keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 334/28.09.2010
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 22435/20.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing.Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei 1 - Bugetul Local pe anul 2010 şi Anexei 2 - Programul de investiţii pe anul 2010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARI DIRECTIA ECONO SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHLORGHE Nr. SC2016 — 22435 25.05 5 An i TUNIC ÎMISOARA APROBAT | A IN i PRIMAR [ Qin NT ! LV VICEPRIMAR SORIN-GRINDEANU Ca Aa i marie : E ficarea bugetului local Având în vedere: Dispoziția primarului Municipiului Timişoara nr.2132 / 20.09.2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform adresei nr. 10221 / 30.08.2010, a Direcţiei Generale a Finanțelor Publice Timiş privind modificări ale indicatorilor bugetari (sure alocate din TVA, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit) ce : 0G 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010; adre TVA în conformitate cu HG 369/2010; adresei nr. 10471 / 02.09.2010 a Direcţiei r. 10394 / 30.08.2010 privind suplimentarea sumelor defalcate din Generale a Finanţelor Publice Timiş privind completarea adresei nr.10221/30.08.2010, Adresa nr 26.08.2010 a Direcţiei Poliţia Comunitară privind suplimentarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale; Adresa nr.l 30.08.2010 a Centrului Bugetar Moisil privind suplimentarea cheltuieli vind fondurile externe nerambursabile prin POSDRU; Adresa nr.1374/10.08.2010 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nur. 0 10 — 20904 / 03.09.2010 a Direcţiei Comunicare privind heliuielilor Teatrului Maghiar şi a Teatrului German; ac Adresa nr.1354/1:4.09.2010 a Filarmonicii Banatul Timişoara privind suplimentarea cheltuieli c şi de personal; mate Adresa nr. 596/17.05.2010 a Federaţiei Caritas privind suplimentarea cheltuielilor de și a cheltuielilor materiale; 5

m Adresa nr. 2715/67.09.2010 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind suplimentarea cheltuielilor materiale precum şi a ajutoarelor sociale; Adresele nr.1096/02.09.2010 şi 1156/21.09.2010 ale Cantinei de ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi de personal; Adresa nr.34/26.08.2010 a Serviciului de Ajutor Maltez privind suplimentarea cheltuielilor de personal; Adresa nr.'N/03.092010 a Centrului „Pentru Voi” privind suplimentarea » P! cheltuielilor materiale; Adresa nr.503/17.09.2010 a Fundaţiei „Timişoara “89” privind suplimentarea » Ş cheltuieliiar de personal; Adresa nr.421/19.09.2010 a Fundaţiei Chosen privind suplimentarea cheituielilor de personal; Adresa nr.85/20.05.2010 a Societăţii Române Speranța privind suplimentarea cheltuielilor de personal; Adresa nr.5C2010-21951/14.09.2010 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea le; cheltuieli'o Modificarea programului de investiții pe anul 2010 (conform anexă) ca urmare a: o Adresa nr,9521/23.08.2010 a Direcţiei de Sănătate Timiş privind transferul de fonduri pentru aparatură şi echipamente medicale; o Adresa nr.5C2010-21541/15.092010 a Direcţiei Dezvoltare privind suplimentarea cheltuielilor de capital; o nr.5C2010-22033/15.09.2010, SC2010-22139/16.09.2010, 022/15.09.2010 şi SC2010-21318/07.09.2010 ale Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Administrare patrimoniu — Baze Sportive privind suplimentarea şi redistribuirea cheltuielilor de capital; o Adrisa nr, SC2010-20266/26.08.2010 a Direcţiei Patrimoniu, Serviciul iziţii publice privind redistribuirea cheltuielilor de capital; o nr.SC2010-21953/14.092010 a Direcţiei Edilitare privind redistribuirea cheltuielilor de capital; o )10-21541/09.09.2010 a Serviciului Investiţii privind 2

O Adresa nr. UT a Centrului Financiar Grădiniţe privind suplimentarea do capital; o Adresa recției Tehnice privind diminuarea şi pita! către cheltuieli materiale. le privind creşterea veniturilor din impozitul pe clăc ustipra inițloacelor de transport; o Latorilă faptului că ui inițial pe anul 2010 nu au fost asigurate sumele necesare pentru pl la unele unități prevederile Fin solicitărilor pre Astiel, bugetul locui mrezintă influonțe după cum urmează: Mii lei 668.152,63 5.281,00 300.700,00 52,00 84.947,00 4.000,00 137.434,00 -3.661,00 29.530,00 4.000,00 2.178,00 890,00 371,63 5.281,00 176,87 41.234,50 57,63 2.861,20 12.453,40 1.602,20 411,67 166.356,64 -3.045,03 1365,4 10.169,01 -196,41 64.324,46 3.705,44 46.577,23 2.157,17 87.130,37 1.000,00 118.676,64 0,00 vând în vedere 1, po unul 2030 nr.11/26.01.2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2005 privi art. 1, art. talin], art.5, art.19, si art. 20

alin.1 si Legea 215/2001 privind «Iministrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art 53 alin, lit, e şi alin, 4, Îit, b, Serviciul Buget propune modificarea bugetului local pe anul 2 lorm = Anexa nr. | Locul pe anul 2010; = Anexa nr. 2 - du investiţii pe anul 2010, DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA SEY SERVICIU BUGET EC. STELIANA STANCIU A Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_334.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 2010 Cod indicator 00.01 Program înitial 662.871,63 HCL 334/28.09.2010 Anexa nr.1 cu amendamente Influenta 5.281,00 lei Program rectificat 565.152,63 VENITURI PROPRII 48.02 485.000,00 8.052,00 493.052,00 VENITURI CURENTE 00.02 606.192,00 4.391,00 610.583,00 A. VENITURI FISCALE 00.03 569.212,00 4.391,00 573.603,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 304.693,00 52,00 304.745,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.594,00 0,00 1.594,00 împozit pe profit 01.02 1.594,00 0,00 1.594,00 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 1.594,00 0,00 1.594,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 300.648,00 52,00 300.700,00 Cate si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 300.648,00 52,00 300.700,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 300.000,00 49,00 299.951,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 648,00 101,00 749,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 95.02 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 2.451,00 0,00 2.451,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 95.181,00 4.000,00 99.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 95.181,00 4.000,00 93.181,00 Impozit pe cladiri 07.02.01 80.947,00 4.000,00 84.947,00 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 80.947,00 4.000,00 84.947,00 Impozit pe terenuri 07.02.02 10.260,00 9,00 10.260,00 impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 10.260,00 0,00 10.260,00 Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Cod rand 22 Cod îndicator 07.02.03 Program initial 3.837,00 Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 137,00 influenta 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICI 24 00.10 167.462,00 335,00 Program rectificat 3837.00 137,00 167.801,00 Sume defalcate din TVA 25 11.02 141.095,00 3.661,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 25 11.02.02 140.863,00 3.8050 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 232,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 12.02 659,00 -52,00 0,00 137.434,00 137.254,00) 180,00 659,00 Taxe hoteliere 29 12.02.07 659,00 0,00 659,00 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 378,00 0,00 378,00 Impozit pe spectacole 31 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 32 15.02.50 183,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 33 16.02 25.330,00 4.000,00 29.330,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 34 16.02.02 17.361,00 4.000,00 21.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 35 16.02.02.01 17.361,00 0,00 17.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport- PJ 38 16.02.02.02 0,00 4.000,00 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 37 16.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de actititati 38 18.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 39 00.11 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe fiscale 40 18.02 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe 41 18.02.50 1.876,00 0,00 1.876,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 36.980,00 0,00 36.980,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 22.868,00 0,00 22.868,09 Venituri din proprietate 44 30.02 21.728,00 0,00 21728,00 Venituri din concesiuni si închirieri 45 30.02.05 18.855,00 0,00 18.855,00 Venituri din dividende 46 30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dividende de la alti platitori 47 30.02.08.02 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dobanzi 48 31.02 1.140,00 0,00 1.140,00 Alte venituri din dobanzi 49 31.02.03 1.140,00 0,00 1.140,00 Pagina 2 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator C2. VANZARI DE BLINURI SI SERVICII 00.14 Program initial 14.112,00 aa rr mt Influenta Venituri din prestari de servicii si alte activitati 51 33.02 519,00 0,00 52 33.02.08 Venituri din prestari de servici 1,00 0,00 orin 53 33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea co crese 280,00 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 33.02.12 216,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 55 33.02.28 22,00 0,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 56 34.02 2.148,00 2,00 2.418,00 Taxe extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 2.448,00 0,00 Amenzi, penalitati si canfiscari 58 35.02 = 8.994,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 59 35.02.01 8.954,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratii 60 35.02.02 impozite si taxe 17,00 0,00 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 81 35.02.03 constatate odata cu confiscarea potrivit legii 1,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 562 35.02.50 22,00 0,00 Diverse venituri 63 36.02 1.805,00 0,00 1.805,00) Alte venituri 64 36.02.50 1.805,00 0,00 1.805,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 346,00 0,00 Donatii si sponsorizari 66 37.02.01 346,00 0,00 Il, VENITURI DIN CAPITAL 87 00.15 20.249,00 0,00 20.249,00| Venituri din valorificarea unor bunuri 68 39.02 20.249,00 0,00 20.248,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 869 39.02.01 19,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 70 39.02.03 8.800,00 0,00 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 71 39.02.07 11.430,00 0,00 11.430,00 IV. SUBVENTII 72 00.17 36.430,63 390,00 37.320,63| SUBVENTII DELA ALTENIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 36.430,63 390,00 37.320,63 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 35-142,63 0,00 35.142,63 A. De capital 75 7.500,00 0,00 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 76 42.02.12 7.500,00 0,00 7.500,00 B. Curente 77 27.642,63 27.642,63 Pagina 3 / 10

ma OA EA rm DENUMIREA INDICATORILOR Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustib Cod rand 78 Cod indicator 42.02.32 Program i 21.769,00 Influenta 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 79 42.02.33 1.312,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 80 81 42.02.41 45.02 4.561,63 1.288,00 0,00 0,00 Program rectificat 21.769,00 1.312,00, 4.561,83 Fondu! Social European 82 45.02.02 1.288,00 890,00 890,00 2.178,00 2.178,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 83 45.02.02.01 892,00 890,00 1.782,00 Surne primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 84 45.02.02.02 396,00 0,00 396,00 TOTAL CHELTUIELI 85 49.02 662.871,63 5.281,00 668.152,63 CHELTUIELI CURENTE 86 01 536.392,84 11.811,21 548.204,05 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 195.821,20 1.717,96 194.103,24 TITLUL Il BUNURI St SERVCII 88 20 192.789,97 12.012,68 204.802,65 TITLUL III DOBANZI 89 30 24.800,00 0,00 24.800,00 TITLUL IV SUBVENTII 90 40 82.955,00 0,00 82.955,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 91 51 1.792,47 0,00 1.792,47 TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI 92 55 13.026,80 0,00 13.026,60 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 93 56 1.562,50 1.118,30 2.680,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 22.241,10 398,19 22.639,29| TITLUL XALTE CHELTUIELI 95 59 1.404,00 0,00 1.404,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 96 70 103.248,79 6.530,21 96.718,58 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 97 71 103.248,79 6.530,21 96.718,58 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 98 81 23.230,00 0,00 23.230,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 99 50.02 T4.982,34 57,63 75.039,97 Autoritati publice si actiuni externe 1200 51.02 41.176,87 57,63 41.234,50 CHELTUIELI CURENTE 101 01 38.535,97 0,00 38.535,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 102 10 22.695,18 0,00 22.695,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 103 20 15.240,79 0,00 15.240,79 TITLUL XALTE CHELTUIELI 104 58 600,00 0,00 800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 70 fr mr rm ar 2.640,90 57,63 2.698,53 Pagina 4 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Cod rand 106 Cod indicator 71 Din total capitol Autoritati executive si legislative Autoritati executive 107 rara 108 |51.02.01.03 51.02.01 Program initial Influenta Program rectificat 2.640,90 41.176,87 57,63 41.176,87 57,63 Alte servicii publice generale 109 54.02 9.005,47 3.005,47 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI Si SERMCII 110 111 e 01 2.810,47 0,00 2.810,47 20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 112 51 1.018,00 1.792,47 1.018,00 1.792,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 113 70 845,00 0,00 945,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 114 71 945,00 0,00 945,00; TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 115 81 5.250,00 0,00 5.250,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/gerantate de administratiile publice locale 116 54.02.07 5.250.00 5.250.00 000 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 117 54.02.10 2.737,47 0,00 2.737.41| Alte servicii publice generale 118 54.02.50 1.018,00 0,00 1.018.00| privind datoria publica si împrumuturi 119 55.02 24.800,00 0,00 24.800,00 CHELTUIELI CURENTE 120 + 01 24.800,00 0,00 24.800,00; TITLUL Il DOBANZI 121 30 24.800,00 0,00 24.800,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 122 70 0,00 0,00 0,00, Din foial capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 123 59.02 10.861,20 1.602,20 12.463,40 Ordine publica si siguranta nationala 124 61.02 10.861,20 1.602,20 12.463,40 CHELTUIELI CURENTE 125 01 9.942,20 1.325,00 11.267,20; TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126 10 7.120,00 400,00 7.520,00 TITLUL Il BUNURI SI SERMCII 127 20 2.822,20 925,00 3.747,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 70 919,00 277,20 1.196,20 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR ra E mr a Tr mm TE TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Cod indicator 71 Program initia! 915,00 Influenta 277,20 Program rectificat 1.196,20 Din total capitol Ordine publica 61.02.03 10.487,20 1.602,20 12.089,40 Politie comunitara 61.02.03.04 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 10.487,20 374,00 1.602,20 0,00 12.089,40 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 53.02 284.916,17 3.471,17 288.387,34 invatamant 565.02 169.411,67 2.937,73 166.473,94 CHELTUIELI CURENTE 01 168.204,26 -2.490,70 185.713,58| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 130.951,00 -3.609,00 127.342,00| TITLUL II BUNURI Si SERVICII 20 34.416,26 0,00 34.416,26 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56 963,00 1.118,30 2.081,30) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.070,00 0,00 1.070,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 804,00 0,00 804,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.207,41 -447,03 760,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.207,41 -447,03 760,38 Din total capitol invatamant prescolar si primar 65.02.03 76.852,34 -5.197,00 71.855.34 invatamant prescolar 65.02.03.01 30.251.43 25,00 30.276.43 Invatamant primar 65.02.03.02 46.600.91 -5.222,00 41.378.91 Invatamant secundar 65.02.04 91.908,55 2.255,37 invatamant secundar inferior 65.02.04.01 3.597,58 0,00 invatement secundar superior 65.02.04.02 79.084,99 2.259,27 invatamant profesional 85.02.04.03 9.225,98 0,00 invatamant postliceal 65.02.05 650,78 0,00 Sanatate 56.02 10.365,42 195,41 10.169,01 CHELTUIELI CURENTE 01 8.902,02 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.561,63 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4340,39 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL Ta 1.463,40 196,41 Pagina 6/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Cod rand rar tm Et rm 156 Cod indicator 71 Din total capitol Program initial 1463.40 influenta -198,41 mmm mmm Program rectificat 1286,99 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 187 66.02.06 4.663,40 Spitale generale 158 66.02.06.01 4.663,40 -1986,41 -196,41 4.466,99 4.466,98 Servicii de sanatate publica 159 66,02.08 5.702,02 0,00 5.702,02| Cultura, recresre si religie 160 67.02 CHELTUIELI CURENTE 181 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 10 0.619,02 4.448,14 55.067,18 53.850,30 3.440,14 58.290,44 10.410,12 1.372,00 11,782,12 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 163 20 42.840,68 3.068,14 45.908,82| Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 184 56 599,50 0,00 599,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 185 70 5.768,72 8,00 5.776,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 166 771 5.768,72 8,00 6.776,72 Din toial capitol Servicii culturale 187 87,02.03 14,459.90 3136.19 17.595,39| institutii publice de spectacole si concerte 168 67.02.03.04 11.661.086 2.122,00 13.783.06| Case de culiura 169 67.02.03.05 2.798.84 1.014,49 3.813.33 Servicii recreative si sportive 170 67.02.05 45.799,12 1.311,65 47.110.777 Sport 171 67.02.05.01 10.920,40 858,00 11.778.40 Tineret 172 67.02.05.02 0.00 0,00 0.00 Intretinere gradini publice, parcuri. zone verzi, baze sportive si de agrement 173 67.02.05.03 34.878,72 453,65 35.332.37| Servicii religioase 174 67.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 175 67.02.50 360,00 0,00 360.00 Asigurari si asistenta sociala 176 68.02 44.520,06 215717 46.677,23 CHELTUIELI CURENTE 177 01 44.179,06 2.135,77 46.314,83 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 178 10 17.784,16 11504 17.803,20 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 179 20 5.223,80 1.618,54 6.842,34 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 180 57 21.171,10 398,19 21.569,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 341,00 21,40 362,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TI 341,00 21,40 362,40 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol rr TE mr mr E Tm mr rr Cod rand Cod indicator Asistenta sociala in caz de boli si invaliditaii 183 68.02.05 Program initial Program rectificat 22,08 1.167,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 184 68.02.05.02 1.187,00 22.08 Asistenta sociala pentru familie si copii Crese 185 | 186 68.02.06 68.02.11 4.548,82 289,36 1.592,95 0,00 Prevenirea excluderii sociale 187 68.02.15 31.037.298 1.845,73 32.883,02 Ajutor social Cantine de ajutor social 188 68.02.15.01 29.225,37 1.378,40 188 68.02.15.02 30.603,77 1.811,92 467,33 2279.25 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 190 68.02.50 6.174,00 0,00 5.174,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 191 69.02 106.633,07 150,00 106.783,07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 192 70.02 86.130,37 150,00 86.280,37| CHELTUIELI CURENTE 193 01 29.035,16 150,00 29.185,16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 194 10 2.109,31 0,00 2.109,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 195 20 26.925,85 150,00 27.075,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 196 70 39.115,21 0,00 39.115,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 187 71 35115,21 0,00 39.115,21 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 198 81 17.980,00 0,00 17.580,00| Din toial capitol Locuinte 189 70.02.03 4.908,31 0,00 4.908.317 Dezvoltarea sistemului de locuinte 200 70.02.03.01 1.254,00 0.00 1.254,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 201 70.02.03.30 3.654,31 0,00 3.654.31 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 202 70.02.05 30.191,80 0,00 30.191,80| Alimentare cu apa 203 70.02.05.01 30.191,80 0,00 iluminat public si electrificari rurale 204 70.02.06 13.954,00 1.000,00 Alimentare cu gaze naturale în localitati 205 70.02.07 20,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor. serviciilor si dezvoltarii comunale 206 70.02.50 37.056,26 -850.00 Protectia mediului 207 74.02 20.502,70 0,00 [CHELTUIELI CURENTE 208 01 20.375,00 0,00 Pagina 8 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL II BUNURI SI SERVICI Cod Cod indicator n E mr Er OTE rm rr mm rr rr m E Er Program initial Influenta 20.375,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 210 211 127,70 0,00 Program rectificat 127,70 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 212 213 214 74.02.05 20.502,70 0,00 74.02.05.01 74.02.05.02 10.777.70 0,00 9.725,00 8,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 215 74.02.06 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 216 79.02 185.478,85 0,00 185.478,85 Combustibili si energie 217 81.02 68.525,41 0,00 68.525,41 CHELTUIELI CURENTE 218 01 61.795,80 5,00 61.795,60 TITLUL IV SUBVENTII 219 40 48.769,00 0,00 48.769,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 220 55 13.026,60 0,00 13.026,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 221 70 6.729,81 0,00 6.729,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 222 71 6.729,81 0,00 6.729,81 Din total capitol Energie termica 223 81.02.06 68525.41 0,00 68.525,41 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 224 83.02 276,80 0,00 276,80) CHELTUIELI CURENTE 225 01 276,80 0,0 276,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 226 10 189,80 0,00 189,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227 20 87,00 0,0 87,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 228 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 229 83.02.03 276.80 0,00 276,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 230 83.02.03.03 276,80 0,00 276,80| Transporturi 231 84.02 116.676,64 0,00 116.676,64 CHELTUIELI CURENTE 232 01 73.686,00 5.251,00 79.937,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 20 39.500,00 6.251,00 45.751,00 Pagina 9 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL IV SUBVENTII Cod rand 234 Cod indicator 40 Program initial 34.1886,00 rm CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 235 236 70 42.990,64 Influenta Program rectificat 0,00 -8.251,00 36.739,64 71 42.990,64 -6.251,00 36.739.64 Din total capitoi Transport rutier 237 84.02.03 110.750,64 0,00 110.750,54 Drumuri si poduri 238 84.02.03.01 10.965,30 Transportin comun 239 84.02,03.02 -800,00 41.702,95 -2776,00 Strazi Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 240 241 84.02.03.03 84.02.50 58.082,39 3.576,00 5.926,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 242 98.02 0,00 0,00 REZERVE 243 97.02 0,00 0,00 EXCEDENT 244 98.02 0,00 0,00 DEFICIT PRIMAR UP DR.ING. GHEGRGHE CIUHANDU A a 245 99.02 0,00 0,00 DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU Pagina 10 / 10

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA Anexa JUDEȚUL TIMIŞ „APROBAT: i MUNICIPIUL TIMIŞOARA i [. _ SC 2010 - Dr. Ing. TF SII N PROGRAM INVESTIȚII 2010 Rectificare 3 / mii lei — = ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 126.888,96| 21.175,63| 7.000,00| 1.800,00 0,00| 96.914,33 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 78.922,62, 21.091,63j 1.765,00 0,00 0,00| 56.065,99 LUCRĂRI NOI - B 18.418,69 0,00; 2.956,57| 1.800,00 0,00] 14.663,12 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 28.547,65 84, 00 0,00 0,00| 26.185,22| „|. 1126.889;96) 563|. 1.800,00 0,00) 96.914,33 din care pe capitole Capitolui 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 2.698,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.698,53 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00 Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007, HCL 335/2008 337,00 0,00 337,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.361,53 0,00 0,00 0,00 0,00; 2. 561,53, Dotări independente 1.335,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,78 Dotări Primărie 907,94 0,00 907,94| Dotari directia Fiscala 427,84 427,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0.00 0,00 0,00 0.00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601 aa) Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 | Cheltuieli de expertiza , proiectare si T executie privind consolidari si interventii 421,75 0,00 0,00 0,00 0,00 421,75 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 163,03 0,00 casa PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1HCL 464/2009 158,72 0,00 158,72 DALI + PT Reabilitare sediu PMT din Bv.C.D.Loga nr.1 100,00 100,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00) 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 945,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 945,0 a populaţiei A.Lucrări în continuare 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00| Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 945,00 0,00 945,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța | națională 1.353,20 0,00 157,00 0,00 0,00| 1.196 „20| 61.02.03-Ordine publică 1.353,20 0,00 157,00 0,00 0,00) 1.196 „20 61.02.03.04 Poliţie comunitară 1.053,20 0,00 157,00] 0,00 0,00 896,20 A. Lucrări în continuare 1.053,20 0,00 157,00 0,00 0,00 896,20: Amenajare sediu polilia comunitara (Clubul î Mai), HCL 49/2007 1.053,20 157,00 ao6.20| 61.02.05. Protecție Civilă 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiții 300,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 | Dotări independente 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 300,00) Dotări 300,00 300,00| Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00f Capitolul 65.02 Învățământ 1.316,84 9,00 556,46 0,00 0,00 E 65.02.03 invățământ preşcolar şi primar 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00[

ALTE FOND FOND DE OBLIGA BUGET | DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 357,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p_ 000 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00) Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 30,00 30,00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 55,00 55,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 15,00 15,00 Studii şi proiecte 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,00) PT Extindere gradinita PP 32 48,00 49,00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15,00 15,00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15,00 | 15,00 SF + PT Constructie gradinita si cresa in regim P+1 pe Calea Aradului 158,00 158,00 ISF + PT Bransament gaz cu CT Gradinita PN 18 20,00 65.02.03.02 Învățământ primar 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 HCL 424/2009 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 64,00 0,00 0,00 0,00) 0,00, 64.00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 65.02.04-Învățărnmânt:secundar 65.02.04.02 Învățământ secundar superior A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 B. Lucrări noi 539,69 0,00 531,34 0,00 0,00 8,35 PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generata 2, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 539,69 531,34 8,35 356,15 000| 2512 000 000 331,03 Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 20,00 50,00 Studii şi proiecte 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00) SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 188,00 1 188,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 118,15 0,00 25,12 0,00 0,00 93,03 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 35,12| 25,12 10,00 DALI + PT Reabilitare C.B.Loga HCL 414/2008 1 30,01 30,01] DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 27,52 27,52 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 25,50 25,50 Capitolul 66.02 Sănătate 1.279,09 0,00 12,10 0,00 0,00! 1.266,99 66.02.06 Spitale 1.279,09 0,00! 12,10 0,00 0,00) 1.266,99 A. Lucrări în continuare 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,501 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 15,50 15,50 B. Lucrări noi 560,00 0,00 12,10 0,00 0.00 547,90 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 460,00 12,10 447,904

DENUMIREA OBIECTIVULUI PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii |de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciata al SCMU Țimisoara HCL303/2009 COFINANTARE C. Dotări independente şi alte investiții Dotari independente Studii şi proiecte SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L. Turcanu Cheltuieli de expertiza , proiectare si jexecutie privind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de ALTE FOND FOND DE [OBLIGA-| BUGET TOTAL 2010| SURSE | RULMENT |LOGUNTE| ȚIUNI | LOCAL 100,00 0,00 70356 3.00 500 84,00) 0.00 0.00 84,00 100,00 0.00 500 400,00 219,59 0.00 0,00 99,59 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", Timişoara 60,00 Str. L.Nemoianu nr 3 60,00 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 60,00 560,00 Capitolul 87.02 Cultură, recreere şi refigie 8.556,47 1.500,00 0,00 0,00) 6.972,47 67.02.05.01 Sport 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 C. Dotări independente şi alte investitii 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 Dotări independente 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40) DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone 8.358,07 0,00 0,00) 6.774,07 = 1.584,00): = =0;00) 0:00) 1.500;00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 000| __0,00| 1.500,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2008 1.500,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independențe 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 ol Dotari 84,00 84,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 67.02.05:03-Initreținere;grădini:parcuri;Zone fan Sa | verzi, băze sportive Şi-de-agrement. 0:00|. :1:500;00 0;00 0,00) 5.274,07 A. Lucrări în continuare 1.466,48. 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.466,48 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.433,48 1.433,48) IAmenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 33,00 33,00) B. Lucrări noi 0,00; 1.500,00 0.00 0,00 1.914,86| Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 250,23[ 0,00 250,23[ Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 288,95 28,95) Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100,00 100.00| Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, | HCL 180/2007 15,08 _ Reamenajare Parcul Justiției, HCL 485/2007 100,00 0,00 100,00] Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0,30 0,30| Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0,30 0,00 0,30|

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL - |Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 1.000,00 pm Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10,00 10,00 Modernizare Parcul Aipinet, HCL 34/2008 10,00 10,00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 50,00 50,00 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon TF Barac, HCL nr. 552/2008 60,00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul |. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 20,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon 50,00 Creanga HCL 305/2009 1.500,00 1.500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.892,73 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.892,73 Dotări independente 195,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitie teren pentru statie de compostare 0,00 Achizitie teren perdea forestiera 0,00 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina 200 Timisoara Szeged HCL 7/2009 195,75 Studii şi proiecte 1.696,98 0,00 0.00 0,00 0,00) 1.696,98 DALI +PT Modernizare Parcut Lidia (Pădurice Giroc) 100,00 100,00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 257,92 257,92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 150,00 150,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea 60,51 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. 60,51 0.00 0.00 0,00 Circumvalatiunii nr. 37 IE VOR 60,51 SF-+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 6051 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 60,51 0,00 0,00 0,00 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 60 51 Dambovita nr. 80 60,51 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 43,40 0,00 0.00 0,00 | Buziasului RE 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 43.40 Orion 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43,40 L 0,00 0,00 0,00 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28,92 28,92 SF + PT Amenajare ioc de joaca si canisita | str.Mures 43,40 43,40 Amenajament silvic 24,99) 24,99| DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00) DALI + PT Reamenajare Parcul Jusiitiei 103,00 0,00 103,00| Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare sil modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 350,00 0,00 350,00 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 103,00 0,00 103,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 362,40 0.00 0.00 0,00 0.00 362 40 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.06 Centrul pentru voi 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 68.02.15.01 Centru comunitar 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 287,40 C. Dotări independente şi alte investiții 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 287,40 Dotări independente 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00

ALTE FOND FonDDE |OBLIGA-; BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL Dotări 58,00 58,00 Studii și proiecte 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00 229,40 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 41,00 41,00 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 80,40 80,40 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice 100,00 100,00 Expertiza tehnica pentru reabilitare cladire str.Plavosin nr.21 8,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 75,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 JA. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 C_Botări independente şi alte investiții 75,00 0.00, 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0.00 Dotari Studii şi proiecte 0,00 0,00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 75,00 75,00 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare | 55 145,97| 21.091,63| 4140,13| 1.800,00) 0,00| 38.115,21 70:02:03 Locuinte - 24.764763| 21:091;63 119;00| :1:800,00 5,60| 1.754,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24.264,63| 21.091,63 119,00| 1.800,00 0,00| 1.254,00 IA.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00 0,00 0,00, Reabilitare termică Piaţa Mărăşti nr. 1-2 1.008,75| 1.009,75 | 0,00 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 100,09|__100.05 0.00 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 Reabilitare termică str. Petre Râmneanţu, nr. 6 53,72 53,72 0,00j Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 686,52 586,52 0,00f Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1.158,85| 1.159,85 0,00 Reabilitare termică Aieea F.C.Ripensia, nr.10-12 1.051,54| 1.051,54 0,00| Reabilitare termică Bv, General Dragalina, nr.42 324,66 324,66 1 0,00 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 167,84 167,64 0,00 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1.312,80) 1.312,90 d 5.00) Reabilitare termică str.A.Ipătescu,nr.16-Fructetor, nr.8 433,80 433,80 0,00 Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 58,33 58,33 0,00j Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 820,34 820,34 0,00 Reabilitare termică str, Salciei, nr.2, scA 78,73 78,73 9,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383,17 383,17 0,00 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18 27567| 275,67 | 0,00| Reabilitare termică str. Hotinului nr. î 315,83 315,83 0,00f Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 331,13 331,13 0,00f Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 269,28 269,28 0,00) Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 285,32 285,32 0,00 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 190,25 190,25 col Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 253,96 253,98 0,00] Reabilitare termică str. Gh. Ostrogavich, nr.18, bl. 103 183,13 183,13 0,00 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125,99 125,99 0,00 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595,85 595,86) 0,00f Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. A+B,- Tapia nr. 13, sc. C 716,07| 716,07 ocol Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 270,31 270,31 0,00|

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 99 236,06 236,06 0,00 Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 331,98 331,98 0,00 Reabilitare termică Calea Martiritor, nr.37, sc AB 320,12 320,12 0,00. Reabilitare termică str. Versului, nr. & 151,12 151,12 0,00 Reabilitare termică str. Nicolae ilieşu, nr.8 262,83 262,83 0,00f Reabilitare termică str. Orion, nr.2 320,80 320,80 0,00 Reabilitare termică str. Balanței, nr.18 726,39 726,39 a Reabilitare termică str. Cosminului nr. 27 398,15 398,15 0,00f Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 404,42 404,42 boc) Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. JA+B 555,10 555,10 0.00 Reabilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, bi.3 415,77 415,77 0,00 Reabilitare termică str. Dr. lon Mureşan nr. 107 133,18 133,18 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25 248,81 248,81 0,00 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bi.D 9/6 41157 411,57 BONN 0,00) Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 314,05 314,05 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 280,74 280,74 0,00 |Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 169,42 168,42 0,00 Reabilitare termică str, Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 218,93 218,93 ocol Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 235,52 235,52 0,00 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-8 1.010,10 1.010,10 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 | 178,99 179,99 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 89,43 0,00 Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3 244,22 244,22 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 [ 605,98 605,98 u 0,00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298,23 298,23 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 0,00 B. Lucrări nei 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 0,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 10,00 0,00 UN 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- | 15 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 10,00 0,00 TI 0,001 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 iN 10,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 10,00 0,00 0,00f Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 i! 10,00 0,00| 0,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 10,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A*B 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 n 10,00 0,00 0,00| |Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bi. 17 10,00 0,00 0,00[ Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 10,00 0,00) ul Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. ion Slavici, bi.18 10,00 0,00 16,00| Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 10,00 0,00 LL 0.00

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-| BUGET dotari independente Dotari retea canalizare retea canalizare retea canalizare retea canalizare retea canalizare hidrotehnice DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE IUNI LOCAL - |Reabilitare termică P-ţa Bihor, nr.14 10,00 0,00 10,00 Reabilitare termica la 82 obiective 820,00| 0,00 820,00 C. Dotări independente şi alte investiții 383,00 0,00 118,00 0,00 0,00 264,00 Dotțări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 383,00 0,00 119,00 0,00 0,00 264,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 383,00 118,00 264,00 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 C. Dotari independente si alte investitii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,00) Dotari Sala Olimpia Complex Bega 353,00 353,00 Studii si proiecte 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si 22,00 22,00 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara bransament utilitati, camera frigorifica) 9,00 9,00 SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si 16,00 SF + PT cimitir R.Sirlanu racord canalizare si 186,00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si 28,00 28,00 SF + PT cimitir C.Lipovei racord canalizare si 28,00 28,00 SF + PT cimitirul nr.6 Amurgului 28,00 28,00 70:02:05 Alimentări cu-apă :şi amenajări 19:865;00 “0506 0,00 0;00 0,00] 19.863,00 mmm 70.02.05.01 Alimentări cu apă 19.863,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 19.863,00[ A. Lucrări în continuare Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCL 281/2007 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a li-a, HCL 178/2007 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 340,00 175,00 6,66 134,88 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4- 6 TMS, HCL 488/2007 83,71 465,00 15.720,56 0,00 0,00 0,00 0,00| 15.720,56 340,00 17500) Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104,80 0,00 104,80 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, | HCL 243/2008 21,34 21,34 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL E | 242/2008 256,05 0,00 256,05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheverss, HCL 237/2008 1.226,00 1.226,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona |Jupiter, HCL 246/25008 188,67 "! 189,67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5,36 5,36 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 5,09 0,00 5,09 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 590,00 0,00 590,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si PT zone verzi HCL 280/2008 915,00 0,00 915,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarsi) HCL 281/2008 3.632,00 0,00) 3.632,00

ALTE FOND FonD DE JOBLIGA-] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL "lExtindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 1.225,00 1.225,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 2.080,00 2.080,00. Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1.665,00 1.665,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Mariir lon Tanase 511/2008 1.100,00 1.100,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1.500,00 1.500,00 B. Lucrări noi 3.386 44| 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.386,44 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa HHCL 139/2008 101,44 10144 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.050,00 0,00 1.050,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 1557/2008 860,00 860,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 1.265,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 20,00 1. 20,00 Exiindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2008 30,00 0,00 30,00 | Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 30,00 0,00 30,00 | Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 20,00 0,00 20,00 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 10,00 0,00 10,00 Alimentari cu apa fantani publice forate 0,00 C. Dotări independente și alte investiții 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E Studii şi proiecte 756,00 0.60) 0.00 000| _0,00[ SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etil | 105,00 0,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara —1 et. 1 75,00 0.00 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 125,00) 0,00 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 80,00 0,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 5,00 6,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si T canal Calea Ghirodei 75.00 75,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara TE et. ll 75,00 75,00 SFReabilitare retele apa canal str. C. Brancoveanu 80,00 80,00 SF Reabilitare retele apa canal sîr.V. Hugo - str. T Alunis 50,00 50,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Țimisoara 85,00 IL 85,00 70.02.06. luminat public şi slectrificări rurale 7.496,00 000| 1.555,00 0,00 0,00 5.541,00) A. Lucrări în continuare 7.495,00 0,00) 1.555,00 0,00 0,00| 5.941,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.850,00 805,00 0,00| 3.045,00 rețele iluminat public zona de sud, HCL 1136/2005 3.646,00 750,00 2.896,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)

DENUMIREA OBIECTIVULUI - |70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Studii si proiecte SF extindere si intregire retele gaze naturale 70.02.50 Alte servicii în domeniile tocuințelor; serviciilor şi dezvoltării comunale A. Lucrări în continuare Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 B. Lucrări noi PT Reabilitarea ansamblului urban interbelic Corso HCL 302/2008 Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 2 ALTE FOND FOND DE BUGET TOTAL 2010) SURSE | RULMENT |LOGUNTE| ȚIUNI | LOCAL 20,00 0;00 0,00 0,00 0,00 20,00 20.66 5.00 000000 000| 20.00 0,00 0.00 000, 0.000,00 0,00 5.00 20,00 5.08 500 %00 _0.00[ 20,00 20,00 20.00 14:003,34 000| 2.466,13) 0,00) 000| 11.537,21 5.800,00 500 5500 to0| 000| 5747.00 3.000.00 0.00 3.000.00 2.800,00 53.00 2.747,00 1.533,13 500 513,13 913,13 300,00 Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita 300,00 Viabilizare teren pentru c-tii locuinte ANL Calea Mosnitei 10,00 Viabilizare terenuri pt. c-tii Sali de Sport si bazine inot cu CNI 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 6.670,21 0,00j 1.500,00 0,00 0,00 Dotări independente 91,26 0,00 0,00 0,00 0,00 website pentru Proiect - Transferul de actiuni(activitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9,00 DIE NE Sistem de informare si comunicare facil pentru Î cetateni 10,86 Dotari directia MEDIU 71,40 Studii şi proiecte 6.578,95. 0,00, 1.500,00 000, _ 0,00 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 500,00 0,00 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru icetateni" 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara 77,10 77,104 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 627,00 627,00 SF Centru Regional intermodal de Transport 90,00 0,00 90,00f SF+PT trafic management si supraveghere video 500,00 500,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea staiiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 135,00 135,00 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 330,00 330,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega FT 510,00 0,00 510,00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 176,00 176,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 917,60 0,00 917,60 SF+PT Ceniru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 315,00 315,00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10,00 10,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | IUNI LOCAL SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10,00 10,00 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14,80 14,80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34,16 Siudiu privind reducerea nivelului de zgomot Ifolosind asfalt cauciucat 49,27 Cartarea radioactivitatii in zona Timisoara 73,00 Cariarea privind metale grele din Municipiul Timisoara 73,00 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 22,02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat str. Negoiu 10,00 PUG Digital + siudii necesare 1.500,00 1.500,00 PUZ Piata 700 150,00 0,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 100,00 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc TI Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 225,00 225,00 IPUZ Viabilizare teren pentru c-tii ANL Calea Mosnitei 50,00 50,00 Capitolut 74.02 Protecția mediului 127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 127,70 74.02.05 Salubritate și gestiunea deşeurilor 127,70 06,00 0,00 0,00 0,00 127,70 IA. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00, 0,00| B. Lucrări noi 0,00 0,00 000|. 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 127,70 Dotări independente 117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere în Municipiul Timisoara 117,70 117,70 Studii şi proiecte 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00) SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 6.729,81 0,00 0,00 0,00 0,00; 6.729,81 81.02.06 Energie termică 6.729,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6.729,81| A. Lucrări în continuare 5.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.797,25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 5.197,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 5.797,25 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HOL 556/2006 979,26 979,26 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT| Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare| cu motoare termice HCL 556/2006 963,28 963,28 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 54,75 ME! 54,75| Reabilitare RTS cariierul Calea Şagului , HCL | 292/2008 102,22 102,22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 121,40 121,40 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 154,01 154,01 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 111,28 111,29 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 92,41 92,41

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI | LOCAL Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 251,27 251,27 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88,93 88,93 Retehnologizare CAFiip PTVMJ de 50 Gcal/h CET| DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 Centru, HCL 167/2004 36,15 36,15 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.811,50 1.811,50 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 480,43 480,43 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 185,87) 185,87 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 290,93 a 290,93 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73,55 B, Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind veti A 10,00, emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 922,56 0,00 a 0,00 0,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10,00 | SF Modernizare RTS zona Brad 10,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10,00 | 10,004 SF Modernizare RTP zona lzlaz 10,00 10,00 SF Modernizare RTP sir, Letea 10,00 10,00; SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10,00 E 10,00| DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 822,56 Capitolul 84.02 Transporturi 0,00 0,00| 36.739,64 84.02.03 Transport rutier 834; 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0.00 0,00 0,00 000, 1,535,62 PT Al doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Parvan HCL 156/2001 0,05 0,00 0,05 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dtr. Stefan cel Mare HCL 473/2009 543,63 543,63 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 30,00 30,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea framelori stradale în municipiul Timişoara, traseu! 4, B-dui Cetatii HCL 476/2008 21 00) 21,00 Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseu! 5 Calea Bogdanestilor HCL 472/2009 21,00 21,00 11

ALTE FOND FOND DE |JOBLIGA-| BUGET TOTAL 7010 suRse | nument |LOCUNTE | ȚIUNI | LOCAL Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Sir. Avram Imboane , Str. Spitalul Nou HCi_ 471/2009 HCL 18,00 18,00 Reabilitarea îiniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana| Ipatescu, V.Hugo, Str.Aiunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 28,00 28,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori |stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Sir. Ardealul) HCL 469/2009 HCL 473/2009 26,00 26,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009 411,94 411,94 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL. nr. 252/27,10.1998 215,00 215,00 Amenajare parcare Str. Labirint 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.205,33 0,00 0.00) 0,00] 0,00| 3.205,33 Dotări independente 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 1.575,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 200,00 0,00 200,00 Tramvaie folosite 700.00 700,00 Achiziiii tramvaie noi 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Achizitii refugii calatori 475,00 475.00 Instalatii climatizare pi. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.630,33 0,00) 0,00 0,00 0,00) 1.630,33 Studii si proiecte Primarie 364,21 0,00 0,00 0,00 0,00 364,21) Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 104,21 104,21 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 5,00 5,00 SPF Realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 5,00 5,00 SPF Realizare a lucrarilor inelului IV 5.00 SI Studiu de circulatie ia nivelul Polului de Crestere Timisoara 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 120,00 1 120,00 Studiu privind dezvoltarea infrastruciurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun. Timişoara 100,00 1 100,00 |Studiu de prioritizare a transportului pe traseele actuale si in perspectiva extinderii 5.00 sol Sistem integrat de transport intermodal 5,00 5,00; Studiu privind amenajarea de trasee in vedereal realizarii de piste pentru biciciete si zone pietonale 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 1.266,12 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.266,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 _ 285,60 SF Amenajare aiveole 50,00 50,00[ SF + PT Statie intermodala Dambovita 104,21 104,21) SF+PT Exiindere retea troleibuz Dumbrăvița 300,00 300,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda 300,00 300,00 privind valorificarea potentialului de trafic naval pe "| Canalul Bega __ 70.00 70,00) SF + PT Extindere linie cale Mosnita 156,31 0,00 156,31 84.02.03.01 Drumuri si poduri 10.165,30 0,00 0,00 0,00 0,00|_10.165,30 A. Lucrări în continuare 8.300,00 0.00 0,00 0,00 0,00) 8.300,00 |Consolidare pasaj Cal. $agului, HCL 94/2007, 8.300,00 0,00 8.300,00 B. Lucrări noi 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00| 12

396/2009 Antenelor Lugojului ALTE FOND FonD DE |OBLIGA-] BUGET " |Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 510,00 510,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.305,30) 000| 0,00) 0,00 0,00] 1.305,30 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.305,30 0,00 0,00) 0,00 0,00) 1.305,30 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 50,00 50,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii sir, Popa Sapca - B-dul 50,00 50,00 ISF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea 50,00 50,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 50,00 50,00 S.F.+ PT Podul Muncii 112,00 112,00 S.F+ PT. Podul Tinereţii Expertiza Pod Michelangelo PT Amenajare Complex rutier zona 61,30 12,00 61,30 Micheiangello 720,00 0,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 50,00 16.067,70 0,00 160,31 0,00 15.907,39| A. Lucrări în continuare 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 10.900,00| lAmenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 343,59 0,00 EA Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 815,78 815,78! Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20,47 0,00 20,47 Amenajare sir Barsei, HCL 426/2006 295,22 0,00 295,22 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 511,81 0.00 511,81 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1.228,75 0,00 1.229,75 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 550,00 0,00 550,00 sir. Bârzava, HCL 416/2006 389,021 0,00 389,02| Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 229,10 229,10 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 3.505,02 3.505,02 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 3.000,00 3.000,00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 1 10,24 10,24 B. Lucrări noi 3.589,95 0.00 0,00, 0,00) 0,00) 3.589,95 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 200,00 200,00 Amenajare parcare si piste ciclisti bv. Brancoveanu si Romulus str. Porumbescu HCL 138/2009 0,00 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 84,44 84,44 PT + Amenajare sir. Muzicescu HCL 395/2009 332,20 332,20 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 1.121,38 1 1.121,38 Cofinantare Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 353/2009 350,00 0,00 350,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 250,23 250,23 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 510,50 510,50 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 741,20 741,20 C. Dotări independente şi alte investiții 1.877,75 0,00 160,31 0,00 0,00; 1.417 44 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ol 0,00 Studii şi proiecte 1.577,75 0,00 160,31 0,00 0,00 1.417,44) SF Modernizare și extindere biv. Sudului HCL 26/20 342,19 342,18! SF+PT Amenajare sir. Brazilor 20,00 20,00 SF+PT Amenajare zona Polonă 24,25 24,25 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 40,00 40,00 SF+PT Amenajare str. Giadiolelor 18,00 18,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,85 72,85 13

i DIRECTOR DIRECȚIA ce hf n A Smaranda HARACICU i SEF SERVICIUL INVESTITII Gabriela BICA: * A 1, Var DIRECTOR DIRECȚIA DE Aurelia JUNIE INTOCMIT Delia BOGDAN A ALTE FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 149,10) SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 71,00 71,00 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 48,10 48,10 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-la Balcescu 36,90 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşman 30,80 E SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 10,00 10,00 SF+PT Amenajare zana Rogojan-Turcanu 71,65 Un 71,65 SF+PT Amenajare str. Comuna din Paris (loseph Gabriel) 10,00 10,00 SF+PT Amenajare str. Baba Novac 10,00 10,00 SF+PT Amenajare str. Miloia 10,00 0,00 10,00 SF+PT Modernizare b-dul Dragalina 10,00 000 10,00 SF+PT Amenajare str. Grigore Antipa 10,00 0,00 10,00j SF+PT Parcare Pod Calea Sagului 10,00 0,00 10,00f SF+PT Parcare subterana AEM 10,00 0,00 Sol Expertize 10,00 0,00 10,00 SF Modernizare Cal. Buziaşului şi extindere 0,00 0,00 0,00) Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 0.00 100,00 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 223,00 1 225,00| Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b- MI | dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,15 0,00 60,15 Studiu de oportunitate ,SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 179,66 _ 160,31 | 19,35) 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniui 6.400,00 0,00 474,00 0,00 0,00| 5.926,00 transporturilor | A. Lucrari in conținuare 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00) 0,00 E 0.05 IB.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 6.400,00[ 0,00 474,00 0,00 0,00 5.926,00; Dotari independente 6.400,00 0,00 474,00 0.00 0,00) 5.826,00) Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004, 6.400,00 474,00 5.926,00 LTARI 14