keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

10.05.2011

Hotararea Consiliului Local 162/10.05.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011-9260/03.05.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.31/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA PRIMAR, 7 j SERVICIUL BUGET Dr.Ing. E JUHANDU- NT. SI 23.03.2011 n fe "—- p Ă j d UI REFERAT Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010 şi rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere : = Având în vedere adresa nr.15726/15.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind modificări asupra indicatorilor bugetari 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi 04.02.04 -— Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. = Având în vedere adresa nr.16932/29.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli curente și de capital: = Având în vedere adresa nr.16935/29.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea sumelor necesare conform OG nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referințe pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate: £ Având în vedere adresa nr.17001/30.12.2010 a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiș privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 (11.02.06);

* Ținând cont de ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 59 din ll ianuarie 201] pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010; = Legea nr.273/29,06.2006 privind finanțele publice locale art.57, alin.(1) alin (4), = Legea nr.215/2001 art.36, alin. (4) lit. a, privind administrația publică locală. Serviciul Buget propune aprobarea contului de execuție pe anul 2010 conform anexei nr.1, rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.2, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr.3 şi a listei de investiții — execuția conform anexei nr.4. DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA ŞT RL 3 Cod FP 53-91, Ver.1

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2011- PROGRAM INVESTIȚII 2010 EXECUTIA DENUMIREA OBIECTIVULUI ALTE SURSE FOND RULMENT mii lei 1 2 3 6 TOTAL GENERAL 71,735.42| 18,765.38] 3,143.17| 1,285.20| 10,805.10| 37,736.57 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 53,371.36| 18,520.20| 1,764.03 0.00j 7,909.58| 25,177.55 LUCRĂRI NOI -B 6,159.14 0.00 543.38| 1,285.20| 1,435.04 DOTĂRI INDEPEND. sI ALTE ÎNV. e 12,204.92 245.18 835.76 0.00 0.00) 11,123.98 (TOTAL GENERAL: 18,765.38| 3,143.17) 1,285.20|:10,805.10)..37,736.57 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,361.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.61 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,361.61 0.00 0.00 0.00 0.00) _1,361.61 A.Lucrări în continuare 212.21 0.00 0.00 0.00 0.00 212.21 Amenajare spații PMT (corp ll si sediu Banc Post), HCL. 103/2007,HCL. 335/2008 212.21 0.00 212.21 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,149.40 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,149.40 Dotări independente 793.07 0.00 0.00 0.00 0.00 793.07 Dotări Primărie 629.37 0.00 629.37 Dotari directia Fiscala 163.70 163.70 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 356.33 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sister infogeografic de administrare a PMT 356.33 356.33 Stema oficiala a municipiului Timisoara 0.00 0.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 0.00 0.00 0.00 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2008 0.00 0.00 0.00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 a populației A.Lucrări în continuare 840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840.25 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 840.25 0.00 840.25 Capitolul 61.02. Ordine pubiică şi siguranta națională 1,083.33 0.00 157.00 0.00 0.00 926.33 61.02.03.0rdine publică 1,083.33 0.00 157.00 0.00 0.00 926.33 61.02.03.04 Poliţie comunitară 783.99 0.00 157.00 0.00 0.00 626.99 fr Lucrări în continuare 783.99 0.00 157.00 0.00 0.00 5626.99 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 783.99 157.00 626.99 61.02.05. Protecție Civilă 299.34 0.90 0.00 0.00 0.00 299.34 C. Dotări independente şi alte investiții 299.34 0.00 0.00 0.00 0.00 299.34 Dotări independente 299.34 0.00 0.00 0.00 0.00 299.34 Dotări 299.34 299.34 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capitolul 65.02 Învățământ 866.41 0.00 556.45 0.00 0.00 309.36| [65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 196.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 196.98| Pagina 1 din 11

65.02.03.01. Învățământ preşcolar 133.91 0.00 0.00 0.00 0.00 133.91 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 | 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 133.91 0.00 0.09 0.00 0.00 133.91 Dotări independente 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 0.00 0.00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 55.00 55.00 Studii şi proiecte 78.91 0.00 0.00 0.00 0.00 7891 PT Extindere gradinita PP 32 48.91 48.91 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15.00 15.00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15.00 15.00 65.02.03.02 Învățământ primar 53.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07 A.Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 63.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 Studii şi proiecte 83.07 0.00 0.00 0.00 0.00 63.07, SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 63.07 63.07 65.02.04 Învățământ secundar. 669:43 9.00 556.45 0.00 0.00 112.98 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 669.43 0.00 556.45 0.00 0.00 112.98 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 531.34 0.00 531,34 0.00 0.00 0.00) PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 531.34 531.34 0.00 C. Dotări independente şi alfe investiții 138.09 0.00 25.11 0.00 0.00 112.98 Dotări independente 49.97 0.00 0.00 0.00 0.00 49.97 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 49.97 49.97 Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidari si interventii 88.12 0.00 25.11 0.00 0.00 63.01 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 25.11 25-11 0.00 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 20.01 20.01 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 17.51 17,51 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 25.49 25.49 Capitolul 66.02 Sănătate 14.24 0.00 12.04 0.00 0.00 52.20 66.02.06 Spitale 74.24 0.00 12.04 0.00 0.00 62.20 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 0.00 0.00 B. Lucrări noi 53.16 0.00 12.04 0.00 0.00 41.12 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 12.04 12.04 0.00 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 41.12 0.00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 41,12 C. Dotări independente şi alte investiții 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.08 Dotari independente 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00) Dotari 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.90 5.00 0.00 0.00 SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L.. Turcanu 0.00 0.00 Cheltuieli de expertiza, proiectare si 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21.08 executie privind consolidari si interventii Pagina 2 din 11

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 21.08 Venerice Str.Marasesii nr.5 21.08 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 0.00 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu”, Timişoara Str. I-Nemoianu nr 3 0.00 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 0.00 0.00 (Capitolul 57.02 Cultură, recreere şi religie 2,865.42 21.89 0.00 0.00 997.42) 1,846.11 67.02.05.01 Sport 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00, DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 0.00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2,865.42 21.89 0.00 0.00 997.42| 1,846.11 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone i verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina : n Zoologica si Botanica) e 21.89 21,89 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Doțări independente 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.0 Dotari 21.89 21.89 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri Zone CE verzi, baze sportive şi de agrement. 2,843.53 0.00; 0.00 0.90 997.42). 1,846.11 A. Lucrări în continuare 694.10 0-00 0.00 0.00 0.00 694.10 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2005 681.39 0.00 681.38 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 12.71 12.71 B. Lucrări noi 1,426.83 0.00 0.00 0.00 997.42 429.41 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 7.62 0.00 7.82 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 283.83 283.83 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 0.00 0.00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 0.00 0.00 Reamenajare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 0.33 0.00 0.33 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0.30 0.30 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0.30 0.00 0.30 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 999.97 997.42 2.55 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 0.00 0.00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 0.00 0.00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 57.72 57.72 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 57.72 57.72 PT Amenajare Zona verde Bulevardul i. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 19.04 19.04 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 722.60 0.00 0.00 0.00 0.00 722.60 Dotări independente 178.77 0.00 0.00 0.00 0.00 179.77 Pagina 3 din 11

Cofinantare proiect transfrontalier Gradina 200 Timisoara Szeged HCL 7/2099 178.77 17977 Studii şi proiecte 542.83 0.00 0.00 0.00 0.00 542.83 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 0.00 0.00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale” aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 37.01 37.01 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 5447 54.47 SF+PT Amenajare parcare ecologica intrarea 56.53 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 56.53 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 50.01 9.00 9.00 50.01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 56.53 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 56.53 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 47.62 0.00 0.00 4762 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 39.78 Dambovita nr. 80 39.78 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 43.40 0.00 0.00 Buziasului 43.40 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 43.40 Orion 43.40 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 0.10 0.00 0.00 0.10 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28.17 28.17 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 43.40 43.40 Amenajament silvic 0.00 0.00 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Reamenajare Parcul Justitiei 0.00 0.00 0.00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si | modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 4241 0.00 4241 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 0.00 0.00 0.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 58.38 0-00 0.00 0.00 0.00 58.38 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0.00 000 500 000 0.00 0.00 68.02.06 Centrul pentru voi 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.02.15.01 Centru comunitar 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 58.38 C. Dotări independente şi alte investiții 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 58.38 Dotări independente 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 50.83 Dotări 50.83 50.83 Studii şi proiecte 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 Expertiza tehnica pentru reabilitare cladire str.Plavosin nr.21 1.55 7.55 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C_Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotari 0.00 0.00 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 0.00 0.00 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 14 30 43| 18,743.49| 1,783.43| 1,285.20| 2,320.14| 17,266.17 70.02.03 Locuinţe 20,320.61):18,520.20 176.404: 1,285.20 0.00 338.81) Pagina 4 din 11

70.02 -03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 20,100.80, 18,520.20 176.40| 1,285.20 0.00 119.00 A.Lucrări în continuare 18,520.20) 18,520.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 731.83 731.83 0.00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 46.17 46.17 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanţu, nr.15/A 100.07 100.07 0.00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142.15 142.15 0.00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 41.10 41.10 0.00 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 630.82 630.82 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1,015.23| 1,015.23 0.00 Reabilitare termică Aleea F.C. .Ripensia, nr.10-12 1,051.22| 1,051.22 0.00 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 321.60 321.60 0.00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167.63 167.63 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 979.71 979.71 0.00 Reabilitare termică str.A.Ilpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 231.97 231.97 0.00 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 40.92 40.92 0.00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 782.78 782.78 0.00 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, scA 78.26 78.26 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 369.40 369.40 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 228.93 228.93 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 281.47 281.47 0.00 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 279.76 279.76 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 230.60 230.60 0.00 Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 282.21 282.21 0.00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 187.88 187.68 0.00 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 214.48 214.48 0.00 Reabilitare termică str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl. 103 182.95 182.95 0.00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 121.99 121.99 0.00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 550.82 550.82 0.00 Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. A+B,- Tapia nr. 13, sc. C 682.80 882.80 0.00 Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 266.18 266.18 0.00 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 176.14 176.14 0.00 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 306.40 306.40 0.00 Reabilitare termică Calea Martiritor, nr.37, sc A+B 305.40 305.40 0.00 Reabilitare termică str. Versului, nr. 6 148.26 149.26 0.00 Reabilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 226.55 226.55 0.00 Reabilitare termică str. Orion, nr.2 268.71 268.71 0.00 |Reabi itare termică str. Balanţei, nr.18 1726.17 726.17 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 27 325.04 325.04 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 400.16 400.16 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 549.10 549.10 0.00 Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, bi.3 394.08 394.08 0.00 Reabilitare termică sir. Dr. lon Mureşan nr. 107 131.23 131.23 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 231.00 231.00 0.00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 8/6 379.71 379.71 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 238.69 238.69 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 277.32 277.32 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 90.71 90.71 0.00 Pagina 5 din 11

Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 85.69 85.69 0.00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 995.10 995.10 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 176.69 176.69 0.00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 88.96 88.96 0.00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 238.95 238.95 0.00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 459.06 459.06 0.00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 281.41 281.41 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 483.49 463.49 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 314.45 314.45 0.00 B. Lucrări noi 1,285.20 0.00 0.00; 1,285.20| 0.00 PT+ Executie Locuinte sociale str. !.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1,285.20 1,285.20 0.00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0.06 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Calea Circumvalaţiunii, nr.26 0.00 0.00 0.00 |Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 0.00 0.00 000| Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr. 14 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termica la 82 obiective 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 295.40 0.00 176.40 0.00 118.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, Studii şi proiecte 285.40 0.00 176.40 0.00 119.00 Asistenta tehnica la 72 imobile 295.40 176.40 119.00 70.02.03.30 Alte servicii în domeniul locuintelor 219.81 0.00 0.00 0.00 0.00 219.81 C. Dotari independente si alte investitii 219.81 0.00 0.00 0.00 0.00 219.81 Dotari 219.81 0.00 0.00 0.00 0.09 219.81 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 219.81 219.81 Studii si proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02.05 Alinientări cu apă Şi amenajări 12,865.79 0.00 0.00 0.00) -2,320.14| 10,345.65 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 12,665.79 0.00 0.00 0.00| 2,320.14| 10,345.65 A. Lucrări în continuare 9,882.29 0.00 0.00 0.00 422.04| 9,460.25 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 0.00 0.00 0.00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 47.95 0.00 47.95 Sistem major canal Cartier Piopi - etapa îl, HCL 281/2007 6.66 0.00 6.66 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a ll a, HCL 178/2007 465.00 465.00 Exiindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 134.88 0.00 134.88 Viabilizare terenuri cu utilitati, zona Armoniei nr.4- 6 TMS, HCL 488/2007 89.47 89.47 Pagina 6 din 11

Viabilizare canal B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104.79 0.00 104.79| Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCl. 243/2008 21.33 21.33 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 256.05 0.00 256.05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1,222.58 1,222.58 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 189.67 189.67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5.36 5.36 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), 5.08 0.00 5.08 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 275.14 0.00 275.14 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 441.70 0.00 422.04 19.66 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1,365.34 0.00 1,365.34 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 1,127.81 1,127.81 Extindere retele apa-canal Piopi-zona Repin 514/2098 1,402.99 1,402.99 Extindere retele canal Plopi- zona. Parang 509/2008 1,381.89 1,381.89 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 526.54 526.54 Extindere retele apa-canal Mehala - zana Mesteacanul 512/2008 812.06 812.06 B. Lucrări noi 2,677.53 0.00 0.00 0.00) 1,898.10 779.43 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 3.71 3.71 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,092.71 0.00 1,090.67 204| Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 693.53 693.53 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 808.49 807.43 1.06| Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 15.05 15.05 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 24.04 0.00 24.04 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 23.36 0.00 23.36 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 15.71 0.00 15.71 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 0.93 0.00 0.93 C. Dotări independente şi alte investiții 105.97 0.00 0.00 0.00 0.00 105.97 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Studii şi proiecte 105.97| 0-00 0.00 0.00 0.00 105.97 SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lif 27.97 0.00 2797 SF intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. | 21.42 0.00 21.42 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 35.16 0.0 35.16 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 21.42 0.00 21.42 70.02.06. Iluminat public şi electrificări. rurale 642477 1,555.00 0.00 0.00| 4,869.77 A. Lucrări în continuare 6,424.77 0.00| 1,555.00 0.00 0.00, 4,869.77 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 2,891.80 805.00 2,086.80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,532.97 750.00 2,782.97 Pagina 7 din 11

B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii si proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 0.00 0.00 70.02.50 Alte. servicii: în: domeniile: locuințelor, 1,987.26 223.29 52.03 0.00 000| 1,711.94 serviciilor şi dezvoltării comunale [A Lucrări în continuare 771.80 0.00 52.03 0.00 0.00 719.77| Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 9.16 0.00 0.16 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 158/2007 771.64 52.03 718.61 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PT Reabilitarea ansamblului urban interbelic Corso| HCL 302/2009 0.00 0.00 Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 0.00 0.00 Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,215.46 223.29 0.00 0.00 0.00 992.17 Dotări independente 233.30 154.49 0.00 0.00 0.00 78.81 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni 9.73 9.73 Dotari URBANISM 154.49 154.49 0.00 Dotari directia MEDIU 69.08 69.08 Studii şi proiecte 982.16 68.80 0.00 0.00 0.00 913.36 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 39.66 0.00 39.66 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 131.24 131.24 SF Centru Regional intermodal de Transport 79.44 0.00 79.44 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 59.40 59.40 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 1.04 0.00 1.04 Documentatie topo cadastrala pentru 'PUZ zona malurilor Canalului Bega 174.93 174.93 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 346.01 0.00 346.01 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 1.01 1.01 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14.80 14.80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34.15 34.15 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 11.90 11.90 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 19.78 19.78 Studiu Modelare 3D cladire Primaria Municipiului "Timisoara 68.80 68.80 0.00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117,64 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 117.64 0.90 0.00 0.00 0.90 117.64 A. Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 0.00 0.0 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 Pagina 8 din 11

C. Dotări independente şi alte investiții 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117.64 Dotări independente 117.64 0.00 0.00 0.00 0.00 117.64 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117.64 117.64 Studii şi proiecte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 0.00 0.00 Capitolul 81.02 Combustibiti si energie 1,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,821,55 81.02.06 Energie termică 1,821.55 0.00 0.00 0.00 0.00; 1,821.55 A. Lucrări în continuare 1,712.43 0.00 0.00 0.00 1,712.43 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie al energiei termice in municipiul Timisoara 1,712.43 0.00 0.00 0.00 1,712.43 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCl 556/2006 10.42 10.42 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 5.70 5.70 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 15.60 15.60 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 102.22 102.22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 76.23 76.23 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 35.11 35.11 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 68.96 68.96 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 50.77 50.77 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 2.38 2.38 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 20.75 20.75 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 36.15 36.15 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 700.49 700.49 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 286.10 286.10 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 100.00 100.00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 128.00 128.00 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73.55 73.55 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conforrmării la normele de protecția mediului privind 0.00 0.00 0.00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 199.12 0.00 0.00 0.00 0.00 109.12 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 109.12 0.00 0.00 0.00 0.00 109.12 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare| obiective Municipiul Timisoara 109.12 109.12 Capitolul 84.02 Transporturi 21,248.16 0.00 834.25 0.00) 7,487.54| 13,126,37 84.02.03-Transport rutier. 21,248:16 0.00[::;' 634.25 0.00: 7,487.54) 13,126.37 84.02.03.02 Transportul în comun 772.08 0.00 0.00 0.00 0.00 772.08 A, Lucrări în continuare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) Pagina 9 din 11

0.00 0.00 B. Lucrări noi 179.22 0.00 0.00 0.00 0.00 179.22| Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 20.46 20.46 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 20.21 20.21 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 12.90 12.90 Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009 20.21 20.21 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea Bogdanesiilor HCL 472/2009 20.48 20.48 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8 Str. Avram Imboane , Str. Spitalul Nou HCL 471/2008 HCL 17.56 17.56 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 15.69 15.69 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul, HCL 468/2009 HCL 473/2009 13.82 13.82 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009 13.97 13.97 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998 23.92 23.92 Amenajare parcare Str. Labirint 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 592.86| 0.00 0.00 0.00 0.00 592.86 Dotări independente 68.66| 0.00 0.00 0.00 0.00 68.66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 23.54 0.00 0.00 0.00 23.54 Tramvaie folosite 23.54 23.54 Achizitii tramvaie noi 0.00 0.00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 45.12 0.00 0.00 0.00 45.12 Achizitii refugii calatori 45.12 45.12 Studii şi proiecte 524.20 0.00 0.00 0.00 0.00 524.20 Studii si proiecte Primarie 215.09 0.00 0.00) 0.00 0.00 215.09 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 119.00 119.00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun, Timişoara 96.09 96.09 Studii si proiecte RATT 309.11 0.00 0.00 0.00 0.00 309.11 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285.60 285.60 SF Amenajare alveole 0.00 0.00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 2341 23.41 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 0.10 0.00 0.10 [84-02.03.01 Drumuri si poduri 7,381.47 0.00 0.00 0.00) 4,747.29| 2,614.18 [A. Lucrări în continuare 7,347.51 0.00 0.00 0.00; 4,747. 29| 2,600.22 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 1,347.51 0.00 4,147.29| 2,600.22 B. Lucrări noi 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 0.40 0.40 C. Dotări independente şi alte investiții 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 13.56 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 Studii şi proiecte 13.56 0.00 0.00 0.00 9.00 13.56 Expertiza Podul Michelangelo 11,81 1151) Pagina 10 din 11

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 1.75 1.75 84.02.03.03 Străzi 6,994.52 0.00 160.30, 0.00) 2,740.25| 4,093.97 A. Lucrări în continuare 6,181.81 0.00 0.00 0.00) 2,740.25| 3,441.56 Amenajare str, Busuioc, HCL 274/2006 3.51 0.00 3.51 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 777.04 777.04 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20.37 0.00 20.37 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 295.21 0.00 295.21 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 508.86 0.00 508.86 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1,222.78 0.00 1,222.78 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 347.59 0.00 347.59 0.00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 386.82 0.00 386.82 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 217.14 217,14 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 1,084.02 1,084.02 0.00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCl 247/2008;HCL 467/2009 1,308.64 1,308.64 0.00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 9.83 9.83 B. Lucrări noi 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 2.70 2.70 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 0.79 0.79 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.97 1.97 C. Dotări independente şi alte investiții 807.25 0.00 160.30 0.00 0.00 646.95 Dotări independente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Studii şi proiecte 807.25 0.00 160.30 0.00 0.00 646.95 SF Modernizare şi extindere blv. Sudului HCL 26/20 342.19 342.19 SE+PT Amenajare str. Brazilor 12.97 12.97 SF+PT Amenajare zona Polonă 24.25 24.25 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce HCL 25/26 25.11 25.11 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 0.50 0.50 SF+PT Amenajare Zona Campului 0.50 0.50 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 111.53 111.53 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 23.87 23.87 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 0.50 0.50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 0.50 0.50 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 0.50 0.50 Alte studii şi proiecte drumuri 0.10 0.00 0.10 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 24.94 24.94 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b-dul Regele Carol si Splaiul T, Vladimirescu 60,14 0.00 60.14 Studiu de oportunitate SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 179.65 160.30 19.35 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00| 5,646.14 transporturilor A. Lucrari in continuare 0.00 0.00) 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 B.Lucrari noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C.Dotari independente si alte investitii 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00) _5,646.14 Dotari independente 6,120.09 0.00 473.95 0.00 0.00) 5,646.14 (Achi itii mijloace de transport HCL 47/2004 6,120.09 473.95 5,846.14 DIRECTOR DIRECȚIA ECONDMICĂ DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICH A Aurelia pe ŢII S / WE d FĂ N Sef Serviciu Buget i Sef Serviciu | Steliana STANCIU Pagina 11 din 11 Gabriela BIE, La

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MISOARA Rectificare 1 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2011 Anexa nr 2, cu amendamente Ţ Ț DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initiat din care credite Influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante 1 189.452,05 0,00 0,00 189.452,05 TOTAL VENITURI 2 00.01 189.452,05 0,00 0,00 189.452,05 1, VENITURI CURENTE 3 00.02 187.218,05 0,00 0,00 187.218,05 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 187.218,05 0,00 0,00 187.218,05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 151343) 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din proprietate & 30.10 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 Venituri din concesiuni si închirieri 7 1.428,00 0,00 0,00 142800 Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 85,43 0,00 0,00 85,43 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3 00.08 185.704,62 0,00 0,00 185.704,62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 m 188.331,88 0,00 0,00 188.331,88 Taxe si alte venituri în invatamant 11 33.10.05 2.324,25 0,00 0,00 2.324,25 Venituri din prestari de serv 12 33.10.08 2.340,09 0,00 0,00 2.340,09 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 13 33.10.14 8.832,00 0,00 0,00 8.832,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie 14 33.10.16 1,02 0,00 0,00 1,02 sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 15 33.10.17 5,81 0,00 0,00 5,81 profesionala, specializare si perfectianare Venituri din serbari si spectacole scalare manifestari culturale, 16 331019 216.00 0,00 0,00 216,00 artistice si sportive Venituri din cercetare 17 [331020 63,02| 0,00 0,00 6302 Pagina 1/8

MIREA INDICATORILOR Cod rana ţ | | : | i cheiate cu casele de asigurari sociale de | 18 331021 149.004,51 0,00 încheiate cu directiile de sanaiaie pubi 19 331030. 19.421,00 3,00 19.421,00 din sume alocate de la bugeiul de stat i Alte venituri din prestari de servicii si alte aciivitati 20 331050 8.124,18 0.00 0,00 6.124,18 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 21 34.10 | 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Diverse venituri 23 36.10 332,00 0,00 0,00 332,00 Alte venituri 24 36.10.50 332,00 0,00 0,00 332,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 4.559,26 0,00 0,00 -4.559,26 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 0,00 0,00 40,58 40,59 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 27 37.10.03 -4.55926 0,00 -40,59 -4.599,85 de dezvoltare a bugetului local IV. SUBVENTII 28 00.12 2.234,00 0,00 0,00 2.234,00 Subventii de fa alte adm 23 43.10 2.234,00 0,00 0,00 2.234,00 Subventii pentru institutii publice 30 43.10.08 2.234,00 0,00 0.00 2.234,00 TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 189.452,05 3.771,72 0,00, 189.452,05 CHELTUIELI CURENTE 32 01 188.451,05 3.771,72 0,00 189.451,05 [TITLUL DE PERSONAL 33 10 109.944,20 0,00 0,00 109.944,20 TITLUL BUNURI SE SERVICII 34 20 79.176,39 3.771,72 0,00 79.176,38, TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 [57 318,80 0,00 0.00 318,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 38 |59 11,86 0.00 0,00 11,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 0,00 0.00 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 38 IER 1,00 0,00 0,00 1,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 39 [50.16 3.369,53 0,00 0,06 3.368,53 Alte servicii publice generale |. 40 3.369,53 0,00 0,00 3.369,53 CHELTUIELI CURENTE 41 01 3.369,53 0,00 0,00 3.369,53 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 42 [10 1.923,00 0,00 0.00 1.923,00 Pagina 2/8

1.446,53 0,00 [64.10 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 186.082,52 3.771,72 0,00 186.082,52 Invatamant 47 [65.10 14.542,84 0,00 0,00 14542,84 CHELTUIELI CURENTE 48 [01 1454184 000 000 14541,84 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 4910 131928 0.00 0.00 131528 TITLUL I BUNURI SI SERVICII 50 [20 13203.10 0,00 0,00 13.203,10 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 [57 7,80 0.00 0.00 7,80 TITLUL XALTE CHELTUIELI 52 [59 11,66 0,00 0.00 11,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 53170 0,00 0,00 000| 0.00 TITLUL XVIMPRUMUTURI 54 [80 1,00 0.00 0.00 1,00 55 65.10.03 5869.71 000 006 5.569.71| 55 [65.10.0301 5.300,60 0.00 5.300,60 57 [65100302 569.11 0) 569.1 58 [651003 1.479,93 0 o 4479.93 59 [651004 53,80 5.00 53.80 60 |651004 798,13 0.00 3798.13 67 [6510 528.00 0.00 628.00 62 [65.10. 991,50 0.00 991.50 53 [65.10 201,70 0.00 3207.70 54 |65.10.11.03 3.201,70 0.00 3.207 70, 55 |[6510.17.30 0,00 5.00 0.00 Sanatate se [66.10 169.152,73 3.735,44 %,00 163.152,73 CHELTUIELI CURENTE 67 [01 165152,73 373544 0.00 169.152,73 Pagina 3/8

Î T Cod Cod | rană ss [10 106.503,92 08 0.00| 106.503,92 B9 [20 5264881 37354 0,00 6264881| 70 [7 0,00] DO 5,06 D.00 55.10.06 185.152. 169.152.73 72 (66100601 169.152,73 0,00 169.152,73 Cultura, recreere si religie 73 67.10 1.465,00 "36,28 E 0,00 1.465,00 CHELTUIELI CURENTE 74 |01 1.465,00 36,28 0,00 1.465,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 75 |10 198,00 0,00 0,00 198,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 76 |20 1.267,00 36,28 0,00 1.267,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 77 [70 0,00 0,00 0,00 0,00 [871003 1.465,00 36.28 0.00 1.465.00| acole si concerte 3 87.10.03.04 855,00 0.00 855 00| 80 |67.1003.06 610,00 0.00 610.09) Asigurari si asistenta sociala 81 58.10 921,95 0,00 0,00 _ CHELTUIELI CURENTE 921,95 0.00 0,00 921,95 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 610,85 0.00 0,00 610,95 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 311,00 0,00 0,00 311,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 0.00 0.00 0,00 0,00 610.55 0.00 510,35 61095 610.95 0.00 0.00 311.00 0.06 311.00 “ 371.06 000 317.00) Pagina 4/8

DENUMIREA INDICATO Cod Program iniiiel fe; Program reciificat | rand esiinate | | atilor | | | IDEFICI 91 PTT, 09] 000| "92 0,00 0,00 E 93 PI 000| 0,00 7 DEFICIT 94 0,00 000|. 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 8.943,43 09,00 2.558,59 11.502,02 TOTAL VENITURI 2 00.01 8.943,43 0,00 2.558,59 11.802,02 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 4.559,26 | 0,00 40,59 4.599,85 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 4.559,26 0,06 40,58 4.599,85 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 00.09 4.559,26 0,00 40,59 4.599,85 Transferuri voluntare, altele decat subven 6 37.10 4.559,26 0,00 40,59 4.599,85 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 37.10.04 4.559,26 0,00/ 40,59 4.599,85 IV. SUBVENTII 8 00.12 4.384,17 0,00 2.518,00 6.902,17 Subventii de la alte administratii s 43.10 0,00 0,00 2.518,00 2.518,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea chelti lor de 10 43.10.14 0,00 0,00 1.877,00 1.877,00 capital din domeniul santatii | Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 11 43.10.16 0,00 0,00 641,00 641,00 investitiilor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 12 43.10.1801 0,00 0,00 641,00 841,00 aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 13 45.10 4.384,17 0.00 0,00 4.384,17 Fondul European de Dezvoltare regionala 14 |45.10.01 4.384,17 0,00; 0,00 4.384,17 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 15 |45.10.01.01 4.384,17 0,00 0,00 438417 TOTAL CHELTUIELI "18 [48.10 8.943,43 36,75 2.558,59 11.502,02 CHELTUIELI CURENTE 17 01 4.384,17 0.00 0,00 4.384,17 Tittul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 18 [56 4.384,17 0,00 0,00 4.384,17 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE d Pagina 5/8

| Cod rand DE CAPITAL | LUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 20 Part 21 [Alte servicii publice generale 22 CHELTUIELI CURENTE 23 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 Din total capiioi Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 26 54.10.10 0,00 8.00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 27 64.10 5.536,60 36,75 2.528,00 9.064,50 Invatamant 28 |65.10 566,42 36,75 0,00 566,42 CHELTUIELI CURENTE 29 101 0.00 0.00 0,00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 30 |70 566,42 36,75 0.00 586,42 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 31 |n 586,42 36,75 0.00 566,42 iolal capitei 1 32 [65.10.03 35 35.75 0.00 3575 33 [65.10.0301 000 0.00 34 [65100302 36.75 0.00 36.75 35 [65.70.04 0.00 52567 36 [65.10.0401 500 0.00 000 3765100402 0,00 529.67 38 [65.10.0403 0.00 00 39 [65.10.05 PO 000 65.10 11 ] 0.00 55.10 0.00 42 |651077 30 TI 0.00 5.00 E E DO DRE RE N Pagina 6/8

Cod | Influenta rand | | | Sanatate 43 [66-10 Ţ 5.540,18 5,00 251805 | |CHELTUIELI CURENTE Ag [o — 438417 0,00 ) 45 156 | 438417 0,00 i — + CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 1.556,01] 0,00 2518.00 407401 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 4771 1.558.061 0,00 2.518,00 4.074,01 Din taiat capriot Servic 7 48 |66.10.06 _ 0.00 2578.00 58455.18 Spitale generale 49 [66.10.0801 0,00 7515.00 8458 18 Cultura, recreere si religie 50 67.10 30,00 0,00 10,00 40,00 CHELTUIELI CURENTE 51 [01 0,00 0,00 0.00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 [70 30,00 0.00 10,00 40,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 535" [n 3000 0,00 10.00 40,00 fofa! ca 54 |67.1003 000 55 [67.10.0304 35.00 0.00 IN să [67.10.0306 0.06 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ, 57 69.10 2.090,33 0,00 30,59 2.120,92 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 58 70.10 2.090,33 0,00 30,59 2.120,92 CHELTUIELI CURENTE 5901 0,00 0,00 000 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60170 2.090,33 0,00 3059 2.120,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 [71 2.090,33 0,00 30,39 2.120,92 Din total ca Locuinte 62 |707003 0,06 3053 63 [70.10.0301 5.00 30.59 Pagina 7/8

DENU REA INDICATORI cr a a a oala & o DIRECTOR ECON MIC EC. SMARANDA FIARACICU e VW wlejte| e | asi d 10 o Lo PRIMAR 7 SHEORG E CIUHANDU + en SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU Pagina 8/8 e

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

Rectificare 1 BUGETI OCA E 201 1 Anexa n cu amendamente DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial din care credite | influenta Program rectificat rand bugetare destinate stingerii platilor restante SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 440.806,50 13.612,25 454.418,75 TOTAL VENITURI 2 00.01 440.806,50 0,00 13.612,25 454.418,75 VENITURI PROPRII 3 48.02 388.490,07 0,00 5.000,00 393.490,07 1. VENITURI CURENTE 4 00.02 436.746,50 3.489,25 440.235,75| A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 Tm 476.540,71 0,00 2.000,00| 478.540,71| A. IMPOZIT PE VENIT, PROAT Si CASTIGURI DIN CAPITAL & |00.04 | 250.690,88 0,00 0,00) 250.690,88| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA | 7 [00.05 4.326,60 0,00 0,00) 4.326,60 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 8 [0102 876,28 0,00 0,00 876,28 impozit pe profit de [a agentii economici 9 01.02.01 876,28 0,00 0.00 876,28 impozit pe venit 10 03.02 m! 3.450,32 0,00 0,00 3.450,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 11 03.02.18 3.450,32 0,00 0,00 3.450,32 patrimoniul personal j A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DELA 12 00.06 245.475,20 0,00| 0,00 245.475,20 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 04.02 245.475,20 0,00 506| 245.475,20 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [040201 244578,20| 0.00 0.00| 244.579,20| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugeteior 15 04.02.04 896,00 0,00 0,00 896,00 locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL| 16 [00.07 889,08 0,00 0,00 889,08 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02 m 889,08 0,00 0,00 889,08 Pagina 1 / 16

IREA INDICATORILOR Cod Cod indicator uanta and tsi castiguri din ca 18 [05.02.50 889,08 5,00 889.0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE is” |00.09 8071330) 000| 7 1.000,00 81.713,30 impozite si taxe pe proprietate 20 07.02 80.713,30 1.000,00 81.713,30 Impozit pe cladiri E 21 [070201 66.712,13 1.000,00 67.712,13 mpozit pe clad II 22 "1070201.01 16.867,52 1.000,00 17.867,52 impozit pe cladiri - PJ 23 07.02.01.02 49.844 61 0,00 49.844,61 Impozit pe terenuri 24 [070202 8.049,53 0.00 8.049,53 impozit pe terenuri - PF 25 07.02.02.01 3.524,48 0,00 3.524,49 impozit pe terenuri - PJ 26 07.02.02.02 4.287,28 0,00 4.287,28 Impozit pe terenurile extravilane 27 [07.02.0203 237,76 0,00 237,78 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 28 07.02.03 5.802,84 0,00 5.802,84 si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 148,80 0,00 0.00) 148,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 144.491,18 0,00) 1.000,00 145.491,16 Sume defalcate din TVA 31 11.02 117.645,00 0,00 0,00 117.645,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la 32 11.02.02 117.370,00 0,00 0,00 117.370,00| nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 275,00 300 0,00 575 50| Alte impozite si taxe generale pe bunuri 34 [12.02 1.033,05 0,00 0,00 1.033,05 Taxe hoteliere 35 12.02.07 1.033,05 0,00 0,00 103305) Taxe pe servicii spec ce 36 15.02 528,72 0,00| 0,00 528,72 impozit pe spectacole 37 15.02.01 188,05 0.00 "3,00| 188,05 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 340,67 0,00 0,00 340,67| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe] 39 16.02 25.284,39 0,00 1.000,00 26.284,39 desfasurarea de activitati Taxa asupra m acelor de transpart 40 16.02.02 19.078,28 0,00 1.000,00 20.078,28 Taxa asupra mijloacelor de transpart- PF. 41 [16.02.0201 10.853,34 0.00 0,00 10.853,34 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 822494 0,00 1.000,00 9.224,94 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 43 16.02.03 111,97 0,00 0,00 functionare ma, Pagina 2 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR Cod | rand sari sau | sd [180250 5 SOSI, i - 645,37| 645,37 e sitaxe fiscale m E 6 BOB 880| 645,37) | Alte impozite si taxe TI 47 |180250 64537 0.00 645.37 C. VENITURI NEFISCALE 48 [00.12 -39.794,21 m 0,00 1.489,25 -38.304,96 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 17.168,25 0,00 2.550,00 19.718,25 Venituri din proprietate 50 30.02 17.135,41 0,00| 2.550,00 19.685,41 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 17.135,41 0,00i 2.550,00 19.685,41 Chirie de la sala 52 |30.020501 17.13541 800| 2.550,00 19.685 41 Venituri din dobar: 153 31.02 32,84 0,00 0,00 32.84 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 32,84 0,00 0,00 32,84 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 00.14 -56.962,46 0,00 -1.060,75 -58.023,21 Venituri din prestari de servi i 56 |33.02 235,40 0,00 0,00 235,40 Venituri din prestari de servcii 57 33.02.08 0,20 558| 0,00 0.20 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 235,03 0.00 0,00 235,05 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 59 33.02.28 0,15 0,00 0,00 0,15 despagubi i Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.539,82 0,00 0,00 2.539,82 Taxe extrajudiciare de timbru 61 3402 02 2539.82 0,00 0,00 2.538,82 Amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02 8.848,44 0,00 0.00| 8.848,44 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor 53 35.02.01 8.827,20 0,00 0,00 8.827,20 legale s4 [350202 7 020 000, 000 "525 65 |35.02.50 21,04 0,00 0,00 21,04 66 36.02 802,45 0,00 450,00 1.252,45 Alte venituri 867 36.02.50 802,45 0,09 450,00 1.252,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 68 37.02 -69.388,57 -1.510,75 -70.899,32 Pagina 3/ 16

Cod Cod indicator renta rană restanie 6s [370203 -89.388,57 0,00 151078) -70.899,32| IV. SUBVENTII 70 loot7 TI 4.060,00 i SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 71 |00.18 4.060,00 44. 183,00 Subventii de la bugetul de stat. 72 [42.02 4.060,09 14.183,00 B. Curente 73 4.060,00 10123,00] 14.183,00 Subventii pentru compensarea cresterilor nepre vizionate ale 74 42.02.32 0,00 10.123,00 10.123,00 preturilor la combustibili Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 4202.41 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00 TOTAL CHELTUIELI 76 [50.02 440.806,50 37.191,81 13.612,25 454.418,75 CHELTUIELICURENTE 7 01 418.587,24 3719181 13612.25 432.199,49 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 78 10 162.153,99 78,85 0.00 162.153,99 TITLUL BUNURI SI SERVICII 78120 168.832,21 35.608,96 1.118,00 168.950,21 TITLUL Îl DOBANZI 80 [30 27.000,00 000 87125 27871,25 TITLUL IV SUBVENTII 81 [40 40.000,00 0,00 11862300 51.823,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 82 [51 1923.00 0,00 0,00 1823.00 PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 83157 1716304 1.504,00 0,00| 17.183.04 TITLUL XALTE CHELTUIELI 84 [59 1515.00| 000 00| 1.515,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 |70 000| 0,00 0.00| 000 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE se [at 2221936) 0,00 000) 22219.26 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 87 50.02 60.724,93 0,50 871,25 61,598,18 Autoritati publice si actiuni externe E 88 |51.02 31.484,68 0,00 0,00 31.484,68 CHELTUIELI CURENTE 89 [01 3148468 000| 000 31.484.68 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL “80 10 19.187,00 0,00 0,00 15.187,00 TITLUL BUNURI Si SERVCII s1120 11932.68) 0.00 0.00 11832.68 TITLUL XALTE CHELTUIELI 92159 365.00| 0,00 0,00 365,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 93 [70 0,00 0.00 0.00 0.00 Pagina 4/ 16

DE REA INDICATORILOR Progra | St Ţ EEE 96 2.240,25 0,50 0,90 2.240,25 CHELTUIELI CURENTE 9701 | 2.240,25 0,50 0,00 2.240,25 TITLUL BUNURI ST SERVCII 58120 317,25 0.50 000 31725 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 9s[51 1923.00| 0,00 000| 192300 PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL 100 ]76 000 0.00 000 0.00 Din total capitol Fond peniru gari aritaie 54.02.07 0,00 0.05 de adminisira 102 54.02.10 5.00 500 103 [540350 317.35 0,50 o Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 104 [55.02 27.000,00 0,00 871,25 27.871,25 CHELTUIELICURENTE 105 [01 27000.00 0,00 87125 27871.25 TITLUL TIE DOBANZI 106 [30 27.000,06 0,00 871,25 27871 25| CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 0.00 0,00 0.00 0.06 | Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA | 108 [59.02 11.265,81 0,00 300,00 EET NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 109 [61.02 11.265,81 0,00 300,00 11,565,81 CHELTUIELI CURENTE 110 ]01 "11.265,81 0.00 300.00 11565,81 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL T11 [10 7.118,00 0,00 000 7.118,00 TITLUL BUNURI SERVICII 112126 3.697,81 0.00 300.00 399781 TITLUL XALTE CHELTUIELI 113159 450,00 0,00 000| 450.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 114 170 0,00 0.00 0.00 0.00 Pagina 5 / 16

DENUMIREA IN DICATORILOR Cod indicator | P Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 118 [63.02 224.227,91 18.080,55 818,00 225.045,91 invatamant 119|65.02 135.151,26 514099) 0,00) 135.151,26| CHELTUIELI CURENTE 120 01 135.151,26 5140.95 0.00 135.151,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 [10 106.349,00 0,00 0,00 106.349.00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 122 ]20 27.602,.26 9.140,95 0,06 27.602,26 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 [57 500,00 0,00 0.00 500,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 12458 700,00 0,00 0.00 700.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 136 [850203 55 784,70 7165.69 55784.70 127 [65020301 18.778,80 395.16 18776.80) 138 [65.02 0302 37005.50 257353 37005.90 155 [6502 78851.82 5671.30 78881 82 130 [6502 32448 0.00 5.874. 48 137 [6502 554.28 5871.30 54854.28 137 18502 3203.06 506 0.06 5820306 133 [6502 184.74 co 48474 Sanatate 134 [66.02 7.371,02 0,00 0,00 7.371,02 CHELTUIELI CURENTE 135 [01 7371.02 0.00 0.00 737102 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 13610 4.060,00 scai 0,00 4.060,00 TITLUL BUNURI SI SERVICII 137 [20 331102 000| 0,00 331102 CHELTUIELI DE CAPITAL 138 [70 500| 000| 5.00 0.00 Pagina 6 / 16

DENUMIREA INDICATORILOR di [Cultura, recreere siTre 46.506,29 |. 7.045,62) 000| 46.506,29 CHELTUIELI CURENTE 46.506.29| 7.045,62 0,00 46.506,29 TITLUL ECHELTUIELI DE PERSONAL 11.500,00 6,65 0,00| 11.500,00 TITLUL HI BUNURI SI SERMICII 35.006,28 7.038,87 0,00| 35.006,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 0.00 0,00 0,00 147 02.03 16437.53 0.00 148 0203.04 12.997,55 72,57 0.00 149 1570203068 3.439,98 184.00 150 [67.02.05 29.685.856 6.789.05 5.00 151 |57020501 4873.41 3 152 1570020502 0,00 153 [6702050 24.805,45 154 1670206 0,00 800 155 sa 382,90 2 Asigurari si asistenta sociala 156 68.02 35.199,34 1.893,94 818,00 — CHELTUIELI CURENTE 157 |01 35.199,.34 1.893,94 818.00 36.017,34 TITLUL DE PERSONAL 158 [10 13.789,99 72,00 0.00 13.789,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 159 |20 4746,31 317,94 818,00 5.564,31 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 [57 16.663,04 1.504,00 0,09 16.663,04 CHELTUIELI DE CAPITAL 161 |70 0,00 0.00 0.00 0,00 Pagina 7 / 16

DENUMIREA INDICATO Cod rana o Ş a > a a 8 a lor si asisteniei soc % d Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 170 | 69.02 65.282,08 9.575,17 0,00 65.282,08 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvaltare publica | 171 |70.02 48.059,44 8.274,17 0,00 48.059,44 CHELTUIELI CURENTE 172 101 25.840,18 6.274,17 0,00 25.840,18 TITLUL BUNURI SI SERVICII 173 [20 25840.18 827417 0,00 25.840,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 170 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 175 [81 22719,26 0.00 0.06 22218,26 0,00 0.06 0,00 TF 5.00 5.06 0.00 5.00 2.00 0 1303545 3 13038 180 13038,45 3 13038.45 187 5.580,04 î 5.580.024 TBz 0.00 000 si dez vo 183 28440.95 1 28440.55 _ Protectia mediului 184 |74.02 17.222,64 3.301,00 0,00 17.222,64 CHELTUIELI CURENTE 85 01 17222.64 3.301,00 000 1722264 TITLUL BUNURI SI SERVCII 186 |20 1722264 3.301,00 0.00 17222.64 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 [70 0,00 "0,00 0.00 0.00 Pagina 8/ 16

ATORILOR Cod indicator Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 192 79.02 79.385,77 9.535,39 11.623,00 90.928,77 Combustibili si energie 193 81.02 20.000,00 "9,00 10123,00 30.123,00 CHELTUIELI CURENTE 194 | 20.000,00 0.00 10.123,00 30.123,00 TITLUL W SUBVENTII 195 | 40 20.000,00 0,00 10.123,00 30.123,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 196 (70 0,00 0.00 0,00 0,00 TS7 a0 305133 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 198 [83.02 229,10 0,00 0,00 229,1 | CHELTUIELICURENTE 198 [01 229,10 0,00 0,00 229,10 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 200 [10 150.00 7 0,00 0,00 130,00 THLUL IEBUNURI SL SERVICII 201 [20 7810 0,00 0,00 79,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 202 |70 0,00 0.00 0,00 0,00 53.02.03 10 0,00 22$ 10 8302033 229,10 0.00 228 Transporturi 205 |84.02 59.076,67 9.535,39 1.500,00 50.576,67 CHELTUIELI CURENTE 206 |01 58.076,67 9.535,39 1.500,00 60.576,67 TITLUL IL BUNURI SI SERMCI 207 |20 39.076,87 9.535,39 0.00 39.076,67 TITLUL IV SUBVENTII 208 40 20.000,00 0,00 1.500,00 21.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 209 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 9 / 16

ator | | Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 215 [96.02 0,00 0,08) 0,00 0,00 REZERVE 216 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 217 |98.02 0,00 0,00 09,00 0,00 DEFICIT 218 [99.02 0,00 0,00 0,00 0,06 SEC DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 | 153.390,23 0,00 3.634,16 157.024,39 TOTAL VENITURI 7 2 [00.01 153.390,23 0,00 3.634,16 157.024,39 VENITURI PROPRII 3 [48.02 521,68 0,00 1.252,01 1.773,65 1. VENITURI CURENTE 4 "00.02 69.388,57 0,00 1.510,75 70.899,32 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 69.388,57 0,06 1.510,78 70.899,32 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 6 |00.14 69.388,57 0,00 1.510,75 70.899,32 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 69.388,57 0,06 1.510,75 70.899,32 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 69.388,57 0,00 1510,75 70.899,32 - VENITURI DIN CAPITAL. 5 00.15 521,68 0,00 1.252,01 1.773,69 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 521,68 0,00 1.252,01 1.773,69 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 1390203 467.71 0,00 62,84 530,55 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 38.02.07 17,88 0.00) 1.122,52 1.140,40 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 36,08 000| 66,65 10274 IV. SUBVENTII 14 00.17 83.479,98 0,00 871,40, 84.351,38 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 00.18 83.479,98 0,00 871,40, - 84.351,38 Subventii de la bugetul de stat 18 42.02 0,00 0,00 641,00 641,00 A. De capital 0,00 641,00 641,00 Pagina 10/ 16

NDICATORILOR Cod din care credite | | rand bugeiare desiinaie | i i restante |Suventi de la bugetul de siai catre bugetele locale peniru 18 0,00 541,00 527.00) finantarea inves or în sanatate Subveniii de la bugetul de stai catri locale pentru 18 0,00 641 60| 541 00i finantarea aparaturii medicale si e nielor de comunica urgenta in sanatate | Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 20 45.02 83.475.558] 0,00 230,40 83.710,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 21 45.02.01 78514,41 0,00 -43.690,36 34.824,05 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 22 45020101 78.514,41 0,00 -43.690,36 34.824,05 Fondul Social European 23 45.02.02 2.841,70 0,00 0,00 2.841,70 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.0201 2841,70| 0,00 2.841,70 Fondul de Coeziune 25 45.02.03 0,00 0,08 43.920,76| 43.320,76 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.03.01 0,00 0,00 43.920,76 43.820,76 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 27 45.02.07 107,30 0,00 0,00 107,30 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 |45.02.07.01 107,30 0,00 0,00 107,30 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 29 45.02.15 2.016,57 0,00 0,00 2.016,57 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 30 45.02.15.01 2.016,57 0,00 0,00 201657 TOTAL CHELTUIELI II 31 50.02 158.103,10 87,38 3.634,16) 161.737,26 CHELTUIELI CURENTE 32 |01 84.166,42 0,00 2.061,96 86228.38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 33 51 0,00 0,00 2.518,00 2.518,00 PUBLICE Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 34 [56 84.166.42 0,00 -456,04 83710,38 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 TISE SE, 87,38 1.572,20 75.508,88 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 73.836,68, 87,38 1.572,20 75.508.88 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 37 |30.02 2.913,05 87,38 815,53 3.728,58 Autoritati publice si actiuni externe 38 51.02 1.184,40 87,38 66,33 1.250,73 CHELTUIELI CURENTE 39 |01 0,00 0,00 0,00 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 |70 1.184,40 87.38 56,33 1.250,73 Pagina 11 / 16

REA INDICATOR n 0. Cod indicator restanie 87,38 Alte servicii publice generale 1.728,85 0,00 749,20 2.477,85 CHELTUIELI CURENTE 0.00 0,00 0.00 0.06 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.728,85 0,00 749,20 2 77755 1.728,65 0,00 749,20 2.477,85 48 54.02.07 0.00 0,00 0.00 0.00 49 54.02.10 1.728.65 0,00 749.20 50 54.02.50 0.00 0.00 0.00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 51 59.02 26,00 0,00 60,00 86,00 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 52 61.02 26,00 0,00; 60,00 86,00 CHELTUIELI CURENTE 53 01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 [70 26,00 0,00 60,00 86,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 [71 26.00 0.00 60,00 86,00 Din iatai car Ordine pubiica 55 610203 26.00 0.00 26.00 Poiitie comui 57 61.02.03.04 26.00 0.00 25.00 civila st 58 |61.0205 5.00 60.00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 59 [63.02 23.909,33 0,00 2.160,38 26.069,69 invatamant 60 65.02 2.774,10 0,00 881,25 3.655,35 CHELTUIELI CURENTE 61 01 2.754,00 0,00 0,00 2.754.00 nara, Pagina 12/ 16

ERARE Ur IBURSABILE (FEN) POSTAI DE REA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program in ta Program reci rand | bugeta | | | stingerii ș | restante VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 62 [58 2.154,00 0,00 2.75 _ 20,10 501.35 EREU SETE —_, ST 35 20,10 901.35 | 20.10 000 901.35 000 3.00 2754.00 2754.00 850204 0.00 _ 0.00 70 [65020402 7754.00 2.754.00 77 65020403 0.00 0.00 0.00 72 [650205 0.00 0.00 0.00 | Sanatate 73 [66.02 | 9.008,38 000| 1225,36| 10.237,74 CHELTUIELI CURENTE 74 [01 6044.12 0.00 2.061,88 8.106,08 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 75 |51 0,00 0.00 2.518,00 2518.00 PUBLICE Titiul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 76 [56 6.044,12 0,00 -456,04 5 588,08 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 756426[ 83280 2.131,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 [71 296426 -832,80 2.131,66 79 [560206 5.008,38 0.00 10.237,74 80 66020551 = 9.008,38 000 7 10.237,74 87 660208 0.00 00 Cultura, recreere sire gie 82 67.02 9.604,68 0,00 0,00 9.604,68 [CHELTUIELI CURENTE ss 1a1 317643 0.00 0.00 3 176,43 a 13/ 16

o STS SIS Sa m STsTsTs e 4 4 0 „2 0.00 5,28 0.09 0.00 0,0 || 360,35 360,35 = B 6.428,25 9.40 2.571,82 221157 221157 ele ss se 5 |& & Je S5 le S 0,00 o 00 49,75 0,00 0,00 49,75 49,75 2 OD 0,00 0.00 inaie resiante elare Qes m SSB SISIS n 0,00 2 0,00 0.00 0,80 0,00 0,00 0 e = 310,60 310,60 S [o & | = | 3.176,43] B 6.428,25 9.405,28 2.522,17 2.211,57 2.211,57 [ Pri Gj & ci [ea | m sSISIe a Pl [e m a a | (o o e) = 58.02 71 01 56 70 71 m o lo |N m + a w o | [6 o |o oa Ia 95 97 98 99 100 0 aze spo b 2 e ă zone verzi rscree, i ÎVE NEFINANCIARE LTUIELI DE CAPITAI ul MIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE E TLUL XI AC TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE CAPITAL CH Pagina 14/ 16

MIREA INDICA 1 Cod Cod indicator rand 109 43.033,8% | 132,82 43.166,73 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110 43.033,91 0,00 132,82) 43.168,73 [CHELTUIELI CURENTE 111 |01 17.000,23 0,00 0,00 17.000,23 Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 112 [56 1700023[ 0 00i 0.00| 17.00023 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | CHELTUIELI DE CAPITAL 113 26.033,68 0,00 132,82 26.166,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 114 7 26.033,68| 0.00 132,82 26.166,50 un bo o E (2 - N a su a E) LS “m om & -_ «a _ RA 1710.69 2.00 5359.53 5.00 5359.53 0.06 5259 53 8.182,64 m 0.00 8782.67 0.05 000 | 122 |700250 119.70 26.906.15 123 |79.02 88.220,81 465,45 38.686,26 i energie 124 [81.02 48.401,10 500,00 48.801,10 CHELTUIELI CURENTE "| 125 lot 4392076 0.00 43.920,76| Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE | 126 [56 _ 43920.76 0,06 43920.76 NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE [CHELTUIELI DE CAPITAL — 127 |70 4.480,34 500,00 4980.34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12871 4.480,34 500,00 1.880,34 125 [810206 48401,10 Pagina 15 / 16

Ţ Ţ DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Cod indicator i rand Î | | i [ | | i i 1 ] | | Transporturi TI | 130 [84.02 39.785,18| CHELTUIELI CURENTE | 187 [ot 905531) Titut VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE. | 132 [567 9.05931| NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | CHELTUIELI DE CAPITAL 133 ]70 30.760,40 0.00) -34,55 30725.85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 134 [71 30760.40 0,05 -34,55 30.725,85 735 |84102.03 32755.83 528,33 32785.16 135 |84020301 139470 -67.67 7 1325 53 137 [84020302 2678.14 0,00 500.00 317814 138 [84020303 0,09 96.00 25.280,15 îl transport 138 |8402.50 -562,88 7.005 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 140 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 141 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 142 [98.02 0,00 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 143 [99.02 p 4712,87 0,00 0,00 4.712,87 PRIMAR d DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA PHARACICU KV HANDU ac SEF SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU Pagina 16/ 16

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, PRIMARI Anexa la SC2011-9260/03.05.2011 Dr. Ing. Gh “; e lui ANDU uta: gr PROGRAN DEZVOLTARE 2511 A RECTIFICARE 1 - CU AMENDAMENT rii lei IE E SURSE DE FINANTARI E | TOTAL ALTE | EXCEDENT] SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI | O SURSE o | PROPRII EU+STAT | CREDITE LOCAL BT 3 4 5 6 7 TOTAL GENERAL 180,957.00) 2,120.92| 4,712.87| 3,410.92j 80,305.34j 19,194.90| 71,252.05 LUCRARI ÎN -A |__47,958.65 486.46| 4,312.87 0.00 2,523.42 596.03/ 39,939.87 LUCRĂRI NOI - 108,433.95| 1,634.46 200.00 0.00 75,409.06| 18,498.87| 12,691.56 DOTĂRI INDEPEND: INV. -C 24,604.40 0.00 200.00) 3,410.92j 2,372.86 0.00 18,620.62 TOTAL GENERAL, 7 180,997.00| 2,120:92| | 1 3.410:92| 80.505.341] 19,194.90[;71,252.05 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,250.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,250.73 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,255.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,250.73 A.Lucrări în continuare 106.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106.92 0.00 106.92 B. Lucrări noi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1,143.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,143.81 Dotări independente 232.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 232.45) Dotări Primărie 145.07 0.00 145.07 Dotari directia Fiscala 87.38 87.38 Sheltuieli pentru elaborarea studiilor ce prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii (Sistem infogeografic de administrare a PMT 596.00 596.00 Cheltuieli de experiiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 315.36 0.00 0.00 0.00 0.00) 315.36 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 163.03 0.00 163.03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1HCL 464/2009 152.33 0.00 152.33 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 2,794.35 0.00 0.00) 316.50 000| 0.00| 2,477.85 54.02.10 Servicii pubiice comunitare de evidență 279435 0.00 000|. 316.50 0.00 0.00| 2,477.85 a populației A.Lucrări în continuare 2417.85 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00| 2,477.85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2,477.85 0.00 2,477.85 Dotări independ si alte investiții 316.50) 0.00 0.00] 316.50 0.00 0.00 Dotări independente 316.50 0.00 0.00| 316.50 0.00 0.00 Io 316.50 316.50 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 51,02.03.Ordine publică 0.00 0.00 0:00 0.00 0.00 86.00 S1.02.03.04 Poliţie comunitară 5.06 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 26.00 le Dotări independente şi alte investitii 25.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 Dotări îndependente 25.00 0.00 _ 0.00 0.00 25.00 „Dotari 25.00 26.00 [ei 02.05. Protecţie C 58.00 0.00 0.00; 0.00 0.00 0.00 60.00 C, Dotării și alte investiții 60.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 60.00 Dotări independ J 0.00 "n 0.00 0.00 0.00 60.00 Dotări 60.00 Capitolul 65.02 Învățământ 0.00| 566.42 0.00 0.00] 901.35 185.02.03 Învătământ preşcolar şi primar 0.00| 36.75 0-00 0.00): 901.35

TOTAL ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | zoo | pRopRi |FU*STAT] CREDITE | LOCAL 9 1 2 3 | 4 5 6 7 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 901.35 0.00 SI 0.00 0.00 0.00j 901.35 A. Lucrări în continuare 858.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 858.25 Extindere Gradinita PP 26 858.25 858.25 C.Dotări independente şi alte investiții 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.10) Dotări independente 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20.10 20.10 Dotari gradinita PP 24 23.00 23.00| 65.02.03.02 Învățământ primar 36.75 0.00 0.00| 36.75 0.00 0.00 0.00| C.Dotări independente şi alte investiții 36.75 0.00 0.00) 36.75 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 36.75 0.00 0.00| 36.75 0.00 0.00 0.00 Dotari 36.75 36.75 0.00| 65.02.04 Învățământ secundar 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 529.67 0.00 0.00] 529.67 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 529.67 0.00 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 Dotări independente 529.67 0.00 0.00) 529.67 0.00 0.00 0.00 Dotari 529.67 529.67 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 19,237.74 0.00) 656.04, 2,518.00| 5,132.04 0.00| 1,931.68 66.02.06 Spitale 10,237.74 0.00) ' 656.04| 2,518.00| 5,132.04 0.00; 1,931.66 IA. Lucrări în continuare 3,975 40 0.00| 456.04 0.00) 2,523.42| 0.00) 995.94 Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes, HCL 409/2010 3,975.40 456.04 2,523.42 995.94 B. Lucrări noi 3,205.82 0.00 0.00| 0.00) 2,608.62 0.00) 597.20 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 3,205.82 2,608.62 597.20 C. Dotări independente şi alte investiții 3.056.52 0.00j 200.00) 2,518.00 0.00 0.00) 338.52 Dotari independente 2,718.00 0.00) 200.00 2,518.00 0.00 0.00 0.00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1,800.00 1,800.00 0.00 Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de 575.00 0.00 Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu” Timisoara Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200.00 0.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 43.00 43.00 0.00 Studii şi proiecte 120.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 120.00 DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital 60.00 Clinic Dr. Victor Babes 60.00 DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta , , ta 60.00 pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 60.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 21852| 000| 000| 0.00 000| 000| 21852 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 78.52 Venerice Str.Marasesti nr.5 78.52 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 140.00 Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes” 140.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 9,614.68 0.00j 200.00 10.00| 3,176.43 0.00; 6,228.25 67.02.03.04 instituții publice de spectacole şi 209:40 0.00 0:00 10.00 0.00 0.00 199.40 concerte iC. Dotări independente şi alte investiții [ 209.40) 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00) 199.40) Page 2

BUGET TOTAL ALTE DENUMIREA OBIECTIVULUI 5011 | SURSE | zoo | PRopRi |FU*STAT| CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotări independente 11.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 1.00) Dotări Teatrul German 10.00 10.00 0.00 Dotari Filarmonica 1.00 1.00 Studii şi proiecte 198.40, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 198.40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198.40 198.40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 405.28 0.90[;. 200.60 0.00) 3,176.43 0.00| 6,028.85 67.02.05.03 Intreținere grădini parcuri zor II E ; verzi, baze sportive şi de agrement. 9405.28, 0.00) 200.00) 0.00) 3,176.43 0.00|6,028.85 A. Lucrări în continuare 2,816.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,816.25| Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 611.83 611.83 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 157.38 157.38] Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3.38 3.38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2,043.66 2,043.66 B. Lucrări noi 5,855.87| 0.00) 200.00 0.00| 3,176.43 0.00| 2,479.44 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara 380.00 0.00 0.00 380.00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURQ/0901/128/1.3.4 180.00 176.40 3.60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor| si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40.00 30.00 10.00 Modernizarea Parcului Rozelor, MCL 180/2007 3,555.87 2,970.03 585.84 eamenajare Parcul Lotusului conform 1168/22.11.2010 200.00 0.00j 200.00 0.00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 1,500.00 0.00 1,500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 133.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 733.16 Studii şi proiecte 733.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 733.16 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88.04 88.04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 104.59 104.59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 11.01 0.00) 000| 000 1101 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5,7.9 20.73 0.00) 000 900 20.73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21.24 21.24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 000| 000| 000 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0.50 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43.80 0.00 E 0.00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0.50 0.50 Amenajament silvic 2259) 22.59 Page 3

TOTAL ALTE RSE DENUMIREA OBIECTIVULUI 3011 | SURSE EXCEDENT | Set |EU+STAT]| CREDITE LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102.92 0.00 102.92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga 123.82 0.00 123.82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102.92 0.00 102.92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2376.92 000 0.00 000| 2016.57 000 360.35 68.02.06 Asisterita sociala pentru fâmilie si copii 2376.92 000 0.00 000|. 201657 00036035 68.02.06 Centrul pentru voi 40.05 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05 C. Dotări independente şi alte investiții 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05 Iprivind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str, Platanilor nr.2) 40.05 40.05 68.02.15.01 Centru comunitar 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 208.70 C. Dotări independente şi alte investiții 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 208.70 Dotări independente 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 28.35 Dotări 28.35 28.35 Studii şi proiecte 180.35 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00) 180.35 DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii | cu dizabilitati Podul Lung 80.35 80.35 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in | dificultate (str.Plavosin nr.21 100.00 100.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 64.06 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 64.06 C Dotări independente şi alte investiții 64.06 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 64.06 Studii şi proiecte 64.06 0.00| 0.00, 0.00, 0.00 0.00 64.06 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 64.06 64.06 68.06.1550 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 2,064.11 0.00, 2,016.57 47.54 excluderii sociale B. Lucrări noi 2,064.11 0.00, 2,016.57 47.54 BARRABARRIPEN 2,064.11 2,016.57 47.54 publica 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare 45,988.46 0.00| 17,000.23| 24,566.50 10.02.03 Locuinte E 3,839.33 0:00; 0:00 0:00|:1,718.41 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 3,728.64) 000 0.00 0.00) 1,607.72 A.Lucrări în continuare 1,251.44 0.00 0.00 0.00; 764.98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258.36 155.97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4.53 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333.03 323.03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 9.25 0.00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4.17 417| 0.00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37.15 37.15) 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6.25 6.25 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4.96 4.96 0.00 Reabilitare fermică str. învățătorului nr. 5 27.70 27.70 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bi. 94 40.29 24.88 15.41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25.60, 25.60| 0.00 Page 4

TOTAL ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | zoo | propri |EU*STAT| CREDITE | LOCAL o 1 2 3 4 5 6 7 Reabilitare termică str Mareşat Averescu, nr.35, bl. N 99 53.82 27.50 26.32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12.05 12.05 0.00 |Reabi itare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 1.34 1.34 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2.00 2.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3.49 3.49 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16.72 16.72 0.00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21.91 21.91 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4.00 4.00 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1.10 1.10 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24.28 24.28 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 121.81 0.00 121.81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 133.04 10.60 122.44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 5.22 5.22 0.00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0.90 0.90 0.00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 1.71 1.71 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53.72 53.72 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43.04 43.04 0.00 B. Lucrări noi 2,389.95| 1,634.46 0.00 0.00 0.00 755.49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Catea Circumvalațiunii, nr.26 790.77) 553.54 237.23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5.00[- 0.00 5.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290.83, 203.58 87.25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. ATB 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430.11) 301.08 129.03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 254.84) 178.39 76.45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318.24) 222.76 95.48 Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 250.16) 175.11 75.05 C. Dotări independente şi alte investiţii 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 87.25 Studii şi proiecte 87.25 0.00 0.00 0.00 0.00 87.25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87.25 0.00 87.25 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 110.69 0.00 0.00 0.00 0.00 000 110.69 C. Dotari independente si alte investitii 110.69 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00[ 110.69 Dotari 110.69 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 110.69, Dotari Sala Olimpia Complex Bega 110.68 110.69 Page 5

TOTAL ALTE T RSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | zoo | pRopau |FU*STAT| CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 TO 0205 Amentiri Cu dpi şi 7060.34) 000|. 000| 0.00 0.00| 700.81| 6,359.53 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 7,060.34 0.00 0.00 0.00 0.00| 700.81| 6,359.53 A. Lucrări în continuare 6,605.34 0.00 0.00 0.00 0.00| 696.03| 5,909.31 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 254.24 101/2007 254.24 0.00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 216.27 0.00 216.27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 636.54 0.00 76.54 560.00 Extindere retele apa-canal Ronat ( Zona Comoarei) HCL 281/2008 1,597.72 0.00 1,597.72 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 88.94 88.94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 662.29 662.29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291.27 291.27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671.75 671.75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,470.26 550.22| 920.04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151.76 151.76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99.22 69.27 29.95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465.08 465.08 B. Lucrări noi 13.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 4.78 8.22 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 5.00 0.00 0.00 0.00 4.78 0.22 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 2.00 2.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 2.00 0.00 2.00 C. Dotări independente şi alte investiții 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 442.00 Studii şi proiecte 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 442.00) Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 70.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 Reabilitare canal zona Dambovita Lacului 1.00 1.00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Rona triaj si canal Calea Ghirodei 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Îl 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 Reabilitare retele apa canal str Alunis 1.00 1.00 Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa | 1.00 1.00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 Page 6

| TOTAL ALTE N RSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 011 | SURSE | zoo | CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 10.02.06. Huminat public şi electrificări rurale 8,182.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|. 8,182.64 A. Lucrări în continuare 8,182.64 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00| 8,182.64| Extindere retele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4,612.64 0.00 0.00 4,612.64 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,570.00 0.00 3,570.00 10.02.50 Alte servicii. în domeniile locuințelor, 26,906.15 0.00|.1,500.00 0.00 17,000.23 0.00). 8,405.92| serviciilor şi dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare 2,434.82 0.00] 1,500.00 0.00 0.00 0.00; 934.82 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1,500.00 1,500.00 0.00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 934.82 0.00 934.82 B. Lucrări noi 18,815.95| 0.00 0.00 0.00] 14,627.37 0.00; 4,188.58 Reabilitarea infrastructurii publice. urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 7,125.24 0.00 6,104.01 1,021.23 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 6,539.04 0.00 5,411.65 1,127.39 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2,026.57 1,927.53 99.04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2,515.46 1,184.18 1,331.28 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 609.64 609.64 C. Dotări independente şi alte investiții 5,655.38 0.00 0.00 0.00/ 2,372.86 0.00) 3,282.52 Dotări independente 2,949.76 0.00 0.00 0.00| 2,372.86 0.00| 576.90 Asociatia pentru Management Energetic - aport capital 1.00 1.00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL. 303/2010 2,948.76 2,372.86 575.90 Studii şi proiecte 2,705.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 2,705.62 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 500.00 0.00 500.00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative”, HCL 303/2010 60.00 60.00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara 58.11 58.11 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237:38|. 231.38 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 135.00 135.00 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 183.60 183.60 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37.82 37.82 PUG Municipiul Timisoara 984.62 984.62 Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79.10 79.10 PUZ- Complexul Studentesc 20.00 20.00 PUZ Piata 700 160.00] 160.00 Page 7

TOTAL ALTE |EXCEDENT| SURSE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 SURSE 2010 PRoprii | FU*STAT| CREDITE LOCAL 9 1 2 3 4 5 6 1 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol Nr.23 55,43 0.00 0.00 0.00 0.00 55.43 ISF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc| Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134.56 0.00 0.00, 0.00 9.00] 134.56 SF-Net City 60.00 60.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 56,623.54 0.00 0.00 0.00; 43,920.76| 17,722.44| 4,980.34 81.02.06 Energie termică 66,623.54 0.00 0.00 0.00j 43,920.76| 17,722.44| 4,980.34 A. Lucrări în continuare 4,718.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,718.70 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 4,718.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,718.70 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1,143.31 1,143.31 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 1,186.95 1,186.95 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39.21 39.21 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 57.713 57.73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50.77 50.77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL. 92/2004 50.40 50.40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 53.63 53.63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155.61 155.61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68.39 68.39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1,572.25 1,572.25 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 340.45 ] 340.45 B. Lucrări noi 61,643.20 0.00 0.00 0.00j 43,920.76| 17,722.44 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de "| termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 61,643.20 43,920 76| 17,722.44 0.00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 261.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 261.64 Studii şi proiecte 261.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 261.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 156.64 obiective Municipiul Timisoara 156.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 5.00 obiective Municipiul Țimisoara 5.00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG 100.00 69/2010 100.00 Capitolul 84.02 Transporturi 40,556,81 0.00, 2,356.83 0.00) 771.65) 28,369.02 84.02.03 Transport rutier 40,556.81 0.00] 2,356.83 0.00[ 9,059.31).- 771.65) 28,369.02 84.02:03.02 Transportul în comun 3,178.14 0.00 0.00 0.00| 0.00; 0.00) 3,178.14 C. Dotări independente şi alte investiții 3,178.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 3,178.14 Dotări independente 1,209.05 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 1,209.05 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,209.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 1,209.05 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525.55 0.00 0.00 0.00 0.00, 525.55 Tramvaie folosite 583.50 0.00 0.00 0.00 0.00 583.5 Achizitii tramvaie noi 100.00, 100.00 Studii şi proiecte 1,969.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,969.09| Studii si proiecte Primarie 1,126.58 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00| _1,126.58| Page 8

TOTAL ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 | SURSE | 20 | PRoprii |SU*STAT| CREDITE | LOCAL 0 1 2 3 4 5 6 7 SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade 626.58 626.58 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe sir Siavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 350.00 350.00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara (traseul 1) 150.00 150.00 Studii si proiecte RATT 842.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 84251 SF + PT Statie intermodala Dambovita 48.91 4891 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea Zonei prin extinderea retelei de troleibuz| Timisoara-Dumbrăvița) 301.32 301.32 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea Zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 327.36 327.36 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe| (Canalul Bega 53.32 53.32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111.60 0.00 111.60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4,326.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 4,326.53 A. Lucrări în continuare 3,259.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 3,259.25 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 3,259.25 0.00 3259.25 B. Lucrări noi 70.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 70.63 70.83 C. Dotări independente şi alte investiții 996.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 996.65 Studii şi proiecte 996.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 996.65 Expertiza Podul Stefan cel Mare 58.28 58.28 Expertiza Podul Muncii 64.48 64.48 Expertiza Podul Tinereții 58.28 58.28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier Zona Michelangelo 757.33 757.33 Expertiza Podul Eroilor 58.28 0.00 58.28 84.02.03.03 Străzi 26,052.14 0:00) 2,356.83 0.00| 9,059.31| 771,65| 13,864.35 A. Lucrări în continuare 11,271.79 0.00| 2,356.83 0.00 0.00 0.00| 8,914.96 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 331.83 0.00 331.63 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0.10 0.00 0.10 Amenajare str Berzei, HCL. 405/2006 3.00 0.00 3.00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6.97 0.00 6.97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181.32 0.00 181.32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2.20 0.00 2.20 Amenajare str, Liege, HCL 158/2008 7.58 7.58 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1,805.51 1,805.51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2,113.48 2,113.48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 6,820.00 2,356.83 4,463.17 B. Eucrări noi 14,375.42 0.00) 0.00 0.00) 9,059.31| _771.65| 4,544.46 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 5,933.74 5,433.74 500.00 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271.38 271.38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 888.45 888.45 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5,803.13 3,625.57) 771.65| 1,405.91 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 | 1478.72 1,478.72 Page 9

FT TOTAL | ALTE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI So 1 | SURSE n VI PRR [EU+STAT| CREDITE LOCAL D 1 TI â 5 5 7 C. Dotări independente şi alte investiții 404.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00; 404.93 Studii şi proiecte 404.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 404.93 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6.16 6.16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13.64[, 13.64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17.40 17.40 SF+PT Amenajare Zona Campului 12.43 | 12.43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37,59). ] 37.59 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu 4717 Nicoară 47.17| SF+PT Amenajare sir. Anul 1848 47.70 47.7 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta | 36.46 Balcescu 36.46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30.38 30.38 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96.00 LL 96.00 8402.50 Alte cheltuieli in domeniul 7000.00) 0.00) 000| 0.00 0.00 0.00| 7,000.00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 7,000.09 Dotari independente 7,000.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 7,000.00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 0.00 7000| DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR D DEZVOLTARE Smaranda HARACICU A i 1 /1 [ Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII alai Cabrio RICA Page 10

ROMÂNIA Anexa 1al1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA 0 PRIMAR SC2011-9260/03.05.2011 Dr. ing. Gfiegrahe CIUHANDU, < La gr INVESTITII 2011 RECTIFICARE 1 - CU AMENDAMENT mii lei SURSE DE FINANTARE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL" Ț ALTE | EXCEDENT| SURSE | 2011 SURSE 2010 PROPRII LOCAL N N IE 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 71,516.20| 2,120.92 4,256.83| 3,410.92 700.81] 61,026.72 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 43,048,43 486.46 3,856.83 0.00 696.03| 38,009.11 LUCRĂRI NOI -B 6,812.13| 1,634.46 200.00 0.00 4.78| 4,972.89 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 21,655.64 0.00 200.00| 3,410.92 0.00| 18,044.72 TOTAL GENERAL , | 11516.20] 2,120.92] 4256.55) 3,410.92| 700.81] 61,026.72 [din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 1,250.73 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,250.73 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 1,250.73 0.00 0.00 0.00 0.00) 1,250.73 A.Lucrări în continuare 106.92 0.00 0.00 0.00 0.00, 106.92 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 106.92 0.00 106.92 B. Lucrări nai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,143.81 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,143.81 Dotări inc ente 232.45 0.00 0.00 0.00 0.00| 232.45 Dotări Prim 145.07 0.00 145.07 Dotari directia Fiscala 87.38 1 87.38 Cheltuieli ps u elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00) proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 596.00 96.00 Chaeltuieii de expertiza , proiectare si | executie privind consolidari si interventii 315.36 0.00 0.00 0.00) 315.36 PT Repari apitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 163.03 0.00 163.03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 152.33 0.00 152.33 Capitolul 54.02 Alte servicii pubiice generale 2,794.35 0.00 0.00| 316.50 0.00| 2,477.85 isi publice comunitare de evidență! 2 794 35| 0.00 0.00| 316.50| 000| 2,477.85 ontinuare 2,477.85 0.00 0.00 0.00 0.00| 2,477.85 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2,477.85 0.00 2,477.85 C. Dotări i endente si alte investiții 316.50 0.00 0.00] 316.50 0.00 Dotăr endente 316.50 0.00 000| 316.50 0.00 Dotări 316.50 | 316.50 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranta națională 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 61.02.03.5 putlică 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 endente şi aite investiții 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00| independente 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00| 25.00 26.00 cţie Civilă e 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 pendente 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 560.00 60.00 Page 1

Capitolul 65.02 Învățământ 1,467.77 0.00 0.00) 566.42 0.00 901.35 65.02.03 Învățământ prescolar şi primar 938.10| 0.00 0.00): 36:75 0.00, 901.35 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 901.35 0.00 0.00 0.00 0.00, 901.35 A. Lucrări în continuare 858.25 0.00 0.00 0.00 0.00| 858.25 Extindere Gradinita PP 26 858.25 858.25 C.Dotări independente şi alte investiții 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00 43.10 Dotări independente 43.10 0.00 0.00 0.00 0.00) 43.10 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 20.10 20.10| Dotari gradinita PP 24 23.00 23.00| 55.02.03.02 Învățământ primar 36.75 0.00 0.00 36.75 0.00 0.00 C.Dotări independente şi alte investiții 36.75 0.00 0.00; 36.75 0.00 0.00 Dotări independente 36.75 0.00 0.00 36.75 0.00 0.00 Dotari 36.75 36.75 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 529.67| 0.00 529.67 0.00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 529.67 0.00 0.00] 529.67 0.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 0.00 Dotări independente 529.67 0.00 0.00| 529.67 0.00 [Dotari 529.67 529.67 0.00 Capitolul 66.02 Sănătate 3,056.52 0.00 200.00/ 2,518.00 0.00) 338.52 66.02.06 Spitale 3,056.52 0.00) 200.00| 2,518.00 0.00 338.52 C. Dotări independente şi alte investiții 3,056.52 0.00, 200.00| 2,518.00 0.00) 338.52 Dotari independente 2,718.00 0.00 200.00| 2,518.00 0.00 0.00 Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal 1,800.00 1,800.00 0.00, Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de 675.00 0.00 Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara 675.00 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200.00 200.00 0.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 43.00 43.00 0.00 Studii şi proiecte + 120.00 0.00, 0.00, 0.00 0.00] 120.00 DALI+PT Reabilitare termica + telefonie, Spital 60.00 Clinic Dr. Victor Babes 560.00 DALi-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal ai malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset 60.00 60.00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 218.52 0.00 0.00 0.00 0.00) 218.52 executie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 78.52 Venerice Str.Marasesti nr.5 7852 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI - Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul 140.00 Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 140.00 Capitoiul 67.02 Cultură, recreere şi religie 5,458.81 0.00 200.00 10.00 0.00, 5,248.81 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi 20940 0:00 000 10.00 2.00 199.40 concerte C. Dotări independente şi alte investiţii 209.40 0.00 0.00) 10.00 0.00) 199.40 Dotări independente 11.00 0.00 0.00 10.00 0.00 1.00 Dotări Teatrul German 10.00 10.00 0.00 Dotari Filarmonica 1.00 1.00 Studii şi proiecte 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 198.40 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude 198.40 198.40 Page 2

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5,249.41 0.00 200.00 0.00 0.00| 5,049.41 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone e : verzi, baze sportive şi de agrement. 1 000, 200.00| 0.00 0.00|. 5,049.41 A. Lucrări în continuare 2,816.25 0.00 0.00 0.00 0.00) 2,816.25 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2008, HCL 123/2008 611.83 611.83 Modernizare Scuar Arcidava, HCl 490/2007 157.38 [ 157.38 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 3.38 3.38 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 2,043.66 2043.66 B. Lucrări noi 1,700.00 0.00) 200.00 0.00 0.00/ 1,500.00| Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010 200.00 200.00 0.00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 1,500.00 0.00 1,500.00 C. Dotări independente şi alte investiții 733.16 0.00 0.00 0.00 0.00, 733.16 Studii şi proiecte 733.16 0.00 0.00 0.00 0.00| 733.16 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 88.04 88.04 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâitei 104.59 104.59 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1-2 si Harniciei nr. 3 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 11.01] 0.00 9.00 11.01 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 45.00 45.00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand 0.00 nr.3,5, 7,8 20.73 20.73 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 21.24 21.24 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 0.50 0.50 [SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 0.50 | 0.50 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43.80 II 0.00 0.00 43.80 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 0.50 0.50 Amenajament silvic 22.59 22.59 DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI + PT Modernizarea Parcului Justitiei 102.92 0.00 102.92 PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Creanga 123.82 0.00 123.82 DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet 102.92 0.00 102.92 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 312.81 0.00 0.00 000 000| 31281 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 31281 009 0.00l. 0.00 000|. 31281 68.02.05 Centrul peniru voi 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 40.05 C. Dotări independente şi alte investiții 40.05 0.00 0.00 0.00 40.05 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie 40.05] 0.00 0.00 0.00 40.05 privind consolidari si interventii DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2) 40.05 40.05 58.02.15.01 Centru comunitar 208.70| 9.00 0.00 0.00 0.00 208.70, Page 3

[c. Dotări independente şi alte investiţii 208.70 0.00 0.00 0.00 0.00ț 208.70 | Dotări independente 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 28.35 Dotări 28.35 28.35 Studii şi proiecte 180,35) 0.00 0.00 0.00 0.00) 180.335| DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 80.35 80.35 DALI+PT Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) 100.00 100.00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 64.06 0.00 0.00 0.09 0.00 64.06 C Dotări independente şi alte investiții 64.06 0.00 0.00 0.00 0.00 64.06 Studii şi proiecte 64.06 0.00 0.00 0.00 0.00 64.06 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 64.06 64.06 Capo 10.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 23 258 93| 2120.92) 1,500.00| 0.00| 700.81) 18,967.20 70.02.03 Locuinţe. 2,120.92 0.00 0.00 0.00] 1,718.41 [pa Dezvoltarea sistemului de locuințe 3,728 64| 2,120.82 0.00 0.00 0.00| 1,607.72 A.Lucrări în continuare 1,251.44| 486.46 0.00 0.00 0.00 764.98 Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 258.36| 102.39 155.97 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 4.53 4.53 0.00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 333.03 10.00 323.03 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.18-Fructelor, nr.8 9.25 9.25 0.00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 4.17 4.17 0.00 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 37.15 37.15 0.00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 6.25 0.00 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 4.96 0.00 Reabilitare termică str. Învățătorului nr. 5 27.70 0.00 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 40.29 24.88 15.41 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 25.60 25.60, 0.00 Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. | 99 53.82 27.50 26.32 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 12.05 12.05] 0.00 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc 1.34 1.34] 0.00 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 2.00 2.00 0.00 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B 3.49 3.49 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 16.72 16.72 0.00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 21.91 21 wi 0.00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 4.00 4.00 0.00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 1.10 1.10 0.00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 24.28 24.28 0.00 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, | sc.B 121.81 0.00 121.81 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, | sc. A 133.04 10.60 122.44 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-8 5.22 5.22[ 0.00, Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 0.90 0.90| 0.00| Page 4

Reabilitare termică str. Miorita, nr.2, bl.3 1.71 1.71 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 53.72 53.72 0.00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 43.04 43.04| 0.00 B. Lucrări noi 2,389.95| 1,634.46 0.00 0.00 755.49 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- | 15 5.00 0.00 [. 5.00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 953.54 237.23 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. ET7 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 290.83| 203.58 87.25 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr, 14, bl. 7B, sc. A+B 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 5.00 0.00 5.00 Reabilitare terimică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 430.11| 301.08 120.03 Reabilitare termică Bv, Dâmbovița, nr. 22A 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 254.84) 178.39 76.45 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl. 18 1 5.00) 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B L 5.00 0.00 5.00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 318.24) 222.76 95.48 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 250.16| 175.11 75.05 G. Dotări independente şi alte in'estiții 87.25, 0.00 0.00 0.00 87.25 Studii şi proiecte 2 87.25 0.00, 0.00, 0.00 87.25 Asistenta tehnica la 72 imobile 87.25 0.00 | 87.25 70.02.03.30 Aite servicii in domeniul locuintelor 110.69[ ol 0.00 0.00 0.00 110.69 | C. Dotari independente si alte investitii 110.69) 0.00[. 0.00 0.00 0.00 n Dotari 110.69 0.00 0.00 0.00 0.00) 110.69 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 110.69| “| 110.69 10.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.060.34 an 0.00 0:00| 700.81| 6,359.53 70.02.05.01 Alimentări cu apă T 7,060.34 0.00 0.00 000| 700.81 6,359.53 A. Lucrări în continuare 6605.34) 0.00 0.00] 0.00| 696.03| 5,909.31 Extindere retele apa canal Piopi Sud, Str. 2-5, HCLI 254.24 101/2007 254.24 0.00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 216.27 0.00 216.27 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale sil zone verzi HCL 280/2008 636.54 0.00 76.54| 560.00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 1,597.72 0.00 1,597.72 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 88.94 88.94 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 662.29 662.29 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 291.27 291.27 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 671.75 671.75 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1,470.26 550.22 920.04 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 151.76 151.76 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 99.22 69.27 29.95 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 465.08 |. 465.08 B. Lucrări noi 13.00 0.00 0.00, 0.00 4.78 8.22 Page 5

Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa] HCL 139/2009 5.00 0.00 0.00 0.00 4.78 0.22 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 2.00 2.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 2.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 2.00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 2.00 0.00 2.00 C. Dotări independente şi alte investiții 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 442.00 Studii şi proiecte 442.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 442.00 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL. 466/2010 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 Reabilitare canal zona Dambovita Lacului 1.00 1.00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 Reabilitare retele apa canal str Alunis 1.00 1.00 Reabilitare retele apa zona Balcescu etapa | 1.00 100| Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 19.02.08. luminat public şi electrificări: rurale TIT 8,182.64 0.00 0:00 0.00, 0.00::.8,182.64 A. Lucrări în continuare 8,182.64 0.00 0.00 0.00 0.00| 8,182.64| Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 4,612.64 0.00 4,612.64 rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3,570.00 0.00 3,570.00 ———— — TTTITITETII 7002.50 Alte servicii Mn domeniile locuinţelor, 4,206.62 000|, 1,500.00 0:00 0.00[.2,706.62 serviciilor şi dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare 1,500.00 0.00| 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 1,500.00 1,500.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 2,706.62 0.00 0.00 0.00 0.00] 2,706.62 Dotări independente 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Asociatia pentru Management Energelic - aport capital 1.00 1.00 Studii şi proiecte 2,705.62 0.00 0.00 0.00 0.00| 2,705.62| Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 500.00 0.00 500.00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCl. 303/2010 60.00 860.00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 58.11 58.11 SF+PT Trafic management si supraveghere video 237.38 237.38 Page 6

CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor del transport public intermodal ia nivelul Polului del Crestere Timisoara 135.00 135.00 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 183.60 183.60 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 37.82 37.82 PUG Municipiul Timisoara Î 984.62 984.62 Consultanta pentru verificarea si modificarea concepiului general de dezvoltare urbana a municipiului Timisoara 79.10 79.10 PUZ- Complexul Studentesc 20.00 20.00 PUZ Piata 700 160.00 160.00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00 55.43 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 134.56 0.00 0.00 0.00 0.00) 134.56 SF-Net City 60.00 60.00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie | 4,980.34 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,980.34 81.02.06 Energie termică 4,980.34| 0.00 0.00 0.00 0.00) 4,980.34 A. Lucrări în continuare 4,718.70 0.00 0.00 0.00 0.00| 4,718.70 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie! a energiei termice in municipiul Timisoara 4,718.70|____0.00 0.00 0.00 0.00| 4718.70 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare iermiceCT BUZIAS HCL 556/2006 1,143.31 1,143.31 Retehnologizarea ceniralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCl 556/2006 1,186.95| 1,186.95 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 39.21 39.21 Reabilitare RTS Cartierul Girocului Cl 289/2008 | 57.73 57.73 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 50.77 50.77 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 50.40 1 50.40 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 | 53.63 53.63 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 155.61 [ 155.61 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 68.39 68.39 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1,572.25 1,572.25 Reabilitare modernizare retele termice secundare in | municipiul Timisoara, HCL 557/2006 340.45 340.45 C. Dotări independente şi alte investiții 261.64 0.00, 0.00 0.00; 0.00 261.64 Studii şi proiecte 261.64 0.00, 0.00 0.00 0.00| 261.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 156.64 obiective Municipiul Timisoara 156.64 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare 5.00 obiective Municipiul Timisoara 5.00 - DALI+PT Reabilitare termica cladiri conform OG 100.00 69/2010 100.00 Capitolul 84.02 Transporturi 28,819.94| 0.00) 2,356.83 0.00, 0.00| 26,463.11 84.02.03 Transport rutier 28,819.94| 0.00) 2,356.83| 0.00 0.00[.26,463.11 84.02.03.02 Transportul în comun 3,178.14 0.00 0.00 0.00 0.00) 3,178.14 C. Dotări independente şi alte investiții 3,178.14 0.00 0.00 0.00 0.00|_3,178.14 Dotări independente 1,209.05j 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,209.05 Page 7

Maşini, echipamente si mijloace de transport 1,209.05 0.00 0.00 0.00 0.00/ 1,209.05 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 525.55 0.00 0.00 0.00 0.00) 525.55 Tramvaie folosite 583.50 0.00 0.00 0.00 0.00 583.5 Achizitii tramvaie noi 100.06 [ [ 100.00 Studii şi proiecte 1,969.09 0.00 0.00 0.00 0.00| 1,969.09 Studii si proiecte Primarie 1,126.58, 0.00) 0.00 0.00 0.00) 1,126.58 SF+PT Modul inel IV sector aleea CFR Calea Lipovei si racordul inelului IV cu str Demetriade 626.58 526.58 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timişoara (traseul 9) 350.00 350.00 SF+PT Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe str Stefan cel Mare din Municipiul Timişoara| (traseul 1) 150.00 150.00 Studii si proiecte RATT 842.51 0.00 0.00 0.00 0.00] 842.51 SF + PT Statie intermodala Dambovita 48.91 48.91 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz 301.32 301.32 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 327.36 327.36 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe| [ Canalul Bega 53.32 53.32 SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin exiinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 111.60 0.00 [111.60 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4,326.53| 0:00[ 0.00 0.00 0.00] _4,326.53 A. Lucrări în continuare 3,259.25 0.00 0.00 0.00 0.00) 3,259.25| Cansolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 3,259.25 L 000| 3259.25 B. Lucrări noi 70.83) 0.00 0.00 000) 0.00] 70.63 PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 1 | 22/2005;HCl_ 396/2009 70.63 70.83 C. Dotări independente şi alte investiții 996.65 0.00) 0.00 0.00 0.00| 996.65 Studii şi proiecte 996.65 0.00 0.00 0.00 0.00) 996.65 Expertiza Podul Stefan cel Mare TI 58 28|. 58.28 Expertiza Podul Muncii 64.48 64.48 Expertiza Podul Tinereţii |. 58.28) d 58.28 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 757.33 757.33 Expertiza Podul Eroilor 58.28 0.00 58.28 84.02.03.03 Străzi 14,315,27 0-00[ 2,356.83 0.00 0.00| 11,958.44 A. Lucrări în continuare 11,271.79 0.00) 2,356.83 0.00 0.00) 8,914.96 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 L 331 63), 0.00 331,83 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 0.10 0.00 0.10 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 3.00 |. 0.00 3.00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 6.97 0.06 6.97 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 181.32 | 0.00 181.32 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 2.20). 0.00 2.20 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 7.58 7.58 Amenajare zona Polona HCL 468/2003 1,805.51 1,805.51 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 2,113.48 2,113.48 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 2,356.83 4,463.17 B. Lucrări noi 2,638.55 0.00 0.00, 0.00 0.00| 2,638.55 PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 271.38 271.38 PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 |____ 888.45 888.45 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 1,478.72| | 1,478.72 Page 8

C. Dotări independente şi alte investiţii 404.93 0.00 0.00 09.00 0.00 404.93 Studii şi proiecte 404.93 0.00 0.00 0.00 0.00| 404.93 SF+PT Amenajare str. Brazilor 6.16 6.16 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 13.64 13.64 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17.40 17.40 SF+PT Amenajare Zona Campului 72.43 72.43 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 37.59 37.59 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu 4717 Nicoară 47.47 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47.70 477 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta 36.46 Balcescu 36.46 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşgman 30.38 30.38 SF+PT Amenajare Calea Martirilor 96.001, 96.00 84.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 7000.00 transporturilor C.Dotari independente si alte investitii 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 7,000.00 Dotari independente 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00ț 7,000.00 [Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 7000.00 0.00 7000 DIRECTOR DIRECȚIA song DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Smaranda HARACICH Aurelia JUNIE, VE Verificat SEF SERVICIUL INVESTITII Gabriela n) Page 9 INTOCMIT Sorin TRUTA AN

ROMÂNIA Anexa 1a/2 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Dr. Ing. Gheorghi PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2011 RECTIFICARE 1 mii lei TOTAL | EXCEDEN BUGET [ DENUMIREA OBIECTIVULUI 2011 T2010 | | CREDITE LOCAL o 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 109,480.80 456.04| 80,305.34| 18,494.09| 10,225.33 Capitolul 66.02 Sănătate 7,181.22) 456.04) 5,132.04 0.00| 1,593.14 66.02.06 Spitale 7,181.22| 456.04) 5,132.04 0.00) 1,593.14 ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes HCL 409/2010 3,975.40| 456.04) 2,523.42 995.94 Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Ctinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala din cadru! Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive i de agrement er 02. 03. 03 Întrețineri [rit sr dezvoltarea si echiparea 3,205.82 2,608.62 4,155.87 0.00|__3,176.43 0.00 4,155.87 0.00 3, 175. 43 0.00 la 3,176.43 317643 B. Lucrări noi 4,155. 87 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica Timisoara 380.00 0.00 0.00 380.00 Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orase infratite - BOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4 180.00 176.40 3.60 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilori si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40.00 30.00 10.00 Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 3,555.87 2,970.03 585.84 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2064.11 000| 2016.57 0.00 47 54 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 2064.11 000| 201657 500 47.54 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 2,0841 4.00 2016.57 4754 excluderii sociale BARRABARRIPEN 2,064.11 2,016.57 47.54 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 22,699.53 0.00) 17,000.23 0.00 5596.30) 10:02:50 Alte servicii: în domeniile focuințelor,| î 22,699.53 0.00[. 17000.23 0.00|. 5,699:30 serviciilor şi dezvoltării comunale Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 934.82 0.00 934.82 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 7,125.24 0.00 6,104.01 1,021.23 Page 1

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 6,539.04 0.00| 5,411.65 1,127.39 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 2,026.57 1,927.53 99.04 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010 2,515.46 1,184.18 1,331.28 Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL 425/2010 609.64 609.64 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010 2,948.76 2,372.86 5735.90 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 61,643.20 0.00 43,920.76| 17,722.44 0.00 81.02.06 Energie termică 61,643.20 0.00) 43,920.76| 17,722.44 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului Privind 61,643.20 43,920.76| 17,722.44 0.00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 Capitolul 84.02 Transporturi 11,736.87 0.00) _9,059.31) 771.65| 1,905.91 84.02.03 Transpoit rutier 11,736.87 0:00): :9,059.31| 771.65). 1,905.91 84.02.03.03 Străzi 11,736.87 0.00| _9,059.31, 771.65| 1,905.91 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 5,933.74 5,433.74 500.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010 5,803.13 3625.57 771.65| 1,405.91 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda FĂ i Verificat SEF INVESTITII Gabriel “BN A DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE IB Page 2 Aurelia d INTOCMIT | i Sorin RITA