keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 421/13.09.2018
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-20813/06.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20813/06.09.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20813/06.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 si 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 si art. 23 alin. 1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 13.09.2018;
Avand in vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1017/03.09.2018 referitoare la:
- Rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 in baza adresei nr. 16834/23.08.2018 a Directiei de Sanatate Publica Judeteana Timis prin care s-au repartizat credite pentru finantarea de investitii in sanatate pentru obiectivul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara (Conform O.M.S. nr.1.008/2018) - Extindere corp B cu credite de angajament de 5.000 mii lei pentru trim.I si credite bugetare de 5.000 mii lei din care 3.000 mii lei in trim. III si 2.000 lei in trim. IV, sume prevazute la sursa 51.02.27 "Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate".

Art. 2: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 3, care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Anexa_1_1A.pdf

LA ÎNSPORIȚIA NE. 09.20 Anexa la/1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2018 - Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTITII Dispozitie nr. DENUMIREA OBIECTIVULUI = SURSE Cale inst, BUGET subordonat LOCAL TOTAL GENERAL 2435.997,0 1.124.958,3 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 72.621,12| 5.000,00) 0,00] 67.621,12| 20.058.€ LUCRĂRI NOI - B 28.369,72| 1.145,00) 000| 27224,72| 840.468,1 OTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV.-C 144.330,60| 2 _ BEER 7 Credit de angajamen + se] lt, LS Lun SC — ta + TOTAL GENER: din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.641,34 51.02.91.03 Autorităţi executive 4.641,34 ol aaa 4.641,34 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 1.000,00 1.000,00 1.6384 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 &n => NI | n IL Gad a TOI C. Dotări independente şi alte investiţii 3.594.34 0.00) 000) 350434) 1.690 “ru. Dotări independente 2.752,97 000| 000 - Dotari Directia Fiscala 19935 ml 000) 199,35 240240 240249 Echipament de monitorizare și măsurare topografică video aeriană tip Dronă 49,98 49,98 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a obiectivelor de investitii 841,37 841,37 1.690,0 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 50,00 1.690,0 Libertăţii nr.1 (str. V. Alecsandri - str. Ungureanu) Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 101,15 101,15 proiectelor si a altor studii aferente DALTI+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa tea aaa e o TOTI LET E ŢII ZEI 147,00 Page 1

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, nr.1" DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr | DALI+PT Rabilitare acoperis imobil si instalatie de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Marului Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C.D. Loga nr.l- PMT Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.l -PMT Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța aa naţională 6.666,99 6.666,99 Studii şi proiecte SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe” DALI pentru Extindere si modernizare cladire DPLT Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranta, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DPLT” , 61.02.05. Protecţie Civilă 4.265,89 cool 0,0) 4265.89 C. Dotări independente şi alte investiţii 4265.89 oo] 000 4265 so 000) b. Dotări independente 1265,89| 0.00) 0,00 4.265,89 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 22.556,51 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajamen Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr, 15 HCL 114/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL | 113/2015 180,00 180,00 188,Q | 1 1 —Dotări independente şi alte investiții 523,32 | 0.00[ 000| 523,32 a. Achiziţii imobile 30,00| 0,00) 0.00 30,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. HEI 20,00 20,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara str. Iosif Vulcan nr.l în care funcţionează Grădinița cu program prelungit nr. 44 HCL 10,00 N b. Dotări independente 215,57) 000| 000 2155700 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 277,75 _udit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 110,85 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul , 45,00 prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 121,90 121,90 situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 65.02.04 Învăţământ secundar PRE 21.672;19 1.145,00[_ :35,00[ | 20.492,19 -91.740,3 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 5.968,96 ol oo 5.968,96 30.428,43 Page 3 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt

Credit de angajament SURSE PROPRII TOTAL BUGET . DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. subordonat 0 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.093,13 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16, str.Bucureşti nr.ll HCL13/2015, HCL 499/2017 722.00 3.000,00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa | Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 416,00 416.00 1000.00 Reabilitare acoperiş tip șarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr. 19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 336,16 336.16 0.00 la 28441 200.00 HCL 112/2015 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13 HCL401/2013, HCL302/2017, HCL 316/2018 282,00 28200| 19.600,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.249,86 2.249,86 a. Achiziţii imobile Tool of 1000) 000 Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Școli gimnazială nr. 27a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 10,00 10,00 sati oo) oo) roza) 40 Page 4 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 1 HCL 108/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 2, str. Mures, nr. 8 b. Dotări independente

SURSE PROPRII (ale inst. Credit de angajamen Achizitie containere modulare cu destinația de 492,66 492,66 00 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Ad Generala nr.7, str.LI de la Brad, nr.2, Timisoara 000) am spații de învăţământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de proiectelor si a altor studii aferente 587,45 587,45 Spor de putere la Scoala gen. 30 300,00 300,00 Lu, DA.L.L+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala 40,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Şcoala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 104,60 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente "" Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu «constantin nr.23 subordonat Timişoara" - Construire corp PHIE la Scoala uimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 82,00 82,00 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timisoara SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 7 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant , inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, Bv Cetatii nr. 24 ( 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 15.703,23 1.145,00 35.00 14.523,23 61.311,9 31656) 000| 000| 31656 0,0 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE ale inst BUGET | Cre! de . LOCAL angajamen subordonat e) 5 | ast | 2 ps [4 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 316,56 2.765,05| 1.145,00 000| 1.620,05 60.911,97 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1] colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) HCL 1.145,00 1.145,00 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 41 HCL 400/2015, HCL 243/2017 1.000,00 1.000.00 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 100,00 0,00 100,00 50.907,80 acoperis si instalatii corp l. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 420,05 C. Dotări independente şi alte investiții 12621,62| 000| 35,00) 12.586,62 400,00 000| 000| 910081] 0:00) a, Achiziţii imobile 205/2016 9.020,81 la Achizitie imobil in care functioneaza cantina si ME spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 80,00 0,00 80,00 HCL , 0,00 b. Dotări independente 245044) 000| 35,00 2454) 000 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL Page 6

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. subordonat c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+1E, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 | Documentatie tehnica pentru conformare in derea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 34,00 54,00 | | | | | D.A.L.I +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu, P-ţa Huniade nr.2 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp L. L. Caragiale, nr.6 30,50 ad 30,50 n SF+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de | "asa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf - 15,00 15,00 ( 109,00 | al a Page 7 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil” -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 D.A.L.I+P.T Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok Actualizare „D.A.L.IL+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str, Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D-+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.1l colt cu str. Dragalina nr.8 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: ( Liceul Tehnologic Transporturi Auto „Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI'), Timişoara 173,30 0,00 173,30 400,00 Capitolul 66.02 Sănătate 64.264,86| 5.000,00 490,64 58.714,22 12.200,00 66.02.06 ina 64.264,86| 5.000,00 — 64 m 714,22 200, Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes'"HCL 303/25.06.2015 4.893,78 4.893,78 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 53,25 53,25 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.006,17 1006.17 Page 8

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. subordonat Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 151/30.10.2015 ul la Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. IL. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 21.000,00 5.000,00 16.000,00 U LI 230624) 000| 0,00] 2.30624[ 0.0 " +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20.12.2017 tb UI O a 4 ere mm rara fm ZT TPI 2.306,24 34.814,03 II 490,64| 34.323,39 II Achiziţie imobil situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează [Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgrnță 10,00 0,00 10,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 9.300,71 oa sasal asa DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 11.725,03 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 11.966,78 aaa 11.966,78 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.811,51 45,93 1.765,58 45,93 a 45,93 ala 75,00 C. Dotări independente şi alte investiţii a.Achizitii imobile SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) Page 9

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. angajament subordonat 0 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. Nemoianu —Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa l - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie D.A L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase Îşi Il şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 500,00 a 500.00 0.00 ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ

SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. Credit de angajamen subordonat Proiect complex de investitii ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)+DTAC-+anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B 248,00 DALI (inclusiv ET) + P.TE. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, amenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență 82,22 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L . din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență" Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 18.185,07 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.107,43 150,00 4.957,43 24.614,0 A. Lucrări în continuare 235,62 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului “ulturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 ! 255,62 B. Lucrări noi 500,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 C. Dotări independente şi alte investiții 4.351,81 b. Dotări independente [__ 197906| 000] 150,00] oo pei Te cer [af al of nl [ca] — iza lore c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.372,75 2.372,75 400,0( Page 11

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT e) TV) 1 ZIS 4 5 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160.08 160.08 refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara 200,00 200.00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 133,88 0.0 Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural 108,00 108,00 0.00 DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 11,90 11,90 DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei 24,99 24,99 0.00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapa! :consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) 500,00 500,00 0,00 + 315,00 0.00 ala 108,00 0,00 Credit de angajament BUGET LOCAL DALI-+PT Consolidare, conservare si Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei,nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. angajamen subordonat DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, nr.18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara Reabilitare imobil Cinematograful str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timi alcescu nr.7-8,Timisoara 63.60 63.60 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str, Izlaz nr.40,Timisoara DALT+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment" DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la "aleria Helios, P-ta Victoriei nr.6 | aleria Helios, P-ta Victoriei nr 15,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50,00 ol oo C. Dotări independente şi alte investiții | ____50,00| 0.00] 0,00] 0,00 | | D | | | | | n e s Lo na m aa a ZT 67.02.05.01 Sport 2.844,85 2.844,85 1.300,0 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare C. Dotări independente și alte investitii 2.144.85 A. Lucrări în continuare 700,00 700,00 300,0 UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL c. Studii şi proiecte 1.905,87 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 50,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 700,00 700,00 300,06 Co Joi > so un _ SL S = S — e & an e 1 _ e s S =

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman SF+PT Baza sportiva cu teren suprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, Zona Stadion - str. Cerna SF+PT+DDE Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin J ude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.1l Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr.11 SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia Page 14

SURSE PROPRII Credit de (ale inst. angajamen subordonat DALI+PT Reabilitare Baza sportiva rugby ( terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.1 1 Ripensia SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locatie. 100,00 b. Dotări independente 238,98 00000) 238,98 Notari Sala Sporturilor Constantin Jude - , „prafata sintetica de joc 1730 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 52,87 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov Dotari Complex Sportiv Bega 55,80 55,80 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement 10.143,41 10.143.41 73379 6,50 | ds 6.168,29 _— _ LI O r_ r—_ a N O pa Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 41/2013 6.168,29 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 746,34 746,34 270080) 000) on) anno Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 I 307,99 ao 1.400,00 1.307,99 1.139,9 1429, 0.0) ao 1.400,00 6.198,0 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 16,65 Dotari pentru Gradina Zoologică 16,65 un nt | ta N Page 15

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii 36,90 0 NN 36 aaa DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 2,98 0,00 2,98 0, DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 3,81 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor lon Creanga 89.25 SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni SF ”Amenajare spații verzi cu piste de biciclete şi alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde şi Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”. SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-ă-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecţia şi conservarea biodiversității Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. i 2018 STAT subordonat 0) 12134 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 29,75 apitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.146,51 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă C, Dotări independente şi alte investiții | aaa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii ZT CT CEI CFC... SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Timisoara”. 68.02.05 Asistenta sociala in caz de bolisi invaliditati d S8.02.05.02 Asistenta sociala in caz de „validitati C. Dotări independente şi alte investiții 57,53 ml 000 RE Dotări independente STS3| 000| 0.00 STS3| 0 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 57,53 68.02. 11 Creşe 6,00 C. Dotări independente şi alte investiții 666.00 b. Dotări independente 36,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Page 17

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, Zona de Nord SF + PT „Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” DALI+PT reabilitare şi extindere pe verticală P+1E şi refuncţionalizare în creșă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 10,00 10,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică şi sociala” SF+PT(incusiv verificare) Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara” SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timșoara

DENUMIREA OBIECTIVULUI 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente și alte investiții aaa aaa ara eerror ear Sal aL e el ra le E aseza E | ra) i i TE EEE ET Dotări independente Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe "1.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A.Lucrări în continuare 2.927,64 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.03834 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 889 30 1.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.407,89 a)Achizitii imobile 500,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 2.907,89 DALI-+PT Reabilitare şi faţade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30,32 şi 34 50.00 DALI+PT Reabilitare şi mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8 30,00 DALI+PT reabilitare faţade la imobilul din str.Dacilor nr.19 75.00 DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Dacilor nr.13 50.00 DALI-+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 150.00 E o a m ha WO : li a fi SURSE PROPRII (ale inst, subordonat 3.407,89 500,00 i 500,00 2.907,89 50,00 30,00 75,00 50,00 150,00 N -a & Un a Co n La în = 6) N |: NR hd a n pn 1.000,00 7.000,0 1.000,00 7.000,04 angajament 8.500,0 anl aa 1.500,04 1.500,0 1.500,06

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI-+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind stabilirea cadrului de masurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timisoara ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice 2.368,65 ol ao0 2.368,65 19.300,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.368,65 | 0.0! 2.368,65 19.300,00 755ss| oo] oo] 15365 00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 753,65 0,00 al ode 132500] 000, 000| 132500) 19300.00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 180,00 0,00 180,00 600,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 275,00 275,00 0.00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 275,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 220,00 0,00 0,00 220,00 500,00 100,00 MIMI 100,00 18.200,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 290,00 ala 290,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 60.00 Page 20 PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timisoara HCL C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

SURSE PROPRII Credit de TOTAL 2018 BUGET STAT BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. subordonat angajament U kt + LI + Se e) 1 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan), str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75,00 LO - 75,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 700 “F Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 40,00 7,00 12,00 12,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria | 8,00 8,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei m 8,00 8,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 8.00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 8,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 8,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 14,00 14,00 D. Dinicu 14,00 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 14,00 UN N O SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 70.02.06. Numinat public şi electrificări = 12 45,87 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 921,64 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziașului HCL 14,00 1.245,87 971,64 225,2 ua oa 921,64 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 27423 50,00 225,2 274,23 214,23 vo E) ga m Mr

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziaşului SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlceanu SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Aleea Viilor SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu SF - Modernizare iluminat public Blv. Take lonescu SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara serviciilor ării B. Lucrări noi

SURSE PROPRII Credit de angajament TOTAL BUGET 2018 STAT BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. subordonat e) 0) 1284 3 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL 64,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii pa Un 1 n II &= O SD >] pa n = nara) O | oo 1.577,60 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) = n ben > jr un IL = 150,00 Actualizare harta strategica de zgomot 81,00 Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant un SL O o _— un L O 65,45 Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu 100,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 1.181,15 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 582,52 1.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor C, Dotări independente şi alte investiții 582,52 Studii şi proiecte 582,52 382,52 582,52 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 82,52 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona 1 Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis | — O < > O O LI ND 71 _— Qi Ne II a _ 200,00 200,00 Page 23

Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE TOTAL | BUGET ale înst. BUGET 2018 srar | Plen | LOCAL subordonat ms TITS 2 3 5 Il. 300,00 397,10 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 17.348,91 17.348,91 2.032,20 81.02.06 Energie termică 17,348,91 000] 0.00 17.348,91 2.032,20 A. Lucrări în continuare 430,00 000] 0.00 430,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92 /2017 430.00 430,00 231504) 000) 000| 281504) 2.000,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 2.143,00 2.143,00 2.000,00 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 672,04 672,04 C. Dotări independente şi alte investiții 1410387) 0.00) 000| 14.103,87 3220 Studii şi proiecte 20987) 000| 0,00 209,87 32,20 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 13.894,00 13.894.00 . .894, Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 13.894,00 13.894,00 Capitolul 84.02 Transporturi 97.012,72 | 97.012,72| 950.288,59 02 651.404,57 400,00) 392.742,31 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deseurilor municipale Timisoara Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 84.02.03.02 Transportul în comun 51.388,36 [oo] 000| 400.00] oo) 0:00)

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajamen TOTAL BUGET 2018 STAT TITS ŢII Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 DENUMIREA OBIECTIVULUI | 145.092,48 Cl.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 474/15.12.2009 100,00 n 100,00 " PT+ executie Amenajare centru administrativ, ații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. Gării, nr. 17 HCL 100,00 7.730.280 C3.Reabilitarea lintilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 100,00 100,00 72.750,0D C. Dotări independente şi alte investiţii 50.988,36 50.988,36 258.662,26 b.Dotări independente 48.164,44 48.164,44| 246.920 sh Maşini, echipamente si mijloace de transport 48.164,44 48.164,44 246.920,8 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 41.253,34 oa 41.253,34 | shiziție autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 5361.10 M7a+M12a+M12b.Innoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 428/20.12.2011 1.000.00 > 3 ) m OC SL Cc OC E 5.361,10 1.000,00 229.300,0 | Moderni istem E-tiketi 50,00 Achiziţie refugii pentru călători 500.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.673,92 500,00) 13.600,0 | 2.673,92 a 2.673,92 11.741,44 Page 25

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL BUGET (ale inst. angajament 2018 STAT > subordonat 4 TV PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (1C-ITS) HCL 224/2016 HCL SF+PT M16b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete SF+PT retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita 100,00 2.416,00 SF-+PT C23a. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa [, Str.Macin (UMT) - Calea 100,00 100,00 1.074,53 SF+PT C23b. Inel TV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM 200,00 200,00 5.790,10 SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima 200.00 200.00 000 SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Bd.LC.Bratianu 200,00 200,00 200,00 MRI 200,00 ao altul ol e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 150,00 150,00 noa Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 150,00 150.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 25.784,13| 000| 000| _25.78413| 109.732,81 A. Lucrări în continuare 21.231,77 000 21.231,77 0,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 16.058,67 16.058,67 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) SPF privind realizarea unui sistem de transport în comun de tip metrou

SURSE PROPRII TOTAL BUGET Credit de 2018 STAT BUGET LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst, subordonat angajamen J ta + [> + 1=2+3+4 2 | 3 | 4 | oo 100,00| 000) 1.453,27 2.300, 1.798,52 , 90.559,8 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2013 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 +a a e S Ca. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 — —_— n —] Fa ma OD NO un C = e 1 O La tb O O N 1 Cc C. Dotări independente şi alte investiții - n S CO = O | _! -— i c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de nrefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a . -oiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 700,5 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul a S kb — ti în 3 3 - S = un a — o a un -1 107,57 + SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 804 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 918 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 50,00 NO —_ a) 18,38 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 53.39 Un LI E) La DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu t N un N) O un O > 105,51 E i di LA) ra DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor Grădina Zoologică 25,00 Alte studii si proiecte a O LC OC Cc 300,00 84.02.03.03 Străzi 19.840,23 9.847,03 19.840,23 189.151,2 9.847,03 5.420,1 A. Lucrări în continuare UV > m n + 4 3 Q 2 Q N pa) = o o 2 o -_ o W + o a o — e o o LN ama m —_l *, SI Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 5.674,10 5.674,10 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 667,21 667,21

SURSE PROPRII TOTAL BUGET 2018 STAT e) (ale inst. 2 | 3 | 4 | 5 subordonat MURI 2.489,14 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 500,00 500,00 5.420,18 ceas) ase) oda) 6900 1.500,00 al 1.500,00 1.000,00 aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C_.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 470,00 0,00 470,00 7700.32 500,00 la 500,00 18.117,00 795,00 al 795,00 52.700,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din ! municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 500.00 50000 13456.53 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. L. Ionescu de la Brad E etapa Î- pt.specialisti în sanatate HCL 384/2017 364.00 364.00 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 400.00 400.00 600.00 PT+ Execuţie Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL | so0.00 250/2018 500,00 500,00 40.223,18 C17+S12.Inelul II: inchidere estica cu intersectii malul aa 300,00 300,00 46.619,00 la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- 3.364,20 000) 3.364,20 200,00 Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 Str.J.H.Pestalozzi) HCL C. Dotări independente și alte investiții Page 28

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, nson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor ISF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF+PT Modernizare Aleea Viilor SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga SURSE PROPRII (ale inst. subordonat TOTAL 2018 Credit de angajamen BUGET STAT 1=2+3+4 2 5 3.364,20 a 3.364,20 455,00 209,0 455,00 22,38 = > _ = EEE a Ea EEE a aer rr rr > e Sa SL STI | a Ii nr) — 79,10 0,00 35,61 25,53 84,10 |] of vals) one ast aaa ast] fff va |n) sl aa |] auf anl aa ufo) aa flo _ a

SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Actualizare SF Modernizare si extindere Bv.Sudului | 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi 180,00 180,00 0,00 Alte studii si proiecte parcări Alte studii și proiecte drumuri FAM i Întocmit, SEF SERVICIUL MIP CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa TOMA (Îi Page 30

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOAR. DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET . BL Nr. SCI018-......... 2030 3(0E 0I 20 RAPORT DE SPECIALITATE Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 Având în vedere: - Expunerea de motive nr.SC2018 — LOT 02208 a Primarului Municipiului Timişoara; - Adresa nr. 16834/23.08.2018 a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Timiş prin care s- au repartizat credite pentru finanțarea de investiții în sănătate pentru obiectivul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timişoara (Conform O.M.S. nr.1.008/2018) — Extindere corp B cu credite de angajament de 5.000 mii lei pentru trim.l şi credite bugetare de 5.000 mii lei din care 3.000 mii lei în trim.lll şi 2.000 lei în trim.IV, sume prevăzute la sursa 51.02.27 „Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate; - Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.l; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, IE alin. 1, lit b; Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.l „Buget Local _ Aston cu Dispoziția Primarului”, nr. 2 „Program Dezvoltare 2018”. = Ane a nr.2 — Program Dezvoltare 2018; . dai nr.1 — Buget Local — Rectificare 2 cu Dispoziția Primarului; SEF SERVICIU BUGET, N N Cod FP 53 — 01, Ver.

  Atasament: Expunere_motive.pdf

  ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 -.< 0120/0623. EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI PRIMARULUI NR. 1017/03.09.2018 DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 1017/03.09.2018 şi rectificare a bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere: - Dispoziţia Primarului nr. 1017/03.09.2018 de rectificare a bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 în baza adresei nr. 16834/23.08.2018 a Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Timiş prin care s-au repartizat credite pentru finanțarea de investiții în sănătate pentru obiectivul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu” Timişoara (Conform O.M.S. nr.1.008/2018) — Extindere corp B cu credite de angajament de 5.000 mii lei pentru trim. şi credite bugetare de 5.000 mii lei din care 3.000 mii lei în trim.ll şi 2.000 lei în trim.IV, sume prevăzute la sursa 51.02.27 „Transferuri din venituri proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate; - Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1, respectiv art. 49, alin. 12 şi alin.13; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b. Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotarâre privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 1017/03.09.2018 de rectificare a bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 şi supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă. PRIMAR, DIRECTOR/EEONONIC, NICOLAE "7, STELTANA ŞFANCIU Cod FO53-03,Ver.1

   Atasament: anexa_1_cu_amendamente.pdf

   BUGE:JL LOCAL - ANEXA NR. 1 - surs.-2A Rectificare nr.2 cu dispozitia primarului nr.1017/03.09.2018 MT 1" 13.09 2018 cu AMENDAMENTE - 5 3 5 5 g 8 8 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E s 3 9 E 5 O e e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 100.01 876.376,79 5.574,56 881.951,35 VENITURI PROPRII 2 [49.90 707.205,01 0,00 707.205,01 VENITURI CURENTE 3 |00.02 838.074,46 0,00 838.074,46 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 781.749,68 0,00 781.749,68 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 5 [00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 (00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 Impozit pe venit 7 [03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3 (04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 |04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 [00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 948,24 0,00 948,24 Aite impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 [00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 impozite si taxe pe proprietate 16 [07.02 120.573,01 0,00 120.573.01 |lmpozit pe cladiri 17 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 Impozit pe cladiri - PF 18 [07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 18 |07.02.01.02 52.793,12 0.00 52.793,12 Impozit pe terenuri 20 [07.02.02 23.328,32 0,00| 23.328,32 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 12.471,64 0,00| 12471,84 Impozit pe terenuri - PJ 22 j07.02.02.02 10.572,98 0,00 10.572,96| Impozit pe terenurile extravilane 23 (07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 Pag. 1/23

   5 8 E 8 5 5 S S m = o DENUMIREA INDICATORILOR > < E Ss E 5 3 = ș 9 s a a. axe de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 13803.53 0,00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 25 |07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 [00.10 179.520,00 0,00 179.520,00 Sume defalcate din TVA 27 [11.02 130.906,50 0,00 130.906,50 mania cole roata Pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 11.02.02 59.166,50 0,00 59.166,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 64.051,00 0,00 64.051,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 7.688,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 31 |12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 107,84 9,00 107,64 Alte faxe pe servicii specifice 35 [15.02.50 | 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 116.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 [16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 |16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 ;00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 42 [18.02 1.152,28 0,06 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 |18.02.50 1.182,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 44 |00.12 56.324,78 0,00 56.324,78 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 46 |30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 49 |31.02 2,72 9,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 50 |31.02.03 2,72 0,00 2,72 Pag.2/23

   -| 8 3 e 8 DENUMIREA INDICATORILOR 3 z E Ss E o 3 E 5 o e Ş a a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 |00.14 33.788,S0 0,00 33.788,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 |33.02 122,11 0,00 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 53 |33.02.10 75,64 0,00 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 |33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 55 |33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 |34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 57 |34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 |34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 |35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte înstitutii de specialitate 61 13502.01 .02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 |35.02.02 53,12 0,00 53,12 Diverse venituri 63 [36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 64 |36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursui procesului de executare silita 65 ]36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 66 |36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 [37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 |37.02.03 -223.409,73 22639,76| -200.769,97 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 [37.02.04 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 Il. VENITURI DIN CAPITAL 70 [00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 [39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 |39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 |39.02.10 23,87 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 74 |00.17 20.113,72 5.077,67 25.191,39 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 [00.18 TI 20.113,72 5.077,67 25.191,39 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 20.113,72 5.077,67 25.191,39 A. De capital 7” 4.058,96 5.077,67 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 78 |42.02.16 0,00| 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 79 |42.02.16.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Pag.3/23

   = 5 4 s s 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E 5 E S 3 E 5 O 9 e a a Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 80 |42.02.20 4.059,96 71,67 4.137,63 le. Curente 81 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 (42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 84 |45.02 18.151,56 | 496,89 18.648,45 Fondul European de Dezvoltare regionala 85 |45.02.01 18.151,56 71,36 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 86 |45.02.01.01 18.151,56 71,38 18.222,92 Fondul Social European 87 |45.02.02 0,00 425,53 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 88 |45.02.02.01 0,00 425,53 425,53 TOTAL CHELTUIELI 89 882.046,89 5.574,56 887.621,45 CHELTUIELI CURENTE 90 |01 640.456,36 12.408,26 652.864,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 174.385,69 5.800,00) 165.585,69 "TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 92 j20 240.497,04 597,72 241.094,76 TITLUL III DOBANZI 93 [30 15.538,40 -1.000,00| 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 94 |40 118.500,00 13.000,00 131.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 |51 36.256,91 -500,00 35.756,91 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 96 |55 7.689,00 0,00 7.689,00 Titlul VIA PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 [56 328,50 0,00 328,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 98 [57 26.774,21 8.800,00 35.574,21 [TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 99 |58 506,42 640,54 1.146,96 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100 [59 19.980,19 -330,00 19.650,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 206.984,53 -6.833,70 200.150,83 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102 [71 192.940,53 6.833,70 186.106,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 103 (72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 104 [81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 105 |85 -700,00 0,00 -700,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 106 |50.02 87.451,76 -846,38 86.605,38 Autoritati publice si actiuni externe 107 [51.02 71.913,38 153,62 72.065,98 CHELTUIELI CURENTE 108 (01 67.372,02 500,62 67.872,64 Pag. 4/23

   -| 8 5 5 e 2 DENUMIREA INDICATORILOR £ E E E ă 3 5 E s o e e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 109 [10 51.354,27 0,00 51.354,27 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 110 |20 12.017,75 400,00 12.417,75 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 111 158 0,00 500,62 500,62 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 112 [59 4.000,00 -400,00 3.600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 113 [70 4.641,34 -347,00 4.294,34 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 114 [71 4.641,34 -347,00 4.294,34 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 115 [85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 116 |51.02.01 71.913,36 153,62 72.066,98 Autoritati executive 117 71.913,36 153,62 72.066,98 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 118 [55.02 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 1 119 [01 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 TITLUL il! DOBANZI 120 |30 15.538,40 -1.000,09 14.538,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 j70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 1 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 122 |55.02.00 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 123 59-02 36.796,00 0,00 36.796,00 Ordine publica si siguranta nationala 124 [61.02 36.796,00 0,00 36.796,00 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 30.129,01 80,00 30.209,01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 126 [10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 127 |20 2.190,00 80,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 128 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 129 |59 239,00 0,00 239,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 130 [70 5.666,99 -80,00 6.586,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 131 [71 6.666,99 -80,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 132 61.02.03 32.126,11 0,00 32.126,11 Politie locala 133 [61.02.03.04 32.126,11 0,00 32.126,11 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 1134 [61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89 Pag. 5/23

   -| 8 : - 5 3 â 2 DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E s 3 5 £ E o e s a o Partea a Iil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 135 [64.02 387.316,79 445,98 386.870,81 Invatamant 136 [65.02 86.768,12 -885,02 85.881,10 CHELTUIELI CURENTE 137 |0t 864.244,61 0,00 64.244,61 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 138 [10 | 665,00 0,00 665,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 139 j20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 140 |55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141 |57 4.626,21 0,00 4.626,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 |58 12,00 0,00 12,00 [TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 143 |59 7.522,39 0,00 7.522,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 [70 22.521,51 -885,02 21.636,49 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE j 145 |71 22.521,51 -885,02 21.636,49 Din total capitol invatamant prescolar si primar 146 [65.02.03 14.630,38 -200,00 14.430,38| Invatamant prescolar 147 [65.02.03.01 12.675,12 -200,00 12.475,12 Invatamant primar 148 |65.02.03.02 1.955,26 0,00 1.955,26 Invatamant secundar 149 (65.02.04 72.123,74 685,02 71.438,72 Invatamant secundar inferior 150 |65-02.04.01 19.575,36 -f26,20 18.849,16 invatamant secundar superior 151 |65.02.04.02 52.443,38 41,18 52.484,56 invatamant profesional 152 165.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 153 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 154 |65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii auxiliare 155 |65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 158 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 157 |66.02 78.758,30 3.950,00 82.708,30 CHELTUIELI CURENTE 158 |01 52.620,99 0,00 52.620,99 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 159 [10 15.084,08 0,00 15.084,08 |TITLUL H BUNURI SI SERVICII 160 |20 2.900,00 0,00 2.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 |51 34.636,91 0,00 34.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 182 [70 26.137,31 3.950,00 30.087,31 |TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 163 |71 26.137,31 3.950,00 30.087,31 Pag. 6/23

   5 3 e 5 & 8 5 o = « 5 A DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E G 2 5 E s o e e a a Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 164 [66.02.06 63.274,22 3.950,00 67.224,22 Spitale generale 165 [66.02.06.01 63.274,22 3.950,00 67.224,22 Servicii de sanatate publica 166 [66.02.08 15.484,08 0,00 15.484,08 Cultura, recreere si religie 167 67.02 120.220,39 -3.468,78 118.751,61 CHELTUIELI CURENTE 168 [ot 102.885,32 -312,28 102.573,04 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 169 |10 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 170 |20 76.614,50 117,72 76.732,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 171 [51 700,00 -500,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 172 [58 194,00 0,00 194,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 173 [59 178,80 70,00 248,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 [70 17.335.07| -3.156,50 14.178,57 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 175 |71 17.335,07 -3.156,50 14.178,57 Din total capitol Servicii culturale 176 67.02.03 53.642 43| -376,50 53.265,93 Institutii publice de spectacole si concerte 177 [67.02.03.04 33.194,43 -376,50 32.817,93 Case de cultura 178 |67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 culturale 179 (67.02.03.30 136,00 0,00 136,00 Servicii recreative si sportive 180 [67.02.05 63.956,28 -3.092,28 50.864,00 Sport 181 |67.02.05.01 24.152,87 -980,00 23.172,87 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 182 |67.02.05.03 39.803,41 -2.112,28 37.691,13 Servicii religioase 183 [67.02.06 2.088,38 0,00 2.088,38 Alte servi n domeniile culturii, recreerii si religiei 184 [67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 185 [68.02 101.571,98 -42,18 101.529,80 CHELTUIELI CURENTE 186 [01 99.725,47 0,00 99.725,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 [10 53.952,02 -8.800,00 45.152,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 189 [51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 190 [57 22.148,00 8.800,00 30.948,00 Pag. 7/23

   5 ă 3 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 5 5 E 5 O 2 e a a TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 191 [58 201,45 0,00 201,45 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 192 |59 8.040,00 0,00 8.040,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 193 [70 2.146,51 -42,18 2.104,33 (TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 194 [71 2.146,51 -42,18 2.104,33 [TIFLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 195 [85 | -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 196 [68.02.04 5.043,50 -1.000,00 4.043,50 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 197 |68.02.05 52.140,53 6.200,00| 58.340,53 Asistenta sociala in caz de boli 1 198 [68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 199 |68.02.05.02 52.140,53 6.200,00 58.340,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 200 |68.02.06 1.454,50 -200,00 1.254,50 Crese 201 [68.02.11 8.130,00| -42,18 8.087,82 Prevenirea excluderii sociale 202 |68.02.15 34.803,45 -5.000,00 29.803,45 Ajutor social 203 |68.02.15.01 24.798,54 -4.000,00 20.798,54 Cantine de ajutor social 204 j68.02.15.02 | 10.004,91| -1.000,00 9.004,91 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 205 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 206 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 207 |69.02 91.926,54 -3.960,08 87.966,46 Locuinte, servicii si dezvoitare publica 208 [70.02 71.490,72 -3.960,08 67.530,64 CHELTUIELI CURENTE 209 |01 23.893,07 139,92 24.032,99 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 210 |10 432,29 0,00 432,29 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 211 20 23.459,78 0,00 23.459,78 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 |56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |213 [58 0,00 139,92 138,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 |70 12.591,65 -4.100,00 8.491,65 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 215 71 12.591,65 -4.100,00 8.491,65 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 216 |81 35.306,00 0,00 35.306,00 TIFLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI! RECUPERATE IN ANUL CURENT 217 [85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Locuinte 218 (70.02.03 7.135,53 -2.560,08 4.575,45 Pag. 8/23

   5 3 8 | DENUMIREA INDICATORILOR > 8 E 4 E S 3 £ E s o 2 o a a Dezvoltarea sistemului de locuinte 219 |70.02.03.01 7.135,53 -2.560,08 4.575,45 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 220 |70.02.03.30 0,00 0,00 0.00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 221 [70.02.05 5.568,65 0,0Q 5.568,65 Alimentare cu apa 222 |70.02.05.01 5.568,65 0,00 5.568,65 Amenajari hidrotehnice 223 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 224 [70.02.06 7.245,87 -8900,00 6.345,87| Alimentare cu gaze naturale in localitati 225 [70.02.07 500,00 0,00 500,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 226 |70.02.50 | 51.040,67 -500,00 50.540,67 Protectia mediului 227 |74.02 20.435,82 0,00 20.435,82 CHELTUIELI CURENTE 228 J01 19.853,30 0,00 19.853,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 229 (20 19.500,00 0,00 19.500,00 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 230 [56 327,50 0,00 327,50 [TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 231 |58 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 232 |70 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 233 [71 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 234 |74.02.05 20.082,52 0,00 20.082,52 Salubritate 235 |74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 236 |74.02.05.02 6.082,52 0,00 6.082,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 237 |74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 238 [79.02 278.555,80 10.827,00 289.382,80 Combustibili si energie 239 [81.02 68.848,91 4.000,00 72.848,91 CHELTUIELI CURENTE 240 [01 51.500,00 4.000,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 241 |40 51.500,00 4.000,00 55.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 |70 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 243 [71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 244 |72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 245 [81.02.06 58.848,91 4.000,00 72.848,91 Pag.9/23

   Ş 8 e 3 5 ș ) 2 u = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 g E s E & 3 E E O o 9 a a Transporturi 246 |84.02 209.706,89 6.827,00 216.533,89 CHELTUIELI CURENTE 247 |01 112.694,17 9.000,00 121.694,17 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 248 |20 45.621,00 0,00 45.621,00 TITLUL IV SUBVENTII 249 |40 67.000,00 9.000,00 76.000,00 [TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 250 |58 7317 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 |70 97.012,72 -2.173,00 94.839,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 252 [71 96.862,72 -2.173,00 94.689,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 253 |72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 254 (84.02.03 209.706,89 6.827,00) _216.533,89 Drumuri si poduri 255 |84.02.03.01 25.784,13 0,00 25.784,13 Transport in comun 256 |84.02.03.02 118.582,53 8.700,00 127.282,53 Strazi 257 |84.02.03.03 65.340,23 -1.873,00 63.467,23 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 258 (96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 259 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 260 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 261 |99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 630.718,49 22.639,76 653.358,25 TOTAL VENITURI 2 |00.01 630.718,49 22.639,76 653.358,25 VENITURI PROPRII 3 |49.90 707.167,96 0,00 707.167,96 1. VENITURI CURENTE 4 (00.02 614.664,73 22.639,76 637.304,49 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 781.749,68 0,00 781.749,68 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 480.504,39 0,00 480.504,39 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 479.556,15 0,00 479.556,15 Impozit pe venit 8 [03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 |03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 475.591,83 0,00 475.591,83 Cote defalcate din impozitul pe venit 1t 104.02.01 475.591,83 0,00 475.591,83 Pag. 10/23

   % % -| 8 5 5 E $ DENUMIREA INDICATORILOR = 2 = E E S 3 S E 5 O e o a a Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 |04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 (00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 |05.02 943,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 [05.02.50 948,24 0,00 948,24 /A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 Impozite si taxe pe proprietate 17 107.02 120.573,01 0,00| 120.573,01 Impozit pe cladiri 18 (07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04| Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 52,793,12 0,00 52.793,12 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 Impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 07.02.03 13.803,53 0.00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 26 ;07.02.50 385,12 0,0 385,12 /A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 27 [00.10 179.520,00 0,00 179.520,00 Sume defalcate din TVA 28 [11.02 130.906,50 0,00 130.906,50 manicipilor Pa finantarea chelt lor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 |11.02.02 59.166,50 0.00 59.166,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 [11.02.06 64.051,00 0,00 64.051,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 |11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 |12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 34 [15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole | 35 [15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 42.00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 |16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Pag. 11/23

   E £ e 5 a 8 5 sg = m 5 o DENUMIREA INDICATORILOR s € E s E S 8 = E 8 ă 2 a a Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 116.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 [16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 43 [18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 45 |00.12 -167.084,95 22.639,76| -144.445,19 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 |00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 47 |30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 50 |31.02 2,72 09,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 51 31 02.03 272| 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 52 [00.14 -189.620,83 22.639,76 -166.981,07 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 |33.02 122,11 0,00 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese 54 (33.02.10 75,64 0,00 75,84 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 |33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 |33.02.28 2,81 0,00 2,81 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 [34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 58 |34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 (34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 60 [35.02 25.439,75 0,00 25.439,75| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 |35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 62 [35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 63 |35.02.02 53,12 0,00 53,12 Diverse venituri 64 |36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 65 (36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 66 |36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 67 |36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 [37.02 -223.409,73 22.639,76 -200.769,97 Pag. 12/23

   5 3 z 3 a ș 8 m = SG = D DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E Ss E 5 2 £ 5 o e e a a Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 69 |37.02.03 -223.409,73 22.639,76| -200.769,97 W. SUBVENTII 70 |00.17 16.053,76 0,00 16.053,76 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 |00.18 16.053,76 0,00 16.053,76 Subventii de la bugetul de stat 72 |42.02 16.053,76 0,00 16.053,76 B. Curente T3 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 74 420234 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 [42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 TOTAL CHELTUIELI 76 641.090,53 12.267,72 653.358,25 CHELTUIELI CURENTE 77 |01 606.284,53 12.267,72 618.552,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 [10 174.385,69 -8.800,00 165.585,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 |20 240.497,04 597,72 241.094,76 TITLUL Il DOBANZI 80 |30 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 81 |40 118.500,00 13.000,00 131.500,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |51 2.920,00 0,00 2.920,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 83 [55 7.889,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 84 |57 26.774,21 8.800,00 35.574,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 85 |59 19.980,19 -330,00 18.650,19 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 86 |81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 87 185 -500,00 0,00 -500,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 [50.02 82.810,42 -1.000,00 81.810,42 Autoritati publice si actiuni externe 89 |51.02 67.272,02 0,00 87.272,02 CHELTUIELI CURENTE 90 [01 67.372,02 0,00 67.372,02 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 91 [10 51.354,27 0,00 51.354,27 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 92 |20 12.017,75 400,00 12.417,75 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 93 159 4.000,00 -400,00 3.600,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 94 [85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 95 |51.02.01 87.272,02 0,00[ 67.272,02 Autoritati executive 96 |51.02.01.03 67.272,02 0,00 67.272,02 Pag. 13/23

   5 3 2 8 5 a 3 Ss 2 « = o DENUMIREA INDICATORILOR > < E Ss E ă ri £ E 5 O e o a a Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 97 |55.02 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 CHELTUIELI CURENTE 98 [01 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 TITLUL ill DOBANZI 99 [30 15.538,40 -1.000,00 14.538,40 Din total capitol | ranzactii privind datoria publica si imprumuturi 100 [55.02.00 13.538,40 -1.000,00 14.538,40 |Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SISURANTA NATIONALA 101 [59.02 30.129,01 80,00 30.209,01 Ordine publica si siguranta nationala 102 [61.02 30.129,01 80,00| 30.209,01 CHELTUIELI CURENTE 103 [01 30.129,01 80,00 30.209,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 104 [10 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 105 |20 2.190,00 80,00 2.270,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 |58 239,00 0,00 239,00 Din total capitol Ordine publica 108 [61.02.03 29.725,01 80,00 29.805,01 Politie locala 109 [61.02.03.04 29.725,01 80,00 29.805,01 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 110 [61.02.05 404,00 0,00 404,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 111 [64.02 285.432,03 187,72 285.619,75 invatamant 112 |65.02 64.232,61 | 0,00 64.232,61 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 64.232,61 0,00 64.232,61 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 114 [10 665,00 0,00 665,00 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 115 |20 43.730,01 0,00 43.730,01 TITEUL Vil ALTE TRANSFERURI 116 55 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 117 (57 4.626,21 0,00 4.626,21 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 [59 7.522,39 0,00 1.522,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 119 [65.02.03 13.746,06 0,00 13.746,06 Invatamant prescolar 120 |65.02.03.01 11.790,80 0,00 11.790,80 Invatamant primar 121 |65.02.03.02 1.955,26 0,0a 1.955,26 Invatamant secundar 122 |65.02.04 50.486,55 0,00 50.486,55 Pag. 14/23

   i 5 3 e 5 & 8 5 su = 1 = o DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E s E 3 £ 5 6] e o a a Invatamant secundar inferior 123 |65.02.04.01 13.606,40 0,00 13.606,40 invatamant secundar superior 124 |65.02.04.02 36.775,15 0,00 36.775,15 [invatamant profesional 125 |65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 |Invatamant postliceal 126 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 127 |65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxiliare 128 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 129 (65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 130 [66.02 19.984,08 0,00 19.984,08 CHELTUIELI CURENTE 131 [01 19.984,08 0,00 19.984,08 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 132 [10 15.084,08 0,00 15.084,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 133 [20 2.900,00 0,00 2.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 |51 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 135 [66.02.06 4.500,00 0,00 4.500,00 Spitale generale 136 |66.02.06.01 4.500,00 0,00 4.500,00 Servicii de sanatate publica 137 [66.02.08 15.484,08 0,00 15.484,08 Cultura, recreere si religie 138 |67.02 101.991,32 187,72 102.179,04 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 101.991,32 187,72 102.179,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 [10 25.198,02 0,00 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 76.614,50 17,72) 76.732,22 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 142 [59 178,80 70,00 248,80 Din total capitol Servicii culturale 143 [67.02.03 48.441,00 0,00 48.441,00 Institutii publice de spectacole si concerte 144 |67.02.03.04 28.043,00 0,00 28.043,00 Case de cultura 145 |67.02.03.06 20.312,00 0,00 20.312,00 Alte servicii culturale 146 |67.02.03.30 86,00 0,00 86,00 Servicii recreative si sportive 147 [67.02.05 50.968,02 187,72 51.155,74 Sport 148 j67.02.05.01 21.308,02 0,00 21.308,02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 149 |67.02.05.03 29.660,00 187,72 29.847,72 Pag. 15/23

   £ 5 s = DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 3 S E s o 2 2 a a Servicii religioase 150 (67.02.06 2.049,00 0,00 2.049,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 151 [67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 152 j68.02 99.224,02| 0,00 99.224,02 CHELTUIELI CURENTE 153 [01 99.524,02 0,00 99.524,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 [10 53.952,02 -8.800,00 45.152,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 |20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 156 |51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 157 |57 22.148,00 8.800,00 30.948,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 158 |59 8.040,00 0,00 8.040,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 159 |85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 [68.02.04 4.993,50 -1.000,00 3.993,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 [68.02.05 52.083,00 6.200,00 58.283,00 Asistenta sociala in caz de boli 162 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 163 |68.02.05.02 52.083,00 6.200,00 58.283,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 164 1.454,50 -200,00 1.254,50 Crese 165 (68.02.11 7.464,00 0,00 7.464,00 Prevenirea excluderii sociale 166 [68.02.15 _ 33.229,02 -5.000,00 28.229,02 Ajutor social 167 [68.02.15.01 23.373,51 -4.000,00 19.373,51 Cantine de ajutor social 168 [68.02.15.02 9.855,51 -1.000,00 8.855,51 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 169 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 170 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 [69.02 78.598,07 0,00 78.598,07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 |70.02 59.098,07 0,00 59.098,07 CHELTUIELI CURENTE 173 |01 23.892,07 0,00 23.892,07 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 174 [10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 |20 23.459,78 0,00 23.459,78 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 |81 35.306,00 0,00 35.308,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 177 185 -100,00 0,00 -100,00 Pag. 16/23

   -| 8 : 5 5 e 8 DENUMIREA INDICATORILOR e E Ss E & 3 5 = a o e a a Din total capitol Locuinte 178 |70.02.03 0.00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 179 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltui n domeniul focuintelor 180 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 181 |70.02.05 3.200,00 0,00 3.200,00 Alimentare cu apa 182 [70.02.05.01 3.200,00 0,00 3.200,00 Amenajari hidrotehnice 183 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Huminat public si electrificari rurale 184 |70.02.06 6.000,00 0,00 6.000,00 Alimentare cu gaze naturale în localitati 185 |70.02.07 500,00 0,00 500,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 186 [70.02.50 49.398,07 0,00 49.398,07 Protectia mediului 187 |74.02 19.500,00 0,00 19.500,00 CHELTUIELI CURENTE 188 |01 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 189 |20 19.500,00 0,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 180 [74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00 Salubritate 191 |74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 192 [74.02.05.02 5.500,00 0,00 5.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 193 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 194 |79.02 164.121,00 13.000,00 177.121,00 Combustibili si energie 195 |81.02 51.500,00 4.000,00 55.500,00 CHELTUIELI CURENTE 196 |01 51.500,00 4.000,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 197 (40 51.500,00 4.000,00 55.500,00 Din total capitol [. Energie termica 198 [81.02.06 51.500,00 4.000,00 55.500,00 Transporturi 199 [84.02 112.621,00 9.000,00 121.621,00 CHELTUIELI CURENTE 200 |01 112.621,00 9.000,00 121.621,00 TITLUL ÎI BUNURI SI SERVICII 201 |20 45.621,00 0,00 45.621,00 TITLUL IV SUBVENTII 202 |40 67.000,00 9.000,00 76.000,00 Din total capitol Pag. 17/23

   5 5 ă DENUMIREA INDICATORILOR s g E Ss E s 3 5 £ 5 o 9 Se a a Transport rutier 203 [84.02.03 112.621,00 9.000,00 121.621,00 Drumuri si poduri 204 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 205 |84.02.03.02 67.121,00 9.000,00 76.121,00 Strazi 208 |84.02.03.03 45.500,00 0,00 45.500,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 207 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 208 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 209 198.02 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 210 [99.02 10.372,04 -10.372,04 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 245.658,30 -17.065,20 228.593,10 TOTAL VENITURI 2 [00.01 245.658,30 -17.085,20 228.593,10 VENITURI PROPRII 3 |49.90 37,05 0,00 37,05 I. VENITURI CURENTE 4 (00.02 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.0204 223.409,73 -22.639,76 200.769,97 li. VENITURI DIN CAPITAL 9 (00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 11 |39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 12 [39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 13 [00.17 4.059,96 5.077,67 9.137,63 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14 00.18 4.059,96 5.077,67 9.137,63 Subventii de la bugetul de stat 15 [42.02 4.059,96 5.077,67 9.137,63) A. De capital 16 4.059,96 5.077,67 9.137,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 17 |42.02.16 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 18 |42.02.16.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 19 |42.02.20 4.059,96 71,67 4.137,83 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 20 j45.02 18.151,56 496,89 18.648,45 Pag. 18/23

   + s E $ DENUMIREA INDICATORILOR > £ E E E Ss 2 5 = s G 2 e a a Fondul European de Dezvoltare regionala 21 |45.02.01 18.151,56 71,36 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 22 |45.02.01.01 18.151,56 71,36 18.222,92 Fondul Social European 23 [45.02.02 0,00 425,53 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.02.01 0,00 425,53 425,53 TOTAL CHELTUIELI 25 240.956,36 6.693,16 234.263,20 CHELTUIELI CURENTE 26 |01 34.171,83 140,54 34.312,37 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 27 |51 33.336,91 -500,00 32.836,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 28 156 328,50 0,00 328,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 29 [58 506,42 640,54 1.146,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 [70 206.984,53 -6.833,70 200.150,83 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 31 [71 192.940,53 6.833,70 186.106,83 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 32 [72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 33 [85 -200,00 0,00 -200,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 34 |50.02 4.641,34 153,62 4.794,96 Autoritati publice si actiuni externe 35 |51.02 4.641,34 153,62 4.794,96 CHELTUIELI CURENTE 36 j01 0,00 500,62 500,62 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 158 0,00 500,62 500,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 |70 4.641,34 -347,00 4.294,34 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 39 |71 4.641,34 -347,00 4.294,34 Din total capitol Autoritati executive si legislative 40 |51.02.01 4.641,34 153,62 4.794,96 Autoritati executive 41 |51.02.01.03 4.641,34 153,62 4.794,96 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 42 |59.02 6.666,99 -80,00 6.586,99 Ordine publica si siguranta nationala 43 |61.02 6.666,99 -80,00 6.586,99 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 |70 6.666,99 -80,00 8.586,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 6.666,99 -80,00 6.586,99 Din total capitol Ordine publica 47 |61.02.03 2.401 „10| -80,00 2.321,10 Pag. 19/23

   E e 5 s DENUMIREA INDICATORILOR > < E Ss E 8 3 3 £ 3 O 2 o a a Politie locala 48 |61.02.03.04 2.401,10 -80,00 2.321,10 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 49 |61.02.05 4.265,89 0,00 4.265,89 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 |64.02 101.884,76 -633,70| 101.251,06 Invatamant 51 165.02 22.533,51 -885,02 21.648,49 CHELTUIELI CURENTE 52 e 12,00 0,00 12,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 53 [58 12,00 0,00 12,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 [70 22.521,51 -885,02 21.636,49 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 55 |71 22.521,51 -885,02 21.636,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 56 [65.02.03 884,32 -200,00 684,32 invatamant prescolar 57 |65.02.03.01 884,32 -200,00 684,32 Invatamant primar 58 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 59 |65.02.04 21.637,19 -685,02 20.952,17 invatamant secundar inferior 60 |65.02.04.01 5.968,96 -726,20 5.242,76 Invatamant secundar superior 61 |65.02.04.02 15.668,23 41,18 15.709,41 invatamant profesional 62 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 63 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 64 65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii auxiliare 565 |65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 66 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 67 j66.02 58.774,22 3.350,00 62.724,22 CHELTUIELI CURENTE 68 [01 32.636,91 0,00 32.636,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 69 [51 32.636,91 0,00 32.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 |70 26.137,31 3.950,00 30.087,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE m |” 26.137,31 3.950,00 30.087,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 72 (66.02.06 58.774,22 3.950,00 62.724,22 Spitale generale 73 j66.02.06.01 58.774,22 3.950,00 62.724,22 Servicii de sanatate publica 74 [66.02.08 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/23

   3 E DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E s 2 & + s o e Ss a a Cultura, recreere si religie 75 (67.02 18.229,07 -3.656,50 14.572,57 CHELTUIELI CURENTE 76 [01 894,00 -500,00 394,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |51 700,00 -500,00 200,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 78 |58 194,00 0,00 194,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 79 170 17.335,07 -3.156,50 14.178,57 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80 j71 17.335,07 -3.156,50 14.178,57 Din total capitol Servicii culturale 81 |67.02.03 5.201,43 -376,50 4.824,93 institutii publice de spectacole si concerte 82 |67.02.03.04 5.151,43 -376,50 4.774,93 Case de cultura 83 |67.02.03.06 0,00 0,00| 0,00 Alte servicii culturale 84 j67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 85 (67.02.05 12.988,26 -3.280,00[. 9.708,26 Sport 86 |67.02.05.01 2.844,85 -980,00 1.864,85 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 87 |67.02.05.03 10.143,41 -2.300,00 7.843,41 Servicii religioase 88 |67.02.06 39,38 0,00 39,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 89 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 90 [68.02 2.347,96 42,18 2.305,78 CHELTUIELI CURENTE 91 |01 201,45 0,00 201,45 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 92 |58 201,45 0,00 201,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 (70 2.146,51 -42,18 2.104,33 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 94 |71 2.146,51 -42,18 2.104,33 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 95 [68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 96 68.02.05 57,53 0,00 51,53 Asistenta sociala în caz de boli 97 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 98 168.02.05.02 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 99 (68.02.06 0,00 0,00 0,00) Crese 100 [68.02.11 666,00 -42,18 623,82 Prevenirea excluderii sociale 101 (68.02.15 1.574,43 0,00 1.574,43 Ajutor social 102 |68.02.15.01 1.425,03 0,00 1.425,03 Pag. 21/23

   5 3 £ z 5 5 8 3 am 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 3 5 = 5 O e e 2 a Cantine de ajutor social 103 [68.02.15.02 149,40 0,00 149,40 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 104 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 105 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 106 |69.02 13.328,47 -3.960,08 9.368,39 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 107 [70.02 12.392,65 -3.960,08 8.432,57 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 1,00 139,92 140,92 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 109 [56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 110 |58 0,00 139,92 139,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 [70 12.591,65 -4.100,00 8.491,65 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 11271 12591,65 -4 100,00 8.491,65 [TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 113 85 -200,00 0,00 -200,00 Din total capitol Locuinte 114 [70.02.03 7.135,53 -2.560,08 4.575,45 Dezvoltarea sistemului de locuinte 115 |70.02.03.01 7.135,53 -2.560,08 4.575,45 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 116 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 117 (70.02.05 2.368,65 0,00 2.368,65 Alimentare cu apa 118 |70.02.05.01 2.368,65 0,00 2.368,65 Amenajari hidrotehnice 119 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 llurninat public si electrificari rurale 120 |70.02.06 1.245,87 -900,00 345,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 121 (70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 122 [70.02.50 1.642,60 -500,00 1.142,60 Protectia mediului 123 |74.02 935,82 0,00 935,82 CHELTUIELI CURENTE 124 |01 353,30 0,00 353,30 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 125 [56 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 126 158 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 |70 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 128 |71 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 129 |74.02.05 582,52 0,00 582,52 Pag. 22/23

   | ş Ă e 5 3 = a c o DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E S 3 s E 8 o e 2 a a Salubritate 130 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 131 |74.02.05.02 582,52 0,00 582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 132 |74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 133 j79.02 114.434,80 -2.173,00 112.261,80 Combusti i energie 134 [81.02 17.348,91 0,00 17.348,91 CHELTUIELI CURENTE 135 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 136 [ra 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 137 [71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 138 |72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 139 (81.02.06 17.348,91 0,00 17.348,91 Transporturi 140 [84.02 97.085,89 -2.173,00 94.912,89 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 73,17 0,00 73,17 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 142 158 73,17 0,00[, 13,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 |70 97.012,72 -2.173,00 94.839,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 144 |[71 96.862,72 -2.173,00 94.689,72 ȚTITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 145 |72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 146 [84.02.03 97.085,89 -2.173,00 94.912,89 Drumuri si poduri 147 |84.02.03.01 25.784,13 0,00 25.784,13 Transport în comun 148 |84.02.03.02 51.461,53 -300,00 51.161,53 Strazi [149 184.02.03.03 19.840,23 -1.873,00 17.967,23 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 150 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE E 151 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 152 j98.02 4.701,94 -4.701,94 0,00 DEFICIT 153 [99.02 0,00 5.670,10 5.670,10 PRIMAR, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU Pag. 23/23

   Atasament: anexa_2_cu_amendamente.pdf

   AGera ar. 2 LA HOL nr. 424 13.04 2ofpoxa 1a/l ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2018- 1 Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2018 N/N AA INVESTITII Rectificare 2 (Dispozitie nr. 1017/03.09.2018) cu amendament HCL mii lei SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst, angajament subordonat e) | sn STATII TOTAL GENERAL 233.663,38| _6.145,00| 675,64] _226.842,74| 1.148.624,06 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 70.321,12 5.000,00 0,00 65.321,12 22,358,67 LUCRĂRI NOI -B 21.430,72 1.145,00 0.00 20.285,72 858.603,83 141.911,54 0,00 4.294,34 141.235,90 267.661,56, Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe ; 4.294,34 3.675,49 02.01.03 Autorităţi ti 51.02.01 Autorităţi executive 4.294,34 0,00 3.675,49 A.Lucrări în continuare 1.938,49 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 C. Dotări independente şi alte investiții 3.594,34 0,00 3.594,34 1.690,00 5.524,54) 000| b. Dotări independente 2.752,97 Dotari Directia Fiscala 199,35 0,00 0,00 199,35 0,00 Dotări Primărie 2.402,49 0,00 0,00 2.402,49 0,00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 101,15 0,00 0,00 101,15 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ | registru spatii verzi) 50,00 0,00 0.00) 50,00 1.690,00 DALI+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa T Libertăţii nr.l(str. V. Alecsandri - str. Ungureanu) 147,00 0,00 0,00 _ 147,00 0,00 Page 1

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+ET+AE+DTAC+P.T, "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga, art" DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 DALI+PT Rabilitare acoperis imobil si instalatie de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Marului Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C, D. Loga nr. 1- PMT Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT Capitolul 61:02. Ordine pubiică şi siguranța nâţiorală : - 61.02.03.0rdine publică C. Dotări independente şi alte investiţii 232110 0.00 bb + 2, |b.Dotări independente 6.586,99 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 6.586,99) 0,00| 61.02.03.04 Poliţie locala 2.321,10 0,00 2.128,75 22875 000 Studii și proiecte 192,35 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" DALI pentru Extindere si modernizare cladire DPLT Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranta, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DPLT" 61.02.05. Protecţie Civilă C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Capitolul 65.02 Învăţământ 2 150,70 4.265,89 4.265,89 4.265,89 0,00 0,00 0,00 4.265,89 0,00 4.265,89 0,00 4.265,89 1.671,49 0,00 Credit de angajament 0, 00 0,00 5,95 4.265,89 4.265,89 20.491,49 107.200; ( rimar IE A E : ) 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 68432| 000| 000 684,32 3.744,50 Page 2

   DENUMIREA OBIECTIVULUI B. Lucrări noi Gradinita PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei PP. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 C.Dotări independente și alte investiţii Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 HCL Achiziţie imobil situat în Timişoara str. Iosif Vulcan nr.1 în care funcționează Grădiniţa cu program prelungit nr. 44 HCL b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SE+PT+AC Extindere Gradinita PP33 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior a. Achiziţii imobile 30,00 TOTAL BUGET 2018 STAT 50,00 0,00 523,32 110,85 0,00 5.242,76 A. Lucrari in continuare L0933| 0,00 Page 3 SURSE PROPRII Credit de le inst. BUGET j t (ale inst. LOCAL angajamen subordonat 0,00 30.947,42 0,00 5.242,76 0,00 1.093,13

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL, 12/2015 B. Lucrari noi Extindere școală cu regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr. 11 HCL13/2013, HCL 499/2017 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 Reabilitare acoperiş tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.19, Bv, Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 |HCL 115/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei ar. 7 HCL 108/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.?2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 316/2018 C. Dotări independente şi alte investiţii a. Achiziţii imobile Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Şcoli gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 1.093,13 2.106,97 24 tool 66 1000 00 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat 1.093,13 2.106,97 Credit de angajament

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Dotari Achizitie containere modulare cu destinaţia de spații de învăţământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, Timişoara” c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente [SF+PT Construire corp P+IE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, nr. 14 D.A.LI-+P.T, Extindere corp cladire Cl Scoala Generala nr.7, str. de la Brad, nr.2, Timisoara Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara TOTAL 2018 492,66 132,80 104,60 0,00 0,00 0,00 0,00 BUGET (ale inst STAT subordonat 8) SURSE PROPRII 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 6,60 0,00 MT BUGET LOCAL 1.159,75 1.159,75 492,66 132,80 104,60 6,60 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timisoara SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nt, 7 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe nr. 24 65.02.04.02 Învățământ secundar superior A. Lucrări în continuare — amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, Bv Cetatii 8,50 15,25 30,50 15.744,41 316,56 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 35,00 0,00 15,25 30,50 14.564, 41 316,56 0,00 0,00 72.508,52 0,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 0,00 0,00 316,56 0,00 Page 5

   DENUMIREA OBIECTIVULUI B. Lucrări noi Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.1] colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiș nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) HCL Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, TOTAL 2018 2.765,05 1.145,00 1.000,00 Timişoara, str,Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 Reabilitare Corp A Lie. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp [. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 C. Dotări independente și alte investiţii a. Achiziţii imobile Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul [National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 12.662,80 9.100,81 9.020,81 1.111,55 Page 6 BUGET STAT 1.145,00 1.145,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 | 4 | 5 | 162005] __72.108,52 1.000,00 915,00 100,00 62.104,35 100,00 2.907,70 3500) 12.627,80 400,00 0,00 9.100,81 4 9.020,81 80,00 2.450,44 0.00 35,00 241544 Credit de angajament 1.111,55 400,00

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALTI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timisoara Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la jincendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp L L. Caragiale, nr.6 D.A.LI +PT.Reabilitare fatada si sarpanta (toate fatadele) Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil” -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 TOTAL 2018 54,00 33,00 BUGET STAT SURSE ale inst, BUGET Credit de , ale inst. LOCAL angajamen subordonat 6) 0,00 000) Actualizare „D.A.LI.+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 30,50 0,00 30,50 SF-+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf 15,00 0,00 0,00 15,00 D.A.LI.+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 1832 — 0,00 0,00 18,32 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 II DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 109,00 000| 0,00 109,00 0,00 Page 7

   SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst, angajament SRO nat ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str, Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, LI” Timisoara nm Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis”, Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F, S. INITII"), Timişoara BPP 30 400,00] Capitolul 66.02 Sănătate 63.21486| 5.000,00 49064 5772422) 57.72422 13.200,00 66.02.06 Sertar 63.214,86| _5.000,00| __49064| 5772422) 13.200,00 27.144,59| 5.000,00 0,00) __22.144,59| _12.200,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumofttiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 4.893,78 4.893,78 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalat Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL, 452/30,10.2015 1.006,17 Page 8

   DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din |Timisoara „str. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 B. Lucrări noi PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” HCL 484/20.12.2017 C. Dotări independente şi alte investiții a.Achizitii imobile Achiziţie imobil situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul 21.000,00 1.306,24 1.306,24 34.764,03 5.009,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 16.000,00 1.306,24 1.306,24 34.273,39 Credit de angajament 1.000,00 Spitalului Clinic Municipal de Urgraţă 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotari independente 32,992,52 000| 44471 325478) 0,00 [DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 9.300,71 0,00| 348,80 8.951,91 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 11.725,03 0,00 11.629,12 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes l 1.966,78 0,00 0,00 11.966,78 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.761,51 0.00 45,93 1.715,58 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 45.03 0.00 4593 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare su | Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 Page 9

   DENUMIREA OBIECTIVULUI [Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. .Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” DALI*PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumofttiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa [ - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie «Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalaţii la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecțioase | şi II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr Liviu Gabor colt cu str. Braila SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Credit de angajament Page 10

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Proiect complex de investitii ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)+DTAC +anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B DAL (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă” Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență" |Capitolul:67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 B. Lucrări noi Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1=2+3+4 14.528,57 4.730,93 255,62 100,00 100,00 4.375,31 1.979,06 800,00 892,05 287,01 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.396,25 Page 11 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 93,10 0; 150,00 14.378,57 0,00 150,00 4.580,93 255,62 0,00 255,62 255,62 100,00 100,00 4.225,31 1.829,06 800,00 892,05 13701 2.396,25 Credit de angajament 37.381,98 25.464,00 500,00 500,00 24.114,00 24.114,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00i 850,00

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC. Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural DALTI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar [DALI+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor; structura metalica, prelata PVC, Jturnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapal:consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; ctapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 6) Credit de angajament

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. Iancu Vacarescu, nr.18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta IN,Balcescu nr.7-8, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie Experiment" DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 b. Dotari 50,00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 67.02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,ar.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 C. Dotări independente şi alte investitii c. Studii şi proiecte 1.425,87 184,00 124,00 148,00 55,60 26,80 PE 100,00 15,00 50,00 50,00 1.864,85 200,090 200,00 1.664,85 Page 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0.00 0,00 184,00 124,00 148,00 55,60 26,80 100,00 15,00 50,00 50,00 1.864,85 200,00 200.00 1.664,85 1.425,87 Credit de angajament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00| 0,00 2.280,00 800,00 800,00 1.480,00 1.480,00

   DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str, Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman |SF+PT Baza sportiva cu teren suprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, Zona Stadion - str, Cerna SF+PT+DDE -Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia ar. 11 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude'"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia ar. 11 SF/ DALT+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a DALI+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia Page 14 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) Credit de angajament

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.1] Ripensia SF-+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locatie. b. Dotări independente Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov Dotari Complex Sportiv Bega P 55,80 7.843,41 0,006 0,00 7.843,41 9.637,98 A. Lucrări în continuare 6.921,13 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 B. Lucrări noi Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 C. Dotări independente și alte investiții b. Dotări independente Dotari pentru Gradina Zoologică 6.168,29 Page 15 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat 0,00 0,00 0,00 55,80 6.921,13 6,50 6.168,29 Credit de angajament 0,00 „00 0,00 0,00 9.637,98

   DENUMIREA OBIECTIVULUI c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 1=2+3+4 59,50 0, 00 0,00 „00 0,00 SURSE PROPRII Credit de (ale inst. angajament subordonat e) 39,50 0,00 00 IDALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii 36,90 0 36,90 0 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni SF+PT "Amenajare parc Zona Lunei" DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral" SF ”Amenajare spații verzi cu piste de biciclete și alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde și Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”, SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-â-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii 15,00 75,00 89,25 m mmm Studiu - "Amenajament Silvic" 67.02.06 Servicii religioase C, Dotări independente şi alte investiții 11,70 39,38 39,38 Page 16 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 89,25 0,00 0 0,00 11,70 0,0 BOU) 3938) 000 ooof ___soas| ___oan)

   DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT —s c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium Romanilor nr.2, Timisoara C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Timisoara”, 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati Dotări independente C. Dotări independente și alte investiţii C. Dotări independente şi alte investiţii 5753 0.00 2 2, Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap . 57,53 b. Dotări independente 1=2+3+4 2 39,38 50,00 0,00 0,00 57,53 57,53 0,00 0.00 57,53 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 BUGET LOCAL Credit de angajament Dotari creşe 36,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiecțivelor de investitii 587,82 Page 17 0,00

   SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAT, angajament subordonat SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 14591 0.00 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţi ă d estinaţia creşă, Zona de Nord 145,91 SF + PT, Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” DALI+PT reabilitare şi extindere pe verticală P+IE şi refuncționalizare în creşă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 10,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 70,00 Vel TE AA E detii 68.02.15.01 Ajutor social 1.223,58 | oaol aaa 1.223,58 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.223,58 0.00 0,00 1.223,58 ao b. Dotări independente 545,33 0,00 oo 545,33 0,001 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică şi sociala” m SF+PT(incusiv verificare) Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 234,00 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 205.85 0,00 0,00 Page 18

   DENUMIREA OBIECTIVULUI 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiţii Dotări independente Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe A.Lucrări în continuare Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.3 1- 33 HCL 145 /31.10.2016 [Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/2016 C. Dotări independente şi alte investiții a)Achizitii imobile 1.000,00 N 4.635,53 1.427,64 889,30 TOTAL | BUGET ale îns 2018 STAT |“ : subordonat SURSE BUGET LOCAL UI 1.000,00 4.635,53 Credit de angajament 11.200,00) 000| 000| 1.427,64 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 T ŢI 0,00| 2.207,89 2.700,00 1.700,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1.700,00 proiectelor si a altor studii aferente 1.907,89 0,00 0,00 1.907,89 1.000,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade ÎI i il Str.Ştefan C 30,32 şi 34 imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30,32 şi 50.00) 0,00 0.00 50,00 0,00 DALT+PT Reabilitare şi mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8 30,00 0,00 00 30,00 0,00 DALIPT reabilitare fațade la imobilul din [ str.Dacilor nr.19 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 DALI+PT reabilitare faţade la imobilul din str.Dacilor nr.13 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 150,00 0,00 0.00 150,00 0,00 Page 19

   SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAI angajament subordonat 19 0 1=2+3+4 2 3 4 DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 Un 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind stabilirea cadrului de masurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timisoara ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 A. Lucrări în continuare Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 753,65 0,00 B. Lucrări noi PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 1.325,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 275,00 0,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. [Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 0,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 220,00 0,00 0,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timisoara HCL C. Dotări independente şi alte investiţii 290,00 0,00 0.00 290,00 oa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 Page 20

   DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M, Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei SF- Fantana Ornamentala Selgros SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu SURSE PROPRIT (ale inst. subordonat e) 8,00 8,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker m 8,00 Credit de angajament SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D, Dinicu 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg B. Lucrări noi 14,00 1.125,26 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL PT + Executie lucrari extindere iluminat public în parcare str, Siemens - Calea Buziașului HCL C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte 274,23 Page 21 0,00 0,00 27423| 0,00

   SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. angajament subordonat e) Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului |SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlceanu SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins |între str. Constructorilor și str. Măcin SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Aleea Viilor SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.L.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu Sf - Modernizare iluminat public Blv. Cetăţii SF - Modernizare iluminat public Blv. Take Ionescu SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuţiu SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara |SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timișoara B. Lucrări noi Page 22

   DENUMIREA OBIECTIVULUI PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL C.Dotări independente şi alte investiţii e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii |Actualizare harta strategica de zgomot Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului colț cu Grigore Alexandrescu Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona l Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis BUGET STAT TOTAL 2018 64,00 0,00 1.077,60 0,00 681,15 | 52 82,52 200,00 Page 23 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) 0,00 0,00 Credit de BUGET , angajament LOCAL 1.077,60 1.077,60 650,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 681,15 300,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 582,52 582,52 397,10 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 582,52 582,52 397,10 C. Dotări independente și alte investiții a sa 582,52 397,10 ul al 582,52) 397,10

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deseurilor municipale Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92 /2017 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport, prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 84.02.03.02 Transportul în comun 300,00 Capitolut 81.02 Combustibili si energie 17,348,91 81.02.06 Energie termică 17.348,91 Capitolul 84.02 Transporturi BUGET STAT TOTAL 2018 SURSE ale inst, BUGET subordonat LOCAL e) 430,00 3 oa! 5 | 0.00 3 | 0.00) x 430,00 2 oa) o.) m m 2.143,00 0,00 0,00 0,00 14.103,87 0,00 125,00 13.894,00 13.894,00 51.088,36 0.00) 00| 51.088,36 d00,00) oo) 0.00) 400.00 13.894,00 13.894,00 2.815,04 2.000,00 2.143,00 2.000,00 - 14.103,87 32,20 209,87 32,20 84,87 32,20 Credit de angajament 300,00 397,10 -_. 1134891 2.032,20 17.348.91 2.032,20, 952.461 9 651.704,57 392.74231

   DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 SURSE sucer | | porn STAT "= | LOCAL subordonat e) Credit de angajament Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul S, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 Cl1.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 474/15.12.2009 PT+ executie Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. Gării, ar. 17 HCL C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 C, Dotări independente şi alte investiții 100,00 100,00 50.688,36 0,00 0,00 3 0,00 100,00 50.688,36 145.092,48 167,169,63 258.962,26 b.Dotări independente 47.864,44 0,00 0,00) 4786444) Maşini, echipamente si mijloace de transport ? P ! p 47.864,44 0,00 0,00 47.864,44 247.220,82( bili t ie Fi 8/2 Reabilitare tramvaie HCL, 328/2015 41.253,34 0,00 0,00 41.253,34 0,00 /Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 5.361,10 0,00 0,00 3.361,10 4.020,82 M7a+M12at+MI12b.Innoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 428/20.12.2011 1000.00 0.00 0.00 1000.00 229.300.00 Moderni istem E-tiketi odernizare sistem E-tiketing 50.00 0,00 0,00 50,00 0,00 /Achiziţie refugii pentru călători 200.00 0.00 0.00 200.00 13.900.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de i prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.673,92 0,00 0,00 2.673,92 11.741,44 Studii si proiecte 0,00 0,00 2.673,92 11.741,44 Page 25

   DENUMIREA OBIECTIVULUI PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL SF+PT MI6b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete BUGET STAT TOTAL 2018 SF+PT Mi6a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord SF+PT C9b, Inel IV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita 250,00 SF+PT C23b. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa Il, Calea Lugojului - AEM SF+PT de structuri de parcare in zona centrala - Bd.LC.Bratianu SF-+PT Crearea de benzi dedicate transportului public SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare SF+PT C23a. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa 1, Str.Macin (UMT) - Calea 100,00 200,00 SF+PT SI.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Str.Gh.Dima ' 200.00 200,00 0,00 IM 200,00 o la 280,00 ad IMI 145,00 ad 100,00 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 150,00 150,00 SURSE PROPRII (ale inst, subordonat 0,00 ac 0,00 Credit de angajament 405,40 400,00 250,00 1.260,11 100,00 2.416,00 100,00 1.074,53 200,00 150,00 25.784,13 21231,77| 5.790,10 109.732,81 0,00 2578413) 0,00 0,06 0,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 5173.10 B. Lucrări noi Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 16.058,67 0,00 3.851,79 0,00 Page 26 0,00 5.173,10 0,00 16.058,67 0,00 0,00 3.851,79 109.732,81

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.20135 [Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL, 581/2013 C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor TOTAL 2018 1.798,52 BUGET STAT 0,00 PROPRII subordonat SURSE (ale inst. 1.798,52 BUGET LOCAL 1,453,27 500,00 Credit de angajament 90.559,81 8,04 0,00 0,00 8,04 0,00 + na DALTEPT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 918 0,00 0,00 9.18 0,00 — 2 SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 1 38,38 000| 000, 38,38 0.00 DALITPT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 53,39 0,00 0,00 53,39 0,00 TT DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu 105,51] 0.00 0.00 105,51 0,00 — DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 DALI+PT Modernizare Podeţ peste Behela - Grădina Zoologică 25,00 0,00 an, 25,00 0,00 Alte studii si proiecte 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 17.967,23 0,00 000| _17.96723| 19102421 A+ Lucrări în continuare _]_9.847,03 0,00 0,00 9.847,03 5.420,18 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 1 3.674,10 0,00 0,00 5.674,10 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 667,21 0.00 0,00 667,21| 0,00 Page 27

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL, 262/2009, HCL 199/2014 [PT+Executie Sistematizare str, Versului HCL 211/2016 jAmenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 B. Lucrări noi Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 tRealizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL, 96/2018 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. [. Ionescu de la Brad L/E etapa l- pt.specialisti în sanatate HCL 384/2017 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL PT+ Execuţie Bl. Sudului HCL, 26/2010, HCL 250/2018 C17+S12.Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL, TOTAL 2018 1=2+3+4 2.489,14 500,00 5.056,00 1.500,00 400,00 200,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiţii BUGET STAT 3.064,20 Page 28 SURSE ar BUGET e (ale inst, LOCAL angajamen subordonat e) 3 2.489,14 0,00 0,00 5.056,00 185.104,03 1.500,00 13.456,53 0,00 0,00 364,00 0,00 0,00 mn 400,00 600,00 0,00 oo 200,00 0,00 a 0) ao 300,00 3.064,20 500,00)

   DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET ale inst. STAT subordonat SURSE BUGET LOCAL c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor -1.I. de la Brad SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF-+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 3.064,20 84,10 63,50 0,00 0,00 0,00 3.064,20 Credit de angajament 108,00) 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 63,50 0,00 108,00 0,00 _ SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 315,00 SF+PT Modernizare Aleea Viilor 1 185,00 a 0,00 185,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00| 0,00 115,00 200,00 |Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 — SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga 200,00 Page 29

   DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului Actualizare SF Modernizare si extindere Bv,Sudului Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi Alte studii si proiecte parcări Alte studii şi proiecte drumuri SEF SERVIC|IAL ITP Gabriel Pi 1=2+3+4 Page 30 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP E TOMA fl Credit de angajament

   Atasament: anexa_3_cu_amendamente.pdf

   Anera ar. a = A POETUL LA HoTĂ RALEA N, fra JUDEȚUL TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA pRosar, lu 13.09, 2018 SC 2018- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2018 colae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile rectificare 2 (Dispozitie nr. 1017/03.09.2018) cu amendament HCL TOTAL Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local externe Credite de 2018 Buget de Stat : nerambursabi| angajament le 7 sa RT sI EIPTI LUCRĂRI ÎN CONTINUAREA | 755,95 358,68| 600) 213560 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 51.02.01.03. Autorităţi executive 500,62 10,01 65.08 425,53 5 pna s Ss A & n e e E a n n ta activitatea administratiei publice locale la nivelul municipiului Timisoara" cod smis SIPOCA 411/SMIS2014+ 117063, (fonduri FSE) HCL Optimizarea standardelor de calitate in sisternul public al Municipiului Timisoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS 2014+ 119160 (fonduri FSE) Promovarea şi aplicarea masurilor pentru 250,61 5,01 32,58 213,02 [prevenirea coruptiei si consolidarea 250,01 32,50 212,51 [principiilor de etica si integritate in 12,00, 12,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 12,00 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare B. Lucrări noi 12,00 12,00 Page 1

   Fonduri i DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local externe îi | i ] „Crearea unui cadru si a unor | continuturi specifice pentru centrele de tineret de maine/Creating a framework i and developing contents for | tomorrow's youth centers” 2016-1- [RO01-KA205-024305 HCL 133/18.10.2016 12,00 0,00 0,00 Căpitolut'66.02: Sănătate 138409| 000) 143,80| 66.02.06 Spitale 1.384,09 0,00 143,80, 09| 0.00] 143,80 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMU 1.384,09 spital 67.02 Cultură, recreere şi 194,00| 81,00 113,00) i 67.02.03.04 Instituții Publice de ! spectacole şi concerte 194,00 A. Lucrări în continuare (RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- | COOP) - programul Europa Creativa ! Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) HCL 195/2017 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială "URB- Inclusion Faza H Programul de Cooperare URBACT II'HCL 258/2016, i HCL 378/2017 Capitolul 70.02. Locuinte , servicii si ezvoltare pitblica Page 2

   TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 Buget Local Buget de Stat m) ms ŢI ŢI 4 fs | 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 139,92 son 97 12,59 71,36 2.776,74 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: Zona Dâmboviţa 1" Cod SMIS 2014+:117520 (PEDRO HCL 313/2018 139, 2 55,97 12,59 71,36 2.776,74 coltu 1,00 E Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 — o CO — o C Capitalul 74.02 Protecţia mediului 353,30) 353,30 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 353,30 353,30 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 279,30 279,30 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa IL HCL 429/2015 (proiect Aquatim) 48,20 25,80 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis în perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017 25,80 Page 3 Fonduri externe Credite de nerambursabi| angajament le

   DENUMIREA OBIECTIVULUI Fonduri TOTAL 2018 Buget Local Buget de Stat externe Credite de nerambursabi| angajament ETC TRI RT RTT TR TE pin 84.02 III oa ST n 84. 02.03.02 tnt în comun 73, a 15,25 E 57,92 ISUMPs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable "The Role of modal interchange to foster a| low-carbon urban mobility" cadrul Programului - Match-up, in INTERREG EUROPE, PGI05382 HCL 342/2018 DIRECTOR DIRE Stela _ ONOMICĂ U 38,20 ET 28,20 57,92 34,97 29,72 Page 4 Verificat, SEF SERVICIULĂ m dai CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa Toma Cl

   Atasament: Anexa_buget_local.pdf

   HANCXH UT UIUALUT NA. 41 BUGET LOC... - Rectificare 2 cu Dispozitia sursa 2A DENUMIREA INDICATORILOR yeqoude we1601d 1824291 uEIf0IJ 10JeIpU! POI puei po3 TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII 1. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri - PF impozit pe cladiri - PJ la | 876.376,79 5.000,00| 881.376,79 | 2 [49.90 707.205,01 707.205,01 E 00.02 838.074,46 0,00| 838.074,46 7 00.03 781.749,68 0,00 781.749,6 „68 00.04 480.504,39| 480.504,39 000| 479.556,15 3.964,3 475.591,83 00.06 479.556,15 N m "e - nm a W rr < n MO i 5 SG Bl |& O N < < ri 6 o T - N| TIS Dio _ 34824 0,00 948,24 948,24 120.573,01 120.573,01 83.056,04 30.262,92 52.793,12 16 [07.02 ___120.573,01| | 17 [070201 | 83.056,04| | 18 07020101 | 30.262,92| | 19 jo7.02.01.02 | 52.793,12| 20 (070202 | 23.328,32| | 21 jo7.02.0201 | 12471.64 12.471,64 22 j07.02.0202 | 1057296) 000| 10.572,96 000 13.803,53 385,12 385,12 Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF Impozit pe terenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate ma O N O pr ) m O CI O N o DID 23 La bugetul de stat = restante anii 2 25 Q 0) N o Mr O Pag. 1/10

   DENUMIREA INDICATORILOR & & a UV e E Q = a o o = E e a —, Le a o e o —_ —_ a a i s = o i = CE poI puei po3 CA a m a SIR 179.520,00 130.906,50 | _179.520,00| 79.520,00 130.906,50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 A. 166.50 1] 11.02.06 64.051,00 11.02.09 7.689,00 11,52 .02.07 11,52 5.02.01 107,64 50250 | 42.00 6.02.02 | _40.369,50| 6.02.0201 | 24.003,18| 6020202 | 16.366,32| 60250 | 8.082,84) Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 oo 2 > —| & IO e S| e m O —_ Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati N n =— t o < —_ i N “ 34 3 42,0 m O nm | = NI T|S WIPO | VI Tit Taxa asupra mijloacelor de transport Taxa asupra mijloacelor de transport - PF Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice N 2 o 6 m o - 39 40 RI — nm o < N < mo n, ai co 2 mo 1.152,2 1.152,28 56.324,78 22.535,88 AM MN. | O ma 43 8.02.50 | 1.152,28 |___56.324,78 |___22.535,88| |___22.533,16 |___22.533,18| 3102 | 272| | 272| 0 _— 22.533,16 22.533,16 4 N m «i o Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati P 2 50 [31.02.03 2 33.788,9 3.02 122,11 3.02.10 75,64 33.788,90 122,11 75,64 N Ur 53 m Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Pag.2/ 10

   DENUMIREA INDICATORILOR a a = O o _ E m LL. a o _ a ai o m puei po o o 03 < i Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Ss DL «a m — RAE | —| 9 o | ol ei | ai ol|e | m | 4 o | N Vi 6 66 o V wo mo p- o O o N (_ o a <t [e] Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe Oa m jo Dio mo 492 WOW NN no VI o a i N 53,12 + e, o o = 5.078,5 18,8 2.804,4 Diverse venituri Taxe speciale Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita o o sm — < A ut a o o “| Q o o Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile n e! a a Dn m -223.409,73 0015 | 3705 37,.05| 0,00 37,05 390257 | 1338 6.6 90210] 606 017 __20113,72| ___5000,00|_25.113,72 0.18 __20.113,72| ___5.00000|_25.113,72 4202 | _20.11372| __500000| 25.113,72 | Ț 7 5000,00[ 059,56 . 4.059,96 4.059,96 16.053,76| 000| 16.053,76 P V Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 223.409,73 m Fr, n - m N <+ o N o pr m wm -l- Pr m Varsaminte din sectiunea de functionare II. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat Depozite speciale pentru constructii de construinte IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate mo “a că m N - = sI 7 7 n Pr o ca N MIO = olm=|N O 79 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Pag. 3/10 mo O o _ ÎN o N < O|m| m | N qi o N Ss

   DENUMIREA INDICATORILOR po puei po3 & O o = 2 = a 5 s 9 E E g S _ Dn L_ a o _ a a m + C D pi = C __18.15156| 000| 82 83 2.02.34 2.02.41 5,6 16.048,08 ss 18.151,5 | 18.151,56| 18.151,5 45.02.01.01 18.151,5 18.151,5 882.046,8 5.000,00| 887.046,8 640.456,3 640.456,36 174.385,6 174.385,6 240.497,0 240.497.04 15.538,4 15.538,40 118.500,00[ 118.500,00 36.256,9 36.256,91 7.689.00|v 0,00 7.689,00 328 5 328,5 26.774,21| 0.00 26774.21 506,4 506,42 19.980,1 19.980 19 206.984,5 211.984,53 192.940,5 197.940,53| 14.044,00 14044,00|' 35.306,00| 0.00 35306.00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Fondul European de Dezvoltare regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI Si SERVICII l | V q_ -j Mm O i L 00 = i V NOL O e TITLUL IE DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Titlul Vll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE AR sI& S o NP o VI 0) LO O a a m DIC PM o 5.000,00 5.000,00 o o) = [Mr O O N O —_ —_ o = TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL 87.451,76 87.451,76 71.913,36 71.913,36 67.372,02 67.372,02 51.354,27 51.354,27 12.017,75 12.017,75 4.000,00 4.000,00 4.641,34 4.641,34 Dr NOT pa o mr O O Z mo CO <Z v 0,00 mIO O —| Pag. 4/10

   DENUMIREA INDICATORILOR % u Q o o = & 5 su p E E g a _ In e a o o _ = a a m + C BD 3 = La 4.641,34 -100,00 _ _ — 4.641,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Din total capitol Autoritati executive si legislative Autoritati executive N — _— -100,00 1.02.01 171.913,36 71.913,36| 1.02.01.03 71.913,36 71.913,36 15.538,40 11 i P — | LO : = | do O puei po3 n — Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi CHELTUIELI CURENTE TITLUL Ili DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Ordine publica Politie locala Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 15.538,40 15.538,40 119 [55.02.00 15.538,40 56.786,00 —36.786.00 30126.01 27760.01 239,00 6.666,99 6.666,99 1.02.03 32.126,11 32.126,11 0 [61.02.03.04 32.126,11| 000| 32.126,11 131 [61.02.05 466989) 0,00| 4.669,89 387.316,79 5.000,00 392.316,79 86.766,12 86.766,12 64.244,61 665,00 om | _— -| = m _ —_ oTo SI e | 0 GG | col DSB 15.538,40 36.796,00 36.796,00 30.129,01 27.700,01 2.190,00 N + TIN] NM N|N == e 2 o w N —_ 239,00 6.666,99 6.666,99 O | NIN = = o N mo N — m _ Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE invatamant elo ss so + m _ _ o na m - 64.244,61 43.730,01| / 0,00 43.730,01 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL oC TIN 0/0 SID TITLUL II BUNURI SI SERVICII Pag. 5/ 10

   DENUMIREA INDICATORILOR s s 2 o o E L_ + a G m p E E Ru a , —_ o o o o _ În a a m + C o 2 = £ 7.689,00 puei po5 PM m - ___4626,21| 1205 | 22521.51 1 5.02.03 | 14.630,38| 5020301 | 12.675,12| 5020302 | 1.955,26| | 5020401 | 19.575,36| 5020402 | 52.443,38 Invatamant profesional 5.02.04.03 | 105,00 Invatamant postliceal , | 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie UL. |. 12,001 Alte servicii auxiliare Alte cheltuieli in domeniul invatamantului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.626,21 120 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI e IQ oo O [O O eo “SIA —|- a ei Q < < o = = _ 1 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Invatamant prescolar si primar 143 14.630,3 14 14 m BOO Niv NIN N rr N ON NIN N <t - + Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior NICO = |N Vo [5 M | O S|& NI _ IQ < că N T ei PM _ Mn O OO O O N o WV o — 19.575,3 52.443,3 105,0 P t -— II 48 9 << — FI o O N _ o > ai ȘI o o N _ | 78.758,30 5.000,00) 83.758,30 | 52.620,99| 52.620,99 | 15.084,08| 15.084,08 | 2.900,00| 0,00 2.900,00 | 34.636,91| 34.636,91 | 26.137,31| 5.000,00| 31.137,31 | 26137.31] 5.000,00| 31.137,31 161 |66.02.06 63.274,22 5.000,00 62 |66.02.06.01 63.274,22 5.000,00 63 |66.02.08 15.484,08 ) — o O O _ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol > — |N O DI. e BG O | LO — ler O jo —[- 68.274,22 68.274,22 15.484,08 —_ IL E | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi _ Spitale generale Servicii de sanatate publica Pag. 6/ 10

   DENUMIREA INDICATORILOR _— x m 8 O o = —_ —_ a O e E E g s m n & o —_ _ a a m + C D 2 = c |__102.885,2| __25.198,02| po3 puei po3 N - P= lt) o —[ ON Q O - Q o SO mo, o O O Pr = — no WO O e] O O A 102.885,3 25.198 0 102.885,32 25.198,02 76.614,50|V' Cultura, recreere si religie CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IL BUNURI SI SERVICII II o 0 o Vo Tr b o O = O o e Q br TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale 173 [67.02.03 53.642 4 Institutii publice de spectacole si concerte 74 |67.02.03.04 33.194,4 Case de cultura 175 |67.02.03.06 20.312,0 7.02.03.30 136,0 0 Alte servicii culturale Q 8 7 o > Q > < o _ o 10 o o - în o P _ PM - na 17.335,0 17.335,07 N rr _ 53.642,4 33.194,4 20.312,0 _— SIBI | WV|10 —[| 9 = [= —| = — i O] o 2 o m __ O O = —_ n oo — —-|& —| ej Servicii recreative si sportive 7 (67.02.05 63.956,2 spot III a ur 020501 241525 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 7.02.05.03 39.803,41 39.803,41 Servicii religioase 7.02.06 2.088,38 2.088,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 81 [67.02.50 533,30 533,30 8.02 101.571,98 101.571,98 99.725,47 99.725,47 53.952,02 53.952,02 14.464,00 14.464,0 O | Aa GIN 0 [O Dl-— Si i DN _ Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL _ i a) O — i N o = o m o N IQ m = TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT N | LO O o — =|jM| o m BO Mr O _ 5200 520.0 148.00) 221450 | 201,45 Q mo mw — 8.040,00 2.146,51 2.146,51 -300,00 ao | Or | | O DlOl—iIN IO Pag. 7/10

   DENUMIREA INDICATORILOR _— _ a & 9 : : m e E E e a _ la = o 2 o — = a a 10Je3IpU| POS m 88 puei po3 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 193 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1 Asistenta sociala in caz de boli Asistenta sociala in caz de invaliditate 196 8.02.04 5.043,5 „50 52.140,53 8.02.05.01 8.02.05.02 52.140,53 80205 | 1.454,50) 660211 [8130.00 Prevenirea excluderii sociale 68.02. | 34.803,45| Ajutor social 200 [68.02.1501 | 24.798,54| 201 |68.02.15.02 | 10.004,91| 2 68.02.50 | 000 0,00) Q E cj tr 2 G 52.140,53| wa oo ei oC =] o < | BE 2 O 1.454,5 8.130,0 34.803,4 Asistenta sociala pentru familie si copii _ O - = N . o mo — oo |» — -— 10.004,91 O Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale O DIC AR o = Ss 8.02.50.50 ao o ă o o AA ez _ Ur oi io ă Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91.926,54 0.02 71.490,72 23.893,07 0.02.03 1.135,53 5 7.135,53 1 . 5.568,65 5.568,65 18 5.568,65 0,00 5.568,65 219 . 0,00 0,00 0,00 220 7.245,87 7.245,87 71.490,7 NT wV o o m N o o|<|s m m N ei o N n N N m DIO = o N m N ai O Ss 23.459,78 m - N TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Din total capitol Locuinte III A Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice o = - o O N 12.591,6 o Îl O — N o o _ o 0 N _ — — N 35.306,00 -300,00 7.135,53 7.135,53 Dă —-|=—|6 ) O | o i —|=- NIN = N = N sis) |5l3 S|2|8|8|8 RIRIRIRIE Mr Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice Illurninat public si electrificari rurale O O N 2 - = Pag. 8/10

   DENUMIREA INDICATORILOR s s 8 9 o = le + a 5 m p E E 8 Su _ m on D e o a a a 3 E o 3 = E po po3 PM o Ş -] _ WQ PM o N 2 O = 500,00 500,00 70.02.50 51.040,67 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului 20.435,82 20.435,82 CHELTUIELI CURENTE | 19.853,30| 19.853,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 19.500,00|V” 0,00 19.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 327,50| 327,5 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 25,80 25,8 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2 Din tatal capitol PI Salubritate si gestiunea deseurilor 4.02.05 | 20.082,52| Salubritate 231 |74.02.05.01 14.000,00 14.000,00 6.082,52 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 232 |74.02.05.02 6.082,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 233 |74.02.06 353,30 353,3 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 9.02 | 278.555,80| 278.555,80 Combustibili si energie | _68.848,91| 68.848,91 CHELTUIELI CURENTE | ___51.500,00| 51.500,00 TITLUL IV SUBVENTII | 51.500,00| 51.500,00 | 17.348,91| 17.348,91 3454. TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE | 240 |72 | 13.894,00 13.894,00 Din total capitol pe Energie termica 21 [sr 0206] EG ST| [Transporturi 2142 18402 209.706,89 CHELTUIELI CURENTE 112.694,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45.621,00|V TITLUL IV SUBVENTII 67.000,00 67.000,00 73,17 13,1 97.012,72 0,00 97.012,72 Alimentare cu gaze naturale in localitati o N _ o TO NIN o O O N N m 1) PM N N N Wu N WO N N O O) o _ [i N N 582,5 a N O G - = ao N N 20.082,5 o m N = P_ _ o o «m N olo SIE e no CHELTUIELI DE CAPITAL _ Mr ao nm N TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68.848,91 209.706,89 112.694,17 45.621,0 m t N —IO[CIBIOC T | 05| TITIt NININ O Q e o TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL N << N Pag. 9/ 10

   DENUMIREA INDICATORILOR o = al o o Lu E g LI & o e O m 4 N 96.862,72 150,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE uweifoiy 96.862,72 150,00 o < N ME II e [ON Mr | puBi poJ | 209.706,89 Din total capitol Transport rutier 250 |84.02.03 209.706,8 Drumuri si poduri 251 |84.02.03.01 25.784,1 25.784,13 Transport in comun 252 |84.02.03.02 118.582,5 118.582,53 stai afara s 55.34023 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT 257 5.670,10 PRIMAR, DIRECTOR 7 OMIC, SEF SERVICIU BUGET, LIANASTA) a ȘIFHIANA RAMO RA O m O NIN oo i o o; o NICOLAE ROBU Pag. 10/ 10