keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 504/02.10.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 504/02.10.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC.2019-24802/01.10.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
  Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC.2019-24802/01.10.2019 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
  Având în vedere Avizul  Serviciului Juridic 02.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 24802/01.10.2019;
 Având în vedere avizele  Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
  Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
  Având în vedere amendamentele formulate de  domnul consilier Dan Diaconu - Viceprimarul Municipiului Timişoara, în şedinţa Consiliului Local din data de 02.10.2019;
  Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local  din data de 02.10.2019;
  În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
  Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
  În conformitate cu prevederile art.129  alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  În temeiul art. 139 alin.(1) şi  alin.(3) şi art.196 alin.(1),  lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al  Municipiului Timişoara pe anul 2019, conform Anexei  nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local, Anexei  nr.2 -  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile şi Anexei nr.1a/1 - Program Dezvoltare 2019,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.428/09.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est şi II Vest, Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ordonatorilor tertiari de credite.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul  Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Corpului  de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 - 24802/01.102019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019

Avand in vedere:

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate în vederea cuprinderii în bugetul local a

proiectelor cu finanțare nerambursabilă ce au fost semnate în ultima perioadă;

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/

redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru asigurarea

cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare,

componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art.

20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea

unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a,

art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun

dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2019 –24802/01.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2019 –24802/01.10.2019 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24248/26.09.2019 prin care

se solicita includerea a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ,, Inoirea flotei de tramvaie-etapa I,SMIS 123654; Prioritizing low carbon mobility services for improving accesibility of citizens- PriMaas”, Index number PGI05830.

- Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24720/01.10.2019 prin care se solicita includerea a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „Inoirea flotei de tramvaie-etapa II,cod SMIS 129030; „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara,Traseul 5,Calea Bogdanestilor” cod SMIS 123184.

- Referatul Directie Economice,Biroul Finantare Scoli, nr. BFS 1618/30.07.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „ TIPS- Tine pasul cu scoala ID 104987 al Liceului Teoretic Vlad Tepes”.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22249/05.09.2019 cu privire la modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M,reparatii si reabilitare termica corp existent SMIS 121232.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22275/05.09.2019 cu privire la modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „ Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6,bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1,bl.74, sc.D si b-dul Take Ionescu nr. 11-13” SMIS 121538.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-23084/16.09.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,, Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” SMIS 126376.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21704/29.08.2019 cu privire la modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,,Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord” strada Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E.” SMIS 127750

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21491/27.08.2019 cu privire la modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile a proiectului ,,Constructie cladire cu destinatia cresa, strada Cocea nr. 23 A” SMIS 125504.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-21646/29.08.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,, PadovaFit Expanded”- ,, Expanding PadovaFit! Home Solutions” ID847143, finantat in cadrul Programului Horizon 2020.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-20570/13.08.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,,Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC,e-MS RORS-300, finantat in cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia 2014-2020.

- Referatul Biroului Finanțare Școli nr. BFS1943/27.09.2019 prin care se solicită

suplimentarea la capitolul 65.02 ”Învățământ” la titlul 55 ”Alte transferuri” cu suma de 650 mii lei si referatul nr. 1944/27.09.2019 cu privire la suplimentarea la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-23905/23.09.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-23948/24.09.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” Iluminat cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 84.02 ”Transporturi” la titlul 40 ”Subvenții” cu suma de 16.000 mii lei;

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U., prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” Cotizatii cu suma de 329 mii lei;

- Referatul Biroului Administrativ nr. SC2019-22223/05.09.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 200 mii lei; la capitolul 54.02 ,, Alte servicii publice generale” cu suma de 250 mii lei pentru desfasurarea alegerilor prezidentiale, la capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 300 mii lei pentru functionare.

- Referatul Directiei de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane nr. SC 2019- 17523/16.09.2019 si SC 2019-22111/16.09.2019 prin care se solicita suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 250 mii lei.

- Referatul Serviciului Buget nr. SC2019-19804/05.08.2019 prin care se solicită redistribuirea de la cap. 55.02 ”Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” titlul 30 ”Dobânzi” la cap. 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” titlul 81 ”Rambursări de credite” a sumei de 500 mii lei cu influență totală 0;

- Solicitarea Biroului Contabilitate pentru redistribuiri de sume la capitolul 51.02 ”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară nr.SC2019-22243/12.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 66.02 ”Sănătate” între articolele de la titlul 10

”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr.SC2019- 24515/30.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 61.02 ”Ordine Publică” între articolele de la titlul 20 ” Bunuri și servicii”, între articolele de la titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice” și între articolele de la titlul 59 ”Alte cheltuieli” cu influență totală 0;

- Referatul Direcției Fiscale nr.IF2019-57312/24.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 51.02 ”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Filarmonicii ”Banatul” nr.4989/23.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC nr.481/25.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 70.02 ” Locuințe, servicii și dezvoltare publică” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu influență totală 0;

- Referatul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal” nr.580/27.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Juridic nr. SC2019-23947/24.09.2019, cu privire la suplimentare sumei de 600 mii lei la Titlul 59.17,, Despagubiri”;

- Referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție nr. SC2019-21843/02.09.2019 pentru suplimentarea la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei.

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82 ; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local ;

 Anexa nr.2 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU ILONA JAKAB

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGETUL LOCAL pe anul 2019 - Sursa A Buget Local - cu amendamente - Anexa nr.1 fe CL n, 5D4 dia 02.70.20 2 | 8 i R s 3 8 £ 8 DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E S E 6 3 S £ s O 2 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 1.034.476,31 24.339,80| 1.058.816,11 VENITURI PROPRII 2 |49.90 730.460,54 26.579,00 757.039,54 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 779.476,54 26.579,00 806.055,54 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 710.103,18 24.461,60 734.564,78 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 419.376,00 1.200,00 420.576,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE S 00.06 418.376,00 1.200,00 418.576,00 Impozit pe venit 7 [03.02 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Impozitul pe veniturile din transierul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 J0o4.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 (00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 105.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 170.240,85 14,311,60 184.552,45 impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozit pe cladiri 17 (07.02.01 141.558,95 5.000,00 146.558,95 Impozit pe cladiri - PF 18 [07.02.01.01 22.201,40 2.500,00 24.701,40 Impozit pe cladiri - PJ 19 J07.02.01.02 119.357,55 2.500,00 121 .857,55| Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 17.923,90 6.950,60 24.874,50 impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 8.246,80 2.800,00 11.046,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 9.113,20 3.650,60 12.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 23 j07.02.02.03 563,90 500,00 1.063,90 Pag.1/24

5 3 2 e 5 ă 5 ss S «d = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 6 3 E E ș ă 3 3 a a ase judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 7.308,00 1.200,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 [07.02.50 3.450,00 1.161,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 113.562,70 8.950,00 122.512,70 Sume defalcate din TVA 27 |11.02 49.016,00 0,00 49.016,00 sectoarelor si Municipiul Bucuresti finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 |11.02.02 24.148,00 0,00 24.146,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 15.087,00 0,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 1,200,00 900,00 2.100,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 1.200,00 900,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 33 [15.02 100,00 50,00 150,00 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 16,10 50,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 35 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 63.246,70 8.000,00 71.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 [16.02.02 53.749,00 6.000,00 59.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 (16.02.02.01 33.562,30 3.000,00 36.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 20.186,70 3.000,00 23.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 9.497,70 2.000,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 41 [00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 (18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 6.923,63 0,00 5.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 69.373,36 2.117,40 71.490,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 23,558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 23,557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 |31.02 1,00 0,00 1,00 Pag.2/24

„la E 5 3 5 5 s DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E & 2 £ E 8 O e e a a Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 45.815,15 2.117,40 47,932,55 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 1.305,60 450,00 1.755,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 |33.02.10 258,20 200,00 458,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 500,00 250,00 750,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 274,80 567,40 942,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02.50 274,80 667,40 942,20. Amenzi, penalitati si confiscari 61 |35.02 32.247,08 1.000,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 [35.02.01 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 [36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 [36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 68 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -80.500,26 -3.500,00 -84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 12 [37.02.04 80.500,26 3.500,00 84.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 61.534,90 -3.276,62 58.258,28 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 61,534,90 -3.276,62 58.258,28 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 61.534,90 -3.276,62 58.258,28 A. De capital 76 33.873,00 -3.476,62 30,396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 77 |42.02.16 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 78 |42.02.16.01 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Pag. 3/24

5 a = a DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E S E s 3 5 £ 5 O e e a o Subcenitii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele iocale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.661,90 200,00 27.861,90 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.383,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 a a a gta ggl nariste dn nd | as aan) aan Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 193.464,87 1.037,42 194.502,29 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 182.345,26 1.037,42 183,382,68 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 83 |45.02.01.01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Fondul Social European 89 |45.02.02 10.834,34 0,00 10,834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 93 1.044.408,20 24.339,80| 1.068.748,00 CHELTUIELI CURENTE 94 101 798.145,56 23.839,80 821.985,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 197.081,73 -458,47 196.623,26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 267.534,44 6.412,47 273.946,91 TITLUL HI DOBANZI 97 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 98 |40 121,969,68 16.000,00 137.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 |51 52.864,04 -15,00 52.849,04 TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 100 [55 9.840,30 650,00 10.490,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102 [57 36.227,70 0,00 36.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 103 [58 66.161,09 1.260,80 67.421,89 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 104 |59 23.887,51 490,00 24.377,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 |70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106|71 188.540,66 000| 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 107 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 Pag. 4/24

5 3 ş e 5 ă 5 m = u E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E S E 3 E s ă 8 n a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 109 [85 -218,48 0,00 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 [50.02 106.920,37 878,99 107.799,36 Autoritati publice si actiuni externe 11151.02 84.140,04 1.128,99 85,269,03 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 78.955,61 1.128,99 80.084,60 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 11420 11.765,16 528,99 12.294,15 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 |58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11659 6.600,00 600,00 7.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11770 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118|71 5.184,43 9,00 5.184,43 Din total capitot Autoritati executive si legislative 118|51.02.01 84.140,04 1.128,99 85.269,03 Autoritati executive 120 |51.02.01.03 84.140,04 1.128,99 85.269,03 Alte servicii publice generale 121 54.02 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 122 (01 500,00 250,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 |20 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 12470 0,00 0,0 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 125 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 126 [34.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 127 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 128 [54.02.50 500,00 250,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 [55.02 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 22.280,33 -509,00 21.780,33 TITLUL III DOBANZI 131 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 |70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 133 [55.02.00 22.280,33 -500,00 21.780,33 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 134 |58.02 40.638,28 0,00 40.638,28 Pag. 5/24

5 : e E 5 5 g 5 s 3 « 5 e DENUMIREA INDICATORILOR E E E | 3 = 5 G e S a a Ordine publica si siguranta nationala 135 [61.02 40,638,28 0,00 40.638,28 CHELTUIELI CURENTE 136 [01 33.302,70 0,00 33.302,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137 |10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 |20 2.437,70 125,00 2.562,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 [51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 [59 250,00 -110,00 140,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 141|70 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142|71 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 143 |61.02.03 35.746,78 0,00 35.746,78 Politie locala 144 |61.02.03.04 35.746,78 0,00 35.746,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 145 [61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [64.02 460.201,97 2.119,34 462.321,31 Invatamant 147 [65.02 99,728,23 1.295,30 101.023,53 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 62.487,21 1.295,30 63.782,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149110 758,00 0,00 758,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 150 |20 -37.555,02 500,00 38.055,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 151 |55 9.840,30 650,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 153 |58 1.872,68 145,30 2,017,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 154 [59 7.233,51 0,00 7.233,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 155 [70 37.241,02. 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15671 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 13.136,25 462,50 13.598,75 Invatamant prescolar 158 [65.02.03.01 12.235,37 462,50 12.697,87 Invatamant primar 159 |[65.02.03,02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 160 [65.02.04 86.591,98 182,80 86.774,78 Invatamant secundar inferior 161 |65.02.04.01 24,190,26 0,00 24.190,26 Invatamant secundar superior 162 |65.02.04.02 62.338,19 182,80 62.520,99 Pag.6/24

E e 8 DENUMIREA INDICATORILOR 5 E S E & 3 5 E ş O o e a a Invatamant profesional 163 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 invatamant postliceal 164 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 165 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 166 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 [65.02.50 0,00 650,00 650,00 Sanatate 168 |66.02 105.494,66 -136,99 105.357,67 CHELTUIELI CURENTE 169 (01 76.645,76 113,01 76.758,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 [10 18.383,42 -458,48 17.924,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 |20 2.240,41 458,48 2.698,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 |51 50.517,04 0,00 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 173 [58 5.504,89 113,01 5.617,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 174|70 28.848,90 -250,00 28.598,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175|71 28.848,90 -250,00 28.598,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 176 |66.02.06 86.760,83 -136,99 86.623,84 Spitale generale 177 |66.02.06.01 86.760,83 -136,99 86.623,84 Servicii de sanatate publica 178 [66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 179 [67.02 142.843,10 1.000,00 143.843,10 CHELTUIELI CURENTE 180 |01 123.043,39 1.000,00 124.043,39 TIŢLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 |10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 |20 90.437,56 1.000,00 91.437,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183 [51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 184 [58 302,94 0,00 302,94 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 185 [59 248,00 0,00 248,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 |70 20.018,19 0,00 20.018,19 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 187|71 20.018,19 0,00 20.018,19 TITEUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 188 [85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 189 |67.02.03 71.415,27 0,00 71.415,27 Pag. 7/24

a e E s DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E & = s O 2 pe] a a Institutii publice de spectacole si concerte 190 67.02.03.04 37.754,12 0,00 37.754,12 Case de cultura 191 [67.02.03.06 33.182,15 0,00 33.182,15 Alte servicii culturale 192 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 193 |67.02.05 569.377,56 1.000,00[. 70.377,56 Sport 194 |67.02.05.01 29.352,46 0,00 29.352,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 195 |67.02.05.03 40.025,10 1.000,00 41.025,10 Servicii religioase 196 [67.02.06 2.050,27] 0,00 2.050,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 197 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 198 68.02 112.135,98 -38,97 112.097,01 CHELTUIELI CURENTE 199 |01 110.822,78 -38,97 110.783,81 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 200 |10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 |20 11.720,01 0,00 11,720,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 202 |51 1.032,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 203 |57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 204 |58 1.462,78 -38,97 1.423,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205 |59 9.556,00 0,00 9.556,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 [68.02.04 6.852,75 0,00 6.852,75 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 209 [68.02.05 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala in caz de boli 210 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 |68.02.05.02 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 [68.02.06 2.332,84 0,00 2.332,84 Crese 213 |68.02.11 9.583,39 -38,97 9.544,42 Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 27.664,69 0,00 27.664,69 Ajutor social 215 68.02.15.01 18.310,88 0,00 18.310,88 Cantine de ajutor social 216 |68.02.15.02 9.353,81 0,00 9.353,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 218 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Pag.8/24

ă 8 z 8 î 8 5 Ss 2 C o DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E ă 2 = 3 Go e 2 a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 |69.02 108.163,34 4.262,96 112.426,30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 |70.02 85,123,71 2.050,01 87.173,72 CHELTUIELI CURENTE 221 |01 37.714,11 1.550,01 39.264,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222 |10 470,00 0,01 470,01 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 223 |20 25.826,58 1.550,00 27.376,58 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 225 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 |70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE. NEFINANCIARE 227|71 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 228 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 229 |70.02,03 15.358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 230 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 231 |70.02.03,30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 232 |70.02.05 8.611,73 0,00 8.611,73 Alimentare cu apa 233 |70.02.05.01 8.611,73 0,00 8.611,73 Amenajari hidrotehnice 234 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 235 [70.02.06 11.690,56 1.000,00 12.690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 23,27| 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 237 |70.02.50 49.440,13 1.050,01 50.490,14 Protectia mediului 238 |74.02 23.039,63 2.212,95 25.252,58 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 22.336,84 2.212,95 24.549,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 |20 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 j56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 242|58 0,00 212,95 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 24370 702,79 0,00. 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24471 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 245 |74.02.03 144,59 212,95 357,54 Pag.9/24

s & ESI e E & DENUMIREA INDICATORILOR 5 E E E E E S E s O 2 o a a Salubritate si gestiunea deseurilor 246 |74.02.05 22.597,20 2.000,00 24,597,20 Salubritate 247 |74.02.05.01 16.178,50 09,00 16.178,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 248 |74.02.05.02 6.418,70 2.000,00 8.418,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 249 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 250 (79.02 328.484,24 17.078,51 345.562,75 Combustibili si energie 251 [81.02 107.998,30 250,00 108.248,30 CHELTUIELI CURENTE 25201 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 253 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 254 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 255 |70 26.671,78 250,00 26,921,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 256 |71 5.671,78 250,00 5.921,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 257 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 258 |81.02.06 107.998,30 250,00 108.248,30 Transporturi 259 [84.02 220.485,94 16.828,51 237.314,45 CHELTUIELI CURENTE 260 |01 148.730,31 16.828,51 165.558,82 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 261 |20 63.013,00 0,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 262 140 85.500,00 16.000,00 101.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 263 [58 217,31 828,51 1.045,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 264 (70 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 265|71 71.755,83 0,00 71.755,63 Din total capitol! Transport rutier 266 [84.02.03 220.485,94 16.828,51 237,314,45 Drumuri si poduri 267 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 268 |84.02.03.02 108.135,37 16.828,51 124.963,88 Strazi 269 |84.02.03.03 93.078,61 0,00 93.078,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 270 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 271 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 272 |98.02 0,00 0,00 0,00) Pag. 10/24

% 5% 2 2 a = 5 5 E e DENUMIREA INDICATORILOR 5 eg E s E 2 £ o 2 o n a DEFICIT 273 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 717.366,48 23.079,00 740.445,48 TOTAL VENITURI 2 (00.01 717.366,48 23.079,00 740.445,48 VENITURI PROPRII 3 |49.90 730.460,54 26.579,00 757,039,54 i. VENITURI CURENTE 4 |00.02 698.976,28 23.079,00 722.055,28 A, VENITURI FISCALE 5 |00.03 710.103,18 24,461 734.564,78 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 419.376,00 1.200,00 420.576,00 A12. iMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SE CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 418,376,00 1.200,00 418.576,00 impozit pe venit 8 |03.02 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 [00,07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 (00.09 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozite si taxe pe proprietate 17 [07.02 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 141.558,95 5.000,00 146.558,95 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 22,201,40 2.500,00 24.701,40 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 119.357,55 2.500,00 121.857,55 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 17.923,90 6.950,60 24.874,50 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 8.246,80 2.800,00 11.046,80 Impozit pe terenuri - PJ |_28 07.02.02.02 9.113,20 3.650,60 12.7863,80 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 563,90 500,00 1.063,90 Te de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si aite taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 |07.02.03 7.308,00 1.200,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 [07.02.50 3.450,00 1.161,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 113.562,70 8.950,00 122.512,70 Pag. 11/24

E e 5 & 3 2 C o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E E E 6 8 E = s 6 3 2 n a Sume defalcate din TVA 28 [11.02 49.016,00 0,00 49.016,00 maicilor Municipiul Bucdrgali 1 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 13.087,00 0,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 1.200,00 900,00 2.100,00 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 1.200,00 900,0 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 100,00 50,00 150,00 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 16,10 50,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16,02 63.246,70 8.000,00 71.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 53.749,00 6.000,00 58.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 33.562,30 3.000,00 36.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 20.186,70 3.000,00 23,186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 |16.02.50 9.497,70 2.000,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 5.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C, VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -11.126,90 -1.382,60 -12.509,50 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 (00.13 23.558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 23.557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 50 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 52 |31.02 1,00 0,00 1,00 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -34.685,11 -1.382,60 -36.067,71 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 [33.02 1.305,60 450,00 1,755,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 [33.02.10 258,20 200,00 458,20 Pag. 12/24

3 3 5 8 DENUMIREA INDICATORILOR 2 E S E s 2 3 * O e e a an Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 500,00 250,00 750,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 274,80 667,40 942,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02.50 274,80 667,40 942,20 Amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02 32.247,08 1.000,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 [35.02.01.02 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Alte.amenzi, penalitati si confiscari 65 [35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 56 |36.02 11,987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 |37.02 -80.500,26 -3.500,00 -84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -80,500,26 -3.500,00 -84.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 18.390,20 0,00 18,390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 / 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20| TOTAL CHELTUIELI 79 717.366,48 23.079,00 740.445,48 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 680.644,50 22.579,00 703,223,50 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 81 |10 197.081,73 -458,47 196.623,26 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 82 |20 267.534,44 6.412,47 273.946,91 TITLUL HI DOBANZI 83 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 121.969,68 16.000,00 137.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 1.822,81 -15,00 1.807,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 -9.840,30 650,00 10.490,30 Pag. 13/24

5 2 3 E a DENUMIREA INDICATORILOR > E E E E 5 2 5 £ s o o 2 a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 0,00| 36.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 23.887,51 490,00 24.377,51 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 |85 -218,48 0,00 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 101.208,92 878,99 102.087,91 Autoritati publice si actiuni externe 92 [51,02 78.428,59 1.128,99 79.557,58 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 78.428,59 1.128,99 79.557,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 |10 60.063,43 0,00 50.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 11.765,16 528,99 12.294,15 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 |59 6.600,00 600,00 7.200,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 [51.02.01 78.428,59 1,128,99 79.557,58 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 78.428,59 1.128,99 79.557,58 Alte servicii publice generale 99 [54.02 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 100 01 500,00 259,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 |20 500,00 259,00 750,00| Din îotal capitol Fondul National de Preaderare 102 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 (54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 500,00 250,00. 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 [55.02 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL III DOBANZI 108 [30 22.280,33 -500,00 21.780,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 |55.02.00 22.280,33 -500,00 21.780,33 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.302,70 0,00 33.302,70 |Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.302,70 0,00 33.302,70 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 33.302,70 0,00 33.302,70 Pag. 14/24

a Ss e E DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E Fi £ O o e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 114|20 2.437,70 125,00 2.562,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115|51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 [9 250,00 -110,00 140,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.837,70 0,00 32.837,70 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.837,70 0,00 32.837,70 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 |61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 312.596,14 2.150,00 314.746,14 Invatamant 121 |65.02 60.614,53 1.150,00 61,764,53 CHELTUIELI CURENTE 12201 80.614,53 1.150,00 61.764,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 123 [10 758,00 0,00 758,00 TITLUL It BUNURI SI SERVICII 124 |20 37.555,02 500,00 38.055,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 [55 9.840,30 650,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 12657 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12759 7.233,51 0,00 7.233,51 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 10.810,77 462,50 11.273,27 Invatamant prescolar 128 (65.02.03.01 9.909,89 462,50 10.372,39 Invatamant primar 130 [65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 131 /65.02.04 49.803,76 37,50 49.841,26 Invatamant secundar inferior 132 [65.02.04.01 13.766,11 0,0 13.766,11 Invatamant secundar superior 133 35.974,12 37,50 36.011,62 Invatamant profesional 134 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant posiliceal 135 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 0,00 650,00 650,00 Sanatate 139 |66.02 21.399,64 0,00 21.399,64 Pag. 15/24

5 8 = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E S 3 Ss E O e e a a CHELTUIELI CURENTE 140 [01 21.399,64 0,00| 21.399,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 [10 18.383,42 -458,48 17.924,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142|20 2.240,41] 458,48 2.698,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 775,81 0,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 |66.02.06 2.665,81 0,00 2.665,81 Spitale generale 145 [66.02.06.01 2.665,81 0,00 2.665,81 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 147 [67.02 121.221,97 1.000,00 122.221,97 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 121.440,45 1.000,00 122.440,45 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 149 [10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 1850 [20 90.437,56 1.000,00 91.437,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 [59 248,00 0,00 248,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152|85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 65.246,12 0,00 65.246,12 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.316,12 0,00 32.316,12 Case de cultura 155 |67.02.03.06 32.930,00 0,00 32.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 [67.02.05 53.989,85 1.000,00 54.989,85 Sport 158 |67.02.05.01 23.869,00 0,00 23.869,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 30.120,85 1.000,00 31,120,85 Servicii religioase 160 |67.02.06 1,986,00 0,00 1.986,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00| Asigurari si asistenta sociala 162 [68,02 109.360,00 0,00 108.360,00 CHELTUIELI CURENTE 163 ;01 109.360,00 0,00| 109.360,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 (10 38.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 165 [20 11.720,.01 0,00 11.720,0t TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 1.032,00 0,00 1.032,00 Pag. 16/24

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale b ş E 3 3 DENUMIREA INDICATORILOR s E E E E s 3 5 < O 2 o a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167|57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 |59 9.556,00 0,00 9.556,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 5.990,20 0,00 5.990,20 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 85.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala in caz de boli 171 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172[68.02.05.02 65.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 1.933,55 0,00 1.933,55 Crese 174 68.02.11 8.926,00 0,00 8.926,00 Prevenirea excluderii sociale 175 68.02.15 26.852,94 0,00 26.852,94 Ajutor sociat 176 168.02.15.01 17.515,67 0,00 17.515,87 [Cantine de ajutor social 177168.02.15.02 9.337,27 0,00 9.337,27 [alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 168.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 168.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 85.276,04 4.050,01 89.326,05 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 70.02 63.237,04 2.050,01 65.287,05 CHELTUIELI CURENTE 18201 26.296,58 1.550,01 27.846,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 |10 470,00 0,01 470,01 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 184 j20 25.826,58 1.550,00 27.376,58 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 [81 36.940,46 500,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 [70.02.05 3.976,73 0,00 3.976,73 Alimentare cu apa 190 j70.02.05.01 3.976,73 0,0 3.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 (70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 70.02.06 11.000,00 1.000,00 12.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 194|70.02.50 48.237,04 1.050,01 49.287,05 Pag.17/24

5 e p s & a 5 Esi = = o DENUMIREA INDICATORILOR Ss 8 E 3 E ă 5 = o e Ss a a Protectia mediului 195 [74.02 22.039,00 2.000,00 24.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 22.039,00 2.000,00 24.039,00. TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 [20 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 [74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.839,00 0,00 15.839,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 6.200,00 2.000,00 8.200,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 184.882,68 16.000,00 200.982,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 [81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 (84.02 148.513,00 16.000,00 164,513,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 148.313,00 16.000,00 164,513,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21020 63.013,00 0,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 211|40 85.500,00 16.000,00 101.500,06. Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 148.513,00 16.000,00 164.513,00 Drumuri si poduri 213|84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 214 |84.02.03.02 85.676,00 16.000,00| 101.676,00 Strazi 215 |84.02.03.03 62.837,00 0,00 62.837,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE Pag. 18/24

5 8 5 a $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E s E ă 2 e £ 3 Go £ 2 a a SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 317.109,83 1.260,80 318.370,63 TOTAL VENITURI 2 |00.01 317.109,83 1.260,80 318.370,63 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 80.500,26 3.500,00 84.000,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 80.500,26 3.500,00 84.000,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 80.500,26 3.500,00 84.000,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 80.500,26 3.500,00 84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 80.500,26 3.500,00 84.000,26 IV. SUBVENTII 9 |00.17 43.144,70 -3.276,62 39.8685,08 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00,18 43.144,70 -3.276,62 39.868,08 Subventii de la bugetul de stat 11 [42.02 43.144,70 -3.276,62 39.868,08 A. De capital 12 33.873,00 -3.476,62 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 [42.02.16 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 sunati de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 |42.02.16.01 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 15 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subceniii din ventiuri proprii ate Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 9.271,70 200,00 9.471,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 De AI a e E Car cea inaite dn dir Stere 49 |uzozs Baorda) 20000) 85570 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 |45.02 193.464,87 1.037,42 194.502,29 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02:01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Fondul Social European 23 [45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 27 327.041,72 1.260,80 328.302,52 Pag. 19/24

5 o e E DENUMIREA INDICATORILOR 8 E s E 5 3 5 E o e Ş a a CHELTUIELI CURENTE 28 |01 117.501,06 1.260,80 118.761,86 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29 |51 51.041,28 0,00 51.041,23 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 31 |58 66.161,09 1.260,80 67.421,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 188.540,86 0,00 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 34 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 |50.02 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati publice si actiuni externe 36 |51.02 5.711,45 0,00 5.711,45 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 38 |58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 [51.02.01 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati executive 42 |51.02.01.03 5.711,45 0,00 5.711,45 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 43 |598.02 7.335,58 0,00 7.335,58 Ordine publica si siguranta nationala 44 [61.02 7.335,58 0,00 7.335,58 CHELTUIELI CURENTE 45 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 48 |61.02.03 2.909,08 0,00 2.908,08 Politie locala 49 |61.02.03.04 2.909,08 0,00 2.909,08 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 50 [61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 [64.02 147.605,83 -30,66 147.575,7 Invatamant 52 |65.02 39.113,70 145,30 39.259,00 CHELTUIELI CURENTE 53 [of 1.872,68 145,30 2.017,98 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 54 |58 1.872,68 145,30 2.017,98 Pag. 20/24

5 3 8 = $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E S E ă 2 5 £ 5 O e 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 37,241,02 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 |65.02.03 2.325,48 0,00 2.325,48 Invatamant prescolar 58 |65.02.03.01 2.325,48 0,00 2.325,48 invatamant primar 59 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 60 [65.02.04 36.788,22 145,30 36.933,52 Invatamant secundar inferior 61 |65.02.04.01 10.424,15 0,00 10.424,15 Invatamant secundar superior 62 |65.02.04.02 26.364,07 145,30 26.509,37 Invatamant profesional 63 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 64 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 66 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 67 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 68 [66.02 84.095,02 -136,99 83.958,03 CHELTUIELI CURENTE 69 |01 55.246,12 113,01 55.359,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 |51 49.741,23 0,00 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 71 |58 5.504,89 113,01 5.617,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 |70 28.848,90 -250,00 28.598,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 73 [71 28.848,90 -250,00 28.598,90 Din total capitol 1 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 |66.02.06 84.095,02 -136,99 83.958,03 Spitale generale 75 |66.02.06.01 84.095,02 -136,99 83.958,03 Servicii de sanatate publica | 76 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 77 |67.02 21.621,13 0,00 21.621,13 CHELTUIELI CURENTE 78 |o1 1.602,94 0,00 1.602,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 80 [58 302,94 0,00 302,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 (70 20.018,19 0,00 20.018,19 Pag. 21/24

s a o 3 E s DENUMIREA INDICATORILOR 2 E s E 6 2 £ g o e g n a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 20.018,19 0,00 20.018,19 Din total capitol Servicii culturale 83 |67.02.03 6,169,15 0,00 6.169,15 Institutii publice de spectacole si concerte 84 |67.02.03.04 5.438,00 0,00 5.438,00 Case de cultura 85 |67.02.03.06 252,15 0,00 252,15 Alte servicii culturale 86 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 87 |67.02.05 15.387,71 0,00 18.387,71 Sport 88 |67.02.05.01 5.483,46 0,00 5.483,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 89 |67.02.05.03 9.904,25 0,00 9.904,25 Servicii religioase 90 [67.02.06 64,27 0,00 64,271 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 91 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 92 [68.02 2.775,98 -38,97 2.737,01 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 1.462,78 -38,97 1.423,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 94 [58 1.462,78 -38,97 1.423,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 97 [68.02.04 862,55 0,00 862,55 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 98 |68.02.05 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala in caz de boli 99 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 |68.02.05.02 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 101 [68.02.06 399,29 0,00 399,29 Crese 102 |68.02.11 657,39 -38,97 618,42 Prevenirea excluderii sociale 103 [68.02.15 811,75 0,0 811,75 Ajutor social 104 |68.02.15.01 795,21 0,00 795,21 Cantine de ajutor social 105 |68.02.15.02 16,54 0,00 16,54 Alte cheltuieti in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 107 |68.02,50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108 [69,02 22.887,30| 212,95 23.100,25 Pag. 22/24

a 8 E DENUMIREA INDICATORILOR Ss E E S E S 3 5 £ g 5 s 8 a a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 109 [70,02 21.886,67 0,00 21.886,67 CHELTUIELI CURENTE 110 [01 11.417,53 0,00 11.417,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11156 0,80 0,0 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exierne nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 118|70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114|71 10.469,14 0,00 10.469,14 Din total capitol Locuinte 115 [70.02.03 15,358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 116 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 117 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 118 [70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 119 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 120 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 121 [70.02.08 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 122 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 123 [70.02.50 1.203,09 0,00 1.203,09 Protectia mediului 124 |74.02 1.000,63 212,95 1.213,58 CHELTUIELI CURENTE 12501 297,84 212,95 510,79. Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 126 |56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 127 [58 0,00 212,95 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 |70 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 129|71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol _ Reducerea si controlul poluarii 130 [74.02.03 144,59 212,95 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 131 [74.02.05 558,20 0,00 558,20 Salubritate 132|74.02.05.01 339,50 0,00 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 133 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 134 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 135 [79.02 143.501,56 1.078,51 144.580,07 Pag. 23/24

s a a e = s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E E E s 3 < O o e a a Combustibili si energie 136 |81.02 71.528,62 250,00 71.778,62 CHELTUIELI CURENTE 37,01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 138 [58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 39170 26.671,78 250,00 26.921,78 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 14071 5.671,78 250,00 5.921,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 41|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din totai capitol Energie termica 42 |81.02.06 71.528,62 250,00 71.778,62 Transporturi 143 [84.02 71.972,94 828,51 72.801,45 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 217,31 828,51 1.045,82 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 45 [58 217,31 828,51 1.045,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 146|70 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 71.755,63 0,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 148 [84.02.03 71.972,94 828,51 72.801,45 Drumuri si poduri 149 [84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 50 |84.02.03.02 22.459,37 828,51 23.287,88 Strazi 151 [84.02.03.03 30.241,61 0,00 30.241,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 152 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 153 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 154 198.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT ÎNA 155 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 PRIMAR, DI PT SEF;SERVICIU BUGET, VU. 7 STE TANCIU Pag. 24/24

Atasament: raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2019 –24802/01.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2019 Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2019 –24802/01.10.2019 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24248/26.09.2019 prin care

se solicita includerea a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ,, Inoirea flotei de tramvaie-etapa I,SMIS 123654; Prioritizing low carbon mobility services for improving accesibility of citizens- PriMaas”, Index number PGI05830.

- Referatul Directiei Generale D.P.O.R.R.U., nr. SC 2019- 24720/01.10.2019 prin care se solicita includerea a doua proiecte in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „Inoirea flotei de tramvaie-etapa II,cod SMIS 129030; „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara,Traseul 5,Calea Bogdanestilor” cod SMIS 123184.

- Referatul Directie Economice,Biroul Finantare Scoli, nr. BFS 1618/30.07.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „ TIPS- Tine pasul cu scoala ID 104987 al Liceului Teoretic Vlad Tepes”.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22249/05.09.2019 cu privire la modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „Gradinita PP33-Extindere gradinita existenta in regim de inaltime P+1E+M,reparatii si reabilitare termica corp existent SMIS 121232.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-22275/05.09.2019 cu privire la modificarea Programului de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile- „ Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str. Stelelor nr. 6,bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1,bl.74, sc.D si b-dul Take Ionescu nr. 11-13” SMIS 121538.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-23084/16.09.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,, Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” SMIS 126376.

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21704/29.08.2019 cu privire la modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,,Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord” strada Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E.” SMIS 127750

- Referatul Directiei de Dezvoltare nr. SC 2019-21491/27.08.2019 cu privire la modificarea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile a proiectului ,,Constructie cladire cu destinatia cresa, strada Cocea nr. 23 A” SMIS 125504.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-21646/29.08.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,, PadovaFit Expanded”- ,, Expanding PadovaFit! Home Solutions” ID847143, finantat in cadrul Programului Horizon 2020.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC 2019-20570/13.08.2019 cu privire la includerea in Programul de Dezvoltare 2019- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectului ,,Smart And Sustainable Energy Consumption”, acronim SASEC,e-MS RORS-300, finantat in cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia 2014-2020.

- Referatul Biroului Finanțare Școli nr. BFS1943/27.09.2019 prin care se solicită

suplimentarea la capitolul 65.02 ”Învățământ” la titlul 55 ”Alte transferuri” cu suma de 650 mii lei si referatul nr. 1944/27.09.2019 cu privire la suplimentarea la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-23905/23.09.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere şi religie” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-23948/24.09.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” Iluminat cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 84.02 ”Transporturi” la titlul 40 ”Subvenții” cu suma de 16.000 mii lei;

- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U., prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” Cotizatii cu suma de 329 mii lei;

- Referatul Biroului Administrativ nr. SC2019-22223/05.09.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51.02 ” Autoritati executive” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 200 mii lei; la capitolul 54.02 ,, Alte servicii publice generale” cu suma de 250 mii lei pentru desfasurarea alegerilor prezidentiale, la capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 300 mii lei pentru functionare.

- Referatul Directiei de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane nr. SC 2019- 17523/16.09.2019 si SC 2019-22111/16.09.2019 prin care se solicita suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 ,, Locuinte” la titlul 20 ,, Bunuri si servicii” cu suma de 250 mii lei.

- Referatul Serviciului Buget nr. SC2019-19804/05.08.2019 prin care se solicită redistribuirea de la cap. 55.02 ”Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” titlul 30 ”Dobânzi” la cap. 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” titlul 81 ”Rambursări de credite” a sumei de 500 mii lei cu influență totală 0;

- Solicitarea Biroului Contabilitate pentru redistribuiri de sume la capitolul 51.02 ”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară nr.SC2019-22243/12.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 66.02 ”Sănătate” între articolele de la titlul 10

”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr.SC2019- 24515/30.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 61.02 ”Ordine Publică” între articolele de la titlul 20 ” Bunuri și servicii”, între articolele de la titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale administratiei publice” și între articolele de la titlul 59 ”Alte cheltuieli” cu influență totală 0;

- Referatul Direcției Fiscale nr.IF2019-57312/24.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 51.02 ”Autoritati executive” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Filarmonicii ”Banatul” nr.4989/23.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” și între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC nr.481/25.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 70.02 ” Locuințe, servicii și dezvoltare publică” între articolele de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu influență totală 0;

- Referatul Clubului Sportiv ”Sport Club Municipal” nr.580/27.09.2019 pentru redistribuiri de sume la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” între articolele de la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu influență totală 0;

- Referatul Serviciului Juridic nr. SC2019-23947/24.09.2019, cu privire la suplimentare sumei de 600 mii lei la Titlul 59.17,, Despagubiri”;

- Referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție nr. SC2019-21843/02.09.2019 pentru suplimentarea la capitolul 74.02 ”Protecția mediului” la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 2.000 mii lei.

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82 ; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a; Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local ;

 Anexa nr.2 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC, PT. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU ILONA JAKAB

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

BUGETUL LOCAL pe anul 2019 - Sursa A Buget Local - cu amendamente - Anexa nr.1 fe CL n, 5D4 dia 02.70.20 2 | 8 i R s 3 8 £ 8 DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E S E 6 3 S £ s O 2 2 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 1.034.476,31 24.339,80| 1.058.816,11 VENITURI PROPRII 2 |49.90 730.460,54 26.579,00 757.039,54 1. VENITURI CURENTE 3 |00.02 779.476,54 26.579,00 806.055,54 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 710.103,18 24.461,60 734.564,78 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 419.376,00 1.200,00 420.576,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE S 00.06 418.376,00 1.200,00 418.576,00 Impozit pe venit 7 [03.02 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Impozitul pe veniturile din transierul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 J0o4.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 (00.07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 105.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 170.240,85 14,311,60 184.552,45 impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozit pe cladiri 17 (07.02.01 141.558,95 5.000,00 146.558,95 Impozit pe cladiri - PF 18 [07.02.01.01 22.201,40 2.500,00 24.701,40 Impozit pe cladiri - PJ 19 J07.02.01.02 119.357,55 2.500,00 121 .857,55| Impozit pe terenuri 20 |07.02.02 17.923,90 6.950,60 24.874,50 impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 8.246,80 2.800,00 11.046,80 Impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 9.113,20 3.650,60 12.763,80 Impozit pe terenurile extravilane 23 j07.02.02.03 563,90 500,00 1.063,90 Pag.1/24

5 3 2 e 5 ă 5 ss S «d = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 6 3 E E ș ă 3 3 a a ase judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 7.308,00 1.200,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 25 [07.02.50 3.450,00 1.161,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 113.562,70 8.950,00 122.512,70 Sume defalcate din TVA 27 |11.02 49.016,00 0,00 49.016,00 sectoarelor si Municipiul Bucuresti finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 |11.02.02 24.148,00 0,00 24.146,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 15.087,00 0,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 [12.02 1,200,00 900,00 2.100,00 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 1.200,00 900,00 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 33 [15.02 100,00 50,00 150,00 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 16,10 50,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 35 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 63.246,70 8.000,00 71.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 [16.02.02 53.749,00 6.000,00 59.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 (16.02.02.01 33.562,30 3.000,00 36.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 20.186,70 3.000,00 23.186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 9.497,70 2.000,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 41 [00.11 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 42 (18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 6.923,63 0,00 5.923,63 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 69.373,36 2.117,40 71.490,76 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 23,558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 46 |30.02 23,557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 49 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 |31.02 1,00 0,00 1,00 Pag.2/24

„la E 5 3 5 5 s DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E & 2 £ E 8 O e e a a Alte venituri din dobanzi 52 |31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 [00.14 45.815,15 2.117,40 47,932,55 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 [33.02 1.305,60 450,00 1.755,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 |33.02.10 258,20 200,00 458,20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 500,00 250,00 750,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 274,80 567,40 942,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02.50 274,80 667,40 942,20. Amenzi, penalitati si confiscari 61 |35.02 32.247,08 1.000,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 62 [35.02.01 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 63 |35.02.01.02 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 65 [36.02 11.987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 66 [36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 67 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 68 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 69 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 |37.02.03 -80.500,26 -3.500,00 -84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 12 [37.02.04 80.500,26 3.500,00 84.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 61.534,90 -3.276,62 58.258,28 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 61,534,90 -3.276,62 58.258,28 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 61.534,90 -3.276,62 58.258,28 A. De capital 76 33.873,00 -3.476,62 30,396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 77 |42.02.16 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 78 |42.02.16.01 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 79 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Pag. 3/24

5 a = a DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E S E s 3 5 £ 5 O e e a o Subcenitii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele iocale pentru finantarea altor investitii in sanatate 80 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 81 27.661,90 200,00 27.861,90 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.383,20 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 84 |42.02.65 904,30 0,00 904,30 a a a gta ggl nariste dn nd | as aan) aan Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 86 |45.02 193.464,87 1.037,42 194.502,29 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 |45.02.01 182.345,26 1.037,42 183,382,68 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 83 |45.02.01.01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Fondul Social European 89 |45.02.02 10.834,34 0,00 10,834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 90 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 91 45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 92 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 93 1.044.408,20 24.339,80| 1.068.748,00 CHELTUIELI CURENTE 94 101 798.145,56 23.839,80 821.985,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 197.081,73 -458,47 196.623,26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 |20 267.534,44 6.412,47 273.946,91 TITLUL HI DOBANZI 97 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 98 |40 121,969,68 16.000,00 137.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 |51 52.864,04 -15,00 52.849,04 TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 100 [55 9.840,30 650,00 10.490,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 101 [56 298,74 0,00 298,74 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102 [57 36.227,70 0,00 36.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 103 [58 66.161,09 1.260,80 67.421,89 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 104 |59 23.887,51 490,00 24.377,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 |70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106|71 188.540,66 000| 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 107 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 Pag. 4/24

5 3 ş e 5 ă 5 m = u E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E S E 3 E s ă 8 n a TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 109 [85 -218,48 0,00 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 [50.02 106.920,37 878,99 107.799,36 Autoritati publice si actiuni externe 11151.02 84.140,04 1.128,99 85,269,03 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 78.955,61 1.128,99 80.084,60 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 60.063,43 0,00 60.063,43 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 11420 11.765,16 528,99 12.294,15 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 115 |58 527,02 0,00 527,02 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11659 6.600,00 600,00 7.200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11770 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118|71 5.184,43 9,00 5.184,43 Din total capitot Autoritati executive si legislative 118|51.02.01 84.140,04 1.128,99 85.269,03 Autoritati executive 120 |51.02.01.03 84.140,04 1.128,99 85.269,03 Alte servicii publice generale 121 54.02 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 122 (01 500,00 250,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 |20 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 12470 0,00 0,0 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 125 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 126 [34.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 127 [54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 128 [54.02.50 500,00 250,00 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 [55.02 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 22.280,33 -509,00 21.780,33 TITLUL III DOBANZI 131 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 |70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 133 [55.02.00 22.280,33 -500,00 21.780,33 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 134 |58.02 40.638,28 0,00 40.638,28 Pag. 5/24

5 : e E 5 5 g 5 s 3 « 5 e DENUMIREA INDICATORILOR E E E | 3 = 5 G e S a a Ordine publica si siguranta nationala 135 [61.02 40,638,28 0,00 40.638,28 CHELTUIELI CURENTE 136 [01 33.302,70 0,00 33.302,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137 |10 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 |20 2.437,70 125,00 2.562,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 [51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 [59 250,00 -110,00 140,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 141|70 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142|71 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 143 |61.02.03 35.746,78 0,00 35.746,78 Politie locala 144 |61.02.03.04 35.746,78 0,00 35.746,78 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 145 [61.02.05 4.891,50 0,00 4.891,50 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [64.02 460.201,97 2.119,34 462.321,31 Invatamant 147 [65.02 99,728,23 1.295,30 101.023,53 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 62.487,21 1.295,30 63.782,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149110 758,00 0,00 758,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 150 |20 -37.555,02 500,00 38.055,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 151 |55 9.840,30 650,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152|57 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 153 |58 1.872,68 145,30 2,017,98 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 154 [59 7.233,51 0,00 7.233,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 155 [70 37.241,02. 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15671 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 13.136,25 462,50 13.598,75 Invatamant prescolar 158 [65.02.03.01 12.235,37 462,50 12.697,87 Invatamant primar 159 |[65.02.03,02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 160 [65.02.04 86.591,98 182,80 86.774,78 Invatamant secundar inferior 161 |65.02.04.01 24,190,26 0,00 24.190,26 Invatamant secundar superior 162 |65.02.04.02 62.338,19 182,80 62.520,99 Pag.6/24

E e 8 DENUMIREA INDICATORILOR 5 E S E & 3 5 E ş O o e a a Invatamant profesional 163 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 invatamant postliceal 164 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 165 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 166 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 [65.02.50 0,00 650,00 650,00 Sanatate 168 |66.02 105.494,66 -136,99 105.357,67 CHELTUIELI CURENTE 169 (01 76.645,76 113,01 76.758,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 [10 18.383,42 -458,48 17.924,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 |20 2.240,41 458,48 2.698,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 |51 50.517,04 0,00 50.517,04 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 173 [58 5.504,89 113,01 5.617,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 174|70 28.848,90 -250,00 28.598,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175|71 28.848,90 -250,00 28.598,90 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 176 |66.02.06 86.760,83 -136,99 86.623,84 Spitale generale 177 |66.02.06.01 86.760,83 -136,99 86.623,84 Servicii de sanatate publica 178 [66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 179 [67.02 142.843,10 1.000,00 143.843,10 CHELTUIELI CURENTE 180 |01 123.043,39 1.000,00 124.043,39 TIŢLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 |10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 |20 90.437,56 1.000,00 91.437,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183 [51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 184 [58 302,94 0,00 302,94 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 185 [59 248,00 0,00 248,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 186 |70 20.018,19 0,00 20.018,19 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 187|71 20.018,19 0,00 20.018,19 TITEUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 188 [85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 189 |67.02.03 71.415,27 0,00 71.415,27 Pag. 7/24

a e E s DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E & = s O 2 pe] a a Institutii publice de spectacole si concerte 190 67.02.03.04 37.754,12 0,00 37.754,12 Case de cultura 191 [67.02.03.06 33.182,15 0,00 33.182,15 Alte servicii culturale 192 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 193 |67.02.05 569.377,56 1.000,00[. 70.377,56 Sport 194 |67.02.05.01 29.352,46 0,00 29.352,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 195 |67.02.05.03 40.025,10 1.000,00 41.025,10 Servicii religioase 196 [67.02.06 2.050,27] 0,00 2.050,27 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 197 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 198 68.02 112.135,98 -38,97 112.097,01 CHELTUIELI CURENTE 199 |01 110.822,78 -38,97 110.783,81 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 200 |10 56.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 |20 11.720,01 0,00 11,720,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 202 |51 1.032,00 0,00 1.032,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 203 |57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 204 |58 1.462,78 -38,97 1.423,81 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 205 |59 9.556,00 0,00 9.556,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 208 [68.02.04 6.852,75 0,00 6.852,75 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 209 [68.02.05 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala in caz de boli 210 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 |68.02.05.02 65.702,31 0,00 65.702,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 [68.02.06 2.332,84 0,00 2.332,84 Crese 213 |68.02.11 9.583,39 -38,97 9.544,42 Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 27.664,69 0,00 27.664,69 Ajutor social 215 68.02.15.01 18.310,88 0,00 18.310,88 Cantine de ajutor social 216 |68.02.15.02 9.353,81 0,00 9.353,81 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 218 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Pag.8/24

ă 8 z 8 î 8 5 Ss 2 C o DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E ă 2 = 3 Go e 2 a Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 |69.02 108.163,34 4.262,96 112.426,30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 |70.02 85,123,71 2.050,01 87.173,72 CHELTUIELI CURENTE 221 |01 37.714,11 1.550,01 39.264,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 222 |10 470,00 0,01 470,01 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 223 |20 25.826,58 1.550,00 27.376,58 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 [56 0,90 0,00 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 225 [58 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 |70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE. NEFINANCIARE 227|71 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 228 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 229 |70.02,03 15.358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 230 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 231 |70.02.03,30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 232 |70.02.05 8.611,73 0,00 8.611,73 Alimentare cu apa 233 |70.02.05.01 8.611,73 0,00 8.611,73 Amenajari hidrotehnice 234 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 235 [70.02.06 11.690,56 1.000,00 12.690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 23,27| 0,00 23,27 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 237 |70.02.50 49.440,13 1.050,01 50.490,14 Protectia mediului 238 |74.02 23.039,63 2.212,95 25.252,58 CHELTUIELI CURENTE 239 |01 22.336,84 2.212,95 24.549,79 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 |20 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 j56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 242|58 0,00 212,95 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 24370 702,79 0,00. 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24471 702,79 0,00 702,79 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 245 |74.02.03 144,59 212,95 357,54 Pag.9/24

s & ESI e E & DENUMIREA INDICATORILOR 5 E E E E E S E s O 2 o a a Salubritate si gestiunea deseurilor 246 |74.02.05 22.597,20 2.000,00 24,597,20 Salubritate 247 |74.02.05.01 16.178,50 09,00 16.178,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 248 |74.02.05.02 6.418,70 2.000,00 8.418,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 249 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 250 (79.02 328.484,24 17.078,51 345.562,75 Combustibili si energie 251 [81.02 107.998,30 250,00 108.248,30 CHELTUIELI CURENTE 25201 81.326,52 0,00 81.326,52 TITLUL IV SUBVENTII 253 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL X Proiectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 254 |58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 255 |70 26.671,78 250,00 26,921,78 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 256 |71 5.671,78 250,00 5.921,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 257 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din total capitol Energie termica 258 |81.02.06 107.998,30 250,00 108.248,30 Transporturi 259 [84.02 220.485,94 16.828,51 237.314,45 CHELTUIELI CURENTE 260 |01 148.730,31 16.828,51 165.558,82 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 261 |20 63.013,00 0,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 262 140 85.500,00 16.000,00 101.500,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 263 [58 217,31 828,51 1.045,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 264 (70 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 265|71 71.755,83 0,00 71.755,63 Din total capitol! Transport rutier 266 [84.02.03 220.485,94 16.828,51 237,314,45 Drumuri si poduri 267 |84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 268 |84.02.03.02 108.135,37 16.828,51 124.963,88 Strazi 269 |84.02.03.03 93.078,61 0,00 93.078,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 270 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 271 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 272 |98.02 0,00 0,00 0,00) Pag. 10/24

% 5% 2 2 a = 5 5 E e DENUMIREA INDICATORILOR 5 eg E s E 2 £ o 2 o n a DEFICIT 273 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 717.366,48 23.079,00 740.445,48 TOTAL VENITURI 2 (00.01 717.366,48 23.079,00 740.445,48 VENITURI PROPRII 3 |49.90 730.460,54 26.579,00 757,039,54 i. VENITURI CURENTE 4 |00.02 698.976,28 23.079,00 722.055,28 A, VENITURI FISCALE 5 |00.03 710.103,18 24,461 734.564,78 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 419.376,00 1.200,00 420.576,00 A12. iMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SE CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 418,376,00 1.200,00 418.576,00 impozit pe venit 8 |03.02 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 2.500,00 1.200,00 3.700,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 415.876,00 0,00 415.876,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 415.876,00 0,00 415.876,00 Sume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 [00,07 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 1.000,00 0,00 1.000,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 |05.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 (00.09 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozite si taxe pe proprietate 17 [07.02 170.240,85 14.311,60 184.552,45 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 141.558,95 5.000,00 146.558,95 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 22,201,40 2.500,00 24.701,40 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 119.357,55 2.500,00 121.857,55 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 17.923,90 6.950,60 24.874,50 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 8.246,80 2.800,00 11.046,80 Impozit pe terenuri - PJ |_28 07.02.02.02 9.113,20 3.650,60 12.7863,80 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 563,90 500,00 1.063,90 Te de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si aite taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 |07.02.03 7.308,00 1.200,00 8.508,00 Alte impozite si taxe de proprietate 26 [07.02.50 3.450,00 1.161,00 4.611,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 113.562,70 8.950,00 122.512,70 Pag. 11/24

E e 5 & 3 2 C o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E E E 6 8 E = s 6 3 2 n a Sume defalcate din TVA 28 [11.02 49.016,00 0,00 49.016,00 maicilor Municipiul Bucdrgali 1 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 24.148,00 0,00 24.148,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 13.087,00 0,00 15.087,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 31 [11.02.09 9.781,00 0,00 9.781,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 1.200,00 900,00 2.100,00 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 1.200,00 900,0 2.100,00 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 100,00 50,00 150,00 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 16,10 50,00 66,10 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 83,90 0,00 83,90 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16,02 63.246,70 8.000,00 71.246,70 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 53.749,00 6.000,00 58.749,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 33.562,30 3.000,00 36.562,30 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 20.186,70 3.000,00 23,186,70 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 |16.02.50 9.497,70 2.000,00 11.497,70 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 5.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 6.923,63 0,00 6.923,63 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 6.923,63 0,00 6.923,63 C, VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -11.126,90 -1.382,60 -12.509,50 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 (00.13 23.558,21 0,00 23.558,21 Venituri din proprietate 47 |30.02 23.557,21 0,00 23.557,21 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 20.430,91 0,00 20.430,91 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 20.430,91 0,00 20.430,91 Venituri din dividende 50 |30.02.08 3.126,30 0,00 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 3.126,30 0,00 3.126,30 Venituri din dobanzi 52 |31.02 1,00 0,00 1,00 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 1,00 0,00 1,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -34.685,11 -1.382,60 -36.067,71 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 [33.02 1.305,60 450,00 1,755,60 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 [33.02.10 258,20 200,00 458,20 Pag. 12/24

3 3 5 8 DENUMIREA INDICATORILOR 2 E S E s 2 3 * O e e a an Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 500,00 250,00 750,00 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 |33.02.13 90,00 0,00 90,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 457,40 0,00 457,40 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 [34.02 274,80 667,40 942,20 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02.50 274,80 667,40 942,20 Amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02 32.247,08 1.000,00 33.247,08 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 [35.02.01.02 31.743,18 1.000,00 32.743,18 Alte.amenzi, penalitati si confiscari 65 [35.02.50 503,90 0,00 503,90 Diverse venituri 56 |36.02 11,987,67 0,00 11.987,67 Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 67 |36.02.05 570,00 0,00 570,00 Taxe speciale 68 [36.02.06 7.848,67 0,00 7.848,67 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 69 [36.02.14 769,00 0,00 769,00 Alte venituri 70 [36.02.50 2.800,00 0,00 2.800,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 |37.02 -80.500,26 -3.500,00 -84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -80,500,26 -3.500,00 -84.000,26 IV. SUBVENTII 73 |00.17 18.390,20 0,00 18,390,20 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |00.18 18.390,20 0,00 18.390,20 Subventii de la bugetul de stat 75 |42.02 18.390,20 0,00 18.390,20 B. Curente 76 18.390,20 0,00 18.390,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 77 |42.02.34 / 5,00 0,00 5,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 78 |42.02.41 18.385,20 0,00 18.385,20| TOTAL CHELTUIELI 79 717.366,48 23.079,00 740.445,48 CHELTUIELI CURENTE 80 |01 680.644,50 22.579,00 703,223,50 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 81 |10 197.081,73 -458,47 196.623,26 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 82 |20 267.534,44 6.412,47 273.946,91 TITLUL HI DOBANZI 83 |30 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL IV SUBVENTII 84 |40 121.969,68 16.000,00 137.969,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 1.822,81 -15,00 1.807,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 86 |55 -9.840,30 650,00 10.490,30 Pag. 13/24

5 2 3 E a DENUMIREA INDICATORILOR > E E E E 5 2 5 £ s o o 2 a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 36.227,70 0,00| 36.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 23.887,51 490,00 24.377,51 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 36.940,46 500,00 37.440,46 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 90 |85 -218,48 0,00 -218,48 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 91 [50.02 101.208,92 878,99 102.087,91 Autoritati publice si actiuni externe 92 [51,02 78.428,59 1.128,99 79.557,58 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 78.428,59 1.128,99 79.557,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 94 |10 60.063,43 0,00 50.063,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95 |20 11.765,16 528,99 12.294,15 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 |59 6.600,00 600,00 7.200,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 97 [51.02.01 78.428,59 1,128,99 79.557,58 Autoritati executive 98 |51.02.01.03 78.428,59 1.128,99 79.557,58 Alte servicii publice generale 99 [54.02 500,00 250,00 750,00 CHELTUIELI CURENTE 100 01 500,00 259,00 750,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 |20 500,00 259,00 750,00| Din îotal capitol Fondul National de Preaderare 102 [54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 103 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 104 (54.02.10 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 105 [54.02.50 500,00 250,00. 750,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 106 [55.02 22.280,33 -500,00 21.780,33 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 22.280,33 -500,00 21.780,33 TITLUL III DOBANZI 108 [30 22.280,33 -500,00 21.780,33 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 |55.02.00 22.280,33 -500,00 21.780,33 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 110 [59.02 33.302,70 0,00 33.302,70 |Ordine publica si siguranta nationala 111 [61.02 33.302,70 0,00 33.302,70 CHELTUIELI CURENTE 112 |01 33.302,70 0,00 33.302,70 Pag. 14/24

a Ss e E DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E Fi £ O o e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11310 30.600,00 0,00 30.600,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 114|20 2.437,70 125,00 2.562,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 115|51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 116 [9 250,00 -110,00 140,00 Din total capitol Ordine publica 117 [61.02.03 32.837,70 0,00 32.837,70 Politie locala 118 |61.02.03.04 32.837,70 0,00 32.837,70 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 119 |61.02.05 465,00 0,00 465,00 Partea a Il-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 120 [64.02 312.596,14 2.150,00 314.746,14 Invatamant 121 |65.02 60.614,53 1.150,00 61,764,53 CHELTUIELI CURENTE 12201 80.614,53 1.150,00 61.764,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 123 [10 758,00 0,00 758,00 TITLUL It BUNURI SI SERVICII 124 |20 37.555,02 500,00 38.055,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 125 [55 9.840,30 650,00 10.490,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 12657 5.227,70 0,00 5.227,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12759 7.233,51 0,00 7.233,51 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 10.810,77 462,50 11.273,27 Invatamant prescolar 128 (65.02.03.01 9.909,89 462,50 10.372,39 Invatamant primar 130 [65.02.03.02 900,88 0,00 900,88 Invatamant secundar 131 /65.02.04 49.803,76 37,50 49.841,26 Invatamant secundar inferior 132 [65.02.04.01 13.766,11 0,0 13.766,11 Invatamant secundar superior 133 35.974,12 37,50 36.011,62 Invatamant profesional 134 |65.02.04.03 63,53 0,00 63,53 Invatamant posiliceal 135 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 136 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 137 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 138 [65.02.50 0,00 650,00 650,00 Sanatate 139 |66.02 21.399,64 0,00 21.399,64 Pag. 15/24

5 8 = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E S 3 Ss E O e e a a CHELTUIELI CURENTE 140 [01 21.399,64 0,00| 21.399,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 [10 18.383,42 -458,48 17.924,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 142|20 2.240,41] 458,48 2.698,89 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 |51 775,81 0,00 775,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 144 |66.02.06 2.665,81 0,00 2.665,81 Spitale generale 145 [66.02.06.01 2.665,81 0,00 2.665,81 Servicii de sanatate publica 146 [66.02.08 18.733,83 0,00 18.733,83 Cultura, recreere si religie 147 [67.02 121.221,97 1.000,00 122.221,97 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 121.440,45 1.000,00 122.440,45 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 149 [10 30.754,89 0,00 30.754,89 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 1850 [20 90.437,56 1.000,00 91.437,56 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 151 [59 248,00 0,00 248,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 152|85 -218,48 0,00 -218,48 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 65.246,12 0,00 65.246,12 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 32.316,12 0,00 32.316,12 Case de cultura 155 |67.02.03.06 32.930,00 0,00 32.930,00 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 [67.02.05 53.989,85 1.000,00 54.989,85 Sport 158 |67.02.05.01 23.869,00 0,00 23.869,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 30.120,85 1.000,00 31,120,85 Servicii religioase 160 |67.02.06 1,986,00 0,00 1.986,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 0,00 0,00 0,00| Asigurari si asistenta sociala 162 [68,02 109.360,00 0,00 108.360,00 CHELTUIELI CURENTE 163 ;01 109.360,00 0,00| 109.360,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 (10 38.051,99 0,00 56.051,99 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 165 [20 11.720,.01 0,00 11.720,0t TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 1.032,00 0,00 1.032,00 Pag. 16/24

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale b ş E 3 3 DENUMIREA INDICATORILOR s E E E E s 3 5 < O 2 o a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167|57 31.000,00 0,00 31.000,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 |59 9.556,00 0,00 9.556,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 68.02.04 5.990,20 0,00 5.990,20 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 [68.02.05 85.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala in caz de boli 171 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 172[68.02.05.02 65.657,31 0,00 65.657,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 173 68.02.06 1.933,55 0,00 1.933,55 Crese 174 68.02.11 8.926,00 0,00 8.926,00 Prevenirea excluderii sociale 175 68.02.15 26.852,94 0,00 26.852,94 Ajutor sociat 176 168.02.15.01 17.515,67 0,00 17.515,87 [Cantine de ajutor social 177168.02.15.02 9.337,27 0,00 9.337,27 [alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 178 168.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 179 168.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 180 [69.02 85.276,04 4.050,01 89.326,05 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 181 70.02 63.237,04 2.050,01 65.287,05 CHELTUIELI CURENTE 18201 26.296,58 1.550,01 27.846,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 |10 470,00 0,01 470,01 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 184 j20 25.826,58 1.550,00 27.376,58 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 185 [81 36.940,46 500,00 37.440,46 Din total capitol Locuinte 186 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 187 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 188 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 189 [70.02.05 3.976,73 0,00 3.976,73 Alimentare cu apa 190 j70.02.05.01 3.976,73 0,0 3.976,73 Amenajari hidrotehnice 191 (70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 192 70.02.06 11.000,00 1.000,00 12.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 193 |70.02.07 23,27 0,00 23,27 194|70.02.50 48.237,04 1.050,01 49.287,05 Pag.17/24

5 e p s & a 5 Esi = = o DENUMIREA INDICATORILOR Ss 8 E 3 E ă 5 = o e Ss a a Protectia mediului 195 [74.02 22.039,00 2.000,00 24.039,00 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 22.039,00 2.000,00 24.039,00. TITLUL II BUNURI SI SERVICII 197 [20 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 198 [74.02.03 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 22.039,00 2.000,00 24.039,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.839,00 0,00 15.839,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 6.200,00 2.000,00 8.200,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 184.882,68 16.000,00 200.982,68 Combustibili si energie 204 [81.02 36.469,68 0,00 36.469,68 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 36.469,68 0,00 36.469,68 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 36.469,68 0,00 36.469,68 Din total capitol Energie termica 207 [81.02.06 36.469,68 0,00 36.469,68 Transporturi 208 (84.02 148.513,00 16.000,00 164,513,00 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 148.313,00 16.000,00 164,513,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21020 63.013,00 0,00 63.013,00 TITLUL IV SUBVENTII 211|40 85.500,00 16.000,00 101.500,06. Din total capitol Transport rutier 212 [84.02.03 148.513,00 16.000,00 164.513,00 Drumuri si poduri 213|84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 214 |84.02.03.02 85.676,00 16.000,00| 101.676,00 Strazi 215 |84.02.03.03 62.837,00 0,00 62.837,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 216 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 217 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 218 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 219 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE Pag. 18/24

5 8 5 a $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ E s E ă 2 e £ 3 Go £ 2 a a SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 317.109,83 1.260,80 318.370,63 TOTAL VENITURI 2 |00.01 317.109,83 1.260,80 318.370,63 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 80.500,26 3.500,00 84.000,26 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 80.500,26 3.500,00 84.000,26 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 80.500,26 3.500,00 84.000,26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 80.500,26 3.500,00 84.000,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 80.500,26 3.500,00 84.000,26 IV. SUBVENTII 9 |00.17 43.144,70 -3.276,62 39.8685,08 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 |00,18 43.144,70 -3.276,62 39.868,08 Subventii de la bugetul de stat 11 [42.02 43.144,70 -3.276,62 39.868,08 A. De capital 12 33.873,00 -3.476,62 30.396,38 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 [42.02.16 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 sunati de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 14 |42.02.16.01 23.873,00 -3.476,62 20.396,38 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate | 15 |42.02.18 10.000,00 0,00 10.000,00 Subceniii din ventiuri proprii ate Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 16 |42.02.18.03 10.000,00 0,00 10.000,00 B. Curente 17 9.271,70 200,00 9.471,70 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 18 [42.02.65 904,30 0,00 904,30 De AI a e E Car cea inaite dn dir Stere 49 |uzozs Baorda) 20000) 85570 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 |45.02 193.464,87 1.037,42 194.502,29 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02:01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 182.345,26 1.037,42 183.382,68 Fondul Social European 23 [45.02.02 10.834,34 0,00 10.834,34 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 10.834,34 0,00 10.834,34 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 25 |45.02.07 285,27 0,00 285,27 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.07.01 285,27 0,00 285,27 TOTAL CHELTUIELI 27 327.041,72 1.260,80 328.302,52 Pag. 19/24

5 o e E DENUMIREA INDICATORILOR 8 E s E 5 3 5 E o e Ş a a CHELTUIELI CURENTE 28 |01 117.501,06 1.260,80 118.761,86 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 29 |51 51.041,28 0,00 51.041,23 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 |56 298,74 0,00 298,74 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 31 |58 66.161,09 1.260,80 67.421,89 CHELTUIELI DE CAPITAL 32 |70 209.540,66 0,00 209.540,66 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33 |71 188.540,86 0,00 188.540,66 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 34 |72 21.000,00 0,00 21.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 35 |50.02 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati publice si actiuni externe 36 |51.02 5.711,45 0,00 5.711,45 CHELTUIELI CURENTE 37 |01 527,02 0,00 527,02 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 38 |58 527,02 0,00 527,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 5.184,43 0,00 5.184,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 5.184,43 0,00 5.184,43 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 [51.02.01 5.711,45 0,00 5.711,45 Autoritati executive 42 |51.02.01.03 5.711,45 0,00 5.711,45 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 43 |598.02 7.335,58 0,00 7.335,58 Ordine publica si siguranta nationala 44 [61.02 7.335,58 0,00 7.335,58 CHELTUIELI CURENTE 45 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 7.335,58 0,00 7.335,58 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 7.335,58 0,00 7.335,58 Din total capitol Ordine publica 48 |61.02.03 2.909,08 0,00 2.908,08 Politie locala 49 |61.02.03.04 2.909,08 0,00 2.909,08 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 50 [61.02.05 4.426,50 0,00 4.426,50 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 51 [64.02 147.605,83 -30,66 147.575,7 Invatamant 52 |65.02 39.113,70 145,30 39.259,00 CHELTUIELI CURENTE 53 [of 1.872,68 145,30 2.017,98 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 54 |58 1.872,68 145,30 2.017,98 Pag. 20/24

5 3 8 = $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E S E ă 2 5 £ 5 O e 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 37,241,02 0,00 37.241,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 37.241,02 0,00 37.241,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 |65.02.03 2.325,48 0,00 2.325,48 Invatamant prescolar 58 |65.02.03.01 2.325,48 0,00 2.325,48 invatamant primar 59 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 60 [65.02.04 36.788,22 145,30 36.933,52 Invatamant secundar inferior 61 |65.02.04.01 10.424,15 0,00 10.424,15 Invatamant secundar superior 62 |65.02.04.02 26.364,07 145,30 26.509,37 Invatamant profesional 63 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 64 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 65 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 66 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 67 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 68 [66.02 84.095,02 -136,99 83.958,03 CHELTUIELI CURENTE 69 |01 55.246,12 113,01 55.359,13 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 |51 49.741,23 0,00 49.741,23 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 71 |58 5.504,89 113,01 5.617,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 |70 28.848,90 -250,00 28.598,90 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 73 [71 28.848,90 -250,00 28.598,90 Din total capitol 1 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 |66.02.06 84.095,02 -136,99 83.958,03 Spitale generale 75 |66.02.06.01 84.095,02 -136,99 83.958,03 Servicii de sanatate publica | 76 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 77 |67.02 21.621,13 0,00 21.621,13 CHELTUIELI CURENTE 78 |o1 1.602,94 0,00 1.602,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |51 1.300,00 0,00 1.300,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 80 [58 302,94 0,00 302,94 CHELTUIELI DE CAPITAL 81 (70 20.018,19 0,00 20.018,19 Pag. 21/24

s a o 3 E s DENUMIREA INDICATORILOR 2 E s E 6 2 £ g o e g n a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 82 |71 20.018,19 0,00 20.018,19 Din total capitol Servicii culturale 83 |67.02.03 6,169,15 0,00 6.169,15 Institutii publice de spectacole si concerte 84 |67.02.03.04 5.438,00 0,00 5.438,00 Case de cultura 85 |67.02.03.06 252,15 0,00 252,15 Alte servicii culturale 86 |67.02.03.30 479,00 0,00 479,00 Servicii recreative si sportive 87 |67.02.05 15.387,71 0,00 18.387,71 Sport 88 |67.02.05.01 5.483,46 0,00 5.483,46 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 89 |67.02.05.03 9.904,25 0,00 9.904,25 Servicii religioase 90 [67.02.06 64,27 0,00 64,271 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 91 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 92 [68.02 2.775,98 -38,97 2.737,01 CHELTUIELI CURENTE 93 |01 1.462,78 -38,97 1.423,81 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 94 [58 1.462,78 -38,97 1.423,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 95 |70 1.313,20 0,00 1.313,20 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 96 [71 1.313,20 0,00 1.313,20 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 97 [68.02.04 862,55 0,00 862,55 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 98 |68.02.05 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala in caz de boli 99 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 100 |68.02.05.02 45,00 0,00 45,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 101 [68.02.06 399,29 0,00 399,29 Crese 102 |68.02.11 657,39 -38,97 618,42 Prevenirea excluderii sociale 103 [68.02.15 811,75 0,0 811,75 Ajutor social 104 |68.02.15.01 795,21 0,00 795,21 Cantine de ajutor social 105 |68.02.15.02 16,54 0,00 16,54 Alte cheltuieti in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 106 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 107 |68.02,50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 108 [69,02 22.887,30| 212,95 23.100,25 Pag. 22/24

a 8 E DENUMIREA INDICATORILOR Ss E E S E S 3 5 £ g 5 s 8 a a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 109 [70,02 21.886,67 0,00 21.886,67 CHELTUIELI CURENTE 110 [01 11.417,53 0,00 11.417,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11156 0,80 0,0 0,90 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exierne nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 11.416,63 0,00 11.416,63 CHELTUIELI DE CAPITAL 118|70 10.469,14 0,00 10.469,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 114|71 10.469,14 0,00 10.469,14 Din total capitol Locuinte 115 [70.02.03 15,358,02 0,00 15.358,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 116 |70.02.03.01 15.358,02 0,00 15.358,02 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 117 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 118 [70.02.05 4.635,00 0,00 4.635,00 Alimentare cu apa 119 |70.02.05.01 4.635,00 0,00 4.635,00 Amenajari hidrotehnice 120 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 121 [70.02.08 690,56 0,00 690,56 Alimentare cu gaze naturale in localitati 122 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 123 [70.02.50 1.203,09 0,00 1.203,09 Protectia mediului 124 |74.02 1.000,63 212,95 1.213,58 CHELTUIELI CURENTE 12501 297,84 212,95 510,79. Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 126 |56 297,84 0,00 297,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 127 [58 0,00 212,95 212,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 |70 702,79 0,00 702,79 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 129|71 702,79 0,00 702,79 Din total capitol _ Reducerea si controlul poluarii 130 [74.02.03 144,59 212,95 357,54 Salubritate si gestiunea deseurilor 131 [74.02.05 558,20 0,00 558,20 Salubritate 132|74.02.05.01 339,50 0,00 339,50 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 133 |74.02.05.02 218,70 0,00 218,70 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 134 [74.02.06 297,84 0,00 297,84 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 135 [79.02 143.501,56 1.078,51 144.580,07 Pag. 23/24

s a a e = s DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E E E s 3 < O o e a a Combustibili si energie 136 |81.02 71.528,62 250,00 71.778,62 CHELTUIELI CURENTE 37,01 44.856,84 0,00 44.856,84 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 138 [58 44.856,84 0,00 44.856,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 39170 26.671,78 250,00 26.921,78 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 14071 5.671,78 250,00 5.921,78 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 41|72 21.000,00 0,00 21.000,00 Din totai capitol Energie termica 42 |81.02.06 71.528,62 250,00 71.778,62 Transporturi 143 [84.02 71.972,94 828,51 72.801,45 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 217,31 828,51 1.045,82 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 45 [58 217,31 828,51 1.045,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 146|70 71.755,63 0,00 71.755,63 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 71.755,63 0,00 71.755,63 Din total capitol Transport rutier 148 [84.02.03 71.972,94 828,51 72.801,45 Drumuri si poduri 149 [84.02.03.01 19.271,96 0,00 19.271,96 Transport in comun 50 |84.02.03.02 22.459,37 828,51 23.287,88 Strazi 151 [84.02.03.03 30.241,61 0,00 30.241,61 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 152 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 153 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 154 198.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT ÎNA 155 [99.02 9.931,89 0,00 9.931,89 PRIMAR, DI PT SEF;SERVICIU BUGET, VU. 7 STE TANCIU Pag. 24/24

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA sc2019- 24 f al 10f3 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile Rectificare2 HCL 505 /02 (e 2/3 ANEXA NE z Buget Local proprii ale At DENUMIREA OBIECTIVULUI | 1274” |Cheltuieli | Chettuieni | | “terte |institutiitor| de 2019 at ae Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile 1=2+3+4+8 [3 |] TOTAL GENERAL 1 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.056,93 476.050,18 TOTAL GENERAL II 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.056,93 | 41021 476.050,18 LUCRARI ÎN CONTINUARE - A | 11.748,55 | 3.628,93 | 158,53 1.149,63 | 6.773,77 37,69 642,77 LUCRĂRI NOI -B 76.527,17 | 2.174,06 | 7.567,11 | 10.130,32 | 56.283,16 | 372,52 475.407,41 TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.05693 | 410,21 476.050,18 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive și Acţiuni Externe 527,02 JI 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 455,02 9,10 0,00 59,15 386,77 0,00 0,00 Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS| 250,01 5,00 0,00 32,50 212,51 0,00 0,00 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018 Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate în activitatea administratiei | 205.0) 4,10 0,00 26,65 17426 0,00 0,00 ice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018 B. Lucrări noi 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/'WiFi4EU/1-2018/007134- 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 009609 Capitolul 65.02 Învățământ 2.017,98 40,36 0,00 26231 1.715,31 0,00 2.997,67 65.02.03 Iv prescolarsi | so0,00 | 1600 | 0,00 10400 | 68000 | 0,00 2.997,67 D 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 800,00 [. 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 B. Lucrări noi 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+415 "Gradinita PP33-Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod SMIS 121232, HCL 223/2019 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior B. Lucrări noi Banat Schoalingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019 Proiect transfrontalier Interreg V-A RO 4 HU "Cross-border joint training centers" (eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019 TIPS - Tine pasul cu Scoalal, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad Tepes" Timisoara - partener 2 Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare 1.884,42 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT TOTAL 2019 800,00 1.217,98 1.217,98 24,36 0,00 335,57 737,11 Buget Local Cheltuieli eligibile 24,36 6,71 14,75 Cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 Buget de Stat 4 104,00 158,31 158,31 43,59 95,82 145,30 26.127,03 26.127,03 1.884,42 2,90 109,97 109,97 0,00 0,00 119,50 119,50 0,00 0,00 18,90 Surse proprii ale institutiilor subordona te Fonduri externe neramburs abile 680,00 1.035,31 1.035,31 Credite de angajament | s | se | 7 | 2.997,67 626,54 0,00 123,50 0,00 0,00 0,00 4.721,72 4.721,72 255,53 255,53 20.765,63 20.765,63 1,591,20 410,21 1.591,20 37,69 35.414,29 35.414,29 0,00 B. Lucrări noi Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties” Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396 SCMUT 24.242,61 3.236,01 109,97 0,00 119,50 0,00 4.466,19 485,40 1 19.174,43 2.685,89 64,72 Page 2 372,52 35.414,29 0,00

Buget Local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Fonduri Buget de externe Stat ueramburs abile 0 1=2+3+4t5 Surse proprii ale institutiilor subordona te New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491 SCMUT Iuunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni — Nefinalizate SMIS 125490 SCMUT 2.825,35 0,00 0,00 3.965,42 3.940,39 Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas SCMUT 423,80 2.345,04 3.370,60 3.349,33 56,51 2.096,09 0,00 0,00 272,47 1.781,67 41,95 Credite de angajament 0,00 0,00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis SMIS 125491(FEDR) SP. Turcanu 2.187,29 0,00 0,00 374,16 0,00 0,00 612,44 1.531,11 43,74 104,77 261,91 „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019 113,01 0,03 1,5 0,42 1,05 7,48 0,00 23.530,75 Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, cod SMIS 126783 HCL 277/2019 50,13 1,00 0,00 14,04 Page 3 35,09 0,00 10,519,84

Buget Local Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieti | | “See [institutiilor] de PE sp Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile abile subordona Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de | 15175 | 10894 | 759 | 152509 | 381274 | 0,00 1.363,70 Urgenta pentru Copii Louis Turcanu SMIS 121198 HCL477/2018 Capitolul 67.02 Cultură ei i Aptiom ie Si | 348,89 271,39 0,00 1.089,23 67.02.03.04 Instituţii i tuţii publice de 348,89 271,39 0,00 1.089,23 spectacole și concerte A. Lucrări în continuare 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 | 000 | 64277 „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul 151,57 3,03 0,00 19,71 Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018 B. Lucrări noi 197,32 33,06 0,00 15,70 148,56 0,00 446,46 SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA- 1-2018-1-RS-CULT-COOP3) 76,60 30,65 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00 Teatrul Maghiar HCL 178 /2019 PG106047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si ionovarii IMM] 120,72 2,41 0,00 15,70 102,61 0,00 446,46 urilor prin evenimentul CEC si mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţal 1135, | 22,77 | 285,58 | 147,98 | 967,48 | 000 | 22.965,79 Socială 68.02.04 Asistenta acordata 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 persoanelor in vârstă B. Lucrări noi 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0.00 GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU| 326,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM) 68.02.06 Asistenta sociala pentru | 372 51 745 am | 48,43 316,63 0,00 0,00 familie si copii B. Lucrări noi 372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00 Page 4

Buget Local Surse Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | | 274” [Cheltuieli | Cheltuieri| | institutiilor] de 2019 e re Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile TITI ŢII "SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019 372,51 745 0,00 18,43 316,63 0,00 (DASMTM) 68.02, 11 Creşe 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79 B. Lucrări noi 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79 Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019;| 1073! 9,20 94,27 24 8,10 0,00 7.739,83 HCL 236/23.04.2019 si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara — Calea 100,61 0,07 97,04 0,47 3,03 0,00 7.591,19 Bogdăneştilor” cod SMIS: 129119 HCL 325/2019 Constructie cladire cu destinatia cresa, str. Cocea, cod SMIS 125504, Timisoara. Str. N.D.Cocea nr.23A, HCL| 103,79 0,19 94,27 1,24 8,09 0,00 7.634,77 233/2019; HCL 235/2019 68.02.15.01 Ajutor Social 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare: "URB- Înclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT IIl"HCL 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 258/2016, HCL 378/2017 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 B. Lucrări noi 16,54 0,33 0,00 2.15 14,06 0,00 0,00 ROOF- Programul de Cooperare BACT III al Comisiei Europene 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 HCL 378/2019 (DASMTM) Capitolul 70.02 Locuinte „servicii si | 1141754 | 4.503,35 | 15853 | 101338 | 574228 | 000 | 71484,lS dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 11.416,64 | 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15 70.02.0301 auda de| 1.416,64 | 450335 | 157,63 | 101338 | 574228 | 000 71.484,15 A.Lucrări în continuare 8.612,59 3.381,71 157,63 760,99 4.312,26 0,00 0,00 „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleca EC Ripensia, bd. | 57235, | 223800 | 127,83 | 50365 | 2.854,03 0,00 0,00 Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareşal Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018 Page 5

Buget Local Surse Fonduri e externe |P'OP ale Credite di DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieli institutiilor| a Ls e neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile fe „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona 2.889,08 1.143,71 1.458,23 Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520 (FEDR) HCL 343/2018 B. Lucrări noi 2.804,05 1.121,64 1.430,02 71.484,15 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Ştiinţei nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018 41,12 0,00 1.816,20 n 191,53 0,00 10.444,44 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: ” Calea Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona| 168,66 67,46 0,00 15,18 86,02 0,00 3.338,43 Soarelui Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului, nr.11 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B, str. Topologului, nr.1, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str. Rasaritului, nr.5 ” - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. 196,83 78,73 0,00 17,72 100,38 0,00 6.067,91 Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018 225,42 90,17 0,00 20,29 114,96 0,00 5.871,42 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 1=2+3+4+5 6 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018 Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379 HCL 639/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a se. -urului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; Dambovita nr.22/A” Cod SMIS 2014+:121587 HCL12/2019 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod SMIS 121578 HCL14/2019 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin »ilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal „cod SMIS 121133 HCL697/2018 1.606,04 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str. Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str, Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018 Page 7 227,88 91,15 0,00 20,51 116,22 0,00 7.356,62 _] 354,56 141,82 0,00 31,91 180,83 0,00 8.702,06 II 205,07 82,03 0,00 18,46 104,58 0,00 4.396,16 103,94 41,58 0,00 9,35 33,01 0,00 3.136,81 II 148,74 59,50 0,00 13,39 75,85 0,00 4.120,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI o Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru „nr.13, Vasile Lucaciu, nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019 „Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18; Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240 TOTAL 2019 1=1+3+4+5 128,09 62,46 Buget Local Cheltuieli eligibile 51,24 Cheltuieli neeligibile 0,00 Fonduri Buget de externe Stat neramburs abile 11,53 65,32 24,98 0,00 5,63 31,85 Surse proprii ale institutiilor subordona Credite de angajament 0,00 2.255,84 0,00 2.883,00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr. 23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11, str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod 165,64 66,26 0,00 1491 84,47 „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului- Odobescu , cod SMIS 121401 HCL 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 256,89 0,90 102,76 0,00 0,00 0,90 23,12 131,01 0,00 3.596,29 0,00 3.187,62 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Reducerea si controlul poluării 510,79 212,95 299,50 1,66 0,00 0,00 10,79 200,50 10,79 200,50 B. Lucrări noi 212,95 1,66 0,00 Page 8 10,79 200,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,55 0,00 804,55 0,00 804,55

Buget Local Fonduri propuii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | 014” | Cheltuieli | Cheltuieli | 19 | [institutiilor] CUT 2019 Le pe Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile - subordona abile te 0 1=2+31415 2 3 4 5 6 7 PadovaFIT Expanded - Expanding l i | PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 | 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 511,20 finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019 Smari And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS RORS-300 - finantat in cadrul 82,95 1,66 0,00 10,79 70,50 0,00 293,35 INTERREG IPA 2014-2020, HCL 44/2019, 117/2019 714.02. Î i 402.06 Canalizarea si tratarea 29784 | 29784 | 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 apelor reziduale A. Lucrări în continuare 226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 226,74 226,74 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 364/2010 B. Lucrări noi 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din | 7, 10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 413/2018 Capitolul erat SI | 4485684 | 75389 | 7.162,03 | 4.900,32 | 32.040,60 | 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 | 32.040,60 0,00 0,00 B. Lucrări noi 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 | 32.040,60 0,00 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile | 4. ss6g4 | 753,89 | 7.162,03 | 4.900,32 | 32.040,60| 0,00 0,00 poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 Pe —— Capitolul 84.02 Transporturi 1.045,82 27,96 0,00 128,89 888,97 0,00 341.294,50 84.02.03 Transport rutier 1.045,82 27,9 0,00 128,89 888,97 0,00 341.294,50 84.02.03.02 Transportul în comun 1.045,82 27,96 0,00 128,89 888,97 0,09 341.294,50 A. Lucrări în continuare 217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 9 Cheltuieli Buget Local Cheltuieli necligibile| eligibile "The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018 B. Lucrări noi 217,31 Înnoirea flotei de tramvaie — ctapa I, cod SMIS 123654, HCL nr. 145, 146/11.04.2019 Înnoirea flotei de tramvaie — etapa TI, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, calea Bogdăneştilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019 Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens — PriMaaS, Index number PG105830 115,00 115,00 4,35 2,30 2,30 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL M.LP. a Page 10 Buget de Surse proprii ale institutiilor subordona te Fonduri externe neramburs abile SEF SERVICIUL M.LP. 341.294,50 96.263,43 96.263,41 148.306,91 Credite de angajament 7 460,75

Atasament: Anexa_1a.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2019 - 24$0A/ 0A./0 20/09 Program Dezvoltare 2019 Rectificare nr.2 cu amendament HCL 704 /02.10.2019 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL GENERAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI - B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C TOTAL GENERAL din care pe capitole A.Lucrări în continuare Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 B. Lucrări noi "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, ar.1” HCL 113/2019 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.184,42 51.02.01.03 Autorităţi executive TOTAL 2019 262.329,41 66.629,36 51.652,74 144.047,31 262,329,41 5.184,42 BUGET STAT 49.177,37 22.813,78 23.873,00 49.177,.37 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 1.717,51) 211.434,53 0,00 43.815,58 | 000| 49.162,15 1.717,51) _118.456,80 625.691,28 1.717,51) _211.434,53 1.606.228,64 5.184,42 5.184,42 1.990,43 0,00 1.990,43 0,00 1.990,43 1.990,43 Credit de angajament 1.606.228,64 71.374,21 909.163,15 12.501,79 1.500,00 1.500,00 200,00 m 200,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 b. Dotări independente 2.993,99 2.031,87 2.993,99 2.031,87 Dotari Directia Fiscala Dotări Primărie 276,24 276,24 9.461,79 8.844,26 1.540,00 1.603,63 1.603,63 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65,00 Terminal mobil cu localizare prin poziţionare globală 87,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962,12 0,00 962,12 1.540,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.540,00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B dul C.D.Loga, nr.1" ET+DALI „ Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris în CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1” DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -;PMT 150,00 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 3 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 7.335,58 0,00 0,00 7.335,58 0,00 61.02.03.0rdine publică 7.335,58 0,00 09,00 7.335,58 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.909,08 0,00 0,00 2.909,08 0,00 B. Lucrări noi 1,768,69 0,00 0,00| 1.768,69 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1768.69 000 000 1.768 69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.140,39 0,00 0,00 1.140,39 000 b.Dotări independente 792,96 0,00 0,00 792,96 0,00 Dotari 792,96 0,00 0,00 792,96 0,00 Studii şi proiecte 347,43 0,00 0,00 347,43 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 147,43 0,00 0,00 147,43 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.426,50 0,00 0.00 4.426,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 b- Dotări independente 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 Dotări 4.426,50 0.00 000| 4.426,50 | ao Capitolul 65.02 Învățământ 37.340,27| 6.119,95 99,25| _31.121,07 97.702,09 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.525,48 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 A. Lucrări în continuare 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 "Extindere in regim P+lE a Gradinitei PP [nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL -Taxe ISC 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 B. Lucrări noi 674,50 0,00 0,00 674,50 0,00 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) | 0] 1284 2 3 | 4 | Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 368,00 0,00 0,00 368,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 807,98 0,00 0,00 807,98 1.653,04 a. Achiziţii imobile 172,70 0,00 __0,00 172,70 1.600,00 /Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0.00 0,00 172,70 1.600,00 b. Dotări independente 128,70 0,00 0,00 128,70 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 506,58 0,00 0,00 506,58 53,04 Audit energetic Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92,02 0,00 0,00 92,02 “Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniţă PP 26 MUNICIPIUL TIMIŞOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail ar.17 36.10 0.00 0.00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare IGRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +*AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 36,10 0.00 32,36 0,00 0,00 32,36 0,00 81,00 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00. 45,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tebnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, . Pur, Fimi: PP ur. 48, PP nr.53) Timisoara 121,90 0,00 0,00 121,90 53,04 65.02.04 Învăţământ secundar 35.814,79 6.119,95 99,25 29.595,59 96.049,05 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 10.513,90 4.645,59 89,75 5.778,56 1.391,98 Page 3

SURSE Credit de TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET : DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) D123 2 4 443509| 3.300,00 000| 1.135,09 104,07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 798,45 0,00 0,00 798,45 0,00 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr. 11 HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3.400,00 3.300,00 0,00 100,00 104,07 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 2.859,61) 1.345,59 000| 151402 0,00 236,64 0,00 0,00 236,64 0,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 [HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 Reabilitare termica prin montare termosistem [pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem [pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 1.416,00 1.345,59 0,00 70,41 0,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.219,20 0,00 89,75 3.129,45 1.287,91 a. Achiziţii imobile 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării accesului în incinta Şcolii gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 b. Dotări independente 2.183,30 Dotari invatamant secundar inferior 663,30 Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 20 de sali de clasa pentru unitati NI , Timi de invatamant din municipiul Timisoara 1.520,00 0,00 0,00 1520.00 780.00 c. Chekuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 952,90 0,00 0,00 952,90 207,91 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81,52 0,00 0,00 81,52 0,00 D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire Cl Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala Scoala generala nr. 12 „Şcoala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior A. Lucrări în continuare 992,70 85,04 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P,+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL B. Lucrări noi Construire corp 2.al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă,. nr.5 HCL 398/2015 54,00 504,60 25,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 0,00 25.300,89 Credit de angajament „00 207,91 94.657,07 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 0,00 0,00 85,04 0.00 907,66 329,36 0,00 578,30 0.00 7.564,43 1.145,00 0,00 6.419,43 87.322,90 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 60.204,35 500,00 0,00 0,00 500,00 2.507,70 420,05 0,00 0,00 420,03 0,00 2.548,06 1.145,00 0,00 1.403,06 3.000,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 1.596,32 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 1.596,32 Credit de angajament 12.000,00 0,00 500,00 7.610,85 500,00 0,00 .610, 16.743,76 0,00 9,50 a. Achiziţii imobile 1334382 0,00 0,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.250,00 0,00 000| _12.250,00 5.000,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390,12 0,00 0,00 390,12 1.500,00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703,70 0,00 0,00 703,70 0,00 0,00 950 __s7330| 00| Dotari invatamant secundar superior 882,80 0,00 9,50 873,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.517,14 0,00 0,00) 2.517,14 834,17 “AUDIT ENERGETICTDALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00 "Expertizat AUDIT ENERGETIC+DALT+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str, Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 90,00 228,60 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara 55,00 pt 0,00 0,00 90,00 — 0,00 0,00 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 "SF + PT realizare corp cladire P+I1E cu sala sport , bazin de inot si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 P age 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI “SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara? jud. Timis “DALI+PT — realizare instalatie climatizare [LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis „AE+expertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” ExpertizatDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul [Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara [Documentatie tehnica pentru conformare în vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa [Huniade nr.2 D.A.L.L+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok Actualizare „DA.L.I+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Școlar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 178,40 0,00 0.00 178,40 177.60 0,00 0,00 177,60 120.00 0,00 0,00 120,00 250,00 0,00 0.00 250,00 _ALI8 0,00 0,00 41,18 53,32 0,00 0.00 53,32 43,00 0,00 0,00 43.00 18,32 0,00 0,00 18,32 85,00 000| 0,00 85,00 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,52 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE 0 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara „Expertizare + AB + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F, S. NITTI"), Timişoara Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pueumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 [Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20,12.2017, HCL 328/2019 TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET a de t 2019 STAT (ale inst. | LOCAL gajamen subordonate) 12+3+4 3 4 5 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00 108,65 0,00 0,00 108,65 0,00 122,13 0,00 0,00 122,13 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 56,61 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 173,30 0,00 0,00 173,30 641,04 79.808,39|__33.873,00 1.468,26| 44467.13) _113.421.08 79.808,39| _33.873,00 1.468,26| _44.467,13| __113.421,08 25.678,34| _10.000,00 000| 1567834 47.385,08 3.400,00 0,00 0,00) 3.400,00 0,00 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 791,32 0,00 0,00 791,32 0,00 2.700,07 0,00 000| 2.700,07 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu" din Timisoara „str, I, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 18.756,90 B. Lucrări noi "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 Refunctionalizare, reabilitare si realizare [pasarela circuit septic Ia corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 C. Dotări independente şi alte investiţii 350,50 10,20 53.779,55 10.000,00 0,00 0,00 23.873,00 b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50.643,63 6.772,10 13.858,60 30.012,93 3.135,92 0,00 3.114,00 20.759,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 14,10 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 8.756,90 350,50 Credit de angajament 47.385,08 40.813,00 1.609,70 32.969,30 0,00 1.468,26 23.873,00 991,50 251,92 739,58 10,20 28.438,29 25.779,13 6.520,18 10.005,02 6.234,00 25.223,00 23.873,00 3.114,00 0,00 9.253,93 20.759,00 2.659,16 1.350,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCALE Credit de angajament TOTAL 2019 Radioterapie si 12+3+4 farmacia 2(SCMUT) 103,89 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316.64 "Expertizat+Audit energetic SF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic 400,00 86,00 Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana" Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis “Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis “Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT 'Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud, Timis SF Realizare Centrul Oncologic de terapie |personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. L.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr, V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie Page 10 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 73,99 0,00 0,00

SURSE TOTAL BUGET PROPRII BUGET 2019 STAT (ale inst. LOCAL subordonate) Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase I şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru [Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 100,00 ET+ audit energetic *DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,32 0,00 0,00 537,32 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp [Administrativ 430,40 0,00 0,00 430,40 0,00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si [Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului ORL. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” 74,38 0,00 0.00 14,38 0.00 DALT+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.1, jud. Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de [protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 21.468,19 0.00 150,00 21.318,19 89.736,19 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.515,21 0,00 150,00 5.365,21 47.472.06 A. Lucrări în continuare 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament B. Lucrări noi PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " HCL 64,32 0,00 3 0,00 41.166,20 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- 8,Timisoara HCL 278/2019 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCI, 585/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Teatrul German 143,00 10,00 3.672,52 0,00 0,00 0,00 150,00 10,00 3.522,52 6.948,65 2.078,43 1.034,53 145,82 Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 201,70 687,01 0,00 0.00 0,00 150,00 0,00 0,00 884,53 0.00 use) 90| 201,70 0,00 0,00 150,00 537,01 0,00 2.637,99 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic L.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul (German de Stat Timisoara DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 133,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,99 160,08 133,88 53,17 2.078,43 0,00 0,00 0,00 53,17 400,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 60,00 100,00 0,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” losefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 277,10 0,00 0.00 277,10 0,00 Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta [N.Balcescu nr.7-8, Timisoara [DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str, Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 417,61 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 71,83 0,00 0,00 71,83 0,00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 610,32 0,00 0,00 610,32 0.00 DALI+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10,00 0,00 0,00 10,00 1.387,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10,00 0,00 0,00 10,00 591,43 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str, Alba Iulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 SF+PT+Realizare fundatie si amplasare CATARG în Piata Libertatii din Timisoara 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 [DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor” 15,83 0,00 0,00 15,83 0.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 a Galeria Helios, P-ta Victoriei nr 5,59 0,00 0,00 5,59 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale VICII Cultu 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 b. Dotari 0,00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT + Executie Monument al Revolutiei din Decembrie 1989 -Timisoara 429,00 0,00 0,00 429,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 22.00 0,00 0,00 22,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări independente 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări Casa de Cultura 22,00 0,00| 0,00 22,00 0,00 Page 13

SURSE Credit de TOTAL PROPRII | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 2 3 4 5 67.02.0501 Sport 5.483,46 0,00 000| 5.483,46 37316,15 A+ Lucrări în continuare 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 12.610,93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 12.610,93 B. Lucrări noi 2.108,63 0,00 0,00 2.108,63 24.417,86 [Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, [teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 319/2018, HCL 366/2019 2.093,00 0,00 0.00 2.093,00 24.130,65 PT-+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15,63 0,00 0,00 15,63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 2.074,83 2.074,83 c. Studii şi proiecte 1.068,79 1.068,79 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str, N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 7021 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Consiantinescu, Alee Dedeman 228,60 0,00 0,00 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” 80,00 0,00 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude" Olimpia),Aleca FC Ripensia nr. 11 (Olimpia),Aleea pensia nr. 101.46 0.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Iude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 91,50 0,00 0,00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80,00 0,00 0,00 Page 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion rugby , str.Pictor Aman, nr.11 b. Dotări independente Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: Dotari echipamente Complex Sportiv Bega Dotari Stadion rugby str. Pictor Aman nr.11 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 68,00 1.006,04 226,89 0,00 0,00 0,00 1.006,04 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9.904,25 0,00 0,00 9.904,25 4.150,00 A. Lucrări în continuare 3.222,76 0,00 0,00 3.222,76 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.185,26 0,00 0,00 3.185,26 0,00[ Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 B- Lucrări noi 6.210,24 6.210,24 4.000,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 2.448,79 0,00 0,00 2.448,79 0,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.761,45 0,00 0,00 3.761,45 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 471.25 0.00 0.00 47125 150.00 2 ş E > A c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 53,55 0.00 0,00 53,55 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde 77,35 0,00 0,00 7735 0,00 Credit de angajament 157,60 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SURSE DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” SE Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase B. Lucrări noi PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL C. Dotări independente și alte investiţii b. Dotări independente Bust Ion Oprea primul proptop roman e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială BUGET | PROPRII | BUGET Credit de t STAT (ale inst. | LOCAL | “PIPI subordonate) 1=2+3+4 2 4 39,27 0,00 0,00 39,27 0,00 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 124,95 0,00 0,00 124,95 0,00 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 11,64 0,00 0,00 11,64 0,00 64,27 0,00 0,00 64,27 797,98, 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98, 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 54,27 0,00 0,00 54,27 0,00 2227 0,00 0,00 2227 0,00 2221 0,00 0,00 22,21 0,00 32,00 0,00 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente 32,00 0,00 0.00 1.343,20 0,00 “= 1.343,20 336,00 0,00 0,00 336,00 Dotari pentru persoane vârstnice c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentație pentru avizare şi autorizare ISU - Bdul. Dragalina nr. 38-42 DASMTM TOTAL 2019 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 0,00 0,00 Documentaţie pentru avizare şi autorizare ISU - str. Sever Bocu nr. 44A DASMTM 48,00 0,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 45,00 0,00 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 45,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 45.00 0.00 0.00 45.00 | oool Ă a Dotări independente 45,00 0,00 0,00 45,00 oval Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 45.00 0.00 5.00 45.00 II 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 26,78 0,00 0,00 26,78 C. Dotări independente şi alte investiţii 26.78 0.00 0.00 26.78 doo > şi A Dotări independente 26,78 0,00 0,00 26,78 000) Dotari Servicii pentru copii si familie 26.78 000 0.00 26.78 IN 68.02. 11 Creşe 340,21 0,00 0,00 340,21 | C. Dotări independente şi alte investiții 340.21 0.00 000 340.21 0.00 E şi b. Dotări independente 86,00 0,00 0,00 86,090 0,00 [Dotari creşe 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254.21 0,08 0,00 254,21 0,00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 35.71 0.00 0.00 3571 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 32,50 0,00 0,00 32.50 0.00 DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 Page 17

TOTAL 2019 DENUMIREA OBIECTIVULUI C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 3 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310,95 +PŢ n, SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz 143,50 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 106,99 0,00 0,00 106,99 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60,46 0.00 0.00 60.46 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10.469,16 0,00 0,00 10.469,16 12.966,70 10.02.03 Locuinţe 3.941,39 oa 0,00 3.941,39 46.846,70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.941,39 0,00 0,00| _. 3.941,39 46.846,70 A-Lucrări în continuare 852,37 0,00 0,00 852,37 2.046,70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCLA14/2009 HCL 74/2016 141,00 0,00 0,00 141,00 2.046,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului ar.31-| 33 HCL 145 /31.10.2016 711,37 0,00 0,00 711,37 0,00 B. Lucrări noi 2.300,00 0,00 0,00) 2.300,00 44.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2.300,00 0,00 0,00 2300.00] 44.700,00 C. Dotări independente şi alte investiţii P 3 y 789,02 0,00 0,00 789,02 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 789,02 0,00 0,00 789,02 100,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade [ | imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 DALI+PT Reabilitare și faţade 1 imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 TOTAL 2019 BUGET STAT DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 165,00 150,00 0,00 224,02 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 0,00 Credit de angajament BUGET LOCAL 165,00 150 N , 2 50,00 100,00 4.635,00 22.350,00 4.635,00 22.350,00 A 70.02.05.91 Alimentări cu apă 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 1.190,00 oo Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 410.00 0.00 000 410.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780,00 0,00 0,00 780,00 B. Lucrări noi 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 22.350,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 92/2018 724,00 0,00 0,00 724,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 "0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, Neajlov HCL 438/21.11.17 274,00 0.00 274.00 000 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 0,00 50,00 1.530,00 PT-+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 230,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 870,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 430,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 690,00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 18.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii p ţ 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 Page 19

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF Fantana ornamentala Michelangelo SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara SF- Fantana Ornamentala Selgros SF+PT Executie podet canal desecare 263 str. Neajlov 263 str. N. Stoica de Hateg B. Lucrări noi public în Parcul Botanic HCL 470/2018 Studii şi proiecte ilumintului public în Parcul Botanic Calea Buziaşului - str, Siemens 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu - Fantana Ornamentala Galeria 1 Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 0,00 8,00 0,00 Fantana Ornamentala Praktiker 0,00 8,00 0,00 CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP | 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00;-- SF+PT Executie podet canal desecare CCP 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. luminat public și electrificări 690,56 0,00 0,00 690,56 3.500,00 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00) [PT + Executie lucrari extindere iluminat 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,99 0,00 0,00 371,99 0,00 377,99 0,00 0,00 377,99 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea 8,33 0,00 0,00 8,33 0,00 SF - Extindere iluminat public în parcare 39,87 0,00 0,00 39,87 0,00 SF - Extindere iluminat public zona Calea 26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 Aradului Est Page 20

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT fale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 1453 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str, Măcin 2613 0.00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore [Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea 'Torontalului şi Aleea Viilor 2074 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str, Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 SF - Reîntregiri reţele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timișoara 33,45 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timișoara 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv, Take Jonescu 4136 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion prmuțiu 41.72 0.00 SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii 6765 000 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.202,21 0,00 0,00 1.202,21 270,00 B. Lucrări noi 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 116221 0.00 0.00 1162.21 270.00 1 3 d x 2 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.162,21 0,00 0,00 1.162,21 270,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, 200,00 0,00 0,00 200,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 130,00 0,00 0,00 150,00 132,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre l din Timi F 446813 ANL pe terenul din Timisoara ( C 6813) 50,40 0,00 0.00 50.40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 64.26 0.00 0.00 64.26 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65,45 0,00 0,00 65,45 0,00 Expertiza, DALI +PT Reabilitare Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 Page 21

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii C, Dotări independente și alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor C. Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Dotari salubritate TOTAL 2019 1=2+3+4 614,20 702,79 144,59 144,59 BUGET STAT 0.00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII | BUGET aa t (ale inst. | LOCAL 5J subordonate) 3 4 5 0,00 614,20 0,00 0,00 702,79 200,00 0,00 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 Studii şi proiecte DALI+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare prin instalarea unor unitati de cogenerare cu HCL 92/2017 PT+ Executie lucrari privind maximizarea cu CET Centru HCL 263/2016 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 218,70 0,00 0,00[. 218,70 200,00 26.921,78 0.00 0,00 26.921,78 100,00 26.921,78 0,00 0,00 26.921,78 100,00 5.181,58 0,00 0,00 5.181,58 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 , 366,54 0,00 0,00 366,54 puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată 4.143,00 0,00 0,00 4.143,00 producerii de energie termică la CET Freidorf 672,04 0,00 0,00 672,04 0,00 21.740,20 C. Dotări independente şi alte investiţii Studii și proiecte 0,00 0,00 21.740,20 740,20 0,00 0,00 740,20 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 43,90 0,00 0,00 43,90 Page 22

SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) 0 1=2+3+4 2 | 3s | 4 | 5 | Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160,65 0,00 0.00 160,65 SF Unitate de cogenerare utilizand energia | nula regenerabila - biomasa 250,00) _0,00| 0,00 250,00 100,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 7115563) 9.184,42 0,00| 6257121) _1.219.600,79 84.02.03 Transport rutier 71.155,63 9.184,42 0,00) __62.57121|__1.219.600,79 84.02.03.02 Transportul în comun 22.242,06 | oo 0,00 22.242.06 888.617,34 B. Lucrări noi 530,40 0,00 ol 530,40 304.036.06 PT+execuție C10.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 201 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 369,00 0.00 0.00 369,00 81931.00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009, HCL 636/2018 61,40 0,00 0,00 61,40 149.355,06 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 21.711,66 0,00 0,00 21.711,66 584.581,28 b.Dotări independente 21.003,14 0,00 0,00| _21.003,14 583.842,28 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21.003,14 0,00 0,00 21.003,14 583.842,28 Page 23

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 14.241,68 Credit de angajament /Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4.690,96 4.690,96 'M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017; HCT, 475/2018 Achiziţie ambarcatiune Achizitie navă turistică Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii Achizitie statii de transport public, HCL 108/2019 Achizitie de mijloace detransport public autobuze electrice (statie de transformare depou Dambovita, racordare statiide inacrcare rapida, statii de incarcare lenta) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studii si proiecte PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 558.402,50 183,00 0,00 0,00 183,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 1.150,00 140,00 0,00 0,00 140,00 700,00 100,00 0,00 0,00 13.539,78 1.000,00 1.000,00 10.000,00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara”, situat în str. Gării, ar, 17 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de [piste de biciclete - etapa a II-a Sustainabie Urban Mobility Indicators (SUMI) SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDE Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 PNDL 708,52 0,00 708,52 0,00 293,52 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 35,00 10,00 0,00 0,00 10,00 25.00 0,00 0,00 25.0, 100,00 0,00 0,00 100,00 145,00 0,00 0,00 145,00 19271,96| 9.184,42 0,00| _10.087,54 159.200,00 13.060,01| 9.184,42 0,00 3.875,59 0,00 442695). 2.968,13 0,00 1.458,80 8.281,31 6.216,29 0,00 2.065,02 Page 24

SURSE Credit de BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 351.77 0.00 0.00 351.77 0.00 B. Lucrări noi 5.485,85 0,00 0,00 5.485,85 159.200,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 5.900,00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2.791,85 0,00 0,00 2.791,85 121.400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str, Jiul 109,71 0,00 0,00 109,71 0,00 - Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0,00 0,00 50.00 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiţilor ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 73,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 108,66 0,00 0,00 108,66 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25,99 0,00 0,00 25,99 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 30.241,61 0,00 000| 30241,61| 171.783,45 A. Lucrări în continuare 1.657,71 0,00 0,00 1.657,71 3.500,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL | 188/2014,HCL 186/2015 2.807,69 0,00 0,00 2.807,69 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859,66 0,00 0,00 859,66 0,00 |Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade [HCL 578/2013 2.420,18 0,00 0,00 2.420,18 3.500,00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor [HCL 2010/2016 1.560,52 0,00 0,00 1.560,52 0,00 B. Lucrări noi 17.252,00 0,00 0,00 17.252,00 167,397,36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad L/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 Page 25

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 Modernizarea strazilor din piatra cubica din [municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 Amenajare parcare Bd.Take Ionescu HCL Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI-+PT Reabilitare Piaţa Victoriei SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre (Calea Mosnitei si DC149 1.117,64 2.120,09 3.417,00 1.117,64 2.120,09 3.417,00 3.297,36 SF+PT Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 1.566,00 1.566,00 1.956,53 1.956,53 9.000,00 100,00 100,00 4.529,74 4.529,74 1.000,00 1.000,00 1.081,00 1.081,00 5.331,90 0,00 0,00 5.331,90 886,09 5.331,90 0,00 0,00 5.331,90 886,09 364,57 0.00 0,00 364,57 86,09 20,35 0,00 0,00 20,33 0,00 79,10 0,00 0.00 79,10 0,00 35,81 000| 000|, 35,81 0,00 25,53 0,00 0.00 25,53 0,00 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 107,48 0,00 0,00 107,48 0,00 Page 26

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - /Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF-+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu- L.Rebreanu) SF+PT Amenajare parcare Str Dr Iosif Nemoianu SF+PT Reabilitare zona Piata Traian SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 242,83 50,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 242,83 0,00 0,00 50,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200.00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0.00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malui stâng al Canalului Bega SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 34,00 345,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 345,00 0,00 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00 531,00 0,00 0,00 531,00 0,00 115,00 0,00 0,00 113,00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0.00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşea - Calea Bogdăneştilor SF Modernizare si extindere str, Ovidiu Cotruş 225,00 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 225,00 0,00 Page 27

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament SF-+PT Amenajare strada Stefan Szonyi SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei SF+PT Zona Calea Urseni SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter -| Canal Bega SF+PT Amenajare zona Kuntz 00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 0.00 Alte studii şi proiecte drumuri 150,00 0.00 DIRECTOR DIR GONOMICĂ SEF SERVICIUL M.LP. Gabriela RIGA 7 i CONSILIER S.M.LP. fl Luminiţa Toma Page 28

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA sc2019- 24 f al 10f3 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile Rectificare2 HCL 505 /02 (e 2/3 ANEXA NE z Buget Local proprii ale At DENUMIREA OBIECTIVULUI | 1274” |Cheltuieli | Chettuieni | | “terte |institutiitor| de 2019 at ae Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile 1=2+3+4+8 [3 |] TOTAL GENERAL 1 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.056,93 476.050,18 TOTAL GENERAL II 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.056,93 | 41021 476.050,18 LUCRARI ÎN CONTINUARE - A | 11.748,55 | 3.628,93 | 158,53 1.149,63 | 6.773,77 37,69 642,77 LUCRĂRI NOI -B 76.527,17 | 2.174,06 | 7.567,11 | 10.130,32 | 56.283,16 | 372,52 475.407,41 TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 88.275,72 | 5.802,99 | 7.725,64 | 11.279,95 | 63.05693 | 410,21 476.050,18 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive și Acţiuni Externe 527,02 JI 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 527,02 9,10 0,00 59,15 458,77 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 455,02 9,10 0,00 59,15 386,77 0,00 0,00 Optimizarea standardelor de calitate in sistemul public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS| 250,01 5,00 0,00 32,50 212,51 0,00 0,00 2014+ 119160 (fonduri FSE) HCL 455/2018 Promovarea şi aplicarea masurilor pentru prevenirea coruptiei si consolidarea principiilor de etica si integritate în activitatea administratiei | 205.0) 4,10 0,00 26,65 17426 0,00 0,00 ice locale la nivelul municipiului Timisoara” cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL 454/2018 B. Lucrări noi 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 WiFi4EU, Agreement No Inea/Cef/'WiFi4EU/1-2018/007134- 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 009609 Capitolul 65.02 Învățământ 2.017,98 40,36 0,00 26231 1.715,31 0,00 2.997,67 65.02.03 Iv prescolarsi | so0,00 | 1600 | 0,00 10400 | 68000 | 0,00 2.997,67 D 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 800,00 [. 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 B. Lucrări noi 800,00 16,00 0,00 104,00 680,00 0,00 2.997,67 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+415 "Gradinita PP33-Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent" , cod SMIS 121232, HCL 223/2019 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior B. Lucrări noi Banat Schoalingua eMS RORS-224, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Romania-Republica Serbia - Liceul Teoretic " Dositei Obradovici"- partener 1 HCL 214/2019 Proiect transfrontalier Interreg V-A RO 4 HU "Cross-border joint training centers" (eMS ROHU-374) - Liceul Teoretic "Bartok Bela" - leader HCL 331/2019 TIPS - Tine pasul cu Scoalal, id 104987, HCL 399/2019 - Liceul Teoretic "Vlad Tepes" Timisoara - partener 2 Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare 1.884,42 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMUT TOTAL 2019 800,00 1.217,98 1.217,98 24,36 0,00 335,57 737,11 Buget Local Cheltuieli eligibile 24,36 6,71 14,75 Cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 Buget de Stat 4 104,00 158,31 158,31 43,59 95,82 145,30 26.127,03 26.127,03 1.884,42 2,90 109,97 109,97 0,00 0,00 119,50 119,50 0,00 0,00 18,90 Surse proprii ale institutiilor subordona te Fonduri externe neramburs abile 680,00 1.035,31 1.035,31 Credite de angajament | s | se | 7 | 2.997,67 626,54 0,00 123,50 0,00 0,00 0,00 4.721,72 4.721,72 255,53 255,53 20.765,63 20.765,63 1,591,20 410,21 1.591,20 37,69 35.414,29 35.414,29 0,00 B. Lucrări noi Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and periferal vascular diseases in Bekes-Timis counties” Acronim: Team - Cardio - Prevent Cod eMS ROHU 396 SCMUT 24.242,61 3.236,01 109,97 0,00 119,50 0,00 4.466,19 485,40 1 19.174,43 2.685,89 64,72 Page 2 372,52 35.414,29 0,00

Buget Local DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Fonduri Buget de externe Stat ueramburs abile 0 1=2+3+4t5 Surse proprii ale institutiilor subordona te New approaches in the prevention and treatment of common cancers". Acronim: 4C: Cure for Cervical and Colorectal Cancer Cod eMS ROHU 397 SCMUT Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis 2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni Nefinalizate SMIS125491 SCMUT Iuunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta 2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni — Nefinalizate SMIS 125490 SCMUT 2.825,35 0,00 0,00 3.965,42 3.940,39 Common approaches to enhanced early diagnosis and treatmen of thyroid cancer in the populations of partner areas SCMUT 423,80 2.345,04 3.370,60 3.349,33 56,51 2.096,09 0,00 0,00 272,47 1.781,67 41,95 Credite de angajament 0,00 0,00 Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta SMIS 125490 (FEDR) SP. L.Turcanu Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Timis SMIS 125491(FEDR) SP. Turcanu 2.187,29 0,00 0,00 374,16 0,00 0,00 612,44 1.531,11 43,74 104,77 261,91 „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala“, cod SMIS: 126376, HCL 276/2019 113,01 0,03 1,5 0,42 1,05 7,48 0,00 23.530,75 Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”, cod SMIS 126783 HCL 277/2019 50,13 1,00 0,00 14,04 Page 3 35,09 0,00 10,519,84

Buget Local Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieti | | “See [institutiilor] de PE sp Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile abile subordona Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de | 15175 | 10894 | 759 | 152509 | 381274 | 0,00 1.363,70 Urgenta pentru Copii Louis Turcanu SMIS 121198 HCL477/2018 Capitolul 67.02 Cultură ei i Aptiom ie Si | 348,89 271,39 0,00 1.089,23 67.02.03.04 Instituţii i tuţii publice de 348,89 271,39 0,00 1.089,23 spectacole și concerte A. Lucrări în continuare 151,57 3,03 0,00 19,71 128,83 | 000 | 64277 „REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul 151,57 3,03 0,00 19,71 Transnaţional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene (FEDR) HCL 341/2018 B. Lucrări noi 197,32 33,06 0,00 15,70 148,56 0,00 446,46 SOMEONE FROM HOME-in the sense of belonging to Europe (595941-CREA- 1-2018-1-RS-CULT-COOP3) 76,60 30,65 0,00 0,00 45,95 0,00 0,00 Teatrul Maghiar HCL 178 /2019 PG106047 ECoC-SME: actions for including SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Actiuni de stimulare a cresterii si ionovarii IMM] 120,72 2,41 0,00 15,70 102,61 0,00 446,46 urilor prin evenimentul CEC si mostenirea acestuia HCL369 /15.07.2019 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţal 1135, | 22,77 | 285,58 | 147,98 | 967,48 | 000 | 22.965,79 Socială 68.02.04 Asistenta acordata 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 persoanelor in vârstă B. Lucrări noi 526,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0.00 GERAS Generam eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici Cod SMIS 126135 FSE POCU| 326,55 10,53 0,00 68,45 447,57 0,00 0,00 2014-2020 HCL 216/23.04.2019 (DASMTM) 68.02.06 Asistenta sociala pentru | 372 51 745 am | 48,43 316,63 0,00 0,00 familie si copii B. Lucrări noi 372,51 7,45 0,00 48,43 316,63 0,00 0,00 Page 4

Buget Local Surse Fonduri proprii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | | 274” [Cheltuieli | Cheltuieri| | institutiilor] de 2019 e re Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile TITI ŢII "SEVA -Stop! Eliminam violenta si agresivitatea" cod SMIS 2014:127586 - FSE- POCU 2014-2020, HCL 116/2019 372,51 745 0,00 18,43 316,63 0,00 (DASMTM) 68.02, 11 Creşe 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79 B. Lucrări noi 308,21 0,46 285,58 2,95 19,22 0,00 22.965,79 Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019;| 1073! 9,20 94,27 24 8,10 0,00 7.739,83 HCL 236/23.04.2019 si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timisoara — Calea 100,61 0,07 97,04 0,47 3,03 0,00 7.591,19 Bogdăneştilor” cod SMIS: 129119 HCL 325/2019 Constructie cladire cu destinatia cresa, str. Cocea, cod SMIS 125504, Timisoara. Str. N.D.Cocea nr.23A, HCL| 103,79 0,19 94,27 1,24 8,09 0,00 7.634,77 233/2019; HCL 235/2019 68.02.15.01 Ajutor Social 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare: "URB- Înclusion Faza II Programul de Cooperare URBACT IIl"HCL 200,00 4,00 0,00 26,00 170,00 0,00 0,00 258/2016, HCL 378/2017 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 B. Lucrări noi 16,54 0,33 0,00 2.15 14,06 0,00 0,00 ROOF- Programul de Cooperare BACT III al Comisiei Europene 16,54 0,33 0,00 2,15 14,06 0,00 0,00 HCL 378/2019 (DASMTM) Capitolul 70.02 Locuinte „servicii si | 1141754 | 4.503,35 | 15853 | 101338 | 574228 | 000 | 71484,lS dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 11.416,64 | 4.503,35 157,63 1.013,38 5.742,28 0,00 71.484,15 70.02.0301 auda de| 1.416,64 | 450335 | 157,63 | 101338 | 574228 | 000 71.484,15 A.Lucrări în continuare 8.612,59 3.381,71 157,63 760,99 4.312,26 0,00 0,00 „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Aleca EC Ripensia, bd. | 57235, | 223800 | 127,83 | 50365 | 2.854,03 0,00 0,00 Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareşal Averescu, str. Învățătorului”- Cod SMIS 2014+: 116928 (FEDR) HCL 247/2018 Page 5

Buget Local Surse Fonduri e externe |P'OP ale Credite di DENUMIREA OBIECTIVULUI Cheltuieli | Cheltuieli institutiilor| a Ls e neramburs angajament eligibile |neeligibile subordona abile fe „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona 2.889,08 1.143,71 1.458,23 Dâmboviţa I" Cod SMIS 2014+:117520 (FEDR) HCL 343/2018 B. Lucrări noi 2.804,05 1.121,64 1.430,02 71.484,15 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str.Martir Ioan Stanciu nr.2 - Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Ştiinţei nr.3-5 " - Cod SMIS 2014+:119305 HCL 582/2018 41,12 0,00 1.816,20 n 191,53 0,00 10.444,44 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: ” Calea Circumvalatiunii nr.67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Gh. Lazar 42" Cod SMIS 2014+:121543 HCL 676/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe Zona| 168,66 67,46 0,00 15,18 86,02 0,00 3.338,43 Soarelui Odobescu -Complex " Cod SMIS 2014+:119790 HCL 58/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe strazile: str. Maslinului, nr.11 sc.A,B, str. Cernauti, nr.10-12- 14, str. Topologului, nr.5, sc. A,B, str. Topologului, nr.1, sc.A, str. Arges, nr.4, bdul Cetatii, nr.30, str. Rasaritului, nr.5 ” - Cod SMIS 2014+:121134 HCL 638/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. 196,83 78,73 0,00 17,72 100,38 0,00 6.067,91 Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, cod SMIS 121436 HCL 674/2018 225,42 90,17 0,00 20,29 114,96 0,00 5.871,42 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Fonduri externe neramburs abile Surse proprii ale institutiilor subordona te Credite de angajament 1=2+3+4+5 6 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A, cod SMIS 119739 HCL 566/2018 Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu -Cod SMIS 2014+:117379 HCL 639/2018 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a se. -urului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; Dambovita nr.22/A” Cod SMIS 2014+:121587 HCL12/2019 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalaţiunii, cod SMIS 121578 HCL14/2019 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin »ilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Take Ionescu Torontal „cod SMIS 121133 HCL697/2018 1.606,04 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe str. Aries, nr.20 - Cod SMIS 2014+:121249 HCL 138/2019 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str, Stelelor, nr.6, bl.74, sc.D, Aleea Cristalului, nr.1, bl.74, sc.D, b-dul Take Ionescu, nr.11-13 - Cod SMIS 2014+:121538 HCL675/2018 Page 7 227,88 91,15 0,00 20,51 116,22 0,00 7.356,62 _] 354,56 141,82 0,00 31,91 180,83 0,00 8.702,06 II 205,07 82,03 0,00 18,46 104,58 0,00 4.396,16 103,94 41,58 0,00 9,35 33,01 0,00 3.136,81 II 148,74 59,50 0,00 13,39 75,85 0,00 4.120,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI o Îmbunătăţirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str.Luminita Botoc , nr.2,Luminita Botoc , nr.4,Martir Dumitru Juganaru „nr.13, Vasile Lucaciu, nr.18" Cod SMIS 2014+:120790 HCL139/2019 „Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor nr. 16-18; Gh.Lazăr, nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12, bl. 8C, cod SMIS 121240 TOTAL 2019 1=1+3+4+5 128,09 62,46 Buget Local Cheltuieli eligibile 51,24 Cheltuieli neeligibile 0,00 Fonduri Buget de externe Stat neramburs abile 11,53 65,32 24,98 0,00 5,63 31,85 Surse proprii ale institutiilor subordona Credite de angajament 0,00 2.255,84 0,00 2.883,00 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Felix nr. 23,bl.75,sc.A+B; Aleea Cascadei, nr. 1; Str.Brandusei nr. 11, str.Torontalului nr.66,bl.119,str.Brandusei nr.4,str.Linistei nr.17,bl.92, cod 165,64 66,26 0,00 1491 84,47 „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Sagului- Odobescu , cod SMIS 121401 HCL 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 256,89 0,90 102,76 0,00 0,00 0,90 23,12 131,01 0,00 3.596,29 0,00 3.187,62 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 0,90 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Reducerea si controlul poluării 510,79 212,95 299,50 1,66 0,00 0,00 10,79 200,50 10,79 200,50 B. Lucrări noi 212,95 1,66 0,00 Page 8 10,79 200,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,55 0,00 804,55 0,00 804,55

Buget Local Fonduri propuii ale DENUMIREA OBIECTIVULUI | 014” | Cheltuieli | Cheltuieli | 19 | [institutiilor] CUT 2019 Le pe Stat neramburs angajament eligibile |neeligibile - subordona abile te 0 1=2+31415 2 3 4 5 6 7 PadovaFIT Expanded - Expanding l i | PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 | 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 511,20 finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019 Smari And Sustainable Energy Consumption, acronim SASEC, e-MS RORS-300 - finantat in cadrul 82,95 1,66 0,00 10,79 70,50 0,00 293,35 INTERREG IPA 2014-2020, HCL 44/2019, 117/2019 714.02. Î i 402.06 Canalizarea si tratarea 29784 | 29784 | 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 apelor reziduale A. Lucrări în continuare 226,74 226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 226,74 226,74 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 364/2010 B. Lucrări noi 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din | 7, 10 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 413/2018 Capitolul erat SI | 4485684 | 75389 | 7.162,03 | 4.900,32 | 32.040,60 | 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 | 32.040,60 0,00 0,00 B. Lucrări noi 44.856,84 753,89 7.162,03 4.900,32 | 32.040,60 0,00 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile | 4. ss6g4 | 753,89 | 7.162,03 | 4.900,32 | 32.040,60| 0,00 0,00 poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006 Pe —— Capitolul 84.02 Transporturi 1.045,82 27,96 0,00 128,89 888,97 0,00 341.294,50 84.02.03 Transport rutier 1.045,82 27,9 0,00 128,89 888,97 0,00 341.294,50 84.02.03.02 Transportul în comun 1.045,82 27,96 0,00 128,89 888,97 0,09 341.294,50 A. Lucrări în continuare 217,31 4,35 0,00 28,25 184,71 0,00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2019 9 Cheltuieli Buget Local Cheltuieli necligibile| eligibile "The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018 B. Lucrări noi 217,31 Înnoirea flotei de tramvaie — ctapa I, cod SMIS 123654, HCL nr. 145, 146/11.04.2019 Înnoirea flotei de tramvaie — etapa TI, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, calea Bogdăneştilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019 Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens — PriMaaS, Index number PG105830 115,00 115,00 4,35 2,30 2,30 Întocmit, CONSILIER SERVICIUL M.LP. a Page 10 Buget de Surse proprii ale institutiilor subordona te Fonduri externe neramburs abile SEF SERVICIUL M.LP. 341.294,50 96.263,43 96.263,41 148.306,91 Credite de angajament 7 460,75

Atasament: Anexa_1a.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2019 - 24$0A/ 0A./0 20/09 Program Dezvoltare 2019 Rectificare nr.2 cu amendament HCL 704 /02.10.2019 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL GENERAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI - B DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C TOTAL GENERAL din care pe capitole A.Lucrări în continuare Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 B. Lucrări noi "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, ar.1” HCL 113/2019 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.184,42 51.02.01.03 Autorităţi executive TOTAL 2019 262.329,41 66.629,36 51.652,74 144.047,31 262,329,41 5.184,42 BUGET STAT 49.177,37 22.813,78 23.873,00 49.177,.37 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 1.717,51) 211.434,53 0,00 43.815,58 | 000| 49.162,15 1.717,51) _118.456,80 625.691,28 1.717,51) _211.434,53 1.606.228,64 5.184,42 5.184,42 1.990,43 0,00 1.990,43 0,00 1.990,43 1.990,43 Credit de angajament 1.606.228,64 71.374,21 909.163,15 12.501,79 1.500,00 1.500,00 200,00 m 200,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 b. Dotări independente 2.993,99 2.031,87 2.993,99 2.031,87 Dotari Directia Fiscala Dotări Primărie 276,24 276,24 9.461,79 8.844,26 1.540,00 1.603,63 1.603,63 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 65,00 Terminal mobil cu localizare prin poziţionare globală 87,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 962,12 0,00 962,12 1.540,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.540,00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B dul C.D.Loga, nr.1" ET+DALI „ Reparații capitale la ansamblul „Primaria Veche” format din imobil inscris în CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1” DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -;PMT 150,00 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 3 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 7.335,58 0,00 0,00 7.335,58 0,00 61.02.03.0rdine publică 7.335,58 0,00 09,00 7.335,58 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.909,08 0,00 0,00 2.909,08 0,00 B. Lucrări noi 1,768,69 0,00 0,00| 1.768,69 0,00 Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018 1768.69 000 000 1.768 69 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.140,39 0,00 0,00 1.140,39 000 b.Dotări independente 792,96 0,00 0,00 792,96 0,00 Dotari 792,96 0,00 0,00 792,96 0,00 Studii şi proiecte 347,43 0,00 0,00 347,43 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 147,43 0,00 0,00 147,43 0.00 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv costuri de proiectere si avizare proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.426,50 0,00 0.00 4.426,50 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 b- Dotări independente 4.426,50 0,00 0,00 4.426,50 0,00 Dotări 4.426,50 0.00 000| 4.426,50 | ao Capitolul 65.02 Învățământ 37.340,27| 6.119,95 99,25| _31.121,07 97.702,09 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.525,48 0,00 0,00 1.525,48 1.653,04 A. Lucrări în continuare 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 "Extindere in regim P+lE a Gradinitei PP [nr.26 - Corp E, F, G" Timisoara, Teiului nr.3 HCL -Taxe ISC 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 B. Lucrări noi 674,50 0,00 0,00 674,50 0,00 Page 2

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) | 0] 1284 2 3 | 4 | Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 368,00 0,00 0,00 368,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 807,98 0,00 0,00 807,98 1.653,04 a. Achiziţii imobile 172,70 0,00 __0,00 172,70 1.600,00 /Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 306,50 0,00 0,00 306,50 0.00 0,00 172,70 1.600,00 b. Dotări independente 128,70 0,00 0,00 128,70 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 506,58 0,00 0,00 506,58 53,04 Audit energetic Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 HCL 299/2017 92,02 0,00 0,00 92,02 “Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniţă PP 26 MUNICIPIUL TIMIŞOARA str. Teiului nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 “DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega nr.1” Timisoara, jud. Timiş 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 "Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara, str. Ismail ar.17 36.10 0.00 0.00 „Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare IGRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din "Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +*AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis 36,10 0.00 32,36 0,00 0,00 32,36 0,00 81,00 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00. 45,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tebnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, . Pur, Fimi: PP ur. 48, PP nr.53) Timisoara 121,90 0,00 0,00 121,90 53,04 65.02.04 Învăţământ secundar 35.814,79 6.119,95 99,25 29.595,59 96.049,05 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 10.513,90 4.645,59 89,75 5.778,56 1.391,98 Page 3

SURSE Credit de TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET : DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT (ale inst, LOCAL angajament subordonate) D123 2 4 443509| 3.300,00 000| 1.135,09 104,07 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 798,45 0,00 0,00 798,45 0,00 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr. 11 HCL13/2015, HCL 499/2017 PNDL 3.400,00 3.300,00 0,00 100,00 104,07 Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 2.859,61) 1.345,59 000| 151402 0,00 236,64 0,00 0,00 236,64 0,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 [HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 Reabilitare termica prin montare termosistem [pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem [pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 1.416,00 1.345,59 0,00 70,41 0,00 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.219,20 0,00 89,75 3.129,45 1.287,91 a. Achiziţii imobile 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 Achiziţie teren în suprafaţă de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării accesului în incinta Şcolii gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 83,00 0,00 0,00 83,00 300,00 b. Dotări independente 2.183,30 Dotari invatamant secundar inferior 663,30 Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 20 de sali de clasa pentru unitati NI , Timi de invatamant din municipiul Timisoara 1.520,00 0,00 0,00 1520.00 780.00 c. Chekuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 952,90 0,00 0,00 952,90 207,91 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 81,52 0,00 0,00 81,52 0,00 D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire Cl Scoala Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 „Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27, Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” “ExpertizatDALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram Iancu nr. 5” Timisoara, Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala Scoala generala nr. 12 „Şcoala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior A. Lucrări în continuare 992,70 85,04 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P,+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 HCL 156/2018 PNDL B. Lucrări noi Construire corp 2.al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă,. nr.5 HCL 398/2015 54,00 504,60 25,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 0,00 25.300,89 Credit de angajament „00 207,91 94.657,07 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf. HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018 0,00 0,00 85,04 0.00 907,66 329,36 0,00 578,30 0.00 7.564,43 1.145,00 0,00 6.419,43 87.322,90 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 60.204,35 500,00 0,00 0,00 500,00 2.507,70 420,05 0,00 0,00 420,03 0,00 2.548,06 1.145,00 0,00 1.403,06 3.000,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 HCL717/2018 1.596,32 Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 1.596,32 Credit de angajament 12.000,00 0,00 500,00 7.610,85 500,00 0,00 .610, 16.743,76 0,00 9,50 a. Achiziţii imobile 1334382 0,00 0,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 12.250,00 0,00 000| _12.250,00 5.000,00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 390,12 0,00 0,00 390,12 1.500,00 “Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 703,70 0,00 0,00 703,70 0,00 0,00 950 __s7330| 00| Dotari invatamant secundar superior 882,80 0,00 9,50 873,30 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.517,14 0,00 0,00) 2.517,14 834,17 “AUDIT ENERGETICTDALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00 "Expertizat AUDIT ENERGETIC+DALT+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lie N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timis “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str, Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 90,00 228,60 “AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D. Loga, Timisoara 55,00 pt 0,00 0,00 90,00 — 0,00 0,00 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 "SF + PT realizare corp cladire P+I1E cu sala sport , bazin de inot si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean - fosta PP.14", Timisoara” jud. Timis 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00 P age 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI “SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara? jud. Timis “DALI+PT — realizare instalatie climatizare [LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis „AE+expertizatDALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire Cl (scoala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timisoara, jud. Timiş” ExpertizatDALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul [Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timişoara, str. Cluj nr.12 +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”, Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş “Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis „Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara [Documentatie tehnica pentru conformare în vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL D.A.L.I +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa [Huniade nr.2 D.A.L.L+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok Actualizare „DA.L.I+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Școlar "Emanuil Ungureanu" cladire P+2E Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 178,40 0,00 0.00 178,40 177.60 0,00 0,00 177,60 120.00 0,00 0,00 120,00 250,00 0,00 0.00 250,00 _ALI8 0,00 0,00 41,18 53,32 0,00 0.00 53,32 43,00 0,00 0,00 43.00 18,32 0,00 0,00 18,32 85,00 000| 0,00 85,00 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,52 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE 0 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara „Expertizare + AB + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F, S. NITTI"), Timişoara Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pueumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 [Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20,12.2017, HCL 328/2019 TOTAL | BUGET | PROPRII | BUGET a de t 2019 STAT (ale inst. | LOCAL gajamen subordonate) 12+3+4 3 4 5 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00 108,65 0,00 0,00 108,65 0,00 122,13 0,00 0,00 122,13 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 56,61 159,34 0,00 0,00 159,34 0,00 173,30 0,00 0,00 173,30 641,04 79.808,39|__33.873,00 1.468,26| 44467.13) _113.421.08 79.808,39| _33.873,00 1.468,26| _44.467,13| __113.421,08 25.678,34| _10.000,00 000| 1567834 47.385,08 3.400,00 0,00 0,00) 3.400,00 0,00 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 791,32 0,00 0,00 791,32 0,00 2.700,07 0,00 000| 2.700,07 0,00 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu" din Timisoara „str, I, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 18.756,90 B. Lucrări noi "Reabilitare fatada si tamplarie Ambulator Spitalul de Copii, inlocuire elemente de tinichigerie, consolidare elemente de structura, construire scara secundara de evacuare, modificari interioare (necesar flux scara)" la Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara, jud. Timis HCL Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017 Refunctionalizare, reabilitare si realizare [pasarela circuit septic Ia corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017 C. Dotări independente şi alte investiţii 350,50 10,20 53.779,55 10.000,00 0,00 0,00 23.873,00 b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50.643,63 6.772,10 13.858,60 30.012,93 3.135,92 0,00 3.114,00 20.759,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 14,10 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 8.756,90 350,50 Credit de angajament 47.385,08 40.813,00 1.609,70 32.969,30 0,00 1.468,26 23.873,00 991,50 251,92 739,58 10,20 28.438,29 25.779,13 6.520,18 10.005,02 6.234,00 25.223,00 23.873,00 3.114,00 0,00 9.253,93 20.759,00 2.659,16 1.350,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCALE Credit de angajament TOTAL 2019 Radioterapie si 12+3+4 farmacia 2(SCMUT) 103,89 Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316.64 "Expertizat+Audit energetic SF+DALI+PT Extindere si modernizare Spital Clinic 400,00 86,00 Municipal de Urgenta Timisoara, inclusiv parcare subterana" Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5” jud. Timis “Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timis DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis “Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT 'Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud, Timis SF Realizare Centrul Oncologic de terapie |personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. L.Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr, V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie Page 10 0,00 0,00 70,30 0,00 0,00 73,99 0,00 0,00

SURSE TOTAL BUGET PROPRII BUGET 2019 STAT (ale inst. LOCAL subordonate) Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase I şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru [Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 100,00 ET+ audit energetic *DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,32 0,00 0,00 537,32 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp [Administrativ 430,40 0,00 0,00 430,40 0,00 „Proiect complex de investiții (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + anexe- Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si [Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului ORL. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență” 74,38 0,00 0.00 14,38 0.00 DALT+PT Reabilitare constructii si instalatii la Clinica de oftalmologie, Timisoara str. Scuarul Radian Belici nr.1, jud. Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Centrul de terapii cu fascicole de [protoni Timisoara (Proton Therapy Center Timisoara-PTCT) 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 21.468,19 0.00 150,00 21.318,19 89.736,19 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.515,21 0,00 150,00 5.365,21 47.472.06 A. Lucrări în continuare 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 1.025,37 0,00 0,00 1.025,37 4.227,43 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament B. Lucrări noi PT+Executie "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " HCL 64,32 0,00 3 0,00 41.166,20 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7- 8,Timisoara HCL 278/2019 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCI, 585/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Teatrul German 143,00 10,00 3.672,52 0,00 0,00 0,00 150,00 10,00 3.522,52 6.948,65 2.078,43 1.034,53 145,82 Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 201,70 687,01 0,00 0.00 0,00 150,00 0,00 0,00 884,53 0.00 use) 90| 201,70 0,00 0,00 150,00 537,01 0,00 2.637,99 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic L.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul (German de Stat Timisoara DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de spatiu multicultural DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii 133,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,99 160,08 133,88 53,17 2.078,43 0,00 0,00 0,00 53,17 400,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 60,00 100,00 0,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” losefin, str. Gh.Baritiu HCL 563/2018 277,10 0,00 0.00 277,10 0,00 Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 ( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta [N.Balcescu nr.7-8, Timisoara [DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str, Izlaz nr.40,Timisoara in centru cultural multifunctional 417,61 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) BUGET LOCAL Credit de angajament 71,83 0,00 0,00 71,83 0,00 Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", în Timişoara 610,32 0,00 0,00 610,32 0.00 DALI+PT Reabilitarea Corpului vechi din imobilul Palatul Culturii, str. Alba Iulia nr.2 10,00 0,00 0,00 10,00 1.387,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timisoara 10,00 0,00 0,00 10,00 591,43 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str, Alba Iulia- Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00 SF+PT+Realizare fundatie si amplasare CATARG în Piata Libertatii din Timisoara 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 [DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor” 15,83 0,00 0,00 15,83 0.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 a Galeria Helios, P-ta Victoriei nr 5,59 0,00 0,00 5,59 0,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale VICII Cultu 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 b. Dotari 0,00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+PT + Executie Monument al Revolutiei din Decembrie 1989 -Timisoara 429,00 0,00 0,00 429,00 0,00 67.02.03.06 Casa de cultură 22.00 0,00 0,00 22,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări independente 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 Dotări Casa de Cultura 22,00 0,00| 0,00 22,00 0,00 Page 13

SURSE Credit de TOTAL PROPRII | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 2 3 4 5 67.02.0501 Sport 5.483,46 0,00 000| 5.483,46 37316,15 A+ Lucrări în continuare 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 12.610,93 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 12.610,93 B. Lucrări noi 2.108,63 0,00 0,00 2.108,63 24.417,86 [Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, [teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str. Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 319/2018, HCL 366/2019 2.093,00 0,00 0.00 2.093,00 24.130,65 PT-+Executie Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” HCL 15,63 0,00 0,00 15,63 28721 C. Dotări independente şi alte investitii 2.074,83 2.074,83 c. Studii şi proiecte 1.068,79 1.068,79 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str, N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 7021 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Consiantinescu, Alee Dedeman 228,60 0,00 0,00 SF + PT Bază sportivă de antrenament - zona Stadion-str.Cerna, Timişoara” 80,00 0,00 0,00 DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 Expertizare si reconstituire documentatii Carte Tehnica la Sala Polivalenta "Constantin Jude" Olimpia),Aleca FC Ripensia nr. 11 (Olimpia),Aleea pensia nr. 101.46 0.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Iude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr. 11 91,50 0,00 0,00 SF Amenajare terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal 80,00 0,00 0,00 Page 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei TOTAL 2019 BUGET STAT SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) DALI+PT Reabilitare Baza sportiva -Stadion rugby , str.Pictor Aman, nr.11 b. Dotări independente Dotari Sala Polivalenta "Constantin Jude”: Dotari echipamente Complex Sportiv Bega Dotari Stadion rugby str. Pictor Aman nr.11 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 68,00 1.006,04 226,89 0,00 0,00 0,00 1.006,04 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 9.904,25 0,00 0,00 9.904,25 4.150,00 A. Lucrări în continuare 3.222,76 0,00 0,00 3.222,76 0,00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.55 0.00 0.00 6.55 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 3.185,26 0,00 0,00 3.185,26 0,00[ Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 30,95 0,00 0,00 30,95 0,00 B- Lucrări noi 6.210,24 6.210,24 4.000,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 2.448,79 0,00 0,00 2.448,79 0,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 3.761,45 0,00 0,00 3.761,45 4.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 471.25 0.00 0.00 47125 150.00 2 ş E > A c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 471,25 0,00 0,00 471,25 150,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac 53,55 0.00 0,00 53,55 0,00 Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde 77,35 0,00 0,00 7735 0,00 Credit de angajament 157,60 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SURSE DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei şi tigrii) la Grădina Zoologică Timişoara” SE Amenajare teren (parc, parcare) Str Paul Constantinescu colt cu Str Dreptatea Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase B. Lucrări noi PT+ Reabilitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium, Piata Romanilor,nr.3 „Timisoara HCL C. Dotări independente și alte investiţii b. Dotări independente Bust Ion Oprea primul proptop roman e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială BUGET | PROPRII | BUGET Credit de t STAT (ale inst. | LOCAL | “PIPI subordonate) 1=2+3+4 2 4 39,27 0,00 0,00 39,27 0,00 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 124,95 0,00 0,00 124,95 0,00 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 11,64 0,00 0,00 11,64 0,00 64,27 0,00 0,00 64,27 797,98, 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98, 10,00 0,00 0,00 10,00 797,98 54,27 0,00 0,00 54,27 0,00 2227 0,00 0,00 2227 0,00 2221 0,00 0,00 22,21 0,00 32,00 0,00 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente 32,00 0,00 0.00 1.343,20 0,00 “= 1.343,20 336,00 0,00 0,00 336,00 Dotari pentru persoane vârstnice c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentație pentru avizare şi autorizare ISU - Bdul. Dragalina nr. 38-42 DASMTM TOTAL 2019 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 0,00 0,00 Documentaţie pentru avizare şi autorizare ISU - str. Sever Bocu nr. 44A DASMTM 48,00 0,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 45,00 0,00 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 45,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 45.00 0.00 0.00 45.00 | oool Ă a Dotări independente 45,00 0,00 0,00 45,00 oval Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 45.00 0.00 5.00 45.00 II 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 26,78 0,00 0,00 26,78 C. Dotări independente şi alte investiţii 26.78 0.00 0.00 26.78 doo > şi A Dotări independente 26,78 0,00 0,00 26,78 000) Dotari Servicii pentru copii si familie 26.78 000 0.00 26.78 IN 68.02. 11 Creşe 340,21 0,00 0,00 340,21 | C. Dotări independente şi alte investiții 340.21 0.00 000 340.21 0.00 E şi b. Dotări independente 86,00 0,00 0,00 86,090 0,00 [Dotari creşe 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 254.21 0,08 0,00 254,21 0,00 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 35.71 0.00 0.00 3571 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 SF + PT (incusiv verificare) „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 32,50 0,00 0,00 32.50 0.00 DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu nr.37A si refunctionalizare in creșă 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 595,21 0,00 0,00 595,21 0,00 Page 17

TOTAL 2019 DENUMIREA OBIECTIVULUI C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 3 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 310,95 +PŢ n, SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz 143,50 SF+PT " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 106,99 0,00 0,00 106,99 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 60,46 0.00 0.00 60.46 0.00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 10.469,16 0,00 0,00 10.469,16 12.966,70 10.02.03 Locuinţe 3.941,39 oa 0,00 3.941,39 46.846,70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.941,39 0,00 0,00| _. 3.941,39 46.846,70 A-Lucrări în continuare 852,37 0,00 0,00 852,37 2.046,70 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara" HCLA14/2009 HCL 74/2016 141,00 0,00 0,00 141,00 2.046,70 Reabilitare termica imobil Calea Sagului ar.31-| 33 HCL 145 /31.10.2016 711,37 0,00 0,00 711,37 0,00 B. Lucrări noi 2.300,00 0,00 0,00) 2.300,00 44.700,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2.300,00 0,00 0,00 2300.00] 44.700,00 C. Dotări independente şi alte investiţii P 3 y 789,02 0,00 0,00 789,02 100,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 789,02 0,00 0,00 789,02 100,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade [ | imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 DALI+PT Reabilitare și faţade 1 imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 TOTAL 2019 BUGET STAT DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 165,00 150,00 0,00 224,02 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 0,00 Credit de angajament BUGET LOCAL 165,00 150 N , 2 50,00 100,00 4.635,00 22.350,00 4.635,00 22.350,00 A 70.02.05.91 Alimentări cu apă 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 1.190,00 oo Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 410.00 0.00 000 410.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 780,00 0,00 0,00 780,00 B. Lucrări noi 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 22.350,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 92/2018 724,00 0,00 0,00 724,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, D. Dinicu HCL 437/21.11.17 274,00 0,00 0,00 274,00 "0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str, Neajlov HCL 438/21.11.17 274,00 0.00 274.00 000 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 276,00 0,00 0,00 276,00 0,00 Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 0.00 970.00 0.00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 0,00 50,00 1.530,00 PT-+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 230,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 870,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 430,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 690,00 PT+Executie Fantana ornamentala zona Michelangelo HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 150,00 PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 18.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii p ţ 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 Page 19

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF Fantana ornamentala Michelangelo SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara SF- Fantana Ornamentala Selgros SF+PT Executie podet canal desecare 263 str. Neajlov 263 str. N. Stoica de Hateg B. Lucrări noi public în Parcul Botanic HCL 470/2018 Studii şi proiecte ilumintului public în Parcul Botanic Calea Buziaşului - str, Siemens 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu - Fantana Ornamentala Galeria 1 Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 0,00 8,00 0,00 Fantana Ornamentala Praktiker 0,00 8,00 0,00 CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP | 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00;-- SF+PT Executie podet canal desecare CCP 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. luminat public și electrificări 690,56 0,00 0,00 690,56 3.500,00 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00) [PT + Executie lucrari extindere iluminat 312,57 0,00 0,00 312,57 3.500,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,99 0,00 0,00 371,99 0,00 377,99 0,00 0,00 377,99 0,00 Studiu de fezabilitate privind extinderea 8,33 0,00 0,00 8,33 0,00 SF - Extindere iluminat public în parcare 39,87 0,00 0,00 39,87 0,00 SF - Extindere iluminat public zona Calea 26,78 0,00 0,00 26,78 0,00 Aradului Est Page 20

SURSE Credit de TOTAL BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2019 STAT fale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) str.Iosif Sarbu 1453 0.00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str, Măcin 2613 0.00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore [Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea 'Torontalului şi Aleea Viilor 2074 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str, Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 SF - Reîntregiri reţele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timișoara 33,45 0,00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timișoara 33.45 0.00 SF - Modernizare iluminat public Blv, Take Jonescu 4136 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion prmuțiu 41.72 0.00 SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii 6765 000 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.202,21 0,00 0,00 1.202,21 270,00 B. Lucrări noi 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 PT+Executie Protectie Minaret Piata Sf. Gheorghe Timisoara HCL 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 116221 0.00 0.00 1162.21 270.00 1 3 d x 2 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.162,21 0,00 0,00 1.162,21 270,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ, PUD, 200,00 0,00 0,00 200,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre ANL pe terenul situat in Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 130,00 0,00 0,00 150,00 132,00 PUZ in vederea construirii de locuinte de catre l din Timi F 446813 ANL pe terenul din Timisoara ( C 6813) 50,40 0,00 0.00 50.40 138.00 Actualizare harta strategica de zgomot 64.26 0.00 0.00 64.26 0.00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65,45 0,00 0,00 65,45 0,00 Expertiza, DALI +PT Reabilitare Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 17,90 0,00 0,00 17,90 0,00 Page 21

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.03 Reducerea si controlul poluarii C, Dotări independente și alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor C. Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Dotari salubritate TOTAL 2019 1=2+3+4 614,20 702,79 144,59 144,59 BUGET STAT 0.00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII | BUGET aa t (ale inst. | LOCAL 5J subordonate) 3 4 5 0,00 614,20 0,00 0,00 702,79 200,00 0,00 144,59 0,00 0,00 144,59 0,00 Studii şi proiecte DALI+PT Retehnologizare si modernizare statie de sortarea deseuri din Municipiul Timisoara, str. Mile Carpenisan nr.3 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare prin instalarea unor unitati de cogenerare cu HCL 92/2017 PT+ Executie lucrari privind maximizarea cu CET Centru HCL 263/2016 PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 218,70 0,00 0,00[. 218,70 200,00 26.921,78 0.00 0,00 26.921,78 100,00 26.921,78 0,00 0,00 26.921,78 100,00 5.181,58 0,00 0,00 5.181,58 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 , 366,54 0,00 0,00 366,54 puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată 4.143,00 0,00 0,00 4.143,00 producerii de energie termică la CET Freidorf 672,04 0,00 0,00 672,04 0,00 21.740,20 C. Dotări independente şi alte investiţii Studii și proiecte 0,00 0,00 21.740,20 740,20 0,00 0,00 740,20 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 43,90 0,00 0,00 43,90 Page 22

SURSE PROPRII BUGET (ale inst. LOCAL subordonate) 0 1=2+3+4 2 | 3s | 4 | 5 | Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana" etapa III 160,65 0,00 0.00 160,65 SF Unitate de cogenerare utilizand energia | nula regenerabila - biomasa 250,00) _0,00| 0,00 250,00 100,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea unei noi cereri de finantare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 7115563) 9.184,42 0,00| 6257121) _1.219.600,79 84.02.03 Transport rutier 71.155,63 9.184,42 0,00) __62.57121|__1.219.600,79 84.02.03.02 Transportul în comun 22.242,06 | oo 0,00 22.242.06 888.617,34 B. Lucrări noi 530,40 0,00 ol 530,40 304.036.06 PT+execuție C10.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord HCL476/2009 HCL 201 186/2016 HCL 91/2019, HCL 108/2019 369,00 0.00 0.00 369,00 81931.00 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009, HCL 636/2018 61,40 0,00 0,00 61,40 149.355,06 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009, HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 21.711,66 0,00 0,00 21.711,66 584.581,28 b.Dotări independente 21.003,14 0,00 0,00| _21.003,14 583.842,28 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21.003,14 0,00 0,00 21.003,14 583.842,28 Page 23

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) 14.241,68 Credit de angajament /Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 4.690,96 4.690,96 'M7a.Innoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL475/2018 HCL 488/2017; HCT, 475/2018 Achiziţie ambarcatiune Achizitie navă turistică Sistem proiectie holografica Poarta Cetatii Achizitie statii de transport public, HCL 108/2019 Achizitie de mijloace detransport public autobuze electrice (statie de transformare depou Dambovita, racordare statiide inacrcare rapida, statii de incarcare lenta) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Studii si proiecte PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL 558.402,50 183,00 0,00 0,00 183,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 1.150,00 140,00 0,00 0,00 140,00 700,00 100,00 0,00 0,00 13.539,78 1.000,00 1.000,00 10.000,00 SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timişoara”, situat în str. Gării, ar, 17 SF+PT Ml6a.Amenajarea retelei urbane de [piste de biciclete - etapa a II-a Sustainabie Urban Mobility Indicators (SUMI) SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V, respectiv pe relatia N-S SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 PNDE Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 PNDL 708,52 0,00 708,52 0,00 293,52 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 35,00 10,00 0,00 0,00 10,00 25.00 0,00 0,00 25.0, 100,00 0,00 0,00 100,00 145,00 0,00 0,00 145,00 19271,96| 9.184,42 0,00| _10.087,54 159.200,00 13.060,01| 9.184,42 0,00 3.875,59 0,00 442695). 2.968,13 0,00 1.458,80 8.281,31 6.216,29 0,00 2.065,02 Page 24

SURSE Credit de BUGET PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonate) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 351.77 0.00 0.00 351.77 0.00 B. Lucrări noi 5.485,85 0,00 0,00 5.485,85 159.200,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 5.900,00 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 2.791,85 0,00 0,00 2.791,85 121.400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726,10 0,00 0,00 726,10 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str, Jiul 109,71 0,00 0,00 109,71 0,00 - Actualizare SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0,00 0,00 50.00 0,00 SF+PT Pasarelă Indrăgostiţilor ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 73,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 108,66 0,00 0,00 108,66 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 25,99 0,00 0,00 25,99 0,00 Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 30.241,61 0,00 000| 30241,61| 171.783,45 A. Lucrări în continuare 1.657,71 0,00 0,00 1.657,71 3.500,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL | 188/2014,HCL 186/2015 2.807,69 0,00 0,00 2.807,69 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 9,66 0,00 0,00 9,66 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 859,66 0,00 0,00 859,66 0,00 |Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade [HCL 578/2013 2.420,18 0,00 0,00 2.420,18 3.500,00 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor [HCL 2010/2016 1.560,52 0,00 0,00 1.560,52 0,00 B. Lucrări noi 17.252,00 0,00 0,00 17.252,00 167,397,36 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad L/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364,00 0,00 0,00 364,00 0,00 Page 25

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 Modernizarea strazilor din piatra cubica din [municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL PT+ Execuţie Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 Amenajare parcare Bd.Take Ionescu HCL Amenajare Inelul II de circulatie, sector cuprins intre str.A.Demetriade si Bv.J.H.Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega HCL 564/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI-+PT Reabilitare Piaţa Victoriei SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre (Calea Mosnitei si DC149 1.117,64 2.120,09 3.417,00 1.117,64 2.120,09 3.417,00 3.297,36 SF+PT Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 1.566,00 1.566,00 1.956,53 1.956,53 9.000,00 100,00 100,00 4.529,74 4.529,74 1.000,00 1.000,00 1.081,00 1.081,00 5.331,90 0,00 0,00 5.331,90 886,09 5.331,90 0,00 0,00 5.331,90 886,09 364,57 0.00 0,00 364,57 86,09 20,35 0,00 0,00 20,33 0,00 79,10 0,00 0.00 79,10 0,00 35,81 000| 000|, 35,81 0,00 25,53 0,00 0.00 25,53 0,00 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 107,48 0,00 0,00 107,48 0,00 Page 26

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - /Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF-+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Actualizare SF Modernizare si extindere B-dul Sudului (tronson Prof. A. Podeanu- L.Rebreanu) SF+PT Amenajare parcare Str Dr Iosif Nemoianu SF+PT Reabilitare zona Piata Traian SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de angajament 242,83 50,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 242,83 0,00 0,00 50,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200.00 SF +PT Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0.00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne 65,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 65,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop şi Calea Torontalului SF Inel IV tronson Calea Buziaşului - Malui stâng al Canalului Bega SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 34,00 345,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 345,00 0,00 442,00 0,00 0,00 442,00 0,00 531,00 0,00 0,00 531,00 0,00 115,00 0,00 0,00 113,00 0.00 SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloşca 246,00 0.00 0,00 246,00 0,00 SF Inel IV tronson str. Cloşea - Calea Bogdăneştilor SF Modernizare si extindere str, Ovidiu Cotruş 225,00 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 225,00 0,00 Page 27

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate) Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI angajament SF-+PT Amenajare strada Stefan Szonyi SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chişodei SF+PT Zona Calea Urseni SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter -| Canal Bega SF+PT Amenajare zona Kuntz 00 Alte studii si proiecte parcări 100,00 0.00 Alte studii şi proiecte drumuri 150,00 0.00 DIRECTOR DIR GONOMICĂ SEF SERVICIUL M.LP. Gabriela RIGA 7 i CONSILIER S.M.LP. fl Luminiţa Toma Page 28

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2019 - 24802/01.102019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2019

Avand in vedere:

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate în vederea cuprinderii în bugetul local a

proiectelor cu finanțare nerambursabilă ce au fost semnate în ultima perioadă;

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/

redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru asigurarea

cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare,

componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art.

20 alin.1 și art.82; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea

unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a,

art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si supun

dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1