keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/23.10.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finantării si refinantării unor lucrări de investitii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică

23.10.2012

Hotararea Consiliului Local 167/23.10.2012
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finantării si refinantării unor lucrări de investitii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenţii,
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Timisoara, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.SC2012 - 25163/23.10.2012;
b) raportul favorabil al comisiilor de specialitate ale Municipiului Timisoara,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărâri ale Consiliului Local, dupa cum urmeaza: Hotărârea Consiliului Local nr.257/2010 privind aprobarea Studiului de fezbilitate revizuit, a Analizei cost-beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", Hotărârea Consiliului Local nr.343/2006-privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Echiparea CET Timisoara Centru cu noi unitati de cogenerare" şi realizarea investiţiei, Hotărârea Consiliului Local nr.57/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "CT Timisoara Sud. Instalatii de prelevare, preparare, transport si depozitarea zgurii si cenusii. Instalatii de slam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 si adaptarea functionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens", Hotărârea Consiliului Local nr.166/2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitarea retelei primare de termoficare din municipiul Timisoara", Hotărârea Consiliului Local nr.557/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare si dezvoltare retele termice secundare în municipiul Timisoara", Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Utilizarea turbinelor de mică putere ca alternativă pentru statia de reducere la CT Sud Timisoara", Hotărârea Consiliului Local nr.437/2009 privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului "Retehnologizarea sistemului Centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara în vederea conformării la normele de protectia mediului privind emisiile poluante în aer si pentru cresterea eficientei în alimentarea cu căldură urbană", Hotărârea Consiliului Local nr.465/2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", Hotărârea Consiliului Local nr.556/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAS si CT DUNĂREA prin instalarea unor unităti de cogenerare cu motoare termice".


HOTARASTE

Art.1. - După art. 1 se aprobă introducerea a două noi articole după cum urmează:
"Art. 11 - Garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre."
"Art. 12. - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral garantarea:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finantării rambursabile menţionate la art. 1."


Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2012 rămân nemodificate.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timisoara.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timis,
Primarului Municipiului Timisoara,
Serviciului Juridic,
Directiei Economice,
Directiei Patrimoniu,
Directiei Tehnice,
Direcţiei Urbanism,
Directiei de Mediu,
Directiei Dezvoltare,
Directiei Comunicare,
Compartimentului Control Intern,
Biroului Managementul Calitătii,
Ministerului Finantelor Publice,
Administratiei Financiare a Municipiului Timişoara,
Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis,
Mass Media locale
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Timisoara, precum şi pe pagina de internet www.primariatm.ro.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1

Nr. crt. Denumire obiectiv investi�ii

Valoare (lei)

1

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timi�oara în vederea conformării la normele de protec�ia mediului privind emisiile poluante în aer �i pentru cre�terea eficien�ei în alimentarea cu căldură urbană – HCL nr. 257/26.06.2010

850.400

2 Echiparea CET Timi�oara Centru cu noi unită�i de cogenerare – HCL nr. 343/25.06.2006 46.720

3

CT Timi�oara Sud. Instala�ii de prelevare, preparare, transport �i depozitarea zgurii �i cenu�ii. Instala�ii de �lam dens la cazanele de abur CA1, CA2, CA3 �i adaptarea func�ionării întregii centrale în tehnologia �lamului dens – HCL nr. 57/28.02.2006

1.269.676

4 Reabilitarea re�elei primare de termoficare din municipiul Timi�oara – HCL nr. 166/21.12.2004 16.907.397

5 Modernizare, reabilitare �i dezvoltare re�ele termice secundare în municipiul Timi�oara – HCL nr. 557/28.11.2006 11.081.003

6 Utilizarea turbinelor de mică putere ca alternativă pentru sta�ia de reducere la CT Sud Timi�oara – HCL nr. 171/21.12.2004 226.884

7

Retehnologizarea sistemului Centralizat de termoficare din Municipiul Timi�oara în vederea conformării la normele de protec�ia mediului privind emisiile poluante în aer �i pentru cre�terea eficien�ei în alimentarea cu căldură urbană – HCL nr. 437/29.09.2009

3.000.000

8 Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara – HCL nr. 465/15.12.2009

890.497

9 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIA� �i CT DUNĂREA prin instalarea unor unită�i de cogenerare cu motoare termice – HCL nr.556/28.11.2006

727.423

Total 35.000.000

Atasament: REF_HCL_167.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA _ __ SC2012 — 25463 3, 23 REFERAT privind completarea HCL nr.150/2012 Prin adresa nr.21289/23.10.2012 SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA tinand seama de solicitarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finante facuta catre SC VMB Parteners pentru efectuarea unor completari la HCL nr.150/2012 solicita aprobarea proiectului de hotarare anexat respectiv : -Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta. Anexa nr. ] face parte integrantă din prezenta Hotărâre - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral garantarea: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; c) altor cheltuieli neeligibile ale finantării rambursabile menţionate la art.1. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2012 rămân nemodificate. Avand in vedere cele expuse mai sus propunem modificarea HCL 150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către sc Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finanțării şi refinanțării unor lucrări de investiții la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU „aaa [ [ x l/ x DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA V DIRECTOR CŢIA TEHNICA SMARANDA HARACICU CULIȚA CHI ful ŞEF SERVICIU BUGET ȘEF SERVICIU ENERGETIC AT ANCIU IOAN E N ANIZAI JURIDIC AN MIN VI i