keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 331/29.09.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009-22095/18.09.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea nr. 18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2009 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(b) si alin.(4), lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr.2 - Bugetul de Venituri evidentiate in afara bugetului local, Anexei nr.3 - Bugetul venituri proprii si subventii pe anul 2009; Anexei nr. 4 - Programul de investiţii pe anul 2009.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism , Direcţia de Mediu, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroul Control si Managementul Calităţii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2009 – 22095 / 18.09.2009 VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

REFERAT

privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere:

• Adresa nr. SC2009-22094/18.09.2009 a Serviciului Administrativ prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru Primăria Municipiului Timişoara;

• Adresa nr.IF2009-18345/10.09.2009 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale;

• Adresa nr.525/17.09.2009 a Serviciului Buget privind diminuarea sumelor alocate pentru rambursări credite precum si evidenţierea unor sume în bugetul surselor în afara bugetului local;

• Pentru plata utilităţilor la unităţile de învăţământ este necesară suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale;

• Adresa nr.2108/26.08.2009 a Grupului Şcolar industrial transport CFR, privind evidenţierea sumelor aferente finanţării nerambursabile a proiectului „Trenul speranţei – o şansă pentru fiecare”.

• Adresa nr. SC2009-21352/14.09.2009 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru reparaţii unităţi învăţământ şi spitale;

• Adresa nr.SC2009-22032/17.09.2009 a Serviciului Resurse umane privind alocarea sumelor necesare derulării activităţii Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară;

• Adresa nr.SC2009-21880/16.09.2009 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

• Adresa nr.SC2009-21786/15.09.2009 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;

• Adresa nr.1385/15.09.2009 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;

1

• Adresa nr.2699/04.09.2009 a Centrului Comunitar privind suplimentarea cheltuielilor curente;

• Adresa nr.95/08.09.2009 transmisă de Societatea Română Speranţa privind suplimentarea cheltuielilor salariale;

• Adresa nr.SC2009-21815/15.09.2009 a Centrului de Zi Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

• Adresa nr. 1796/29.07.2009 a Teatrului Maghiar privind rectificarea bugetului de venituri proprii;

• Adresa nr. 11671/14.09.2009 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind necesarul de subvenţii;

• Adresa nr.SC2009-21819/15.09.2009 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

• Adresa nr.SC2009-21816/15.09.2009 a Centrului de servicii Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr.2009-21880/16.09.2009 a Direcţiei de Mediu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr. SC2009-21817/15.09.2009 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr.SC2009-21707/15.09.2009 a Direcţiei de Dezvoltare privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr. 2110/15.09.2009 a Teatrului Maghiar privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr. SC2009-21786/15.09.2009 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr.21776/15.09.2009 a Serviciului administrare Grădini Zoologice şi Botanice privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr.SC2009-21708/15.09.2009 a Direcţiei Edilitare privind privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• Adresa nr. SC2007-21352/14.09.2009 a Direcţiei Patrimoniu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

• În urma analizei execuţiei de casă la data de 15.09.2009 se estimează realizarea de venituri suplimentare la cap.16.02.02 „Taxa asupra mijloacelor de transport de aproximativ 8.236 mii lei. Ţinând cont de asigurarea de surse pentru plata cheltuielilor privind utilităţile şi cheltuielile de funcţionalitate a Primăriei cât şi de ducerea la îndeplinire a Dispoziţiei Primarului nr.1359/29.05.2009 în baza sentinţei civile definitive şi irevocabile nr.471/CA/28.04.2009 privind plata unor cheltuieli de personal şi a solicitării unităţilor subordonate a fost necesară suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 51.02 „Autorităţi executive” cu suma de 8.769,24 mii lei.

• Dispoziţia primarului nr.1991/27.08.2009 privind:

2

- Ordinul nr.161/28.07.2009 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor publicat în Monitorul Oficial nr. 526/30.07.2009 privind alocarea sumelor în vederea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi adresa nr.575053/26.08.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, HCL nr.329/03.08.2009 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă medicală şcolară şi Protocolul de predare-preluare nr. SC2009-18163/07.08.2009 încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş şi Municipiul Timişoara;

• Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influenţe:

- mii lei –

Nr.crt. Capitol Denumire indicatori Buget iniţial Buget

rectificat Influenţe

1 TOTAL VENITURI, din care: 711.696,46 732.533,66 20.837,20

16,02

Taxe pe utilizarea bunurilor 22.894,32 31.130,32 8.236,00

00.17 Subventii 21.813,77 34.414,97 12.601,20

4 TOTAL CHELTUIELI, din care: 711.696,46 732.533,66 20.837,20

5 51.02 Autorităţi executive 58.703,33 67.472,56 8.769,23

54.02 Servicii Publice Generale 24.928,67 17.608,67 7.320,00 -

61.02 Ordina Publica 17.977,20 17.978,70 1,50 8 65.02 Învăţământ 187.174,57 189.662,64 2.488,07 9 66.02 Sănătate 3.793,13 7.700,51 3.907,38

10 67.02 Cultură, recreere, religie 73.190,28 75.456,15 2.265,87

11 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 46.554,33 48.681,98 2.127,65

12 70.02

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 95.496,69 94.348,19 1.148,50 -

13 74.02 Protecţia mediului 13.369,00 14.289,00 920,00 14 81.02

Combustibil şi energie 60.810,00 70.199,00 9.389,00

15 84.02 Transporturi 98.792,97 98.229,97 563,00 -

3

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în

conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.1,

art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul

Direcţiei Economice, propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2009;

- Anexa nr. 2 – Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe aul

2009;

- Anexa nr. 3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2009;

- Anexa nr. 4 – Programul de investiţii pe anul 2009.

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET

EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU AVIZAT JURIDIC JR. MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

4

Atasament: Anexa_3.pdf

e " MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI Buget local 2009 Cod indicator 00.01 Program initial 711.696,46 Rwexa 1 Influenta 20.837,20 Rectificare 4 29.09.2009 MII LEI Program rectificat 732.533,66 VENITURI PROPRII 48.02 535.475,89 8.236,00 543.711,89 i. VENITURI CURENTE 00.02 671.479,57 8.236,00 679.715,57 A. VENITURI FISCALE 00.03 624.328,81 8.236,00 632.564,81 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 337.035,40 0,00 337.035,40 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.611,76 0,00 2.611,76 Impozit pe profit 01.02 2.611,76 0,00 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.611,76 0,00 2611,76 A12. IMPOZIT PE VENIT, PRORT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 00.06 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.000,00 0,00 330.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 509,00 0,00 609,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 3.814,64 0,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe clad 05.02 3.814,64 0,0a 3.814,64 05.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF 07.02.02 07.02.02.01 3.814,64 103.053,61 103.053,61 92.682,61 92.682,61 7.895,00 7.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.814,64 103.053,61 103.053,61 92.682,61 92.682,61 7.895,00 7.895,00 Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 22 Cod indicator 07.02.03 Program initial 2.408,00 influenta 0,00 Program rectificat Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 68,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 178.424,80 8.236,00 186.660,80 Sume defalcate din TVA 25 11.02 154.406,80 0,00 154.406,50 Sume defalcate din TVApt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 26 11.02.02 154.203,80 0,00 154.203,80 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 203,00 0,00 203,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 28 12.02 355,28 0,00 399,28 Taxe hoteliere 29 12.02.07 399,28 0,00 399,28 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 724,40 0,00 724,40 Impozit pe spectacole 31 15.02.01 724,40 5,00 724,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 32 16.02 22.894,32 8.236,00 31.130,32 Taxa asupra mijloacelor de transport 33 16.02.02 15.844,32 4.000,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 34 16.02.02.01 15.844,32 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 16.02.03 70,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 36 16.02.50 6.980,00 4.236,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 37 00.11 5.815,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale 38 18.02 5.815,00 0,00 Alte impozite si taxe 39 18.02.50 5.815,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 40 00.12 47.150,76 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 41 00.13 29.259,24 0,00 Venituri din proprietate 42 30.02 Venituri din concesiuni si incl 43 30.02.05 27.800,00 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi 44 45 30.02.50 31.02 Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII n 47 31.02.03 00.14 1.397,24 mmm ram) 52,00 23.197,24 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 17.891,52 48 33.02 5,00 0,00 257,00 0,00 Venituri din prestari de servicii 49 33.02.08 50,00 0,00 Pagina 2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 50 Cod indicator 33.02.12 Program i 193,00 0,00 Pragram rectificat Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagul 51 33.02.28 14,00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 52 34.02 3.125,12 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 53 34.02.02 3.125,12 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari 54 35.02 10.893,40 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 55 35.02.01 10.898,40 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 58 35.02.50 1,00 0,00 Diverse venituri 57 36.02 3.610,00 0,00 Alte venituri 58 38.02.50 3.610,00 0,00 li. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 18.403,12 0,00| Venituri din valorificarea unor bunuri 50 39.02 18.403,12 000| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 38.02.01 2.00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 62 39.02.03 401,12 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 63 39.02.07 18.000,00 5,00 IV. SUBVENTI 64 00.17 21.813,77 12.601,20 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 21.813,77 12.601,20 34.414,97 Subventii de la bugetul de stat 66 42.02 21.813,77 11.589,00 33.702,77 67 222,12 0,00 222,12 tarea termica a cladirilor de locuit 58 42.02.12 222,12 0,00 222,12 B. Curente 69 21.591,65 11.883,00 33.480,65| Subventii pentru compensarea cresterilar vizionate ale preturilor la 70 42.02.32 18.888,00 9385.00 28.277.00| Sprijin financiar pentru constituirea familiei 71 420233 2.100,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 72 42.02.34 113,65 0,00 Trusouri pentru nou nascuti Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 73 74 42.02.36 42.02.41 490,00 0,00 0,00 2.500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 75 45.02 0,00 712,20 Fondul Social European 76 45.02.02 0,00 712,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent m 45.02.02.01 0,00 712,20 _— TOTAL CHELTUIELI 78 49.02 20.837,26 732.533,66 Pagina 3 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE Cod indicator Program initial 562.149,91 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 235.759,38 Influenta 38.961,02 11.333,51 Program rectificat 601.110,94 247.092,91 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 195.153,09 11.568,31 206.722,40 TITLUL iii DOBANZI 30.579,95 0,00 TITLUL IV SUBVENTII 74.976,28 14.826,00 30.578,95 89.802,28 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL MI ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 801,00 -801,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 712,18 712,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 22.922,61 1.321,00 24.243,81 TITLUL XALTE CHELTUIELI 1.757,58 0,00 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.630,56 -10.803,81 106.826,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117.830,56 -10.803,81 106.826,75 TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 31.915,97 -7.320,00 24.595,87 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 114.211,95 1.449,24 115.661,19 Autoritati publice si actiuni externe 58.703,33 5.769,24 67.472,57 CHELTUIELI CURENTE 01 55.468,83 8.768,24 54.238,07| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 38.943,68 7.681,51 46.625,19 TITLUL II BUNURI Si SERVCII 20 15.525,15 1.087,73 16.612,88 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.234,50 0,00 3.234,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 71 3.234,50 0,00 3.234,50 Autoritati executive si legislative 51.02.01 58.703,33 8.769,24 67.472,57| Autoritati executive 51.02.01.03 Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 58.703,33 54.02 01 10 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 20 TITLUL IV SUBVENTII 40 8.769,24 67.472,57| 24.928,67 5.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 7.320,00 17.608,67 5.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 Pagina 4 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI DE CAPITAL Cod indicator 70 Program initial 1.870,00 0,00 Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.870,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 13.588,97 -7.320,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 4.520,00 -4.320,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 9.672,02 0,00 Alte servicii publice generale 54.02.50 10.935,65 -3.000,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 55.02 30.579,95 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 30.579,95 0,00 TITLUL It DOBANZI 30 30.579,95 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din tatal capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 17.977,20 1,50 17.978,70 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.977,20 1,50 17.978,70, CHELTUIELI CURENTE 01 16.492,20 1,50 16.493,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12.352,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 4.140,20 1,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.485,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.485,00 0.00 Din total capitol Ordine publica Politie comunitara 61.02.03 61.02.03.04 17.697,00 17.697,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 280,20 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant 63.02 65.02 310.712,33 187.174,57 10.788,96 2.488,06 321.501,30 189.662,64 CHELTUIELI CURENTE 01 182.526,91 3.680,19 186.217,11 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cod rand Cod indicator 10 Program initial 142.448,76 Influenta 0,00 Program rectificat 142.448,76 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 131 20 32.697,06 2.978,00 35.675,06 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 132 55 200,00 0,00 200,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 133 |56 0,00 712,19 712,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 134 |57 6.423,49 0,00 6.423,49 TITLUL XALTE CHELTUIELI 135 59 757,58 0,00 757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 |70 4.647,66 -1.202,13 3.445,53 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 4.647,66 -1.202,13 3.445,53 Din total capitol invatamant prescolar si primar 138 65.02.03 82.226,33 610,87 82.837,20 Invatamant prescolar 139 565.02.03.01 29.001,18 688,37 28.700,55 invatamant primar 140 65.02.03.02 53.225,15 -88,50 53.136,65| invatamant secundar 141 65.02.04 103.988,61 1.877,18 105.865,81 invatamant secundar superior 142 |85.02.04,.02 91,931,68 1.877,19 93.808,88 Invatamant profesional 143 65.02.04.03 12.056,92 0,00 12.055,92 Invatamant postliceal 144 65.02.05 959,62 0,00 959,62 Sanatate 145 66.02 3.793,13 3.907,38 7.700,51 CHELTUIELI CURENTE 146 |01 1.985,43 4.302,38 6.287,81 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 147 10 0,00 2.500,00 2.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148 20 1.985,43 1.802,38 3.787,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.807,70 -395,00 1.412,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.807,70 -395,00 1.412,70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 151 66.02.06 3.793,13 907,38 4.700,51 Spitale generale 152 _|66.02.06.01 3.793,13 907,38 Servicii de sanatate publica 153 [66.02.08 0,00 3.000,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 154 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Crese 155 [66.02.50.03 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 156 67.02 73.190,28 2.265,87 Pagina 6/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE 01 61.293,04 2.811,00 64.104,04 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.395,07 0,00 14.395,07 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 20 46.897,97 2.811,00 49.708,97| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.897,24 -545,13 11,352,11 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 11.897,24 545,13 11.352,11 Din total capitol Servicii culturale 67.02.03 24.555,79 61,00 24.616,79| institutii pub lice de spectacole si concerte 67.02,03.04 17.959,23 10,00 Case de cultura 67.02.03.06 6.596,55 51,00 Servicii recreative si sportive 67.02.05 47.405,49 2.154,87 Sport 67.02.05.01 8.710,00 -5,00 Tineret 67.02.05.02 200,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 38.495,49 2.159,87 Servicii religioase 67.02.06 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.228,00 50,00 Asigurari si asistenta sociala 58.02 46.554,33 2.127,65 48.681,98 CHELTUIELI CURENTE 01 45.966,73 2.105,20 48.071,93 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 21.196,31 1.152,00 22348,31 TITLUL IFBUNURI SI SERVCII 20 7.470,28 433,20 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 801,00 -801,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 16.499,11 1.321,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 587,80 22,45 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 587,60 22,45 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88.02.05 1.336,82 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 68.02.05.02 1.336,82 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 68.02.06 6.052,55 39,65 Crese 68.02.11 2.360,82 0,00 Prevenirea excluderii sociale 58.02.15 30.540,61 2.088,00 Ajutor social 68.02.15.01 28.270,61 2.088,00 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cantine de ajutor social Cod indicator 68.02.15.02 Program initial 2.270,00 Influenta 0,00 Program rectificat 2.270,00 Alte cheliuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 6.263,51 0,00 6.263,51 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59.02 108.865,69 -228,50 108.637,19 Locuinte, servicii si dezvoltare pubiica 70.02 95.496,69 -1.148,50 94.348,19 CHELTUIELI CURENTE 01 35.340,90 1.535,50 36.876,40| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.095,62 0,00 3.095,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 32.245,28 1.535,50 35780,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 41.828,79 -2.684,00 39.144,79 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 41.828,79 -2.684,00 39.144,79| TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 81 18.327,00 0,00 Din total capitol 1 Locuinte 70.02.03 7.835,01 0,10 7.835,11 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 485,00 0,10 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 7.350,01 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 32.999,00 1.000,00 Alimentare cu apa 70.02.05.01 32.989,00 1.000,00 Huminat public si electrificari rurale 70.02.06 11.818,33 500,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 30,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 42.814,35 -2.648,60 Protectia mediului 74.02 13.369,00 920,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERMCII 01 20 13.200,00 13.200,00 920,00 820,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 169,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 71 169,00 0.00 Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 13.369,00 Salubritate 74.02.05.01 7.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 6.369,00 Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Canalizarea si tratarea apelor reziduale Cod indicator 74.02.06 Program initial 0,00 Influenta 0,00 Program rectificat 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 158.928,27 8.826,00 168.755,27 Combustibili si energie 81.02 60.810,00 9.389,00 70.193,00 CHELTUIELI CURENTE 01 43.888,00 9.385,00 TITLUL IV SUBVENTII 40 43.888,00 9.389,00 53.277,00 53.277.00| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.922,00 0,00 16.922,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 18.922,00 0,00 16.922,00 Din total capitol Energie termica 81.02.06 50.810,00 9.389,00 70.199,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 326,30 0,00 326,30 CHELTUIELI CURENTE 01 326,30 0,00 326,30 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 192,30 0,00 192,30 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 20 134,00 0,00 134,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0.00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 83.02.03 326,30 0,00 326,30 Protectia plantelor si carantina fitosanitera 83.02.03.03 326,30 0,00 325,30 Transporturi 84.02 98.792,97 563,00 98.229,97 CHELTUIELI CURENTE 01 65.611,90 5.437,00 71.048,90| TITLUL H BUNURI SI SERMCII 20 38.611,90 0,00 38.611,90 TITLUL IV SUBVENTII 40 27.000,00 5.437,00 32.437,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 Din total capitol Transportrutier 84.02.03 Drumuri si poduri Transport in comun 84.02.03.01 84.02.03.02 Strazi 84.02.03.03 33.181,07 33.181,07 -6.000,00 -6.000,00 93.312,28 2.550,00 34.212,50 56.549,78 -563,00 -880,00 2.277,00 -1.960,00 27.181,07| 27.181,07| 32.749,28| 1.670,00 36.489,50| 54.589,78 Pagina 9/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Cod indicator 84.02.50 Program initial 5.480,69 Influenta Program rectificat Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT ORDONATOR PR PAL DE CRI DR.ING. ClUHANDU | ITE DIRECTORJECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU Pagina 10/ 10

Atasament: Anexa_2.pdf

rose NA Z, DIRECTIA ECONOMICA PRIMARIA TIMISOARA SERVICIUL BUGET MINUICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Program rectificat TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII Diverse venituri Taxe speciale 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 36.11 13.910,38 8.000,00 36.11.06 11.506,16 0,00 36.11.08 1.386,55 0,00 36.11.09 900,00 0,00 36.11.10 100,00 0,00 36.11.50 17,67 8.000,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc [| ml ij O inf BR [N + Fond de rulment Alte venituri _ o TOTAL CHELTUIELI 48.600,34 8.000,00 CHELTUIELI CURENTE 16.865,37 0,00 TITLUL LICHELTUIELI DE PERSONAL 430,00 0,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 16.435,37 0,00 m, CHELTUIELI DE CAPITAL 12.697,72 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12.697,72 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 19.037,25 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 0,00 8.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 19.562,25 8.000,00 27.562,25 Autoritati publice si actiuni externe Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE Cod indicator 21 01 Program initial 0,00 Influenta 03,00 Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL 22 70 25,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 25,00 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 24 51.11.01 25,00 5,00 Autoritati executive 25 51.11.01.03 25,00 0,00 - Alte servicii publice generale 26 54.11 15.537,25 8.000,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 500,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 500,00 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 30 80 19.037,25 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 81 0,00 8.000,00 Din total capitol Alte servicii publice generale 32 54.11.50 19.537,25 8.000,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 33 |64.11 2.723,22 0,00 Sanatate 34 66,11 74,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 7400 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 74,00 0.00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 38 66.11.06 74.00 0,00 Spitale generale 39 66.11.06.01 74,00 0,06 — Cultura, recreere si religie 40 67.11 2.649,22 0,00 CHELTUIELI CURENTE 41 01 1.899,22 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 1.899,22 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 750,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 750,00 0,00 Pagina 2/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Din îatal capitol Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Servicii culturale 67.11.03 0,00 institutii publice de spectacole si concerte 67.11.03.04 0,05 Servicii recreative si sportive 67.11.05 2.648,22 Sport 57.11.0501 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.11.05.03 _: 2.649,22 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 19.026,37 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - 19.026,37 CHELTUIELI CURENTE 01 9.632,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 9.202,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.394,22 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 9.394,22 Din total capitol Locuinte 70.11.03 2.546,55 Dezvoltarea sistemului de focuinte 70.11.03.01 2.546,55 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.11.05 000| Alimeniare cu apa 70.11.05.01 0,00 Huminat public si electrificari rurale 70.11.06 1.122,67 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii comunale 170.17.50 15.357,15 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.11 7.288,50 7.288,50 Transporturi [84.11 7.288,50 CHELTUIELI CURENTE 01 5.334,00 TITLUL ILBUNURI SI SERVICII 20 5334001 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.954,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.954,50 Pagina 3/4

Din total capitol DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Transpartrutier 84.11.03 5.188,50 Drumuri si poduri 84,11.03.01 138,00 Transport in comun 84.11.03.02 156,50 Strazi 84.11.03.03 5.894,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.11.50 1.100,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 REZERVE 0,00 EXCEDENT 0,00 ORDONAȚOR PRINCIPAL DE CREDITE DR. 34.689,96 DIRECTOR ECQNOMIC EC.SMARAI H CICU Pagina 4/ 4

Atasament: Anexa_1.pdf

| JUDETUL TIMIS | Rectificare 4 cu amendamente DIRECTIA ECONOMICA 29.09.2009 SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL MII LEI 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand TOTAL VENITURI A 00.01 | 711.696,46 VENITURI PROPRII 535.475,89 I. VENITURI CURENTE 671.479,57 A. VENITURI FISCALE 624.328,81 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 337.035,40 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 2.611,76 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Program rectificat 24.180,99 135.877,45 8.236,00 543.711,89 8.236,00 679.715,57 8.236,00 _832.564,81 337.035,40 2.611,76 00.03 00.04 | 01.02 | 2.611,76 01.02.01 2.611,76 00.06 330.609,00 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PROAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 12 13 040201 04.02.04 00.07 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri | Impozit pe cladiri - PF - + 15 16 17 18 19 05.02.50 00.09 103.053,61 07.02 103.053,61 07.02.01 92.682,61 07.0201.01 "92.682 61 07.02.02 1.895,00 21 07.02.02.01 1.893,00 impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Influenta Program rectificat Cod indicator Program initial Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 22 07.02.03 taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 2.408,00 2.408,00 23 07.02.50 Alte impozite si taxe de proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 68,00 68,00 178.424,80 8.236,00 186.660,80 11.02 154.406,80 154.406,80 11.02.02 154.203,80 134.203,80 N a N 0 203 00 399,28 399,28 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 12.02 12.02.07 15.02 124,40 724,40 13.02.01 724,40 724,40 16.02 22.894,32|. 8.236,00 31.130,32 203,00 399,28 399,28 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 a - _ Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole 31 32 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 33 34 35 36 16.02.02 15.844,32 4.000,00 19.844,32 16.02.02.01 15.844,32|. 4.000,00 19.844,32 16.02.03 70,00 70,00 16.02.50 6.980,00 | 4.236,00 11.216,00 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 5.815,00 37 00.11 5.815,00 5.815,00 18.02.50 5.813,00 00.12 47.150,76 00.13 29.259,24 30.02 . 5.815,00 2.815,00 | 47.150,76 Alte impozite si taxe. C. VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 39 29.197,24 30.02.05 27.800,00 29.197,24 27.800,00 1.397,24 Venituri din concesiuni si inchirieri 43 44 Alte venituri din proprietate 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 1.397,24 Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 46 41 62,00 17.891,52 257,00 50,00 62,00 _17.891,52 257,00 20,00 49 . INI MIU Pagina 2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Influenta Cod Cod indicator Program initial rand 0 33.02.12 193,00 of 33.02.28 14,00 52 [3402 3.125,12 53 [34.02.02 3.125,12 I3 35.02.01 10.898,40 26 35.02.50 1,00 57 36.02 3.610,00 62 39.02.03 401,12 63 [39.02.07 | 18.000,00 00.17 21.813,77 00.18 21.813,77 21.813,77 42.02.12 222,12 3.343,79 3.565,91 II 21.591,65 11.889,00 33.480,65 Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la 70 42.02.32 18.888,00 9.389,00 28.277,00 combustibili | rorAL CHELTUIELI TIT [0 711.696,44 24.180,95 735.877,45 Program rectificat Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 3.610,00 3.343,79 3.565,91 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari oc O Diverse venituri Alte venituri Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente o Sprijin financiar pentru constituirea familiei Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Pagina 3 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand LI RR E | 562.149,91 39.460,02 20 193.153,09 12.069,31 19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII N 0 O O 1 _ N o N O N o 4 O O Se Il O II O _ TITLUL III DOBANZI 82 [30 30.57995| 0,00 30.579,95 TITLUL IV SUBVENTII 3 40 74.976,28| 14.825,00 89.801,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL on —_ 8 8 8 N . O o O O TI N a O 8 _ — aa 1 an co 3 117.630,56 -7.959,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 117.630,56 | -7.959,02| 109.671,54 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 91 EX 31.915,97 -7.320,00 | 24.595,97 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 114.211,95 1.449,24 115.661,19 51.02 58.703,33 8.769,24 | 67.472,57 CHELTUIELI CURENTE n] 1) 5.468,83 8.769,24 64.238,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 | 3894355 768157 __46.625,19 RI IE 100 510201 | 5870355 8.765,23[ | 67.472,57 101 [51020103 | 5870335| 8.769,21 Alte servicii publice generale 102 5402 | -7.320,00 | 24.928,67 | | = TITLUL II BUNURI SI SERVCII | 2245,78| he O O o < rr a 4 —j dn o i _ _ O TITLUL II BUNURI SI SERVCII | CHELTUIELI DE CAPITAL 92 93 94 95 97 O TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol II — Autoritati executive si legislative Autoritati executive _ O Ww 105 mur TIT TG Pagina 4 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol 109 81 13.588,97 -7.320,00 6.268,97 110 54.02.07 4.320.00 -4.320,00 IE 111 |54.02.10 9.672,02 -672, 112 |54.02.50 10.936,65 | -3.000,00 7.936,65 30.579,95 | 30.579,95 30.579,95 _ 17.978,70 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale TITLUL III DOBANZI 115 30 30.579,95 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol | 17.977,20 1,50 Ordine publica si siguranta nationala 17.977,20| 1,50[ 17.978,70| Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA —_ —_ o TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 120 10| 12.352 00 12.352,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.140,20 1,50 4.141,70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.485,00 1.485,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1.485,00 1.485,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor | 126 | 61.02.05 280,20 1,50 281,70 Ordine publica Politie comunitara Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127 |63.02 310.712,33 11.289,96 322.002,30 LEI, - —_ Pagina 5/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130 | | 000| 142.448,76 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 133 [56 | 000| 7218 712,19 134. TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 | 164766| -1201,13| 3.446,53 invatamant postliceal 144 [65.02.05 E 959,62 0,00 959,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147 190 | 000| | 2.500,00 | 2.500,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71| 180770| 395,00 1.412,70 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 154 [66.02.50 | | 000| 0,00 PI IN invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar | | a mw GIN =| | Ww| ol o | DIA DP DIS ol m[| N anal o invatamant secundar superior O Co o 00 ca Co Invatamant profesional a NI - Ga o O N Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica II 15.956,15 - _ Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat 10 14.395,07 14.395,07 20 46.897,97 3.311,00 0.208,97 70 11.897,24 -243,13 11.352,11) 71 11.897,24 -2435,13 11.352,11 67.02.03 24.555,79 51,00 24.616,79 67.02.03.04 17.959,23 10,00 17.969,23 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII 157 158 159 160 161 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol servicii culturale 162 163 164 165 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 67.02.03.06 | 6.596,55 51,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 168 |67.02.05.03 38.495,49 2.159,87 40.655,36 Servicii recreative si sportive Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ar ar 68.02 | 46.554,33 2127,65| 48.681,98 11 | 587,60 | 22,45 610,05 Asigurari si asistenta sociala 171 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 173 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 174 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 176 CHELTUIELI DE CAPITAL | 177 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1.336,82 179 180 Asistenta sociala pentru familie si copii 181 Prevenirea excluderii sociale 183 Ajutor social | 184 58.02.05 1.336,82 68.02.06 | 6.052,55 3955 "5.092,20 Asistenta sociala in caz de invaliditate Pagina 7 / 10

Program rectificat DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Cod indicator Program initial Influenta rand | 185 | 68.02.15.02 2.270,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 186 | 68.02.50 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, E 69.02 108.865,69 -728,50 108.137,19 MEDIU SI APE 93.848,19 Cantine de ajutor social Locuinte, servicii si dezvoltare publica _188 [7002 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII ! 191 [20] | 1.535,50| | 33.780,78 70 71 81 | 0) Vo e o o e. e pe PI 9 i p O O CHELTUIELI DE CAPITAL 192 j79 41.828,79 -3.184,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 198 fr 41.828,79 -3.184,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 194 | 18.327,00 | 000| 18.327 00 Dezvoltarea sistemului de locuinte | | | 196 | 70.02.03.01 485,00 | 010| Alte cheltuieli in domeriiul locuintelor | 197 | 70.02.03.30 | 000 W Co 0 FL = —_l O * _ AS m a a o Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 198 [700205 | 32.999,00 1.000,00 33.999,00 Alimentare cu apa | | 199 70.02.05.01 32.999,00 1.000,00 33.999,00 Iluminat public si electrificari rurale 200 70.02.06 11.818,33 500,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii com unale 202 700250 | 42.814,35 -3.148,60 Protectia mediului 203 [7402 13.369,00 | 20,00 | 14.289,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII __205 [20 13.200,00 | 920,00| 14.120,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 [79 169,00 | 0,00 169,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 169,00 000| | 169,00 Salubritate si gestiunea deseurilor _208 [740205 13.369,00 920,00 14.289,00 Colectarea, fratarea si distrugerea deseurilor | | 210 | 74.02.05.02 920,00 7.289,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati Pagina 8 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand Program initial 79.02 159.929,27 12.168,79 172.098,06 81.02 60.810,00 12.732,78 | 13.542,79 01 | 43.888,00 9.389,00 | 3.277,00 40 43.888,00 9.389,00 3.277,00 70 16.922,00 3.343,79 20.265,79 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 217 11 16.922,00 3.343,79 , Energie termica 218 81.02.06 60.810,00 12.732,79 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 219 |83.02 326,30 000| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 211 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 212 Combustibili si energie 213 TITLUL IV SUBVENTII 215 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 222 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 Din total capitol 224 |83.02.03 326,30 | N o|o ae Ul) a o S — CU > O S Agricultura Protectia plantelor si carantina fitosanitara CHELTUIELI DE CAPITAL 230 | _33.181,07 -6.000,00 27.181,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 Din total capitol II O Transportrutier | 232 93.312,28 -564,00 92.748,28 Drumuri si poduri 233 -880,00 1.670,00 Transportin comun 234 |84.02.03.02 Co A O N) O W co Al: S NI S o o —_, Pagina 9/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta . Program rectificat Alte cheltuieli in domeniul iransporturilor 236 |84.02.50 | 5.480,69| 0,00 5.480,69 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 237 |96.02 | 238 |97.02 239 |98.02 0,00 0,04 240 0,00 , DE CREDITE JHANDL 2 A m Q —_2 O A m O NOMIC HARACICU * * * . <.. Pagina 10/ 10

Atasament: Anexa_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, | MUNICIPIUL TIMIŞOARA ] SC 2009 - 22095/18.09.2009 Dr.ing. Eu 17.368,00 — 34.424,96 din care pe capitole LL LI ăți 0,00| 0,00| 3.234,50 __3.234,50 Lucrări în continuare Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 B. Lucrări noi N Co na wo O. co OIODOIODOIO C. Dotări independente şi alte investiţii 2937.70 Dotări independente 1.604,5 Dotări Primărie 1.524,55 Achizitie sistem pontaj electronic 80,0 Studii şi proiecte | 1.333,2 DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii - nr.1 285,00 SF + PT Executie spatiu depozitare arhiva cu utilitati locatia Parc Industrial Freidorf inclusiv generator curent Sistem infogeografic de administrare a PMT 2.912,70 1.579,35 1.499,35 80,0 1.333,20 OO 163,00 165,00 283,00 730,00 730,00 SF+PT Solutie informatica arhivare | electronica Spor putere PMT 130,0 Stema oficiala a municipiului Timisoara 15,0 IN O 130,0 13,0 38,5 OO „IO = IO | _ | , _ „|O e |» | LU mw levidență a populației _. A.Lucrări în continuare | 2.370,00, Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 | 2.370,00 0,00, 0,00 1.870,00 1.870,00 N WW o E O O 1.870,00 B. Lucrări noi C. Dotări independente si alte investiții 0,00 Dotări independente Dotări ' 1.485,00 1.485,00

OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 ȚIUNI LOCAL 61.02.0304 Poliție comunitară | mt 215 00 m ZII 500 124500 o WV a O 1 Mai), HCL 49/2007 935,00 B. Lucrări noi C. Dotări independente şi alte investiții ___Dotări independente Studii şi proiecte 310,00 310,0 310,0 OO 0 0,00 1000 310,00 310,00 0.00 61.02.05. Protecţie Civilă... C. Dotări independente şi alte investiții 240,00 Dotări independente 240,0 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 RE Studii şi proiecte nvata A. Lucrări în continuare 382,01) ant ermică Grad, | 2698 centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 | 24,98 centr.termică PN5, HCL 416/2002 29,00 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 103,22 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 222,94 II INN INN IN II Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP7, HCL 524/2006 27 122,50| | Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 IE PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 72,50 PI INN INN INN 222,94 2,21 122,50 12,20 20,0 199,45 29,4 o O PT Extindere gradinita PP 32 50,0 C.Dotări independente şi alte investiții 199,45 Dotări independente 29,4 Achiziție plită gaz la gradinite (Centru bugetar | | Achizitie imobil str. Abrud nr.19 (Gradinita PP 16 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 25, Studii şi proiecte 140,0 DAL+ PT bransament gaz gradinita PP 6 20,0 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati si redimensionare instalatie termica la gradinita PP 31 (pt. an 33,45 — O O 25,0 140,0 20,0 40,00 40,00 DAL + PT pentru redimensionare instalatie termica gradinita PP 28 20,00 gradinita PP 25 20,00 gradinita PN 16 20,00 20,00 20,00 WV > mw N O += II ODOIOIDIO am an ON 20,00

|DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PN 18 | | 20,00| FOND DE |OBLIGA-| BUGET LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL _0,00] FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RurMENT FT 65.02.03.02 Învățământ primar __ BI A.Lucrări în continuare A B. Lucrări noi | 7407.) gand, HOL 520200 | TAU) J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 14,07 | | 432/2007 DEE | Dotări independente 000|) Studii şi proiecte 13850| Gen.15 88,50 DAL Reabilitare Scoala Generala nr. 29 Soo corp Vaslui 50,00 oc O O —/ 740 74,07 138,30 138,20 88,50 a O O LO 0) 2.530,00 BILL n GI IT — mia Extindere spatii liceul V. Tepes , | HCL331/2007, | | B.Lucrărinoi | 1.100,00 IN RN Amenajare campus scolar la Scoala | generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 | | 1.000,00 1.000,00 Branşament gaz + centrală termică + plita Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1430.00 | |. aa on 000 1430.00 32500| | 000 000| 000| 325,00 pr aan 1) ) MIU. | | 300,00 300,00 eri) st) 2500 Corbului | 25,00 25,00 110500) | 000) 0,00 000 1.105,00 Msi ao Vidu si utilitati 5,00 5,00 SF + PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei DAL + PT Reabilitare Lic.E.Ungureanu si ocol ÎI 10000 utilitati (corp P-ta Huniade) | 100,00 100,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati room) |) ) | 1000 Liceul Lenau str. Oituz DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon | 250,00 250,00 DAL +PT Reabilitare Liceul N Lenau | 25000 | | | | 2,5000 DAL + PT Reabilitare C.D.Loga 25000) | | | 25000 Se FR Tosa | Sc. CFR 0,00 pimentara soti) |) [15000 Sc.Industrie Alimentara 150,00 | 150,00 Col anatezn tt ICol.Banatean | | | 1.100,00 = 0 0,00[ 1.412,70 | 379,20 | 0,00) 0,00, 0.00) 379,20 Mansardare secție hematologie Clinicile | soaro Noi, HCL 173/2007 363,70 363,70

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL IN Constructie centru MRF 15,50| | NEI 15,50 ____148,50 0,00 748,50 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare 350,00 ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006 C. Dotări independente şi alte investiții Dotari independente | PT+Achizitie si montaj centrală abur spital V.Babesş, HCL 29/2004 Dotari spital Victor Babes Studii şi proiecte | SF +PT extindere Centru MPI Str.Corbului nr7 Cheltuieli de expertiza , proiectare si | | || rațe e executie privind consolidari si interventii DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu | Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala 74,00 74,00 al SCMU Timisoara | E aa) ] || a 80,00 80,00 ea | ȚȚ se L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 5,00 rama ŢI Ț e Str.Marasesti nr.5 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dul 16 Decembrie nr. 25 e tu Spectacole ŞI COonNcerme 2 50| i E TIRAN m) 000] |] | 000 123000 000 000 000 000| 1.230,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL | II | as000 285/2008 (Filarmonica 830,00 | 0,00 830,00 Dotari Filarmonica | 17410) |) || 171410 ___Studii şi proiecte | 245,00 000| 000 0,00 000) 245,00 DAL +PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere sala 200,00 IN N N 200,00 DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 45,00 45,00 67.02.03.07 Casa de cultură | 120,00|. 0,00) 0,00) 0,00) 120,00 C. Dotări independente şi alte investiții 120.00| | 000] o.00| 120.00 12000) | 000 000 0,00 120,00 Dotări independente 12000) 1 1 1 1 12000

FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE de Antrenament), HCL 83/2005 D DE INȚ FON LOCUINȚE 279,89) | 000| 000| 000| 279,89 Dotari | 27989 | | | | 279,89 i proiecte 37,75, | 000| 000| 000| 287,75 SF+PT Extindere si amenajare Gradină [| | 28775 Zoologică, etapa a-ll-a 287,75 | | 000 000| 0,00, 4.981,38 te | stef] anl] ae Gradina Zoo, HCL 383/2007 850,00 850,00 a) atol |] 1602 162/2008 1.769,27 1.769,27 | sos 499/2006 1.100,61 1.100,61 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.261,50 1.261,50 2.038,12| | 000| 0,00) 0,00) 2.038,12 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 917,14| | 000| | | 917,14 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 10,00 10,00 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 | 20,00| 000| | | | 2000 anna) ist] see 33/2008 | 13,00 15,00 | tat] ) _] _rooo Nicolae) HCL 486/2007 10,00 10,00 avi ct n) aia) | ama) Gavril, HCL 487/2007 249,01 249,01 puso ina tat] ) | sono HCL555 /2008 60,00 60,00 ) t PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 | 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva | (Doina), HCL553 /2008 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 PT Amenajare zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac”, HCL552 /2008 60,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a | deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. C. Dotări independente şi alte investiții 47,39 32,39 22,39 47,19 47,19 60,00 200,00 200,00 20,00 20,00 1.752,07 295,18 2.502,07 299,18 720,00 Dotări independente

OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL 99,1 FOND DE LOCUINȚE FOND CREDITE | RULMENT DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 __95,1 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 200,00 ___ Studii şi proiecte - | 2.206,89 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de | pe str. Lamaitei + utilitati 200,00 | 720,00 1.456,89 100,00 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de 100,00 20,00 20,00 pe str. Kuncz (canal Subuleasa) + utilitati - Budai Deleanu + utilitati 50,00 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de | tratarestr. Ovidiu Cotrus (A 36,89 SF+PT Amenajare parcare ecologica 50,00 >0,00 Intrarea Sabinei nr 1, 2,3 si Str. Muzicescu | nr. 12 50,00 50,00 nr BT st) | sama Zarand nr.3, 5, 7,9 50,00 50,00 Dambouta nr SD sa) ||) sono Dambovita nr. 80 50,00 50,00 Pata n | |) )] sono Piata Petru Maior 50,00 50,00 Parcul Copilorien Creanga) stan) ] |) ] Parcul Copiilor lon Creanga 500,00 500,00 pati vezi 200) at) |) aaa spatii verzi(L 24/2007 | | |] aaa Botanic etapa | 200,00 200,00 0,00 Rozelor | | 20000) Rozelor | 200,00 200,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet SF + PT Amenajare spatiu verde intersectia str. Resita - Calea Sagului SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita | str. Orion SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului SF + PT Amenajare loc de joaca str. Campului str.lnocentiu Micu Klein SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures Capitolul 68.02 Asigurări : ocială - Soc 20,00 36,89 Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. 175,00 175,00 175,00 175,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 50,00 20,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 si invaliditati

68.02.05.02 Asistenta sociala in C. Dotari independente si alte investitii | Dotari independente 2.0 C. Dotări ind ente şi alte investiții 245| IE IE Dotări independente 22,45 22,45 Studii şi proiecte | 68.02.15.01 Centru comunitar. | 397,60 C. Dotări independente şi alte investiții 397,60 O Dotări independente LL 352,6 Dotări | 352,60 Studii şi proiecte | C Dotări independente şi alte investiții 90.00 |. om] ma 000 90,00 90,00) | 000 000 000| 90,00 ___ 9000) | | | | 9000 Studii şi proiecte 000) ] 000 000 000 0,00 02 360,10 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 260.00 238/1999 260,00 Achizitie si reabilitare camin str. lalomita nr. 10 161 HCL 146/2000 | 0,10 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B 100,00 1.386,55 O E O 100,00 1.386,25 PT Locuinte sociale str. |.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT 1 386,55 125,00 Dotări independente | 20,00 dotari independente 20,00 Studii şi proiecte | 105,00 00 Eminescu 9 | 5, “Sil NP nr.23 100,00 1,2 | 1.386,55 C. Dotări independente şi alte investiții 125,00 20,0 20,0 105,0 OO >,00 100,00

| DENUMIREA OBIECTIVULUI FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET TOTAL 2009 | CREDITE TIUNI LOCAL .02.05 Alimentări cu ap 0,0 179,00 10 5 „Oi ,00 21.179,01 A. Lucrări în continuare | 18.660,53| | 0,00| 0,00| 0,00| 18.660,53 Sistem major canal -zona de locuințe-str. sososl | 000 | 66305 Polonă, HCL199/2005 663,95 663,95 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei masa | oo HCL 109/2006 182,31 182,31 Sistem major canal - cartier Urseni - “ne ocol de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 da 0 21. 1.110,00 Extindere retea canal zona Plopi - Panel 236sol Bega, HCL 100/2007 236,50 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. “| 25000l 5, HCL 101/2007 | 250,00 Extindere retea canal str. Bobalna “re arosel Padurea Verde, HCL 176/2007 470,58 Realizare fantana ornamentala Huniade, HCL 283/2007 | 200,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa | 105000| HCL 281/2007 | 1.950,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a II-a, HCL 175/2007 236,50 220,00 470,28 200,00 1.950,00 920,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - | etapa Il, HCL 177/2007 850,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a Il-a, HCL 178/2007 2.350,00 IE 850,00 2.330,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 170,00 170,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 124,80 | 0,00) | | 124,80 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei TUS, HOL | 108500) |||] 108600 Viabilizare canal B-dul Industriilor - “alei 1 oool [124000 Mosnitei, HCL 179/2007 1.240,00 1.240,00 | 115000) [| 115000 Jokai Mor, HCL 243/2008 1.130,00 1.150,00 e | ocol] ] stana | 239/2008 660,00 660,00 Alimentari cu apa industriala cos | ser) ] ocol | [sar ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 58,70 58,70 Extindere retele apa-canal str. sl sol | ool Îl 7500 Neumanni( zona Torontal), HCL245/2008 72,00 735,00 Lugojana , zona Lidia Mures, HCL 241/2008 | 160,00 160,00 ora upitor, not | |) | area zona Jupiter, HCL 246/25008 176,00 176,00 Bona Ghevere ici sono) |] ssnno zona Cheveres, HCL 237/2008 990,00 990,00 ot | HCL 242/2008 | 370,00 370,00 Sistem major canal - Kuntz 162/2004 23769) | | | | 23769 Extindere retele apa canal Mehala - zona Aleea Viilor ,FICL 238/2008 2.380,00 2.380,00 B. Lucrări noi 232447) | 000| 000| 000| 2.324,47 Extindere retele apa-canal Ronat ( n sstari ÎL oool Dl sata Comoarei) HCL 281/2008 531,47 531,47 Extindere retele apa-canal Ronat - “e aacol ÎL oool [Îl 4800 Pavilioane HCL 282/2008 43,00 43,00 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 200|) 20000 513/2008 200,00 200,00 Repin | ana) LL | Repin 514/2008 200,00 200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE e | 20000 509/2008 | | 200,00 lon Tanase 511/2008 200,00 Mesteacanul 512/2008 200,00 BUGET LOCAL OBLIGA- ȚIUNI FOND DE LOCUINȚE FOND RULMENT 200,00 200,00 200,00 Matei Millo 510/2008 100,00 Cercului 10000 Cercului 557/2008 100,00 10000 558/2008 100,00 Not | 1000 HCL 223/2009 80,00 80,00 SES EEE sef — | ul] aa zona Urseni HCL 219/2009 II 70,00 70,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- mall al DL sara zona Calea Buziasului HCL 220/2009 70,00 70,00 Bazna | | oa) [noa 222/2009 III | 71,00 11,00 [Radu Tudoran cazino | soma) oda) |] sana |Radu Tudoran HCL 221/2009 | 59,00 59,00 Sagului etapa | HCL 139/2009 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 19400] | oo 00] 19400 Dotări independente | 000 | 000| 000| 000000 n) 000 194,00) 000) 000| 000| 000) 194,00 osie ns) atol |] asa Rosie | 21,50 21,50 ierde Rosiezona useri | sasi) | | sasa Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 33,30 Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 33,50 SF+ PT Extindere retele apa cartier Plopi Indra ee tea cariera | | ocol] | 100,00 100,00 100,00 Documentatii tehnice pt. alimentari cu apa orz | oool | | orz0 „canal, fantani | 67,20 67,20 d — alai! — a str. Radu Tudoran | 8,40 8,40 6.06200 | 110500) 0,00 17,67 4.939,33 hoti e) ateacof | _ssanof | nord, HCL 136/2005 | 3.062,00 594,00 17,67| 2.490,33 Bud CL e) | asta) || sud, HCL 136/2005 3.000,00 251,00 2.449,00 B-Lucrări noi 000 | 000 000| 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 50.00 | | Do] moop amo 0.00 000| | 000| 000| 000 0,00 1) | 0.00 PR E E E

BUGET LOCAL | FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE RULMENT ȚIUNI SF extindere si intregire retele gaze naturale 30,00 co al 4.398,00 412/2002, HCL 117/2004 1.052,00 PT + Reabilitare P-ța losefin , “060.00 414/2002 1.060,00 W O O O 242,00 4.156,00 1.052,00 | 62,00 180,00 E 0,00, 500,0 LI II s0000| 500,00 6.143,00 Dotări independente 27144| Dotari privind proiectul"Dezvoltarea serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara" Aport de capital social "Asociatia Polul aa crestere" 3,00 3,00 Aport de capital social oa oaza 319/2007 0,20 0,20 |Cofinantare panouri informative pentru II cetateni si pentru managementul traficului 43,90 45,50 998,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației 156/2007 2.286,00 Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 2.106,00 B. Lucrări noi 200,00 O Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 Cofinantare lucrari de executie AXA 1 Cofinantare Extindere P-ta de Cooperare transfrontaliera Szeged C. Dotări independente şi alte investiții Gros Grilaje metalice | 000 | | | | 000 Dotari directia MEDIU | 19974] | | | | 19974 Studii şi proiecte | 1367692) | 6.143,00) 0,00) 000, 7.533,92 fonduri aurore) 100000) ] aan) asa accesare fonduri europene 1.000,00 1.000,00 Consultanta pentru PIDU AXA 1 | 000] | ] |, 000 Cofinantare proiect Romano - Olandez "| 200.00 elaborare PID + PUG 200,00 200,00 600,00 600,00 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros Cooperare transfrontaliera Szeged 270,00 270,00 250,00 250,00 SF - infrastructura comunala faza ll in vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara HCL 192/2009 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 23,00 SF+PT panouri fonoizolante penetratii Calea Aradului, C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc SF+PT Amplasare instalatii panouri solare/fotovoltaice la institutiile de invatamant | 44,00! Intocmire harta de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental SF PT Amenajare pista Skateboard PUZ Piata comercializare si expunere animale de companie 71,40 20,00 20,00 23,00 75,25 75,25 44,00 145,00 20,00 145,00 O 11,40 10.

|Aport de capital Asociatia de Dezvoltare | Intercomunitara Deseuri Timis | | BUGET LOCAL FOND FOND DE |OBLIGA- CREDITE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI Studiu de necesitate si oportunitate functionare Piata volanta in doua locatii din municipiul Timisoara Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 Studiu privind conservarea biodiversitatii in | Municipiul Timisoara 28,00 expunere animale de companie 32,00 Studii de fundamentare + master plan + PUG digital 3.250,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25 20,00 20,00 32,00 35,00 49,27 28,00 32,00 800,00 2.450,00 750,00 350,0 150,0 Studii facilitati sportive 350.0 PUZ Piata 700 150.0 PUZ locuinte ANL Calea Mosnitei SF + PT Sediul Administrativ anexe + utilitati cimitir C. Buziasului —j an O O an L - = ao O O SF + PT Sediul Administrativ , anexe + utilitati cimitirul Saracilor SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega SF + PT Reabilitarea zonei centrale a 20,00 0,00 0.00 0.00 8,00 1.423,00 RE 1.800,00 375,00 Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea 1.000,00 valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5 | Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE SF si PT Viabilizare terenuri pentru constructii Sali sport si bazine inot cu CNI 350,00 Documentatii topo cadastrale 206,00 1.800,00 2.000,00 45.00 1.955.00 330,00 206,00 C. Dotări independente şi alte investiții 169.00 Dotări independente 125,00 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara | 120,00 120,00 2,00 | 44,0 a - O O 44,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari Capitolul: 81.02 Combustibili si nn 4 14,00 0,00| 20.265,79 ___0,00|_20.265,79 6.739,00 | lo JO O 81.02.06 Energie termică. Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 60,00 178,00 85 00 —th

FOND DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RULMENT DEORECE ca 290/2008 60,00 92/2004 102,00 e tal HCL 275/2006 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL| 276/2006 130,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 150,00 OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL FOND DE LOCUINŢE 60,00 102,00 89,00 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 200,00 200,00 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.900,00 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 826,00 500,00 257/2006 214,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si 500,00 NME >00,00 cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 | Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS Reabilitarea termică bloc A2, Calea PI ÎL 17000 A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 170,00 170,00 e te |] alla Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B.Lucrărinoi | 834379) | 0,00) 0,00) _0,00| 8.343,79 Executie lucrari RT. la 79 vecie asa Îl | (reabilitare termica 8.343,79 8.343,79 ra | ani | aa 1.900,00 826,00 IN _ 4 O O HCL 556/2006 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 536/2006 ___Dotăriindependente | 000 | 0,00) 0,00) 000| 0,00 || | | 000 Studii şi proiecte | | 000| 0,00) 000| 5.183,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor | 3000 | | | | 30,00 SF Modernizare RTS zona ll. Brad | 2300) | | | | 23.00 SF Modernizare RTS zona Calea Medi mol II TO0O _ 7006 pasari sal) ))soa0 M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest | 30,00) | | | | 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est | 3000 | | | | 30,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor | 1500 | | | | 15,00 Buzias san) |] || san Buziasului 30,00 | 30,00 |SF Modernizare RTSzona Traian | 3000) | | | | 30,00 SF Modernizare RTS zona Stadion | 27,00) | | | | 2700 Nord Pare SE i |) Nord 134,00 134,00 Sud ne n ne TI saca 1) ]toaoo Sud 134,00 134,00 N

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE ȚIUNI LOCAL Strategia locala de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara HCL 319/2008 200,00 200,00 Program de eficienta energetica a Municipiului Timisoara | 300,00 300,00 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - Studiu pentru valorificarea regenerabile de energie in Municipiul Timisoara _— | IO o IO IO 84.02.03.0; O | 9, INN 190,00 |. B P' E 4.019,00 Dotări independente | 1.250,00 Maşini, echipamente si mijloace de 1.200, 0] 000 transport | Autobuze articulate (30 buc.) 100,00| | Tramvaie folosite 1.000,00] | 50,00) 1 Achizitii tramvaie noi 50,00] | IN Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 30,00 |Achizitii refugii calatori 50,00 | | 50,00 amenajarea geometrica a intersectiilor si + PT Trafic management si supraveghere video 20,00 20,00 0,00 estacada in mun. Timisoara Sistem integrat de transport intermodal 20,00 [o —_ —L N U uniun|oloi o O i =! O OIOIOIO|l O O OlIOIOIOCOl OC Studii şi proiecte | 2.769,00) 0,00) 156,50| 0,00| 0,00) 2.612,50 Studii si proiecte Primarie 310,00) 0,00) 000| 000| 0,00 310,00 retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 20,00| O [IA 20,00 Studiu de circulatie | 100,00[ | | | | 100,00 Studii si proiecte RATT 2.459,00 0,00 156,50 0,00 , 2.302,50 SF Extindere retea contact linia 13 | 000) | | | | 000 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale | 150,00 150,00 SF Amenajare alveole 2000) | | | | 20.00 Studiu privind efectuarea de corectii in ! 20,00 20,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 100,00 100,00 SF Studiu privind ridicarea liniei CF pe 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe E trasee actuale si in perspectiva extinderii 20,00 20,00 IN e 1 MI SF + PT Modernizare linie cale 1.65150| | 000[ | SF + PT Statie intermodala Dambovita 397,50| | IN

BUGET LOCAL 20,0 130,0 1.670,00 1.000,0 OBLIGA- ȚIUNI FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE LOCUINȚE SF Infiintare depou tramvaie Optica | 0,00) | SF + PT Extindere linie cale Mosnita _____130,00 02.03.01 Dr 8,0C Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL | 94/2007 1.000,00 B. Lucrări noi | 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 808,00 O 0 1.000,00 138,00 670,00 Dotări independente 2,00 II Studii şi proiecte 808,00 Bra dul sono strada Jiul 50,00 |SF + PT Extindere la 4 benzi, largire e oa si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B | dul Antenelor | 50,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului | 138, O O 670,00 20,00 20,00 20,0 20,0 20,0 <A O O O |CISIS Michelangello . IN SF Pod rutier str. Mircesti | 000| SF Pasarele pietonale peste Bega 10,0 O Actualizare SF+ PT * Consolidare Pod Eroilor 70,00 Aactualizare SF + PT Consolidare Pod Uzina de apa 68,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 10,00 II II 84.02.03.03 Străzi - 560,00 000| 0,00| 15.977,88 0 | 560,00. 0,00 A. Lucrări în continuare 300,00) _0,00| _0,00| 12.987,73 122004 HOL orzoor tat) ||) oala 176/21.12.2004; HCL 91/2007 1,81 1,81 Reparatii capitale stradale zona de men ÎI 2000 blv.Dambovita, HCL 267/2006 | 20,00 20,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 | 396,25) | 000| | | 396,25 Modernizare bl. L. Rebreanu -l. Bulbuca | 300,00| | 30000) | | 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, | | HCL 420/2006 | 20,00 20,00 | Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 297,93 297,93 0 — | Na CO | Os N a w|o Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 400,6 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 660,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 | 000| Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL Amenajare str. Pius Brânzeu, “a dersol) 000 403/2006 467,50 __0,00| 0,00 ___0,00| = O O O co N co O A O O 987,8 Mt o o 660,81 505,71 aa o a —_ 454,26 4 o PRIN OU OO o Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 4.404,14 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 238,70 Amenaiare str Vânătorilor, HCL 413/2006 940,28 458,3 224,5 n. _ 4 ur —_ o 4 238,7 940,2 i _ A

OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI | TOTAL 2009 | CREDITE LOCUINTE | TIUNI LOCAL Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 469,22 469,22 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.207,47 0,00 1.207,4 = Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 Amenajare strada Agronomiei HCL 270/2006 6 „20 Amenajare strada lon Ratiu HCL 401/2002 | | 4,20 Amenajare strada Calimanesti HCL ISI colo oo o|u lo OC |v o O O N 0 o N O 160/2008 500,00 N 1.396,55| 1 Modernizare str.Closca si extindere INI [20000 HCL159/2008 200,00 200,00 a el a extindere HCL 247/2008 | 500,00 500,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 | 57155) | | | | 57155 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 Amnenajare strada Steaua HCL 260/2009 Amenajare piste de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. Porumbescu HCL 138/2009 25,00 DE E NNE 25,00 C. Dotări independente şi alte investiții 185360) 26000) 000] 0.00 1.593,60 Dotări independente 0,00 000 000| 000 0,00 RE DU 0,00 Studii şi proiecte 1.853,60 260,00 1.593,60 SF Amenajare str.Steaua 21,03 II A PI DN a ____0,00|_0,00 E O DOI DUR SF + PT Amenajare str. Cronicar lon LI SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor 30,00 SF+PT Amenajare str.H. Delavrancea Gibon | |] | 150,00 SF Amenajare str. Muzicescu | 11700) 1] |) | 11700 SF Parcare subterana AEM] 5000) | | |) 5000 SF Amenajare str. MNeamiu | 2128 | | | | 2125 SFAmenajare B-dul Sudului | 39500 | |] | 39500 SF Amenajare str.Edgar Quint | 2233 | | | | 223 extindere | are Actualizare SF Modernizarea Calea Torontalului si extindere | 15,00 15,00 Actualizare SF + PT Amenajare str. Calimanesti 15,00 15,00 Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu II intre B-dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,00 60,00 Actualizare SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie 200,00 200,00 SF + PT Amenajare str. Petuniei Magnoliei mere e PENA zac) |) | zana SF + PT Parcare subterana zona Magazin Pl sooo SF Parcare Pod Calea Sagului | 2000) | | | | 2000 ar o | nl | [|] Laurentiu Nicoara 179,00 179,00 Și calea Sen varghin 200) LL [1 zoo si Calea Stan Vidrighin 20,00 20,00 15

84.02.50 Al A. Lucrari in continuare noi | C.Dotari independente si alte investitii 6.580,69 Dotari independente 6.580,6 Achizitii mijloace de transport DIRECTOR DIRECȚIA Ef SMARANDA HARACICU Delia SERVICIUL INVE GDAN ESTIȚII aela JURCA 48,00 16