keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 395/27.07.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-17568/24.07.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-17569/24.07.2018 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17569/24.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 27.07.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimarul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018; Anexei nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii - sursa E pe anul 2018; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii şi subvenţii - sursa F pe anul 2018; Anexei nr. 4 - Program dezvoltare 2018; Anexei nr. 5 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2018.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest, Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana, Direcţia Comunicare - Relationare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_4_la_HCL_395_din_27.07.2018_-_Program_Dezvoltare.pdf

Anexa ar. h ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA sSc2018- /4569/ 20; 208 PROGRAM DEZVOLTARE 2018 INVESTITII rectificare nr.1 cu amendament fu 395 / 207 2018 1 Anexa la/1 APROBAT, PRIMAR A Nicolae ROBU mii lei SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET NUMIRE T inst. j DENU A OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 240.997,08 1.145,00 675,64| _239.176,44| 1.119.958,51 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 67.621,12 0,00 0,00 67.621,12 15.058,67 LUCRĂRI NOI - B 28.369,72 1.145,00 0,00 21.224,72 840.468,28 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 145.006,24 0,00 675,64) _144.330,60| _264.431,56 TOTAL GENERAL 240.997,08 1.145,00 675,64) _ 239.176,44| 1.119.958,51 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.641,34 0,00 0,00 4.641,34 3.328,49 51.02.01.03 Autorităţi executive 4.641,34 0,00 0,00 4.641,34 3.328,49 A-Lucrări în continuare 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.638,49 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 1638.49 B. Lucrări noi 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 47.00 0.00 0.00 47.00 0.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.594,34 0,00 0,00 3.594,34 1.690,00 b. Dotări independente 2.752,97 0,00 0,00 2.152,97 0,00 Dotari Directia Fiscala 199,35 0,00 0,00 199,35 0,00 Dotări Primărie 2.402,49 0.00 0,00 2.402,49 0,00 Echipament de monitorizare şi măsurare topografică video aeriană tip Dronă 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00 Terminal mobil cu localizare prin poziționare globală 101,15 0,00 0,00 101,15 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 841,37 0,00 0,00 841,37 1.690,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ registru spatii verzi) 50,00 0,00 0,00 50,00 1.690,00 DALI+PT Reabilitare fatada imobil Piaţa Libertăţii nr.l (str. V. Alecsandri - str. Ungureanu) 147,00 0,00 0,00 147,00 0,00 Page 1

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DE IREA OBIECTIVUL inst. j NUM BIEC UI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga nr.1" 294,53 0,00 0,00 294,53 0,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 24,84 0.00 0.00 24,84 0-00 DALI+PT Rabilitare acoperis imobil si instalatie de incalzire centrala VILA BISTRA -Poiana Marului 25,00 0.00 0,00 25,00 0.00 Documentatie privind analiza de risc la securitatea fizica a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1- PMT 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT 150.00 000 0.00 150.00 0.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 6.666,99 0,00 0,00 6.666,99 0,00 61.02.03.0rdine publică 6.666,99 0,00 0,00 6.666,99 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 2.401,10 0,00 0,00 2.401,10 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.401,10 0.00 0.00 2.401.10 0.00 .' 3 * _ 3 2 b.Dotări independente 2.208,75 0,00 0,00 2.208,75 0,00 Dotari 2.208,75 0,00 0,00 2.208,75 0,00 Studii și proiecte 192,35 0,00 0,00 192,35 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 150,70 0.00 0.00 150.70 0.00 DALI pentru Extindere si modernizare cladire DPLT 35,70 0,00 0,00 35,70 0,00 Cheltuileli pentru elaborarea proiectului si a altor studii aferente,inclusiv avize pt. "Iluminat de siguranta, marcare cai de evacuare si marcare hidranti la sediul DPLT"” 5,95 0,00 0,00 5.05 0.00 61.02.05. Protecţie Civilă 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4265.89 0.00 0.00 4265.89 0.00 b. Dotări independente 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 Dotări 4.265,89 0,00 0,00 4.265,89 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 22.556,51) 1.145,00 35,00) _21376,51| 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 884,32 0,00 0,00 884,32 3.544,50 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 884,32 0.00 0,00 884,32 3.544,50 Page 2

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DEN ECT inst. j UMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 B. Lucrări noi 361,00 0,00 0,00 361,00 3.544,50 Gradinita PP33 - Extindere grădiniţă existentă în regim de înălțime P+I1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent HCL 299/28.07.2017 31,00 0,00 0,00 31,00 3.200,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 150,00 0,00 0,00 150,00 156,50 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr. 2 HCL 113/2015 180,00 0,00 0,00 180,00 188,00 C.Dotări independente şi alte investiții 523,32 0,00 0,00 523,32 0,00 a. Achiziţii imobile 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. RO 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara str. Iosif Vulcan nr.l în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 44 HCL 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 b. Dotări independente 215,57 0,00 0,00 215,57 0,00 Dotari invatamant prescolar 215,57 0,00 0,00 215,57 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 271,15 0,00 0,00 277,75 0,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+*SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 110,85 0,00 0,00 110,85 0,00 ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr.27, 53) Timi PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 121,90 0.00 0,00 121,90 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 21.672,19 1.145,00 35,00 20.492,19 91.740,39 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 5.968,96 0,00 0.00 5.968,96 30.428,42 A Lucrari in couriuate 1.093,13 0,00 0,00 1.093,13 0,00 Page 3

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DEN OBIEC I inst. i UMIREA TIVULU 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.093,13 0,00 0,00 1.093,13 0,00 B. Lucrari noi 2.625,97 0,00 0,00 2.625,97 30.428,42 Extindere şcoală cu regim P+2E Școala Gimnazială nr.16 , str.Bucureşti nr.1] SECI 722.00 0.00 0.00 722.00 3.000.00 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+I1E si P+2E - etapa I Sc.Gimnaziala ( Generala). 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 HCL 498/2017 416,00 0,00 0,00 416.00 1.000.00 Reabilitare acoperiş tip șarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24 Timişoara HCL 215/2015 336,16 0.00 0.00 336.16 0.00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 6.109,22 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 200,00 0,00 0,00 200,00 219,20 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str. Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 285,40 0,00 0,00 285,40 300,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr.2, str. Mures, nr. 8 HCL 112/2015 28441 0,00 0,00 28441 200,00 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere scoala generala corp A,B si C, cu doua corpuri D si E in regim D+ P+2E Scoala Gimnaziala nr. 30, str. Astrilor nr. 13 HCL401/2015, HCL302/2017, HCL 316/2018 282,00 0,00 0,00 282,00 19.600,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.249,86 0,00 0,00 2.249,86 0,00 a. Achiziţii imobile 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Achiziţie teren în suprafață de 427 mp, situat în str.Gorniştilor nr.6, în vederea asigurării aceesului în incinta Școli gimnazială nr. 27 a maşinilor de pompieri şi a unor utilaje pentru executarea lucrărilor de construcţii 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotări independente 1.652,41 0,00 0,00 1.652,41 0,00 Page 4

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DEN EA OBIE I inst. i UMIR CTIVULU 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Dotari 1.159,75 0,00 0,00 1.159,75 0,00 Achizitie containere modulare cu destinaţia de spaţii de învăţământ pentru 6 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor „nr.13, Timişoara" 492,66 0,00 0,00 492,66 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a roiectelor si a altor studii aferente 587,45 0,00 0,00 587,45 0,00 Spor de putere la Scoala gen. 30 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 SF+PT Construire corp PHIE la Scoala Gimnaziala nr.13” din Timişoara „str. Muzicescu, = 82,00 0.00 0.00 82,00 0.00 D.A.LI+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.II de la Brad, nr.2, Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 „Școala Gimnaziala nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara 104,60 0,00 0,00 104,60 0,00 SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 6,60 0,00 0,00 6,60 0,00 Expertiza + DALI reabilitare acoperis la Scoala generala nr. 19, str. Avran Iancu nr. 5, Timisoara 8,50 0,00 0,00 8,50 0,00 SF+PT realizare 6 Sali clasa in spatii modulare de invatamant, inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 7 15.25 0.00 0.00 15.25 0-00 SF+PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamant , inclusiv utilitati, pe amplasamentul Şcolii Generale nr. 19, Bv Cetatii nr. 24 30,50 0,00 0,00 30,50 0,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 15.703,23 1.145,00 35,00 14.523,23 61.311,97 A. Lucrări în continuare 316,56 0,00 0,00 316,56 0,00 Page 5

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET E AO L inst. j DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 z 3 4 5 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 316,56 0,00 0,00 316,56 0,00 B. Lucrări noi 2.765,05 1.145,00 0,00 1.620,05 60.911,97 Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiş nou) la Lic. De Arte Plastice Timişoara" cf. HG 673/2017) HCL 1.145,00 1.145,00 0,00 0,00 6.181,47 Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 915,00 Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 50.907,80 Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renasterii nr.24/A HCL 237/2014 100,00 0,00 0,00 100,00 2.907,70 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 420,05 0,00 0,00 420,05 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 12.621,62 0,00 35,00 12.586,62 400,00 a. Achiziţii imobile 9.100,81 0,00 0,00 9.100,81 0,00 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 9.020,81 0,00 0,00 9.020,81 0.00 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 b. Dotări independente 2.450,44 0,00 35,00 2.415,44 0,00 Dotari 2.450,44 0,00 35,00 2.415,44 0,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.070,37 0,00 0,00 1.070,37 400,00 DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00 Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu la Corp A Lic. W. Shakespeare corp l. L. Caragiale, nr.6 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 D.A.L.l +PT.Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 SF+ PT realizare 12 Sali clasa in spatii modulare de invatamantnt, iclusiv utilitati, la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" -amplasament Gheorghe Doja nr. 27-29 30,50 0,00 0,00 30,50 0,00 SF+PT Constructii modulare pentru 6 Sali de clasa, inclusiv utilitati la Liceul Waldorf 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 D.A.L.I+P.T.-Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 18,32 0,00 0,00 18,32 0,00 Actualizare „D.A.L.I.+P.T. "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Școlar ?Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ ' str. Brediceanu nr.37 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 109,00 0,00 0,00 109,00 0,00 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET STAT BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 2 3 ET+DALI-+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din Timisoara, str. Regele Carol nr.1] colt cu str. Dragalina nr.8 165,15 0,00 0,00 165,15 0,00 Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 Expertiza corp sala sport si biblioteca” Liceul Teoretic Grigore Moisil, P-ta Balcescu, nr, 2-3, Timisoara 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 „Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceu Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 203,80 0,00 0,00 203,80 0,00 Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant superior: (Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 173,30 0,00 0,00 173,30 400,00 Capitolul 66.02 Sănătate 59.264,86 0,00 490,64 58.774,22 7.200,00 66.02.06 Spitale 59.264,86 0,00 490,64 58.774,22 7.200,00 A. Lucrări în continuare 22.144,59 0,00 0,00 22.144,59 7.200,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 4.893,78 0,00 0,00 4.893,78 0,00 Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 53,25 0,00 0,00 SE 0,00 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 1.006,17 0,00 0,00 1.006,17 0,00 Page 8

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. j U 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 191,39 0,00 0,00 191,39 0,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. . Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ caste; Bill ISRO 16.000,00 0.00 000| _16.000,00| 7200.00 B. Lucrări noi 2.306,24 0,00 0,00 2.306,24 0,00 PT +Executie " Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de Radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" HCL 484/20.12.2017 2306.24 0.00 0.00 2306.24 0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 34.814,03 0.00 490,64 34.323,39 0,00 a.Achizitii imobile 10,00 0,00 0.00 10,00 0,00 Achiziţie imobil situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie Ascar din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgrnță 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 b. Dotari independente 32.992,52 000| 44471) 32.54781 0,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 9.300,71 0,00| 348,80 8.951,91 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 11.725,03 0,00 95,91| 11.629,12 0,00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 1 1.966,78 0,00 0,00 1 1.966,78 0.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente de investiti 1.811,51 0,00 45,93 1.765,58 0,00 SF Extindere SCMUT cu un corp constructie pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 45.93 0.00 45.93 0.00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 3 Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes) 14,10 0,00 0,00 14,10 0,00 SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00 DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. .Nemoianu — Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara 90,30 0,00 0,00 90,30 0,00 Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie 13,99 0,00 0,00 73,99 0,00 D.A.L.L«Creşterea eficienței energetice prin reabilitare construcții şi instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeş Timişoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital Infecţioase | şi II şi Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00 Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 57,12 0,00 0,00 57,12 0,00 SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Page 10

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DEN A OBIE inst. j NUMIRE CTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Proiect complex de investitii ( inclusiv ET)+PT(inclusiv DDE)+*DTAC anexe Extindere in regim D+P+2E, reabilitare, modernizare şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timişoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 nivele a corpului B 248,00 0,00 0,00 248,00 0,00 DALI (inclusiv ET) + P.T.E. (inclusiv DDE) + P.A.C. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic nt Wa 0,00 0,00 su 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe — “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 93,10 0,00 0,00 93,10 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 18.185,07 0.00 150,00 18.035,07 33.251,98 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.107,43 0,00 150,00 4.957,43 24.614,00 A. Lucrări în continuare 255,62 0,00 0,00 255,62 500,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 255,62 0,00 0,00 255,62 500,00 B. Lucrări noi 500,00 0,00 0,00 500,00 23.714,00 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 500,00 0.00 0.00 500,00) 23.714,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.351,81 0,00 150,00 4.201,81 400,00 b. Dotări independente 1.979,06 0,00 150,00 1.829,06 0,00 Dotări Teatrul German 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Dotari Teatrul Maghiar 892.05 0,00 0.00 892,05 0,00 Dotari Filarmonica 287,01 0,00 150,00 137,01 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.372,75 0,00 0,00 2.372,75 400,00 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET STAT BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 2 3 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 0,00 0,00 160,08 0,00 DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare - Sala de spectacol Sinagoga Fabric, Timisoara 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 133,88 0,00 0,00 133,88 0,00 Revizuire/actualizare DALI + PT Refunctionalizare cladire din functiunea de Spital de Dermatologie in cladire cu functiunea de Spatiu Multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 DALI-+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 11,90 0,00 0,00 11,90 0,00 DALI-+PT Reabilitare Scena de spectacole din Parcul Rozelor: structura metalica, prelata PVC, turnuri laterale, podea scena,anexe cabine,alte amenajari in perimetrul scenei 24,99 0,00 0,00 24,99 0,00 DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2, Timisoara (etapal:consolidari structura de rezistenta,acoperis, constructii-instalatii exterioare-interioare; etapa 2:refunctionalizari spatii, lucrari de modelare a salii cf unui studiu acustic,marirea scenei, refunctionalizare acceselor si evacuarilor,circulatiei verticale) 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Expertiza / Autorizare de securitate la incendiu pentru cladirile ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 Consultanta / DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei,nr.7( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 Page 12

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Arta(sala spectacole si gradina de vara), str. lancu Vacarescu, nr.18, Timisoara 107,00 0,00 0,00 107,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau „nr.2, Timisoara 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista „nr.7, Timisoara 46,90 0,00 0,00 46,90 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta IN. .1-8,Timi Balcescu nr.7-8,Timisoara 63,60 0.00 0.00 63,60 0.00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara 55,60 0,00 0,00 55,60 0,00 DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Freidorf, str. N.Andreescu, nr.97, Timisoara 26,80 0,00 0,00 26,80 0,00 Consultanta/ SF+PT "Centrul Arta Tehnologie 400,00 0.00 0,00 400,00 400,00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 aleria Helios, P-ta Victoriei nr. 15,00 0.00 0.00 15,00 0.00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Realizare replica din bronz " Bust E. Ungureanu" si amplasarea lui pe soclul din Piata Huniade nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Sport 2.844,85 0,00 000| 2.844,85 1.300,00 A+ Lucrisi în continuare 700,00 0,00 0,00 700,00 300,00 Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 700,00 0,00 0,00 700,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investitii 2.144,85 0,00 0,00 2.144,85 1.000,00 c. Studii și proiecte 1.905,87 0.00 0,00 1.905,87 1.000,00 Page 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2018 SURSE PROPRII (ale inst. subordonat e) BUGET STAT BUGET LOCAL Credit de angajament 0 1=2+3+4 2 3 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 178,27 0,00 0,00 178,27 0,00 SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului:bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei 510,12 0,00 0,00 510,12 0,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 254,00 0,00 0,00 254,00 0,00 SF+PT Baza sportiva cu teren suprafata sintetica si teren suprafata iarba naturala, Zona Stadion - str. Cerna 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 SF+PT+DDE Construirea unui teren de sport multifuncțional în zona Freidorf 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Documentatii tehnice constituire Carte Tehnica la Sala Sporturilor "Constantin Jude" (Olimpia),Aleea FC Ripensia nr.11 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii la Sala Sporturilor"Constantin Jude"(Olimpia) , Aleea FC Ripensia nr.11 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 SF/ DALI+PT Reabilitare Complex sportiv Bega( centrala termica,statia de filtrare si tratare a apei la bazinul de inot, extindere corp cladire existenta cu anexa vestiare), str. Intrarea Zanelor nr.2 54,60 0,00 0,00 54,60 0,00 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal -transa 1, 4 terenuri 62,88 0,00 0,00 62,88 0,00 DALI-+PT Reabilitare si refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 DALI-+PT Reabilitare Baza sportiva Adrian Stoicov instalatie iluminat- nocturna, amenajari exterioare), Aleea FC Ripensia 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 Page 14

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET , BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI-+PT Reabilitare Baza sportiva rugby (terenuri gazon iarba,sistem irigare, tribuna, anexe), str.Pictor Aman, nr.1] Ripensia 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 SF+PT Sala Polivalenta 16000 locuri, Timisoara 400,00 0,00 0,00 400,00 1.000,00 SF Aquapark - Ovidiu Balea, Calea Torontalului, Padurea Bistra sau alta locatie. 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 b. Dotări independente 238,98 0,00 0,00 238,98 0,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 1730 0.00 0.00 1730 0.00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 52,87 0,00 0,00 52,87 0,00 Dotari pentru Baza Sportiva Adrian Stoicov 113.01 0.00 0.00 113.01 0.00 Dotari Complex Sportiv Bega 55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, buze sportive și de agrement 10.143,41 0.00 0,00) __10.143,41 1.337,98 A. Lucrări în continuare 6.921,13 0,00 0,00 6.921,13 0.00 Reconstrucţia ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6.50 000 0.00 650 0.00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 6.168,29 0,00 0,00 6.168,29 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 746,34 0,00 0,00 746,34 0,00 B. Lucrări noi 2.707,99 0,00 0,00 2.707,99 1.337,98 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014, HCL 317/2018 1.307,99 0,00 0,00 1.307,99 1.139,98 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 6.198,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 514,29 0,00 0,00 514,29 0,00 b. Dotări independente 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 Dotari pentru Gradina Zoologică 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 Page 15

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DE IREA OBIECTIVULU inst. i NUMIREA O TIV I 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 497,64 0,00 0,00 497,64 0,00 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Scuarului Piata Crucii 36,90 0.00 0.00 36.90 0-00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 2,98 0,00 0,00 2,98 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga 89.25 0.00 0.00 89.25 0.00 SF+PT Reamenajare Scuar Piata Alexandru Mocioni 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 SF+PT "Amenajare pare Zona Lunei" 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 DALI+PT "Reabilitare Ceas Floral" 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 SF "Amenajare spații verzi cu piste de biciclete şi alei de promenadă pe coridorul natural situat între Pădurea Verde şi Bazinul din incinta Azur de-a lungul canalelor de desecare”. 89,25 0,00 0,00 89,25 0,00 SF "Transformarea zonei degradate din Pădurea Verde (partea vis-a-vis de Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara) în Pădure — Parc” şi loc de recreere prin amenajarea accesului pietonal şi velo nemotorizat şi realizarea unui traseu ecologic, monitorizarea, protecţia şi conservarea biodiversităţii 89,25 0,00 0,00 89,25 0,00 Studiu - "Amenajament Silvic" 11,70 0,00 0,00 11,70 0,00 67.02.06 Servicii religioase 39,38 0,00 0,00 39,38 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii 39,38 0,00 0,00 39.38 0.00 E 2 Page 16

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET EU IREA OB L inst. j DENUM OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 39,38 0,00 0,00 39,38 0,00 DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara 29,75 0,00 0,00 29.75 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.146,51 0,00 0,00 2.146,51 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 SF+ PT Camin pentru Persoane Vârstnice Tito”. 50,00 0,00 0.00 50,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ST53 0,00 0.00 57,53 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 57,53 0,00 0,00 57,53 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 57 53 0.00 0.00 57.53 0.00 3 2, în 3 Dotări independente 37,33 0,00 0,00 57,53 0.00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 87,53 0,00 0,00 37553 0,00 BIZ: 11 Crese 666,00 0,00 0,00 666,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 666.00 0.00 0.00 666.00 0.00 3, 5 3 , b. Dotări independente 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 Dotari creşe 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 Page 17

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. j U 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT (incusiv verificare) Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 167.00 0.00 0.00 167.00 0.00 SF+PT(incusiv verificare) Constructie clădire cu destinația ă, Zona de Nord estinația creşă, 4ona de “Nor 167,00 0,00 0,00 167,00 0,00 SF + PT, Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara — Calea Bogdăneştilor” 116,00 0,00 0,00 116,00 0,00 DALI-+PT reabilitare şi extindere pe verticală P+IE şi refuncţionalizare în creşă a imobilului din str.Brediceanu nr.37A 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00 Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Sistem de supraveghere video pentru creşe 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.372,98 0,00 0,00 1.372,98 0,00 68.02.15.01 Ajutor social 1.223,58 0.00 0,00 1.223,58 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.223,58 0,00 0,00 1.223,58 0,00 b. Dotări independente 545,33 0,00 0,00 545,33 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 545,33 0,00 0,00 545,33 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 678,25 0,00 0,00 678,25 0.00 Spor de putere- redimensionare retea electrica (DASTM) 19,40 0,00 0,00 19,40 0,00 SF+PT(incusiv verificare) "Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică şi sociala" 219,00 0,00 0,00 219,00 0,00 SF+PT(incusiv verificare) ” Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara" 234,00 0,00 0,00 234,00 0,00 SF+PT Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timşoara 205.85 0.00 0.00 205.85 0.00 Page 18

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI pre PAT (ale inst. LOGAT. angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Dotări independente 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 149,40 0,00 0,00 149,40 0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 12.591,65 0,00 0,00 12.591,65 28.175,26 70.02.03 Locuinţe 1.335,53 0,00 0,00 1.335,53 8.500,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.335,53 0,00 0,00 1.335,53 8.500,00 A.Lucrări în continuare 2.927,64 0,00 0.00 2.927,64 0,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.038,34 0,00 0,00 2.038,34 0,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 889,30 0,00 0,00 889,30 0,00 B. Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 1000.00 0.00 0.00 1000.00 7000.00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.407.89 0.00 0.00 3.407,89 1.500.00 şi 5 , i i 3 a)Achizitii imobile 500,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 Achizitie imobile/Exercitare drept de preemtiune HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 1.500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 2.907,89 0,00 0,00 2.907,89 0,00 DALI+PT Reabilitare şi fațade imobil Str.Ştefan Cel Mare nr.30,32 şi 34 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALT+PT Reabilitare şi mansardare imobil Str.Polonă nr.2, Bloc C8 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 DALI+PT reabilitare faţade la imobilul din st Dacilor. 19 75,00 0.00 0.00 15,00 0,00 DALI+PT reabilitare fațade la imobilul din str.Dacilor nr.13 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 Page 19

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. j 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALI+PT reabilitare imobil Str. Pavlov nr.19 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Studiu privind stabilirea cadrului de masurare si analiza a unor parametrii/indicatori de calitate ai mediului urban la nivel de microzone pentru municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 2.382,89 0,00 0,00 2.382,89 0.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 2.368,65 0,00 0,00 2.368,65 19.300,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 2.368,65 0.00 0.00 2.368,65 19.300,00 A. Lucrări în continuare 153,65 0,00 0,00 153,65 0,00 Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 753,65 0,00 0,00 753,65 0,00 B. Lucrări noi 1.325,00 0,00 0,00 1.325,00 19.300,00 PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 180,00 0,00 0,00 180,00 600,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 43721.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 220,00 0,00 0,00 220,00 500,00 PT+Executie Fantana Ornamentala Muzicala in municipiul Timisoara HCL 100,00 0.00 0,00 100,00| _18.200,00 C. Dotări independente și alte i tiţii $ eesti) 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 Page 20

SURSE PROPRII Credit de A TOTAL BUGET BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 SF+PT+DDE — Construire 3 fântâni apă potabilă str. Munteniei (colt cu str. M. Cernaianu), str. Cerna (Stadion, Negoiu, V. Parvan) , str Răscoala 1907 (colt cu str. Romaniei) 75,00 0,00 0,00 175,00 0,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 700 0.00 0.00 700 0.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Selgros 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF- Fantana Ornamentala Praktiker 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 1.245,87 0,00 0,00 1.245,87 225,26 B. Lucrări noi 971,64 0.00 0,00 971,64 225,26 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 921,64 0,00 0,00 921,64 0,00 PT + Executie lucrari extindere iluminat public în parcare str. Siemens - Calea Buziaşului HCL 50.00 000 0.00 50.00 225.26 C. Dotări independente şi alte investiţii 27423 0.00 0.00 27423 0.00 3 2 2 3 + Studii şi proiecte 214,723 0,00 0,00 274,23 0,00 Page 21

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET MI BIE inst. i DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic 8,33 0,00 0,00 8,33 0,00 SF - Extindere iluminat public în parcare str. Siemens-Calea Buziașului 5,49 0,00 0,00 5,49 0,00 SF - Extindere iluminat public str. Martir C-tin Vâlcean n 2,99 0,00 0,00 2,99 0.00 SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) 2,99 0,00 0,00 2,99 0,00 SF - Extindere iluminat public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin : 10,28 0,00 0,00 10,28 0,00 SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porţiunea cuprinsă între Calea Torontalului şi Aleea Viilor 8,05 0,00 0,00 8.05 0.00 SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 6,91 0,00 0,00 6,91 0,00 Sf - Modernizare iluminat public Blv. Cetăţii 62,02 0,00 0,00 62,02 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Take Ionescu 47,36 0,00 0,00 47,36 0,00 SF - Modernizare iluminat public Blv. Simion Bărnuti Arnuţiu 41,2 0,00 0,00 41,2 0.00 SF - Modernizare iluminat public blv. Circumvalaţiunii 67,65 0.00 0.00 67.65 0.00 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de nord a municipiului Timişoara 522 0.00 0.00 5.22 000 SF - Reîntregiri rețele de iluminat public în zona de sud a municipiului Timişoara 5,22 0,00 0,00 5,22 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.641,60 0,00 0,00 1.641,60 150,00 B. Lucrări noi 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 Page 22

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) HCL 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.577,60 0,00 0,00 1.577,60 150,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.577,60 0,00 0,00 1.577,60 150,00 Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Actualizare harta strategica de zgomot 81,00 0,00 0,00 81,00 0,00 Revizuire Planuri de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 65.45 0.00 0.00 65.45 0.00 Realizare PUZ în vederea construirii de locuinţe de către ANL pe terenul situat în Calea Aradului l colț cu Grigore Alexandrescu 100,00 0.00 0.00 100.00 0.00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare 1.181,15 0,00 0,00 1.181,15 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 582,52 0.00 0.00 582.52 397.10 2 5 bi 3 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 582,52 0.00 0,00 582,52 397,10 C. Dotări independente şi alte investiţii 582.52 0.00 0.00 582.52 397.10 Studii și proiecte 582,52 0,00 0,00 582,52 397,10 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Realizarea unei statii de compostare pentru deseuri vegetale din gradini, parcuri si piete, care sa deserveasca zona 1 Timisoara de colectare a deseurilor din Judetul Timis 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Page 23

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. j NU U 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Studiu de fezabilitate si documentatie de atribuire pentru obiectivul de investitii Extinderea si modernizarea Statiei de sortare a deseurilor municipale Timisoara 300,00 0,00 0,00 300,00 397,10 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 17.348,91 0,00 0,00 17.348,91 2.032,20 81.02.06 Energie termică 1734891 0,00 0,00 17,348,91 2.032,20 A. Lucrări în continuare 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 HCL 92/2017 430,00 0,00 0,00 430,00 0,00 B. Lucrări noi 2.815,04 0,00 0,00 2.815,04 2.000,00 PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 2.143,00 0,00 0,00 2.143,00 2.000,00 PT+ xecutie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 672,04 0,00 0,00 672,04 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 14.103,87 0,00 0,00 14.103,87 32,20 Studii şi proiecte 209,87 0,00 0,00 209,87 32,20 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 84,87 0,00 0,00 84,87 32,20 Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica aferente proiectului — Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în Municipiul Timişoara — etapa II-a. 125.00 0.00 0.00 125.00 0.00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 13.894,00 0,00 0.00 13.894.00 0.00 să 2 = 3 Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 13.894,00 0,00 0,00 13.894,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 97.012,72 0,00 0,00 97.012,72 950.288,59 84.02.03 Transport rutier 97.012,72 0,00 0,00 97.012,72 950.288,59 84.02.03.02 Transportul în comun 51.388,36 0.00 0,00 51.388,36| _651.404,57 B. Lucrări noi 400,00 0,00 0,00 400,00 392.742,31 Page 24

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DE BI inst. i ENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL INSEL E CL 100,00 0,00 0,00 100,00 145.092,48 Cl.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL illa 100,00 0.00 0.00 100,00] _167.169,63 PT+ executie Amenajare centru administrativ, spații întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara", situat în str. tr FF 100,00 0,00 0,00 100,00 1.730,20 C3.Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016, HCL 476/2009 100,00 0,00 0,00 100,00 72.750,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 50.988,36 0,00 0,00 50.988,36 258.662,26 b.Dotări independente 48.164,44 0,00 0,00 48.164,44| 246.920,82 Maşini, echipamente si mijloace de transport 48.164,44 0,00 0,00 48.164,44 246.920,82 Reabilitare tr; i 15 eabilitare tramvaie HCL 328/20 41253.34 0.00 0,00 41.253,34 0.00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 5.361,10 0,00 0,00 5.361,10 4.020,82 M7a+M12a+M12b.Innoirea flotei de tramvaie si modernizarea depoului Dambovita PMUD - HCL 186/10.05.2016 HCL 428/20.12.2011 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 229.300,00 Modernizare sistem E-tiketi odernizare sistem E-tiketing 50.00 0.00 0,00 50,00 0.00 Achiziție refugii pentru călători 500.00 0.00 0.00 500.00 13.600.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.673,92 0,00 0,00 2.673,92 11.741,44 Stafii of proiecte 2.673,92 0,00 0,00 2.673,92 11.741,44 Page 25

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET ECTIVU inst. i DENUMIREA OBIEC LUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-1TS) HCL 224/2016 HCL 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00 SF+PT M16b.Amenajarea unei retele regionale de piste de biciclete 300,00 0,00 0,00 300,00 800,70 SF+PT Ml16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a 405,40 0,00 0,00 405,40 400,00 SF+PT Cl0.Linie noua de tramvai: Solventul - Gara de Nord 250,00 0,00 0,00 250,00 1.260,11 SF+PT C9b. Inel IV Vest: conexiunea str.Garii - Bd.Dambovita 100,00 0,00 0,00 100,00 2.416,00 SF+PT C23a. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa I, Str.Macin (UMT) - Calea 100,00 0,00 0,00 100,00 1.074,53 SF+PT C23b. Inel IV: inchidere estica, doua benzi pe sens, Etapa II, Calea Lugojului - AEM 200,00 0,00 0,00 200,00 5.790,10 SF+PT S1.Constructia de structuri de parcare in Zona centrala - Str.Gh.Dima 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 SF-+PT S1.Constructia de structuri de parcare in zona centrala - Bd.I.C.Bratianu 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT Crearea de benzi dedicate transportului public 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 SF+PT C33a.Reabilitare nod rutier Str.Polona/Str.W.Tell si construirea unui pasaj CF (inclusiv largire la 4 benzi) 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 150,00 0.00 0,00 150,00 0.00 Constituire capital social SC Societatea de Transport Public Timisoara SA HCL 271/2017 150,00 0,00 0,00 150.00 0.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 25.784,13 0,00 0,00 25.784,13 109.732,81 A. Lucrări în continuare 21.231,77 0,00 0,00 21.231,77 0,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 asaj VIU 5.173,10 0,00 0,00 5.173,10 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 HCL319/2017 16.058,67 0,00 0,00 16.058,67 0,00 B. Lucrări noi 3.851,79 0,00 0,00 3.851,79 109.732,81 Page 26

SURSE PROPRII Credit de DENUMIREA OBIECTIVULUI a STAT (ale inst. LOGAT, angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 100.00 000 0.00 100.00 12.173.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 1.453,27 0,00 0,00 1.453,27 2.300,00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/2015 1.798,52 0,00 0,00 1.798,52 4.700,00 C9a. Inelul IV Vest: pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 500,00 0,00 0,00 500,00 90.559,81 C. Dotări independente şi alte investiţii 700,57 0,00 0.00 700,57 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 700,57 0,00 0.00 700,57 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 107,57 0,00 0,00 107,57 0,00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 DALI-+PT Reabilitare Podul Eroilor 8.04 0.00 0.00 804 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 918 0.00 0.00 918 0.00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 1838 0.00 0.00 1838 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu 53.39 0.00 0.00 53.39 0.00 DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu 105.51 0.00 0.00 105.51 0.00 DALI-+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 23,50 0,00 0,00 23,50 0,00 DALI+PT Modernizare Podeţ peste Behela - Grădina Zoologică 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 Alte studii si proiecte 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 Străzi 19.840,23 0,00 0,00| _19.84023| _189.151,21 A Lucrări în continuare 9.847,03 0,00 0,00 9.847,03 5.420,18 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 5.674,10 0,00 0,00 5.674,10 0,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 667,21 0,00 0,00 667,21 0,00 Page 27

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET MIRE TIVU inst. aj DENU A OBIEC LUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 516,58 0,00 0,00 516,58 0,00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2.489,14 0,00 0,00 2.489,14 0,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 500,00 0,00 0,00 500,00 5.420,18 B+ Lucrări noi 6.629,00 0,00 0,00 6.629,00| _183.531,03 Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1.300,00 0.00 0,00 1.300,00 3.115,00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 470.00 0.00 0.00 470.00 770032 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017 500,00 0,00 0,00 500,00 18.117,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018 795,00 0,00 0,00 795,00 52.700,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 500.00 0.00 0.00 500.00 13456.53 PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017 364.00 0.00 0.00 36400 Amenajare drum de legatura intre str. Aurel Pop si Calea Torontalului HCL 400.00 0.00 0.00 400.00 600.00 PT+ Execuţie Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 500,00 0,00 0,00 500,00 40.223,18 C17+S12.Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 300,00 0,00 0,00 300,00 46.619,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 3.364,20 0.00 0.00 3.364.20 200.00 e 2 3 2 Page 28

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET BUGET DENUMIREA OBIECTI inst, j p EA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.364,20 0,00 0,00 3.364,20 200,00 DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 455.00 0.00 0.00 455.00 0.00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,61 0.00 0.00 35.61 0.00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 ZII 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 84,10 0.00 0.00 84.10 0.00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 107,48 0,00 0.00 107,48 0.00 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 63,50 0,00 0,00 63,50 0,00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpintistilor 108,00 0,00 0,00 108,00 0.00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00 F+PT j ăzi ici S Amenajare străzi Zona Blaşcovici 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 365,00 0,00 0,00 365,00 0,00 SF+PT Modernizare Aleea Viilor 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi str. Lt. Ovidiu Balea 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei) 115,00 0,00 0,00 115,00 200,00 Amenajare strada Paul Constantinescu (tronson str.Dreaptatea - str.Banatul) 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 SF+PT Modernizare B-dul C.D.Loga 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Page 29

SURSE PROPRII Credit de TOTAL BUGET ; BUGET , DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. LOCAL angajament subordonat e) 0 1=2+3+4 2 3 4 5 DALT+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 135,50 0,00 0,00 135,50 0,00 SF+PT Extindere la 4 benzi Calea Buziasului 158.00 0.00 0.00 158.00 0.00 Actualizare SF Modernizare si extindere Bv.Sudului 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 Amenajare legatura intre strada Podeanu si Bv Pestalozzi 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 Alte studii si proiecte parcări 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 Alte studii şi proiecte d i e studii şi proiec' e rumuri 200.00 0.00 0.00 200.00 0,00 DIRECTOR DIREMŢIA ECONOMICĂ : AA seat , Întocmit, SEF SERVICI, P CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriel A uminiţa ATU Page 30

Atasament: Anexa_1_la_HCL_395_din_27.07.2018_-_Buget_Local_-_cu_amendament.pdf

BUGET LOCAL - CU AMENDAMENT - ANEXA NR.1 CO 31572 DENUMIREA INDICATORILOR ue16o1g ejuonțul 10JeDIpul po puei po? yeqoude uie16014 00.01 881.804,72 -5.427,93 876.376,79 49.90 712.632,94 -5.427,93 707.205,01 00.02 843.502,39 -5.427,93 838.074,46 00.03 787.177,61 -5.427,93 781.749,68 00.04 485.932,32 -5.427,93 480.504,39 00.06 484.984,08 -5.427,93 479.556,15 03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 04.02 481.019,76 -5.427,93 475.591,83 04.02.01 481.019,76 -5.427,93 475.591,83 04.02.04 0,00 0,00 0,00 00.07 948,24 0,00 948,24 05.02 948,24 0,00 948,24 05.02.50 948,24 0,00 948,24 00.09 120.573,01 0,00 120.573,01 07.02 120.573,01 0,00 120.573,01 07.02.01 83.056,04 0,00 83.056,04 07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 07.02.01.02 52.793,12 0,00 52.793,12 07.02.02 23.328,32 0,00 23.328,32 07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 07.02.02.03 283,72 0,00 283,72 TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozit pe venit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal V|o|-|o o Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri - PF Impozit pe cladiri - PJ Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF Impozit pe terenuri - PJ Impozit pe terenurile extravilane Tate clare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 24 07.02.03 13.803,53 0.00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 385,12 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 [00.10 179.520,00 0,00 179.520,00 Sume defalcate din TVA 27 [11.02 130.906,50 0,00 130.906,50 o = sp un N —_ m _ Du e Vb <- o a = _— o Pe o = o N d N N N na N 385,12 Pag. 1/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1ojeoIpul pOD ejuonțul yeoynoe1 ue1601g Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 59.166,50 0,00 59.166,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 64.051,00 0,00 64.051,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servi 31 12.02 11,52 0,00 11,52 Taxe hoteliere 32 12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 149,64 0,00 149,64 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice sB 15.02.50 42,00 0,00 42,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 arii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u 40 16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 56.324,78 0,00 56.324,78 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.535,88 0,00 22.535,88 Venituri din proprietate 46 30.02 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dobanzi 49 31.02 2,72 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 50 31.02.03 2,72 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 51 00.14 33.788,90 0,00 33.788,90 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 52 33.02 122,11 0,00 122,11 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 53 33.02.10 75,64 0,00 75,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 54 33.02.12 43,66 0,00 43,66 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 55 33.02.28 2,81 0,00 2,81 Pag. 2/10

DENUMIREA INDICATORILOR po JOJeDIpU! po yeqoude we16o1q ejuonțul Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 325,20 0,00 325,20 Taxe extrajudiciare de timbru 57 34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02.50 133,40 0,00 133,40 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 25.439,75 0,00 25.439,75 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo: 60 35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 61 35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 62 35.02.02 53,12 0,00 83,12 Diverse venituri 63 36.02 7.901,84 0,00 7.901,84 Taxe speciale 64 36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 65 36.02.14 18,80 0,00 18,80 Alte venituri 66 36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 -246.599,60 23.189,87 -223.409,73 Varsaminte din sectiunea de functionare 69 37.02.04 246.599,60 -23.189,87 223.409,73 Il. VENITURI DIN CAPITAL 70 00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 71 39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 74 00.17 20.113,72 0,00 20.113,72 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 00.18 20.113,72 0,00 20.113,72 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 20.113,72 0,00 20.113,72 A. De capital 77 4.059,96 0,00 4.059,96 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 78 42.02.20 4.059,96 0,00 4.059,96 B. Curente 79 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 82 45.02 18.151,56 0,00 18.151,56 Fondul European de Dezvoltare regionala 83 45.02.01 18.151,56 0,00 18.151,56 Pag.3/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? JoyedIpu pod yeqode we1601g ejuonțul Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01 18.151,56 0,00 18.151,56 TOTAL CHELTUIELI 85 887.474,82 -5.427,93 882.046,89 CHELTUIELI CURENTE 86 01 613.930,70 26.525,66 640.456,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 172.955,52 1.430,17 174.385,69 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 20 227.267,23 13.229,81 240.497,04 TITLUL III DOBANZI 89 30 19.538,40 -4.000,00 15.538,40 TITLUL IV SUBVENTII 90 40 100.000,00 18.500,00 118.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 91 51 38.927,20 -2.670,29 36.256,91 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 92 55 7.689,00 0,00 7.689,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 93 56 328,50 0,00 328,50 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 57 26.774,21 0,00 26.774,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 95 58 459,45 46,97 506,42 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96 59 19.991,19 -11,00 19.980,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 237.938,12 -30.953,59 206.984,53 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 223.894,12 -30.953,59 192.940,53 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 99 72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 36.306,00 -1.000,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 101 85 -700,00 0,00 -700,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 102 50.02 93.646,39 -6.194,63 87.451,76 Autoritati publice si actiuni externe 103 51.02 74.107,99 -2.194,63 71.913,36 CHELTUIELI CURENTE 104 01 66.522,02 850,00 67.372,02 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 105 10 51.354,27 0,00 51.354,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106 20 11.167,75 850,00 12.017,75 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 107 59 4.000,00 0,00 4.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 7.685,97 -3.044,63 4.641,34 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 109 71 7.685,97 -3.044,63 4.641,34 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 110 85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 111 51.02.01 74.107,99 -2.194,63 71.913,36 Pag. 4/10

DENUMIREA INDICATORILOR pues po) POD yeqoide uie1601g yeoynos1 we1boig Autoritati executive 112 51.02.01.03 74.107,99 -2.194,63 71.913,36 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 113 55.02 19.538,40 -4.000,00 15.538,40 CHELTUIELI CURENTE 114 01 19.538,40 -4.000,00 15.538,40 TITLUL III DOBANZI 115 30 19.538,40 -4.000,00 15.538,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 117 55.02.00 19.538,40 -4.000,00 15.538,40 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 118 59.02 37.447,00 -651,00 36.796,00 Ordine publica si siguranta nationala 119 61.02 37.447,00 -651,00 36.796,00 CHELTUIELI CURENTE 120 01 29.791,01 338,00 30.129,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 121 27.700,01 0,00 27.700,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 1.826,00 364,00 2.190,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 123 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 250,00 -11,00 239,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 7.655,99 -989,00 6.666,99 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 126 7.655,99 -989,00 6.666,99 Din total capitol Ordine publica 127 61.02.03 32.777,11 -651,00 32.126,11 Politie locala 128 61.02.03.04 32.777,11 -651,00 32.126,11 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 129 61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 130 64.02 395.645,53 -8.328,74 387.316,79 Invatamant 131 65.02 90.824,06 -4.057,94 86.766,12 CHELTUIELI CURENTE 132 01 61.537,61 2.707,00 64.244,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133 10 0,00 665,00 665,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134 20 41.700,01 2.030,00 43.730,01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 135 7.689,00 0,00 7.689,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 136 4.626,21 0,00 4.626,21 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 137 0,00 12,00 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 138 5 57 8 9 7.522,39 0,00 7.522,39 Pag. 5/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 1oyeoIpu| pod we1601g eyusnyul we1Bo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 139 70 29.286,45 -6.764,94 22.521,51 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 140 71 29.286,45 -6.764,94 22.521,51 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 141 65.02.03 15.030,08 -508,20 14.521,88 Invatamant prescolar 142 65.02.03.01 13.136,32 -508,20 12.628,12 Invatamant primar 143 65.02.03.02 1.893,76 0,00 1.893,76 Invatamant secundar 144 65.02.04 75.793,98 -3.561,74 72.232,24 Invatamant secundar inferior 145 65.02.04.01 20.925,20 -1.290,84 19.634,36 Invatamant secundar superior 146 65.02.04.02 54.763,78 -2.270,90 52.492,88 Invatamant profesional 147 65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 148 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 149 65.02.11 0,00 12,00 12,00 Alte servicii auxiliare 150 65.02.11.30 0,00 12,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 151 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 152 66.02 82.053,58 -3.295,28 78.758,30 CHELTUIELI CURENTE 153 01 54.976,27 -2.355,28 52.620,99 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 10 15.084,07 0,01 15.084,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 2.900,00 0,00 2.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 156 51 36.992,20 -2.355,29 34.636,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 157 70 27.077,31 -940,00 26.137,31 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 158 71 27.077,31 -940,00 26.137,31 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 159 66.02.06 66.569,51 -3.295,29 63.274,22 Spitale generale 160 66.02.06.01 66.569,51 -3.295,29 63.274,22 Servicii de sanatate publica 161 66.02.08 15.484,07 0,01 15.484,08 Cultura, recreere si religie 162 67.02 120.659,66 -439,27 120.220,39 CHELTUIELI CURENTE 163 01 99.473,30 3.412,02 102.885,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 10 24.650,00 548,02 25.198,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 20 73.450,50 3.164,00 76.614,50 Pag. 6/10

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po? JoyeoIpu| pOI yeqosde we16o1q ejuonțul Je2yoa1 weJ6o1y TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 51 1.000,00 -300,00 700,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 167 58 194,00 0,00 194,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 59 178,80 0,00 178,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 169 70 21.186,36 -3.851,29 17.335,07 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 170 71 21.186,36 -3.851,29 17.335,07 Din total capitol Servicii culturale 171 67.02.03 56.402,72 -2.760,29 53.642,43 Institutii publice de spectacole si concerte 172 67.02.03.04 35.053,72 -1.859,29 33.194,43 Case de cultura 173 67.02.03.06 21.213,00 -901,00 20.312,00 Alte servicii culturale 174 67.02.03.30 136,00 0,00 136,00 Servicii recreative si sportive 175 67.02.05 61.684,26 2.272,02 63.956,28 Sport 176 67.02.05.01 22.380,85 1.772,02 24.152,87 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 177 67.02.05.03 39.303,41 500,00 39.803,41 Servicii religioase 178 67.02.06 2.039,38 49,00 2.088,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 179 67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 180 68.02 102.108,23 -536,25 101.571,98 CHELTUIELI CURENTE 181 01 99.661,45 64,02 99.725,47 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 10 53.852,00 100,02 53.952,02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 20 14.500,00 -36,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 184 51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 185 57 22.148,00 0,00 22.148,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 186 58 201,45 0,00 201,45 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 187 59 8.040,00 0,00 8.040,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 188 70 2.746,78 -800,27 2.146,51 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 189 71 2.746,78 -600,27 2.146,51 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 190 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 191 68.02.04 4.943,50 100,00 5.043,50 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 192 68.02.05 52.140,53 0,00 52.140,53 Asistenta sociala in caz de boli 193 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 7/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po) JoyeoIpul po) yeqoide ue16014g Bjuențul yeo1yos1 we1Bo1g Asistenta sociala in caz de invaliditate 194 68.02.05.02 52.140,53 0,00 52.140,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 195 68.02.06 1.454,50 0,00 1.454,50 Crese 196 68.02.11 8.386,00 -256,00 8.130,00 Prevenirea excluderii sociale 197 68.02.15 35.183,70 -380,25 34.803,45 Ajutor social 198 68.02.15.01 25.178,80 -380,26 24.798,54 Cantine de ajutor social 199 68.02.15.02 10.004,90 0,01 10.004,91 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 200 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 201 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 202 69.02 94.765,07 -2.838,53 91.926,54 Locuinte, servi i dezvoltare publica 203 70.02 74.329,25 -2.838,53 71.490,72 CHELTUIELI CURENTE 204 01 22.918,14 974,93 23.893,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 205 10 315,17 117,12 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVIC 206 20 22.601,97 857,81 23.459,78 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 207 56 1,00 0,00 1,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 70 15.405,11 -2.813,46 12.591,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 209 71 15.405,11 -2.813,46 12.591,65 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 210 81 36.306,00 -1.000,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 211 85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Locuinte 212 70.02.03 9.135,53 -2.000,00 7.135,53 Dezvoltarea sistemului de locuinte 213 70.02.03.01 9.135,53 -2.000,00 7.135,53 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 214 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 215 70.02.05 5.968,65 -400,00 5.568,65 Alimentare cu apa 216 70.02.05.01 5.968,65 -400,00 5.568,65 Amenajari hidrotehnice 217 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 218 70.02.06 7.009,33 236,54 7.245,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 219 70.02.07 400,00 100,00 500,00 Alte servi domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 220 70.02.50 51.815,74 -775,07 51.040,67 Protectia mediului 221 74.02 20.435,82 0,00 20.435,82 Pag. 8/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoyedIpu| pod yeqoide ue16014 ejuengul CHELTUIELI CURENTE 222 19.853,30 0,00 19.853,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223 19.500,00 0,00 19.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 224 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 225 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 226 582,52 0,00 582,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 227 582,52 0,00 582,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 228 74.02.05 20.082,52 0,00 20.082,52 Salubritate 229 74.02.05.01 14.000,00 0,00 14.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 230 74.02.05.02 6.082,52 0,00 6.082,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 231 74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 232 79.02 265.970,83 12.584,97 278.555,80 Combustibili si energie 233 81.02 64.348,91 4.500,00 68.848,91 CHELTUIELI CURENTE 234 01 45.000,00 6.500,00 51.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 235 40 45.000,00 6.500,00 51.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 236 70 19.348,91 -2.000,00 17.348,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 237 71 5.454,91 -2.000,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 238 72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 239 81.02.06 64.348,91 4.500,00 68.848,91 Transporturi 240 84.02 201.621,92 8.084,97 209.706,89 CHELTUIELI CURENTE 241 01 94.659,20 18.034,97 112.694,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 242 20 39.621,00 6.000,00 45.621,00 TITLUL IV SUBVENTII 243 40 55.000,00 12.000,00 67.000,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 244 58 38,20 34,97 7317 CHELTUIELI DE CAPITAL 245 70 106.962,72 -9.950,00 97.012,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 246 n 106.812,72 -9.950,00 96.862,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 247 72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Pag.9/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOD we1601g We16o1d Transport rutier 248 84.02.03 201.621,92 8.084,97 209.706,89 Drumuri si poduri 249 84.02.03.01 28.784,13 -3.000,00 25.784,13 Transport in comun 250 84.02.03.02 109.297,56 9.284,97 118.582,53 Strazi 251 84.02.03.03 63.540,23 1.800,00 65.340,23 EA E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTI/DEFICIT 252 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 253 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 254 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 255 99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 10/10 SEF SERVICIU BUGET, N NU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2018 – 17569 / 24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018 – 17568 / 24.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Adresa Directiei Economice nr. SC2018 – 15707 / 03.07.2018 catre directiile din cadrul UAT si unitatile subordonate acesteia cu privire la gradul redus de realizare a veniturilor pentru primul semestru al anului 2018 si necesitatea respectarii prevederilor Art. 13 si Art. 49 12 din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, referitoare la principiul echilibrului bugetar si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor,

- Referatul Directiei Comunicare – Relationare cu nr. SC2018 - 17567 / 24.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Serviciului Public Crese cu nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 36 mii lei;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 135 mii lei;

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 16742 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 11 mii lei;

- Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 739 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 65 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

- Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 740 / 05.07.2018 prin care se solicita pentru Centrul de Excelenta suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 600 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 30 mii lei;

- Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara cu nr. 4021 / 05.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 349 mii lei;

- Referatul Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in sectorul Automotive CERC Timisoara cu nr. CERC2018 - 399 / 29.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 117,13 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 157,81 mii lei;

- Referatul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Timisoara cu nr. 200 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 282,02 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 1.500 mii lei;

- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2366 / 07.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 130 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 202 mii lei;

- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2146 / 16.06.2018 prin care se solicita suplimentarea (utilizare excedent din Bugetul Veniturilor proprii) pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 73 mii lei;

- Directia Economica – Serviciul Buget cu nr. SC2018 – 15457 / 29.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul III – 55 „Dobanzi” cu suma de 4.000 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 81 „Rambursari” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si activitati Administrative cu nr. SC2018 - 14867 / 25.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 550 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV – 40 „Subventii STPT” cu suma de 12.000 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 9083 / 20.04.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” Alimentari cu apa cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 12953 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul VI – 51 „Transferuri” cu suma de 15 mii lei si suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 15 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 10899 / 10.05.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe cap. 84 strazi Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 6.000 mii lei; iar pe cap 81 Titlul IV – 40 „Subventii Colterm” cu suma de 6.500 mii lei;

- Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC2018 - 13570 / 11.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II –20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

SECTIUNEA DEZVOLTARE:

- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17501 / 23.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” cu suma de 34.96 mii lei

- Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu nr. SC2018 – 017340 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 261,29 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 26,50 mii lei si suplimentarea sumelor pentru cuprinderea proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile” cu suma de 460,01 mii lei.

- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17446 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.500 mii lei la Cap. 70.02.03.01. „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, diminuarea cu suma de 50 mii

lei la Cap.51.02 ,,Autorităţi executive”, diminuarea la cap. 70.02.50,, Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi deyvoltării comunale” cu suma de 150 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 – 17499 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.000 mii lei la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” si suplimentarea cu suma de 218,75 mii lei la Cap. 70.02.06 „Studii iluminat”, diminuarea la cap.81.02 ,, combustibili şi energie” cu suma de 2.000 mii lei, diminuarea la cap 84.02 ,, Transporturi” cu suma de 2.400 mii lei, diminuarea la cap. 84.02.03.03 ,, Străzi” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2018 – 17500 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 994,63 mii lei la Cap. 51.02. „Autoritati executive” – Dotari

- Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara nr. 4490 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 61.02. „Ordine publica” – Dotari

- Referatul Biroului Constructii - Instalatii nr. SC2018 - 17165 / 19.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 420,05 mii lei la Cap. 65.02. „Invatamant” – lucrari reabilitare la Liceul „W. Shakespeare”şi diminuarea la Cap. 65,02,03,01 Gradiniţe cu suma de 544,50 mii lei, diminuarea la cap 65.02.04,01 Învăţământ secundar cu suma de 1.219,20 mii lei, diminuarea la cap. 65.04.02 Învăţământ secundar superior cu suma de 400 mii lei; diminuarea la cap. 67..02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Biroului Sport Cultură prin care se solicită diminuarea la cap. 67,05,01 Sport cu suma de 700 mii lei;

- Referatul Filarmonicii „Banatul” Timisoara nr. 4258 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 22,99 mii lei la Cap. 67.0203.04. „Cultura” – dotari

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 16742 / 17.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 11 mii lei pentru sistem supraveghere;

- Referatul Directiei Economice nr. SC2018 – 16262 / 10.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „Erasmus” cu suma de 12 mii lei.

- Referatul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara nr. 8702 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 380,27 mii lei la Dotari

- Referatul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara nr. 2364 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 363 mii lei la Dotari

- Referatul Teatrului German de Stat al Municipiului Timisoara nr. 2366 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 180 mii lei la Dotari

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely: al Municipiului Timisoara nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 976,80 mii lei la Dotari

- Referatul Serviciului Public Crese Timisoara nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 220 mii lei la Dotari

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „L. Turcanu” Timisoara cu nr. 2104 / 06.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 2.094 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 92,80 mii lei.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC2018 – 15158 / 27.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Cap.67.02.05.03 „Spatii verzi” cu suma de 1.500 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. 16214 / 09.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” cu suma de 500 mii

lei si la Cap. 84.02.03.03 „Strazi” cu suma de 3.200 mii lei,diminuarea la cap. 70.02.05.01 Alimentări cu apă 900 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor La Cap 70.02.06„Iluminat” cu suma de 17,79 mii lei – studii

- Referatul Serviciului Scoli – Spitale nr. SC2018 – 17548 / 24.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe obiective de investitii de la scoli, spitale, cu suma de 4.160 mii lei

- Referatul Directiei Economice – Birou Finantare scoli nr. Sc2018 – 14880 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap 65.02 „Invatamant” cu suma de 3.551,29 mii lei - Dotari

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1 „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”.

- Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

- Diminuarea următoarelor obiective de investiţii

� Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018;

� Anexa nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii – sursa E pe anul 2018;

� Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii – sursa F pe anul 2018;

� Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

� Anexa nr. 5 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

2018.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 - 17568 / 24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018

Proiect de hotărâre privind Aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere:

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/

redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea

cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare,

componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art.

20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor

acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001

privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2,

lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun

dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: ANEXA_2.pdf

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA E -ANEXA NR. 2

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL VENITURI 1 00.01 39.017,81 460,23 39.478,04

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 39.017,81 460,23 39.478,04

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 39.017,81 460,23 39.478,04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.765,45 0,00 1.765,45

Venituri din proprietate 5 30.10 1.765,45 0,00 1.765,45

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.315,69 0,00 1.315,69

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 1.315,69 0,00 1.315,69

Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 449,76 0,00 449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 37.252,36 460,23 37.712,59

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 35.923,12 420,97 36.344,09

Taxe si alte venituri in invatamant 11 33.10.05 6.315,91 24,65 6.340,56

Venituri din prestari de servicii 12 33.10.08 154,21 0,00 154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 13 33.10.13 584,00 0,00 584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 33.10.14 19.608,33 150,00 19.758,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 50,00 0,00 50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 154,85 189,35 344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 934,30 35,00 969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.121,52 21,97 8.143,49

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00

Diverse venituri 21 36.10 1.138,72 0,00 1.138,72

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 15,00 0,00 15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 23 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00

Alte venituri 24 36.10.50 1.123,72 0,00 1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 182,52 39,26 221,78

Pag. 1 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 92,52 39,26 131,78

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -170,00 0,00 -170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 170,00 0,00 170,00

Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 90,00 0,00 90,00

TOTAL CHELTUIELI 30 39.017,81 533,30 39.551,11

CHELTUIELI CURENTE 31 01 38.832,81 533,30 39.366,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 9.469,81 88,00 9.557,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 20 28.879,00 445,30 29.324,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 34 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 35 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 185,00 0,00 185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 185,00 0,00 185,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 38 64.10 39.007,81 533,30 39.541,11

Invatamant 39 65.10 35.828,81 425,30 36.254,11

CHELTUIELI CURENTE 40 01 35.793,81 425,30 36.219,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41 10 9.079,81 88,00 9.167,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 26.230,00 337,30 26.567,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 44 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 35,00 0,00 35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 35,00 0,00 35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 47 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 48 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 49 65.10.03 17.782,60 0,05 17.782,65

Invatamant prescolar 50 65.10.03.01 12.059,31 0,05 12.059,36

Invatamant primar 51 65.10.03.02 5.723,29 0,00 5.723,29

Invatamant secundar 52 65.10.04 14.605,88 212,60 14.818,48

Invatamant secundar inferior 53 65.10.04.01 3.130,19 41,24 3.171,43

Pag. 2 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 11.334,61 171,36 11.505,97

Invatamant profesional 55 65.10.04.03 141,08 0,00 141,08

Invatamant postliceal 56 65.10.05 2.282,47 24,65 2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie 57 65.10.11 1.157,86 188,00 1.345,86

Internate si cantine pentru elevi 58 65.10.11.03 1.157,86 188,00 1.345,86

Cultura, recreere si religie 59 67.10 2.595,00 108,00 2.703,00

CHELTUIELI CURENTE 60 01 2.445,00 108,00 2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 380,00 0,00 380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 2.065,00 108,00 2.173,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 65 67.10.03 2.595,00 108,00 2.703,00

Institutii publice de spectacole si concerte 66 67.10.03.04 1.745,00 108,00 1.853,00

Case de cultura 67 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00

Asigurari si asistenta sociala 68 68.10 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI CURENTE 69 01 584,00 0,00 584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 20 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 72 68.10.04 584,00 0,00 584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 73 69.10 10,00 0,00 10,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 74 70.10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 75 01 10,00 0,00 10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 78 70.10.50 10,00 0,00 10,00

Pag. 3 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 79 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 80 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 81 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 82 99.10 0,00 73,07 73,07

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 4 / 4

Atasament: ANEXA_3.pdf

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA F -ANEXA NR. 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL VENITURI 1 00.01 502.767,50 1.346,87 504.114,37

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 358.764,22 -30.698,84 328.065,38

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 358.764,22 -30.698,84 328.065,38

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 325,00 6,00 331,00

Venituri din proprietate 5 30.10 325,00 6,00 331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 325,00 6,00 331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 325,00 6,00 331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 358.439,22 -30.704,84 327.734,38

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 356.649,22 -30.861,68 325.787,54

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.550,96 -20,00 2.530,96

Venituri din cercetare 11 33.10.20 348,00 0,00 348,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 269.140,26 -56.965,44 212.174,82

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 70.730,00 20.375,76 91.105,76

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

14 33.10.31 13.560,00 5.738,00 19.298,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 320,00 10,00 330,00

Diverse venituri 16 36.10 1.499,00 0,02 1.499,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 17 36.10.32 0,00 0,02 0,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 18 36.10.32.02 0,00 0,02 0,02

Alte venituri 19 36.10.50 1.499,00 0,00 1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 291,00 156,82 447,82

Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 291,00 156,82 447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

22 37.10.03 -371,34 -579,30 -950,64

Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 371,34 579,30 950,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 24 00.18 143.079,19 32.045,71 175.124,90

Pag. 1 / 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 143.079,19 32.045,71 175.124,90

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 1.500,00 800,00 2.300,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 34.992,19 -2.355,29 32.636,90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

28 43.10.33 106.587,00 33.601,00 140.188,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

29 48.10 924,09 0,00 924,09

Fondul Social European (FSE) 30 48.10.02 924,09 0,00 924,09

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 31 48.10.02.01 913,89 0,00 913,89

Prefinantare 32 48.10.02.03 10,20 0,00 10,20

TOTAL CHELTUIELI 33 502.767,50 1.346,84 504.114,34

CHELTUIELI CURENTE 34 01 467.403,96 3.582,83 470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 311.716,68 8.396,59 320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 150.263,20 -2.573,77 147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 924,08 460,01 1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 4.500,00 -2.700,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41 64.10 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Sanatate 42 66.10 502.767,50 1.346,84 504.114,34

CHELTUIELI CURENTE 43 01 467.403,96 3.582,83 470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 311.716,68 8.396,59 320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 150.263,20 -2.573,77 147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 924,08 460,01 1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 4.500,00 -2.700,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Pag. 2 / 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 66.10.06 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Spitale generale 51 66.10.06.01 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Servicii de sanatate publica 52 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 53 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 54 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 55 98.10 0,00 0,03 0,03

DEFICIT 56 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 3 / 3

Atasament: ANEXA_5.pdf

Anexa nr.5 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT, SC 2018- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2018 Nicolae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile rectificare 1 mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Buget Local Fonduri externe 2018 Buget de Stat nerambursabile 0 1=2+3+4 2 3 4 TOTAL GENERALI 2.219,01 399,73 224,80 1.594,48 TOTAL GENERAL II 2.219,01 399,73 224,80 1.594,48 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 723,95 358,68 81,00 284,27 LUCRĂRI NOI - B 1.495,06 41,05 143,80 1.310,21 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 2.219,01 899.75 224,80 1.594,48 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ 12,00 0,00 0,00 12,00 Servicii auxiliare pentru 12,00 0,00 0,00 12,00 educatie 02.11.30 Alt icii ili 65.0 e servicii auxiliare 12,00 0.00 0,00 12,00 B. Lucrări noi 12,00 0,00 0,00 12,00 „Crearea unui cadru si a unor continuturi specifice pentru centrele de tineret de maine/Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centers"” 2016-1- RO01-KA205-024305 HCL 133/18.10.2016 12,00 0,00 0,00 12,00 Capitolul 66.02 Sănătate 1.384,09 0,00 143,80 1.240,29 66.02.06 Spitale 1.384,09 0,00 143,80 1.240,29 B. Lucrări noi 1.384,09 0,00 143,80 1.240,29 Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile Cod proiect 107404 POCU/91/4/8/107404 - SCMU 1.384,09 0,00 143,80 1.240,29 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 194,00 0,00 81,00 113,00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Buget Local Fonduri externe 2018 Buget de Stat nerambursabile 0 1=2+3+4 2 3 4 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 194,00 0,00 81,00 113,00) A. Lucrări în continuare 194,00 0,00 81,00 113,00 (RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOPI) - programul Europa Creativa + Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) HCL 195/2017 194,00 0,00 81,00 113,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 201,45 30,18 0,00 171,27 68.02.15.01 Ajutor Social 201,45 30,18 0,00 171,27 A. Lucrări în continuare 201,45 30,18 0,00 171,27 "URB- Inclusion Faza Il Programul de Cooperare URBACT III"HCL 258/2016, HCL 378/2017 201,45 30,18 0,00 171,27 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 1,00 1,00 0,00 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1,00 1,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 100 1.00 0.00 0.00 2 2 3 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015, HCL 203/2017, HCL 313/2018 SMIS 31814 1,00 1,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 353,30 353,30 0,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 353,30 353,30 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 327,50 327,50 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 279.30 279,30 0,00 0,00 Page 2

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL Buget Local Fonduri externe 2018 Buget de Stat 5 nerambursabile 0 1=2+3+4 2 3 4 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis - Etapa II HCL 429/2015 (proiect Aquati auatim) 48.20 48.20 0,00 0.00 B. Lucrări noi 25,80 25,80 0,00 0,00 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis in perioada 2014-2020 (proiect Aquatim)HCL362/2017 25,80 25,80 0,00 0.00 Capitolul 84.02 Transporturi 13,17 15,25 0,00 57,92 84.02.03 Transport rutier 13,17 15,25 0,00 51,92 84.02.03.02 Transportul în comun 1317 15,25 0,00 57,92 B. Lucrări noi 73,17 15,25 0,00 51,92 ISSUMPSs-Up - European Programme for Accelerating the Take-up of Sustainable Urban Mobility Plans - HCL 38.20 10.00 0.00 28,20 "The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility" - Match-up, in cadrul Programului INTERREG EUROPE, PG105382 HCL 342/2018 34,97 4,25 0,00 28,72 Verificat, SEF SERVICIUL M.LP. Gabri ICA Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP C iniţa Toma Vu Page 3