 Sanatate 168 |66.02 18.268,27 0,00 1.028,28 15.296,55 CHELTUIELI CURENTE 169 101 16.339,59 0,00 2.075,06 18.414,65 LULI CHELTUIELI DE PERSONA 170 [10 4.050,00 6.00 0,63] 4.050,08 TITLUL II BUNURI SIE SERVICII 171 (20 3.472,51 0,00 377,00 3.849,51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 172 51 3.219,00 0,00 416,28 3.635,28 PUBLICE Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 173 156 5.588,08 0,00 1.281,78 6.869,86 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 174 [70 1.928,68 0,00 -1.048,78 881,90 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 175 71 1.928,68 0,00 -1.046,78 881,90 Din tatal capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 176 66.02.06 13.377,17 0,00 1.028,28 14405,45 Spitale generale 177 |66.02.06.01 13.377,17 0,00 1.028,28 14.405,45 | Servicii de sanatate publica 178 |66.02.08 4.891,10 0,00 0,00 4.891,10 Cultura, recreere si religie 179 [67.02 58.640,02 7.045,62 2.640,05 61.280,07 [CHELTUIELI CURENTE 180 |01 48.444,69 7.045,62 2.803,65 51.248,34 JTITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 181 (10 11.500,00 6,65 -213,45 11.286,55 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 |20 36.056,29 7.038,97 869,00 36.925,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 183 [56 888,40 0,00 2.148,10 3.036,50 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 184 |70 10.195,33 0,00 -163,60 10.031,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 71 10.195,33 0,00 -163,60 10.031,73 pă fotal capitol | Servicii culturale 186 |67.02.03 18.136.93 256,57 78,55 18.215,48 SE lice de spectacole si concerte 187 |67.02.03.04 14.696,95 72,57 28,55 14.725,50 Case de cultura 188 |67.02.03.06 3.438,98 184,00 50,00 3.489,98 Pagina 8/ 12

LOCUINTE, MEDIU SI APE DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Servicii recreative si sportive 189 67.02.05 40120,19| 6.789,05 2.484,50 12.604,09) Sport 190 |67.02.05.01 4.878,41 3.327,26 500,00 5.379,41 Tineret 191 |67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00) Intretinere gra 192 |67.02.05.03 35.240,78 3.461,79 1.884,50 37.225,28 agrement 67.02.06 0,00 0,00 67.02.50 362,90 0,00 77,00 Asigurari si asistenta sociala 195 68.02 41.570,38 1.893,94 -392,91 41.177,47 CHELTUIELI CURENTE 196 (01 41375,82 1.893,94 -362,37 41.013,45 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 197 |10 15.174,99 72,00 153,00 15.327,99 TITLUL SI SERVICII 198 |20 6.204,31 317,94 950,50 7.154,81 Titlul VIIEPROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 199 |56 2.211,57 0,00 -1.465,87 745,70 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 200 |57 17.784,95 1.504,00 0,00 17.784,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 201 |70 194,56 0,00 -30,54 164,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202 |71 194,56 0,00 -30,54 184,02 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 203 [68.02.05 6.683,79 0,00 50,50 6. _ Asistenta sociala în caz de invaliditate 204 |68.02.05.02 6.683,79 0,00 50,50 6.734,29 Asistenta sociala pentru familie si copii 205 |68.02.06 3.450,82 0,00 0,00 3.450,82 Crese 206 [68.02.11 1.320,98 0,00 0,00 1.320,98] Prevenirea excluderii sociale 207 |68.02.15 21.758,85 1.893,94 1.070,00 22.828,85 Ajutor social 208 |68.02.15.01 19.685,17 1.713,13 770,00 20.455,17 Cantine de ajutor social 209 |68.02.15.02 2.073,68 180,81 300,00 2.373,68 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 210 |68.02.50 8.355,94 0,00 -1.513,41 E Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 211 |69.02 110.003,27 9.575,17 4.548,80 TREE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 92.780,63 6.274,17 2.049,80 54.830,43 Pagina 9/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante [CHELTUIELI CURENTE 213701 4888195| 6.274,17 2.887,44 51.563,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 214 20 29.863,18 6.274,17 1.500,00 31.363,18 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 215 |55 0,00 0,00 1.181,80 1.181,80 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 216 |56 19.018,77 0,00 5,64 19.024,41 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 217 |70 21.679,42 0,00 -637,64 21.041,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 218 |71 21.679,42 0,00 -837,64 21.041,78 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 219 |81 22.219,26 0,00 0,00 22.219,26 Din total capitol Locuinie 220 |70.02.03 1.858,41 0,00 1.181,80 3.040,21 Dezvoltarea sistemului de locuinte 221 70.02.03.01 1.607,72 0,00 1.181,80 2.789,52 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 222 |70.0203.30 250,69 0,00 0,00 250,69| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 223 70.02.05 20.616,73 3.351,47 0,00 20.616,73 Alimentare cu apa 224 |70.02.05.01 20.616,73 3.351,47 0,00 20.616,73 Huminat public si electrificari rurale 225 |70.02.06 14.762,68 1.290,47 300,00 15.062,68 Alimentare cu gaze naturale în localitati 226 170.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 227 70.02.50 55.542,81 1.632,23 568,00 56.110,81 comunale Protectia mediului 228 |74.02 17.222,64 3.301,00 2.500,00 19.722,64 CHELTUIELI CURENTE 229 01 17.222,64 3.301,00 2.500,00 19.722,64 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 230 (20 17.222,64 3.301,00 2.500,00 19.722,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 231 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 232 [74.02.05 17.222,64 3.301,00 2.500,00 19.722,64 Salubritate 233 |74.02.05.01 8.229,89 2.441,49 2.500,00 11.729.89 Colecterea, îratarea si distrugerea deseurilor 234 |74.02.05.02 7.992,75 859,51 0,00 7.992,75 Canalizarea si iratarea apelor reziduale 235 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 236 |79.02 182.985,85 9.535,38 5.948,00 188.933,85| Pagina 10/ 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante Combustibili si energie | 237 [81.02 B2582,20| 000| 594800| 88.530,20| CHELTUIELI CURENTE 238 Of 80.193,76 0,00 3.948,00 84.141,76 TITLUL IV SUBVENTII 239 40 36.273,00 0,00 3.948,00 40.221,00 Titlul Viti PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 240 [56 43.920,76 0,00 0,00 43.920,76 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 241 |70 2.388,44 0,00 2.000,00 4.388,44 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 |71 2.388,44 0,00 2.000,00 4.388,44 Din toîal caj Energie termica 243 |81.02.06 82.582,20 0,00 5.948,00 88.530,20| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 244 183.02 229,10 0,00 0,00 229,10 CHELTUIELI CURENTE 245 |01 229,10 0,00 0,00 229,10 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 246 [10 150,00 0,00 0,00 150,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 247 (20 79,10 0,00 0,00 79,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 (70 0,00 0,00 0,90 0,00 Din total capitol Agricultura 249 |83.02.03 229,10 0,00 0,00 229,10 O cheltuieli in domeniul agriculturii 250 |83.02.03.30 228,10 0,00 0,00 229,10 Transporturi 251 84.02 100.174,55 9.535,39 0,00 100.174,55 CHELTUIELI CURENTE 252 |0t 73.602,24 9.535,39 1.455,81 75.058,15 TITLUL Il BUNURI SI SERVCII 253 |20 39.076,67 9.535,39 0,00 39.076,67 TITLUL IV SUBVENTII 254 |40 29.300,00 0,00 0,00 29.300,00 Titlul MII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 255 [56 5.225,57 0,00 1.455,81 6.681,48 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE pa DE CAPITAL 256 |70 26.572,31 0,00 -1.455,91 25.116,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 |71 26.572,31 0,00 -1.455,91 25.116,40 E îotal capitol Transportrutier 258 [84.02.03 93.174,55 9.535,39 0,00 93.174,55 Drumuri si poduri 84.02.03.01 2.296,22 0,00 0,00 2.286,22 mmm E nn re Pagina 11 / 12

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite influenta Program rectificat rand bugetare desiinate stingerii platilor restante Transportin comun 260 |84.02.03.02 30.654,47 0,00 0,00 30.654,47 Strazi 261 |84.02.03.03 60.223,86 9.535,38 0,00 60.223,85 Alte cheltuieli in dome 262 |84.02.50 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 263 (95.02 0,00 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 264 |97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 265 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 266 99.02 4.712,87 0,00 0,00 4.712,87 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARAND. HARACICU PRIMAR DR.ING,GHEORGH ȘIUHANDU I SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU Pagina 12/ 12

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- PROGRAM DEZVOLTARE 2011 RECTIFICARE 3 CU AMENDAMENT SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE a a BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI SO SURSE E PROPRII EU+STAT--EREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 176.208,33| 2.170,92| 4.712,87| 4.285,84| 77.876,61| 19.194,90| 67.967,19 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 44.303,87| 486,46| 4.312,87 0,00j 2.755,66 696,03| 36.052,85 LUCRĂRI NOI -B 108.666,32| 1.684,46| 200,00) 573,20| 74.720,95| 18.498,87| 12.988,84 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 23,238,14 0,00| 200,00 400,00 0,00| 18.925,50 GENERAL LL „33| 19.194,90| 67.967,19 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,64 Acţiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,64 A tucrări în continuare 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,92 . enajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 [c. Dotări independente şi alte investiții 868,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,72 Dotări independente 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 596.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 596,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 10,00 0,00 10,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL » /2009 10,00 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 2.794,35 0,00 0,00) 316,50 0,00 0,00| 2.477,85 54.02.10 Servicii publice comunitare de 2794,35|. 0,00. 000| 31850| 000| 0,00| 2.477,85 evidentă a populației A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL. 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,90 Dotări independente 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa națională 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,09[. 0,00 0,00 186,00 61.02.0304 Poliţie comunitară 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 9.00| 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00 61.02.05. Protecţie Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 [C. Dotări independente şi alte investiții | 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 160,00 Dotări independente 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 160,00 Dotări 160,00 160,00

| | | SURSE DE FINANTARE BUGET o 1 2 3 4 5 6 7 Capitolul 65.02 Învățământ 2.393,27 0,00 0,00| 674,42 0,00 0,00| 1.718,85 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar | 1.663,60 0,00 0,00 36;75 0,00 0,00|.:1.626,85 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.626,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.626,85 A. Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.458,25 [Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 Dotări independente 168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP 26 75,50 75,50 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 JAchizitie imobil gradinita PP16 50,00 50,00 65.02.03.02 Învățământ primar. [ 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi aite investiții 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 36,75 0,00 65.02.04 Învățămant secundar 129,67 0,00 000| 637,67 0,00 0,00 92,00 F 12.04.02 Învățământ secundar superior 729,67 0,00 0,00[:: 637,67 0,00 0,00 92,00 C. Dotări independente şi alte investiții 729,67 0,00 0,00) 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotări independente 729,67 0,00 0,00j 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Capitolul 66.02 Sănătate 14.577,03 0,00) 656,04| 3.284,92| 8.153,11 0,00| 2.482,96 66.02.06: Spitale 14.577,03 0,00|; 656,04|:3.284,92|. 8.153,11 0,00) 2.482,96 A. Lucrări în continuare 3.832,42 0,00) 456,04 0,00| 2.523,42 0,00 852,96 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011 3.832,42 456,04 2.523,42 852,96 B. Lucrări noi 6.800,09 0,00 0,00| 573,20| 5.629,69 0,00 597,20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic p 1icipal, HCL 410/2010 3.205,82 2.608,62 597,20 Sureeningul bolilor metabolice fa nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.089,07 0,00 68,00| 3.021,07 0,00 Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor , | 505,20 000| 505,20 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.944,52 0,00| 200,00 2.711,72 0,00 0,00) 1.032,80 Dotari independente 3.581,00 0,00| 200,00| 2.711,72 000| 0,00 669,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta peniru copii Louis Țurcanu' , 151,28 128,00 23,28 Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf 496,00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant 675,00 675,00 0,00 medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara

SURSE DE FINANTARE — E Ss - | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT EU+STAT | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica 200,00 0,00 la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 100,00 100,00 Achizitie imobil Polickinica nr.3 50,00 50,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 108,72 108,72 0,00 Studii şi proiecte 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta x , 60,00 pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 60,00 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' - extindere corp B 85,00 0,00 85,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 +. „cutie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 7852 Venerice Str.Marasesti nr.5 18,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 140.00 Spitalului de Boli Infectioase si ! Pneumaottiziologie "Victor Babes" 140,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 13.078,23| 0,00) 200,00| 10,00| 2.433,40 0,00] 10.434,83 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 909,40 0,00 0,00 10;00 o,00l 0,00 899,40 concerte C. Dotări independente şi alte investiții 909,40 10,00 0,00 0,00 899,40 Dotări independente 711,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 701,00 (Dotări Teatrul German 10,00 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 701,00 701,00 Studii şi proiecte 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 198,40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone îl Verzi, baze sportive şi de agrement 12.168,83 2.433,40 0,00| 9.535,43 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcurizone |. | e E aze spoitive şi.de agrement. .12168,83| 0,00, 200 0,00 0,00[ 9.535,43 A. Lucrări în continuare 2.216,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.216,25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008 11,83 11,83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) pe 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.043,66 2.043,66 B. Lucrări noi 8.916,50 0,00| 200,00 0,00| 2.433,40 0,00| 6.283,10 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 280,00 0,00 0,00 280,00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BIOTOWNS |HURO/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVE 2011 | SURSE | zoo | pRopRii | SREDITE | LOCAL“ o 1 2 3 4 5 6 7 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40.00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50 2.227,00 589,50 camenajare Parcul Lotusului conform FIG 1168/22.11.2010 200,00 0,00] 200,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.036,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.036,08 Studii şi proiecte 1.036,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.036,08 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88.04 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiţei 104,59 104,59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea C-stanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 45.00 45.00 Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 211,01 0,00 9.00 0.00 211,01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 20,73 0,00 000| 000 20,73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21,24 21,24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 000| 000| 0,00 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei ] 43.80 000| 0,00 0,00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Arnenajament silvic 22,59 22,59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 LL Il + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102,92 00] 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor ]. Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 SAPT 58.02 Asigurări şi Asistenţa 71472| 000| 000| 000, 54000| 000| 174,72 E Asistenta sociala pentru familie si . 1472 , 0,00 0.00 000, 540,00 000| 17473 copii Asistenta sociala pentru familie si 2877 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 28,77 C. Dotări independente şi alte investiții 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru | Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor 28,77 28,77 68.02.15.01 Centru comunitar 99,27 9,00 0,00 0,00 0,00 09,00 99,27 C. Dotări independente şi alte investiții 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,27 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 (Dotări 28,35 | 28,35 | Studii şi proiecte 70,92| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 70,92|

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI PXCEDENT PROPRII EU+STAT | CREDITE et o 3 4 5 6 7 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 45,36 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 68.05.1550 Alte cheltuieli iri domeniul 550.70 0,00 0.00 000| 540,00 10,70 revenirii excluderii sociale B. Lucrări noi 550,70 0,00 0,00 0,00 540,00 10,70 BARRABARRIPEN 550,70 540,00 10,70 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 42.887,92|2.170,92|1.500,00| 0,00|17.603,77| 700,81| 20.912,42 L__-voltare publica 70.02.03 Locuinte... 3.979,33|2.120,92 0,00 0.00 0,00 0,00: 1.858,41 eta Dezvoltarea sistemului de 3.728,64,2:120,92| 000|. 000|. 000| 000| 1.607,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44] 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03) 10,00 323,03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,17 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 R-abilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 H_abilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27,70) 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl, 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.39, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir B-tru Jugănaru, nr. 25 16,72| 16,72 0,0 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-iru Jugănaru, nr.27 4,00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE |EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE E PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, ol. 15/2 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04| 10,60 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5,22 5,22 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.389,95| 1.634,46 0,00 0,00 0,00 755,49 |Reabi itare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 790,77| 553,54 237,23 H_dbilitare termică str. Stelelor, nr.6 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl. 74 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83| 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bi. 17 430,11| 301,08 129,03 Reabilitare termică Bv. Dâmboviţa, nr. 22A 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9 254,84| 178,39 76,45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc i 3 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318,24| 222,76 95,48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250,16| 175,11 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0,00 0,00 0,00 87,25 Studii şi proiecte 87,25 0.00) 0,00 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00 87,25 /0.02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări | 6.279,09|. 000, 000 0,00 0,00|.-700,81|.-5.578,28 hidrotehnice : i j : (70.02.05.01 Alimentări cu'apă 6.279,09 0,00 0,00 0,00 0,00] 700,81 5,578,28| A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00 696,03) 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 216,27 0,00| 216,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54] 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.178,71

e SURSE DE FINANTARE TOTAL SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVA s011 | SURSE | me | pROpRii | | OREDITE | LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.270,26 550,22 720,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanu 512/2008 465,08 465,08 B. Lucrări noi 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 108,22 canalizare menajera Calea Sagului &..pa | HCL 139/2009 4,78 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 108,22 108,22 C. Dotări independente şi alte investiții 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.00 Studii şi proiecte 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00 Sistern major canal - cartier Ciarda Rosie etlll, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat îriaj si canal Calea Ghirodei 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. ll 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 privind capacitatea de transport a retelei u- canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.00 70.02.08. Huminat Public şi electrificări rurale al 0,00 000| 0,00 0,00 0,00|. 8.182 64 A. Lucrări în continuare 8.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.182,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.612,64 0,00 0,00 4.612,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.570,00 0,0 3.570,00 700250 Ale. servicii în. domeniile]... IE locuințelor, serviciilor şi, dezvoltării 24446,86| 50,00| 1.500,00 0,00|17.603,77 0,00|: 5.293,09 comunale 7, A. Lucrări în continuare 2.104,84 0,00| 1.500,00 0,00), 232,24 0,00 372,60 Reabilitare P-ţa losefin , FCL 414/2002HCL 350/2009 1.651,00 1.500,00 151,00 PiMMS TRANSFER 238,32 232,24 5,08 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52 0,00 215,52 B, Lucrări noi 18.070,57) 50,00 0,00 0,00|16.971,53 0,00| 1.049,04 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00

URSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET TI 2011 | suRsE | 2010 | pRoprii | FUSTAT| SREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare spatii publice din centru! istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 99,04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 635,00) 50,00 535,00 50,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.550,00 750,00 800,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.271,45 0,00 0,00 0,00j 400,00 0,00) 3.871,45 Dotări independente 501,00 0,00 0,00 0,00) 400,00 0,00 101,00) Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 500,00 400,00 100,00 Studii şi proiecte 3.770,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.770,45 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare f- duri europene 42,00 0,00 42,00 Ludiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58,11 58,11 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,99 620,99 = : — SE T Trafic management si supraveghere 178.00 | 178.00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 67,00 67,00 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice centrul istoric ai orasului Timisoara (CETATE) 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 984,62 984,62 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 20,00 20,00 PUZ Piata 700 160,00 160,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 |SF-Net City 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 66.031,64 0,00 0,00 0,00[43.920,76| 17.722,44| 4.388,44 81.02.06 Energie termică 86.031,64 0,00 0,00 0,00[43.920,76) 17.722,44, 4.388,44 A. Lucrări în continuare 4.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.388,44

OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE | ExcEDENT| SURSE 3 BUGET 2011 SURSE 2010 PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 1 Retehnoiogizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municioiul Timisoara 4.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.388,44 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,13 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 | ibiitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.572,25 1.572,25 Reabilitare. modernizare retele. termice secundare în municipiu! Timisoara, HCL 340,45 340,45 B. Lucrări noi 61.643,20 0,00 0,00 0,00|43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului 61643.20 43.920,76| 1772244 0.00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 i pitolul 84.02 Transporturi 32.569,53 0,00| 2.356,83 0,00| 5.225,57 771,85| 24.215,48 84.02.03 Transport rutier 32.269,53 0.00| 2.356,83 0,00. 5.225,57 771,65|.24.215,48 84.02.03.02. Transportul în comun 1.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.354,47 A. Lucrări în continuare 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.304,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.304,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de transport 537,55 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,90 525,55 Tramvaie folosite 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Studii şi proiecte 766,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,92 Studii si proiecte Primarie 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 200,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 50,00 50,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150,00 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2,00

SURSE DE FINANTARE TOTAL ALTE SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | suRse | 20| PROPRII | FUSTAT | CREDITE] 0 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troteibuz Timisoara-Dumbrăvița) 200,00 209,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 200,00 200,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 53,32 53,32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111,60 0,00 111,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2.296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.296,22 |A- Lucrări în continuare 1.238,94 0,00 200, 0,00 0,00 0,00) 1.238,94 Consolidare pasaj Cal. Șaqgului, HCL 94/2007 pasaj Bai. 5a9 1.238,94 0,00 123894 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL -...2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 976,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,65 Studii şi proiecte 976,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,65 Expertiza Podu! Stefan cel Mare 58,28 58,28 Expertiza Podul Muncii 44,48 44,48 Expertiza Podul Tinereţii 58,28 - 58,28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757,33 1 157,33 Expertiza Podul Eroilor 58,28 0,00 58,28 84.02.03.03 Străzi 21.918,84 0,00|. 2.356,83 0,00] 5.225,57| 771,65| 13.564,79 A. Lucrări în continuare 11.271,79 0,00| 2.356,83 0,00 0,00 0,00| 8.914,96 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL. 405/2008 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 (Amenajare sir. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7,58 7,58 Amenajare zona Poiona HCL 466/2009 1.805,51 1.805,51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.113,48 2.113,48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.820,00 2.356,83 4.463,17 B. Lucrări noi 10.101,68 0,00 0,00 0,00| 5.225,57 771,65| 4.104,46 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 1.650,00 1.600,00 50,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271,38 271,38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 888,45 888,45 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Caro! si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65) 1.405,91 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.478,72 1.478,72 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37 Studii şi proiecte 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI II SURSE EXCEDENT POPI | CREDITE FOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,43 72,43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 47,17 47,7 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,46 38,46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96,00 96,00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 110,44 110,44 84,02.50 Alte cheltuieli. in domeniul 7.000,00 9,00 0,00 3.00 0,00 0,00| 7.000,00 sporturilor C.uotari independente si alte investitii 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.000,00 Dotari independente 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.000,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 7.000,00 0,00 7.009,00 DIRECTOR BIRECȚIA ECONONIICĂ Smaranda src Verificat SEF SERVICIUL veşti Gabriela BEAŢ N DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE IUNIE LyminițaTOMA

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- INVESTITIE 2011 RECTIFICARE 3 CU AMENDAMENT Anexa 1al1 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE [EXCEDENT] sunse | EU+ST LC 2011 | SURSE] 2010 | PROPRI | AT BET LOCAL 0 1 2 3 4 5 5 TOTAL GENERAL 74.541,46| 2.120,92) 4.256,83) 4.217,84 0,00 700,81 63.245,06| LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 40.1 85,99| 486,46| 3.856,83 0,00 0,00 696,03 35.146,67 LUCRĂRI NOI -B 11.817,33| 1.634,46 200,00 505,20 0,00 4,78 9.272,89 DOTARI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C 22.738,14 18.825,50 TOTAL GENERAL. 41,46 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,64 Actiuni Externe 51.02.01.03 Autorităti executive 975,64 0,00 0.00[. 0,00 0,00 0,00 975,64 / ucrări în continuare 106,92 0,90 0.00 0,00 0,00 0,00 106,92 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106,92 0,00 106,92 C. Dotări independente şi alte investiții 868,72 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 868,72 Dotări independente 252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,72 Dotări Primărie 165,34 0,00) 165,34 Dotari directia Fiscala 87,38 87,38 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596,00 596,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PT Reparatii capitale corp clădire . lecsandri nr.1 10,00 0,00 10,00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 10,00, 0,00 10,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 2.794,35 0,00 0,00, 316,50| 0,00 0,00 2.477,85 54.02.10 Servicii publice comunitare de |. 2794 000|. 000|. 316,50) 000| 0,00 2.477,85 evidentă a populatiei A.Lucrări în continuare 2.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477,85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a ersoanelor, HCL 597/2006 2.477,85 0,00 2.477,85 C. Dotări independente si alte investiții 316,50 0,00 0,00| 316,50 0,00 0,00 Dotări independente 316,50 0,00 0,00j 316,50 0,00 0,00 Dotări 316,50 316,50 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța natională 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 61.02.03.Ordine publică 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 26,00 0,00 0,00 9,007. 0,00 0,00 26,00 C. Dotări independente şi alte investiții 26,00 0,00, 0,00 0,00 0,00, 26,00 Dotări independente 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 Dotari 26,00 26,00 61.02.05, Protecție Civilă 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

rr DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE TOTAL 2011 SURSE 0 1 EXCEDENTI 2010 SURSE PROPRII EU+ST AT CREDITE BUGET LOCAL 6 Dotări independente 160,00 0,00 160,00 Dotări 160,00 160,00 Capitolul 65.02 Învățământ 2.393,27 0,00 0,00| 674,42 0,00 0,00 1.718,85 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.663,60 0,00 0.00 36,75 0,00 0,00 1.626,85 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 1.626,85 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 1.626,85 A, Lucrări în continuare 1.458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,25 Extindere Gradinita PP 26 1.458,25 1.458,25 C.Dotări independente şi alte investiții 168,60 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 168,60 Dotări independente 168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20,10 20,10 Dotari gradinita PP26 75,50 75,50 Dotari gradinita PP 24 23,00 23,00 Achizitie imobil gradinita PP16 50,00 50,00 65.02.03.02 Învățământ primar 36,75 0,00 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 36,75 0,00 0.00 36,75 0,00 0.00 0,00 Dotări independente 36,75 0,00 36,75 0,00 0,00 0,00 Dotari 36,75 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 65.02.04.02 Învățământ secundar 729,67 92,00 superior 729,67 637,67 0,00 0,00 92,00 C. Dotări independente şi alte investiții 729.67 637,67 0.00 0,00 92,00 Dotări independente 729,67 637,67 0,00 0,00 92,00 Dotari 637,67 637,67 0,00 Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau 92,00 92,00 Capitolul 66.02 Sănătate 4.618,10 0,00) _200,00| 3.216,92 0,00 0,00 1.201,18 66.02.06. Spitale 4.618,10 0,00|.: 200,00 3.216,92 0,00 0,00 1.201,18 A. Lucrări în continuare 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011 168,38 0,00 168,38 IB. Lucrări noi 505,20 0,00 0,00j 505,20 0,00 0,00 0,00 italul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor 505,20 0,00| 505,20 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții | 000| 200,00| 2.711,72| 000| 0,00 1.032,80 Dotari independente 3.581,00 0,00| 200,00) 2.711,72 0,00 0,00 669,28 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1.800,00 1.800,00 9.09 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” 151,28 128,00 23,28 Spitalut Clinic Municipal- Ecocardiograf 496.00 496,00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celuie/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - 675,00 0,00, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara 675,00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG [1168/2010 200,00 200,00 0,00 Achizitie imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM 100,00 100,00 Achizitie imobil Policlinica nr.3 50,00 | 50,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT] SURSE 2010 PROPRII 0 3 5 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Studii şi proiecte 145,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 145,00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al maiformatiilor 60,00 60,00 PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu' - extindere corp B CREDITE (BUGET LOCAL 85,00 85,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital 7852 Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 ! 78,52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in 140.00 e “rul Spitalului de Boli Infectioase si Eeumottiziologie "Victor Babes” 140,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 10.041,73 0,00) 200,00 10,00 0,00 0,00 9.831,73 87.02.03.04 Instituții publice de sos,40l- 000] 0,00 899,40 spectacole şi concerte C. Dotări independente şi alte investiții 909,40 0,00 40,00 0,00 0,00 899,40 Dotări independente 711,00 0,00 0,00 0,00 701,00 Dotări Teatrul German 10,00 0,00 Dotari Filarmonica - pian 701,00 701,00 Studii şi proiecte 198,40 0,00, 0,00 0,00 198,40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement. | 9.132,33 0,00 0,00 8.932,33 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri . zone verzi, baze sportive şi de agrement | 9.132,33 0,00. : 0,00 0,00 8.932,33 A. Lucrări în continuare 2.216,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2005, HCL 123/2008 11,83 11,83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157,38 157,38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3,38 3,38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2.043,66 2.043,66 B. Lucrări noi 5.880,00 0,00| 200,00 0,00 0,00 0,00 5.680,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina | Zoologica Timisoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011 280,00 0,00 280,00 Eămmenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200,00 0,00| 200,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 5.400,00 0,00 5.400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.036,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,08 Studii şi proiecte 1.036,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,08

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT sunse | EU+ST 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL o 4 5 5 6 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia | (Pădurice Giroc) 88,04 88,04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 104,59 104,59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 211,01 0,00) 000| 0,00 211,01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu 45,00 45,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 20.73 000| 000| 09.00 20,73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21,24 21,24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 000| 000| 0,00 0,50 “” + PT Amenajare loc de joaca si canisita Su. Orion 0,50 0,50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43,80 0,00) 000| 0.00 43,80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0,50 0,50 Amenajament silvic 22,591 22,59 (DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 102,92 0,00 0,00 0,00 102,92 DALT + PT Modernizarea Parcului Justitiei | 102,92 0,00 102,92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor i, Creanga 123,82 0,00 123,82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102,92 0,00 102,92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 164,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 164,02 Socială 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie 164.02 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16402 si copii noi Asistenta sociala pentru familie 28,77 0.00 000 0,00 0,00 0,00 28,77 Dotări independente şi alte investiții 28,77 0.00 040) 0.00 0,00 28,77 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 executie privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str, Platanilor 28,77 28.77 68.02.15.01 Centru comunitar 99,27 9,90 9,00 0,00 0,00 0,00 99,27 C. Dotări independente şi alte investiții 99,27 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 99,27 Dotări independente 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35 Dotări 28,35 28,35 Studii şi proiecte 70,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,92 ŞI p DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 45,36 45,36 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 25,56 25,56 68.02:15.02 Cantine de ajutor social 35,98 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 35,98 C Dotări independente şi alte investiții 35.98 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 35,98 | Studii şi proiecte 35,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,98|

SURSE DE FINANTARE BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI EU+ST Pa ÎL PROB AȚ | OREDITE 0 5 6 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 35,98 35,98 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si 23.863,51| 2.120,92| 1.500,00 000| 000| 700,81 19.541,78 dezvoltare publica 10.02.03 Locuinte [ 3-979,33| 2.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,41 EI Dezvoltarea sistemului de | 3728 64| 2.120,92| 0,00); : 0,00) 000, 0,00 1.607,72 A.Lucrări în continuare 1.251,44 486,46 0,00 0,00 0,00 0,00 764,98 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 258,36) 102,39 155,97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4,53 4,53 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333,03 10,00 323,03 " sbilitare termică str.A.Ipătescu,nr.16- Fructelor, nr.8 9,25 9,25 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4,17 4,171 0,00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37,15 37,15 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6,25 6,25 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4,96 4,96 0,00 Reabilitare termică str. lnvățătorului nr. 5 27.70 27,70 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40,29 24,88 15,41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25,60 25,60 | 0,00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 53,82 27,50 26,32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12,05 12,05 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B al 1,34 1,34 0,00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, A+B 2,00 2,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. AB 3,49 3,49 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16,72 16,72 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 21,91 21,91 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4.00 4,00 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1,10 1,10 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bi. 15/2 24,28 24,28 0,00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121,81 0,00 121,81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133,04 10,60 122,44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 522| 522 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0,90 0,90 0,00 Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3 1,71 1,71 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43,04 43,04 0,00 B. Lucrări noi 2.389,95| 1.634,46 0,00 0,00 0,00 755,49

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE suRse | EU+ST SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL 0 2 3 4 5 5 6 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 790,77| 553,54 237,23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5,00 0,00 5,00 [Reabi itare termică str. Bucovinei nr. 40 290,83| 203,58 87,25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 5,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5,00 0,00 5,00 Rabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430,11 301,08 129,03 i... abilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 5,00 0,00 5,09 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 254,84 76,45) Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5,00 | 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 5,00 5,00 Reabilitare termică str, Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318,24 95,48 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 75,05 C. Dotări independente şi alte investiții 87,25 0,00 0.00 8725 Studii şi proiecte 87,25 0,00 0,00 87,25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87,25 0,00] 87,25 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul 250,69 000 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 locuintelor C. Dotari independente si alte investitii 250,69 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 250.69 Dotari 250,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,69 Dotari Sala Olimpia, Complex Bega 250,69 250,69 005 Alimentări cu apă si amenalări | 627909[. 000|. 000|. 0,00 aan) 700,81 5.578,28 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 6.279,09 0,00 0,00 css 0,00| 700,81 5.578,28 A. Lucrări în continuare 5.724,09 0,00 0,00 0,00 0,00) 696,03 5.028,06 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 216,27 0,00 216,27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636,54 0,00 76,54 560,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1.176,71 0,00 1.176,71 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88,94 88,94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 656,29 656,29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291,27 291,27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 871,75 671,75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.270,26 550,22 720,04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151,76 151,76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99,22 69,27 29,95

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI EXCEDENT CREDITE |BUGET LOCAL 0 5 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465,08 B. Lucrări noi 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478| 108,22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 4,78, 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 108,22 108,22 C. Dotări independente şi alte investiții 442,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 442,00 Studii şi proiecte 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00, Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.i, HCL 466/2010 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL "2011 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 Sr +PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 25,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. II 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 10.02.06. luminat public şi eiectrificări 8.182,64 0,00 : 0,00| 0,00 0,00 8.182,64 A. Lucrări în continuare 8.182,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8.182,64 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4.612,64 0,00 0,00 4.612,64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, | HCL 136/2005 3.570,00 0,00 3.570,00 70.02.50 "Alte servicii în * domeniile n locuințelor, : serviciilor şi. dezvoltării 542245 9.00 pu 0,00 9:00 3.922,45 A, Lucrări în continuare 1.651,00 0,00) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 151,00 abilitare P-ta losefin , HCL 414/2002HCL 30/2009 1.651,00 1.500,00 151,00 C. Dotări independente şi alte investiții _ 3.771,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771,45 Dotări independente 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1,00 1,00 Studii şi proiecte 3.770,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,45 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 42,00 0,00 42,00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL 60,00 1 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii n municipiul Timisoara 58,11 58,11 SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 620,99 620,99 SF+PT Trafic management si supraveghere video 178,00 178,00

SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL ALTE |EXCEDENT| sunse | EU+ST 2011 SURSE 2010 PROPRII AT CREDITE |BUGET LOCAL o 1 2 3 4 5 5 6 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 67,00 67,00 SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara 521,23 0,00 521,23 Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010 571,59 0,00 571,59 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 170,00 170,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37,82 37,82 PUG Municipiul Timisoara 984,62 984.62 Consultanta pentru verificarea si i lificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79,10 79,10 PUZ- Complexul Studentesc 20,00 20,00 PUZ Piata 700 160,00 160,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol l 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator 134,56 0,00 0,00 0,00 0,00 134,56 SF-Net City 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 4.388,44 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 4.388,44 81.02.06 Energie termică 4.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.388,44 A. Lucrări în continuare 4.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.388,44 Retehnologizarea, modernizarea si 1 dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei |termice in municipiul Timisoara 4.388,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.388,44 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de . _jenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 1.000,00 1.000,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39,21 39,21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57,73 57,73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50,77 50,77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50,40 50,40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53,63 53,63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155,61 155,61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68,39 68,39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.572,25 1.572,25

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE EXCEDENT] SURSE 2010 PROPRII CREDITE |BUGET LOCAL 0 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 340,45 Capitolul 84.02 Transporturi 25.116,40 0,00 2.356,83 0,00 0,00 9,00 22.759,57 84.02.03 Transport rutier 25.116,40 0,00/.2.356,83 0,00 0,00 0,00 22.159,57 84.02.03.02 Transportul în comun 1.354,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,47 A. Lucrări în continuare 50,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 50,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT 30,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 130447 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.304,47 Dotări independente 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 Maşini, echipamente si mijloace de 537,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,55 transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 525,55 Tramvaie folosite 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Achizitii tramvaie noi 10,00 10,00 Studii şi proiecte 766,92 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 766,92 “ dii si proiecte Primarie 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Sr+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 50,00 1 50,00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1 150,00 Studii si proiecte RATT 566,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,92 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2,00 2 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița | (accesabilitatea Zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) 200,00 200,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda 200,00 200,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic r”val pe Canalul Bega 53,32 53,32 -. + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111,60 0,00 111,60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 2:296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,22 A. Lucrări în continuare 1.238,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238,94 Consolidare pasaj Cal. Sagului, HCE 94/2007 1.238,94 0.00 1238,94 B. Lucrări noi 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 80,63 80,63 C. Dotări independente şi alte investiții 976.65 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,65 Studii şi proiecte 976,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976 65| Expertiza Podul Stefan cel Mare 58,28 58,28 Expertiza Podul Muncii 44,48 44,48 Expertiza Podul Tinereţii 58,28 58,28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo, 757,33 757,33 Expertiza Podul Eroilor 58,28 0,00 58,28 84.02.03.03 Străzi 14.465,71 0,00) 2.356,83 0,00 0,00 0,00 12.108,88 A. Lucrări în continuare 11.271,79 0,00j 2.356,83 0,00 0,00 0,00 8.914,95

SURSE DE FINANTARE "| DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | ALTE |EXCEDENT| suRse | EU+ST 2011 | SURSE | 200 | PRopRi [AT | “DE 0 1 2 3 4 5 5 6 | Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331,63 0,00 331,63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0,10 0,00 0,10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3,00 0,00 3,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6,97 0,00 6,97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181,32 0,00 181,32 [Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2,20 0,00 2,20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 | 1,58 7,58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.805,51 LL 1.805,51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2.113,48 2.113,48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6.820,00 2.356,83 4.463,17 B. Lucrări noi 2.648,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648,55 PT + Amenajare str. Muzicescu 271,38 271,38 IE „ + Amenajare strada Steaua HCL| 88845 388,45 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1.478,72 1.478,72 Amenajare str. Anul 1848 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37 Studii şi proiecte 545,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,37 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6,16 6,16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13,64 13,64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,40 17,40 SF+PT Amenajare Zona Campului 12,43 72,43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59 37,59 SF+PT Amenajare zona Weismuller- 4717 Laurenţiu Nicoară 47,17 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,70 47,7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie 36.46 P-ta Balcescu 36,46 7 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,38 30,38 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac -' Calea Stan Vidrighin 30,00 30,00 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 110,44 110,44 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 84.02.50 Alte cheltuieli: in “domeniul 7.000,00 0,00 0,00 adol 0,00 0,00 7.000,00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.000,00 Dotari independente 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 7.000,00 0.00 7.000,00 A DIRECTOR DIRECȚIA EC, NOMICĂ DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda RARE JUNIE îi d Na Verificat SEF SERVICIUL ÎNVESTITII ÎNTOCM TI LL TOMA

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2011- RECTIFICARE 3 CU AMENDAMENT Anexa 1a/2 APROBAT... TOTAL | ALTE | EXCEDE | SURSE = BUGET [ DENUMIREA OBIECTIVULUI 3011 SURS NT 2010 | PROPRII 1 LOCAL | o 1 2 2 4 3 (TOTAL. GENERAL 101.666,87| 50,00| 456,04| 68,00j 77.876,61| 18.494,09| 4. E 13 Capitolul 66.02 Sănătate 9.958,93) 0,00| 456,04| 68,00| 8.153,11 0,00| 1.281 E 66.02.06 Spitale 9.958,93 0,00/ 456,04) 68,00| 8.153,11 0,00 1.281,78 |Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si ur echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes,HCL 409/2010 3.664,04 456,04 2.523,42 684,58 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 1 e le 410/2010 3.205,82 n 2.608,62| 597,20 creeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro-regionale.Cross-border cooperation- Hungary+ Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 3.089,07| 0,00 68,00| 3.021,07 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 3.036,50/ 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone verzi, baze sportive şi de a rement 67.02.05.03 Întreţinere i) verzi, baze e sportive si de. agrement Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare 3.036,50 2.433,40 2.433,40 0,00 243340. responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 180,00 176,40 3,60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbaltiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - 'ONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 30,00 10,00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 2.816,50 2.227,00 589,50 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 550,70| 0,00 0,00 0,00 540,00 0.00 10,70 PE, 06 Asistenta sociala pentru. familie si, 55070) 000| 000| 000| 540,00 000 10.70 68.06.15.50 Alte cheltuieli î in domeniul 550,70|: 0,00 0,00 0,00 540,00 10,70 revenirii excluderii sociale BARRABARRIPEN 550,70 540,00 10,70 Cap 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 19 02444[50,00| 000| 0,00| 17.603,77 0,00| 1.370,64 10.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor,| E E PE , 19.024,41[50,00| 000| 000| 17.603,77 0.00; 1.370,64 serviciilor şi dezvoltării comunale. a i | , Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 215,52 0,00 215,52 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010) 5.544,00 0,00 5.494,00 50,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 8.315,00 0,00 8.265,00 50,00

ALTE DENUMIREA OBIECTIVULUI de SURS PACEA pacii | | CREDITE 0 1 2 2 4 3 4 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2.026,57 1.927,53 ; TRANSFER 238,32 0,00 232,24 6,08, Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 835,00| 50,00 535,00 50,00 infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 | 1.550,00 750,00 800,00 C. Dotări independente şi alte investiții 500,00] 0,00) 0,00| 0,00 400,00 0,00) 100,00 Dotări independente 500,00| 0,00 0,0 0,00 400,00 0,00 100,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 500,00 400,00 100,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 61,643,20) 0,00 0,00) 0,00, 43.920,76| 17.722,44 0,00 81.02.06 Energie termică 61.643,20|. 0,00 0,00) 0,00) 43.920,76| 17.722,44 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului 61.643,20 43.920,.76| 17.722,44 0.00 privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea NA icienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL — 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 1.453,13) 0,00) 0,00) _0,00| 5.225,57 _ 771,65| 1.455,91 84.02.03 Transport rutier: 7.453,13) 0,00 0,00, 5.225,57 771,65|. 1.455,91] 84.02.03.03 Străzi 7.453,13, 0,00, 0,00[. 0,00| 5.225,57 771,65| 1.455,91) Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 1.650,00 1.600,00 50,00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5.803,13 3.625,57 771,65) 1.405,91 pot E TE EREI mt Ei DIRECTOR DIRECȚIA ECONOXJCĂ Smaranda 7, „7 1 Verificat SEF RE Gabriel La / DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia VINE L SAM HI II i INTOCM IT MY miniţa TOMA Ce Ara