keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

Hotararea Consiliului Local 83/09.03.2010
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010-4581/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(b) şi alin.(4) lit.(a) şi art.63 alin.1 lit.(c) şi alin.4 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2010; Anexei nr. 2 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe, pe anul 2010; Anexei nr. 3 - Programul de investiţii (bugetul local, credite, fond rulment, fond de locuinţe) pe anul 2010; Anexei nr. 4 - Bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010; Anexei nr. 5 - Venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local - anul 2010; Anexei nr. 6 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - anul 2010, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Cantinei de Ajutor Social;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VERONICA BUMBUC
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr. DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET | BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII MIILEI 2010 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 21.429,98 00.07 21.429,98 00.08 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.493,80 30.10.50 18,20 00.09 19.917,98 15.658,92 2.250,00 500,00 10.671,00 40,00 27,00 251,00 1.919,92 1.889,00 1.889,00 Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant 7 - N 10 11 12 13 14 15 16 33.10.05 33.10.08 33.10.14 33.10.16 33.10.17 33.10.19 33.10.50 Venituri din prestari de servicii Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Alte venituri din prestari de servcii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 18 34.10.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Amenzi, penalitati si confiscari Alte amenzi, penalitati si confiscari 20 32.10.50 36.10 36.10.50 37.10 37.10.01 2,00 456,80 456,80 1.861,26 1.825,26 Diverse venituri Alte venituri 22 Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari 24 —_ - - . —_ _ _ _ a) Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Alte transferuri voluntare Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 25 37.10.50 36,00 IN d Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice IV. SUBVENTII Subventii de la alte administratii 28 39.10.01 2,00 3.904,00 3.904,00 Subventii pentru institutii publice 31 3.904,00 43.10.09 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL CHELTUIELI | CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | | | 39 wo II 25.335,98 24.842,64 4.632,11 18.697,97 1.512,00 0,56 493,34 493,34 O W O W| OM -J| O a an N O O 0 co O Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale 3.773,00 3.773,00 3.456,50 2.148,43 1.308,07 316,50 316,50 O N TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din totai capitol A N O A a O 46 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 47 54.10.10 3.773,00 * * - " * * * “ “ _ - - _ Ce si _ _ - - -_ -_ —_ a _ 7 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE E co 21.562,98 17.969,06 17.969,06 2.220,68 15.747,82 50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51 TITLUL II BUNURI SI SERVCII a N N O O —_J un - —_ i m i - . . “ - _ _ -_ Pagina2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator: Program TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol OI W 9 0,56 10 6, ÎL invatamant prescolar si primar 55 65.10.03 65.10.03.01 65.10.03.02 65.10.04 65.10.04.01 65.10.04.02 4.471,72 65.10.0403. 912,82 65.10.05 9.766,46 7.515,86 2.250,60 5.434,54 invatamant prescolar Un on) invatamant primar 57 58 59 invatamant secundar invatamant secundar inferior n - "- O va Q invatamant secundar superior Invatamant profesional o —a Invatamant postliceal 62 O 00 Ș S | Servicii auxiliare pentru educatie 63 65.10.11 1.860,00 internate si cantine pentru elevi 64 65.10.11.03 1.860,00 Alte servicii auxiliare 65 65.10.11.30 0,00 Cultura, recreere si religie CHELTUIEL CURENTE ITI TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 67.10 1.682,00 1.205,16 263,00 1.242,16 176,84 176,84 O —_l O -al O , O| T1 11 IN O Servicii culturale 72 13 74 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei | 75 Asigurari si asistenta sociala 76 68.10 CHELTUIELI CURENTE TT TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.10.03 1.682,00 67.10.03.04 1.072,00 67.10.03.06 610,00 67.10.50 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 1.911,92 399,92 1.512,00 - -_ " "- _ TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA _ O a 1 CHELTUIELI DE CAPITAL O -—l O I Ol Pagina 3/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate 81 82 83 68.10.05 399,92 68.10.05.02 399,92 68.10.06 1.512,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | REZERVE 97.10 96.10 PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU EC. SMARANDA HARACICU Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

JUDEŢUL: TIMIS Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2010 - mii lei - Bugetul instituţiilor publice Bugetul Bugetul Cod Bugetul finanțate din | instituțiilor publice | împrumuturilor rând local venituri proprii si | finanțate integral externe şi subventii din | din venituri proprii interne bugetul local Bugetul fondurilor Veniturile si Transferuri Total între bugete**) buget (se scad) general Total externe cheltuielile evidentiate nerambursabile |in afara bugetului local 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 1=1+2+3+4+35+6 8,00 9=7-8 * * . . - * E) _ _ _- - _- 646.905,91 593.192,00 357.212,00 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20) Venituri curente (rd.03+17) 5.490,53 300,00 21.376,83 21.376,83 699.109,25 636.298,81 357.212,00 699.109,25 636.298,81 557.212,00 o 25.335,98 21.429,98 o N Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: o Ww 1.594,00 1.594,00 1.594,00 o n. N N —_ _ -_ —_ —_ a —_a —_a —_ —_ O o — 0 an | e) N —_ o - o 1.594,00 Impozit pe profit 1.594,00 1.594,00 o Un Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane . . 300.648,00 fizice, din care: 300.648,00 300.648,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) 300.648,00 1.451,00 85.181,00 167.462,00 141.095,00 300.648,00 1.451,00 85.181,00 167.462,00 141.095,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 300.648,00 1.451,00 85.181,00 167 462,00 141.095,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Impozite şi taxe pe proprietate . . - _- _- _ _ _- _ Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) Sume defalcate din TVA O 1 659,00 659,00 659,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe pe servicii specifice 378,00 378,00 378,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 25.330,00 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 25.330,00 25.330,00 876,00 35.980,00 20.249,00 Alte impozite si taxe fiscale 876,00 79.086,81 20.251,00 876,00 79.086,81 20.251,00 21.429,98 2,00 Venituri nefiscale 300,00 21.376,83 Venituri din capital Operatiuni financiare Subvenţii (rd.21+22+22.1) 33.464,91 32.176,91 3.904,00 o 42.559,44 32.176,91 41.271,44 32.176,91 5.190,53 Subvenţii de la bugetul de stat e Pagina 1 din 2

Bugetul instituțiilor publice Bugetul Bugetul Cod Bugetul finanțate din | instituțiilor publice| împrumuturilor rând local venituri proprii si | finanțate integral externe şi subventii din | din venituri proprii interne bugetul local Bugetul fondurilor Veniturile si Transferuri Total externe cheltuielile evidentiate nerambursabile |in afara bugetului local între bugete*") - buget (se scad) general 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7=1+2+3+4+5+6 8,00 9=7-8 3.904.00 5.190,53 9.094,53 9.094,53 1.288,00 1.288,00 708.467,36 705.367,05 548.466,52 545.366,21 205.138,68 205.138,68 203.984,52 203.984,52 24.800,00 24.800,00 80.955,00 80.953,00 Subvenţii de la alte administrati N N 1.288,00 646.905,91 513.405,35 199.606,57 175.968,02 24.800,00 80.955,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22,1 235.333,98 24.842,64 4.632,11 18.697,97 5.490,53 30.734,94 4.728,00 900,00 3.828,00 N WV CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34) 5.490,53 N au Cheltuieli de personal Bunuri si servicii 5.490,53 Subventii IN o W | CU) N N N 1 m Fonduri de rezerva 1.886,00 4.545,91 mw O 1.886,00 4.545,91 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 1.886,00 Alte transferuri 4.545,91 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare N OD Ww —_ 1.295,75 1.295,75 22.544,10 1.804,00 110.270,56 23.230,00 1.512,00 0,56 493,34 Asistenta sociala Alte cheltuieli 24.056,10 1.804,56 134.800,73 25.200,11 1.970,11 23.230,00 24.056,10 1.804,56 134.800,73 25.200,11 1.970,11 23.230,00 . * - - * + + - _ - _ - _ _ El _- W | > | Cheltuieli de capital Ww an 24.036,83 1.970,11 1.970,11 Operatiuni financiare (rd.36+37) o Imprumuturi acordate Ww _ Rambursari de credite externe si interne 23.230,00 W 0 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent | 39 Rezerve fa O EXCEDENT (-) 9.358,11 9.358,11 9.358,11 (rd.01-rd.23) Fa —_ . . - - * _ - - - _ - - _ _ _ - - _ EI - _ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU EC. SMARANDA HARACICU Pagina 2 din 2

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2010— 554| /25.02.2010 AVIZAT, VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU REFERAT privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere: = Legea bugetului de stat pe anul 2010 cu nr. 11/2010; = Adresa nr. 2039/22.02.2010 a D.G.F.P. Timiş privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale: 1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Cod 11.02.02 = 140.863 mii lei - din care: o cheltuieli de personal pentru învăţământ 130.651 mii lei o ajutor social 785 mii lei o asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, obiecte inventar, creşe, servicii comunitare 9.427 mii lei 2. sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 232 mii lei 3. cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) = 648 mii lei = Ordinul 34/09.02.2010 al Ministerului Administraţiei şi Internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populației în

sistem centralizat; suma prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 pentru Municipiul Timişoara — 217 69 mii lei. | = Ordinul nr.1032/16.02.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanțare în anul 2010; fonduri alocate pentru | Municipiul Timişoara — 4.545,91 mii lei. m Având în vedere adresa Serviciului Resurse Umane nr.SC2010- 450725. 02. 2010 E privind art.ll anexa nr. III din legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice referitor la fundamentarea cheltuielilor de personal; Ținând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si unităților de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 aln.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor: - Anexa nr.1 — Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2010; - Anexa nr.2 — Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2010; - Anexa nr.3 — programul de investiții (bugetul local, fond rulment, surse în afara bugetului local, fond de locuinţe) pe anul 2010; - Anexa nr.4 — bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010; - Anexa nr.5 — venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local — anul 2010; - Anexa nr.6 — bugetul fondurilor externe nerambursabile — anul 2010 ; DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIUL BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA SFANCIU Cod FP 33-01, Ver.1

Atasament: Anexe_nr_3_Lista_investitii.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2010 -4581/25.02.2020 PROGRANI INVESTIȚII 2010 ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE rel LOCAL 1 2 6 TOTAL GENERAL 134.307,39) 20.767,52| 7.000,00) 1.800,00|104.739,87 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 14.438,75) 20.767,52| 1.765,00 0,00| 51.906,23 LUCRĂRI NOI -B 30.496,73 0,00; 2.956,57) 1.800,00| 25.740,16 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 29.371,91 0,00; 2.278,43 0,00| 27.093,48 TOTAL GENERAL... . 134307,39) 20767.52, 1.000,00, 1.800,00|104.739,87 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 2.308,90 0,00 0,00 0,00| 2.308,90 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.308,90 0,00 0,00 0,00| 2.308,90 A.Lucrări în continuare 302,00 0,00 0,00 0,00 302,00 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 302,00 0,00 302,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.006,90 0,00 0,00 0,00; 2.006,90 Dotări independente 986,87 0,00 0,00 0,00 986,87 Dotări Primărie 859,03 0,00 859,03 Dotari directia Fiscala 127,84 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00 0,00 0,00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii + Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 | 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii 416,03 0,00 0,00 0,00 416,03 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 183,03 0,00 163,03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 153,00 0,00 153,00 DALI + PT Reabilitare sediu PMT din Bv.C.D.Loga nr.1 100,00 100,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 a populației A.Lucrări în continuare 945,00 0,00 0,00 0,00 945,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2005 945,00 0,00 945,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 507,00 0,00 157,00 0,00 350,00 61.02.03.Ordine publică 507,00 0,00[ 157,00 0,00 350,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 507,00 0,00 157,00 0,00 350,00 A. Lucrări în continuare 507,00 0,00 157,00 0,00 350,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 507,00 157,00 350,00 Capitolul 65.02 Învățământ 2.957,37 0,00 556,46 0,00) 2.400,91 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 371,00 0,00 0,00 0,00 371,00 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10,00 9,00) 0,00 0,00 10,00 Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 10,00 10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 RULMENT | LOCUINȚE C.Dotări independente şi alte investiții 287,00) 0,00 0,00 Dotări independente 30,00 0,00 0,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 15,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 15,00 Studii şi proiecte 257,00 0,00 0,00, PT Extindere gradinita PP 32 49,00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15,00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15,00 SF + PT Constructie gradinita si cresa in regim P+1 pe Calea Aradului 158,00 SF + PT Bransament gaz cu CT Gradinita PN 18 20,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 74,00 A.Lucrări în continuare 0,00 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare Scoala Generala nr. 29 corp Vaslui HCL 424/2009 10,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 64,00 0,00 0.00 0,00 64,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Studii şi proiecte 64,00 0,00 0,00 0,00 84,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 64,00 65.02.04 Învățământ secundar: 2:586,37 0,00, 556,46 0,00) 2.029,91 85.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.586,37], 0,00 556,46 0,00) 2.029,91 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 531,34 0,00 968,66 PȚ+ Amenajare campus scolar la Scoaia generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.500,00 531,34 968,66 C. Dotări independente şi alte investiții 1.086,37 0,00 25,12 0,00; 1.061,23 Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 50,00 50,00 Studii şi proiecte 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 500,00 500,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 536,37 0,00 25,12 0,00 511,25 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 167,43 25,12 142,31 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 170,10 170,10 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 148,84 148,84 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 1.475,50 0,00 12,10 0,00; 1.463,40 66.02.06 Spitale 1.475,50 0,00 12,10 0,00; 1.463,40 A. Lucrări în continuare 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 15,50 15,50 B. Lucrări noi 860,00 0,00 12,10 0,00 847,90| Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2008,HCL 23/2010 COFINANTARE 460,00 12,10 447,90 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 400,00 0,00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00) Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L.. Turcanu Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Țurcanu", Timişoara Str. 1. Nemoianu nr 3 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 60,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 10.924,48 1,500,00 67.02.05.01 Sport 190,40 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii 190,40 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 190,40 0,00 DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 190,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.734,08 1.500,00 9.234,08 67.02.05.03 intreținere grădini parcuri zone. verzi, baze sportive. şi de „agrement (Gradina i Zoologica si Botanica) 1.500,00. 0,00 1.500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 1.500,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCl. 383/2007 1.500,00 9,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 Dotări independente Dotari Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.0503 Întreţinere grădini parcuri: zone A verzi, baze sportive şi de agrement". A. Lucrări în continuare 0,00 323408). 946,48 1.500,00 0.00 0,00 7.734,08 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 933,48 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 B, Lucrări noi 13,00 5.499,78 1.500,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 480/2007 250,23 0.90 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 288,95 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100,00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 100,00 100,00 Reamenajare Parcul Justiției, HCL 485/2007 100,00 100,00 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0,30 0,39 0,30 0,30 Modernizare Parcul Carmen Syiva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 1.000,00 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10,00 10,00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 10,00 10,00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 60,00 60,00

ALTE FOND FoND DE | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | LOCAL PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 60,00 60,00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul |. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 20,00 20,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor ion Creanga HCL 305/2009 4.500,00 1.500,00 3.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.787,82 0,00 0,00 0,00| 1.787,82 Dotări independente 215,75 0,00 0,00 0,00 215,75 Achizitie teren pentru statie de compostare 10,00 10,00 Achizitie teren perdea forestiera 10,00 10,00 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timișoara Szeged HCL 7/2009 195,75 195,75 Studii şi proiecte 1.572,07 0,00 0,00 0,00| 1.572,07 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 10,00 10,00 DALI +PT Amenajare spațiu verde intersecția str. Reşița-Calea Şagului 20,00 20,00 Cadastru verde și realizare Registrul Spaţii Verzi (.24/2007)(Centrul Civic, Parcul Centrat, Parcul Justitiei) 10,00 10,00 Proiect" Implementare Sistem Management de mediu conform ISO 14001in cadrul Primariei Municipiului Timisoara 10,00 10,00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 257,92 257,92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 120,00 120,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea 58.08 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 58,08 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 58,08 0,00 0,00 58,08 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 58 08 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 7 58,08 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5,7,9 58,08 0,00 0,00 sa.0a SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 58 08 Dambovita nr. 80 7 58,08 SF + PȚ Amenajare loc de joaca si canisita Calea 41,65 0.00 0.00 Buziasului 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 4165 Orion 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 41,65 0,00 0,00 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 26,56 26,56 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 41,65 41,65 Amenajament silvic 24,99 24,99 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Rozelor 95,20[- 0,00 0,00 95,20 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei 95,20 0,00 95,20 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor l, Creanga 350,00 0,00 350,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet 95,20 0,00 95,20 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 458,00 0.00 0,00 0,00 458,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 458.00 0.00 0.00 00 458.00 68.02.06 Centrul pentru voi 1 400,00 0,00 0,00 0.00 400,90 A. Lucrări în continuare B. Lucrări noi

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE C. Dotări independente şi alte investiții 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Dotări independente 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie 400,00 0,00 0.00 0,00 400,00 rivind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 400,00 400,00 68.02.15.01 Centru comunitar 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 C. Dotări independente şi alte investiții 58,00 9,00 0,00 0,00 58,00) Dotări independente 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00| Dotări 58,00 58,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 64 95402| 20.767,52| 4.140,13| 1.800,00| 38.246,37 70.02.03 Locuinţe 24.370,52| 20.767,52 119,00|-1,800,00|:;: 1.684,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 23.940,52| 10.767,52 119,00| 1.800,00) 1.254,00 A.Lucrări în continuare 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piața Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 Reabilitare termică str. Petre Rămneanțu, nr.15/A 100,09 100,08 0,00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str, Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 686,52 686,52 0,00 Reabilitare termică Caiea Torontalului, nr.13 1.159,85| 1.159,85 0,00 Reabilitare termică Aleea F.C.Ripensia, nr.10-12 | 1.051,54; 1.051,54 0,00 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 324,66 324,66 0,00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167,64 167,64 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1.312,90] 1.312,90 0,00 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 433,80 433,80 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 56,95 56,95 0,00 Reabilitare termică str Dinu Lipatti, nr. 2 820,34 820,34 0.00 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, scA 7873 78,73 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383,17 383,17 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bi. 18 215,67 275,67 0,00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 313,64 313,64 0,00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 331,13 331,13 0,00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 267,13 267,13 0,00 Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bi 130 284,13 284,13 0,00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bi. 21 190,25 190,25 0,00 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 253,96 253,96 0,00 Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl. 103 183,13 183,13 0,00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125,99 125,99 0,00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595,86 595,86 0,00 Str. Titan nr. 6, sc. A+B,- Tapia nr. 13, sc. C 716,07 716,07| 0,00 Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 270,31 270,31 0,00 Reabilitare termică str Mareşai Averescu, nr.35, bl. 99 230,38 230,38 0,00 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C ] 320,63 320,63 0,00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 310,63 310,83 0,00 Reabilitare termică str. Versului, nr. 6 148,43 148,43 0,00 Reabilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 262,83 262,83 0,00 Reabilitare termică str. Orion, nr.2 307,86 307,86 0,00 Reabilitare termică str. Balanței, nr.18 726,39 726,39 Ţ 0,00

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE ilitare termică str. Cosminului nr. 27 398,15 398,15 ilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 404,42 404,42 ilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. 555,10 555,10 ilitare termică str. Diaconu Caressi nr. 119, 415,77 415,77 ilitare termică str. Dr. lon Mureşan nr. 107 133,18 133,18 ilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 245,17 245,17 ilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 406,88 406,88 ilitare termică sir. Martir D-iru Jugănaru, nr. 314,05 314,05 ilitare termică str. Meziad, nr.2 280,74 280,74 ilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 168,42 169,42 ilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, 212,53 212,53 ilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, 228,67 228,67 ilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 1.010,10; 1.010,10 ilitare termică str. Filateliei, nr. & 179,99 179,99 ititare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 89,43 ilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 244,22 244,22 ilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 595,08 595,06 ilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298,23 298,23 ilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 ilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. |.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 10,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 10,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 10,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 10,00 Reabilitare termică str. iancu Flondor, bl. E17 10,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 10,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 10,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AtB 10,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 10,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 10,00 Reabilitare termică Bv, Dâmbovița, nr. 22A 10,00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 10,00 Reabilitare termică str. ion Slavici, bl.18 10,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 10,00 0,00 0,90 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termica la 82 obiective 820,00 0,00 820,00 C. Dotări independente şi alte investiții 383,00 0,00 118,00 0,00 264,00) Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotari independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 383,00 0,00 118,00 0,00 264,00 Asistenta tehnica ta 72 imobile 383,00 119,00 264,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 430,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 Dotari 283,00 0,00 0,00 0,00 283,00 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 283,00 283,00 Studii si proiecte 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si retea canalizare 22,00 22,00 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara,bransament utilitati, camera frigorifica) 9,00 9,00 SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir R.Sirianu racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitir C.Lipovei racord canalizare sil retea canalizare 28,00 28,00 SF +PT cimitirul nr.6 Amurgului 28,00 28,00 7002.05 Alimentări cu apă şi amenajări 20.974,00 0,00 0,00 0,00|. 20.974.00 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 20.874,00 0,00 0,00 0,00 20.974,00| A. Lucrări în continuare 14.073,00 0,00 0,00 0,00| 14.073,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei HCL 109/2006 250,00 0,00 250,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Sir. 2-5, HCL 101/2007 230,00 0,00 230,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 850,00 0,00 850,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCL 281/2007 8,00 0,00 8,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a l-a, HCL 178/2007 750,00 750,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 136,00 0,00 136,00 Viabilizare terenuri cu utilitati, zona Armoniei nr.4-, 6 TMS, HCL 488/2007 90,00 90,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 105,00 0,00 105,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 23,00 23,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 261,00 0,00 261,00 -lExiindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1.206,00 1.206,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 200,00 200,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 6,00 6,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann zona Torontal), HCL245/2008 5,00 0,00 6,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 370,00 0,00 370,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 1.000,00 0,00 1.000,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 3.082,00 0,00 3.082,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 |Locune| LOCAL Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 950,00 950,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1.100,00 1.100,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 850,00 850,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1.200,00 1.200,00 B. Lucrări noi 6.750,00 6.750,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 2.000,00 2.000,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2.600,00 2.600,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 700,00 700,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele canai Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 10,00 10,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2008 10,00 10,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 10,00 10,00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 10,00 10,00 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 10,00 10,00 Alimentari cu apa fantani publice forate 0.00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 151,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte ] 151,00 SF Sister major canal - cartier Ciarda Rosie et.ill 20,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. [ 30,00 30,00 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 25,00 25,00 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 30,00 30,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 6,00 6,00 SF Reabilitare canal Calea Ghirodei 10,00 10,00 SF Reabilitare reteamagistrala de apa zona Ronat triaj 10,00 10,00 SFReabilitare retele apa canal str. C. Brancoveanu 10,00 10,00 SF Reabilitare retele apa canal str.V. Hugo - str. Alunis 10,00 10,00 10.02.06: llurninat public şi electrificări rurale 7.496,00 1.555,00 5.941,00 A. Lucrări în continuare 7.496,00, 1.555,00 5.941,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.646,00 805,00 2.841,00 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.850,00 750,00 3.100,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,09 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități 20,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0.00 0,00 0,00, B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 20,00 0,00 0,00) Dotări independente 0,00 0,00, 0,00 Studii si proiecte 20,00 0.00 0,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 20,00 10.02.50. Alte: servicii în: domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 12.093,50 2.466,13 0,00 A. Lucrări în continuare 5.500,00 53,00 0,00 5.447,00 Reabilitare P-ța Iosefin , HCL 414/2002 3.000,00 0,00 3.000,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 2.500,00 53,00 2.447,00 B. Lucrări noi 990,00 913,13 PT Reabilitarea ansamblului urban Interbelic Corso HCL 302/2009 970,00 913,13 Viabilizare teren pentru c-tii locuinte ANL Calea Mosnitei 10,00 Viabilizare terenuri pt. c-tii Sali de Sport si bazine inot cu CNI 10,90 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.603,50 1.500,00 4.103,50 Dotări independente ] 166,26 0,00 166,26 website pentru Proiect - Transferul de actiuni(activitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9,00 9,00 Cofinantare panouri informative pentru cetateni si pentru managementul traficului 85,86 85,86 Dotari directia MEDIU 71,40 71,40 Studii şi proiecte Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 5.437,24 500,00 1.500,00 0,00 3.937,24 500,00 SF Centru Regional Intermodal de Transport SF+PT trafic management si supraveghere video 90,00 400,00 0,00 90,00 400,00 SF+PT platforma de comunicatii interinstitutionale pentru administratia publica 150,00 150,00 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 330,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 510,00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 176,00| Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 900,00 0,00 900,00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10,00 10,00 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14,80 14,80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul "Timisoara 34,15 34,15 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Cartarea radioaciivitatii in zona Timisoara 713,00 73,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE Cartarea privind metale grele din Municipiul Timisoara 73,00 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 22,02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat str. Negoiu 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 19 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 21 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 18 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 16 10,00 PUG Digital + studii necesare 1.500,00 1.500,00 PUZ Piata 700 150,00 0,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 100,00 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc, Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 225,90 PUZ Viabilizare teren pentru c-tii ANL Calea Mosnitei 50,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 127,70 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 127,70 A, Lucrări în continuare 9,00 B. Lucrări noi 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 127,70 0,00 0,00 0,09 127,70 Dotări independente 117,70 0,00 0,00 0,00 117,70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare aj Ţ activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117,70 117,70 Studii şi proiecte 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii del reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 7.296,25 0,00 0,00 0,00, 7.296,25 81.02.06 Energie termică 7.296,25 0,00 0,00 0,00) 7.296,25 A. Lucrări în continuare 4.686,25 0,00 0,00 0,00! 4.686,25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie ai energiei termice in municipiul Timisoara 4.685,25 0,00 0,00 0,00) 4.686,25 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 500,38 500,39 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT| Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare| cu motoare termice HCL 556/2006 677,97 677,97 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 56,00 56,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 114,00 114,00 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 127,00 127,00 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 150,00 150,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 110,00 110,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 91,00 91,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 255,00 255,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88,00 88,00 10

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET| Centru, HCL 167/2004 559,83 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 706,00 Reabilitare modernizare retele termice secundare în municipiul Timisoara, HCL 557/2006 812,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 108,83 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 213,94 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea-! Apateu, HCL 29/2007 116,29 B. Lucrări noi 10,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.99.2009 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.500,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 2.600,00 0,00 0,00 0,00) 2.600,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona |.l. Brad 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10,00) 10,09 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10,00 10,00 SF Modernizare RTP zona izlaz 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Letea 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10,00 10,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 2.500,00 2.500,00 Capitolul 84.02 Transporturi 42.353,17 0,00 634,31 0,00, 41.718,86 84.02.03 Transport rutier 42.353,17 0,00 534,31 0,00|: 41.718,86 84.02.03.02 Transportul în comun ] 7.516,95 0,00 0,00 0,00) 7.516,95) A. Lucrări în continuare 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.796,95 0,00 0,00 0,00| 2.796,95 PT Ai doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Parvan HCL 156/2001 348,95 348,95 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| Ţ stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 135,00 135,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 275,00 275,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 135,00 135,00 Reabilitarea finiilor de tramvai şi modernizarea tramelor, stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009 240,00 240,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea 275,00 275,00 Bogdanesiilor HCL 472/2009 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 ALTE SURSE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE BUGET LOCAL Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Str. Avram lmboane , Str, Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana lpatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009| HCL 473/2009 400,00 400,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul, HCL 469/2009 HCL 473/2009 205,00 205,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Siavici, str. Polona, HCL 468/2009 275,00 275,00 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27.10.21998 108,00 108,00 Amenajare parcare Str. Labirint 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.720,00 0,00 0,00 0,00, 4.720,00 Dotări independente 3.475,00 0,00 0,00 0,00) 3.475,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 3.000,00 0,00 0,00 0,00) 3.000,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 1.000,00] 0,00 1.000,00 Tramvaie folosite 1.009,00 1.000,00 Achizitii tramvaie noi 1.000,00 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Achizitii refugii calatori 475,00 475,00 Instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.245,00 0,00 0,00 0.00) 1.245,00 Studii și proiecte Primarie 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport, dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pei radialele principale 5,00 5,00 SPF Realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 5,00 5,00 SPF Realizare a lucrarilor inelului IV 5,00 5,00 Studiu de circulatie la nivelul Polului de Crestere Timisoara 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 120,00 120,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun, Timişoara 100,00 100,00 Studiu de prioritizare a transportului pe traseele actuale si in perspectiva extinderii 5,00 5,00 Sistem integrat de transport intermodal 5,00 5,00 Studiu de realizare de platforme logistice 5,00 5,00 Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de transfer intermodal 5,00 5,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 5,00 5,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 5,00 5,00 Studiu privind impiementarea sistemului ,, park and ride” 5,00 | 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 5,00 5,00 Sr Amenajare alveole 150,00 150,00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 100,00 100,00 SPF + SF + PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 10,00 12

ALTE FOND FoND DE | BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | LOCAL SF Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 50,00 50,00 SF Extindere retea troleibuz Ghiroda 50,00 50,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pei Canalul Bega 100,00 100,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 150,00 0,00 150,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 10.865,00 0,00 0,00 0,00) 10.865,00 A. Lucrări în continuare 8.300,00 0,00 0,09 0,00) 8.300,00 Consolidare pasaj Cai. Şagului, HCL 94/2007 8.300,00 0,00 8.300,00 B. Lucrări noi 1.360,00 0,00 0,00 0,00) 1.360,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCl. 22/2005 1.310,00 1.310,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.205,00 0,00 0,00 0,00, 1.205,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00) Studii şi proiecte 1.205,90 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 50,0 50,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B-dul Antenelor 50,00 50,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului 50,00 50,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 50,00 50,00 S.F.+ PT Podul Muncii 50,00 50,00 S.F+ PT. Podul Tinereţii 50,00 50,00 Expertiza Pod Michelangelo 12,00 12,00 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 693,00 693,00 SF+ PT * Consolidare Pod Eroilor 150,00 0,00 150,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 50,00 50,00. 84.02.03.03 Străzi 17.571,22 0,00 160,31 0,00) 17.410,91 A. Lucrări în continuare 10.900,00 0,00 0,00 0,00] 10.800,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 400,00 0,00 400,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 800,00 800,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 300,00 0,00 300,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 550,00 0,00 550,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2005 1.250,00 0,00 1.250,00 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 550,00 0,00 550,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 400,00 0,00 400,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 350,00 350,00 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 3.200,00 3.200,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 3.000,00 3.000,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 1 0,00 0,00 B. Lucrări noi 5.420,00 0,90 0,00 0,00) 5.420,00 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 200,00 200,00 Amenajare parcare si piste ciclisti bv. Brancoveanu si Romulus str. Porumbescu HCL 138/2009 925,00 925,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCl. 261/2009 859,00 859,00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 50,00 50,00 Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 1.087,25 1.087,25 PT Amenajare str. Steaua 32,75 32,75 Amenajare str. Brazilor 241,00 241,00 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.110,50 1.110,50 Amenajare str. Neculce 914,50 | 914,50 C. Dotări independente şi alte investiții 1.251,22 0,00 160,31 0,00| 1.090,91 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.251,22 1.090,91 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE SF Modernizare şi extindere biv. Sudului 342,19 PT Amenajare str. Brazilor 19,50 PT Amenajare zona Polonă 12,00 PT Amenajare str. Cronicar Necuice 39,00 PT Amenajare str. Gladiolelor 17,50 PT Amenajare Zona Campului 72.00 PT Amenajare sir. Petuniei -Magnoliei 148,00 PT Amenajare zona VWeismuller-Laurenţiu 70,00 PT Amenajare str. Anul 1848 47,00 PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta escu 36,00 PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,00 PT Amenajare legătură între str, Torac şi Calea Stan Vidrighin 10,00 PT Amenajare zona Rogojan-Turcanu 10,00 PT Amenajare str. Comuna din Paris (loseph riel) 10,00 PT Amenajare str. Baba Novac 10,00 PT Amenajare str. Miloia 10,00 SF+PT Modernizare b-dul Dragalina 10,00 SF+PT Amenajare str. Grigore Antipa 10,00 SF+PT Parcare Pod Calea Şagului 10,00 SF+PT Parcare subterana AEM 10,00 Expertize 10,00 SF Modernizare Cal. Buziaşului şi extindere 0,00 Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b- dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 57,72 SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 353/2009 160,31 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 6.400,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 6.400,00 Dotari independente 6.400,00 Achizitii mijloace de transport DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda / 6.400,00 DIRECTOR EI Delia Aurelia JUN SU SERVICIUL IN: N RE ŢII aela JURCA 14

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA HCL Nr.83/09.03.2010 Anexa nr.2 SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL mii lei 2010 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TOTAL VENITURI 1 00.01 646.905,91 VENITURI PROPRII 2 48.02 472.000,00 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 593.192,00 A, VENITURI FISCALE 4 00.03 557.212.00 A1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 303.693,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 5 00.05 1.594,00 impozit pe profit 7 01.02 1.594,00 impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.594,00 A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 00.06 300.648,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 300.648,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 300.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 648,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 1.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02 1.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 1.451,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 85.181,00 impozite si taxe pe proprietate 17 07.02 85.181,00 impozit pe cladiri 18 07.02.01 73.537,00 impozit pe cladiri - PF 19 07.02.01.01 73.537,00 impozit pe terenuri 20 07.02.02 7.570,00 impozit pe terenuri - PF 21 07.02.0201 7.870,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -—= La bugetul de 22 07.02.03 3.837,00 stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 137,00 Pagina 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Cod indicator 00.10 Program 187.462,00 Sume defalcate din TVA 25 11.02 141.095,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si 26 11.02.02 140.863,00 sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 232,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servic 28 12.02 659,00 Taxe hoteliere 29 12.02.07 659,00 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 378,00 impozit pe spectacole 31 15.02.01 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 32 15.02.50 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 33 16.02 25.330,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 34 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF 35 16.02.02.01 17.361,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 36 16.02.03 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 37 16.02.50 7.888,00 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 38 00.11 876,00 Alte impozite si taxe fiscale 33 18.02 876,00 Alte impozite si taxe 40 18.02.50 876,00 C. VENITURI NEFISCALE 41 00.12 35.980,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 42 00.13 22.868,00| Venitu n proprietate 43 30.02 21 -728,00| Venituri din concesiuni si inchirieri 44 30.02.05 18.855,00| Venituri din dividende 45 30.02.08 2.873,00 Venituri din dividende de la alti platitori 46 30.02.08.02 2.873,00 Venituri din dobanzi 47 31.02 1.140,00 Alte venituri din dobanzi 48 31.02.03 1.140,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICI 49 00.14 13.112,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 50 33.02 519,00 Venituri din prestari de servi 51 33.02.08 1,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor În crese 52 33.02.10 280,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 53 3302.12 216,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 54 33.02.28 22,00 Pagina 2/9

DENUMIREA INDICATORILOR Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 Cod indicator Program 2.448,00 Taxe extrajudiciare de timbru 56 34.02.02 2.448,00 Amenzi, penalitati si confiscari 57 35.02 8.994,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 58 35.02.01 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de im pozite si taxe 59 35.02.02 17,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea 60 35.02.03 1,00 potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 61 35.02.50 22,00 Diverse venituri 562 36.02 805,00 Alte venituri 83 36.02.50 805,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 64 37.02 346,00 Donatii si sponsorizari 65 37.02.01 346,00 HI, VENITURI DIN CAPITAL 66 00,15 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 67 39.02 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 68 38.02.01 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 69 38.02.03 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 70 38.02.07 11.430,00 iV. SUBVENTII 71 00.17 33.464,91 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 72 00.18 33.464,91 73 42.02 32.176,91 TA 4.545,91 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 4202.12 4.545,91 B. Curente 76 27.631,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combusti 77 42.02.32 21.769,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 78 42.02.33 1.312,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatati 79 42.02.41 4.550,00 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 80 45.02 1.288,00 Fondul Social European 81 45.02.02 1.288,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 82 45.02.0201 892,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 83 45.02.02.02 396,00 TOTAL CHELTUIELI 49.02 646.905,91 Pagina 3/9

6/7 2 ELL ZALLOV IX TNLL 00'Sv6 0Z st 30 009981 LS VEL 37v UVLINO 3HLNI HN IA 00'8LOL oz OLE IS II TIN Lo SOL HIINLTIIHD 00'660'6 c0'vs 80L HIIAJBS DI] £0'LO'Z0'LS 204 HEIUONY 06'SL8'0F L0 Z0'LS 901 oniejsiBoj IS onnaoxe HeJUOJNY 1oydeo Ig 06'90£'Z FZ SOL 3YVIDNVNI4IN SALLOV IX TATLIL 06'80€£Z 02 vor 30 H3INLI3HI 65 £OL LIBIA T3HI 3LIVXTNUL 00'00S'ZL oz HDWAY3S IS dau] 00'200'SZ LOL ZI M3INLI3HID ITAL 00'Z0S'8£ Ho 00, 3ILN3HNI N3INLI3HI Z0'LS 66 3U19)X9 Unde IS DOJA 06&'vLZ'VZ 20'0S 86 3DANd HDIANMIS eojed | 00'0£ZEZ La 26 31034D 30 IAXINILIL Ol LL 96 3HVIDNVNISIN ZBALLDV IX TNTLIL A 56 NIdVD 30 3INLI3HI Ss v& VFIZINLT3HI 3LTIVX TINU OLS TZ A £6 VIVIDOS VIN31SISVXI Sz's6zt 95 6 a1eJepejsod (N31) HNpUCJ UIp BJBIUEUJ N 09'920'0L ss L6 ILIA TOTUL 00'988L LS 06 ADVIBNd TV A INI 00'556'08 07 68 og 88 IZNVBOG II INTUL 20 896'S4L 0z 28 ISIHNNNB 2S'909'66L oL 98 30 HIINLIZHD TINU vr0'9E6'8LS wue1Boid LO pod pui poo HO mmm

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol Cod rand Cod indicator 81 Program 5.250,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile pub lice locale 115 54.02.07 5.250,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 116 54.02.10 2.831,00| Alte servicii publice generale 117 54.02.50 1.018,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 118 55.02 24.800,00 CHELTUIELI CURENTE 119 01 24.800,00| TITLUL HI DOBANZI 120 30 24.800,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 121 70 0,00| Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 122 59.02 11.145,00 Ordine publica si siguranta nationala 123 61.02 11.145,00 CHELTUIELI CURENTE 124 01 10.795,00 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 125 10 7.865,00 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 126 20 2.930,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 350,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 128 71 350,00 Din total capitol Ordine publica 129 61.02.03 11.115,00 Politie comunitara 130 61.02.03.04 11.115,00, Protectie civila si protectia contra incendiilor 131 61.02.05 30,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 132 63.02 278.559,90 invatamant 133 65.02 158.875,02 CHELTUIELI CURENTE 134 01 156.274,11 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 135 10 130.651,00 TITLUL 1 BUNURI SI SERVICII 136 20 22.557,11 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 137 56 892,00 [LUL IX ASISTENTA SOCIALA 138 57 1.370,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 139 59 804,00. Pagina 5/9

CHELTUIELI DE CAPITAL DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program 140 70 2.400,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 141 71 2.400,91 Din total capitol invatamant prescolar si primar 142 65.02.03 74.417,34 Invatamant prescolar 143 65.02.03.01 27.816,43 invatamant primar 144 65.02.03.02 46.600,91 Invatamant secundar 145 65.02.04 83.606,90 invatamant secundar inferior 146 65.02.04.01 3.597,58 invatamant secundar superior 147 65.02.04.02 0.783,34 invatamant profesional 148 65.02.04.03 9.225,98 invatamant postliceal 149 65.02.05 550,78 Sanatate 150 56.02 10.353,79 CHELTUIELI CURENTE 151 01 8.890,39 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 4.550,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 4.340,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 70 1.463,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 155 71 1.463,40 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 156 66.02.06 4.663,40 Spitale generale 157 66.02.06.01 4.663,40 Servicii de sanatate publica 158 66.02.08 5.680,39 Alte cheltuieli în domeniu sanatatii 158 66.02.50 0,00 Crese 160 66.02.50.03 0,00 Cultura, recreere si religie 161 67.02 64.601,1 5| CHELTUIELI CURENTE 162 01 55.176,67| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 183 10 10.612,92 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 164 20 44.160,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 165 56 403,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 166 70 9.424,48 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 187 TA 9.424,48 Pagina8/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din total capitol Servicii culturale 168 57.02.03 14.931,79 institutii publice de spectacole si concerte 169 87.02.0304 11.724,94 Case de cultura 170 67.02.03.06 3.206,85i Servicii recreative si sportive 171 67.02.05 49.309,36| Sport 172 67.02.05.01 11.680,40 Tineret 173 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 174 67.02.05.03 37.618,96 Servicii religioase 175 67.02.06 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 176 67.02.50 360,00 Asigurari si asistenta sociala 177 68.02 44.929,94 CHELTUIELI CURENTE 178 01 44.471,94 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 179 10 18.052,54 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 180 20 5.245,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 181 57 21.174,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 182 70 458,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 183 71 458,00 Din tatal capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 184 58.02.05 1.228,50 Asistenia sociala în caz de invaliditate 185 58.02.05.02 1.228,50 Asistenta sociala pentru familie si copii 186 58.02.06 5.176,57 Crese 187 58.02.11 1.592,95 Prevenirea excluderii sociale 188 68.02.15 30.757,92| Ajutor social 189 68.02.15.01 29.021,00 Cantine de ajutor social 190 68.02.15.02 1.736,92 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 191 68.02.50 6.174,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 192 69.02 104.653,60 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 193 70.02 86.370,90 CHELTUIELI CURENTE 194 01 30.144,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 195 10 2.678,31 Pagina 7/9

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL II BUNURI SI SERVICII Cod indicator Program 20 27 466,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 197 70 38.246,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 198 71 38.246,37 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 199 81 17.880,00 Din toial capitol Locuinte 200 70.02.03 5.412,31 Dezvoltarea sistemului de locuinte 201 70.02.03.01 1.254,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 202 70.02.03.30 4.158,31 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 203 70.02.05 32.432,00| Alimentare cu apa 204 70.02.05.01 32.432,00| Huminat public si electrificari rurale 205 70.02.06 11.954,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 206 70.02.07 20,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 207 70.02.50 36.552,59 Protectia mediului 208 14.02 18.282,70| CHELTUIELI CURENTE 209 01 18.155,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 20 18.155,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 211 70 127,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 212 71 127,70 Din tatal capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 213 74.02.05 18.282,70 Salubritate 214 74.02.05.01 7.777,70 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 215 74.02.05.02 10.505,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 216 74.02.06 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONONICE 217 79.02 177.832,51 Combustibili si energie 218 81.02 4.141,85 CHELTUIELI CURENTE 219 01 56.845,80 TITLUL IV SUBVENTII 220 40 46.769,00 TITLUL MI TRANSFERURI 221 55 10.076,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 222 70 7.296,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 223 71 7.296,25 Pagina 8/8

SIUHANDU Pana DIRECTOR PARA EC. SMARANDA/ JHARACICU VU DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din iotal capitol PP ITI Energie termica 224 81.02.06 64.141,85 Agricuitura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 225 83.02 285,80 CHELTUIELI CURENTE 226 01 285,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 227 10 189,80 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 228 20 96,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 5.50) Din total capitol | Agricultura 230 83.02.03 285,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 231 83.02.03.03 285,80 4 Transporturi 232 84.02 113.404,86 CHELTUIELI CURENTE 233 01 71.686,00 TITLUL IHBUNURI SI SERVICII 234 20 37.500,00i THLUL IVSUBVENȚII 235 40 34,186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 236 70 41. 718,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 237 71 41.718,86 Din total capitol Transportrutier 238 84.02.03 107.178,56| Drumuri si poduri 239 84.02.03.01 10.865,00 Transportin comun 240 84.02.0302 7.516,95 Sirazi 241 84.02.03.03 89.096,91 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 242 84.02.50 5.926,00 4 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 243 36.02 0,00 REZERVE 244 97.02 0,00 EXCEDENT 245 98.02 0,00| DEFICIT 246 99.02 0,00 E E SEI Pagina 9/9

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET 2010 BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL HCL Nr.83/09.03.2010 Anexa nr. 5 mii lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TOTAL VENITURI 1 00.01 21.376,83 Î. VENITURI CURENTE 2 00.02 21.376,83 C. VENITURI NEFISCALE 3 00.03 21.376,83 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 4 00.04 21.376,83 Diverse venituri 5 36.11 21.376,83 Taxe speciale 6 36.11.06 3.320,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 7 36.11.08 1.800,00 Fondul de risc 8 36.11.09 900,00 Fond de rulment 9 38.11.10 120,00 Alte venituri 10 36.11.50 15.236,83 TOTAL CHELTUIELI 11 36.265,63 CHELTUIELI CURENTE 12 01 4.728,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 13 10 900,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 14 20 3.828,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 29.587,52 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 16 71 29.567,52 TITLUL XV IMPRUMUTURI 17 80 1.870,11 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 18 50,11 1.970,11 Alte servicii publice generale 19 54.11 1.970,11 CHELTUIELI CURENTE 20 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 22 80 1.970,11 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Din total capitol Fond de ruiment 23 54.11.08 1.970,11 Alte servicii publice generale 24 54.11.50 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 25 59.11 157,00 Ordine publica si siguranta nationala 26 61.11 157,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 157,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 157,00 Din total capitol Ordine publica 30 61.11.03 157,00 Politie comunitara 31 61.11.03.04 157,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.11 2.736,56 invatamant 33 65.11 556,46 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 556,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 556,46 Din total capitol invatamant secundar 37 65.11.04 556,46 invatamant secundar superior 38 55.11.04.02 556,46 Sanatate 39 66.11 12,10 CHELTUIELI CURENTE 40 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 12,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 12,10 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare CU paturi 43 66.11.06 12,10 Spitale generale 44 66.11.06.01 12,10 Cultura, recreere si religie 45 67.11 2.168,00 CHELTUIELI CURENTE 46 01 Pagina 2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program TITLUL IHBUNURI SI SERVICII 47 20 568,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 1.500,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 1.500,00 Din total capitol Servicii recreative si sportive 50 67.11.05 2.168,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 51 67,11.05.03 2.168,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 52 69.11 29.027,65 Locuinte, servicii si dezvoltare pubiica 53 70.11 28.027,65 CHELTUIELI CURENTE 54 01 2.320,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 900,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 20 1.420,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 26.707,65 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 26.707,65 Din total capitol Locuinte 59 70.11.03 25.006,52 Dezvoltarea sistemului de locuinte 60 70.11.03.01 25.006,52 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 61 70.11.05 0,0 [Alimentare cu apa 62 70.11.0501 0,00 Huminat public si electrificari rurale 63 70.11.06 1.555,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii com unale 64 70.11.50 2.466,13 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 2.374,31 Transporturi 66 84.11 2.374,31 CHELTUIELI CURENTE 67 01 1.740,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 1.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 63431 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 7 634,31 Din total capitol Transport rutier 71 84.11.03 1.900,31 Drumuri si poduri 72 84.11.0301 8.00 Transport in comun 73 84.11.03.02 0,00| Pagina 3/4

PRIMAR EC DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Strazi 74 84.11.03.03 1.900,31 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 75 84.11.50 474,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.11 0,00 REZERVE 7 97.11 0,00 [EXCEDENT 78 58.11 0,00 DEFICIT 79 98.11 14.888,80 DIREGTOR ECONOMIC Ho HARACICU Pagina 4/ 4

Atasament: Anexa_nr_6.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr. DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE NIUE 2010 5 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Cod indicator Program 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 * Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Donatii din strainatate Donatii din strainatate —_ O 2.190,53 5.490,53 2.490,53 2.490,53 TITLUL II BUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL a na — Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 5.490,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 Din total capitol A Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 21 10.08.03.30 5.426,53 Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II BUNURI SI SERVICII _| | A Oj OI Pagina 1/2

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunaie Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 REZERVE | EXCEDENT DEFICIT | | 22 70.08.50 64,00 96.08 97.08 98.08 99.08 PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU EC. SMARANDA HARACICU Pagina 2 / 2